Joan oliver dossier amb colla de sabadell

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • JOANOLIVER,

  PEREQUART

  DOSSIERINFORMATIUI

  BIBLIOGRAFIA

 • SUMARI

  ELPERSONATGE:JOANOLIVER .....................................................3JOANOLIVERIPEREQUART:LOBRA.....................................................5LACOLLADESABADELL ......................................................8 ELSACTIVISTESPRINCIPALS ......................................................10 ALTRESCOMPONENTS ......................................................11 LAFUNDACILAMIRADA ......................................................14

  ELMARQUETDELAROCA ......................................................15LLIBRESDELAUTORQUEPODEUTROBARALABIBLIOTECASANTANTONIJOANOLIVER ......................................................17LLIBRESSOBRELAUTORQUEPODEUTROBARALABIBLIOTECASANTANTONIJOANOLIVER .......................................................19LLIBRESDELAUTORQUEPODEUCONSULTARADALTRESBIBLIOTEQUES .......................................................20LLIBRESSOBRELAUTORDISPONIBLESADALTRESBIBLIOTEQUES .......................................................22RECURSOSWEBONPODEUTROBARMSINFORMACI .......................................................23

  2

 • ELPERSONATGE:JOANOLIVER

  JoanOliver iSallarsvanixerel29denovembrede1899enel si

  dunadestacadafamliaburgesadeSabadell(elseubesavipaternvaserprecisament

  undels fundadorsde laCaixadEstalvisdeSabadell)en laqueocupavaelquart lloc

  donzegermansidelquevaserlnicsupervivent.Daquprendrelseupseudnimde

  PereQuart,quefarservirperlasevaobrapotica.VaestudiarlacarreradeDretiva

  viatjar per Europa. El 1919 va formar, amb el novellista Francesc Trabal i el poeta

  ArmandObiols(pseudnimdeJoanPrat),elGrupdeSabadell,unconjuntdautors

  quesuneixenperescriure literatura iconoclastaavantguardista ihumorstica.Aquest

  grup mateix es fa crrec el 1923 del Diari de Sabadell, del qual Oliver en ser el

  director i on emprar pseudnims diversos, com Feliu Camp de la Sang, Florent

  CarvallCot, i JoanPendonista,Orelladreta,entrealtres.Tambcollaboraaaltres

  diaris,comLaVeudeCatalunya,LaPublicitat,MiradoroLaRevistadeCatalunya.El

  1925,elGrupdeSabadell funda leditorialLaMiradaque,amsdeditar lesprpies

  obres,publicaautorsdelanomenadadeCarner,Pla,RoviraiVirgilioRiba,totalitzant

  18volumsifullets.

  Amb la Guerra Civil, Oliver es compromet a fons amb el bndol republic. Esdev

  presidentdelAgrupacidEscriptorsCatalans(filialdelaUGT),capdepublicacionsde

  la Conselleria de Cultura de la Generalitat, cofundador, cap de publicacions de la

  Instituci de les Lletres catalanes, i autor de la lletra i lhimne de lExrcit Popular

  Catal,amsdecollaborarambaltresrevistesiambemissionsradiofniques.Alfinal

  de laguerra, sencarregade levacuacidels intellectuals compromesos iellmateix

  fuigaFrana,onrestarunanyidesdonfarelsaltaBuenosAiresielmateix1940a

  SantiagodeXile,on viur8 anys.Aqu aXile collaborar amb la revistaCatalunya,

  editadadesdelArgentina,iambGermanor,desdelpropiXile,iambXavierBenguerel

  fundar lacollecciElpide lestresbranques,oneditar llibrespropis idaltresamb

  3

 • gransnomsdelaliteraturacatalana.MentreviuaXiletambsegueixtreballantcoma

  traductoriperiodista,icollaboraamblardiodelambaixadaanglesaalpas.

