Jednowarstwowe pokrycia dachowe uszczelniające EPDM ?· Poniższe wytyczne projektowania stanowią…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

www.resitrix.comwww.ccm-europe.com RESIT

RIX

Wty

czne

pro

jekt

owan

ia 201

7 / P

L / 201

7/10

WTYCZNE PROJEKTOWANIA

Jednowarstwowe pokrycia dachowe uszczelniajce EPDM

CARLISLE Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0 F +49 (0)40 788 933 101

E info@ccm-europe.com

Generalny przedstawiciel i centrum szkoleniowe

ARCO System Sp. z o. o.

Unii Europejskiej 24 32-600 Owicim

T +48 (33) 842 32 95 E biuro@arco-system.pl

www.arco-system.pl

Ponisze wytyczne projektowania stanowi podstaw do projektowego przygotowania nieuytkowych i nadajcych si do chodzenia pokry dachowych uszczelniajcych, wyko-nywanych ze zgrzewanych gorcym powie-trzem pasm hydroizolacji RESITRIX na bazie EPDM.

Wszystkie istotne rodzaje konstrukcji dachw i rozwiza szczegw s opisane w formie tekstowej i uzupenione zdjciami i rysunkami. Na ich funkcjonalno mog mie wpyw inne, nie opisane tutaj lokalne waciwoci lub kom- binacje materiaw. W zwizku z tym wszelkie odstpstwa od wytycznych projektowania oraz rozwiza specjalnych wymagaj uprzedniego uzgodnienia z naszym dziaem apli-kacji technicznych.

Powysze dane i opisy produktw w niniejszej publikacji zostay zestawione wedug naszej najlepszej wiedzy i su-mienia, na podstawie naszych dowiadcze i bada. S one podstaw wszystkich opisanych rozwiza, nie mog nato-miast stanowi podstawy do roszcze odszkodowawczych. Zastrzegamy sobie prawo do technicznie uzasadnionych zmian konstrukcyjnych i programowych, odpowiadajcych naszym wysokim wymaganiom jakociowym i sucych postpowi technicznemu. Z chwil ukazania si niniejszych wytycznych projektowania trac wano wszystkie poprzednie publikacje.

Padziernik 2016

WstpInhalt

Wstp 3

1. Podstawowe zasady 4

2. Oglne wytyczne projektowania 5

3. Przegld materiaw hydroizolacyjnych RESITRIX 6

4. Oglny przegld moliwoci ukadania 8

5. Moliwe opcje ukadania 10

5.1 Samoprzylepne pokrycia uszczelniajce RESITRIX na pytach z weny mineralnej (mw) 11

5.2 Samoprzylepne pokrycia uszczelniajce RESITRIX na pytach ze styropianu (eps) 11

5.3 Samoprzylepne pokrycia uszczelniajce RESITRIX na pytach PYTACH z pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej (PUR/PIR) 12

5.3 Samoprzylepne pokrycia uszczelniajce RESITRIX na pytach z pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej (PUR/PIR) 13

