KAN VE KALP MUCİZESİ

 • Published on
  14-Mar-2016

 • View
  224

 • Download
  9

DESCRIPTION

Bedeninizde akan kann varlndan daha nce hi haberiniz olmasayd ve bir gn bunu aniden kefetseydiniz, bir hayli arrdnz. Sizi ilk hayrete dren, derinizin hemen altnda alabildiine krmz bir rengin hakimiyeti olurdu. Bu svnn son derece hzl bir biimde hi durmadan akmakta olduunu rendiinizde ise daha da ok arrdnz.

Transcript

 • YAZAR ve ESERLER HAKKINDAHarun Yahya mstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 ylnda An-

  kara'da dodu. lk, orta ve lise renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra s-tanbul Mimar Sinan niversitesi Gzel Sanatlar Fakltesi'nde ve stanbul ni-versitesi Felsefe Blm'nde renim grd. 1980'li yllardan bu yana, imani,bilimsel ve siyasi konularda pek ok eser hazrlad. Bunlarn yan sra, yazarnevrimcilerin sahtekarlklarn, iddialarnn geersizliini ve Darwinizm'in kanlideolojilerle olan karanlk balantlarn ortaya koyan ok nemli eserleri bulun-maktadr.

  Harun Yahya'nn eserleri yaklak 30.000 resmin yer ald toplam 45.000sayfalk bir klliyattr ve bu klliyat 57 farkl dile evrilmitir.

  Yazarn mstear ismi, inkarc dnceye kar mcadele eden iki peygam-berin hatralarna hrmeten, isimlerini yad etmek iin Harun ve Yahya isimle-rinden oluturulmutur. Yazar tarafndan kitaplarn kapanda Resulullah'nmhrnn kullanlm olmasnn sembolik anlam ise, kitaplarn ierii ile ilgi-lidir. Bu mhr, Kuran- Kerim'in Allah'n son kitab ve son sz, Peygamberi-miz (sav)'in de hatem-l enbiya olmasn remzetmektedir. Yazar da, yaynladtm almalarnda, Kuran' ve Resulullah'n snnetini kendine rehber edinmi-tir. Bu suretle, inkarc dnce sistemlerinin tm temel iddialarn tek tek rt-meyi ve dine kar yneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son sz" syle-meyi hedeflemektedir. ok byk bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'nmhr, bu son sz syleme niyetinin bir duas olarak kullanlmtr.

  Yazarn tm almalarndaki ortak hedef, Kuran'n tebliini dnyaya ula-trmak, bylelikle insanlar Allah'n varl, birlii ve ahiret gibi temel imani ko-nular zerinde dnmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin rk temellerinive sapkn uygulamalarn gzler nne sermektir.

  Nitekim Harun Yahya'nn eserleri Hindis-tan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endo-

  nezya'ya, Polonya'dan Bosna Her-sek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malez-ya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaris-tan'a ve Rusya'ya kadar dnyann da-ha pek ok lkesinde beeniyle okun-maktadr. ngilizce, Franszca, Al-

  manca, talyanca, spanyolca, Por-tekizce, Urduca, Arapa, Arna-

  vuta, Rusa, Bonaka, Uy-gurca, Endonezyaca, Ma-

  layca, Bengoli, Srp-

 • 3a, Bulgarca, ince, Kishwahili (Tanzanya'da kullanlyor), Hausa (Afrika'dayaygn olarak kullanlyor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullanlyor), Danimarkacave svece gibi pek ok dile evrilen eserler, yurt dnda geni bir okuyucu kit-lesi tarafndan takip edilmektedir.

  Dnyann drt bir yannda olaanst takdir toplayan bu eserler pek okinsann iman etmesine, pek ounun da imannda derinlemesine vesile ol-maktadr. Kitaplar okuyan, inceleyen her kii, bu eserlerdeki hikmetli, zl,kolay anlalr ve samimi slubun, aklc ve ilmi yaklamn farkna varmakta-dr. Bu eserler sratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, rt-lemezlik zellikleri tamaktadr. Bu eserleri okuyan ve zerinde ciddi biimdednen insanlarn, artk materyalist felsefeyi, ateizmi ve dier sapkn grve felsefelerin hibirini samimi olarak savunabilmeleri mmkn deildir. Bun-dan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardr, nk fik-ri dayanaklar rtlmtr. amzdaki tm inkarc akmlar, Harun YahyaKlliyat karsnda fikren malup olmulardr.

  Kukusuz bu zellikler, Kuran'n hikmet ve anlatm arpclndan kay-naklanmaktadr. Yazarn kendisi bu eserlerden dolay bir vnme iinde deil-dir, yalnzca Allah'n hidayetine vesile olmaya niyet etmitir. Ayrca bu eserle-rin basmnda ve yaynlanmasnda herhangi bir maddi kazan hedeflenme-mektedir.

  Bu gerekler gz nnde bulundurulduunda, insanlarn grmediklerinigrmelerini salayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasn teviketmenin de, ok nemli bir hizmet olduu ortaya kmaktadr.

  Bu deerli eserleri tantmak yerine, insanlarn zihinlerini bulandran, fikrikarmaa meydana getiren, kuku ve tereddtleri datmada, iman kurtarmadagl ve keskin bir etkisi olmad genel tecrbe ile sabit olan kitaplar yaymakise, emek ve zaman kaybna neden olacaktr. man kurtarma amacndan ziya-de, yazarnn edebi gcn vurgulamaya ynelik eserlerde bu etkinin elde edi-lemeyecei aktr. Bu konuda kukusu olanlar varsa, Harun Yahya'nn eserleri-nin tek amacnn dinsizlii rtmek ve Kuran ahlakn yaymak olduunu, buhizmetteki etki, baar ve samimiyetin aka grldn okuyucularn genelkanaatinden anlayabilirler.

  Bilinmelidir ki, dnya zerindeki zulm ve karmaalarn, Mslmanlarnektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliin fikri hakimiyetidir. Bunlardankurtulmann yolu ise, dinsizliin fikren malup edilmesi, iman hakikatlerininortaya konmas ve Kuran ahlaknn, insanlarn kavrayp yaayabilecekleri e-kilde anlatlmasdr. Dnyann gnden gne daha fazla iine ekilmek istendi-i zulm, fesat ve kargaa ortam dikkate alndnda bu hizmetin elden geldi-ince hzl ve etkili bir biimde yaplmas gerektii aktr. Aksi halde ok gekalnabilir.

  Bu nemli hizmette nc rol stlenmi olan Harun Yahya Klliyat,Allah'n izniyle, 21. yzylda dnya insanlarn Kuran'da tarif edi-len huzur ve bara, doruluk ve adalete, gzellik ve mutluluatamaya bir vesile olacaktr.

  HarunYahya

 • OKUYUCUYA Bu kitapta ve dier almalarmzda evrim teorisinin kne zel bir yerayrlmasnn nedeni, bu teorinin her trl din aleyhtar felsefenin temelini olu-turmasdr. Yaratl ve dolaysyla Allah'n varln inkar eden Darwinizm, 140yldr pek ok insann imann kaybetmesine ya da kukuya dmesine neden ol-mutur. Dolaysyla bu teorinin bir aldatmaca olduunu gzler nne sermekok nemli bir imani grevdir. Bu nemli hizmetin tm insanlarmza ulatrla-bilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularmz belki tek bir kitabmz okuma im-kan bulabilir. Bu nedenle her kitabmzda bu konuya zet de olsa bir blm ay-rlmas uygun grlmtr. Belirtilmesi gereken bir dier husus, bu kitaplarn ierii ile ilgilidir. Yazarntm kitaplarnda imani konular, Kuran ayetleri dorultusunda anlatlmakta, in-sanlar Allah'n ayetlerini renmeye ve yaamaya davet edilmektedir. Allah'nayetleri ile ilgili tm konular, okuyann aklnda hibir phe veya soru iareti b-rakmayacak ekilde aklanmaktadr. Bu anlatm srasnda kullanlan samimi, sade ve akc slup ise kitaplarn ye-diden yetmie herkes tarafndan rahata anlalmasn salamaktadr. Bu etkilive yaln anlatm sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tamolarak uymaktadr. Dini reddetme konusunda kesin bir tavr sergileyen insanlardahi, bu kitaplarda anlatlan gereklerden etkilenmekte ve anlatlanlarn doru-luunu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazarn dier eserleri, okuyucular tarafndan bizzat okunabilece-i gibi, karlkl bir sohbet ortam eklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifa-de etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla il-gili kendi tefekkr ve tecrbelerini de birbirlerine aktarmalar asndan yararlolacaktr. Bunun yannda, sadece Allah rzas iin yazlm olan bu kitaplarn tannma-sna ve okunmasna katkda bulunmak da byk bir hizmet olacaktr. nk ya-zarn tm kitaplarnda ispat ve ikna edici yn son derece gldr. Bu sebepledini anlatmak isteyenler iin en etkili yntem, bu kitaplarn dier insanlar tara-fndan da okunmasnn tevik edilmesidir. Kitaplarn arkasna yazarn dier eserlerinin tantmlarnn eklenmesinin isenemli sebepleri vardr. Bu sayede kitab eline alan kii, yukarda sz ettiimizzellikleri tayan ve okumaktan holandn umduumuz bu kitapla ayn va-sflara sahip daha birok eser olduunu grecektir. mani ve siyasi konularda ya-rarlanabilecei zengin bir kaynak birikiminin bulunduuna ahit olacaktr. Bu eserlerde, dier baz eserlerde grlen, yazarn ahsi kanaatlerine, phelikaynaklara dayal izahlara, mukaddesata kar gereken adaba ve saygya dikkatedilmeyen sluplara, burkuntu veren mitsiz, pheci ve ye'se srkleyen anla-tmlara rastlayamazsnz.

  Bu kitapta kullanlan ayetler, Ali Bula'n hazrlad"Kur'an- Kerim ve Trke Anlam" isimli mealden alnmtr.

  Birinci Bask: Kasm, 2003 / kinci Bask: Mart, 2006 / nc Bask: Mart, 2008

  ARATIRMA YAYINCILIKTalatpaa Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas merkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul / Tel: (0 212) 222 00 88

  Bask: Seil Ofset100. Yl Mahallesi MAS-ST Matbaaclar Sitesi

  4. Cadde No: 77 Baclar-stanbul / Tel: (0 212) 629 06 15

  www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

 • iindekiler

  GR 8

  1. BLM

  Benzersiz Yaam Svs: Kan 12

  2. BLM

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp 180

  3. BLM

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar 204

  4. BLM

  Mkemmel Dolam A KarsndaEvrim kmaz 246

  EK BLM

  Evrim Yanlgs 256

 • iz dahil tm insanlar dnyaya gelmeden nceanne karnnda dokuz uzun ay geirirler. n-san, bu aamann balangcnda sadece annekarnnda gelimeye balayan kck birhcre topluluundan ibarettir... 22. gnde fa-sulye tanesinden bile kktr. Bir gn, butopluluun tam orta yerinde kck bir

  yumru, bir emir alr ve aniden atmaya balar. Vcuttaki tm dierhcreler sakindir ama o srekli hareket eder ve asla durmaz. Asla"biraz durup dinlenme ihtiyac" hissetmez. Ta ki, aradan on yllargeip de "dur" emrini alaca gne kadar. Geen bu sre ise, bir in-san mrn tanmlar. Bu kk yumruya "bala" ve "dur" emir-lerini kim vermektedir?

  Siz henz anne karnnda 3 haftalkken atmaya balayan bumkemmel pompann, yani kalbin, ok nemli bir sorumluluuvardr. Vcut iinde kann dolamasn salamak; bir baka deyi-le sizi meydana getiren ve tpk sizin gibi "canl" olan yaklak 100trilyon hcreye hayat vermek; bu hcrelerin nefes alp vermelerinive beslenmelerini salamak, onlar temizlemek, hastalklarn iyi-letirmek ve onlar dmanlardan korumak... Sizi oluturan hcre-leri, dolaysyla sizi yaatan bu sistemi kuran kimdir?

  Peki size yaam veren bu sistemin varl iin siz ne yaptnz?Sizin byle bir sisteme sahip olmak iin yapabileceiniz bir eyyoktu, nk henz dnyaya gzlerinizi amadan sizin iin ha-zrlanm bir dzenin iinde yaamaya baladnz. Sahip olduu-nuz beden kusursuz bir ekilde sizin iin hazrland. rneinevrenizi net olarak grebilmeniz iin mkemmel bir ift gz ya-ratld. Dardaki hava ile henz karlam olmanza ramen,periyodik olarak soluk almanz salayacak solunum sisteminizdaha siz anne karnndayken olutu. Besinlerin her trlsn sin-direbilecek bir sindirim sistemine, size zel parmak izleriyle bir-likte parmaklara ve ellere, gzlerinizi yabanc maddelerden koru-yacak gz kapaklar ve kirpiklere ve bunun gibi ok sayda orga-n ve zellie sahip olarak dnyaya geldiniz. Hzla yaklaan bircisme kar otomatik olarak gz kapaklarnz kapatarak g-znz korumanz salayan refleks ve bunun gibi dahabirok "koruma tedbiri", hi haberiniz yokken alnd vebedeninize yerletirildi. Bunlar iin hibir zaman u-ra vermenize gerek olmad. Harun

  Yahya

  9

 • 10

 • Bu sistemleri sizin iin Yaratan, en kusursuz ekilde bedeninizeyerletiren Allah'tr. Sonsuz g sahibi Allah u ana kadar yaamolan ve u anda yaayan tm insanlar ayn mkemmel sistemleresahip olarak yaratmaktadr.

  Size yaam veren kalp ve onun hareketlendirdii dolam siste-mi de ite bu kusursuz ve eksiksiz dzenin bir parasdr. Kalbinpompalad "kan" adl mucizevi sv, hareket etmeye balad an-dan itibaren bedeninizdeki hemen her hcreye "hayat" tar. Kan,gznzden ayak parmaklarnza kadar her noktay dolaan m-kemmel bir a ile tm bedeninizi kaplar. Siz byrsnz, o geliir.Siz hastalanrsnz, sizi o savunur. Yaamanz iin hcrelerinizin bes-lenmesini o salar. Vcudunuzu o temizler. En nemlisi sizi yaata-cak olan oksijeni vcudun her hcresine ulatrma grevi ona aittir.Bedeninizde dolaan bu sv, yani kan, zel bir nimet, byk bir mu-cizedir. Gelin bu mucizeyi birlikte inceleyelim ve bylece onu Yara-tan Rabbimiz'in varlna ve gcne bir kez daha tank olalm...

  AKILLI TASARIM YAN YARATILIAllah'n yaratmak iin

  tasarm yapmaya ihtiyac yokturKitap boyunca yer yer kullanlan 'tasarm' ifadesinin doru an-

  lalmas nemlidir. Allah'n kusursuz bir tasarm yaratm olmas,Rabbimizin nce plan yapt daha sonra yaratt anlamna gel-mez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve gklerin Rabbi olan Allahn yarat-mak iin herhangi bir 'tasarm' yapmaya ihtiyac yoktur. Allah'n ta-sarlamas ve yaratmas ayn anda olur. Allah bu tr eksikliklerdenmnezzehtir.

  Allah'n, bir eyin ya da bir iin olmasn dilediinde, onun ol-mas iin yalnzca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde yle buyurul-maktadr:

  Bir eyi diledii zaman, O'nun emri yalnzca: "Ol" demesidir;o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)Gkleri ve yeri (bir rnek edinmeksizin) yaratandr. O, biriin olmasna karar verirse, ona yalnzca "OL" der, o dahemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

  HarunYahya

  11

  Giri

 • endinize aynada yle bir bakn. Y-znzn ve bedeninizin sadece 2 mi-limetre altnda, olduka byk birhzla ve basnla akmakta olan krm-z svnn varln hissedebiliyormusunuz? Binlerce kilometrelik

  muhteem bir damar ann, kan metrelerce yukar frlatabi-lecek kadar byk bir gle pompalayan kalbin atnn far-knda msnz?

  Hayr, aynadaki grntnzde, bu muazzam hareketlilik-ten eser yoktur. Oysa siz son derece sakin yaamnza devamederken, hatta gece uyurken bile bu kouturmaca hi kesinti-ye uramadan srer. Kalp byk bir gle ve iddetli bir seslekan pompalamakta, kan da byk bir hzla ve yine youn birgrlt ile akmaktadr. Tm bunlarn farknda olmamanznen nemli sebebi ise, yine sizin iin zel olarak yaratlm olanince derinizdir. Size, altndaki bu olaanst hareketlilii giz-lercesine dzgn, gzel ve sakin bir grnm kazandrr.

  Kan, kalp ve damar andan oluan ve bedeninizin iindesiz yaadnz srece hi aksamadan ileyen bu sisteme "kandolam" denir. Kann dolam serveni, saysz detaydanoluan esiz bir yaratl delilidir.

  Kan, vcutta hem tayc hem de denetleyici gibi hareketeder. Bedenin iinde srekli olarak dolar durur ve buyolculuu srasnda her an mutlaka yapaca bir i var-dr:

  HarunYahya

  13

 • Kan, bedendeki haberlemenin neredeyse tamamn st-lenir.

  Hcrelerin ve dolaysyla bedenin enerji kazanabilmesiiin gerekli olan hammaddeler kann iinde tanr.

  Bedenin scakln adeta bir klima gibi ayarlar. Vcutsmz, kan sayesinde srekli olarak sabittir.

  Kann dolam srasnda, iindeki koruma birimleri s-rekli olarak i bandadr. Vcuda girebilecek mikroplara kar-

  her an tetiktedirler.

  Kan, vcudun yiyecek servisini de stlenmitir. Besin-ler tm hcrelere kan vastasyla datlr.

  Atklarn ve zehirlerin toplanp tand bir kanalizas-yon sistemi olarak da ilev grr.

  Kan bir tr tamir birimini de iinde barndrr. Damar-

  AdnanOktar

  14

  KAN VE KALP MUCZES

 • larda oluan her yrtk ve hasar, bu birim tarafndan hemenbelirlenir ve onarlr. Peki, bylesine farkl ve gerekli iler ba-aran bu mekanizma nasl iler? Bu sistem hangi unsurlardanoluur? Tm bu unsurlar ve bu dolam an uyumlu klannedir? Kanda bulunan hangi molekl nasl bir grev stlen-mitir? Grevini nasl yerine getirir ve nasl harekete geer?Nereden emir alr ve nasl organize olur?

  Elbette btn bunlar, birazdan cevaplarn detayl olarakinceleyeceimiz olduka nemli sorulardr. Ve bu sorular biz-leri, tm hayatmz ilgilendiren ok nemli bir gerekle yz-yze brakr: Vcudumuz, rastgele ortaya kmamtr. En in-ce detaylarna kadar planlanm ve zenle biimlendirilmibir bedene sahibiz. Bu bedenin kkeni, son 150 yldr bilimdnyasna eitli aldatmacalarla egemen olmaya alan Dar-winizm'in iddia ettii gibi "rastlantlar" olamaz. Kkenimiz,rastlantlara dayal bir "evrim" sreci deil, her detay planlan-m bir "yaratltr".

  Bu yaratln sahibi ise, sadece biz insanlar deil, tmcanllar, tm evreni, var olan hereyi yaratan Yce Allah'tr.

  Birazdan detaylarn inceleyeceimiz kan dolamndakimkemmellikler, Allah'n yaratmasnn benzersiz rneklerindensadece biridir. Kitap boyunca kan ve onu hareketlendiren sis-temlerdeki ayrntlar, bu ayrntlardaki uyum ve kusursuzluugzler nne serecek ve Allah'n yaratma sanatndaki mkem-mellii greceiz. Allah, yaratmasndaki stnl, biz insanla-ra yol gsterici olarak indirdii Kuran'da yle haber verir:

  Grmyorlar m; gkleri ve yeri yaratan Allah, onlarnbenzerini yaratmaya gc yeter ve onlar iin kendisin-de phe olmayan bir sre (ecel) klmtr. Zulme-denler ise ancak inkarda ayak direttiler. (sra Su-resi, 99)

  HarunYahya

  15

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • Kan sadece genel olarak yaamn nedeni deildir, ayn zamanda ksaveya uzun yaamann, uyumann, seyretmenin, yetenein, zekann,kuvvetin de nedenidir. Yaam iin ilk ve lm iin ise son eydir.1

  Bilim adamlar kann benzeri olan bir svy retmek iinuzun sredir abalamakta ancak baarl olamamaktadrlar.2

  Bunun en nemli sebebi kann iinde tad birbirinden zelmolekllerin ve bunlarn gerekletirdii ilemlerin "srrna"henz tam olarak ulalamam olunmasdr. Ancak u bir ger-ektir ki, kann nitelikleri tam olarak anlalsa bile, bu zellikle-re sahip moleklleri retmek ve onlar birarada ilevsel klmak,bilim adamlar iin yine byk bir kmaz olacaktr. Kan mey-dana getiren elemanlar birer birer incelediimizde bu gereidaha iyi anlarz. Her bir molekl belirli bir ilemi yapmak iinzel olarak grevlendirilmi, biimlendirilmitir. Bir baka de-yile, damarlarn iinde "zel bir yaratln" var olduu aktr.

  Kan, bir svdan ok, vcudumuzdaki kemik veya kas do-kular gibi bir dokudur. Ancak kukusuz onlardan farkldr,

  nk kemik veya kas dokularn oluturan hcrelerbirbirlerine skca kenetlenmi durumdadrlar. Kan

  da bir doku olmasna ramen byle bir zellie sa-

  AdnanOktar

  16

 • HarunYahya

  17

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  hip deildir. Kan svs iindeki hcreler birbirlerinden ba-

  msz olarak, serbest halde dolarlar. Alyuvar, akyuvar ve

  trombosit gibi kan hcreleri, kan plazmas iinde yzer du-

  rumdadrlar.

  Kck bir izikten dolay parmanzdan szan bir dam-

  la kan, aslnda iinde yaklak 250 milyon alyuvar, 400 bin ak-

  yuvar ve milyonlarca trombosit barndrr. Ayrca bu geni

  Koarken dp bacan kanatan bir ocuk, aslnda milyonlarca alyuvar vetrombositini, binlerce akyuvarn kaybeder. Kann iindeki tm bu paralarnher biri hayatmz iin ayr bir neme sahiptir.

 • topluluun her yesi son derece nemli grevlere sahiptir. Her bedende 5 ila 6 litre aras kan bulunur. Bu miktar or-

  talama vcut arlnn %7-8'ini oluturur. Kann yars, svolan blmden yani plazmadan meydana gelir. Dier yarsise kann iinde eitli grevler stlenmi olan hcreler veyamolekllerdir. Kandaki hcreler, vcuttaki kan miktarnn ya-rsn oluturmalarna ramen, yan yana dizildikleri takdirde96.500 km'lik bir izgi oluturabilecek kadar fazladrlar. Bu,

  dnyann evresini iki kez dolamaya yeterli bir uzun-luktur.3

  Dahas bu hcreler srekli yenilenir. Vcutta

  AdnanOktar

  18

  Kandaki hcreler, vcuttaki kan miktarnn yarsn olutururlar. Ancak bunaramen, yan yana dizildikleri takdirde, 96.500 km'lik bir izgi oluturabilecekkadar fazladrlar. Bu uzunluk, dnyann evresini iki kez dolamaya yeterlidir.

 • gnde 260-400 milyar kadar kan hcresi retilir. Bu retimgerekten de gz kamatrcdr. Ana merkez olan kemik ili-inde gerekleen bu retim, "kk hcre" ad verilen zel birhcrenin deiik blnme yeteneklerine baldr. "Kk hcre",vcudun ihtiya duyduu kan hcresini retmekle grevlen-dirilmitir. Bu hcrenin retimi ve gerekletirdii grev isegerek anlamda hayranlk uyandrcdr.

  zel retim Merkezi: Kk Hcre Kemik iliinde kk hcrenin belirlenme ilemi son derece

  artcdr. Kemik iliinde retilen her on bin hcreden sade-ce bir tanesi kk hcre zelliini tar. Bu say bazen yz bin-de bir ihtimale kadar der. retilen kk hcrenin grntedier hcrelerden herhangi bir fark yoktur. Ancak aslnda bu,olduka zel bir hcredir. Sahip olduu zellikler, yaamm-z kusursuz bir biimde devam ettirebilmemizi salayacak ka-dar hassas ve hayatidir. Bu zel hcre, ncelikle vcut iinde-ki ihtiyalar belirler, ardndan da kendisine has blnme ye-tenei sayesinde ihtiyaca gre bazen alyuvarlar, bazen de sa-vunmann ba elemanlar olan akyuvarlar oluturur.4

  Neden on bin hcreden sadece bir tanesi byle bir karar al-makta ve byle bir yetenee sahip olmaktadr? Siz, bedeniniz-de bulunan bu yetenekli hcrenin varlnn farknda bile ol-mazsnz. Sizin gibi, sizi meydana getiren her hcre gibi, buzel hcre de Allah diledii iin zel bir blnme ekline, v-cudun gereksinimini belirleme ve farkl hcreler meydana ge-tirebilme stnlne sahiptir. Bu mkemmel organizas-yon ve bu zel hcrenin yetenekleri, asla sona ermeyenmkemmel bir dolamn gereklemesini salar.

