Kagithane Belediyesi 2009 İdari ?· Artık daha çok insan Kağıthane’de yaşamak istemektedir.…

  • Published on
    14-Jun-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

KAITHANE BELEDYES 2009 MAL YILI

PERFORMANS PROGRAMI

KAITHANE BELEDYES

Strateji Gelitirme Mdrl

2

LETM BLGLER

Sadabad Hizmet Binas Merkez Mah. Silahtaraa Cad. KAITHANE / STANBUL

Telefon : (212) 444 23 00 (ar Merkezi)

www.kagithane.bel.tr

3

NDEKLER BAKANIN SUNUU.. 4

I. GENEL BLGLER...........6 A- VZYON , MSYON VE LKELER ..............7

LKELERMZ...7 B- KAITHANE BELEDYES'NE LKN BLGLER...11

1) TARHE....11 2) MEVZUAT....18

3) TEKLAT YAPISI .............................................................................................................................................. 21

4) YNETM VE KONTROL SSTEM..25 5) BLM SSTEM............30

BLG VE TEKNOLOJK KAYNAKLAR....30

6) NSAN KAYNAKLARI VE FZK KAYNAKLAR..33

1) NSAN KAYNAKLARI........33

2) FZK KAYNAKLAR..35 C- TEMEL POLTKALAR VE NCELKLER...37

D- FAALYET VE PROJELERE LKN BLG VE DEERLERNDRMELER....38

1. FAALYETLER.38

2. PROJELER..55

II. PERFORMANS BLGLER.............................................................................................................................58

A. STRATEJK AMA VE HEDEFLERE LKN BLGLER ............................................................................ 59

B. PERFORMANS PROGRAMI.............................................................................................................................. 70

zel Kalem Mdrl ............................................................................................................................................. 71

nsan Kaynaklar ve Eitim Mdrli ................................................................................................................... 75

Fen leri Mdrl.........79 Destek Hizmetleri Mdrl...........86 Yaz leri Mdrl...........91 mar ve ehircilik Mdrl.......95 Ruhsat ve Denetim Mdrl.........98 Strateji Gelitirme Mdrl....101 Mali Hizmetler Mdrl.........105 Plan ve Proje Mdrl....108 Emlak stimlak Mdrl.........112 Kltr ve Sosyal ler Mdrl...115 Hukuk leri Mdrl......121 Salk leri Mdrl......124 Temizlik leri Mdrl......129 Zabta Mdrl........134 Kurum Toplam Mali Kaynak htiyac...138

C- Performans Veri Kaynaklar Tablosu.139

4

SUNU

Deerli Meclis yeleri,

ISO 9001 kriterlerine uygun bir bnyesel yapya kavumak zere

2007de balattmz giriimler, 2008 hizmet ylnda semeresini verdi.

2009a giriimizin arifesinde unu syleyebiliriz ki 2008 hasat toplamaya baladmz bir

yl olmutur.

Vizyonu, misyonu belirlenmi ve personelimize de aktarlm yeni kurumsal yapmz,

ada, katlmc, adil, effaf bir sosyal belediyecilik anlayyla hareket etmektedir.

Yetki verenin vatanda olduu gereini hibir zaman unutmadan halkn yneticilerinin

daima hesap verebilirlik konumunda olmas gerektiinin altn izdik.

Bu bak ayla vatanda odakl, halkn deerlerine saygl, ilkeli ve kararl duru

dsturuyla hizmet ediyoruz.

Kaynaklar etkin ve verimli kullanmak, tarihi ve doal mirasa sahip kmak ve hizmette

kalite ile sreklilik yanlsyz.

lede tarihi mekanlarn yeniden sosyal hayata dahil edilmesi, tarihi yaplarn

restorasyonlarla ilevlendirilmesi, kentsel tasarm almalaryla ileye yeni grnmler

kazandrlmas Kathane sakinlerinde aidiyet duygularn glendiriyor. Esnafn, iyerlerine

koyduu isimlerden, duvarlarnda kulland resimlere kadar bir ok yerde, yaad semtle

kvan duyma hissinin ortaya ktn, glendiini gryoruz. evreci anlaymz, ilede takdir

toplayan bir deiimin gstergesidir.

Eskinin nda yeniliki kararlar alan, geleceini aydnlatan, teknolojiden azami

derecede yararlanan bir belediyecilik anlay ile hizmette gler yz retiyoruz.

