Jewish Rychbach 1945 - 1948

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The exhibition focuses on the coexistence of the remaining German inhabitants and the new Jews and Non-Jewish population - mainly Polish repatriates from the Eastern territories - in Dzierzoniow, a city in Lower Silesia, which had been Reichenbach before the Second World War.

Transcript

 • YDOWSKI DZIERONIWJEWISH RYCHBACHJDISCHES REICHENBACH1945 -1948

  KATALOG

 • Niniejsza wystawa przedstawia wyjtkow powojenn histori maego dolnolskiego miasta Dzieroniowa (do 1945 roku Reichenbach), w szczeglnoci za skupia si na latach 1945-1948.

  Diese Ausstellung erzhlt von Dzieroniw (bis 1945 Reichenbach), einer kleinen Stadt in Niederschlesien, und ihrer auergewhnlichen Nachkriegsgeschichte, insbesondere von 1945 bis 1948.

  This exhibition engages itself with Dzierzoniow (until 1945 Reichenbach), a small town in Lower Silesia, and its singular post-war history, especially from 1945 until 1948.

 • Since 1826 the community has access to its own graveyard. It has been preserved until today.

  In the 1870s the community goes through a time of prosperity and in 1875 the Synagogue is inaugurated. At this time the community consists of about 200 members.

  Vom Jahr 1826 an besitzt die Gemeinde einen eigenen Friedhof in der Stadt. Er ist bis heute erhalten geblieben.

  Eine Bltezeit erlebt die Gemeinde in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts und 1875 wird feierlich die Synagoge eingeweiht. Die jdische Gemeinde hat in diesem Moment etwa 200 Mitglieder.

  Od 1826 roku gmina ydowska posiada w miecie wasny cmentarz. Cmentarz zachowa si do dzisiaj.

  Lata wietnoci gminy przypadaj na lata siedemdziesite XIX wieku. W 1875 roku ma miejsce uroczyste powicenie synagogi. Gmina ydowska liczy w tym czasie okoo 200 czonkw.

  Miodowa Strasse, bis 1933 Judengasse, im Mittelalter leben bereits Juden in Reichenbach, dann lange nicht mehr, erst mit Beginn des 19. Jahhunderts drfen sich Juden wieder in der Stadt niederlassen. Jdische Neubrger bilden eine kleine, langsam wachsende Gruppe.Miodowa Street, until 1933

  Ulica Miodowa, do 1933 roku Judengasse (ydowska). Ju w redniowieczu Reichenbach zamieszkiwane byo przez ydw, nastpnie przez dugi okres nie wolno byo im osiedli si w miecie. Ponowne prawo do osiedlenia si w miecie ydzi otrzymali dopiero na pocztku XIX wieku. Nowi mieszkacy pochodzenia ydowskiego tworz ma, z czasem coraz liczniejsz grup.

  Judengasse (Jew Lane). As early as the Middle Ages Jews had lived in Reichenbach, for a long time then the town had no Jewish inhabitants. With the beginning of the 19th century Jews are granted the right to live in the town again. Sporadic new inhabitants grow into a small community.

 • Synagoga niezwyka dwupitrowa budowla. Tylko w ten sposb mona byo pogodzi wydane na budow zezwolenie i zasady religii, zgodnie z ktrymi szafa otarzowa Aron ha-kodesz w ydowskim domu modlitwy znajdowa si powinna na cianie skierowanej w stron Jerozolimy.W Europie w kierunku wschodnim. Zgodnie z pozwoleniem na budow budynek synagogi wejcie gwne mia mie od wschodu.

  Die Synagoge ein auergewhnlicher zweistckiger Bau. Nur so lassen sich auf dem Grundstck, auf dem der Bau genehmigt worden war, die Vorschriften der Religion mit dem staatlichen Baurecht in Einklang bringen: In jdischen Gebetshusern muss der Thoraschrein an der nach Jerusalem weisenden Wand angebracht werden. In Europa also Richtung Osten. Die Synagoge muss aber laut Bauvorschrift auch ihren Haupteingang an der Ostseite haben, denn dort verluft die Hauptstrae. Die Lsung bringen zwei Stockwerke.

  The Synagogue an exceptional two storied building. The only way to accommodate both the religious and government requirements for the new building: in Jewish houses of worship the shrine holding the Thora is to be mounted on the wall facing Jerusalem, in Europe facing East. The building regulation, however, demanded the main entrance be on the Eastern side as well, as it needed to be accessible from the main street. The solution was a two-storied building, with the Thorashrine on the first storey.

 • W 1937 roku Konrad Springer nabywa synagog i cmentarz. W tym czasie jest on (nieydowskim) ogrodnikiem cmentarza ydowskiego. Take w Reichenbach od 1933 roku wszyscy, ktrych nazici uznaj za ydw zostaj pozbawieni praw i s przeladowani. Niektrym czonkom gminy ydowskiej udaje si w por opuci Niemcy, wielu z nich ginie w obozach koncentracyjnych i obozach zagady. W 1945 roku niemiecka Gmina ydowska w Reichenbach nie istnieje. Synagoga, bdca od 1937 roku wasnoci aryjsk przetrwaa.

  1937 - Konrad Springer erwirbt die Synagoge und den Friedhof. Er ist zu diesem Zeitpunkt der (nichtjdische) Friedhofsgrtner des jdischen Friedhofs.Ab 1933 werden auch in Reichenbach alle Menschen, die nach Ansicht der Nationalsozialisten Juden sind, entrechtet und verfolgt. Einige Angehrige der jdischen Gemeinde knnen Deutschland rechtzeitig verlassen, viele sterben in Konzentrations- und Vernichtungslagern. 1945 gibt es in Reichenbach keine deutsche jdische Gemeinde mehr. Die Synagoge aber, seit 1937 arisches Eigentum, hat berdauert.