  HarunYahya

  19

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • Kan svs, srekli olarak ayn miktarda kan hcresi tayarakyolculuuna devam eder.

  Kk hcre konusundaki almalaryla tannan John Hop-kins niversitesi Onkoloji Uzman Profesr Curt Civin, buzel hcreyi u ekilde tanmlar:

  O, her bir hcrenin atas, babasdr. (...) Blnebilir ve kendisini o-altabilir, kendi kendini yenileyebilir veya kendisini iki farkl hcreeklinde farkllatrabilir. Tpk dallara ayrlan bir aa gibi.5

  Allah kk hcreyi bu nemli grevleri yerine getirebilme-si iin zel olarak yaratmtr. rnein kk hcre, evresindenald kimyasal ve elektriksel sinyallere gre hareket eder. Ha-sara uram olan hcreler kk hcreye gnderdikleri kimya-sal sinyaller sayesinde vcutta hcre retimine ihtiya oldu-unu haber verirler. Kk hcrede retilen yeni hcreler, hasa-rn meydana geldii yere doru yola koyulur ve hasarl hc-relerin yerini alrlar. Bu ekilde, haftalar iinde tek bir kkhcresi farkl tiplerdeki kan hcrelerinin tmn retebilir.Bir kanama sonunda yok olan alyuvarlar ya da bir enfeksiyonsonucunda len akyuvarlar, ne eksik ne fazla, gerekli miktar-da ve ihtiya olan zamanda yenilenerek vcuttaki yerlerini al-mlardr.

  21. Yzyln iinde yaadmz u gnlerde biyologlar, ha-len kk hcrelerin dier hcrelerle diyalog kurmasn sala-yan kimyasal dili zmeye almaktadrlar.6 nsan bedenindetek bir kk hcrenin her an defalarca gerekletirdii bu ilem,insanlk iin hala byk bir soru iaretidir.

  Bu retimin ne kadar sklkla yaplmas gerektii de nem-li bir sorudur. Akyuvarlar sadece birka saat yaarlar.

  Kana giren bir bakteriyi sindirir ve ardndan lrler.Trombositlerin mr iki hafta, alyuvarlarn ise drt

  AdnanOktar

  20

  KAN VE KALP MUCZES

 • 21

  Yukardaki emada, krmz ilikte, eitli kan hcrelerinin hangi aamalarda olu-tuu gsterilmektedir. oklu etkiye sahip kk hcreleri, miyeloid ve lenfoid adverilen zellemi kk hcrelerine dnr. Bu hcrelerden miyeloid kk hcre,alyuvar, trombosit ve lenfosit dndaki- beyaz kan hcrelerine dnebilir. Lenf-oid kk hcre ise savunmada rol alan lenfositlerin olumasn salar. Kk hcre-lerin bu bilinli farkllam sayesinde eitli grevlere sahip kan hcreleri oluur.

  miyeloidkk hcre

  eritroblast megakaryositoblast miyeloblast

  megakaryosit

  bazofil

  tanecikli lkositler taneciksiz lkositler

  beyaz kan hcreleri

  trombositler eritrositler (krmz kan hcreleri)

  eozinofil ntrofil monosit

  oklu etkiye sahipkk hcreleri

  lenfoid kkhcre

  kemik iliindegelien Blenfosit

  timstegelien Tlenfosit

 • aydr. Tm bu hcrelerin srekli olarak yenilenmeleri gerek-mektedir. Sadece tek bir hafta iinde, kemik iliiniz milyarlar-ca hcre retmek zorundadr. Bu retim ise, tek bir ana hcre-nin denetimi ve faaliyetleri ile mmkn olmaktadr.7 Bedeniindeki kesintisiz hareketlilii ve bedenin hassas yapsn dik-kate aldmzda, hem oksijen tayarak hem de dmanlarlasavaarak bedeni koruyan bu sistemin, tek bir hcrenin dene-timinde olmas, elbette insan dndrmelidir.

  Tek bir hcrenin bu retimin tm sorumluluunu stlen-mesi, Allah'n yaratndaki esiz gzellii grebilmek asn-dan ok nemlidir. Bu mkemmel rnek ayn zamanda, yara-tl gereini inkar etmeye alan Darwinistlerin iddialarnakar da reddedilemez bir kant oluturmaktadr.

  Kann Krmz Rengi: Alyuvarlar Krmz kan hcreleri, yani alyuvarlar, kanda en fazla bu-

  lunan hcrelerdir. Grevleri ise hcrelerin yaamas iin engerekli olan malzemeyi, yani oksijeni tamaktr. Sadece bu-nunla kalmaz bedeni temizlemek iin hcrelerde birikmi

  olan karbondioksiti de kalbe geri iletirler. Tek bir damla kann %99'unu krmz

  kan hcreleri, yani alyuvarlar olu-turur. Bunlar ayn za-

  manda "eritrosit" ola-

  AdnanOktar

  22

  KAN VE KALP MUCZES

 • rak da adlandrlmaktadrlar. Bedenimizde yaklak 25 trilyonkrmz kan hcresi bulunmaktadr. Bu miktar Samanyolu Ga-laksisi'ndeki yldz saysnn yzlerce katdr.8 Vcutta dolaanalyuvarlarn rahatlkla bir futbol sahasnn yarsn kaplayabil-diklerini bilmek bu miktarn daha iyi anlalmasna kukusuzyardmc olacaktr.9 Birbirlerine pe pee balandklarn d-ndmzde bu hcreler, 47.000 km'lik bir kule olutura-bilmektedirler.10 Yine bedenimizdeki alyuvarlar bir hal gibiyere serme olanamz olsa, bu hcrelerin 3.800 km2'lik bir ala-n kapladklarn grrz. Bu rakam ise yaklak drt dnm-lk bir araziye eittir.11 Vcuttaki alyuvarlarn says o kadaroktur ki, lenlerin yerini almak zere saniyede 3 milyon ka-dar yeni alyuvar hcresi kana karr.12

  Krmz kan hcreleri vcuttaki en byk kemiklerin sn-gerimsi dokularnda yani iliklerinde bulunan kk hcreler ta-rafndan retilirler. Tek bir alyuvar hcresi, 4 aylk mrntamamlayp kemik iliine geri dnene kadar akcierler ve di-er vcut dokular arasnda 75.000 tam devir yapar. Siz busayfay evirene kadar vcudunuzdaki yaklak 3 milyon kr-mz kan hcrenizi yitirirsiniz. Ama ayn anda kemik iliiniz-de sizin iin bir o kadar yeni alyuvar oktan retilmitir bile.13

  Bu denge son derece nemlidir. mrn tamamlayan kanhcrelerinin yeri mutlaka yenileri ile doldurulur. Kemik iliihi durmadan bir retim halindedir. Ald kimyasal sinyal ileyoun bir alma balatr. htiya tamamlannca da almaysona erdirir.

  Bunu salayan kimyasal haberleme gz kamatrcdr.Hcreler vcutta yzlerce farkl eitteki molekl yoluy-la haberleirler. Kk hcreye iletilmesi gereken mesaj,bir protein ile paketlenerek yola koyulur. Hedefteki

  HarunYahya

  23

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • hcre, gelen sinyali tanmasn salayan bir protein reseptraa karr. Bu reseptr, kimyasal sinyali tayan proteinebalandnda, bilgi, hedef hcreye ulam olur.

  Birka cmle ile anlattmz bu ilem, aslnda oldukakompleks detaylar iermektedir. Bilim adamlar, gnmzdehalen bu sinyalleme sisteminin srlarn zmeye almakta-drlar. Kk hcrelerin, rettikleri hcreleri vcudun ihtiyaolan blmlerine hangi karar ile gnderdii ise gnmznen nemli aratrma konularndan bir tanesidir.14 Bedenimiz-deki bu sistemin, insann srrn zemedii bir kompleksliesahip olmas, onun stn bir yaratlla var edildiinin akgstergelerinden biridir.

  Vcutta her saniye gerekli miktarda alyuvarn retilmesive yeni hcrelerin ihtiya duyulan noktaya doru tereddtszynelmeleri nasl mmkn olmaktadr? Vcudun tek bir nok-tasnda, kemik iliinde bulunan tek bir bamsz hcrenin,kukusuz vcudun geri kalannda olup bitenlerden haberininolmas mmkn deildir. Kendisi iin yaratlm olan sinyal-leme sistemi ise, olabilecek en mkemmel haberleme adr.Bu mkemmel yap, elbette vcutta meydana gelen tm i-lemleri en ince ayrntsna kadar bilen, onlar yaratp ina et-mi olan Allah'n eseridir.

  Alyuvarlar son derece kk hcrelerdir. Bunun nedenibu hcrelerin kana karmadan nce, sahip olduklar ekir-dek, mitokondri, ribozom ve dier organelleri dar atmalar-dr. Alyuvarlar bunu adeta uurlu bir ekilde yaparlar; nkbnyelerine, ilerleyen satrlarda detayl inceleyeceimiz muci-

  zevi bir molekl olan "hemoglobin"i almak zorundadr-lar. Alyuvarlar organellerinin pek ounu dar atp

  hemoglobini ilerine alarak, bu molekln yaklak

  AdnanOktar

  24

  KAN VE KALP MUCZES

 • 4 aylk mrnde gvenli bir ekilde grevini yerine getirebil-

  mesini salarlar. Alyuvarlarn hcre zarlar, normal artlarda

  bir hcre zarna sahip olmayan ve tehlikelere kar son derece

  ak olan hemoglobin iin son derece nemli bir klftr. He-

  moglobin, bu koruyucu tabakann sahip olduu eitli enzim-

  ler sayesinde kann iinde bozulmaktan da korunmaktadr.15

  Alyuvarlar, kendi ilerinde hemoglobin iin olduka geni

  bir yer amak zorundadrlar. nk tek bir alyuvar hcresinin

  iine, 300 milyon hemoglobin yerleecektir.16 300 milyon he-

  HarunYahya

  25

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  mrn tamamlayan kan hcrelerinin haberi eitli enzimler yoluy-la kemik iliindeki kk hcreye iletilir. Kk hcre, vcuttaki ihtiyacagre yeni hcrelerin retim ilemini balatr.

  Kk hcre

 • moglobin molekl, tek bir alyuvarn %90'n kaplar. Alyuvar-

  lar, kanda ekirdeklerini kaybetmi olan yegane hcrelerdir.

  Dar attklar organeller ise vcudun temizleyicileri olan ak-

  yuvarlar tarafndan annda yok edilirler. artc olan, alyu-

  varlarn tm bilgilerini tayan bir ekirdekten mahrum olma-

  larna ramen, 120 gnlk yaamlarn sorunsuz srdrebil-

  meleri iin gerekli olan enzim ve proteinleri muhafaza etmele-

  ridir. 4 ay boyunca kendileri iin alnan bu zel tedbir sayesin-

  de hayatta kalrlar. Ama artk blnemeyen dolaysyla reye-

  meyen birer taycdrlar.

  Bu rnekte de grld gibi, insan bedenini meydana

  getiren sistemler, en kk ayrntlarna kadar olduka byk

  bir komplekslik sergilerler. Bu kitap boyunca kan ve onu hare-

  ketlendiren sistemler hakknda ok sayda hayret verici ve

  "aklc biimde planlanm" detaylar greceksiniz. Bir alyuvar

  hcresinin kendi iindeki organellerini dar atmas, kendi-

  siyle ilgili tm bilgileri barndran -dolaysyla "hayatta kal-

  mas" iin varl zorunlu olan- ekirdeini feda etmesi ve sa-

  dece yaamn belli bir sre devam ettirmek iin gerekli erza-

  AdnanOktar

  26

  KAN VE KALP MUCZES

  Kemik iliindeki, gen alyuvar yaamna balarken iindeki ekirdei atar ve ta-makla sorumlu olduu hemoglobini bnyesine alr. (a) Bu alyuvar daha sonra da-marlarda dolar-ken resimde g-rld gibi diskeklini alr. (b)

  a) b)

 • yannda tutmas, bu aklc detaylardan yalnzca birka tane-

  sidir. Btn bunlar gerekletirebilmek iin alyuvarn, ksa

  yaamnda gerekli ve gereksiz olan organelleri tanmas, he-

  moglobini iine almas gerektiini bilmesi ve daha da nemli-

  si hemoglobinin insan yaam iin neminin farknda olmas

  gerekmektedir. Eer bu kk detaylardan bir tanesi ihmal

  edilse, rnein alyuvar iine hemoglobini alamasa, vcutta

  oksijen dalm olmayacaktr.

  Alyuvarn, bir tr intihar anlamna gelen bu davrannn,

  Darwin'in evrim teorisine nemli bir darbe indirdiine de dik-

  kat etmek gerekir. Darwinizm, tm canllarn kendi neslini de-

  vam ettirme sava verdii varsaym zerine kurulmutur.

  Darwinizm'in gnmzdeki savunucularndan biri olan Ric-

  hard Dawkins, bu yaam mcadelesini genlere indirgemekte

  ve her canlnn "genlerinin varln korumak iin" mcadele

  ettiini ileri srmektedir. Oysa bir canl hcre olan alyuvar, e-

  kirdeini ve dolaysyla genlerini brakarak, bu varsaymn

  tam aksi ynnde hareket etmekte, kendini feda etmektedir.

  nk Darwinizm'in iddia ettii gibi "yaam mcadelesi" s-

  HarunYahya

  27

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Akcierden kan ve oksijen ta-yan alyuvarlar ak krmz

  renklidir. (c) Ancak alyu-varlar oksijeni doku-

  lara braknca par-laklklar kaybolurve daha koyu kr-mz renge br-nrler. (d)

  c) d)

 • rasnda tesadfen ortaya kmam, zel bir grevle yaratl-mtr.

  Yaadmz sre ierisinde bu sistem asla bozulmaz. Her-eyi kusursuzca var eden Allah, bu zel hcreyi de saysz ya-ratl delillerinden bir tanesi olarak var etmitir. Kuran'daAllah'n hereye hakim olduu u ekilde bildirilmektedir:

  "Ben gerekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olanAllah'a tevekkl ettim. O'nun, alnndan yakalayp-denetle-medii hibir canl yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dos-doru bir yol zerinedir (dosdoru yolda olan korumakta-dr.)" (Hud Suresi, 56)

  Alyuvarlarn Yass ekliAlyuvarlarn gerekletirdii tama, sradan bir ilem deil-

  dir. Baka herhangi bir hcre, oksijen tayamaz. Kendilerine hasekilleriyle alyuvarlar, bu zel grev iin yaratlm hcrelerdir.Alyuvarlar, yass, yuvarlak ve her iki yan bask ekilleriyle mu-azzam birer "yaratl harikasdrlar".

  Alyuvarn oksijen tamasn salayan pek ok faktr var-dr ve sz konusu faktrlerin hepsi gereklidir. Bunlardan birieklinin yass olmasdr. Bu yass ekil, hcrenin yzey alan-n artrmakta ve oksijen ile temasn kolaylatrmakta, ayn za-manda oksijeni gerekli zamanda gerekli yere kolayca braka-bilmesini salamaktadr. Alyuvar, ekli sayesinde normal birhcre formunda iken alabileceinden ok daha fazla oksijenatomunu yklenebilir ve ihtiya duyan dokulara bunu kolay-

  lkla iletebilir. Alyuvarlarn yass ekli bu hcrelerin damarlardan

  rahatlkla geileri iin de nemlidir. Biraz nce belirt-

  AdnanOktar

  28

  KAN VE KALP MUCZES

 • tiimiz gibi alyuvarlar, damarlar iinde dolaan en kk hc-

  relerdir. Oksijenin vcutta her yere ulatrlabilmesi iin bu

  boyut son derece nemlidir. Ancak kimi zaman alyuvarlarn

  karlarna ok kk boyutlarda klcal damarlar kar. Kimi

  zaman yaklak 5 mikrometre gibi bir incelie ulaabilen bu

  damarlar, yarap 7-8 mikrometre olan alyuvarlar iin zorlu

  tnellerdir.17 Alyuvarlarn bu tnelleri amalar gerekir nk

  klcal damarlar, daha sonra detayl olarak zerinde durulaca-

  gibi, besinlerin ve oksijenin tm dokulara ulamasn sala-

  yan son derece nemli kan damarlardr. Alyuvarlarn bu da-

  marlara samayacak kadar byk olmalar normal artlarda

  ok byk bir sorun yaratmaldr. Ancak alyuvarlar, kendileri

  iin zel olarak meydana getirilmi stn yaratllarnn bir

  HarunYahya

  29

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Alyuvarlar, damar iinde dolaan en kk hcrelerolmalarna ramen bazen ok dar kanallarla karla-rlar. Yaklak 7-8 mikrometre boyutundaki bu hc-reler iin zaman zaman karlarna kan 5 mikro-metrelik dar kanallar olduka zorlu tnellerdir.

  Anahtar:

  1mikrometre =

  1/10,000 cm veya

  1/1,000 mm

  alyuvarn yzeydengrn

  7-8 mikrometre

  alyuvarn kesiti

 • gerei olarak, byle bir sorun yaamazlar: Esnektirler. Hemenher ekle girebilen bir torba gibidirler. Bylesine rahat ekildeitirebilmelerinin en nemli nedeni, alyuvarlarn ilerindetadklar maddelerin miktarna oranla ok geni bir hcre

  zarna sahip olmalardr. Bylece hcre zor hareket edeceialanlara girse de, hcre zar gerilmez ve dier hcreler-

  de olduu gibi yrtlmaz.18 Bu son derece avantajl birdurumdur. Esneyerek ekil deitirebilen bu hcre-

  AdnanOktar

  30

  Alyuvarlar her iki ynde ibkey olan disk eklindeki hc-

  relerdir. Bu ekilleri sayesinde damarlarn iinde bklerek

  eilebilirler. Ancak alyuvarlarn esnekliinin bir baka sebe-

  bi de hcre zardr. Solda alyuvarn elektron mikroskobun-

  daki grnts grlyor. (200.000 kez bytlm) Krm-

  z oklarla iaretli ksm alyuvarn incecik klcal damarlardan

  kolayca geiini salayan esnek hcre zardr. Vcuttaki

  hcrelerin oksijene sahip olabilmeleri iin, alyuvarlarn bu

  zellii son derece nemlidir.

  hcre zar

 • ler aplar kendilerinden daha dar olan damarlardan bu saye-de geebilirler.

  Bu avantajl durum ayn zamanda ok zel bir durumdurda kukusuz. Allah, hemoglobin ve alyuvar gibi iki farkl ya-py birbirine uyumlu yaratm ve onlar birlikte hareket etme-lerini salayacak zelliklerle donatmtr. Alyuvarn sahip ol-duu yass ekil, ortada kusursuz bir yaratl rnei olduu-nun ok nemli gstergelerinden bir tanesidir. KukusuzAllah, alyuvarn bykln klcal damarlara uyumlu ola-rak da yaratmaya Kadir'dir. Ancak mevcut yap, insan bedeniiin olabilecek en ideal deerlerdedir. Bu, hereyin varln,varl boyunca geirecei halleri tespit ve tayin eden ve onagre yaratan, onlar yoktan var eden Yce Allah'n eseridir.

  Bu muhteem yaratln nemini daha iyi anlamak iin,sz konusu yapda oluan bir sorunun nasl sonularnn ola-bileceini incelemekte fayda vardr. Eer alyuvarn eklindeveya esnekliinde herhangi bir sorun meydana gelirse bu du-rum, dokulara oksijen ve besinin ulaamamas yani o doku-nun lm demektir. Alyuvarlarn ulaamadklar dokular iselme mahkum olur.

  Yass eklin nemini anlayabilmek iin son derece nemlibir hastalk olan "orak hcre anemisini" incelemek gerekmek-

  31

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Esneyerek ekil deitirebilen al-yuvarlar vcudun en dar ve uzakyerlerine ulaabilirler. rneinyanda karacier hcrelerininarasnda oksijen tayan kanhcreleri grlyor. Karaciergibi hayati organlarn herblmne ulaabilmeleri,kan hcrelerinin stnyaratl sayesindemmkn olmaktadr. Harun

  Yahya

 • tedir. Bu hastalk, alyuvarlarn eklinin bozulmas ile oluanbir hastalktr.

  Hcreler "hemoglobin S" ad verilen anormal bir hemoglo-bin tipi ierirler. Bu hemoglobin, oksijensiz kald zamanlar-da alyuvar iinde uzun kristaller eklinde ker ve alyuvarneklini bir eit oraa benzetir. Alyuvarn deien bu ekli, ye-terli oksijen tayamamasna neden olur ve bir sre sonra al-yuvar ktlesi azalmaya balar. Ayrca ekli deien hcrelerdamarlarn iinde birikerek tkanmaya neden olurlar. Hcreyiorak ekline getiren kristal yapnn ince ucu ise kimi zamanhcre zarnn yrtlmasna neden olur.19

  Hastaln hissedilen etkileri ise son derece ciddidir. Ke-miklerde, kaslarda ya da karnda gnlerce veya haftalarca s-ren iddetli ar ve krizler meydana gelir. Alyuvarlarn dar re-tina damarlarna ulaamamalar nedeniyle grme bozuklukla-r hatta krlk oluur. Karacierdeki ilev bozukluu sarlkhastalna sebep olabilir. ocuklarda byme gecikir. Vcut,enfeksiyonlara ak hale gelir. Ve daha da nemlisi beyindekikk kan damarlarnn tkanmas nedeniyle beynin baz b-lmlerinde hasarlar oluabilir. Kimi zaman bu durum fel ilesonulanabilmektedir.

  Bu hastalk birka saat iinde bile son derece tehlikeli bo-yutlara ulaabilir. Orak hcre anemisine kk yalarda ya-kalanm olan kiiler, hastaln lmcl olmamas iin ya-amlar boyunca tedavi grmek zorunda kalrlar. Ve tekrarhatrlatalm; sebep yalnzca alyuvar hcrelerinin eklindekibozukluktur.

  Bu nemli hastalkla ilgili belki de en artc iddiaise evrimcilerden gelir. Evrimciler iin bu hastalk, ev-

  rim sreci iin bir szde "delildir"!

  AdnanOktar

  32

  KAN VE KALP MUCZES

 • Orak Hcre Anemisi Hastal HakkndaEvrimci YanlglarEvrim teorisi canllarn kkenini iki doal mekaniz-

  maya balar: Doal seleksiyon ve mutasyon. Bu me-kanizmalar iinde evrimcilerin kendisinden yeni bi-

  HarunYahya

  33

  stte, gz retinasndaki klcal damara grlmektedir. Yanda ise, orakhcre anemisi hastalnn bir sonucuolarak orak ekline dnm bir al-yuvar hcresi grlmektedir. Orakekline gelen bu hcreler, esneklikle-rini kaybederler ve dar retina damar-larna ulaamazlar. Bu durumda gr-me bozukluklar hatta krlk oluur.

  orak kan hcresi

  atardamar

  klcal damarlar

  alyuvar

 • yolojik yaplar retmesi bekledikleri ise mutasyondur. Teoriyegre, mutasyonlarn en azndan bir ksm "yararl" olmal, ya-ni canllara yeni genetik bilgiler eklemeli, onlara daha nce-den var olmayan organlar, biyokimyasal yaplar kazandrma-ldr. Bu "yararl" zellikler de doal seleksiyon tarafndan se-ilecek ve bylece evrim gerekleecektir.

  Bu, hayali bir senaryodan baka birey deildir. nk buteorinin en nemli sorunu gerek dnyada hi "yararl mutas-yon" olmamasdr. Genetik biliminin gelimesinden bu yana,Darwinist biyologlar iddialarn dorulayacak bir mutasyonrnei gzlemlemek iin uzun uralar vermilerdir. Ancaksaptadklar, zerinde altklar, deneyler yaptklar tmmutasyon rnekleri canly gelitirmek bir yana, ona zararvermi, kimi zaman canlnn lmne neden olmu, en iyi ih-timalle de etkisiz kalmtr. Darwinistler, tm baarsz dene-yimlerine ramen vazgememektedirler. Mutasyonlarn faydagetirebileceine ve canllara yeni faydal zellikler ekleyebile-ceine dair inanlarn korumaktadrlar.