Hukuka duyarl, kamu kurulular ile koordinasyon iinde stratejik ama ve hedef

tespitleri yapan, yol haritasn netlemi bir belediye ile baar grafiimizi iziyoruz.

Mevsiminde her gn binlerce kiiyi konuk eden mesire alanlarmz, olduka renkli

programlarla on binlerle ifade edilen bir sirklasyonun sahibi Ramazan etkinliklerimiz, birbiri

ardna boy gsteren gz alc siteler, yaplar, buralardaki nezih yaam atmosferleri, ilenin

ulamnda stratejik ihtiyalarn karlanmas, ile merkezinde yaplan dzenlemeler,

5

okullarmza salanan fiziki hizmetler, ocuklarmza sunulan sosyal programlar Kathanedeki

ltnn birer unsurudur.

Kathane, hzla khne yapsndan kurtulmu, gelecee daha mitli bakan, lts

ykselen bir cazibe merkezi halini almtr.

Artk daha ok insan Kathanede yaamak istemektedir. Bu da yeniden ifade etmek

gerekirse kaliteli ve duyarl bir hizmet anlaynn rndr.

Sayglarmla

Fazl Kl

Kathane Belediye Bakan

6

III... GGGEEENNNEEELLL BBBLLLGGGLLLEEERRR

7

AAA--- VVVZZZYYYOOONNN,,, MMMSSSYYYOOONNN VVVEEE LLLKKKEEELLLEEERRR VZYONUMUZ; Zaman hizmete dntren belediye olmaktr. MSYONUMUZ;

Evrensel deerlere ve Halkn deerlerine saygl,adil,geliime ak bir ynetim anlay ile

Kthane halknn yaam kalitesini artrmak iin yerel hizmet sunmaktr.

LKELERMZ;

lkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulamak iin aba sergilerken bal

kalaca deerleri ifade etmektedir. lkeli davranmak, baarnn ve gvenin temel artdr.

zellikle kamu kurumlarnda ilkeli olmak daha byk nem arz etmektedir. nk, kamu

kurumlar, kamu kaynaklarn kullanarak, kamudan ald yetkiyle, kamuya hizmet

retmektedirler.

Kathane belediyesi, Kathane halkna hizmet retirken aada belirtilen ilkelere bal

kalacaktr.

ada : Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, an teknolojisinden, bilgisinden ve yntemlerinden yararlanmay ilke olarak benimsemektedir.

Katlmc : Belediyeler, devletin vatandaa en yakn kurumlardr. Bu sebeple vatandalar dier devlet kurumlarna kyasla belediyelerle daha yakndan ilgilenmekte, hesap sormakta, kararlar

etkileme abalar sergilemektedir. Bu adan belediyeler demokratik kltrn geliimine katk

saladklar gibi; ayn zamanda vatandalarn ikayet ve talepleri ile daha yakndan

ilgilendiklerinden, toplumsal barn gelimesine de katk salamaktadrlar.

Belediyelerimizin katlmc bir ynetim sergileyerek; bata Kent Konseyleri olmak zere katlm

salayc mekanizmalar gelitirerek vatandan, Sivil Toplum Kurulularn, Meslek Odalarnn

karar ve uygulamalarna katlmn salamalar gerekmektedir. Ayn ekilde belediye

alanlarnn da Kathane ve Kathanelilere daha kaliteli hizmet sunabilmek iin belediye

ynetimine katlmlarn artrc yaklam sergilenecektir.

8

Adil : Adalet mlkn temelidir ifadesinde yer alan mlk kelimesi iktidar anlamna gelmektedir. Adalete dayanmayan iktidarlar temelsiz yaplardr. Belediyelerimiz karar ve uygulamalarnn

adalete dayanmas, hizmette adil olunmas temel ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin btn eylem

ve ilemlerinde temel almas gereken en yce deerdir.

Adil hizmet, hizmetin ncelik srasna gre verilmesini gerektirir. Adil ynetim de haklnn hakkn

teslimi gerektirir.

Belediyelerimizin karar ve uygulamalarnda temel yaklam, ihtiyalar ve ncelikler dikkate

alnarak kamu kaynaklarnn kullanm ve hizmetin sunulmasdr.

effaf : Gizlilik, kamu ynetimindeki yolsuzluun, verimsizliin, kayrmacln, politik

ayrmcln en nemli sebepleri arasndadr. Bu olumsuzluklar da, kamu ynetiminin

kendisinden beklenen fonksiyonlar yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynaklar

verimsiz kullanmla harcamakta ve halkn kamu kurumlarna olan gvenini zedelemektedir.

effafln temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduu bilgiye eriebilmesinin salanmasdr.

Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir.

Sosyal Belediyecilik : Sosyal belediyecilik, sosyal gszlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin gelitirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine almay gerektirir. Bu sebeple,

sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.

Tarihi ve Doal mirasa sahip kmak : Tarihi ve doal miras, bir toplumun hafzasn ve deerlerini oluturmaktadr. Bu mirasa sahip kmak, onu koruma-kullanma dengesi ierisinde

yaatmak belediyemizin temel ilkelerindendir.

Halkn deerlerine saygl : Belediyeler, tm kamu kurumlar gibi, topluma hizmet amacyla kurulmutur. Bu grevin yerine getirilmesinde toplumun deer yarglarna saygl olmak,

kurumlarn ncelikli sorumluluklarndandr.

Belediyemiz, belde halknn deer yarglarna saygy temel ilke olarak kabul eder. nk,

toplumun deerlerine sayg gstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir.

Toplumu rencide eden, topluma sayg gstermeyen bir yaklam belediyemizce kabul edilemez.

9

Vatanda odakl : Kathane Belediye Ynetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatanda odakl hizmettir. nk, kamu kurumlar ve belediye, vatandaa hizmet etmek iin vardr.

Belediyelerin vatanda odakl olmas demek, belediye hizmetlerinin planlanmas, uygulanmas

ve sunumunda halkn beklenti ve taleplerinin dikkate alnmas demektir.

Kaynaklarn etkin ve verimli kullanm : Etkinlik, yaplan faaliyetin temel amaca uygunluk gstergesidir. Daha ak bir ifade ile, yaplan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiinin

gstergesidir. Verimlilik, genel olarak retim miktarnn, o retim miktarn retmek iin kullanlan

retim etmenlerine orandr. Bir toplumun kalknmasnda verimlilik ve etkinlik en nemli unsurlar

arasnda yer almaktadr. Bu sebeple, Kathane ye nitelik ve nicelik ynnden daha fazla

hizmet sunabilmek iin belediye kaynaklarnn etkin ve verimli kullanlmas temel

ilkelerimizdendir.

Hizmette kalite ve sreklilik : Belediyemiz iin kalite; belde ve belde halkna ynelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen zellikleri tamasdr. Hizmetlerin, etkin, verimli biimde ve zamannda

karlanmas, bu hizmetlerin gerekli niteliksel artlara haiz olmas ve sunumunda da vatanda

beklentilerini karlamas ve btn bunlarn da sreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir.

Yeniliki : Gelien ve deien dnyamzda insanlarmzn ve ehirlerimizin ihtiyalar hzla deimekte ve eitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine

getirebilmesi, vizyonuna ulaabilmesi iin deiime uyum salamak ve yenilikleri yakalamak,

uygulamak zorundadr.

Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyecilik anlay yerine, yeni kamu ynetimi anlayn

gerekletirmek iin gereken deiimi salamay, yeniliki yaklamlar gelitirmeyi ve

uygulamay kendisine ilke olarak kabul etmektedir.

lkeli ve kararl : Belediyemiz kent ve kent halkna hizmet ederken ilkelerine bal kalmay ve kent ve kent halk iin yararl grd almalarda da kararl davran sergilemeyi ilke olarak

kabul etmektedir.

10

Teknolojiden optimum yararlanmak : Gnmzde bilgi en nemli sermaye ve yetimi personel de en nemli kaynaktr. Hzl deiim ve gelimelerin yaand gnmzde

belediyemiz bilgiye ulama, bilgiyi paylama ve bilgiyi eyleme dntrme becerisini

gsterebildikleri oranda baary yakalayacaklardr. Bu amala eitim ve aratrma faaliyetlerinin

yan sra bata biliim teknolojisi olmak zere etkinlik ve verimlilik art salayan teknolojiden

azami yararlanma ilkemizdir.

Hizmette gler yz : Belediyemiz hizmet sunumunda Kathanede yaayan vatandalar ayn nemde kabul eder ve kimsenin ayrcalkl olmasna msaade etmez. Her Kathane li ,

belediyemizle ilikisinde, ayn gler yz, ilgi ve alakay grme hakkna sahiptir.

Kurum ve kurulular ile koordinasyon : Kent ve kent halkna hizmet eden kurum ve kurulularla ilikilerin tesisi, gelitirilmesi ve koordinasyonun salanmas belediyemiz

ilkelerindendir.

evreci : Salkl ve srdrlebilir kentleme, evreye duyarl ynetim yaklam ile mmkndr.