5.4 Samoprzylepne pokrycia uszczelniajce RESITRIX na pytach ze szka piankowego (cg) 13

5.5 Samoprzylepne pokrycia uszczelniajce RESITRIX na konstrukcjach nonych, nieizolowane 15

5.6 Samoprzylepne pokrycia uszczelniajce RESITRIX na dachy istniejce (renowacja bez dodatkowej izolacji) 17

5.7 Klejenie RESITRIX CL na pyty z weny mineralnej (mw) 17

5.8 Klejenie RESITRIX CL na pytach ze styropianu (eps) 19

5.9 Klejenie RESITRIX CL na pytach z pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej (pur/pir) 19

5.10 Klejenie RESITRIX CL na pytach ze szka piankowego (cg) 21

5.11 Klejenie RESITRIX CL na konstrukcji nonej, bez termoizolacji 23

5.12 Klejenie RESITRIX CL na dachach istniejcych (renowacja bez dodatkowej termoizolacji) 25

5.13 Ukadanie luzem z mocowaniem mechanicznym RESITRIX MB / RESITRIX CL 25

5.14 Ukadanie wszystkich pasm hydroizolacji RESITRIX obcianych warstwami balastowymi lub uytkowymi 27

6. Dodatkowe wskazwki dla poszczeglnych wariantw ukadania 28

6.1 Ukadanie luzem z mocowaniem mechanicznym 28

6.2 Ukadanie pod balastem/warstwa uytkow 29

6.3 Wersje klejone 30

6.4 Ukadanie RESITRIX SK W FULL BOND pod dachy zielone 31

7. Wybrane konstrukcje dachu / przykady ukadania 32

7.1 Ukadanie na kleju 32

7.2 Mocowanie mechaniczne 33

7.3 Ukadanie luzem z balastem wirowym 34

7.4 Dachy pod ruch pieszy bez zazielenienia 35

7.5 Ukadanie pod zazielenienie 36

7.6 Ukadanie na dachu odwrconym dla powierzchni uytkowych i nieuytkowych 37

8. Poczenia i zakoczenia 38

8.1 Ksztatowanie pocze i zakocze na powierzchniach nachylonych i pionowych 38

8.2 Konstrukcja przyczy/przewiesze w obrbie powierzchni odprowadzajcej wod 39

9. Wskazwki dot. ksztatowania naroy 40

10. Rysunki techniczne, szczegy standardowe 41

10.1 Zakoczenia brzegw dachw 41

10.2 Odwadnianie i rynna dachowa 42

10.3 czenie ze cian 42

10.4 czenie z kopu wietlikow 43

10.5 Przejcie rur przechodzc przez strop 43

10.6 czenie do drzwi tarasowych 44

10.7 Wpusty / wpusty dachowe 44

10.8 Przegroda 45

10.9 Szczelina dylatacyjna RESIFLEX 46

10.10 Ruchome czenie do CIANY RESIFLEXEM SK 46

11. Notatnik 47

32 RESITRIX Wytyczne projektowaniaRESITRIX Wytyczne projektowania

Naley przestrzega oglnie uznanych zasad techniki. W zakresie norm, przepisw i wyty-cznych obowizuj kadorazowo najnowsze wydania.

Wszystkie hydroizolacje dachowe RESITRIX speniaj wymagania materiaowe dla wysokowartociowych pokry dachowych uszczelniajcych wedug normy DIN 18531 (klasa wasnoci E1 i kategoria zastosowa K2) i Wytycznych ukadania dachw paskich, przy czym musz by dotrzymane dodatkowe wymagania normy. Speniaj one take wymagania dot. uszczelnie budowli wg DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 i DIN 18534 (dawna DIN 18195).

Wczeniejsze roboty wykonywane przez inne brane musz by odpowiednie dla danej konstrukcji dachu.

W niniejszych wytyczych projektowania nie mog by uwzgldnione wszystkie konstruk-cyjne rozwizania szczegowe i specjalne. Nie obejmuj one zastosowa w zakresie usz- czelniania budowli. Ich techniczna realizacja wymaga uprzedniego uzgodnienia z naszym dziaem aplikacji technicznych.

W przypadku odstpstw od przepisw i norm oglnych mona stosowa odpowiednio usta-lenia niniejszych wytycznych projektowania.

2. Oglne wytyczne projektowania

W charakterze pasm paroizolacji ukadanych na stalowych profilach trapezowych oraz na drewnie/tworzywach drzewnych zalecamy stosowanie samoprzylepnych pasm paroizolacji aluminiowych ALUTRIX FR wzgl. ALUTRIX 600. Pasma odporne na rozdarcie i przebicie wskutek chodzenia posiadaj rwnowan grubo warstwy powietrza (warto sd) > 1.500 m i nadaj si do uszczelniania awaryjnego wzgl. pomocniczego. Ponadto ALUTRIX FR wykazuje warto opaow poniej 10.500 kJ/m2 lub poniej 11.600 kJ/m2, speniajc tym samym wymogi ppo. we-dug normy DIN 18234 wzgl wytycznych dla budownicta przemysowego (IndBauRL). Produkt ALUTRIX FR spenia wymogi FM Standard Class No. 4470 (FM Approval). Dalsze informacje na temat paroziolacji ALUTRIX zawarte s w odpowiedniej karcie informacyjnej i instrukcji ukadania ALUTRIX.

Aby unikn penetracji wody w podczas montau, zaleca si wyprowadzenie uszczelnienia powierzchni na elemen-tach pionowych na wysoko ok. 5 cm.

W strefach wpustw dachowych, w celu szybszego odpro-wadzania wd opadowych podoe powinno by obnio-ne o minimum 1 cm na powierzchni co najmniej 0,5 m2 (0,7 x 0,7 m). Wpusty dachowe powinny by usytuowane moliwie porodku, w strefach pasm hydroizolacji RESITRIX wolnych od zgrzeww.