  Bu inanlarn ayakta tutabilmek iin de son derece ciddihatta lmcl olan bir hastalk olan orak hcre anemisini sz-de "faydal mutasyon" rnei olarak kabul etmekten ekin-mezler. Bu hastalkta, hemoglobinin eklinin bozulmasna ne-den olan faktr, bir mutasyondur. Meydana gelen mutasyon,hemoglobinin oksijeni tama yeteneine zarar vermektedir.Bu nedenle oksijen, vcuttaki nemli baz hcrelere tanamazhale gelmekte ve nceki blmde belirttiimiz gibi bu durumciddi hastalklara yol amaktadr. yle ki hastalk, lmcl

  boyutlara kadar ulaabilmektedir. Ancak sz konusu bozukluklara yol aan mutas-

  yon rnei, baz evrimci biyologlar tarafndan ok

  AdnanOktar

  34

  KAN VE KALP MUCZES

 • 35

 • garip bir ekilde "faydal mutasyon" olarak tanmlanr. (Lise-lerde okutulan biyoloji kitaplarnda dahi bu yanl bilginin -retildiini grmek mmkndr.) Bu iddiann dayana ise,hemoglobin moleklnde meydana gelen sz konusu mutas-yonun, bir baka hastalk olan stmaya kar koruma olutur-masdr. Orak hcre anemisi hastalna sahip kiiler, genetikolarak hem anneden hem de babadan mutasyona uram ikitane orak hcre geni alrlar. Ancak sadece anneden veya baba-dan tek bir mutasyona uram gen alanlar, tayc konumun-dadrlar. Bu kiilerde hastaln belirtileri ok gl deildir.Ancak bu kiilerin tek bir mutasyona uram gen tayor ol-malar, onlar stma hastalna kar direnli klar.

  Stma virsnn zellii, ekli yuvarlak olan salkl kanhcrelerine saldrmasdr. Bu nedenle, orak haline gelerek de-imi olan kan hcrelerine saldrmaz. Dolaysyla, stma vi-rs bu kiilerin vcuduna girse de, virs hastala sebebiyetvermeyecektir.20

  Evrimciler, mutasyona urayan bu hcrenin insan bedeni-ni stma hastalna kar direnli klmasn bir fayda olarakkabul eder ve buna sebep olan mutasyonu da faydal mutas-yon rnei olarak tanmlarlar. Oysa, meydana geldii beden-de ciddi, hatta lmcl hastalklara yol aan, vcuttaki bazorgan ve dokularn beslenememesine dolaysyla lmne ne-den olan, sonraki nesillere bile ulaarak yaylan bu mutasyo-nun insana verdii byk zararlar ortadadr. Ancak, evrimci-ler tm bu gerekleri gz ard ederek, hastaln stmaya kar- salad ksmi bakl evrimin bir "armaan" olarak de-

  erlendirmektedirler. Elbette bu son derece sama bir yo-rumdur. Bu mantkla hareket edildiinde, doutan

  grme zrl olan kiilerin, araba kullanmak zo-

  AdnanOktar

  36

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  37

  normal alyuvar hcresi

  orak hcre

  Evrimciler, orak hcre anemisi hastalna yakalanan kiilerin

  stma hastalna kar direnli olmalarn bir fayda olarak ka-

  bul eder ve buna sebep olan mutasyonu faydal mutasyon r-

  nei olarak tanmlarlar. Oysa, orak hcre anemisi hastal,

  son derece ciddi, hatta lmcl hastalklara yol aan, vcut-

  taki baz organ ve dokularn beslenememesine ve dolaysyla

  lmne neden olan, sonraki nesillere de ulaarak yaylan

  nemli bir hastalktr. Kukusuz byle bir hastaln "fay-

  dal mutasyon" rnei olarak kabul edilmesi mmkn

  deildir.

  stma virsl kan hcresi

 • runda kalmayacaklar ve bu nedenle de trafik kazasndan l-me riskinin azalaca da iddia edilebilir. Hatta aklalmaz bumanta gre kr olarak domak, genetik bir armaan olarakbile kabul edilebilir. Bu yorum ne kadar anlamsz ise evrimci-lerin orak hcre anemisi ile ilgili "faydal mutasyon" yorumla-r da o derece anlamszdr.

  Brown niversitesi Biyoloji Profesr David M. Menton,sz konusu szde "faydal" mutasyonu u ekilde aklar:

  "Kan hemoglobininde meydana gelen bu mutasyon 'faydal' olarakkabul edilir, n-k buna sahipolanlar (ve hayat-ta kalabilenler!)stma hastalnadaha direnli ol-maktadrlar. Bu'faydal' mutas-yonun zellikleri

  AdnanOktar

  38

  KAN VE KALP MUCZES

  Evrimciler orak hcreanemisi hastaln faydalmutasyon olarak kabulederler. nsan nesline za-rar ak olan bir genetikhastal, evrime delil ola-rak gstermek teorininne derece zayf temeller

  zerine kurulu oldu-unun nemli de-

  lillerindendir.

 • ise unlardr: karnda ve eklemlerde akut arlar, bacaklarda lser-ler, bozulmaya uram krmz kan hcreleri ve bunun sonucundakimi zaman lme sebebiyet verebilen ar kanszlk. Buradan 'k-t' mutasyonlarn neye benzediini yle bir dnn! Mutasyon-lar konusunda Nobel dl sahibi olan H. J. Mueller unlar sy-lemektedir: 'Mutasyonlarn doalar ile ilgili olarak, yaplm olandeneyler gstermitir ki, bunlarn byk bir ounluu hayatta kal-ma ve reme ilevinde organizmaya zararldr. yi olanlar ise olduk-a nadir olarak oluur, bu nedenle tmn zararl olarak kabul ede-biliriz'."21

  Evrimcilerin bu iddiasyla ilgili dikkate alnmas gerekenbir nokta daha vardr. Hastalktan fazla etkilenmeyen tayckiilerin younlukla bulunduu blge, stma hastal riskininde son derece yksek olduu bir blge, yani Afrika'dr. Bu de-mektir ki, bir insann szde faydal bir mutasyon sayesindeorak hcre anemisi taycs olmas, ona aslnda, hasarl genikendi ocuklarna geirme imkan vermitir. Sz konusu geninbu ekilde yaylmas ise, gelecek nesillerin hem anne hem debabadan hasarl geni alma ihtimallerini glendirir. Hem annehem de babadan alnan iki hasarl gen ise, ocuun kanlmazolarak ya orak hcre anemisine yakalanmas veya stma hasta-lna kar baklk tamamas anlamna gelmektedir.

  Nitekim hemoglobinin iindeki 287 amino asit iinden sa-dece bir tanesinin deiiklie uramas ile meydana gelen buhastalk, hastal tayan kiilerin %25'inin lmne neden ol-maktadr.22

  Orak hcre anemisi konusunda dnyaca nl otoriteler-den saylan The Sickle Cell Disease Patient (Orak Hcre Ane-misi Hastas) kitabnn yazar Dr. Felix Konotey-Ahulukonuyla igili olarak unlar sylemektedir:

  HarunYahya

  39

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • "Stmaya kar direnli olmanz, genlerinizi sonraki nesillere iletecek

  kadar hayatta kalabileceinizi gsterir. Ancak ortaya kan ey zarar-

  dr, seilen eyin kompleksliini artran veya onu gelitiren bir etki-

  si yoktur. Ve toplumda daha fazla taycnn olmas, daha fazla kii-

  nin bu korkun hastala yakalanaca anlamna gelmektedir. "23

  Aktr ki, evrimciler, tm canllarn oluumu iin en nem-

  li mekanizmalardan biri olarak kabul ettikleri mutasyonlar ko-

  nusunda nemli bir eliki yaamaktadrlar. nsan nesline zara-

  r ak olan bir genetik "hastal", evrime delil olarak gster-

  meleri, aslnda teorinin ne derece zayf temeller zerine kuru-

  lu olduunu bir kez daha gstermektedir. Grnen o ki, t-

  myle km olan bir teori, fanatik taraftarlar tarafndan

  AdnanOktar

  40

  KAN VE KALP MUCZES

  Alyuvarlarn iine yerleerek kana krmz renginiveren hemoglobin, son derece hayati bir greve

  sahiptir. Hcrelerin yaamasn salayan oksi-jen onun sayesinde vcuda dalr, vcut-

  tan atlmas gereken karbondioksitde yine hemoglobin sayesinde da-

  rya verilir.

 • ayakta tutulmaya allmaktadr. Ancak bu aba, sz konusuDarwinistleri kk drmekten teye gidemeyecektir.

  Olaanst Bir Molekl: Hemoglobin ou zaman bedeninizde sizi yaatmak iin byk bir a-

  ba sarf edildiini fark etmezsiniz. Siz; alr, yorulur, uyur, ye-mek yer veya spor yaparken, iinizdeki hummal alma hidurmadan devam eder. Sizi yaatmak iin programlanmmolekller, size fark ettirmeden, hata yapmadan, sklmadan,dinlenmeden grev bandadrlar.

  Kana krmz rengini veren hemoglobin, insan bedeninioluturan saysz moleklden sadece bir tanesidir. Grevi isehayatidir: Vcudun her hcresini o yaatr. Vcudun yaama-sn salayan oksijen onun sayesinde dalr, vcuttan atlma-s gereken karbondioksit onun sayesinde toplanr. Yaamamziin srf nefes alp vermemiz yeterli deildir. Bedende saniye-ler iinde gelien bir hareketlenme ile alnan oksijenin yakla-k 100 trilyon hcreye teker teker datlmas, darya verile-cek karbondioksitin ise teker teker toplanmas gerekmektedir.Hayatta kalabilmemiz, tmyle kompleks olan bu mikro sis-temin faaliyetine baldr. Yeryznde yaplan hibir bilimselalma, hemoglobin gibi oksijen tayabilen bir mekanizma-nn gelitirilmesini salayamamtr.

  Hemoglobin, kendine has zelliklere sahip, olaanstkompleks bir molekldr. Bu kompleks molekl de, tm zel-likleriyle, hereyi bilen, hereye gc yeten Hayy (diri) olanAllah'n bir mucizesidir. Bu byk mucizenin zellikleriniincelerken, Allah'n birbirinden muhteem eserler ya-ratmaya kadir olduu ve bu eserleri her insanda ek-siksiz olarak var ettii gereini srekli aklda tut-

  HarunYahya

  41

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • AdnanOktar

  42

 • mak gerekmektedir. Bu gerei grmek, Allah'a kredipO'nu yceltmenin en nemli yollarndan biridir. Allah birayette u ekilde buyurmutur:

  O, Hayy (diri) olandr. O'ndan baka lah yoktur; yleysedini yalnzca Kendisi'ne halis klanlar olarak O'na duaedin. Alemlerin Rabbine hamd olsun. (Mmin Suresi, 65)

  Mucize Molekl Oksijen Tayor Bilim adamlarnn "olaanst bir molekl" tanm, he-

  moglobinin birbirinden farkl ileri ayn anda yapabilmesin-den kaynaklanmaktadr. Hemoglobin, akcierlerdeki klcaldamarlardan geerken etrafndaki milyonlarca molekl iin-den oksijeni seer. Yntemi ise son derece aklc, bir o kadar daartcdr. Hemoglobin, oksijen atomlarn kendine has yn-temi ile adeta "yakalar". Ancak bu ilemin ok hassas bir ekil-de yaplmas gerekmektedir, nk oksijen baland mole-klleri okside etme zelliine sahiptir. Oksidasyon ise sz ko-nusu molekln tm ilevlerini yitirmesine neden olan bir trzehirlenmedir.

  Hemoglobin, oksijenin beraberinde getirecei bu tehlikeyekar Allah'n yaratt mkemmel bir sistemle var edilmitir:Hemoglobin oksijeni tarken ona tam olarak balanmaz, oksi-jeni tpk bir maa ile tutar gibi bir ucundan yakalar ve gtre-cei yere kadar bu ekilde tar. Bu kukusuz son derece tedbir-li bir yntemdir. Yce Allah, oksijenin oksidasyon zellii ile bunemli tedbiri birlikte yaratmtr. Kukusuz bu uyuma n yar-gsz bir biimde bakanlar, buradaki mkemmellii akagrebilirler. Hemoglobinin, oksijendeki tehlikeyi kefe-derek bir tedbir gelitirmek, deneyip yanlarak ona

  HarunYahya

  43

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • 44

  stteki emada hemoglobinin oluum aamalar gsterilmektedir. Son dere-ce kompleks bir yapya sahip olan hemoglobin, kanda oksijeni tayabilmekiin mkemmel bir yaratla sahiptir. Bu nedenle hemoglobinin aminoasityapsndaki herhangi bir deiiklik, onun oksijen tama kabiliyetini de yitir-mesine sebep olacaktr.

  amino asit 1 amino asit 2

  hidrojen ba

  beta dzlemi

  alfa zinciri

  Bio

  log

  y, R

  .A. W

  alla

  ce, G

  .P. S

  and

  ers,

  R.J

  . Fer

  l, H

  arp

  ers

  Co

  llin

  s C

  olle

  ge

  Pu

  blis

  her

  s

  beta zinciri

  HEM

  beta zinciri

  alfa zinciri

  alfa sarmal

  hemoglobininalt nitesi

  hidrojen ba

  amino asit 3 amino asit 4 amino asit 5 amino asit 6

  LK YAPIAmino asit says, tipi vedzeni tarafndan belirle-nir ve polipeptit olarak

  ekillenir.

  KNCL YAPIPolipeptit bir beta dzlemiveya alfa sarmal olutura-bilir. Karboksil ve aminoasitler arasnda hidrojen

  balar oluur.

  DRDNCL YAPIBklen protein pek ok alt

  niteden oluan tek bir proteinoluturmak iin birleebilir. Bu-

  na rnek olan oksijen tayanprotein hemoglobin, iki alfa ikitane de beta zincirine sahiptir.

  NCL YAPISarmal, belirgin ekillerdebkldnde meydana

  gelir. Bu ekil kresel pro-teinlerin zelliidir.

 • gre sistem belirlemek gibi bir imkan yoktur. Hereyden n-ce bahsettiimiz yalnzca bir molekldr. Bu nemli tedbir,tm komplekslii ile, hemoglobinin ilk ortaya kt anda, he-moglobin ile birlikte yaratlmtr. Hemoglobinin oksijeni ya-kalamasn salayan biyokimyasal detaylar ise, byle bir me-kanizmann tesadf eseri meydana gelemeyeceini aka ser-giler niteliktedir.

  Hemoglobin moleklnde drt zincirden olumu globinad verilen bir protein bulunmaktadr. Her globin, "hem gru-bu" ad verilen bir baka molekle baldr. Hem gruplar, ok-sijenin hemoglobine balanmasnda son derece nemlidirler.Hem gruplarnn her biri birer demir iyonu tar. Bu durumdakarmza, drt hem grubunun sahip olduu drt demir iyo-nu kar. Aslnda akcierlerdeki oksijeni kendisine balayanve bunu dokularda serbest brakan daima bu demir iyonlar-dr. Ancak globinin de bu ilemde son derece nemli bir rolvardr. Globinin ekli, birazdan inceleyeceimiz gibi nemlibir kontrol mekanizmas ve esiz bir yaratl harikasdr. Ay-rca bu molekln amino asit dizilimindeki en kk bir dei-iklik, hemoglobinin oksijen tama kabiliyetini tmyle de-itirmektedir.

  Kann zelliklerini anlatmaya balarken, her ayrntnnbirbirinden farkl ve kompleks detaylar iermekte olduunubelirtmitik. Sistemin kk paralarna doru inildike, bukomplekslik ve eitliliin daha da artmakta olduuna dikkatekmitik. Allah'n bu gibi detaylar ve komplekslikler yarat-mas, sistemin ileyebilmesi iin bunlarn varln zorunluklmas, yaratl gereini kabullenmek istemeyenleriaklamasz brakr. Bu gibi rnekler Allah'a iman

  HarunYahya

  45

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • edenlerin ise inanlarn glendirir. Verdiimiz tm bu tek-nik detaylar, bu komplekslii daha ayrntl gzler nne ser-dii iin, inkarclar daha fazla phe iinde brakmakta, imanedenler iin de gven ve kararllk vesilesi olmaktadr.

  Sistemin detaylarn incelemeye devam ettiimizde globi-nin, demirin oksijen almn kontrol altnda tutan zel bir ek-le sahip olduunu grrz. Hemoglobin moleklndeki drthem, normal artlarda birbirlerine paralel, globin moleklneise dikey durumdadr. Ancak hem gruplar kendilerine oksi-jen baladklarnda, bu paralellik kaybolur. Paralelliin kay-bolma sebebi hem gruplarnn birbirlerinden mmkn oldu-unca uzaklamasdr. Kendisine oksijen atomu balayan hemgruplarndan bir tanesi, bu balanmann ardndan yle arp-lr ve bklr ki, kendisinden sonra gelen dier grubun daarplmasna neden olur. Bylece ikinci hem, daha kolay oksi-jen balayabilmekte ve bu balanmalar srasnda demirlerarasnda oluabilecek bir oksijen kprsnn kurulmas n-lenmi olmaktadr. Eer hemlerin birbirine paralellii nedeniile oksijen atomlar arasnda kprler olumu olsayd, iki de-erli hemoglobin molekl oksitlenerek bozulacakt.24

  Bu durumu bir ubua asl braktmz drt ayr mkna-tsa benzetebiliriz. Mknatslar ayn kutuplara sahip oldukla-rndan birbirlerini iteceklerdir. Birbirine yaklaan her mknatsparasnn dierini ittiini dnrsek, birbirinden uzakla-maya alan ve bu nedenle de ekilden ekile giren mknats-larla karlarz. te demir iyonlar da oksijene balandkla-rnda, tpk ayn yklere sahip mknatslar gibi hareket eder ve

  mmkn olduunca birbirlerinden uzaklamaya alrlar.Burada mknatslarn asl olduu ubuk, globin mole-

  AdnanOktar

  46

  KAN VE KALP MUCZES

 • 47

  Hemoglobin moleklndeki 4 hem gru-bu oksijeni yakalayp tamakla grevli-

  dir. Oksijensizken birbirine paralel durum-da olan bu hem gruplar, oksijene balandk-

  larnda paralel ekillerini kaybedip, arplp b-klmeye balarlar. Bunun nedeni oksijenlerin bir-

  birlerine yaklaarak demir iyonlar arasnda oksijenkprlerinin olumasn engellemektir. Bu nlem son dere-

  ce nemlidir. Bu tedbir sayesinde iki hemoglobin molek-lnn oksitlenerek bozulmas nlenmi olmaktadr. Herkrmz kan hcresindeki yaklak 270 milyon hemog-lobin, bu nemli tedbiri srekli olarak almaktadr.

  F Sarmal

  Porfirin PorfirinFe2+Hem

  O2

  HarunYahya

 • klleri, hareketlerini salayan unsur yani mknatslarn aslolduu "ip" hem gruplar, mknatslar da oksijenlerdir. He-moglobinin 4 ayr oksijen moleklne balanmas vcudunoksijen ihtiyacn karlamak zere meydana getirilmi zelbir yaratltr.

  Her krmz kan hcresinin ortalama 270 milyon hemoglo-bin molekl tad gz nne alndnda, vcutta oksijendatmnn ne kadar gelimi bir boyutta olduu daha iyi an-lalmaktadr. Bu mkemmel datmn yukarda anlattmzzel yaratla sahip olmas da, son derece nemlidir. Sz ko-nusu molekller, sanki oksijenin beraberinde getirecei tehli-keyi hesap edebilir, buna gre birbirlerinden uzaklamalargerektiini bilir gibi davranrlar. Daha da nemlisi, yeryzn-deki her insan vcudunda trilyonlarca moleklde ayn tedbirmutlaka alnmtr. nk onlar, Allah'n yaratt ve her ankontrolnde tuttuu yaratl rnekleridir. Her biri Allah'n,"hkmn yerine getiren" anlamna gelen Kadi sfatnn tecel-lileridir. Ve bu nedenle yeryzndeki her yaratl rnei gibi,Allah'n varln, sonsuz gcn ve ilmini bize tantrlar. Rab-bimiz'in stn ilmi Kuran'da u ekilde bildirilir:

  te gayb da, mahede edilebileni de bilen, stn ve g-l olan, esirgeyen O'dur. Ki O, yaratt hereyi en gzel ya-pan ve insan yaratmaya bir amurdan balayandr. (SecdeSuresi, 6-7)

  Bu tama serveninde hemoglobin ile oksijen arasndagerekten de son derece zayf bir ba meydana gelmitir ve buba herhangi bir durumda hemen kopmaya hazrdr. Bu zayf

  ban, bir baka yaratl harikas olduu gerei ise birsonraki aamada karmza kar. Gerekli dokulara

  oksijenin braklabilmesi iin iki molekln kolayca

  AdnanOktar

  48

  KAN VE KALP MUCZES

 • birbirlerinden ayrlmalar gerekmektedir. Aradaki zayf ba,bu ilemi kolaylatrmaktadr. Eer arada salam bir ba mey-dana gelseydi, oksijen molekl vcutta tanmasna ramendokularda braklamayacak, oksijen ykl alyuvarlar doku-larn yanndan geip gidecekti. Bu ise bizim iin mutlakbir lm demektir.

  Zayf ban oluup krlma oran da ince bir

  HarunYahya

  49

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Drt ayr oksijen moleklne balanabilmesini salayan zel yaratl ilehemoglobin, mucizevi bir oksijen tama yeteneine sahiptir. Dolam sis-temi boyunca bu deerli moleklleri byk bir itina ile tar ve oksijen ihti-yac bagstermi olan dokularda tad yk usulca brakr.

  Globin zincirleri

  Oksijenmolekl ifti

  Demir atomlar ilehem moleklleri

  Oksijen molekl iftleri

  Normal kan: Oksijentayan hemoglobin

  moleklleri kanakrmz rengini verir.

  Demir eksiklii anemisi: Anemide, krmz kan hcreleri sayca azdr, hemoglo-bin eksiklii nedeniyle renkleri soluktur ve normal al-yuvarlardan daha az oksijene sahiptirler.

  HEMOGLOBN

  OKSHEMOGLOBN

 • dzenle belirlenmitir. Oksijen moleklnn hemoglobine

  balanmasn salayan ortam, yksek oksijen basncdr. V-

  cutta oksijen basnc dtnde oksijen ve hemoglobin ara-

  snda meydana gelmi olan zayf ba krlr ve oksijen hemog-

  lobinden ayrlr. te bu mekanizma akcierlerden dokulara

  oksijen tanmasnn temelini oluturmaktadr.25 Vcutta by-

  le bir mekanizmann hi kesintiye uramadan iliyor olmas

  gerekmektedir. Eer oksijen basnc ihtiya duyulan zamanda

  ve ihtiya duyulan yerde dmezse, dokular hibir zaman ne-

  fes alamazlar. Oksijensiz bir doku ise varln uzun sre de-

  vam ettiremeyecektir.

  Ayn durum kan basnc iin de geerlidir. Hemoglobinin

  bir dokuya ne kadar oksijen vereceini belirlemesi, ancak bir

  kan basnc sabitlii sz konusu olduunda mmkn olabil-

  mektedir. Kandaki bu basncn sabit durabilmesi ise hemoglo-

  bin moleklnn oksijen ve karbondioksit dnda tad bir

  baka molekl ile mmkn olur: Azotmonoksit. Eer hemog-

  lobin beraberinde azotmonoksit tamyor olsayd, kan basn-

  50

  KAN VE KALP MUCZES

  Hemoglobin, beraberin-de tad azotmonok-sit sayesinde hangi do-kuya ne kadar oksijen

  vereceini bilmektedir.Hemoglobinin tad

  azotmonoksit, vcutta-ki kan basncnn sabitkalmasn salamakta-

  dr. Dokulara hangimiktarda oksijen da-

  tlmas gerektii, kanbasncnn sabit-lii ile salanr.

  AdnanOktar

 • c srekli olarak deiim gsterecek ve gerekli dokulara gerek-li miktarda oksijen verilmemesi ya da ar oksijen verilmesidurumu ortaya kacakt.26 Bu durumda da dokular ya yana-cak ya da oksijensizlikten leceklerdi.

  Hemoglobin molekl ile ilgili imdiye kadar verdiimiztm bilgiler onun yaam iin zel yaratlm bir yap olduu-nu aka dorulamaktadr. Bu molekl, canllarn yeryzn-deki geliimini tmyle rastlantlara balayan Darwinistleriin nemli bir sorun tekil etmektedir. Eer Darwi-nistler hemoglobinin rastlantya dayal mutasyon-

  HarunYahya

  51

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  stteki emada klcal damarla doku arasndaki gaz alverii gsterilmektedir.Klcal damarn arteriyole baland noktada kan basnc, ozmotik basntandaha yksektir ve bu nedenle su, oksijen, amino asitler ve glikoz kan dola-mndan ayrlmaya eilim gsterirler. Klcal damarn toplardamara balandnoktada ise bu durumun tam tersi olarak ozmotik basn, kan basncndan da-ha yksektir. Bu nedenle de su, karbondioksit ve dier atk molekller kan do-lamna dahil olurlar. Basn farklarndan oluan bu mkemmel yaratl, ok-sijen ve besinlerin tm vcuda dalmasn salar.

  kan basnc = 40 mm Hg- ozmotik basn= 25 mmnet kan = 15 mmbasnc

  ozmotik basn = 25 mm Hg- kan basnc = 10 mmnet ozmotik = 15 mmbasn

  arteriyol toplardamar

  klcal damar yata

  toplar damara doru

  su(H2O)

  su(H2O)

  oksijen(O2)

  glikoz(C6H12O6)

  krmzkan

  hcresi

  plazmaproteinleri

  atkmolekller

  karbondioksit(CO2)

  dokuhcresiamino asitler

  arteriyolden

 • larn bir eseri olduu iddiasnda srar edeceklerse; vcuduniinde, oksijen ile son derece hassas bir kimyasal uyuma sahipolan hemoglobin adl molekln genetik bilgisinin nasl orta-ya ktn ve bu genetik bilgi var olmadan nce, kan dola-ml canllarn nasl solunum yaptklarn, oksijeni nasl do-kulara tadklarn aklamaldrlar.

