Kaj je spolno nadlegovanje?

 • Published on
  11-Feb-2016

 • View
  40

 • Download
  0

DESCRIPTION

Kaj je spolno nadlegovanje?. Mag. Tanja Salecl. Zakon o delovnih razmerjih 45. len. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Kaj je spolno nadlegovanje?Mag. Tanja Salecl

 • Zakon o delovnih razmerjih45. lenDelodajalec je dolan zagotavljati takno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen neelenemu ravnanju spolne narave, ki vkljuuje neeleno fizino, verbalno ali neverbalno ravnanje ali drugemu na spolu temeljeem vedenju, ki ustvarja zastraujoe, sovrane ali poniujoe delovne odnose in okolje ter ali dostojanstvo mokih in ensk pri delu, s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev.Odklonitev ravnanj iz prejnjega odstavka s strani prizadetega delavca ne sme biti razlog za diskriminacijo pri zaposlovanju in delu.e delavec v primeru spora navaja dejstvo, ki opraviuje domnevo, da je delodajalec ravnal v nasprotju s prejnjima odstavkoma, je dokazno breme na strani delodajalca.

 • Neeleno ravnanje spolne naraveFizino ravnanjeVerbalno ravnanjeNeverbalno ravnanjeDrugo na spolu temeljee vedenje

 • Fizino ravnanje spolne narave obsega nezaelen fizini stik v razponu od nepotrebnega dotikanja, trepljanja, ipanja, drgnjenja ob telo kolegice ali kolega do napada in vsiljenega spolnega odnosa.

 • Verbalno ravnanje spolne narave obsega nedobrodolo osvajanje, predloge v zvezi s spolnostjo ali siljenje k spolni dejavnosti, ponavljajoe predloge za druenje in zmenke, aljivo spogledovanje, sugestivne pripombe, namigovanja ali opolzke komentarje.

 • Neverbalno ravnanje spolne narave obsega materiale s spolno vsebino, kazanje pornografskih ali spolno sugestivnih slik ali besedil, pohotne poglede, viganje ali spolno sugestivne geste.

 • Drugo na spolu temeljee ravnanje obsega posmehovanje, zastraevanje, rnenje, fizino napadalnost, ponievanje, sramotilno obrekovanje, aljenje zaradi njegovega ali njenega spola.

 • Dva vidika spolnega nadlegovanjaNain kako takno vedenje obravnava rtev, ali ga torej razume kot neeleno, nesprejemljivo in aljivo. Spolno nadlegovanje vkljuuje spolno vedenje, ni pa omejeno zgolj nanj.

 • Kdo so lahko nadlegovalci ali nadlegovalke?

  Delodajalci ali delodajalkeNadrejeni ali nadrejeneSodelavci ali sodelavke

 • Kdo so najvekrat tara spolnega nadlegovanja?

  enske:mlade loeneiskalke prve zaposlitvev zaasnem in neregularnem delovnem razmerjuna netradicionalnih delovnih mestihinvalidkelezbijkepripadnice etninih manjinMoki:mladihomoseksualci

 • Spolno nadlegovanje na delovnem mestu ima kodljive posledice tako za osebo, ki mu je izpostavljena kot za delodajalca ali delodajalko.

 • kodljive posledice za rtev

  Psihine in psihosomatske posledice (vznemirjenost, razdraljivost, strah, depresija, stres itd.) Onemogoanje kariere, napredovanja

 • kodljive posledice za delodajalcaUpadanje produktivnostiZvievanje strokov Nija stopnja zadovoljstva pri deluIzguba motivacije ter pripadnosti delu in delodajalcuZmanjanje ugleda v javnosti

 • Zgledi dobrih praks in vodila za delodajalceTatjana Strojan

 • Kaj lahko stori delodajalec?izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanjuobveanje o politiki proti spolnemu nadlegovanjuusposabljanje nasveti in pomo zaposlenim

 • Izjava o politiki doloada imajo vse zaposlene / zaposleni pravico do obravnave, ki spotuje njihovo dostojanstvoda spolno nadlegovanje na delovnem mestu ni dovoljeno ali opraviljivoda ima vsaka zaposlena / zaposleni v primeru nadlegovanja pravico do pritobe

 • Priporoljivo je, da izjava o politiki vsebuje tudi:postopek v zvezi s pritobo zaradi spolnega nadlegovanjazagotovilo, da bodo pritobe obravnavane resno, hitro in zaupno zagotovilo, da bodo zaposlene / zaposleni zaiteni pred ikaniranjem in maevanjem zaradi pritobezagotovilo, da bodo proti nadlegovalkam / nadlegovalcem uporabljeni ustrezni ukrepi

 • Obveanje o politiki proti spolnemu nadlegovanjuje odvisno od velikosti in naina dela podjetja oziroma organizacije (informativna zloenka, obveanje na sestankih, obvestilo).

 • Usposabljanja za:vodstveni kaderzaposlene, ki sodelujejo pri izvajanju politike (svetovalke/svetovalce, socialne delavke/delavce, vodje kadrovskih slub, zaposlene, zadolene za izvedbo pritobenega postopka)

 • Nasveti in pomo zaposlenim:imenovanje osebe, ki bo nudila svetovanje in pomo zaposlenim, izpostavljenim spolnemu nadlegovanju zagotovitev sredstev za njeno delo

 • Pritobeni postopki:Neformalno reevanje problema Formalni postopki

 • Neformalno reevanje problema:pogovor z domnevno nadlegovalko / nadlegovalcem posredovanje tretje osebe

 • Formalni postopek se uvede, e: pritonica / pritonik to zahtevase nezaeleno ravnanje nadaljuje kljub poskusu neformalne reitve problemaneformalno reevanje problema ne bi bilo primerno

 • Pritobeni postopek mora doloati:komu se poda pritoba (nadrejeni / nadrejenemu oziroma drugi zaposleni / zaposlenemu ali posebni komisiji) kako in v kaknem roku mora biti vloena pritobakaj se priakuje od pritonice / pritonika in kaj od domnevne nadlegovalke / nadlegovalca

 • Preiskava primera:objektivna, nepristranska in hitraspotovanje pravic pritonice / pritonika in domnevne nadlegovalke / nadlegovalca (zaupnost podatkov)monost sodelovanja drugih oseb zbiranje in ocenitev dokazovuvedba zaasnih ukrepovmonost umika pritobe

 • e pritoba ni utemeljena:pritonica / pritonik in oseba, ki je bila neupravieno obdolena spolnega nadlegovanja, ne smeta trpeti kodljivih posledice je bila pritoba zlonamerna, moni ukrepi zoper pritonico / pritonika

 • e je pritoba utemeljena:sankcije zoper nadlegovalko / nadlegovalca spremljanje dogajanja po zakljuenem postopku

 • Mone sankcije zopernadlegovalko / nadlegovalcapo Zakonu o delovnih razmerjih:

  odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov (88. len)disciplinske sankcije (opomin in druge sankcije, e so doloene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, 175. len)

 • Kaj lahko storijo sindikati?izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju in ukrepi za poveanje osveenosti o problemu spodbujanje sprejetja politike proti spolnemu nadlegovanju pri delodajalcihprizadevanje za vkljuitev problema spolnega nadlegovanja v pogajanja o kolektivnih pogodbah (disciplinske sankcije)monost zastopstva pritonic / pritonikovspremljanje obravnave primerov spolnega nadlegovanja in rezultatov pritob