  El1948tornaaCatalunyaisdetingutpelseupassatrepublic,amsdetrobarseel

  patrimoni familiardevastat, elpassaport retingut (fins el 1977) i lamortde la seva

  dona.PassardosmesosimigalapresModel,elquenoelprivardeseguirproduint

  en llenguacatalana:el1951rebrelPremidelPresidentde laRepblicaFrancesaals

  Jocs Florals de Pars per la seva traducci dEl Misantrop, de Molire. Tanmateix,

  sobreviu vora 3 anys traduint novelles pssimes en castell, i el 1950 es casa amb

  EulliaSerra.

  Finselsanys60,seguirpublicantobresitraduint,mostrantsecomaenemicactiudel

  franquisme. Sel multar i detindr en diverses ocasions per participar en actes i

  manifestacions de signe contrari al rgim. El 1964 passa a treballar com a director

  literarideleditorialAymaondiriglesEdicionsProailacollecciAtotvent.Desprs

  delamortdeFranco,continuaressentcrticambelspolticscatalansilademocrcia,

  imostrantsecadacopmscomaindependentistaicontrarialautonomiaconcedida

  desdeMadrid,aixcomalaMonarquia.

  VasermembreisocidhonordelAssociacidEscriptorsenllenguacatalanaiel1970

  rebelPremidHonordeleslletresCatalanesiel1979elCiutatdeBarcelona.Perel

  1982rebutjarlaCreudeSantJordidelaGeneralitat;encaraquesvaacceptar,lany

  anterioraSabadell,lamedalladHonordelaCiutat.

  Morel18dejunyde1986aBarcelonaisenterratalasevaSabadellnadiua.

  4

 • JOANOLIVERIPEREQUART:LOBRA

  JoanOliverfoucomedigraf,poeta,prosista,traductoriperiodista,isconsideratun

  delscincpoetescatalansmsimportantsdelsegleXX.Lasevaaportacialaliteratura

  catalanashaconsideratexemplede llenguatgerigors, imaginatiu icreador, imant

  unaposturacrticapermanentcontraelpoderpolticielconformismesocial,ambuna

  ironia propera al sarcasme. La seva tasca com a traductor no s en absolut

  menyspreable,adaptantalcatal textosdeBernardShaw,Beckett,Goldoni,Brecht,

  Molire,oTxkhov,entredaltres.

  Publicaelseuprimer llibreel1928,Una tragdiaaLilliput,unastirade lasocietat

  burgesadelmoment, ilanysegentdebutacomadramaturgambGairebunacteo

  Joan, Joana i Joanet,a laqueva seguir Llunademel.El1934publicael seuprimer

  poemasota,comdiem,elpseudnimdePereQuart,titulatLesdecapitacions,onja

  apuntaelseuestiliconoclasta,satricihumorstic.Aquestpseudnimjalhaviaemprat

  perescriurearticlescontraladictaduradePrimodeRivera,iprovdelseusegonnom

  debaptismeidsserelquartfilldelasevamare.

  El1935publicalasevaprimeraobraimportantdeteatre:Cataclisme.Continuael1936

  amb All que tal vegada sesdevingu, on desmitifica les estructures familiars

  tradicionalsielmndelareligi.Del1937snBestiari,llibredepoemesepigramtics

  irnics pel que va rebre el premi Joaquim Folguera de poesia, Contraban (cinc

  narracions)iCambreranova,unapetitaobradeteatre.

  LaGuerraCivilde19361939suposauncanvienlobradeJoanOliver.Sifinsaleshores

  elseuestilencaraesmoudinselnoucentisme,araesdecantarcapalrealisme,amb

  un paper rellevant per a la histria viscuda. En sn exemples obres com Oda a

  Barcelona(1936),nacionalistairevolucionriaoLafam(1938),PremideTeatreCatal,

  onplantejaelsproblemesdelarevoluciquenoportaaunasocietatmsjustaique

  fou Premi del Teatre Catal de la Comdia. Tamb estrena Lemboscat i La fi den

  5

 • Cagalstics, peces en un acte, avui perdudes. El 1938 tamb escriu lobra El comte

  Arnau,ambXavierBenguerel.