  Unutmamak gerekir ki, hemoglobinin varl kan dolamiin zorunludur ve oksijen soluyarak yaayan hibir organiz-ma, bu molekln rastlantsal mutasyonlarla olumasn vezaman iinde mkemmellemesini bekleyemez. Eer hemog-lobin, oksijene zayf bir bala balanacak ve bylece onu do-kulara tayacak, sonra da dokulardaki atk maddeyi toplaypbunu akcierde yeniden brakacak olan ok zel yapsna ilkandan itibaren sahip olmasayd, kan dolam mmkn ol-mazd. Bu da bizlere kan dolamnn, kalp, damar a, kan s-vs gibi zaten kendi iinde son derece kompleks olan dokula-rn yannda, hemoglobin gibi zel molekllerle birlikte bir an-da ve eksiksiz olarak ortaya km olmas gerektiini gsterir.Bir dier ifadeyle kan dolamnn kkeni evrim deil, yarat-ltr.

  Canllar alemi iinde 'nasl' ve 'neden' sorularna verilebi-lecek her cevap, aka yaratl gereinin birer izah olacak-tr. Bundan dolaydr ki, Darwinistler, yaamn kompleks ya-psnn nasl ortaya kt sorusuna hibir zaman cevap geti-rememektedirler. Karlarna kan her eser, istediini istediigibi yapmaya gc yeten, Kadir olan Allah'n yaratmasdr.Kuran'da bu gerek u ekilde bildirilir:

  Artk, doularn ve batlarn Rabbine yemin ederim; Bizgerekten g yetireniz. (Mearic Suresi, 40)

  AdnanOktar

  52

  KAN VE KALP MUCZES

 • 53

  Hemoglobin hem yaps hem de grevleri itibariyle son derece zel

  bir molekldr. Eer hemoglobin, oksijene zayf ba ile balanp,

  onu dokulara tamasn, sonra da dokulardaki atk maddeyi toplayp

  oksijeni akcierde yeniden brakmasn salayan ok zel yapsna ilk

  andan itibaren sahip olmasayd kan dolam mmkn olmazd.

  Kukusuz hemoglobin de, kan dolam sisteminin dier ele-

  manlar ile birlikte ayn anda yaratlmtr. Bir dier de-

  yile, kan dolamnn kkeni evrim deildir. Bu sistem

  Rabbimiz'in stn yaratnn delillerinden sadece bir

  tanesidir.HarunYahya

 • Mucize Molekl, Karbondioksit Tayor Hemoglobin ile ilgili olarak Darwinistleri amaza sokan,

  sadece hemoglobinin oksijen tama zellii deildir. Hemog-lobin ayn zamanda verdiimiz nefes ile dar attmz kar-bondioksiti de hcrelerden teker teker toplama yeteneine sa-hiptir.

  Karbondioksitin kanda tanmas oksijen kadar riskli deil-dir. te bu nedenle karbondioksit kanda oksijenden ok dahabyk miktarlarda tanabilir. Dinlenme srasnda 100 ml kan,dokulardan akcierlere ortalama 4 ml karbondioksit tar. Ok-sijen tayan hemoglobin kana parlak krmz rengini verirken,karbondioksiti akcierlere geri dndren hemoglobin parlakl-n kaybeder ve koyu krmz, mora yakn bir renk alr. Deriyzeyindeki damarlarn koyu renk grnmesinin nedeni itebudur.

  Karbondioksit, kan iinde genellikle karbonik asik formun-da tanr. Sadece ortalama %5'lik bir ksm hemoglobine ba-lanarak akcierlere iletilmektedir. Karbondioksidin %10'lukbir ksm ise znm gaz halindedir.

  Karbondioksit, hemoglobine olduka zayf bir ba ile ba-lanr. Serbest kalp hemoglobinden uzaklamas aamasndaise devreye giren faktr yine oksijendir. Haldane etkisi dedii-miz bu kimyasal olayda, karbondioksitten daha kuvvetli birasit olan oksijen hemoglobine balanr ve karbondioksitin kan-dan uzaklamasn salar. Haldane etkisi, dokularda oksijenihtiyac ba gsterdiinde, hemoglobinin oksijenden ayrpdaha fazla karbondioksite tutunmasn salarken, ayn kimya-

  sal etki akcierlerde tam tersi etki gstermektedir. Oksi-jen miktarnn daha fazla olduu akcierlerde, gl

  AdnanOktar

  54

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  55

  Haldane etkisi, dokulardaoksijen ihtiyac olutu-unda, hemoglobinin ok-sijenden ayrp daha faz-la karbondioksite tutun-masn salar. Ayn kim-yasal etki, akcierlerdetam tersi bir etki gster-mektedir. Bu etki ile he-moglobinin oksijen vekarbondioksit alveriiyapt noktalar mkem-mel bir hassasiyetle belir-lenmi olur.

  hava

  alveol

  oksijensiz kan

  bron

  oksijenli kan

  akcierarteriyol(O2 az)

  akciertoplar-damarc(O2 fazla)

  alveolboluu

  Alyuvardaki he-moglobinin tad- oksijen alveol-den klcal damarageer. Karbondi-oksit de klcal da-mardan alveole

  geer.

 • asit etkisi ile oksijen hemoglobine balanmakta ustaca davra-nr ve karbondioksit, k kapsna geldiinde, "mecburen"bal olduu hemoglobinden ayrlmak zorunda kalr.27

  Bahsettiimiz bu ilem, son derece kompleks kimyasal birolaydr. Burada dikkat ekilmesi gereken nokta ise, hemoglobi-nin oksijen ve karbondioksit alveriini yapt noktalarn m-kemmel bir hassasiyetle belirlenmi olmasdr. Hemoglobin,dokularda oksijeni brakmal ve karbondioksiti yklenmelidir,karbondioksitin k yeri olan akcierlerde ise sz konusu al-veriin tersi yaplmaldr. Bu deiim, bedenin hibir zaman birbaka noktasnda gereklemez. Bu dnm sistemini sala-yan kimyasal dengenin, kan dolamyla ayn anda ortaya k-m olmas ise zorunludur, zaman iinde, rastlantsal mutas-yonlarla, kademe kademe evrimlemesi mmkn deildir.

  Kimi zaman da kandaki hemoglobin genellikle d etkiler-le oluan karbonmonoksite balanr. Karbonmonoksit zehir-lenmesi ad verilen olay ite budur. Hava gaz, kmr gaz ve-ya egzozdan kan gazlarn havaya karbonmonoksit olarakkarmasnn ardndan vcuda alnan bu gaz kandaki hemog-lobine balanr. Bylece hemoglobine bal veya balanacakolan oksijenin yerine geer. Hemoglobinin karbonmonoksiteilgisi ise oksijene olan ilgisinden daha fazladr. Hemoglobinkarbonmonoksite 500 kez daha sk balanr ve bu durum ok-sijen eksikliinden lme neden olabilir.28

  Hemoglobinin indeki Demir Mucizesi Hemoglobinde bulunan ve oksijenin tanmas ilemin-de byk bir pay olan demir, Allah'n yaratt byk

  mucizelerden bir tanesidir. eitli yollarla vcuda ve

  AdnanOktar

  56

  KAN VE KALP MUCZES

 • doruca ince barsaa alnan demir bir globin proteininebalanarak kan plazmasna doru hareket eder. Burada demi-ri tayan molekle "apotransferrin" ad verilir. Demir globinmoleklne serbest olarak balanmtr ve vcudun herhangibir yerinde, herhangi bir dokunun hcrelerinde serbest kala-bilir. Demirin hcreler tarafndan almnn kontrol byk l-de demir tayan molekl olan apotransferrine aittir. Apot-ransferrin, kanda sadece demiri tamakla kalmaz, ayn za-manda hcre iine girerek bu molekl gerekli blgeye bra-kr. Vcut demire doymu duruma geldikten sonra, karacierdaha az miktarlarda apotransferrin retmektedir. Bir bakadeyile, karacier vcudun ihtiyacn belirler ve ihtiyaca grebir retim yapar. Bylece vcut iinde demirin tanma ilemiazalr.29

  Bu durumda vcut iinde olduka dzenli bir haberlemesisteminin olduuna bir kez daha ahit oluruz. Demirin v-cutta fazla miktarda yaylmas son derece ciddi rahatszlklarda beraberinde getirecektir. Ancak Allah'n bir nimet olarakyaratt sz konusu kontrol mekanizmas ile retimin hangimiktarda yaplmas gerektii adeta bellidir. Her an vcutta buhassas lm yaplr ve yaklak 100 trilyon hcrenin her biri-nin hangi miktarda demire ihtiyac olduu belirlenir. htiyacagre yaplan retim ayn zamanda bir nevi tasarruftur.

  Demirin vcuttaki emilim hz olduka yavatr. Maksi-mum hz, gnde ancak birka miligramdr. Bu demektir ki, be-sinlerle ar miktarda demir alnsa bile bunun yalnzca az birblm vcutta kullanlacaktr.

  Ancak geri kalan miktar israf edilmez. Kanda dolaandemire artk vcudun ihtiyac yoksa, bu durumda faz-

  la demir iyonlar daha sonra kullanlmak zere sak-

  AdnanOktar

  58

  KAN VE KALP MUCZES

 • lanr. Vcuttaki btn hcreler, zellikle karacier hcreleri,

  adeta daha sonra kullanlacan bilircesine, sz konusu fazla

  demiri kendi ilerinde depo ederler. Byle bir depolama ile-

  minden hcrelerin haberdar olmas ise son derece nemlidir.

  Hibir hcre, kendisine gelen demiri babo ve kontrolsz

  olarak kullanmaz. Hibir hcre, dierlerinden farkl bir karar

  vererek demir iyonlarn bir kenara atmaz. Ellerinde ok de-

  HarunYahya

  59

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Vcuda alnan demirin olduka az bir miktar kullanlr. Ancak vcut iin sonderece nemli olan bu zel malzemenin geri kalan hibir zaman israf edil-mez. Vcuttaki fazla demir iyonlar, sonra kullanlmas gerektii bilinircesine,vcuttaki baz hcreler tarafndan depo edilir. Depo grevi yapan bu hcre-lerden biri de karacier hcresidir. Karacier hcreleri adeta bir fabrikanndepolama blm gibi alarak vcuttaki fazla demiri ileride kullanlmakzere depolarlar.

  kaptoplar-

  damarnnkolu

  safrakesesiyolu

  karaciertoplardamar

  merkezitoplardamar

  karacierarterinin

  kolu

  KARACER HCRES

 • erli bir hazine sakladklarnn farknda gibi hareket ederler.

  Bu gerek bize gsterir ki, hcreler iinde kusursuz bir planla-

  ma vardr. Sz konusu bu plan, srekli olarak kontrol altnda

  tutulmaktadr. Aktr ki, bu plan ve kontrol, hereyi idare

  edip ayakta tutan, Kaim olan Allah'a aittir. Bu harika sistem-

  deki kusursuzluun sebebi budur.

  Allah'n Zatn grmemiz kukusuz ki mmkn deildir.

  Ancak akll ve vicdanl bir insan, evresindeki bu gibi

  yaratl rneklerine bakarak Allah'n mutlak ve Yce varl-

  n hemen grp anlayabilir. Allah'n mutlak varlna ilikin

  delliler, tm aklyla gzler nndedir. Rabbimiz, Kendi s-

  tn sanatn bir ayette u ekilde tarif eder:

  AdnanOktar

  60

  KAN VE KALP MUCZES

 • O Allah ki, Yaratan'dr, (en gzel bir biimde) kusursuzcavar edendir, 'ekil ve suret' verendir. En gzel isimlerO'nundur. Gklerde ve yerde olanlarn tm O'nu tesbihetmektedir. O, Aziz, Hakim'dir. (Har Suresi, 24)

  Darwinistlere Meydan Okuyan Mucize Molekl Darwinizm, canllarn iki doal mekanizma ile ortaya k-

  tklarn ve gelitiklerini ne srer: Doal seleksiyon ve mutas-yon. Gerekte bu iki mekanizmann hibir ekilde yeni bircanl var etmesi ya da bir canlya bir zellik katmas mmkndeildir. (Bkz. Harun Yahya, Hayatn Gerek Kkeni, 2003) Ancakyine de Darwinist kaynaklarda tm canllar, bu iki kr meka-nizmann eseri olarak anlatlr. Oysa biraz dikkatli bakldn-da, bu anlatmlarda, sz konusu mekanizmalarn neleri baar-dklar hakknda en ufak bir bilgi yoktur.

  te bu nedenle, okuduunuz veya izlediiniz her evrimciyayn, speklatiftir. rnein bir deniz canlsnn eitli mutas-yonlarla kara canls olmaya baladn anlatan bir belgesel-deki ya da bir makaledeki uzun cmleler, bilimsel terimlerledonatlm olabilir. Ancak, "szde mutasyonlarn nerede, nesebeple meydana geldii, canlda ne tip etkilere ve deiimle-re sebep olduu, hangi aamalarla gerekletii" gibi asl ola-rak aklanmas gereken detaylar evrimcilerin izahlarnda bu-labilmeniz mmkn deildir. nk evrimciler bu hayali aa-malar aklamaya teebbs ederlerse, aslnda evrim diye birsrecin olmadn itiraf etmek zorunda kalacaklarnn bi-lincindedirler.

  Hemoglobin iin yaplan evrimci aklamalar da

  HarunYahya

  61

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • bu ekildedir. Hemoglobin gibi bir mucize molekln hayalievrimi hakknda, speklasyon dnda bilimsel deeri olan tekbir aklamaya bile rastlayamazsnz.

  Hemoglobin, hem kompleks yaps, hem de farkl canllar-da sergilenen farkl formlaryla, evrimciler iin ciddi bir zor-luk oluturmaktadr. Evrimci genetiki Gordon Rattray Taylor,Great Evolution Mystery adl kitabnda bu durumu u ekildeitiraf etmektedir:

  "Hemoglobin, pek ok farkl filumda grnerek, evrim hikayesindegeliigzel ekilde ortaya kmaktadr. Paramecium ad verilen baztrlerde (hemen her biyoloji dersinde retilen son derece basit tekhcreli canl) bulunur. Kurtuklarda, yumuakalarda, bceklerdeve hatta baklagillerin kklerinde vardr. Btn bu farkl canllarnnasl tmnde bulunduu ise olduka aklamaszdr. Tek bir eyak gibi grnmektedir; her seferinde, tamamen birbirinden bam-sz ekilde, bu molekl tekrar tekrar karmza kmaktadr. "30

  Bir evrimci olmasna ramen Gordon Rattray Taylor'naka kabul etmek zorunda kald bu gerek son derecenemlidir. Hemoglobinin, birbirinden farkl canllarda farklekillerde bulunmas ve bu farkl yaplarn hayali evrimsel e-malardan birine oturmamas, bu nemli molekln her canlgrubu iin ayr ve zel olarak yaratlm olduu gereiniaka gstermektedir. Taylor'un "birbirinden bamsz ekil-de ortaya k" olarak nitelendirmeyi tercih ettii gerek, "ya-ratl gerei"dir.

  Ayn gerei biyokimya profesr Michael Denton, Evolu-tion: A Theory in Crisis (Evrim: Kriz inde Bir Teori) isimli ki-

  tabnda u ekilde aklamaktadr:

  "Molekler seviyede; balk, amfibiyen, srngen ve memeli s-ralamasndan oluan geleneksel evrim serisinin en kk bir

  AdnanOktar

  62

  KAN VE KALP MUCZES

 • izi bile yoktur. Hayret verici olan ise insan, hemoglobini ynnden,balktan daha ok lamprey'e (ylan bal eklinde bir su hayvan)daha yakndr. "31

  Dahas, hemoglobinin kompleks yaps, dier tm komp-

  leks organizmalarda olduu gibi, rastgele herhangi bir mutas-

  yona izin vermeyecek derecede hassastr. Hemoglobin prote-

  inini meydana getiren amino asit dizilimi, sahip olduu zel

  dizilimi yitirdii anda ie yaramaz bir amino asit ynndan

  HarunYahya

  63

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Hemoglobinin kompleks yaps, di-er tm kompleks organizmalardaolduu gibi, rastgele oluan herhan-gi bir mutasyona izin vermeyecekderecede hassastr. Yapsnda mey-dana gelebilecek herhangi bir rast-gele kimyasal etki, bu deerli pro-teini bir anda ie yaramaz bir ami-no asit ynna dntrebilir.

  amino asit 1 amino asit 2 amino asit 3 amino asit 4 amino asit 5 amino asit 6

  hemoglobin molekl

  hemoglobin moleklnn amino asit dizilimi

 • baka bir ey olmayacaktr. Bu molekln kendisi iin belir-lenmi zel amino asit dizilimine tesadfen sahip olabilmesiancak 10950'de 1 ihtimaldir. Yani imkanszdr.

  Massachusetts Teknoloji Enstits'nden (MassachusettsInstitude of Technology MIT) Murray Eden'in konu ile ilgiliyorumlar yledir:

  "Hemoglobin iki zincirden oluur; alfa ve beta. Alfay betaya evir-mek iin en az 120 mutasyon gerekmektedir. Bu deiikliklerden enaz 34', 2 veya 3 nkleotid arasnda yer deitirmelerin gerekle-mesini gerektirir. Ancak, eer mutasyon srasnda tek bir amino asit

  deiiklii meydana gelirse, sonu kann bozulma-ya uramasdr ve organizma lr!"32

  Eer hemoglobini olutu-ran amino asitlerden rast-

  gele bir tanesini karr ve-

  64

  KAN VE KALP MUCZES

  Hemoglobini oluturan alfa vebeta zincirlerini birbirlerinedntrmek iin en az 120mutasyon gerekmektedir. An-cak bu mutasyonlar srasndatek bir amino asit deiiklii,kan hcrelerinin bozulmasnasebep olabilmektedir. Orak

  hcre anemisi hastalnnnedeni meydana

  gelen tek bir mu-tasyondur.

  alfa zinciri

  alfa zinciri

  beta zinciri

  beta zincirihem

  AdnanOktar

 • ya bu amino asitlerden rastgele iki tanesinin yerini birbirleriile deitirirseniz, bu durumda protein bozulmaya urayabi-lir veya tm ilevini kaybedebilir. Buna en iyi rnek, daha n-ce incelediimiz orak hcre anemisi hastaldr. Orak hcreanemisi olumas iin tek sebep, hemoglobin dizilimini olu-turan sadece iki amino asitin birbirleri ile yer deitirmesidir.Son derece ciddi rahatszlklara sebep olan ve henz tedavisibulunmayan bu hastalk, hemoglobini oluturan 287 aminoasit arasndan sadece iki tanesinin farkl yerde bulunmas ilekendisini gsterir. Nobel dl sahibi biyoloji profesr Ge-orge Wald, konu ile ilgili olarak unlar sylemektedir:

  "Herhangi bir trdeki TEK BR mutasyonal deiiklik hemoglobi-nin dzgn almamasna neden olur. rnein, hemoglobindeki287 amino asitten tek bir tanesinin deiiklie uramas orak hcreanemisine neden olmaktadr. Bu hastalkta glutamik asit nitesi,valin nitesi ile yer deitirmitir ve sonu: Bu hastala yakala-nanlarn %25'i lmektedir. "33

  Darwinistler, evrimi gl bilimsel kantlara sahip bir te-ori, hatta bir "gerek" gibi gstermek abasndadrlar. OysaAllah'n benzersiz bir ekilde yaratt tek bir hemoglobin mo-lekl bile, sahip olduu komplekslik ve canllar arasnda ha-yali "evrim aac"na meydan okuyan dalm ile, teoriyi k-maza sokmaya yeterlidir.

  Kaslarn Oksijen Kayna: Miyoglobin Vcutta kaslara oksijen tama grevini stlenen miyoglo-

  bin adnda bir baka molekl daha vardr. Bu molekl he-moglobine ok benzer, fakat zellii, hemoglobindenfarkl olarak tek bir oksijen atomu tayabilmesidir.

  HarunYahya

  65

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • Miyoglobin kaslar iin yaratlm zel bir molekldr. nkkaslarn oksijene olan ihtiyac, azar azar ve belirli miktardadr.Miyoglobin, drt deil sadece bir tane oksijen atomu taya-rak, kaslarn gereksinimlerine cevap verir. Ancak vcuttaki di-er hcreler iin byle bir durum sz konusu deildir. Kann,dier dokulara, hemen her saniye bol miktarda oksijeni ta-mas arttr. Dokulardaki bu gereksinim, hemoglobinin drtoksijen moleklne balanabilmesi ile karlanmtr.

  Eer sz konusu grev dalm tersine dnseydi, miyog-lobin vcuda yeterli oksijeni datamayacak, hemoglobin dekaslara fazla oksijen vererek onlarn yanmalarna neden ola-cakt. Ama ne hemoglobin ne de miyoglobin oksijeni vcuttafarkl bir yere tamazlar. Alemlerin Yce Rabbi olan Allah'nemriyle hareket eden bu molekller grevlerini eksiksiz ola-rak yerine getirirler. Bir ayette yle bildirilir:

  Peki onlar, Allah'n dininden baka bir din mi aryorlar?Oysa gklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de-O'na teslim olmutur ve O'na dndrlmektedirler. (Al-imran Suresi, 83)

  Miyoglobin-Hemoglobin ile lgili Evrim ddialarnn AslszlBenzer grevler stlenen hemoglobin ve miyoglobin mo-

  leklleri, benzer molekler zelliklere sahiptirler. Sahip ol-duklar hem gruplar birbirlerinden hibir fark gstermez vesahip olduklar drt zincir de ayn ekilde katlanr. Bu benzer-

  lii evrimciler kendi teorileri iin bir delil olarak kabul et-mi ve 1959 ylnda bu iki molekl szde "akraba"

  ilan etmilerdir.

  AdnanOktar

  66

  KAN VE KALP MUCZES

 • Doada, pek ok yap molekler olarak benzerdir. Birbir-lerinden tek bir atom ile ayrlan iki molekl, birbirinden tama-men farkl iki yapy oluturabilirler. Hatta atomlarnn aynancak birbirlerine balan biimlerinin farkl olmas bile ikimoleklden bir tanesini lezzetli bir yiyecek dieriniyse biraa dal haline getirebilmektedir. Hemoglobin ve miyoglobinde ayn zelliklerle karmza kan iki farkl molekldr. Bir-birlerine benzer molekler yaplar olduu dorudur. Ancakburadan yola karak hemoglobinin miyoglobinden evrimle-tii iddiasn ortaya atmak akl ddr. Her evrimci iddiada ol-duu gibi bu iddia da, herhangi bir bilimsel delille desteklen-memektedir.

  67

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Kaslar, vcudun dier hcrelerinden daha az oksijene ihtiyaKaslar, vcudun dier hcrelerinden daha az oksijene ihtiyaduyarlar. Bu nedenle, kaslara oksijen datmn yapmak zeduyarlar. Bu nedenle, kaslara oksijen datmn yapmak ze--re farkl bir molekl yaratlmtr. Hemoglobin tad 4re farkl bir molekl yaratlmtr. Hemoglobin tad 4oksijen ile dokularn gereksinimini karlarken, miyoglooksijen ile dokularn gereksinimini karlarken, miyoglo--bin, tad tek oksijen atomu ile kaslara hayat verir. Bubin, tad tek oksijen atomu ile kaslara hayat verir. Buzel tasarm Allah'n kusursuz yaratmasdr.zel tasarm Allah'n kusursuz yaratmasdr.

  miyoglobin hemoglobin

  HarunYahya

 • Evrimcilerin bu konudaki iddialar miyoglobin molekl-nn zaman iinde urad mutasyonlar sonucunda deiip"gelierek" hemoglobine dnt ynndedir. Ancak he-moglobin de, miyoglobin de son derece kompleks yaplarolan ve olduka kompleks kimyasal iler gerekletiren ikizel molekldr. Bu molekller zerinde herhangi bir mutas-yon etkisi, en kk bir deiiklik, yapnn tamamen bozulma-sna yol aacak kadar etkilidir. Miyoglobin moleklnn dizi-limi ylesine hassastr ki, rastgele mutasyonlar bir yana, dizi-lime yaplan kontroll bir mdahale bile, molekl ilevsiz b-rakabilir. Dahas, evrimcilerin iddialarn kantlayabilmek iin,miyoglobin ile hemoglobin arasndakiher gei aamasnn fonksiyonel

  AdnanOktar

  68

  KAN VE KALP MUCZES

  Miyoglobin molekl-nn dizilimi tek biroksijen atomu-nu databile-cek ekilde ta-sarlanm zelbir dizilimdir.Bu dizilimeyaplacak rast-gele bir mda-hale bu zelyapy bozacakve molekln i-levsiz kalmasna ne-den olacaktr.

  balina spermmiyoglobini

 • (ve dahas bir nceki aamadan daha yararl) olmas gerekli-dir. Oysa byle bir "ara form" tarif edilememektedir.

