Jenis-jenis Senaman (Kump. 2)

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PJ PPISMP SEM 1

Transcript

HALAMAN PENGAKUAN Kami mengakui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumernya!Tandatangan : ..Nama Penulis: ..Tarikh : ..Tandatangan : ..Nama Penulis: ..Tarikh : ..Tandatangan : ..Nama Penulis: ..Tarikh : ..PENGHA"GAANBismillahirrohmanirrohimAssalamualaikum warahmatullahi wabaraktuhAlhamdulillah, denganlafazsyukur yangtidakterhinggabanyaknyakehadrat AllahSubhanahu wa Taala kerana nikmat, ertolongan dan etun!ukNya memberikeizinankeada kamibagimenyusun dan menyemurnakan "er!a "ursus Pendek inidengan!ayanya. #alam kesematan ini !uga, saya ingin mengu$akan !utaan terima kasih yangtidak terhingga keada ensyarah Pendidikan %asmani kami, &n$ik 'an Azmanan bin'an(usof keranatelahbanyakmemberi bimbingandananduansertatun!uka!arsean!ang roses menyemurnakan ker!a kursus ini. Segala bimbingan dan ker!asamayang dihulurkan amat dihargai. Tana ker!asama dari beliau, mungkin saya tidak daatmengumul bahan)bahan ker!a kursus ini dengan baik dan semurna.*$aanterimakasih!ugaditu!ukankhasbuat ayahbondasertasuami yangter$inta kerana sokongan dan dorongan yang tidak ernah utus serta nasihatsean!ang kami menyiakan ker!a kursus ini. Segala kasih sayang yang kalian$urahkan keada kami amat dihargai.Tidak lua !uga u$aan terima kasih ditu!ukan buat sahabat seer!uangan yangbanyak memberi nasihat, ker!asama, sokongan dan erkongsian ilmu sean!ang rosesmenyemurnakan ker!a kursus ini. +anya Allah yang akan membalas segala !asa baikkalian.Akhir kalam, u$aanterimakasihkeadaensyarah)ensyarahlain, indi,iduatauihak yang turut membantudalamersiaanakhir ker!akursus ini. -udah)mudahan segala ilmu yang dieroleh daat dialikasikan seenuhnya oleh kami sendiridan semua ihak. Sekian, terima kasih.#$# KAN%UNGAN+alaman Pengakuan iPenghargaan ii.si "andungan iiiBiodata Penulis i,/.0 Pengenalan keada senaman//./ "eerluan keada senaman 11.0 %enis)!enis senaman21./ Senaman Aerobik1././ #efinisi aerobik 31./.1 4aedah Senaman Aerobik 51./.2 "elemahan senaman Aerobik 61./.3 Akti,iti yang melibatkan senaman aerobik //2.0 7atihan Anaerobik /12./ 4aedah Senaman Anaerobik /32.1 "elemahan Senaman Anaerobik /82.2 Akti,iti)akti,iti senaman anaerobik /93.0 "aedah Pelaksanaan 7atihan Aerobik : Anaerobik /63./ "aedah Perlaksanaan 7atihan Aerobik 1/3.1 "aedah Perlaksanaan 7atihan Anaerobik15;.0 Perbezaan Aerobik dan Anaerobik 2/