  Alexilinoabandonalasevaproducciencatal.HiestrenaLamordeixaelcamrali

  el 1947 publica el llibre de poemes Sal de Tardor, intent de poesia elegaca, amb

  mltiplestocsdombra idemort, fidelreflexdelseuestatanmicpelquepassavaal

  seupas.Jaderetorn,publicael1956Terradenaufragis,llibredepoemesquerebrel

  premiOssamenor1955,Epstoladaltamar i lesobres teatralsBall robat iPrimera

  representaci(estrenadesel1958i1959respectivament),irecollidesambUnadrecera

  enelvolumTrescomdies,de1960.UnaDrecerasestrenarcomaLagranpietat, i

  resultarungranfracs.ElseullibredepoemesVacancespagades(1960),unadeles

  sevesobresms conegudes i consideradauna fitadel realisme

  histriccatal,rebrelsPremisusiasMarcde1959iLletrador

  de1961.

  Elsanysseixantaserlasevamillorpocadeproducci,ambuna

  literaturacatalanaqueremuntade lasevacrisi iunaenormeacceptacide lesseves

  obresperpartdelpblic.Ams,MartdeRiquerelcollocacomaredactorencapdel

  DiccionarioBompianideAutoresLiterarios.El1962publica12aiguafortsdeGranyeri

  el1963recopilatotselsseuspoemespublicats,msalgunsdindits,aObrapoticai

  totalasevanarrativaaBiografiadeLotialtresproses.Del1968selllibredepoemes

  Circumstncies, i del 1970 Tros de paper, collecci darticles de crtica de costums,

  irnicaimoralitzant,barrejadaambrecordspersonals,aparegutsaSerradOr.

  6UnadelesdarreresimatgesdeJoanOliver

 • El1975foueditatelprimervolumdObracompleta,perlasevaobrapoticacontinu

  ambQuatremilmots iTeatreoriginal,el1977, iPoesiaemprica(1981).Algunsdels

  seuspoemeshanestatmusicatspercantautorscomLlusLlach(Corrandesde lexili),

  JoanManuelSerrat(Infants),RaimonoOvidiMontllor.Posteriormentalasevamort,

  esvaeditarundarrervolumdepoesia,Refugideversos (1987),queagrupapoemes

  escritsentre1917i1985.El1999esvaferelmateixambelvolumObraenprosa.

  7

 • LACOLLADESABADELLOGRUPDELAMIRADA

  ArmandObiols,JoanOliveriFrancescTrabal,algunsdelaColla

  LaColladeSabadelloGrupdeLaMiradafouunaagrupacidegentjovefundadal'any

  1917al'entorndel'AcadmiadeBellesArtsdeSabadell,ambl'objectiuderenovarla

  vidaculturalde lasevaciutat iaunnivellmsamplideCatalunya.En formaven

  part artistes i escriptors com Joan Oliver, Francesc Trabal, Armand Obiols, Ricard

  Marlet,LlusParcerisa,AntoniVilaArrufat,JosepM.TrabaliBenessat,MiquelCarreras

  iJoanGarriga,entrealtres.ElmximimpulsorenvaserFrancescTrabal.

  LAcadmiadeBellesArtsdeSabadellestavadivididaaleshoresentre l'academicisme

  vuitcentista de la generaci rectora i el progressiu apropament dels joves a l'ideari

  noucentistaqueirradiavaBarcelona.DesdelaplataformadeBellesArts,iencontacte

  amblauniversitat,lapremsailaculturabarcelonines,varenprojectardamuntlaciutat

  elseuesperitderevoltaiunidealdemodernitatcosmopolitaqueesvantraduirmolt

  aviaten l'humorprovocatiu i l'activismeculturalquevancaracteritzarelgrupal llarg

  delsanysvint,finsalesacaballesdeladictaduradePrimodeRivera.L'humorqueva

  practicar laColladeSabadelleraunhumorabsurd igratut,corrosiu idesmitificador

  dels valors culturals establerts per una societat la sabadellenca de primers de

  segletancadaiendarrerida.Eraunhumormoltproperalesprimeresavantguardes

  europees,especialmentalsdadaistes,ambelsqualscompartienunmateixactivisme

  provocadoriunaestticadelatransgressimoltsemblants.