  Btn bunlarn yan sra, hemoglobini miyoglobinin geli-mi hali olarak tanmlamak da son derece yanl ve yanltc-dr. Miyoglobin, kaslar beslemek iin, tek bir oksijen molek-l tamak zere yaratlm zel bir molekldr. Hemoglobin-den farkl olarak byle bir yapya sahip olmas ve kaslar yan-maktan kurtarmas, onun yaratlm olduunun ak delille-rindendir. Daha nce de belirttiimiz gibi, kaslara, vcuttakidier hcrelerden farkl miktarda oksijen aktarm, vcuttakiyaratl rneklerinden bir tanesini oluturmaktadr.

  Bu iddia ile ilgili olarak bir baka nemli boluk, evrimci-lerin hemoglobini oluturduunu iddia ettikleri miyoglobininkkenini henz aklayamam olmalardr.

  Alyuvarlar htiya BelirliyorAlyuvarlar, adeta yaptklar iin neminin farkndadrlar.

  Bu nedenle srekli olarak vcut iinde devriye gezer, ihtiyatespit eder ve olaanst bir durumla kar karya kaldkla-rnda da tedbir alrlar. rnein, oksijeni brakma iini, ok a-lan ve oksijene acil gereksinimi olan bir dokunun yanndangeerken yaparlar. Burada gerekli olan oksijeni dokuya iletir,vcudun temel besini olan ekerin yaklmasndan dolay a-a kan karbondioksiti alr, onu akciere tar, orada brakrve yeniden kendilerine oksijen balarlar.

  Yaplan bu alverite, daha nce detaylarn akladmzok hassas bir denge vardr. Alyuvar hcreleri nerede ok-sijen gereksinimi varsa mutlaka oraya doru hareketederler. Ayn zamanda vcutta alyuvar hcresine ih-

  HarunYahya

  69

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • AdnanOktar

  70

 • tiya olup olmadna da denetim yaparak karar verirler. Budenetimin nemi ise ok byktr. Hcrelerinizin ve vcudu-nuzdaki yaplarn oksijensiz kalarak lmesi, yaplan bu titizdenetim nedeniyle nlenmi olur.

  Ykseke bir daa trmanrken vcudunuzda meydanagelen deiiklikler de bu titiz denetimin bir sonucudur. V-cutta deiiklikler meydana gelmesinin nedeni, ykseklik art-tka eskisi gibi rahat oksijen bulamyor oluunuzdur. Atmos-ferdeki %21'lik oksijen, yer ekiminin etkisiyle alt tabakalardadaha youndur. Siz, daha az youn atmosfer ile karlat-nzda bu ortama ilk bata uyum salayamazsnz. Gitgide hal-sizleir, yryemez, bitkin der, hatta baylabilirsiniz. nkbedeninizde artk, salkl yaamnz devam ettirebilmek iinyeterli oksijen yoktur. Ancak bu sorun, Allah'n insan bedeni-ne verdii baz destek zellikler sayesinde zlr.

  ncelikle bu farkl ortamda, vcut alarma geer. Vcudunilk nlemi, kritik dokularn, zellikle beynin, dzenli bir ekil-de almas iin yeteri kadar oksijen alp almadn kontroletmektir. Beyin, vcudun ald oksijenin %20'sini kulland-ndan, bedenin balca korunmas gereken blgesidir. Solu-num ve kalp damarlarn meydana getiren sistem tamamen bugrevi yerine getirecek ekilde yaratlmtr. Kalbin yaknla-rndaki kan damarlarndan birou, oksijen basncndaki d-melere kar ok hassas biyolojik terazilerle donatlmtr. le-ride detaylarn belirteceimiz bu konu, Allah'n hereyi b-yk bir denge ile yaratt gereinin byk bir delilidir. Sinirhcreleriyle uyarlan akcier kaslar faaliyetlerini hzlandrrve daha fazla havann akcierlere gitmesi iin soluk alpverme orann artrrlar. Yksek bir ortama ilk kt-nzda nefes nefese kalmanzn nedeni budur. Bu s-

  HarunYahya

  71

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • rada kendine has kimyevi sayalarla donatlm olan beyin,oksijen bakmndan zengin olan kann vcut dokularna dahaabuk ulamas iin kalbe daha gl ve hzl atmas ynndemesajlar gnderir.

  Btn bunlar geici tedbirlerdir. Eer bunlar alnmasayd,metabolizmadaki bu deiiklie uzun sre dayanabilmenizmmkn olmaz, olduka yorgun derdiniz. Asl kalc tedbirise btn bu olanlar sonrasnda arka planda gerekleecektir.

  Dk younluklu havada oksijen de azdr. Bu snrl oksi-jeni yakalamak iin ekstra alyuvar retme ilemi ok ksa bir s-re iinde balar. Dan yksek yamalarna kp, nefesinizin s-ktn hissettiiniz hatta baylmak zere olduunuz bu rahat-szlk dneminden yaklak birka saat sonra, vcut yeni ortamiin kalc bir tedbir alnmas gerektiine karar verir. Bu kararzerine, bbrek ve ksmen karacier tarafndan "eritropoietin"adnda bir hormon salglanmaya balar. Bu hormon kemik ilii-ne daha fazla alyuvar retilmesi ynnde mesajlar gnderir. 3ila 5 gn iinde "destek kuvvetleri" denebilecek yeni alyuvarlarkann iine dalrlar. 15. gnden sonra eritropoitein retimiazalacaktr. nk artk vcut bulunduu ortama uyum gs-termi, bedenin alarm durumu sona ermitir.34

  Bu uyum gerekten de hayranlk uyandrcdr. Deniz se-viyesi ile 1800 m ykseklik arasnda yaayanlarn bir damlakannda yaklak 5 milyon alyuvar hcresi bulunurken, dahayksek yerlerde rnein 4200 m ykseklikte yaayan insan-larn bir damla kannda yaklak 7 milyon alyuvar hcresibulunur.

  Ykseklie gre retilen alyuvarlarn yaps da dei-ir. Ykseklere kldka, bedende bulunan alyuvar

  hcreleri de eitli kimyasal deiimlere urarlar.

  AdnanOktar

  72

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  73

 • Meydana gelen bu kimyasal deiim ile, bu yeni ortamda al-yuvar hcreleri normalden daha ok hemoglobin tarlar.Dahas, alyuvarlardaki hemoglobin, ykseklie bal olarakdaha abuk oksijen ykleyip boaltacak ekilde yeni biryapda retilmeye balanr. Dier organ ve dokular da buaklc tedbirlere uyum salar. Kaslara tanan oksijen miktarn

  AdnanOktar

  74

  KAN VE KALP MUCZES

  Ykseklere kldka, rnein 4.200 m. ykseklikte, birdamla kanda 7 milyon alyuvar hcresi bulunur. Bu, nor-male oranla daha fazladr. Kandaki alyuvar fazlal, oksi-jen oran az olan blgelerde insann yaamn devam et-tirebilmesi iin alnm nemli bir tedbirdir.

 • mmkn olduunca azaltabilmek iin, kaslarn boyutlarnda

  fark edilir derecede klme meydana gelir. Bu kusursuz sis-

  tem sayesinde de hafif bir ba ars eklindeki ilk tecrbeniz-

  den sonra 15-20 gn iinde yeni artlara uyum salarsnz.

  Kalp atlarnz artk normale dnmtr ve kendinizi rahat

  hissetmeniz iin derin derin nefes almanza gerek kalmaz.35

  HarunYahya

  75

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Deniz seviyesi ile 1.800 m. ykseklik arasnda yaa-yan kiilerin bir damla kannda 5 milyon alyuvarhcresi bulunur. Oksijen orannn bol olduu bu bl-gelerde sz konusu oran, bir insann normal vcutfonksiyonlarn yerine getirmesi iin yeterlidir.

 • Bu muazzam kontrol elinde bulunduran insann kendisi

  midir? Oksijen yetersizliine kar koyamayarak baygnlk

  aamasna gelen birok insann, kendi bedenindeki bu m-

  kemmel kurtarclardan haberi bile yoktur. O halde, bu kont-

  rol salayan kimdir? Bu hassas sistemin kurucusu, Darwi-

  nistlerin ne srd gibi, rastgele bir zamanda rastgele bir

  ekilde meydana gelen mutasyonlar olabilir mi? Sistem o ka-

  dar mkemmel bir donanma sahiptir ve o kadar akll hareket

  eder ki, akln kullanan her insan burada kusursuz bir yarat-

  ln var olduunu kolaylkla anlayacaktr. retim yapan or-

  ganlar, tedbir alan dokular, beyni korumaya alan kalp ve

  damarlar, enzim retimi emrini veren uyarclar, enzimi re-

  ten bbrek ve karacier, birbirleriyle mthi bir koordinasyon

  iinde srekli hareket halinde olan hcreler, tm bunlarn sa-

  AdnanOktar

  76

  KAN VE KALP MUCZES

  Beyin vcudun ald oksijenin ortalama %20'sini kullanmaktadr. Vcutta oksijen ek-siklii bagsterdiinde ise korunmas gereken ilk yer, beyindir. Kalp ve solunum sis-temi bu zel organ korumak zere zel olarak tasarlanm eitli donanmlara sahip-tir. Beden iine alnan oksijeni eitli nlemlerle ilk planda beyne gnderirler.

 • hip olduu her protein, her enzim, her molekl, her atom ola-anstdr. Beden iinde hibir karklk yoktur.

  Btn bu olaanstlk, Allah'n esiz ve kusursuz sana-tdr. O, hereyi yaratmtr, her yere ve hereye Hakim'dir.Yeryzndeki btn varlklar, bu varlklarn iindeki sistem-ler O'nun bilgisi ve kontrol altndadr. O; gzeten, yneten,btn yaratlmlar dzenle ve dengeyle idare eden ve birbi-rine yardmc klan, Mdebbir olan Allah'tr. Yeryzndekiher eser O'nun tecellisidir ve O'na itaat eder. nk Allah ka-inatn gerek sahibidir. Yaratl O'na ait olduu gibi ynetimide sadece O'na aittir. Allah ayetlerinde bu nemli gerei uekilde bildirir:

  te Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan baka lah yoktur.Hereyin Yaratcs'dr, yleyse O'na kulluk edin. O, here-yin stnde bir Vekil'dir. Gzler O'nu idrak edemez; O isebtn gzleri idrak eder. O, Latif olandr, haberdar olandr.(Enam Suresi, 102-103)

  mr Tkenen Alyuvarlar Kan svs iindeki servenleri 120. gne yaklarken, alyu-

  varlarn yaam sistemleri giderek daha az aktif duruma gelir.Hcreler yalandka giderek daha hassaslamaya balarlar.Alyuvarn hassaslaan zar dolamn skk noktalarndangeerken yrtlabilir. zellikle 3 mikrometre apndaki krmzdalak pulpasndan geerken 8 mikrometre apndaki alyuvar-lar paralanrlar. Bu skmalar sonucunda dalan pulpasndaok miktarda alyuvar paralar bulunur. (Vcuttan her-hangi bir sebeple dalak alndnda, sz konusu para-lanma yaanmayacandan, kandaki anormal ve ya-l hcrelerin says da artar.)

  HarunYahya

  77

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • Yaam sona eren alyuvarlar, vcudun birok blgesinde,

  zellikle karacier, dalak ve kemik iliindeki makrofaj hcre-

  leri tarafndan paralanrlar. Bu paralanma srasnda alyuvar

  hcresinde bulunan hemoglobin serbest kalr. Sonraki birka

  saat iinde makrofajlar hemoglobinden demiri ayklar ve bu-

  nu kanda tayarak ya yeni alyuvar yapm iin kemik iliine

  ya da daha sonra kullanlmak zere karacier ve dier doku-

  78

  KAN VE KALP MUCZES

  Yaam sona eren alyuvarlar zellikle karacier, dalak ve kemik iliindeki makro-faj hcreler tarafndan paralanrlar. Makrofajlar, hemoglobin iindeki demiri

  ayklar ve bunu demir depolarna gtrrler. Hemoglobin moleklnngeri kalan ise, safra pigmentine dntrlr. Paralanan hcrenin hi-

  bir paras boa gitmemi, tekrar kullanlmak zere vcudun eitliyerlerine gnderilmitir.

  AdnanOktar

  yaklak 120 gnlk dng

  globintransferrin

  karacier

  ince barsak

  kaln barsak

  bakteri

  alyuvarlm vefagositoz

  dalakta,karacierdeveya krmz

  ilikte makrofaj

  biliverdin bilirubin

  bilirubinglobin

  eritropoietin

  Kanda

  Safrada

  ANAHTAR:

  Vitamin B12

  bilirubin

  urobilinojen

  bbrek

  sterkobilin

  fees

  demir Fe3+

  Fe3+

  Fe3+

  +

  +

  +

  Fe3+

  aminoasitler

  protein sentezi iintekrar kullanlyor

  hem

 • lardaki demir depolarna gtrrler. Hemoglobin molekl-nn geri kalan ise makrofajlar tarafndan bir safra pigmenti-ne dntrlr. Sonuta paralanan hcrenin hibir parasboa gitmeden vcudun eitli blgeleri iin tekrar kullanl-mak zere depolanr.36

  Byle bir depolama sistemine kim neden ihtiya duymu-tur? Vcudu meydana getiren paralar yalnzca molekl vehcrelerdir. Bunlar, atklar yok etmeleri ve demir gibi vcutiin deerli maddeleri sonraki retimler iin saklamalar ge-rektiini nasl renmilerdir? Aralarnda aka bir planlamavardr. Alyuvarlarn belli zamanlarda paralanmalar gerekti-ine karar veren, paralama grevini makrofajlara veren birrade olduu aktr. te bu rade, yaratt eserler vesilesiylebize Kendisi'ni tantan Rabbimiz Allah'tr. O'nu tanmamznve Yceliini anlamamzn bir yolu, yaratt varlklardaki de-taylar dnmektir. nsan bedeninde incelediimiz tm buharikalklar, bizi Allah'n yaratm olduu gereinin kantla-rndandr.

  Bedendeki sz konusu i blmnde meydana gelebilecektek bir aksaklk bile son derece ciddi rahatszlklara, hattalmlere sebep olabilir. O halde btn bunlarn rastlantya da-yal mutasyonlar yoluyla, aama aama olumas mmknolabilir mi? Elbette ki byle bir ey mmkn deildir. Demirindnmn salayan enzimler eksik olsa, vcutta demir ek-siklii meydana gelecektir. Alyuvarlarn retimini salayanhormonlar grevini yapmasa, kandaki alyuvar miktar gitgideazalacaktr. Bunun gibi daha pek ok sistem, birbiriyle bykbir koordinasyon iinde almak zorundadr. Dolaysy-la, sistemin kusursuz olarak ileyebilmesi iin btnparalarn eksiksiz olarak birarada olmas arttr. Ve

  HarunYahya

  79

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • bedenimizde, bir sistemin ilemesi iin gereken tm paralareksiksiz olarak biraradadr. te bu, Allah'n Kendi kudretinibizlere tantt mucizelerden sadece bir tanesidir.

  Dolaysyla Darwinistlerin, canllarn eitli aamalarla vetesadfi olaylarla meydana geldii ynndeki sama iddiala-r, her konuda olduu gibi bu konuda da desteksiz kalmtr.Vcut hcrelerine hayat tayan bir alyuvarn; kendisini re-ten kemik ilii, kendisini paralayan makrofajlar, iine yerle-en hemogbolin, oksijeni tayan demir, iinde dolat kansvs, kendisini btn hcrelere tayan kan damarlar, hare-ketini, oalmasn, azalmasn salayan saysz enzim ve hor-mon ve elbette yolculuunun balang noktas olan kalp ileberaber var olmas gerekmektedir. Bu paralardan yalnzca birtanesinin eksik olmas alyuvar kendi bana, hibir ie yara-mayan bir hcre yn haline getirecektir. Bu durumda, ku-kusuz bu mkemmel sistemin ileyii iin tesadflerden veyahayali bir evrim srecinden bahsetmek mmkn deildir.

  Vcutta meydana gelen her ilem, yaplan her i blm,harekete geen her enzim, zenle yaratlmtr ve Allah'n em-rine tabidir. Gelmi gemi her insanda bu byle olmutur vednya zerinde u anda yaamakta olan milyarlarn da her bi-rinde bu mthi yaratln kantlar her an hakimdir. Bu akgeree yaratl dnda aklamalar getirmeye almak, b-yk bir aklszlk ve sonuca ulamayacak bir aba olacaktr.nk Allah'n kusursuz sanat gzler nndedir. Kuran'dabu gerek u ekilde bildirilir:

  Allah, hereyin Yaratcs'dr. O, herey zerinde Ve-kil'dir. Gklerin ve yerin anahtarlar O'nundur.Allah'n ayetlerine (kar) inkar edenler ise; ite on-lar, hsrana urayanlardr. (Zmer Suresi, 62-63)

  HarunYahya

  81

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • Yediiniz lezzetli bir yemek, soluduunuz hava, iindebulunduunuz ortam, tokalatnz insanlar sizinle ne kadarfazla yabanc maddeyi buluturur farknda msnz? Kimi za-man itiiniz suda bile sizi hasta edebilecek mikroplar, ne za-man harekete geecei belli olmayan tehlikeli virsler vardr.Ancak gn iinde defalarca vcudunuza giren bu zararl mad-delerin varln anlamazsnz bile. Bunun nedeni size zararleyleri tespit edip yok etmekle zel olarak grevlendirilmibir ordunun varldr. Allah'n insanlar iin byk bir nimetolarak yaratt ve dnyada ei benzeri olmayan bu stn sa-vunma ordusu, damarlarnzn iinde srekli olarak devriyegezmektedir.

  Akyuvarlar ya da dier ad ile lkositler, beyaz kan hcre-leridir. Normal artlarda ortalama 1 mm3 kanda 6-10 bin ara-snda akyuvar bulunmaktadr. Dolam iinde ortalama 500alyuvara karlk bir tek akyuvar bulunur. Eer dolamdakitm akyuvarlar biraraya toplanabilseler, bir kahve fincannancak doldurabilirler.37 Ancak vcutta bir enfeksiyon bags-

  terdiinde akyuvarlarn says 1 mm3 kanda 30 bine ka-dar ykselebilmektedir.38

  Bu hcreler sava hcrelerdir. Vcuda giren

  AdnanOktar

  82

 • 83

 • her trl yabanc maddeyi tanr ve onlarla savarlar. Bir ks-m dorudan mikroplarla savarken, bir ksm da yabancmoleklleri ve mikroplar tanyarak sistemi uyarr.

  Akyuvarlar kemik iliinde retilir ve orada yaarlar. Ke-mik iliinin retim hz saniyede 1.2 milyon akyuvar hcre-sidir. Bu miktar bir mr boyunca yarm ton akyuvar anla-mna gelmektedir.39 Kemik ilii, adeta bir snak veya birdepodur akyuvarlar iin. Kanda bir miktar akyuvar hcresihazr bulunmaktadr. Kemik iliindeki akyuvar hcreleriise, ancak bir tehlike durumu sz konusu olduunda dola-ma katlrlar. Onlar iin kan, vcudun her yerine hareketedebilecekleri esiz bir ulam aracdr. Kan yolu ile vcudagirmi olan mikroplar yol boyunca yok edilir, dokulara sz-m olanlar da akyuvarlarn uradklar dokular boyuncaortadan kaldrlrlar.

  Bir akyuvarn kalpten baa gidip gelmesi yaklak 10 sa-niye, ayak baparmana yani vcudun kalpten en uzak bl-gesine ulap dnmesi ise yaklak bir dakika srer. Tek birakyuvar hcresinin bir gn iinde vcutta yapt tur ise,1000'den fazladr.40 Akyuvarlar, ekirdekli ve renksiz hcre-lerdir ancak ekirdekli olmalarna ramen dolama katl-dktan sonra blnme yeteneklerini kaybederler. Amalarartk blnmek deil, savamaktr. Dolama katlmalarnnardndan mrleri kanda 3-4 saat, dokularda ise 3-4 gn-dr.41 Allah'n, vcudu korumak iin zel olarak yaratt busavalar 3-4 gn iinde, tehlike durumunu ortadan kald-rrlar.

  Ciddi enfeksiyon durumlarnda akyuvarlarn yaam sre-si genellikle birka saate kadar der. nk bu hc-

  reler hzla hasar alan blgeye ilerler, burada grev-

  AdnanOktar

  84

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  85

 • lerini yerine getirir ve ileri bittiinde son derece yorgun d-m olduklarndan ksa srede lrler. Ama bu srada enfek-siyonun ortadan kaldrlabilmesi iin kemik iliinde retimdevam etmektedir. Vcutta bir enfeksiyon durumu olmad-nda da, akyuvarlar babo deildirler. Vcudu dmanlar-dan korumasalar da yapacak ok nemli bir ileri vardr. Ak-yuvarlar, vcuttaki 100 trilyon hcrenin her birini gnde bir-ka defa kontrol edecek ekilde devriye gezerler. Bu devriyesrasnda hastalkl ve yalanm hcreleri tespit edip yokederler. Hatta yalanm ve grev yapamayacak olan akyuvarhcreleri de dier akyuvarlar tarafndan ortadan kaldrlr.

  Akyuvar kavram, aslnda tek tip bir hcreyi temsil etme-mektedir. Genel anlamda akyuvarlar oluturan hcreler, b-yklklerine ve ekirdekli olup olmadklarna gre bee ayr-lrlar. Bunlar; lenfositler (T ve B), monositler, ntrofiller, zo-nofiller ve bazofillerdir. Bu hcrelerin aralarndaki i dalmise gerek anlamda kusursuzdur.

  Savunma Askerlerinin Blm Vcudun Gizli Koruyucusu Bazofiller Birok insan sistemin kusursuzluunun bir gerei olarak

  kanda pht oluumunun vcuda getirebilecei risklerden ge-nelde habersiz yaar. Oysa birazdan detaylarna deinecei-miz gibi kann phtlamas ilemi, benzersiz, kusursuz ve ha-yat kurtarc bir sistem olmasnn yannda, yanl ileyip vcutiinde pht oluturduu takdirde insan yaam iin byk bir

  tehlike oluturabilecek bir sistemdir.Kan, darya kp hava ile birletii anda phtla-maya balar. Bu, bizim hayatmz kurtaran mkem-

  AdnanOktar

  86

  KAN VE KALP MUCZES

 • 87

  Genel anlamda akyuvarlar adn verdiimiz savunma hcreleri aslnda farklgrevlere sahip eitli askerlerden olumutur. Yukardaki emada grlenmkemmel i blm ile her savunma hcresi, nerede hangi grevi yerinegetirmesi gerektiini bilir. Allah'n insanlar iin bir nimet olarak yaratt busistem sayesinde vcudun savunmas son derece hzl ve etkili bir ekildegereklemektedir.

  Kan hcresinintr

  Kandaki yaamsreleri

  Fonksiyonlar

  Ntrofil

  zonofil

  Bazofil

  Monosit

  B Lenfosit

  T Lenfosit

  7 saat

  3 gn

  birka saat ilabirka gn

  8-12 gn

  baklk savunmas

  parazitlere kar savunma

  enfeksiyonel savunma

  baklk tetkiki

  antikor retimi

  hcresel savunmabellek hcreleriyllarca

  yaayabilir

  bellek hcreleriyllarca

  yaayabilir

 • mel bir sistemdir. Ancak kan, eer darda olduu gibi gezdi-i damarlar iinde de phtlarsa, ite bu durum yaam okksa bir srede sona erdirebilir. Bunun iin kck bir kanphtsnn, kalbe giden damarlardan bir tanesini tkamas ye-terlidir. te bu tehlike, bazofiller tarafndan ortadan kaldrl-maktadr.

  Bazofiller kana "heparin" ad verilen bir madde brakrlar.Bu zel madde, kann damarlarn iinde iken phtlamasnnler. Bir baka deyile, vcutta meydana gelebilecek muhte-mel bir tehlike, daha tehlike ortaya kmadan alnan bir nlemile giderilmektedir. te bu, insan vcudunu incelerken srek-li olarak karlatmz nemli bir gerektir. Tedbir, tehlikebagstermeden nce alnmaktadr.

