Joan oliver dossier amb colla de sabadell

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • JOANOLIVER,

  PEREQUART

  DOSSIERINFORMATIUI

  BIBLIOGRAFIA

 • SUMARI

  ELPERSONATGE:JOANOLIVER .....................................................3JOANOLIVERIPEREQUART:LOBRA.....................................................5LACOLLADESABADELL ......................................................8 ELSACTIVISTESPRINCIPALS ......................................................10 ALTRESCOMPONENTS ......................................................11 LAFUNDACILAMIRADA ......................................................14

  ELMARQUETDELAROCA ......................................................15LLIBRESDELAUTORQUEPODEUTROBARALABIBLIOTECASANTANTONIJOANOLIVER ......................................................17LLIBRESSOBRELAUTORQUEPODEUTROBARALABIBLIOTECASANTANTONIJOANOLIVER .......................................................19LLIBRESDELAUTORQUEPODEUCONSULTARADALTRESBIBLIOTEQUES .......................................................20LLIBRESSOBRELAUTORDISPONIBLESADALTRESBIBLIOTEQUES .......................................................22RECURSOSWEBONPODEUTROBARMSINFORMACI .......................................................23

  2

 • ELPERSONATGE:JOANOLIVER

  JoanOliver iSallarsvanixerel29denovembrede1899enel si

  dunadestacadafamliaburgesadeSabadell(elseubesavipaternvaserprecisament

  undels fundadorsde laCaixadEstalvisdeSabadell)en laqueocupavaelquart lloc

  donzegermansidelquevaserlnicsupervivent.Daquprendrelseupseudnimde

  PereQuart,quefarservirperlasevaobrapotica.VaestudiarlacarreradeDretiva

  viatjar per Europa. El 1919 va formar, amb el novellista Francesc Trabal i el poeta

  ArmandObiols(pseudnimdeJoanPrat),elGrupdeSabadell,unconjuntdautors

  quesuneixenperescriure literatura iconoclastaavantguardista ihumorstica.Aquest

  grup mateix es fa crrec el 1923 del Diari de Sabadell, del qual Oliver en ser el

  director i on emprar pseudnims diversos, com Feliu Camp de la Sang, Florent

  CarvallCot, i JoanPendonista,Orelladreta,entrealtres.Tambcollaboraaaltres

  diaris,comLaVeudeCatalunya,LaPublicitat,MiradoroLaRevistadeCatalunya.El

  1925,elGrupdeSabadell funda leditorialLaMiradaque,amsdeditar lesprpies

  obres,publicaautorsdelanomenadadeCarner,Pla,RoviraiVirgilioRiba,totalitzant

  18volumsifullets.

  Amb la Guerra Civil, Oliver es compromet a fons amb el bndol republic. Esdev

  presidentdelAgrupacidEscriptorsCatalans(filialdelaUGT),capdepublicacionsde

  la Conselleria de Cultura de la Generalitat, cofundador, cap de publicacions de la

  Instituci de les Lletres catalanes, i autor de la lletra i lhimne de lExrcit Popular

  Catal,amsdecollaborarambaltresrevistesiambemissionsradiofniques.Alfinal

  de laguerra, sencarregade levacuacidels intellectuals compromesos iellmateix

  fuigaFrana,onrestarunanyidesdonfarelsaltaBuenosAiresielmateix1940a

  SantiagodeXile,on viur8 anys.Aqu aXile collaborar amb la revistaCatalunya,

  editadadesdelArgentina,iambGermanor,desdelpropiXile,iambXavierBenguerel

  fundar lacollecciElpide lestresbranques,oneditar llibrespropis idaltresamb

  3

 • gransnomsdelaliteraturacatalana.MentreviuaXiletambsegueixtreballantcoma

  traductoriperiodista,icollaboraamblardiodelambaixadaanglesaalpas.