  8

 • Tanmateix,sielsdadaistesvanadoptarunaactitudnegativistadavant lacultura iels

  valorsde la societateuropea,quehavienentraten crisiarrande laPrimeraGuerra

  Mundial, la Colla de Sabadell, en canvi, s'havia fet seu l'ideal regenerador de la

  Catalunyaciutatambqu laburgesiacatalana,a l'estildelquedesdelRomanticisme

  havien fet els diversos pobles europeus, intentava bastir una cultura nacional,

  moderna i cosmopolitaqueajudsavertebrarelpas.Una culturaqueal continent

  haviasofert ladesmoralitzaci ieldescrditbllics icontra laquals'havienrebellat

  lesavantguardes,mentrequeaqu,aCatalunya,eratotjustunapromesadefutur.

  ElgrupvapublicartambunfulldominicaldecairesatricanomenatLaFullaSalauiva

  organitzarnombroses lectures i tertliesquevancomptaramb lapresnciad'alguns

  delsintellectualsmsdestacatsdelmomentcomJosepCarneroCarlesRiba.Deguta

  aix,l'empresamsimportantdelgrupvaserlafundacid'edicionsLaMirada,l'any

  1925,quedesprsesdevinguaformarpartd'EdicionsProaambelnomdeCollecci

  LaMirada.

  Comjahaquedatapuntat,elGrupdeSabadellesvadesenvolupantalllargdelsanys

  20 comunnucliunitari, ambunmodelde culturamolt concret,quenodubtara

  atacarnedaltres.Responaix,comjahaexposatJ.M.Balaguer,alaideaqueelque

  cal a la cultura catalana s la defensa dunsmodels concrets, en les apostes de

  grup, lacollaboracientrenuclisdescriptors icrtics,endefinitivacal lacreacide

  capelletes Daqu els seus enfrontaments oberts no sols amb els poetes

  jocfloralistesdeSabadell,sintambambaltresprohomsdeleslletrescatalanesdel

  momentque, al seu torn, tamb se les tenien entre ells.Utilitzen els seus articles

  plensderetricaeironiaperamenysprearideixarclarqueelmodelculturaliesttic

  que ells defensen, com per exemple Lpez Pic, no t res a veure amb el que

  reivindicaelGrupdeSabadell.

  9

 • ElsactivistesprincipalsdelaColla

  FrancescTrabaliBenessat(Sabadell,1899SantiagodeXile,1957)

  Periodista inovellista, la sevaobradestacaper

  l'audciadelsplantejamentsnarratius, l'humor i

  la sensualitat. Fou redactor en cap delDiari de

  Sabadell icollaborenLaVeudeCatalunya,La

  Publicitat, Mirador, Meridi, D'Ac i d'All

  S'estren amb L'any que ve (1925), llibre

  d'acudits illustrats, prologat per Josep Carner,

  que encetava les Edicions LaMirada, on tamb

  public la primera novella, L'home que es va

  perdre (1929), i Judita (1930). I, successivament,Quo vadis, Snchez? (1931),Hi ha

  homes que ploren perqu el sol es pon (1933) i Vals (Premi Crexells 1936). Els

  mediocres(1929)sl'nicaincursialteatre,ques'estrenel1931.Durantlaguerra,a

  Barcelona, fou membre actiu de l'Agrupaci d'Escriptors Catalans, secretari de la

  Institucide lesLletresCatalanes iorganitzadordelServeideBibliotequesdelFront.

  Exiliat a Frana, grcies a les seves coneixences, gestion per a un nombrs grup

  d'escriptorselrefugideRoissyenBrie.Eldesembrede1939s'embarcavaenelFlorida

  capaSantiagodeXile,enuncamsenseretorn.