  Heparin, kan sadece phtlardan deil damar tkayacakbaka maddelerden de korur. Kandaki ya, bunun bir rnei-dir. Heparin maddesi, yal bir yemek yendikten sonra da fa-aliyet halindedir ve yaplan bu temizlik yaamn devam iinson derece nemlidir.42

  Heparin, insan bedeninin her detaynda ortaya kanyaratln bir baka rneidir. Dier tm organlar, dokular, mo-lekller yerinde olsa, ancak heparin olmasa, insan yaam sre-meyecektir. Birok insann tm bu kompleks sistemden haber-siz bir ekilde, rahata yaayabilmesi sistemin mkemmelliin-den kaynaklanmaktadr. Bu kadar kompleks, i ie gemi, sonderece hassas dengelere dayal bir sistemin Darwinizm'in iddiaettii gibi kr tesadflerin rn olmas ise olanakszdr. Yaamincelendike, evrimin gereklemesi kesin olarak imkansz bir

  sre olduu tekrar tekrar ortaya kmakta, yaratl delil-leri de btn akl ile gzler nne serilmektedir.

  AdnanOktar

  88

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  89

 • Parazit Avcs EozinofillerBu akyuvar trnn dmanlar yakalama konusundaki

  yetenekleri, vcudun dev savunucular olan makrofajlar ka-dar gelimi deildir. Ancak eozinofiller bir konuda ustadr-lar: Vcuda giren parazitleri hemen ortadan kaldrrlar.

  Parazitler, vcuttaki dier savunma hcreleri tarafndanele geirilemeyecek kadar byktrler. Bu nedenle vcudunsavunma hcreleri, tm mikroplara kar mkemmel bir savaverebilmelerine karn parazitler zerinde etkili deildirler.Ancak elbette bu insan bedeni iin bir eksiklik deildir. Eozino-fillerin varl, parazitlerin ortadan kalkmas iin yeterlidir. As-lnda parazitler, eozinofillerden de byktr. Buna ramen eo-zinofiller parazite tutunup onu ldrmeyi baarrlar.43

  Kemik iliinde retilmelerinin sonrasnda, ezonofiller do-kulara doru yolculuk ederler. Parazitler vcuda girdiklerin-de, lenfosit ve ntrofiller, hemen ezonofilleri harekete geire-cek enzimler salglarlar. Ezonofillerin parazitleri ldrme yn-temleri ise sz konusu yabanc hcrenin iine toksik maddesalglama eklindedir. Bu savunma hcreleri, bizleri oldukanemli tehlikelerden her saniye korumalarna ramen, ezono-fillerin yaps ve fonksiyonlar hakknda bilinenler olduka az-dr.44 Darwinistlerin geliimini tesadflere balamaya altk-lar bu mkemmel yap henz tam olarak zlememitir. El-de edilen her detay bu hcreleri Allah'n kusursuz biryaratlla var ettiini ortaya koymaktadr.

  Monosit ve Ntrofiller BandaYukarda saydmz beyaz kan hcrelerinin tm

  insan bedenini korumak iin grevlendirilmi as-

  AdnanOktar

  90

  KAN VE KALP MUCZES

 • kerlerdir. Aldklar isimler, farkl fonksiyonlar gstermelerin-

  den kaynaklanmaktadr. Bununla birlikte aralarnda nasl bir

  grev dalm olduunu bilmek nemlidir. Bu nedenle, nce-

  likle ntrofillerin gerekletirdikleri "fagositoz" ilemini ince-

  lemekte fayda vardr. Bu ilem, monositlerin gelimi ekilleri

  olan makrofajlar tarafndan da uygulanan bir yntemdir.

  Fagositoz ilemi, aslnda bir hcrenin nasl "akl" kulland-

  n anlayabilmek iin yeterli bir delildir. Vcuda giren sinsi bir

  91

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  (a) Makrofaj, oalm olan bak-terinin zerine doru bir uzantfrlatr. (b) Bylece bakterimakrofaj tarafndan yakalanr.(c) Daha sonra makrofaj, bak-terinin hcre zarn delerek onuniini boaltr.

  Ancak savunma ilemi burada sona ermez. Bakteriden kalan artkparalarn temizlenmesi iin makrofaj, bakterinin kimlik bilgilerini alrve bir flama gibi kendi zerine yaptrr. Bu flama, bir baka savun-ma hcresi olan lenfositlerin daha nce vcuda giren bakterilerhakknda bilgi sahibi olmalarn salar.

  HarunYahya

 • saldrgan, bu yntemle nce kelepelenir, sonra etkisiz hale geti-rilir ve ardndan da yok edilir. Yntem son derece sistemli ve hertrl yabanc maddeyi ortadan kaldrabilecek kadar da etkilidir.

  Fagositoz ilemini gerekletiren hcrelere genel olarak"fagositler" ad verilmektedir. Fagositlerin en nemli zelliidaha nce de belirttiimiz gibi, akll birer varlk gibi hareketetmeleri adeta etraf tefti ederek dman hcreyi hemen te-his etmeleri, ona ka ve hayatta kalma imkan vermemeleri-dir. Bu hcreler, yalanc ayaklar yardm ile dman hcreyikendi ilerine alarak paralar ve sindirirler. Bunu yaparken,bu hcrelerin vcuda girmi olan bir yabancy nasl tandk-larnn zerinde durmak gerekmektedir. Bu olduka nemli-dir nk vcut iindeki mikroskobik canllarn tm birbir-lerine benzerler. Peki bu ayrm nasl yaplr?

  Vcudun doal yaplar, fagositoza direnli przsz y-zeylere sahiptir. Allah'n vcut hcrelerine doal przsz biryap vermesinin zel bir hikmeti ve nemi vardr. Fagositlergenellikle saldrgan hcreleri d yzeylerinden tanrlar. P-rzszlk, onlara karlatklar hcrenin "dost" olduu mesa-jn verir. Ama eer bu dost hcrenin yzeyinde herhangi birsebeple bir przlenme meydana gelirse bu durumda fagosit-leri durdurmann imkan yoktur. Vcudun kendi dokusu,kendi savas tarafndan yok edilir.

  Przsz yapnn yan sra vcudun doal yaplarnn pekou fagositleri iten koruyucu protein klflarna sahiptir. Buklfn zel ve gerek anlamda mucizevi bir savunma meka-nizmas vardr. Fagositlerin av olan yabanc paralarda ve l

  dokularda sz konusu koruyucu klf bulunmamaktadr. Btn bunlarn dnda baklk sisteminin fago-

  sitlere yardmc olan zel bir fonksiyonu bulunmak-

  AdnanOktar

  92

  KAN VE KALP MUCZES

 • tadr. Baklk sistemi, genellikle bakteri gibi yabanclarakar antikorlar gelitirir. Bu antikorlar belirledikleri bakterile-rin zerlerine tutunur ve bakteriyi fagositoz iin elverili halegetirirler. Antikorun yntemi ise artcdr. Antikor bunu, biryandan bakteriye bir yandan da fagositlere tutunarak gerek-letirir.45

  93

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  saldryaurayan vcuthcresi

  doalldrcler

  mikrop

  olgun makrofaj

  monositler

  (1) makrofajlar mikrobasaldrr

  (2) makrofajlarmikrobu paralar vebu paralardanbazlarn kendiyzeyine yaptrr.

  (3) savunmahareketi balar

  (4) proteinler salglanr

  (6) vcut ss artar

  (5) monositler, olgunmakrofajlar halinednmeye balar.

  doal ldrclerhastalkl vcuthcrelerinesaldrr.

  Makrofajlar yzeylerinden tandklardman hcrelerine saldrr ve hcre-nin bir blmn kendi stlerine yap-trrlar. Bu, vcutta dman olduunuhaber veren ve savunma hareketinibalatan en nemli uyardr.

  Makrofajlar, mikrobu ele geirdikten sonra (1) blgesel bir iltihaplanmabalar. Makrofajlar mikrobun yzeyinden paralar kendi zerlerineyaptrrlar. (2) Bu da savunma sisteminin harekete gemesini (3)ve proteinlerin salglanmasn salar. (4) Baz proteinler monosit-lerin gelimesini hzlandrr (5), bazlar da atein ykselmesineneden olur. (6)

  HarunYahya

 • Vcut iindeki bir hcrenin kendi grevini bilerek, vcut-ta yabanc avna kmas ve bunun iin eitli donanmlara sa-hip olmas akl sahibi her insan biraz durup dndrmeli-dir. Fagositler bir gn, aniden karar deitirip oksijen tama-ya balamaz veya bir kas hcresi haline gelmezler. Onlar, sa-vunmann bir paras olarak yerine getirmeleri gereken gre-vi, her yeni gn mutlaka eksiksizce gerekletirirler. Yaptkla-r i son derece zor ve ayn zamanda da olduka risklidir. Amabakteriyi tanyp tehis etme konusunda hibir zaman yanl-mazlar. Onlar, gzleri olmad halde grr, beyinleri olmad- halde "aklederler ve dnrler". Bu durumda yaptklar-nn gzle, beyinle veya bir baka fiziksel zellikle balants-nn olmad aktr. Onlar, yeryzndeki her canly kusursuzzelliklerle donatan ve "her an" gzetimi altnda tutan Allah'nemri altndadrlar. Sahip olduklar sistemlerdeki mkemmelli-in sebebi budur. Allah ayetinde yle bildirir:

  Allah, yedi g ve yerden de onlarn benzerini yaratt. Emir,bunlarn arasnda durmadan iner; sizin gerekten Allah'nhereye g yetirdiini ve gerekten Allah'n ilmiyle hereyikuattn bilmeniz, renmeniz iin. (Talak Suresi, 12)

  Dman Kskaca Alnyor Dokulara giren ntrofiller olgun hcreler olduklar iin he-

  men fagositoza balayabilirler. Ntrofil, yabanc hcreye yak-lanca, nce bu hcreye dokunur ve hcre etrafnda eitliynlere doru giden yalanc kollar uzatr. Karlkl kollar hc-

  reyi sarar, hcre etrafnda karlar ve birbirleriyle kayna-rlar. Yabanc hcre artk ntrofilin iindedir. Hcre

  daha sonra hcre zarn kaybederek ntrofil sitoplaz-masnn iine doru ker. Bir ntrofil, lmeden n-

  AdnanOktar

  94

  KAN VE KALP MUCZES

 • ce genellikle 5-20 bakteriyi fagosite edebilir, yani yok eder. Monositlerin ise grevlerini yerine getirmek iin nce ge-

  limeleri gerekmektedir. Makrofajlarn ilk hali olan monosit-ler, dokulara gemeden nce kanda 10-20 saat kadar dolar-lar. Dokulara getikten sonra ierek geniler ve makrofaj ha-lini alrlar. Fagositoz ilemleri srasnda paralanmadka ay-larca hatta yllarca yaayabilirler. Doku makrofajlar doku-larda srekli olarak enfeksiyonlara kar savunma sala-yan kusursuz bir sistemdir. Fagositoz yntemleri isentrofillerden daha farkldr. Genellikle 100 bakteri-

  HarunYahya

  95

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Antijen Tantc MakrofajMakrofajn vcuda giren istilac hcreyi yakalayp, yok etme yntemi son de-rece sistemlidir. Makrofaj, antijenik maddeyi yakalar ve onu MHC klas 1 ve 2blgelerini oluturmak iin kullanr, ileme tabi tutar. Antijen, MHC proteini-ne balanarak T hcrelerinin yzey reseptrlerine uyacak yzey kompleksinimeydana getirir. Kompleksin ierdii MHC proteini ldrc T hcresine miyoksa yardmc T hcresine mi balanacana kendisi karar verir.

  bulac madde

  antijen

  antijen

  lizozom

  virtikveyakanserlimadde

  lizozom

  Makrofaj antijenikmaddeyi yakalar.Antijenik madde

  kuatlr ve ileme tabitutulur.

  Antijenik maddeyeni bir MHC klas IIproteiniyle birleir.

  Yeni birleen MHC klasII blgesi oluur.

  MHC klas II antijenblgelerine sahip anti-jen tantc makrofaj

  d istilaclara (bakteri, mantar) kar savunma

  Virtik veya kanserli antijen-lere kar savunma

  Yeni birleenMHC klas I

  blgesioluur.

  Virtik veya kanserliproteinler paralanrve MHC klas I pro-

  teiniyle birleir.

  Makrofaj virtik veyakanserli maddeyiyakalar. Antijenik

  madde kuatlr veileme tabi tutulur.

  MHC klas I antijen bl-gelerine sahip antijen

  tantc makrofaj

  Yeni tip IIantijenblgesi

  Yeni tip Iantijenblgesi

 • yi fagosite edebilecek yetenee sahiptirler. Ntrofiller, bakteri-lerden byk paralar fagosite edemezken, makrofajlar okdaha byk paralar da ortadan kaldrabilirler.

  Ntrofiller fagosite ettikleri hcreleri genellikle kendi ile-rinde sindirirler. Bu sindirim sonucunda bakteriden zehirlimaddeler salglanr ve ntrofil en fazla 25 bakteriyi fagosite et-tikten sonra, bu zehirli madde kendi lmne neden olacakkadar artar. Bir anlamda ntrofil, bizi yaatmak iin kendinifeda etmektedir. Bundan sonra artk zehirli bir zararl maddehaline gelen ntrofil, makrofajlar tarafndan fagosite edilerekyok edilir.

  Makrofajlar ise dmanlarn sindirdikten sonra, atk par-alar darya brakabilme yeteneine sahiptirler. Bu nedenlezehirlenme tehlikeleri yoktur. Bunun bir sonucu olarak olduk-a fazla sayda bakteri ldrdkten sonra bile aylarca hattayllarca yaayabilirler.46

  Btn bu anlattklarmz, karlatmz her sistemdehayranlkla izlediimiz Allah'n sonsuz aklnn birer delilidir.Vcut iindeki kck canllarn, bir dman fark edip onakar tedbirler almas, hayranlk uyandrc bir durumdur. An-cak bu kk canllar, dmanlarn sadece ldrmekle kal-mazlar. Bu dmann bir daha vcuda girmesi durumundaona kar hazrlkl olmak iin nlem de alrlar. Bu amalamakrofaj, dman hcreyi yutunca, ondan, antijen olarakisimlendirilen ve dmann kimlik bilgilerini ieren bir bl-m koparr. Bu antijeni bir flama gibi kendi yzeyine yerleti-rerek tamaya balar. Bu flama, savunmann ba kahramanla-

  r olan lenfositlerin rehberidir. Makrofajlarn salad bun eitim sayesinde vcudun dier savunma hcrele-

  ri olan lenfositler, vcudun ana dmanlarn tanr-

  AdnanOktar

  96

  KAN VE KALP MUCZES

 • lar. Bu dmanlar vcuda tekrar girdiklerinde lenfositler tara-

  fndan aniden yok edileceklerdir.

  Tm bu gerekleri aklc ve nyargsz bir biimde deer-

  lendiren bir insan, canllarn kkeninin rastlantlara dayal bir

  "evrim sreci" olduu hikayesinin geersizliini kavrayacak-

  tr. Elbette btn bu gerekleri bildii hatta detaylarn incele-

  dii halde srarla evrim teorisinin savunuculuunu yapan ki-

  iler de vardr. Fakat bu kiiler, bu konuda son derece dogma-

  tik davranmakta, sadece Allah'n apak varln kabul etme-

  mek iin yaratl delillerine direnmektedirler. Yeryzndeki

  birbirinden eitli ve hibir pheye yer vermeyen delillere

  ramen, delilsiz bir teoride saplanp kalmalar, baka akla-

  ma kabul etmemeleri, inkarlarnn psikolojik temelli olduuna

  iaret eder.

  HarunYahya

  97

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Savunma sisteminin elemanlar sadece dman ldrmekle kal-maz ayn zamanda dmann vcuda bir daha girmesi durumundahazrlkl olmak iin nlem de alrlar. Btn bunlar olup biterken,birok insan Allah'n yaratt bu mkemmel sistemden habersizbir yaam srer.

 • stn g sahibi Rabbimiz olan Allah'a boyun eip, O'nunyarattklarn takdir edip O'nu yceltmek, kendi benlikleriniilah edinmi bu insanlara zor gelir. Oysa yapmalar gerekensadece Allah'n mutlak hakimiyetini grp, bunu gerei gibitakdir edip Allah'a kretmektir. Allah'n yeryzndeki eser-lerini inceleyip tanyan, her geen gn yeni muhteem zellik-ler kefeden ve Allah'a iman eden insanlar gn getike art-maktadr. yle ki gnmzde evrim saplantsndan kurtula-rak bu gerekleri grmeye balayan ok fazla sayda bilimadam vardr.

  Ordunun Bakumandanlar: Lenfositler Makrofajlarn saladklar koruma vcut iin gerekten de

  son derece nemlidir. Dmanlarn istilas, birinci planda buakll hcrelerin faaliyetleri sayesinde sindirilmektedir. Pekimakrofajlar bu kadar youn bir faaliyet iindelerse, bir bakaldrc hcre olan lenfositlerin varl neden gereklidir? Ne-den vcut iin ikinci bir korumaya ihtiya duyulmaktadr?

  Bunun nedeni istilaclarn farkl zelliklerde olabilmeleri-dir. Her an bizimle buluabilecek muhtemel dmanlara karbeden iinde ayr ayr tedbirler alnmtr. Kimi zaman okkapsaml ve kuvvetli bir orduya ihtiya duyulabilir. nkbaz dmanlar, igal ettikleri bedeni tmyle ele geirebile-cek kadar gl olabilmektedirler. te byle tehlikeli durum-larda lenfositler devreye girer ve igalcilerle scak bir savaabalarlar.

  Lenfositler, dmanlar durduracak zehirli kimyasal si-lahlara sahiptirler. Birka mikron byklndeki bir

  hcrenin, zehir retimine balayabilmesi ve bunu

  AdnanOktar

  98

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  99

 • gerekli yer ve durumlarda da kullanmay baarabilmesi ku-kusuz muhteem bir yaratl delilidir. Teknolojik imkanlarolan akl sahibi bir insan iin bir zehirin retilebilmesi son de-rece kompleks bir ilemdir. Oysa buradaki retici, kanda do-laan herhangi bir hcredir ve kukusuz hibir kimya bilgisi-ne sahip deildir. Dahas, stn yetenekli lenfosit iin sadecebu zehire sahip olmas da yeterli deildir. Onu nerede muha-faza etmesi ve nerede kullanmas gerektiini tespit etmesi ge-rekmektedir. Aksi takdirde hem kendisi tad zehirden do-lay zarar grecek hem de vcut, kendi askerlerinin saldrsile yenik decektir.

  Lenfositler o kadar tedbirli ve aklldrlar ki, zelliklerinianlatrken adeta uurlu bir insandan bahsediliyor izleniminekaplabilirsiniz. Aslnda bu karlatrma bile yeterli deildir.nk uurlu ve tedbirli bir insan bile ister istemez hata yapa-bilir. Oysa lenfositler iin bu ihtimal geerli deildir. Bu akllhcrelerin ncelikle vcut tarafndan kendileri iin retilen ze-hiri ne kendilerine ne de bizlere zarar vermeyecek ekilde ta-malar gerekmektedir.

  Lenfositler, bu maddenin muhtemel zararn bilircesine ze-hiri kendi hcre zarlarnda bulunan keseciklerin iinde tar-lar. Lenfositlerin byk bir tedbirle tadklar bu zehiri hangihcreye enjekte edeceklerini biliyor olmalar gerekmektedir.Bu bilgiden yoksun olmalar son derece byk bir tehlikedir,nk bu usta savalar vcuttaki "her hcreyi" ortadan kal-drabilecek kadar gldrler. Dman ile dostu ayrt edeme-meleri vcuttaki tm hcrelerin lmne neden olabilir.

  Tp bilimi ile uraanlar, bu stn yetenee hayretleahit olurlar. Lenfositler dman hcreleri tanr, bu

  hcrelere yaklar ve yanlarnda tadklar zehiri bu

  AdnanOktar

  100

  KAN VE KALP MUCZES

 • dman hcrenin iine enjekte ederler. Gzleri veya kollar ol-mayan bir mikroorganizma nasl olup da, grnrde birbirin-den pek fark olmayan bu mikro canllar ayrt edebilmektedir?Lenfositlerin bu ilem srasnda kullandklar yntemler ger-ekten de artcdr.

  nsanlar birbirlerini d grnmlerinden ve seslerindentanrlar. Lenfositler ise dmanlarn sahip olduklar proteinmolekllerinden tanrlar. Bakteri ve virs proteinlerinin herbiri, insann sahip olduu proteinlerden farkldr. Baklk

  101

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  T hcresi ekirdei

  T hcresiboluu

  ldrc Thcresinin ii

  hedefhcrenin ii

  T hcresizar

  hedefhcrenin zar

  perforinmoleklleri

  Sada T hcreleri kan-ser hcresine saldryor.Aada bu ilem sra-snda T hcresinin yap-tklar grlyor. l-drme ilemi srasndaT hcresi iindeki per-forin proteinini aa -karr. Perforin protein-leri hedefteki hcreninzarnda delik aarlar.Bylece sv ve tuzlarhedef hcrenin iine gi-rer ve sonunda zararlhcre iine kereklr.

  a)

  b)

  HarunYahya

 • hcreleri bu farkll hemen alglarlar.47 Bu oturduunuz evebir hrszn girmi olmas gibidir. Siz eve bir yabancnn girmiolduunu nasl hemen hissederseniz lenfositler de vcuttakibu beklenmedik misafiri, sahip olduu bu farktan dolay he-men anlamaktadr.

  Bu mucizevi durumu Darwinistlerin kendi teorilerine greaklamalar gerekir. Lenfosit bir hcredir ve yapt eyleri de-neyip yanlarak "renme" gibi bir durumu yoktur. Evrim sa-vunucularnn tm bunlar aklayabilmeleri iin, sz konususavunma hcresinin zaman iinde vcut hcreleri ile dmanhcrelerini ayrt etmeyi renmesi, bunlar nasl ldreceinekarar vermesi, bunun iin zehir retmesi, kendine ve iindebulunduu bedene zarar vermemek iin bu zehiri tayacakkeseler meydana getirmesi gibi aamalar izah etmeleri gerek-mektedir. Ayrca tmbunlar yaparken ha-yatta kalmay da ba-armas gerekmekte-

  AdnanOktar

  102

  KAN VE KALP MUCZES

  Resimde HIV virsnnsaldrsna uram olanbir T lenfositi grlmek-tedir. T lenfositleri sonderece gl hcreler ol-malarna ramen, HIV vi-rsnn kendisini yenile-me hz karsnda etkisizkalrlar. Vcuttaki savun-maya tantlamayan s-rekli deiime urayan

  HIV virs, savunmahcrelerine saldrr

  ve vcuttaki busistemi etkisiz

  hale getirir.

 • HarunYahya

  103

 • dir. Evrime gre btn bu aamalar tesadfen meydana gelme-lidir. nk evrimin temelinde uurlu ve planl gelimeleryoktur. Herey kontrolsz bir ortamda rastgele gelimelidir.

  u durumda evrimin iddialarna gre lenfosit de ancak v-cudun savunma ihtiyac bagsterdiinde, tesadfi mutasyon-lar sonucunda yava yava bahsettiimiz zelliklere sahip ola-caktr. Tabi, yzlerce, hatta binlerce yl alacak olan hayali tesa-dfi aamalar srasnda insan vcudunun nasl korunacamehuldr. Bu artlar altnda, savunma sistemi gelimemi birvcut, iine giren bakteri veya virs nedeni ile birka gn iin-de lebilir. Ama bu mkemmel ve aklc sistemi meydana getir-dii ne srlen tesadfler her naslsa, o kadar yerli yerinde veplanl meydana gelmitir ki, tek bir hatadan bile bahsetmekmmkn deildir.

  Yukardaki hikayeyi kabul etmek elbette ki mmkn de-ildir. Ancak artc olan evrimcilerin temel iddiasnn bu ol-masdr. uursuz tesadflerin hata yapmadan mkemmel or-ganizmalar, sistemler ve kompleks yaplar meydana getirme-si mmkn deildir nk zaten tesadflerin kendileri mev-cut sistem iinde hataya sebep olurlar. Belirli bir kompleksliesahip herhangi bir mekanizmaya bile yaplan rastgele bir m-dahale, mutlaka zarar getirecektir. Savunma sistemi gibi ola-anst derecede kompleks bir sistemin tesadfen olumaya-ca ve gelimeyecei ise aktr. Hibir bilimsel geerlilii ol-mayan bir masal, bilimsel terimlerle sslemek, bu masal kur-tarmayacaktr kukusuz.