  El1948tornaaCatalunyaisdetingutpelseupassatrepublic,amsdetrobarseel

  patrimoni familiardevastat, elpassaport retingut (fins el 1977) i lamortde la seva

  dona.PassardosmesosimigalapresModel,elquenoelprivardeseguirproduint

  en llenguacatalana:el1951rebrelPremidelPresidentde laRepblicaFrancesaals

  Jocs Florals de Pars per la seva traducci dEl Misantrop, de Molire. Tanmateix,

  sobreviu vora 3 anys traduint novelles pssimes en castell, i el 1950 es casa amb

  EulliaSerra.

  Finselsanys60,seguirpublicantobresitraduint,mostrantsecomaenemicactiudel

  franquisme. Sel multar i detindr en diverses ocasions per participar en actes i

  manifestacions de signe contrari al rgim. El 1964 passa a treballar com a director

  literarideleditorialAymaondiriglesEdicionsProailacollecciAtotvent.Desprs

  delamortdeFranco,continuaressentcrticambelspolticscatalansilademocrcia,

  imostrantsecadacopmscomaindependentistaicontrarialautonomiaconcedida

  desdeMadrid,aixcomalaMonarquia.

  VasermembreisocidhonordelAssociacidEscriptorsenllenguacatalanaiel1970

  rebelPremidHonordeleslletresCatalanesiel1979elCiutatdeBarcelona.Perel

  1982rebutjarlaCreudeSantJordidelaGeneralitat;encaraquesvaacceptar,lany

  anterioraSabadell,lamedalladHonordelaCiutat.

  Morel18dejunyde1986aBarcelonaisenterratalasevaSabadellnadiua.

  4

 • JOANOLIVERIPEREQUART:LOBRA

  JoanOliverfoucomedigraf,poeta,prosista,traductoriperiodista,isconsideratun

  delscincpoetescatalansmsimportantsdelsegleXX.Lasevaaportacialaliteratura

  catalanashaconsideratexemplede llenguatgerigors, imaginatiu icreador, imant

  unaposturacrticapermanentcontraelpoderpolticielconformismesocial,ambuna

  ironia propera al sarcasme. La seva tasca com a traductor no s en absolut

  menyspreable,adaptantalcatal textosdeBernardShaw,Beckett,Goldoni,Brecht,

  Molire,oTxkhov,entredaltres.

  Publicaelseuprimer llibreel1928,Una tragdiaaLilliput,unastirade lasocietat

  burgesadelmoment, ilanysegentdebutacomadramaturgambGairebunacteo

  Joan, Joana i Joanet,a laqueva seguir Llunademel.El1934publicael seuprimer

  poemasota,comdiem,elpseudnimdePereQuart,titulatLesdecapitacions,onja

  apuntaelseuestiliconoclasta,satricihumorstic.Aquestpseudnimjalhaviaemprat

  perescriurearticlescontraladictaduradePrimodeRivera,iprovdelseusegonnom

  debaptismeidsserelquartfilldelasevamare.

  El1935publicalasevaprimeraobraimportantdeteatre:Cataclisme.Continuael1936

  amb All que tal vegada sesdevingu, on desmitifica les estructures familiars

  tradicionalsielmndelareligi.Del1937snBestiari,llibredepoemesepigramtics

  irnics pel que va rebre el premi Joaquim Folguera de poesia, Contraban (cinc

  narracions)iCambreranova,unapetitaobradeteatre.

  LaGuerraCivilde19361939suposauncanvienlobradeJoanOliver.Sifinsaleshores

  elseuestilencaraesmoudinselnoucentisme,araesdecantarcapalrealisme,amb

  un paper rellevant per a la histria viscuda. En sn exemples obres com Oda a

  Barcelona(1936),nacionalistairevolucionriaoLafam(1938),PremideTeatreCatal,

  onplantejaelsproblemesdelarevoluciquenoportaaunasocietatmsjustaique

  fou Premi del Teatre Catal de la Comdia. Tamb estrena Lemboscat i La fi den

  5

 • Cagalstics, peces en un acte, avui perdudes. El 1938 tamb escriu lobra El comte

  Arnau,ambXavierBenguerel.