  ArmandObiols(Sabadell,1904Viena,1971)

  Poeta, crtic literari i periodista, Joan Prat i

  Esteveadoptelpseudnimd'ArmandObiols

  amb la publicaci dels primers poemes a la

  premsa, el 1919. De molt jove fou

  corresponsal de La Veu de Catalunya amb

  unes crniques que signava White i public

  articles de crtica alDiari de Sabadell i a La

  Publicitat.Amitjan anys 20 s'havia creat un

  10

 • granprestigiintellectualiteniafamadecrticduriexigent.Aprincipisdel1929hagu

  deplegar la secci "Buirac"deldiari LaNau,perqu la considerarenexcessivament

  morda.LaMiradaanuncidurantdosanyslaimminentaparicideDeucali,llibrede

  poesia de tradici simbolista, d'una maduresa preco, que acab desestimant,

  eternamentinsatisfetdelasevaobradecreaci.AmblaRepblicamanteniaunsegon

  editorialaLaPublicitati,militantd'AcciCatalana,esrevelcomunexcellentorador.

  Enesclatar laGuerraCivilEspanyolaparticipactivamenten l'Agrupacid'Escriptors i

  elServeideBibliotequesdelFrontifoucapderedaccidelaRevistadeCatalunya.El

  1939s'exiliaFranaiestiguaRoissyenBrie.Ambl'ocupacinazifouinternatenun

  camppropdeBordeus.Alafidelaguerraeuropeaentrdetraductoral'ONU,primer

  aPars iaGinebra, idesprsa laIAEA(AgnciaInternacionald'EnergiaAtmica),que

  tambdepeniadelesNacionsUnides,aViena.

  Altrescomponents

  AntoniVilaArrufat(Sabadell,1894(Barcelona,1989)

  Pintor, gravador i muralista. S'inici amb el seu pare, Joan Vila Cinca, i a l'Escola

  Industriald'Arts iOficis.EstudiaLlotjael1911,enpleesclatdelNoucentisme, ia la

  RealAcademiadeSanFernandodeMadrid.El1919anpensionataPars iel1923

  viatjper Itlia,d'on retornmolt influtpelsprerenaixentistes. La sevaobra,entre

  realisme i noucentisme, se centr aleshores en la figura, que, en formar famlia el

  1928,derivaviatcapa lesmaternitats.Durantelsanys trenta,participactivament

  enlavidabarceloninaiobtingunombrososguardonsaBarcelona,Madrid,Venciao

  Berln.EnesclatarlaGuerraCivilEspanyolaesretiraSantSebastideMontmajor.En

  lallargapostguerraespanyolas'orientcapalapinturamuralreligiosa.

  11

 • LlusParcerisaiSerra(Rub,1896Barcelona,1989)

  Va entrar molt jove al Diari de Sabadell de corrector de galerades i desprs fou

  redactord'esports.Ben aviat,per,es revel com ahumorista ambunes crniques

  moltpersonals,entrel'absurdielcostumisme,queenlluernarenOliveriTrabal.Vaser

  elgrangestorde l'AssociacideMsica.Enmorirelseupare,vahaverdedeixarels

  estudisdeMedicina ientr a treballar a la FederaciCatalanade Futbol, feinaque

  l'ocuptotalavidaprofessional.

  JosepM.TrabaliBenessat(Sabadell,1897Valparaso,1981)

  Advocat,escriptor idibuixant.Collaborendiversespublicacionscomacaricaturista

  ambelpseudnimdeTramuntana.Calremarcarlasevacollaboracienl'extraordinari

  AlmanacdelDiarideSabadellde1928.El1919exposal'AcadmiadeBellesArtsde

  Sabadell. Collabor estretament en la gesti de l'Associaci de Msica. S'exili a

  Frana amb el grup de RoissyenBrie i, amb l'ocupaci aleman...