  Btn bu anlatlanlar karsnda insann verecei bir kararvardr. Ya uursuz tesadflerin btn bunlar baardna

  ve mucizeler meydana getirdiine inanacak ya da buiddiann son derece temelsiz ve mantksz bir hika-

  AdnanOktar

  104

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  105

 • yeden ibaret olduu gereini kabul edecektir. Eer tm zel-likleriyle kusursuz bir savunma hcresinin varlndan bahse-diyorsak, burada uursuz ve plansz tek bir aamann biledevreye giremeyeceini aka grmek gerekir. Lenfosit, ken-disini yaatan tm organelleri, zehirini tayabilecei keseleri,dmanlarn tanma kabiliyeti ve savama yetenei ile birlik-te var olduu srece ilevini grebilir ve varln srdrebilir.Bu zelliklerden bir tanesini ayrp bir kenara atmamz, tek birtanesini alp "bu uzun zaman iinde aamalarla olutu" deme-miz mmkn deildir. Bu hcre, dier herey gibi Allah dile-dii anda, tm zellikleri ile insan vcudundaki yerini alm-tr. Allah diledii iin her bedende grevini mkemmel bir e-kilde yerine getirmektedir, her an, her yapt ite Rabbimiz'ingzetimi altndadr. Allah bir ayetinde bu gerei u ekildebildirir:

  Allah, yedi g ve yerden de onlarn benzerini yaratt.Emir, bunlarn arasnda durmadan iner; sizin gerektenAllah'n hereye g yetirdiini ve gerekten Allah'n il-miyle hereyi kuattn bilmeniz, renmeniz iin. (TalakSuresi, 12)

  Lenfositlerin Grev Dalm: B ve T Lenfositleri B hcreleri vcudun silah fabrikalardr. Kemik iliinde

  oluur, kan yolu ile lenflere geer ve burada yaamlarn sr-drrler. Tehlike annda lojistik destek B hcreleri tarafndansalanr. Dman ldrmek iin retilen silahlar antikorlar-dr. B hcreleri Y eklinde antikorlar meydana getirir ve bun-

  larn binlercesini yuvarlak bedenlerine yaptrrlar. Hc-renin klfn artk bu alglayc antikorlar oluturmak-

  tadr. Vcuda giren bir yabancnn bu alglayc ra-dardan kamas mmkn deildir. B lenfositleri bu

  AdnanOktar

  106

  KAN VE KALP MUCZES

 • ekli aldktan sonra yllar boyunca bedende tpk bir dedektifgibi dolarlar. Vcuda bir yabanc girdiinde ise alarm duru-mu balam olur. B lenfositleri bunlar hemen alglar ve d-mann bulunduu yere doru hzla ilerler. Bu hcreler, ya-kaladklar dmann, rnein bir virsn tm protein-lerini ilerine alr ve onu paralarlar. Daha sonra vi-rs paralarn ise kendi hcrelerinin yzeyine ya-

  HarunYahya

  107

  Bu emada iltihabi durumlarda vcudun ne ekilde savunma yapt grl-mektedir. Bu rnek, bakteri saldrsna kar antikorlarn savunmasdr. Plaz-ma hcreleri antikor aa karrlar. Bu antikorlar kanda dolar ve saldrgan-lar iaretlerler. aretlenen bu saldrganlar, makrofajlar gibi dier savunmaajanlarnn harekete geip, savunmaya katlmasn salar.

  bakterihasarl deri-den ierigirer

  antijen

  zara yapanantikor

  MHC iaretleyicisi

  makrofaj yzeyinde MHC iaretleyicisi

  antijen-MHCiaretleyicisi

  antijen-MHC kompleksi iinreseptrl yardmc T hcresi

  B bellekhcresi

  plazmahcresi

  yardmc T hcresi

  2. makrofajn iindeki enzimler bak-teriyal hcreyi sindirir fakat antijen-lerine dokunmaz. Antijen paralarmakrofaj yzeyine yerletirilir veburada MHC iaretleyicisi ile birleir.Yardmc T hcreleri, bu antijen-MHC kompleksi tarafndan hareketegeirilir.

  8. Baz B hcreleri,bellek hcreleriolarak farkllar.

  7. iltihabi savunmann gcarttrlr. (rnein daha fazlamakrofaj harekete geer)

  6. Antijenle birleen hareket halin-deki antikorlar, dman yok etmekiin iaretlerler.

  5. Yeni oluan baz Bhcreleri, antikorsalglayan plazmahcrelerine dnr.

  4. yardmc T hcresi anti-jen tayan makrofajtanr. Daha sonra B hcre-si ile balantya geerekonun oalmasn salar.

  1. Bakteriyel saldr makrofajlarn fagositozyapt iltihabi savunmay harekete geirir.

  3. zara yap-an antikorasahip olan Bhcresi, aynzamanda an-tijeni de kul-lanr. Bu yol-la MHC-anti-jen komplek-sine desahip olmuolur.

 • ptrrlar. Olay sona erdiinde B lenfositinin zerinde virsparalar kalr. Bu paralar, artk dmann kime ait olduunubelirleyen "antijenlerdir".

  Bu aamadan sonra B hcrelerinin destee ihtiyac vardr.Destek iin yaratlm olan yardmc T hcreleri hemen bir ih-tiya durumu olduunu fark eder. Yardmc T hcreleri antijen

  paralar tayan B hcrelerini tanr ve onlara yaklaparparlar. Bu arpma srasnda B lenfositleri T hc-

  relerine bir dizi direktif ieren bir madde salglar.

  AdnanOktar

  108

  T hcrelerinin tadklar antijenleri B lenfositlerine tantmalarnn ardndan Bhcreleri oalr. Bunun sonrasnda ise bunlara uygun antikorlar retmeyebalarlar. Antikorun antijene olan uyumu ise kusursuz bir tasarmdr.

  antijenbalanma alan

  Antijen antikorbalantsnndetaylar

  Antijen balanmaalan

  Antijen balanmaalan

  antijen

  a) IgG molekl modeli b) IgG molekl emas

  Komplemanbalanmaalan

  Makrofajlarabalanmaalan

  c) antikor sembol d) antijeni saran antikorlar

 • Bu direktiflerde sz konusu antijenin bir "dmana" ait oldu-u ve bu dmann kimliini dier T ve B hcrelerine ya dabir baka deyile dier polis birimlerine gstermesi gerektiibelirtilmektedir.48 Yardmc T hcreleri direktifleri alr almazoradan uzaklarlar.

  Bu aamada T hcrelerini yakndan tanmak yerinde ola-caktr. T hcreleri, kalbin hemen zerinde yer alan timus be-zinde oluurlar. Olgunlatktan sonra burada eitli antijenle-

  ri tanmay renirler. Bu eitim ya-antmzn geri kalan iin son dere-ce nemli bir eitimdir. Antijeni ta-nmayan bir savunma hcresininvcudu savunmas kukusuz kimmkn deildir. Timusta oluan Thcreleri o kadar kapsaml bir ei-timden geerler ki, doada bulunan"yz milyonlarca" antijeni rahatlklatanyabilmektedirler. Aldklar eiti-mi mucizevi ve olaanst klan isebedenimizde, laboratuvarda olutu-rulan yapay antijenleri bile tanyabi-len T hcrelerinin bulunmasdr.

  109

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Savunma sisteminin en temel eleman-larndan olan T hcreleri timus bezin-de retilirler. retimin ardndan bir di-zi eitim balar. nk T hcreleri,karlarna kan antijenleri tanmakzorundadrlar. Bu mucizevi eitim so-nucunda hcreler laboratuvarda ya-pay olarak retilen antijenleri bi-le tanyabilmektedirler.

  timus

  T hcreleri

  lenf dmne ilerliyor

  antijenleruyarlyor

  eitli tiptekiT hcreleri

  hcreleringerekletirdii baklk

  HarunYahya

 • Vcudun iindeki gzle grlmeyen bir hcrenin, d dnya-daki tehlikelerden haberdar olup ona gre tedbir gelitirdiigereine kar evrimcilerin getirdii veya getirebilecekleriherhangi bir aklama yoktur. Bu mthi gerein tek akla-mas, d dnyann da bedenin iindeki yaplarn da Yaratc-s'nn "tek" olmasdr. Kukusuz, bu Yaratc hereyi kusursuzyaratan Allah'tr.

  Tehlike annda direktifi alan yardmc T hcreleri aldklarbilgiler dorultusunda bedene yaylrlar. Artk vcuttaki tmB hcreleri dmann varlndan haberdardr ve onun tmzelliklerini tanmaktadr. Bu tehlike karsnda yardmc Thcreleri tarafndan uyarlan B lenfositleri oalmaya balar-lar. B hcreleri adeta birka bin kez blnrler. Ancak retilenyeni hcreler daha nceki B hcreleri gibi alglayp yok etmekabiliyetine sahip deildirler. Onlarn grevi bu kez, bedeniine yaylarak antijenleri aramaktr. Bu hcreler uygun anti-jenleri bulduklarnda onlara yaprlar. Bylece savunma sis-teminin bir baka kan hcresi olan "doal ldrcleri" hare-kete geirirler. Yok etme ilemini kendilerinden daha glolan bu hcrelere brakrlar.

  B lenfositlerinin antikor fabrikalarn retmeleri ve antikorretimine balamalar yaklak 5 gn srer. Bu sre iinde v-cudun savunmasn, doutan var olan baklk sisteminingrevli hcreleri devralr. nsan bu sre iinde kendisini ol-duka halsiz hisseder ve genellikle atei ykselir. 5 gnn ar-dndan B hcreleri grevi devraldklarnda, dman hcrelerhzla ldnden iyileme ba gsterir.

  Kzamk gibi baz hastalklar hayatmz boyunca sa-dece bir kere geirmemizin sebebi B lenfositlerinin ar-

  tk kzamk virsn tanyor olmasdr. Virs, vcu-

  AdnanOktar

  110

  KAN VE KALP MUCZES

 • da girer girmez bu hcreler tarafndan tanndndan hemensindirilir ve ortadan kaldrlr. Virsn tekrar hastala sebepolmak iin frsat yoktur. Vcuda a ile hastalk mikrobu en-jekte edilmesinin sebebi de B hcrelerine bu hastal ta-ntmaktr.49

  HarunYahya

  111

  Bir B hcresi antijene balanp, T hcreleri de interlkin salglamaya balad-nda B hcreleri hareketlenerek oalmaya balar. oalan B hcreleri fark-llar ve bir ksm antikor aa karan plazma hcrelerine dnr. Plazmahcreleri lenf dokularnda kalr ama antikorlar kan ve lenf yoluyla enfeksiyonblgesine giderler. Antijen-antikor kompleksleri oluur ve kompleman siste-mini uyarrlar. Baz B hcreleri, bellek hcresi haline gelir ve enfeksiyondanyllar sonra da yine antikor salglamaya devam ederler.

  Bhcreleri

  saldr blgesine doru

  plazmahcreleri

  aakanantikorlar

  kalan bellekhcreleri

  yardmcT hcresi

  Patojen vcuda saldrr

  Makrofaj, antijen-MHC antijen kompleksiniyzeyinde tar ve IL-1 salglar.

  Yardmc T hcresi kompleks ile birleir.

  Yardmc T hcresi interlkin salglar

  Sava B lenfositleri kolonisi

  Baz B hcreleri plazma hcrelerinimeydana getirmek iin farkllarlar

  Plazma hcreleri belirli antikorlar salglarlar

  Antikorlar lenf ve kan yoluyla saldr bl-gesine tanrlar

  Aktif Bhcrelerigeliirlerveblnerekoalmayabalarlar.

 • Yakn Takip Vcut iinde karmaklk asndan neredeyse insanlar

  arasndaki sosyal yaamdan farkl olmayan bir sistem vardr.Aradaki tek fark, dardaki sosyal yaamda kahramanlar in-sanlarn, vcut iinde ise hcrelerin oluturmasdr. Buna ra-men, kullanlan yntemlerin, uygulanan taktiklerin, alnantedbirlerin birbirlerine son derece benzer olduunu grrz.Hcreler de uurlu insanlar gibi kendilerini koruma, aklldavranma, tedbir alma benzeri yeteneklere sahiptirler. Bununen nemli rneklerinden bir tanesi yine savunma hcreleriarasnda yaanr.

  Baz mikroplar, vcut iinde kendilerine saldracak olan len-fositlerden nasl korunacaklarn bilirler. Mikrop vcut iindekibir hcreye yerleir ve gzden kaybolur. rnein verem mikro-bu son derece kurnazdr: zellikle gelip kendisini yok edecekolan makrofajlarn iine yerleir.

  Allah'n yaratt sistemlerin tmnde sonsuz bir akln te-cellileri vardr. Tek hcreli bir mikro canlnn insan bedenindekendisini bekleyen tehlikelerden haberdar olmas ve stn biruur gerektiren bir yntem belirlemesi bu akln tecellilerindenyalnzca birkadr. Bir verem mikrobunun neye gre byledavrand, nasl olup da tehlikenin farkna vard, nasl birolay sonucunda makrofajn iine girmeyi aklettii ve bunungibi yzlerce soru, tm bunlara tesadflerle, rastgele mutas-yonlarla aklama getirmeye alan evrim teorisi ve taraftar-lar iin cevapszdr. Evrim taraftarlarnn bu mikroalemdekiuurlu davranlara tesadflerle aklama getirmeleri mm-

  kn deildir. Bu, Allah'n stn yaratmasdr. Tek bir hcre iinde sergilenen benzersiz akln

  daha birok delili vardr. rnein mikroplar her neAdnanOktar

  112

  KAN VE KALP MUCZES

 • 113

  Yukardaki emada grld gibi farkl rollere sahip olan eitli T hcreleri, bugrevlerini eksiksizce yerine getirerek, kusursuz bir savunma yaparlar.

  ldrc Thcresi

  tmr hcresi tmrde alan delik

  makrofaj HLA antijen

  T hcresi

  Bellek T hcreleri

  orijinal anti-jenleri tanr

  Yardmc T hcresi veldrc T hcrelerininfaaliyetini, fagositozu ve

  antikor retiminibasklar.

  alerjide ve dokunaklinde nemliolan kimyasallar

  salglar.

  antijenleriyok ederekDNA'larnazarar verir.

  ldrc T hcrelerininoalmasn salayan protei-

  ni aa karr, fagositozuarttrr ve B hcrelerinin

  plazma hcrelerinednmelerini salar.

  BasklaycT hcreleri

  Geciktirilmihassas

  T hcreleri

  ldrc Thcreleri

  Yardmc T hcreleri

  lenf dokusun-daki T hcreleri

  duyarl T hcresigeniler ve blnr

  reseptr

  ilem grm antijen (yabanc)

  antijen

  Hcreler, insanlar gibi kendilerini koruma, akll davranma, taktik gelitirme vetedbir alma gibi yeteneklere sahiptirler. Aralarnda hayranlk uyandrc i b-lm ve denetim vardr. Bu i blm sayesinde dman tespit eder, ld-rr ve sonraki nesillere dman tantabilirler. Yukarda solda grlen l-drc T hcresi tmr tanr ve ona balanr. Daha sonra tmrnzarn delecek proteinler salglar. Solda ise ldrc T hcresinin sal-glad proteinler tarafndan delinen tmr grlyor. Bu delik ksabir sre iinde tmrn yok olmasna neden olacaktr. Harun

  Yahya

 • kadar hcre iine saklansalar da, vcudun dmann saklan-d yeri ortaya karan bir savunma sistemi vardr. Bakterimakrofajn iine szdktan sonra makrofajn iinde bulunanzel bir molekl, bakteriden bir para alr ve onu hcre yze-yine tar. Yardmc T hcreleri ise karlarndaki bu karmtanr ve makrofajlarn, kendi ilerinde bir yabancnn olduu-nu anlamalarn salayan bir madde salglarlar. Yeri belirlenendman kolayca yok edilecektir.

  Vcudun dier hcrelerine szan dmanlar ise, ldrcT hcreleri tarafndan saptanp ortadan kaldrlrlar. Buradahcrenin iine bir yabancnn yerletiini haber veren ise, hc-re iindeki grevli zel molekllerdir. Hcrenin iine giren vi-rsn paralarn yzeye kararak T hcrelerini yardma a-rrlar. ldrc T hcreleri, virse arpar ve virsn istilaettii hcreyi tmyle yok ederler.50 Burada aslnda virsnyerletii hcrenin bir anlamda fedakarl da sz konusudur.Vcudu korumak pahasna ldrc T hcrelerinin kendisiniyok etmesini gze almaktadr.

  Dikkat edilirse, btn bu olup biten ilemlerde rastgele veyauursuz tek bir aama gereklememektedir. Hatta sergilenenolaylar, gzle grlmeyen bir hcreden asla beklenmeyecek s-tn bir uurun gstergesidir. Bahsettiimiz tm bu hareketlilik,milimetrik alanlar iinde, boyutlar mikronlarla llen tek hc-reli canllarn birbirleri ile mcadeleleridir. Beyni, sinir sistemi,karar mekanizmas olmayan bir hcreden akl kullanmasnbekleyemeyeceimize ve yaplan uurlu ilemleri onun stn

  yeteneklerine balayamayacamza gre, hayranl aklntek sahibine yneltmek gerektii aktr. Bu stn g-

  cn ve akln sahibi, elbette hereyi mkemmel yara-tan Allah'tr.

  AdnanOktar

  114

  KAN VE KALP MUCZES

 • Baklk Sistemi Normale Dnyor Yukarda detaylaryla bahsettiimiz bu hareketlilik, vcu-

  dun olaanst artlar altndaki durumunu gstermektedir.Eer bu hareketlilik kontrolsz bir biimde srp giderse, ya-ni hastalk sonrasnda B hcreleri remeye devam eder, T hc-releri oradan oraya koturarak tm savunma hcrelerini hare-ketlendirirse, kontrolsz ve amasz bir sava srm olacak-tr. Bu durum ise, salam hcrelerin de zarar grmesi, vcu-dun ar derecede bitkin dmesi ve ykmla sonulanacak-tr. Bunu nlemek iin, savan bittii haberinin tm be-dene yaylmas gerekir. te bu grev de yine bir ba-ka kan hcresine; "basklayc T hcresine" dmek-

  HarunYahya

  115

  Hcresel savunma sistemi 3 aamadan oluur. T hcrelerinin harekete geereksaldrmas, baklk sistemini basklayc hcrelerin oalmas ve bellek hcrele-rinin ortaya k. Vcut aktif savunmay tamamladktan sonra artk geri ekilmezaman gelmitir. Bunun iin basklayc T hcreleri hzla oalmaya balar vesavunma ileminin durmasn abuklatrr.

  1) aktif yardmcT hcrelerilenfokin retirler.

  lenfokinler,makrofajlarenfeksiyon bl-gesine ekerler.

  2) lenfokinleraa kar

  3) Lenfokinler, antijenebalanan baz T hcre-lerine oalma emriverirler

  saldryaurayanvcuthcresi

  4 ) ldrc Thcreleri hasarlvcut hcrelerinitanr ve yok ederler.

  6) Az saydaki Thcresi bellek hc-resi olarak yaama-ya devam eder.

  5) Saldr sakinleince bas-klayc T hcreleri hzla o-alr ve savunma sisteminindurmasn hzlandrr.

 • 116

  ANTJEN(dokuda tespit edilenyabanc molekler yap)

  makrofajlar istilaclar hakkndaki bilgileri T hcrelerine iletirler

  B hcreleri, zerlerine antijen balayarakuyarlm B hcrelerine dnrler.

  yardmc T hcreleriuyarlm B

  hcrele-rinin hzla

  oalmasn salar.

  Baz B hcreleri bellekhcresi olarak saklanr

  uyarlm B hcreleri plazma hcrelerine dnr

  plazma hcreleri antikor salglarlar

  eer ikincil savunma do-rudan harekete geerse

  yardmc T hc-releri, ldrcT hcrelerini ha-

  rekete geirir

  eer KNCL savunmagerekleirse:

  hzl ikincil blnme

  HCRE YOLUYLA BAIIKLIK SSTEM ANTKOR YOLUYLA BAIIKLIK SSTEM

  ANA HEDEF:hcre ii (virsler, baz mantarlar ve protozoan-lar; kanser hcreleri, nakledilen hcreler)

  SONU:ldrc T hcreleri hasta, mutasyona uramveya yabanc hcrelere saldrr; makrofajlarglenir. (fagositoz)

  ANA HEDEF:hcre d (bakteri, virslerin hcre d evreleri,baz mantarlar ve protozoanlar)

  SONU:Antikor antijene balanr, makrofajlarnistilaclar yok etmesini veya komplemanistilaclarn tahrip edilmesini salar.

  BELLEK T HCRES

  LDRC T HCRES

  YARDIMCIT HCRELER

  PLAZMAHCRELER

  ANTKORLAR

  BELLEK BHCRELER

  B HCRELER

  UYARILMI BHCRELER

  MAKROFAJLAR

  nsann savunma sistemi olaanst derecede komplekstir.

  Bu emada bile pek ok detay atlanm, pek ok ilem

  belirtilmemitir. Sistemin ileyii, genel hatlaryla bile

  son derece detayl ve aklcdr.

  UYARI:Eer ilk balant bu yolla ise;

 • tedir. Bu hcre, hareketli savunma hcrelerini sakinletirerekbaklk sisteminin tekrar normal hale dnmesini salar.Basklayc T hcreleri salgladklar maddelerle B hcreleri-nin etkinliklerini yavalatrlar. ldrc T hcrelerinin sava- durdurmalarn salarlar. Yardmc T hcrelerinin saysnazaltr ve bedeni sakinletirirler.

  Sava artk bitmitir. Ortada pek ok l hcre, bakteri ar-tklar ve enkazlar vardr. te bu aamada devreye fagositlergirer. Fagositler sava alanna yaylr ve ne kadar artk ve lhcre varsa bunlarn tmn temizler. Temizlik srasnda et-rafta zarar grm dokulara da bir dizi ilk yardm uygular vehasar grm blmlerini yenilerler.

  Sava sonrasnda T ve B hcrelerinin ou birka gn iin-de lrler. Geriye kalan kk bir grup ise yaamn uzunca birsre srdrr. Bu hcreler vcutta yaanan olaylarn "ahitleri-dir" ve kendi nesillerinin devam iin hayatta kalmalar son de-rece nemlidir. Onlar savan balamasna neden olan saldrga-nn "tannma iaretini" yani antijenini tanmakta ve bu zellik-lerinden dolay artk savunma hcresi deil, "bellek hcresi"olarak anlmaktadrlar. Daha nce saldrm olan bir virse kar- kazanlm olan "baklk" bu bellek hcrelerinin sayesindegereklemektedir. Bellek hcresi vcuda istila amac ile girenayn hcreyi bir sonraki seferde kapda karlayacak ve glen-mesine izin vermeden onun yok edilmesini salayacaktr.

  Burada bahsettiimiz iki dman, birbirinden habersiz ikifarkl hcredir. Bir tanesi vcudun iinde yaar, dieri ise da-rdan gelen bir ziyaretidir. Bu hcreler, birbirlerini "tanma"gibi bir mekanizmaya nasl sahip olabilirler? Bir hcre,tehlikeli grd hcre ile ilgili bilgileri hangi kararlave nasl zerinde tar? Tm dier arkadalar lr-

  HarunYahya

  117

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • AdnanOktar

  118

 • ken o neden ve nasl hayatta kalr? Saysz detayn grd-mz kusursuz savunma sisteminin rastgele gelien olaylar,kontrolsz ve kr tesadflerle meydana gelebileceine inana-bilir misiniz? Bu kadar delil karsnda buna inanmak elbetteolanakszdr. Burada meydana gelen bilinli olaylar, uurlu birinsann bile idare yeteneini aacak kadar kusursuz ve kont-rolldr. Bu durum bizi daima ayn gerekle kar karya ge-tirir: Deil tesadfi mutasyonlarla, bilinli insanlarn mdaha-lesiyle bile oluamayacak bu sistem aka yaratl gereinigsterir.

  Hereyi "ol" emri ile yaratan Allah, bu kck canllaryoktan var etmi, onlara mkemmel bir uyum ve dzen ver-mi ve yapmalar gereken grevleri ilham etmitir. te bu ne-denle bu savunma hcresi vcudun dmann tanmakta,onu hafzasnda tutmakta, onun sonraki nesillere zarar verme-sini engellemek iin nbet beklemektedir. Allah'n stn birilimle yaratt bu canllarn varl tek bana bir insan ima-na yneltmek iin yeterli bir sebeptir ve Allah'n Yce kudre-tinin bir delilidir.

  Allah Kuran'da yle buyurur:

  u halde hamd, gklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerinRabbi Allah'ndr. Gklerde ve yerde byklkO'nundur. O, stn ve Gldr,Hkm ve Hikmet sahibidir.

  (Casiye Suresi, 36-37)

  119

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  HarunYahya

 • Kandaki Akll Koruma Grevlileri: Kompleman Moleklleri ok fazla eitte hcre tipine sahip olan beyaz kan hcre-

  leri yani akyuvarlar, nefes almaya baladnz andan itibarensizler iin zararl olabilecek hereyle savamaya programlan-mlardr. Sahip olduunuz bu kusursuz mekanizmann enkk parasnn bile eksik olmas, basit bir hastalktan dola-y lmenize neden olabilir.

  Bedeninizde bu mkemmel mekanizmann yan sra, sizhastalanmasanz da faaliyet halinde olan koruma grevlileribulunmaktadr. Bu koruma grevlileri, sizin doumunuzdanlmnze kadar vcuttaki "her hcreye" saldrmaya prog-ramlanmtr. Bu gerekten de aknlk uyandrcdr, bedenisavunmak iin var olmalarna ramen, bedeni oluturan tmhcreleri dman grrler. Bunlarn oluturduu sisteme"kompleman sistemi" ad verilir. Kompleman moleklleri 20farkl proteinden oluan molekllerdir. Karacierde retilir vedolam sistemine oradan katlrlar. Normal artlarda kanniinde geliigzel ve etkisizce dolaan hcrelerdir. Ancak uya-rldklarnda, aniden, grdkleri btn hcreleri yok etme ka-rar alrlar.