W odniesieniu do niezbdnych robt blacharskich zalecamy stosowanie elementw odwadniania ze stali nierdzewnej (typ do uzgodnienia z danym producentem), z aluminium lub odpowiedniego tworzywa sztucznego. Wyklucza si jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne ze wzgldu na nieko- rzyste warunki pogodowe otoczenia, na przykad kwana mga lub kwany deszcz, powodujce procesy korozji na niechronionych elementach odwadniajcych z cynku lub stopw zawierajcych cynk.

W zalenoci od zastosowanych warstw pokrycia naley przy uwzgldnieniu geometrii dachu stosowa ew. dodat-kowe rodki zabezpieczajce przed zsuwaniem si z dachu.

Wszystkie konstrukcje dachowe, wymienione w niniejszych Wytycznych projektowania, w poczeniu z rnymi pasma-mi hydroizolacji RESITRIX posiadaj udokumentowan odporno na ogie lotny i ciepo promieniowane (pokrycie twarde) zgodnie z DIN 4102, T.7 lub dla B Roof (t1) wg DIN EN 1187.

RESITRIX MB spenia wymogi FM Standard Class No. 4470 (FM Approval).

W przypadku bezporedniej renowacji uszczelnie wyka-zujcych kurczliwo naley si skonsultowa z naszym dziaem techniki aplikacji.

Przy stosowaniu ocieple z pyt styropianowych pod uszczelnienia stanowice zewntrzn warstw dachu naley uwzgldni odporno termiczn materiaw EPS w granicach od 70 do 85 C (dugotrwa) i maksymaln 100 C (chwilow). Poniewa w lokalnych strefach dachu z podwyszon akumulacj ciepa, np. z fasad reflektujc ciepo lub przeszklon, moe dochodzi do przekroczenia powyszych parametrw odpornoci termicznej, zalecamy stosowanie tutaj dodatkowego balastu lub alternatywnych materiaw izolacyjnych.

Uszczelnienia dachowe s naraone na dziaanie szeregu czynnikw zewntrznych i wewntrznych, w szczeglnoci natury mechanicznej i termicznej. Wysoka elastyczno pasm hydroizolacji RESITRIX w poczeniu z praktycznie bez- skurczowymi waciwociami zapobiega w przeciwiestwie do wielu innych, kurczliwych materiaw - powstawaniu napre wewntrznych, a tym samym przedwczesne-mu starzeniu si uszczelnienia. W trakcie uytkowania nie zawsze jednak mona wykluczy zmiany optyczne w postaci pewnych nierwnoci i falistoci. Dotyczy to przede wszystkim klejonych pasm hydroizolacji RESITRIX, ukada-nych na starych dachach z zatrzyman wilgoci resztkow, na drewnie ew. tworzywach drzewnych o naturalnej zawar-toci wilgoci oraz na materiaach ocieplajcych, wraliwych na przemieszczenia i kurczenie si. Tego rodzaju zmiany wygldu nie powoduj jednak pogorszenia bezpieczestwa funkcjonalnego caego systemu uszczelnienia.

Dla osignicia optymalnej ywotnoci caego systemu usz-czelnienia dachu naley przeprowadza regularne inspekcje i prace konserwacyjne zgodnie z przepisami krajowymi. Zalecamy tu zawieranie odpowiednich umw o inspekcj i konserwacj.

Wybr odpowiednich hydroizolacji dachowych RESITRIX i wariantw ich ukadania oraz dobr wszelkich innnych warstw skadowych konstrukcji dachu naley skorelo-wa z nastpujcymi obliczeniami systemowymi caej konstrukcji:

pewno konstrukcji nonej na ssanie wiatru i jej stabilno

sprawdzenie ochrony przed ciepem i wilgoci

sprawdzenie zgodnoci z rozporzdzeniem o oszczdzaniu energii

sprawdzenie pod wzgldem przepisw ppo. i akustyki

sprawdzenie odpornoci na korzenie dla dachw zielonych

Przy projektowaniu normalnego systemu warstw oraz rozwiza szczegw naley uwzgldni m.in. nastpujce wskazwki:

Reguy techniki zakadaj dla izolacji wodochronnych 2 % minimalnego spadku poaci. Tylko w udokumentowanych wyjtkowych przypadkach mona od tej reguy odstpi.

Systemy uszczelnie zawieraj oprcz wymienionych pokry nastpujce uzupenienia, akcesoria:

. kleje/ grunt podkadowy

. pasmo dylatacyjne RESIFLEX SK + RESIFLEX 3D

. manszety na okrge przebicia

. ksztatki do naronikw

. uchwyty instalacji odgromowej

. akcesoria ze stali szlachetnej do elementw odwadniajcych i przebi

Szczegowe informacje zawarte s w kartach technicznych

Dla danego wariantu ukadania naley uwzgldnia oglne wymagania dla podoa. W szczeglnoci podoe naley zbada pod ktem kompatybilnoci materiaowej i obcie-nia mechanicznego. W razie potrzeby naley zastosowa odpowiednie warstwy ochronne wzgl. przekadkowe z wkniny szklanej lub z tworzyw sztucznych albo z pasm bitumicznych.