  1937 - Konrad Springer, the gentile gardener of the Jewish graveyard, buys both Synagogue and graveyard. From 1933 the Nazi persecution of Jewish people (and those regarded as such) takes place in Reichenbach as well. Some members of the Jewish community escape from Germany, many die in concentration and extermination camps. In 1945 the german Jewish community in Reichenbach no longer exists. The Synagogue, Arian property since 1937, outlasted.

  KONRAD SPRINGER

 • W odlegoci zaledwie 45 kilometrw od Reichenbach znajduje si obz koncentracyjny Gross- Rosen.Sie filii obozu siga take do Reichenbach, tutejszy podobz nazywa si Sportschule.

  Ocaleni winiowie tego i innych obozw w maju 1945 roku s pierwszymi ydami zamieszkujcymi Reichenbach, ktrego nazwa brzmi teraz Rychbach. W czerwcu miasto liczy okoo 7000 ydw, przedstawicieli rnych narodowoci. Zaoony zostaje Komitet ydowski.

  Das Konzentrationslager Gro-Rosen ist nur 45 km von Reichenbach entfernt, das Netz von Auenstellen dieses Lagers reicht auch bis Reichenbach, Sportschule heit das rtliche Lager.

  berlebende dieses und anderer Lager sind im Mai 1945 die ersten Juden, die in Reichenbach, das jetzt Rychbach heit, leben. Im Juni sind es etwa 7000 Menschen verschiedener Nationalitten. Ein jdisches Komitee wird gegrndet.

  The concentration camp Gro-Rosen is only 45 km away from Reichenbach, its network of satellite camps incorporates the local camp in Reichenbarch, the Sportschule.

  Survivors of this and other camps are the first Jews to settle in Reichenbach, now named Rychbach, in May 1945. In June 1945 their number has risen to 7000 of various nationalities. A Jewish committee is founded.

 • In June 1945 representatives of the many Jewish committees founded in Lower Silesia meet and establish the voivodeship (district) committee in Rychbach. Its first president is Jakub Egit.

  Also in June, a Jewish community is brought into being and the Synagogoue again becomes a place of religious and faith.

  W wielu miejscach na Dolnym lsku powstaj Komitety ydowskie. W czerwcu 1945 roku na spotkaniu w Rychbachu przedstawiciele komitetw uchwalaj powstanie Wojewdzkiego Komitetu ydowskiego z siedzib w Rychbachu. Jego pierwszym przewodniczcym zostaje Jakub Egit.

  Take w czerwcu 1945 roku do ycia powouje si Gmin ydowsk, a miejscowa synagoga znowu suy jako miejsce kultu religijnego.

  In vielen Orten in Niederschlesien haben sich jdische Komitees gegrndet, im Juni 1945 versammeln sich Vertreter dieser Komitees in Rychbach und grnden das Jdische Woiwodschaftskomitee Niederschlesien mit Sitz in Rychbach. Erster Vorsitzender wird Jakub Egit.

  Ebenfalls im Juni 5 wird eine jdische Gemeinde ins Leben gerufen, die Synagoge wird wieder zu einem Ort des Glaubens und der Religion.

 • Jakub Egit, urodzony w Borysawiu, wraca do Polski jako onierz Armii Czerwonej, jest czonkiem Polskiej Partii Robotniczej (PPR), ktra pniej przeksztaca si w Polsk Zjednoczon Parti Robotnicz (PZPR).

  Egit ma wizj utworzenia ttnicej yciem spoecznoci ydowskiej, ydowskiego osadnictwa - Yishuv w Polsce. Wanie na terenach poniemieckich, gdzie jest miejsce do osiedlenia oraz praca i gdzie w odrnieniu od wielu miejsc Polski centralnej czy wschodniej ocaleni z zagady nie natykaj si na kadym kroku na wspomnienia zwizane z pomordowanymi krewnymi i przyjacimi.

  Egit od czerwca 1945 roku jest czoow postaci tworzcej si ydowskiej samorzdnoci. Zakadane s tutaj domy dziecka, szkoy, szpitale, spdzielnie, powstaj kibuce, kluby sportowe i partie polityczne.

  Jakub Egit, born in Borysaw, returns to Poland as a soldier of the Red Army, he is member of the Polish Workers Party (PPR), which later becomes the United Polish Workers Party (PZPR).

  Egit carries the vision of a lively Jewish community, a Yishuv, in Poland, particularly in the former German territories, where there is work and housing available and where the new surroundings do not remind the survivors constantly of their dead beloved.

  From June 1945 onwards Egit is a central figure in the establishment of Jewish self-administration. Hospitals, childrens homes, schools and cooperatives are set up, Kibbuzim, sporting clubs and political parties are founded.

  Jacob Egit, in Borysaw geboren, kommt als Soldat der Roten Armee zurck nach Polen, er ist Mitglied der Polnischen Arbeiterpartei (PPR) aus der spter die PZPR (Polnische Vereinigte Arbeiterpartei) hervorgeht.

  Egit hat die Vision einer lebendigen jdischen Gemeinschaft, eines jdischen Jischuw in Polen und zwar gerade in den ehemals deutschen Gebieten, in denen es Wohnraum und Arbeit gibt und die anders als alle Orte in Zentral- und Ostpolen die berlenden nicht auf Schritt und Tritt an die ermordeten Freunde und Verwandte erinnern.

  Egit ist ab Juni 1945 eine Schlsselfigur im Aufbau einer jdischen Selbstverwaltung. Es werden Kinderheime, Schulen, Krankenhuser und Genossenschaften gegrndet, es entstehen Kibuzzim, Sportvereine und politische Parteien.

 • Nicht alle Juden in Rychbach und Niederschl