Bu gnn ihtiyalarn, gelecek nesillerin haklarn ellerinden almadan, doa ile bark

gerekletirmek belediyemiz ilkelerindendir.

Hukuka uygunluk : Belediyemiz bir kamu kurumu olarak faaliyetlerinde hukuka uygunluu salamay temel ilkeleri arasnda kabul eder.

Hesap verebilirlik : effafln temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduu bilgiye eriebilmesinin salanmasdr. 4982 sayl Bilgi Edinme Kanununda u fadeler yer almaktadr:

Gerek ve tzel kiiler, kanunla belirlenen usul ve esaslar erevesinde bilgi edinme hakkna

sahiptir. Kamu kurum ve kurulular, gerek ve tzel kiilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi

ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dnda vermekle ykmldr.

Belediyelerimiz, effafln bir gerei olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmaldr.

Vatanda, yetki veren dir. Kamu ynetiminin kendisine yetki veren vatandaa kar, bu yetkiyi ne kadar doru ve etkin kullandnn hesabn vermesi gerekmektedir.

11

BB-- KKAAIITTHHAANNEE BBEELLEEDDYYEESS NNEE LLKKNN BBLLGGLLEERR 1) TARHE

Kathane lesinin Corafi Konumu:

stanbul il alan, Marmara havzasnn dou Marmara blmnde yer alan iki ana peneplen

arasna skm, boaz ve akarsu vadileriyle paralanm bir platolar topluluudur. lde

Boazii ile Hali arasn dolduran platoya Beyolu platosu denilmektedir. Platonun her iki yn

anm la nemli lde tanmtr. Bu nedenle plato yresindeki ukurluklar ve bu ukurluklarn

bilemesinden vadiler olumutur. Kathane Beyolu platosunun kuzey uzantsyla, ayn

platonun su blm izgisinin batsnda yer almaktadr.

Belgrat ormannn bir blmnn suyunu toplayan Kathane deresi, Kemerburgaz'dan geerek,

Hali'e dklr. Havzas byk olmasna karn yaz aylarnda suyu azalr. Kathane deresi

Beyolu platosunun su blm izgisinin batsnda ki sular toplar. lenin kabaca bat snrn

oluturan, O-1 (E5)'i O-2 (TEM)'ye balayan O-2 balant yolu da baka bir srtn zerinde

uzanr. Bu srt ayn zamanda ile topraklarndaki ikinci su blm izgisini oluturur. Srtn

dousundaki sular Kathane deresine, batsndaki sular ise Alibeyky deresi araclyla Hali'e

akmaktadr.

stanbul il alannda vadi oluumlar son derece nemlidir. l topraklarnn yzde 75'i vadilerle

paralanm olan platolarla kapldr. Bu vadiler stanbul kentinin zerine oturduu, doal yapy

oluturmaktadr. Avrupa yakasnda gneye arplma nedeniyle su blm izgisi Karadeniz'e ok

yakn bir noktadan gemekte, bu nedenle de vadi geliimleri Marmara'ya doru olmaktadr.

Boazda olduu gibi her iki taraftan bir dizi vadi almakta, bu vadi ann ortasnda ise Hali'in

devam durumundaki Alibeyky deresi ile Kathane deresi vadileri bulunmaktadr. Kathane

deresi vadisi kentsel alan iinde kalan en nemli vadilerden biridir.

Ksaca Kathanenin corafi yaps engebeli olup, derelerden ve vadilerden olumutur.

12

Kathane, stanbul

Kathane'nin stanbul'daki konumu

Bilgiler

Bal olduu il: stanbul

Yzlm: 16 km2

Nfus: (2008) 420,000

Nfus younluu: 26,250 kii/km2

Mahalle says: 19

Koordinatlar: 410419 285759

Belediye bakan: Fazl Kl

Genel a sayfas: kagithane.bel.tr

Kathane lesinin Tarihi Kthane, stanbul'da Hali krfezine dklen bir dere ile, bunun vadisinde eski kat

imalathanelerinin bulunmas nedeni ile bu ad almtr. Zamannda bu imalathaneler dnda; Un

deirmenleri ve Baruthanelerin bulunduu, Dzlk kesimlerde ise Cirit oyunlar ve ok at iin

talim sahalar bulunduu bilinmektedir.

1530 Haziran aynda Kanuni S...