Powyej szczelin dylatacyjnych naley stosowa odpowied-nie rodki dodatkowe, np. zabudowanie tamy dylatacyjnej RESIFLEX SK.

1. Podstawowe zasady

5RESITRIX Wytyczne projektowaniaRESITRIX Wytyczne projektowania4

Klasyczne klejenie klejem PU.

RESITRIX CL to klasyczne pokrycie uszczelniajce na bazie EPDM, zalecane gwnie do naklejania na podoe klejem PU, ktre od wielu lat doskonale si sprawdza na rozlicznych dachach paskich.

Mocowanie mechaniczne.

RESITRIX MB to zgrzewalna gorcym powietrzem hydroizolacja na bazie EPDM, przeznaczona specjalnie do mocowania mechanicznego i uka-dania luzem. Spenia ona ponadto wymogi FM Standard Class No. 4470 (FM Approval).

Samoprzylepna na caej powierzchni i korzenioodporna.

RESITRIX SK W Full Bond to samoprzy-lepna na caej powierzchni, zgrzewana gorcym powietrzem hydroizolacja, odporna na przebicie korzeni, posiada-jca certyfikat FLL i dopuszczenie wg DIN EN 13948.

Szara, reflektujca.

RESITRIX SR to szara, samoprzylepna, zgrzewana gorcym powietrzem hy- droizolacja EPDM na wszystkie rodzaje jasnych uszczelnie dachowych.

RESITRIX SR caopowierzchniowo samoprzylepny posiada waciwoci odblaskowe dziki jasnoszarej barwie.

Czciowo samoprzylepna.

Zgrzewana gorcym powietrzem hy-droizolacja na bazie EPDM, czciowo samoprzylepna.

RESITRIX SK Partial Bond stosuje si gwnie na materiay i podoa wrali-we na przemieszczenia oraz w konst-rukcjach z zawart wilgoci resztkow.

SPECYFICZNE WASNOCI PRODUKTU: SPECYFICZNE WASNOCI PRODUKTU: SPECYFICZNE WASNOCI PRODUKTU: SPECYFICZNE WASNOCI PRODUKTU: SPECYFICZNE WASNOCI PRODUKTU:

Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,6-PBSOznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-202: BA/MSB-Q/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS Grubo cakowita pasma: 3,1 mm

Certyfikat CE wg DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967

Spenia wymagania 18531, Wytycznych ukadania dachw paskich i DIN 18195 oraz norm zwizanych DIN E 18532, DIN E 18533, DIN E 18534 i DIN E 18535

Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-202: BA/MSB-Q/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS Grubo cakowita pasma: 3,1 mm

Certyfikat CE wg DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967

FM Approval Standard Class No. 4470

Spenia wymagania wg 18531, Wytycznych ukadania dachw paskich i DIN 18195 oraz norm zwizanych DIN E 18532, DIN E 18533, DIN E 18534 i DIN E 18535

Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,6-SK Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-202: BA/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,6-SK Grubo cakowita pasma : 2,5 mm

Certyfikat CE wg DIN EN 13956, DIN EN 14909 oraz DIN EN 13967

Odporno na przebicie korzenie wg raportu z bada FLL Instytutu Bada Ogrodnictwa FG/FU Weihenstephan oraz DIN EN 13948

Spenia wymagania wg 18531, Wytycznych ukadania dachw paskich i DIN 18195 oraz norm zwizanych DIN E 18532, DIN E 18533, DIN E 18534 i DIN E 18535

Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,6-SK Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-202: BA/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,6-SK Grubo cakowita pasma: 2,5 mm

Certyfikat CE wg DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967

Spenia wymagania wg 18531, Wytycznych ukadania dachw paskich i DIN 18195 oraz norm zwizanych DIN E 18532, DIN E 18533, DIN E 18534 i DIN E 18535

Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,6-SK Oznaczenie pasm hydroizolacji wg DIN SPEC 20000-202: BA/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,6-SK Grubo cakowita pasma : 2,5 mm

Certyfikat CE wg DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967

Spenia wymagania wg 18531, Wytycznych ukadania dachw paskich i DIN 18195 oraz norm zwizanych DIN E 18532, DIN E 18533, DIN E 185...

Recommended

View more >