  Alexilinoabandonalasevaproducciencatal.HiestrenaLamordeixaelcamrali

  el 1947 publica el llibre de poemes Sal de Tardor, intent de poesia elegaca, amb

  mltiplestocsdombra idemort, fidelreflexdelseuestatanmicpelquepassavaal

  seupas.Jaderetorn,publicael1956Terradenaufragis,llibredepoemesquerebrel

  premiOssamenor1955,Epstoladaltamar i lesobres teatralsBall robat iPrimera

  representaci(estrenadesel1958i1959respectivament),irecollidesambUnadrecera

  enelvolumTrescomdies,de1960.UnaDrecerasestrenarcomaLagranpietat, i

  resultarungranfracs.ElseullibredepoemesVacancespagades(1960),unadeles

  sevesobresms conegudes i consideradauna fitadel realisme

  histriccatal,rebrelsPremisusiasMarcde1959iLletrador

  de1961.

  Elsanysseixantaserlasevamillorpocadeproducci,ambuna

  literaturacatalanaqueremuntade lasevacrisi iunaenormeacceptacide lesseves

  obresperpartdelpblic.Ams,MartdeRiquerelcollocacomaredactorencapdel

  DiccionarioBompianideAutoresLiterarios.El1962publica12aiguafortsdeGranyeri

  el1963recopilatotselsseuspoemespublicats,msalgunsdindits,aObrapoticai

  totalasevanarrativaaBiografiadeLotialtresproses.Del1968selllibredepoemes

  Circumstncies, i del 1970 Tros de paper, collecci darticles de crtica de costums,

  irnicaimoralitzant,barrejadaambrecordspersonals,aparegutsaSerradOr.

  6UnadelesdarreresimatgesdeJoanOliver

 • El1975foueditatelprimervolumdObracompleta,perlasevaobrapoticacontinu

  ambQuatremilmots iTeatreoriginal,el1977, iPoesiaemprica(1981).Algunsdels

  seuspoemeshanestatmusicatspercantautorscomLlusLlach(Corrandesde lexili),

  JoanManuelSerrat(Infants),RaimonoOvidiMontllor.Posteriormentalasevamort,

  esvaeditarundarrervolumdepoesia,Refugideversos (1987),queagrupapoemes

  escritsentre1917i1985.El1999esvaferelmateixambelvolumObraenprosa.

  7

 • LACOLLADESABADELLOGRUPDELAMIRADA

  ArmandObiols,JoanOliveriFrancescTrabal,algunsdelaColla

  LaColladeSabadelloGrupdeLaMiradafouunaagrupacidegentjovefundadal'any

  1917al'entorndel'AcadmiadeBellesArtsdeSabadell,ambl'objectiuderenovarla

  vidaculturalde lasevaciutat iaunnivellmsamplideCatalunya.En formaven

  part artistes i escriptors com Joan Oliver, Francesc Trabal, Armand Obiols, Ricard

  Marlet,LlusParcerisa,AntoniVilaArrufat,JosepM.TrabaliBenessat,MiquelCarreras

  iJoanGarriga,entrealtres.ElmximimpulsorenvaserFrancescTrabal.

  LAcadmiadeBellesArtsdeSabadellestavadivididaaleshoresentre l'academicisme

  vuitcentista de la generaci rectora i el progressiu apropament dels joves a l'ideari

  noucentistaqueirradiavaBarcelona.DesdelaplataformadeBellesArts,iencontacte

  amblauniversitat,lapremsailaculturabarcelonines,varenprojectardamuntlaciutat

  elseuesperitderevoltaiunidealdemodernitatcosmopolitaqueesvantraduirmolt

  aviaten l'humorprovocatiu i l'activismeculturalquevancaracteritzarelgrupal llarg

  delsanysvint,finsalesacaballesdeladictaduradePrimodeRivera.L'humorqueva

  practicar laColladeSabadelleraunhumorabsurd igratut,corrosiu idesmitificador

  dels valors culturals establerts per una soc