  Aldklar bu uyar tek bir kompleman hcresi kanal ilevcuttaki sistemin tmne yaylr. Uyar ile vcutta dost d-man ayrm yapmazlar. Bu nedenle vcudun kendi hcreleri-ne de balanp onlar yok etmeye de ynelebilirler. Ama vcuthcrelerini ldrmelerine izin yoktur. nk vcut hcreleri,

  kendilerini koruma yeteneine sahip olduka akll hcre-lerdir. Kompleman molekllerini grdkleri anda "ta-

  nrlar". Kompleman moleklleri bedene ait hcreleredeer demez, vcudun kendi hcreleri onlar et-

  AdnanOktar

  120

  KAN VE KALP MUCZES

 • kisiz hale getirir. Bylelikle vcut kendi askerleri tarafndanvurulmam olur. Vcuda girmi olan yabanc organizmalarise, hi beklemedikleri bu koruma grevlilerinin mutlaka sald-rsna urayacaklardr. Kompleman molekllerinden bir tanesiyabanc organizmaya balandnda, ekil deiikliine urar.Bunu, kompleman moleklnn sahip olduu ilk proteininbakteriye balanmas izler. Daha sonra, kompleman sisteme aitdier proteinler de bakteriye teker teker balanrlar ve komp-leman avclar, istilac bakterinin yzeyini sarm olur. Komp-leman sisteminin son eleman ise hcre zarna saldrmakla so-rumludur. Bu akll molekl, savunmasz kalm bakterinintek korumas olan hcre zarnda bir delik aar.51 Saldrsonrasnda bakteri iine su alarak patlar. Bazen dekompleman moleklleri baka bir yntem kullanr-

  HarunYahya

  121

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  zar saldr kompleksi oluuyor

  az

  Aktive olmu kompleman aama aama patoje-nin zarna balanr ve zar saldr kompleksinioluturur.

  Zar saldr kompleksi azhcrenin yok edilmesinisalar.

 • lar. Dmanlarn ince bir zarla kaplar ve bu ekilde onlar di-er yiyici hcreler iin iaretlerler.

  Bu rnekte de grld gibi, insan bedeninin her para-snda muazzam bir akl hakimdir. Bu akla, bedeni koruyan, sa-vunan, yaatan her organizma sahiptir. Bedene ait hcrelerin,kompleman saldrganlarn tanmalar arttr. Yoksa tek bir sal-dr, insan yaamn sona erdirebilir. Bu gl korumalarn heran grev banda olmalar gerekmektedir. imdi bir dnelim:

  nsan bedenindeki bu kusursuz kompleman sisteminin var-lnn ka kii farkndadr? Konunun uzman bilimadamlardnda sz konusu mekanizmay tanyanlarn says kukusuzson derece snrldr. Bu geree ramen, istisnasz her insan bumkemmel sistem ile donatlm durumdadr. Bu sistem, her anhi durmadan faaliyet halindedir. nk onlar Rabbimiz olanAllah yaratr ve onlara vcutta savama veya korunma bilgisi-

  ni Allah verir. Nerede kime kar mcadele edeceklerinionlara Allah ilham eder. Grevlerini Allah belirler ve

  sahip olduklar kusursuzluk Allah'n onlara bir lt-

  AdnanOktar

  122

  KAN VE KALP MUCZES

  Komplemanhcreleri saldr-gan hcreninyzeyinde delikaarak lezyonaneden olur.Bylece saldr-gan hcreninzarar engellen-mi olur.

  lezyon

  plazma zarkomplemanproteinleri

 • fudur. Ve siz, Allah diledii iin ve diledii ekilde vcudunu-za giren istilaclardan korunursunuz. Anlattmz bu m-kemmel sistem, her detay ile, sonsuz kudret ve gce sahipolan Rabbimiz'in bir eseridir.

  Vcut iindeki sava her zaman zafer ile sonulanmayabi-lir. Kompleman molekllerinden daha becerikli bakterilerinvcuda girmesi, bu molekllerin tm dzenini altst edebilir.Bu durumda ortaya kan karlkl akl gsterisi ise son dere-ce hayret vericidir. rnein, akcier enfeksiyonlarna nedenolan pnmokok bakterileri, kendilerine saldracak olan sava- moleklleri daha vcuda girmeden tanmaktadrlar. On-lara bu moleklleri tantan, her iki organizmann da ni-teliklerini tanyan, onlar yaratm olan, onlar her anizleyen ve denetimi altnda bulunduran Yce Rab-

  HarunYahya

  123

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  nsan bedeninin her parasnda muazzam bir akl hakimdir. Vcudu koru-makla grevlendirilmi hcreler dman tanyp yok edecek mkemmel sis-temlerle donatlmlardr.

 • 124

  KAN VE KALP MUCZES

  bimiz'dir. Vcuda enfeksiyon amac ile giren bu bakteriler,kendilerini kompleman molekllerine kar tannmaz yapankaygan bir zarla kapldrlar. Bu sayede kompleman molekl-leri, bu bakterilerin davetsiz ve zararl misafirler olduunuanlamayacaklardr.

  Bakterinin bundan sonra vcutta diledii gibi yoluna de-vam ettiini zannedebilirsiniz. Oysa mkemmel bir mekaniz-maya sahip olan insan bedeninde, birinci tuzaktan kurtulanyabanclar ikinci byk engelle karlaacaklardr. Dev mak-rofajlar bakterinin tannmasn engelleyen kaygan klf yrtar,onu uzun kollar ile yakalayp yerler. Bu yntemi tercih etme-diklerinde ise, bakterileri iaretleyen bir madde salglarlar.

  Bakteriler iaretlenince, kompleman moleklleri ve di-er yiyici hcreler onlar tanr ve yok ederler.52

  Btn bunlar, vcuda giren yabanc bakterinin de,

  HIV virs, daha nce hi bulunmad bir bedende kendisi ile kimin savaa-can bilir. Bu nedenle vcuttaki hcrelere teker teker saldrmaktansa, ken-disine sava aacak olan savunma hcrelerinin iine girip yerleir ve onlar en-fekte eder. Savunma elemanlar hasar grm olan bir baklk sistemi artkilevini yitirmitir.

  AdnanOktar

 • vcut iinde onunla savaan molekllerin de tek bir Yaratc-'nn eseri olduunu gstermektedir. Bakteriler, nasl bir tehli-keyle karlaacaklarnn aka farkndadrlar. Vcut hcrele-ri ise, vcuda girecek muhtemel bir bakteriye kar, henz onutanmadan tedbir gelitirmilerdir. Bu elbette hereyi, btnkainatn Sahibi ve mutlak surette Hkmdar, Melik olanAllah'n yaratt gereini gzler nne sermek iin vcudu-muzda var edilmi rneklerden bir tanesidir. Ayetlerde bugeree u ekilde dikkat ekilir:

  De ki: nsanlarn Rabbine snrm. nsanlarn Malikine,nsanlarn (gerek) lahna; (Nas Suresi, 1-3)

  Hak Melik olan Allah pek Ycedir, O'ndan baka lah yok-tur; Kerim olan Ar'n Rabbidir. (M'minun Suresi, 116)

  Henz aresi bulunamam ldrc bir hastalk olanAIDS ise saldrgann da savunucunun da tek bir Yaratcnneseri olduu gereine bir baka nemli rnektir. Bu hastal-n sebebini oluturan HIV virs, vcudun savunma meka-nizmasna kar planlanm bir taktikle beraber vcuda girer.Daha nce grmedii bir bedende adeta kendisi ile kimin sa-vaacan bilmektedir. te bu nedenle vcuda girdii anda,dier virsler gibi herhangi bir hcrenin iine szmaktansa,doruca vcuttaki yabanclar yok edip bunu dier savunmaelemanlarna haber vermekle grevli olan "Haberci T" hcre-sinin iine girer. Hcreyi bozar ve onun tehlikeyi haber ver-mesine izin vermez. Elemanlar hasar grm olan baklksistemi artk eskisi gibi ilevini gremez hale gelir. Bunun so-nucunda vcut artk en basit bir grip mikrobu ile bile ar-pamayacak durumdadr. HIV virsnn savunma sis-temini ykc etkisi nedeniyle, bir grip virs bile in-san ldrebilir.

  HarunYahya

  125

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • Savunma Hcreleri OlmasaSavunma sistemini oluturan hcreler kompleks bir a ile

  birbirlerine baml hareket ederler. Bunlardan bazlar tehlike-yi fark eder, bir ksm n durdurma harekatn balatr, bir ks-m dier savunma hcrelerine haber verir, bir ksm asl ld-rc darbeyi vurur, bir ksm da gelecekteki tehlikelere karhatrlatc olarak bir kenarda bekler. Meydana gelen bu an sa-dece tek bir parasn karrsanz, artk savunma sisteminiz

  yoktur. rnein bu sistemden eer yardmc T hcrelerinikarrsanz, vcutta ldrc hcrelerin bulunmas-

  na ramen bunlar tehlikenin farkna bile varmaya-AdnanOktar

  126

  KAN VE KALP MUCZES

  Grip virs

  Adenovirs

  Ttn mozaik virs (TMV)

  Lambda bakteriyofaj

  Savunma sisteminimeydana getirentek bir elemandevreden karr-sanz savunma sis-temi ilev gre-mez hale gelir. Sa-vunma sisteminioluturan akyuvar-lar indirgenemezkompleksliktedir-ler. Allah'n yarat-t stn eserleremuazzam bir r-nek tekil ederler.

 • caklardr. B hcreleri ve ldrc T hcrelerini karrsanz,yardmc T hcrelerinin tehlikeyi haber verecei herhangi birst birim olmayacaktr. Bu sistemden Doal ldrcleri ka-rrsanz, vcuda giren direnli dmanlarn ortadan kalkmasmmkn olmayacak, tek bir gl bakteri bedenin fel olmas-na neden olacaktr. Bellek hcrelerini karrsanz, vcudun ya-banc organizmalara kar bakl olmayacak ve vcuttakisavunma hcreleri ieri giren ayn dman ile defalarca sava-mak zorunda kalacaktr. Bu da ksa bir sre iinde savunmasisteminin gsz dmesi anlamna gelecek, vcudu yenihastalklara ak hale getirirken, ayn zamanda srekli aynhastalklara yakalanmamza sebep olacaktr.

  Dolaysyla kan dolamnn savunma sistemini oluturanlkositler, "indirgenemez kompleksliktedir". Bunun anlamudur: Bu mekanizmadaki herhangi bir paray eksiltmeniz,devreden karmanz mmkn deildir. Eer paralardan bi-risi eksilirse, sistemin hibir ilevi kalmayacaktr. Sistemin i-lev grememesinin sonucu ise, basit bir nezle virsnn bileksa bir sre iinde lme sebep olmasdr. Vcuda giren vi-rs, hibir engelle karlamayaca iin diledii hcreye yer-leecek ve diledii kadar reyecektir. Normal artlarda vcuthcrelerinin retimi son derece kontroll bir biimde denetle-nir. Ancak virsn kendi mekanizmasnda buna benzer birdenetim olmadndan virs, iine girdii hcrenin imkanlar-n kullanarak ksa srede vcudu istila edecektir. Savunmasistemi "kemoterapi" gibi tedavi yntemleri ile yok edilmiolan kiilerin ve AIDS hastalarnn her hastala son dereceak olmalarnn nedeni budur.

  Savunma hcreleri olmasa, vcuda bu savunmayyapabilecek bir sistemin dahil edilmesi arttr. Eerbu mmkn deilse sonu kanlmaz olarak lm- Harun

  Yahya

  127

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • AdnanOktar

  128

 • dr. Lsemi hastal da savunma hcrelerinin deformasyo-nundan kaynaklanan AIDS gibi ldrc bir hastalktr. Buhastalkta kandaki lkositlerin ekilleri anormalleir ve farkl-lar. Farkl ekildeki lkositler artk grevlerini yapamazlarve bu durum, genel savunma mekanizmasnn geri kalmasnaneden olur. Hemen btn lsemilerde kontrolsz oalanhcreler evredeki dokulara yaylr ve bunlarn imkanlarnkullanrlar. Bu nedenle dokular ksa bir sre iinde eski fonk-siyonlarn yerine getiremeyerek bozulurlar.

  Lsemili dokularn byk bir hzla yeni hcreler retme-ye balamas, vcut svlarnda ok fazla miktarda besin mad-desine, zellikle amino asit ve vitaminlere gereksinim dou-rur. Bunun sonucunda vcudun enerjisi gitgide azalr. Aramino asit kullanm normal vcut proteinlerinin tkenmesi-ne neden olur. Bylece lsemili dokular byr ve dier doku-lar zayflar. Sistemin bu ekilde devam etmesi bile ksa bir s-re iinde lme neden olabilir.53 Hastann iyilemesinin en et-kili yolu, kendisine salam ve salkl kan hcreleri retebile-cek yeni bir kemik iliidir.

  Grld gibi, sistemin evrimle ortaya km olmasmmkn deildir, nk ancak tm unsurlaryla birlikte al-tnda ie yaramaktadr. Bu sistem, tm zellikleri ile birlikteyaratlm olan ve tm paralarn birarada koordinasyonu ileileyen bir mkemmellik rneidir. te bu nedenle nemli biryaratl delilidir. Allah'n yaratmasndaki kusursuzluk bir kezdaha karmzdadr. Bir ayette Allah yaratl gereini u e-kilde bildirir:

  Bu, Allah'n yaratmasdr. u halde, O'nun dndaolanlarn yarattklarn Bana gsterin. Hayr, zul-medenler, aka bir sapklk iindedirler. (Lok-man Suresi, 11)

  HarunYahya

  129

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • Kan hcreleri, yani alyuvar ve akyuvarlar, stlendiklerigrevler gerei btn vcudu dolamak zorundadrlar. Amabunu tek balarna yapmalar imkanszdr. Hcrelerin kendi-lerini hareket ettiren eitli mekanizmalar olsa bile, iinde ha-reket edebilecekleri bir svnn varl zorunludur. inde dola-p duran farkl nitelikteki hcreleri ile birlikte, vcudumuzunher noktasn her saniye katedip duran bu sv plazmadr.

  Plazma kann %55'ini oluturur. Plazmann bileiminde%90 orannda su, kandaki su miktarn ayarlamada kullanlanalbmin, vitaminlerin tanmasnda kullanlan globlin, kannphtlamasnda kullanlan fibrinojen, glikoz ve dier besinler,hcreler aras svnn PH'n ve sv miktarn ayarlamakta kul-lanlan iyonlar, yalar, aminoasitler, vitaminler ve oksijen, kar-bondioksit ve nitrojen gibi znm gazlar bulunmaktadr.54

  Plazma tad maddeler ve sahip olduu zelliklerle v-cut iin nemli grevler stlenir. Bunlarn en nemlisi, besin-

  leri ve atklar tamasdr. Dier nemli zellii, kan basn-cnn belli bir seviyede kalmasn salamaktr. Is da-

  lm da yine plazmann zelliklerinden biridir. Ayr-

  AdnanOktar

  130

 • ca plazma kan ile dier dokularn asit dzeyini belirli bir sevi-yede tutmakla grevlidir.

  Plazma, "kan svs" olduundan, ar terlemede plazmamiktar %50 orannda azalabilecei gibi, sulu eyler fazla iil-diinde normalin %60 orannda artabilir de. Plazmann ierdi-i su ise, kann esas elemandr. Plazmann iinde kat madde-ler olarak proteinler bulunur. Bunlar, kann phtlamasn sa-layan fibrinojen (Kann Phtlamas blmnde detayl ola-rak incelenecektir), kan hcreleri ve vcut svsnn orann

  HarunYahya

  131

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  kan alnr

  tpe koyulursantrifuj

  PLAZMA % 55

  indekiler

  Su

  Tuzlar (elektrolitler)SodyumPotasyumKalsiyumMagnezyum KlorBikarbonat

  Plazma proteinleriAlbumin

  FibrinojenGlobulinler

  Ozmotik denge, pHdengesikann phtlamassavunma (antikorlar)ve ya tanmas)

  Ozmotik denge, pHdengesi ve zargeirgenliinindzenlenmesi

  Dier maddeleritamak iin zelti

  Kanla tanan maddelerBesinler (rnein, glikoz, vitaminler, amino

  asitler)Metabolizma artklar (re, rik asit)Solunum gazlar (CO2 ve O2)Hormonlar

  Temel fonksiyonlar

  Kann % 55'ini oluturanplazma, tad maddeler vesahip olduu zellikler nede-niyle vcut iin son derecenemlidir. Besinlerin ve atk-larn tanmasndan kan ba-sncnn kontrolne kadar v-cudun dengesini salayanpek ok ey plazmann zel-liklerine ve geni hareket ka-biliyetine bamldr.

 • dzenleyen albmin ve antikor ynnden zengin olan glob-linlerdir. Bunlarn arasndan bizim iin son derece byk ne-mi olan albminleri incelemek yerinde olacaktr.

  Akll Bir Tayc: AlbminAlbmin sayca en fazla olan plazma proteinidir ve tay-

  c grevini stlenmitir. Albminin basit bir tayc olmad-n belirtmek gerekir. Albmin kanda bulunan kolesterol gibiyalar, hormonlar ve bir safra kesesi maddesi olan zehirli vesar renkli bilirubini tar. Bunlarn yan sra, cva, penisilin vebaka ilalar da kendisine balar. Zehirleri karacierde bra-kr, besin maddelerini ve hormonlar ise gerekli yere gtrr.

  Yalarn vcutta bir protein tarafndan tanmasnn okbyk nemi vardr. Eer yalar, albmin tarafndan tanma-sayd, tm ya moleklleri birbirleri ile birleir ve kanda, tp-k orbann zerinde biriken ya bekleri gibi denetimsiz birekilde yzerlerdi. Bu da bir sre sonra damar tkanklklarnayol aar ve lme neden olurdu.

  132

  KAN VE KALP MUCZES

  Vcutta tama ilemi kan yoluyla yaplr. Kan svsn kullanarak eitlimaddeleri tama zelliine sahip molekl ise albmindir. Kolesterol,

  ya ve bilirubin gibi zehirler tayabildii gibi eitli hormon ve be-sinleri de tar. Bu protein, zehirleri karacierde brakp, besin ve

  hormonlar ilgili yere tayabilecek zel bir yetenee de sahiptir.

  kandaki tayc proteinhormon

  AdnanOktar

 • Hormonlar vcut iinde dalmas gereken haberlerdensorumludurlar. Onlar iin de mutlaka bir ulam yolu gerek-mektedir. Hormonlarn gerekli yere iletilmesinde de ilgiliprotein yine albmindir. Eer albminin hormonlar balay-c bu zellii olmasayd, bymemizden gelimemize kadarbizimle ilgili tm fonksiyonlar sona erecek, ackmamzdansusamamza kadar hibir uyar vcudun ilgili blmlerineulaamayacakt. Vcut su ihtiyac duymasna ramen, bunufark etmeyecek ve ksa bir sre iinde su miktarnn eksilme-si sebebiyle yaam sona erecekti. Albmin, ite bu mthi ha-bercilerin grevlerini yapabilmeleri iin zel olarak yaratl-m olan ve neyi nereye iletmesi gerektiini adeta "bilen"bir proteindir.

  Albminin grevleri bununla snrl deildir.Atardamarda hareket halinde olan besin maddeleri-

  HarunYahya

  133

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Yalar eer albmin tarafndan tanmasayd, ya moleklleri birbirleriyle bir-leir ve kanda denetimsiz bir ekilde yzerlerdi. Bu durum ksa sre iinde da-mar tkanklklarna neden olur ve organ kayb veya lm gibi sonular bera-berinde getirebilirdi.

  ya

  dz kas hcreleridamar boluu

  kolestrol kristalleri

 • nin dokularn ilerine ulaabilmeleri iin doku duvarn ama-

  lar gerekmektedir. Doku duvar ise, pek ok gzenee sahip

  olsa da hibir maddenin geiine izin vermez. Besinlerin do-

  kulardan ieri girmelerini salayan en nemli unsur kan ba-

  sncdr. Kan basncnn itici kuvveti sayesinde besin gerekli

  yerlere ulaabilmektedir. Ancak kan basnc ile dokulara ileti-

  len maddelerin miktarnn normalden fazla olma ihtimali var-

  dr. Dokulara ar miktarda besin maddesinin yklenmesi bu

  dokularda dem olumasna sebep olacaktr. Bunu nlemek

  iin, kan basncnn svy kana geri eken rakibi albmin dev-

  reye girer. Albmin kandaki yksek younluu nedeni ile su-

  yu, adeta bir snger gibi emer. Albmin olmasayd, beden, su-

  da beklemi bir fasulye gibi ierdi.

  Beyinde ise kandaki maddelerin doku duvarndan geme

  biimlerinin farkl olmas gerekmektedir. nk beyin hassas

  AdnanOktar

  134

  KAN VE KALP MUCZES

  beyin klcaldamarlar

  endotelhcreler

  su, oksijenveya glikoz

  astrosit

  sinirhcreleri

  beyin omurilik svs

  kan ak

  Bedende beyin iinok zel bir koruma

  vardr. Kandaki mad-deler, beyindeki do-ku duvarndan zelbir denetim sonra-snda geerler. Kl-

  callarn duvarndakiendotel hcreler

  adeta geilemez birtabaka oluturur.

  Kandaki maddeler,ancak bu denetimiatlatabilirlerse sz

  konusu beyin hcre-lerine ulaabilirler.

 • bir organdr ve kandaki maddeler eer denetimsiz bir ekildebeyindeki dokulara geerlerse, bu durum nronlara zarar ve-rebilir. Bu nedenle beyin iin zel bir koruma vardr. Beyinde-ki dokular youn hcre tabakalar ile kapatlmtr. Kandakimaddelerin, ieri girebilmek iin adeta bir pasaport deneti-minden gemeleri ve bu hcreleri amalar gerekmektedir.Ancak kandaki maddeler pasaport kontroln asalar bile be-yin dokularnn iine girdiklerinde babo deildirler. Belirlibeyin hcreleri, damarlar ve sinir hcreleri arasnda skk birekilde yer alarak, kendilerini doku duvarna adeta yaptrr-lar. Kandaki maddeler, ancak bu sk denetimi atlatabilirlersesz konusu beyin hcrelerine ulaabilirler.55

  Bedenin baz organlarnn, dierlerinden daha hassas birekilde korunmas gerekmektedir. Ve bedendeki "her hcre"adeta bunu bilir. Bedende korunmas gereken balca organbeyindir. Beynin hasar grmesi, bedenin tmn etkileyenbyk sorunlar beraberinde getirir. Beynin hassas dzeninive yapsn bozacak herhangi bir ey, bedenin dengesinin bo-zulmas demektir. te bu nedenle bu hassas organ, saysz ay-rntya sahip kompleks mekanizmalarla korunmutur. Hcre-ler bu zel korumay bildiklerinden dikkatli hareket ederler.Kalp bu hassasiyeti bildiinden, kan beyne zel ve ll birekilde pompalar. Beyinde bulunan koruma grevlileri bu iti-nay bildiklerinden geie ona gre izin verirler. Ksacas v-cuttaki her mekanizma, bu ana karargah koruma grevinimutlaka stlenmitir. Burada da yine organlarn ve yaplarn"bildiklerini" ifade ettiimiz tm bu ilemler, gerekteAllah'n canllar zerinde tecelli eden sonsuz akl ve il-minin birer gstergesidir. Bu gerein srekli olarakhatrlanmas gerekmektedir.

  HarunYahya

  135

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • AdnanOktar

  136

  Vcuttaki her hcre beynin, dierorganlardan daha iyi korunmas ge-rektiini adeta bilir. Hcreler buzel korumay bildiklerinden dikkat-li hareket ederler. rnein kalp, buhassasiyeti bildiinden, kan beynezel ve ll bir ekilde pompalar.Bu, Allah'n her beden iin yarattok zel ve kusursuz bir tedbirdir.

  beyindeki kan damarlar

 • Beyne ynelik zel koruma, vcudun iinde kontroll birsistemin olduunu bir kez daha kantlamaktadr. uursuz bi-rer et paras olan hcreler kukusuz byle bir bilince sahipolamazlar. Beyni ve onu oluturan hcreleri her an Allah ko-rumakta ve zel olarak muhafaza etmektedir. Bu hassas kont-rol her an devam eder. Eer aksi bir durum olursa, bu kontrol-szlk ksa bir sre iinde lm getirebilir.

  Phtlamann lk Admlar: Trombositler Kann bir dier nemli eleman da trombositlerdir. Trom-

  bositler, bir yaralanma durumunda yaralanan blgeyi ilk ta-mir etme ve bu blgede pht olumas iin bir dizi olay ba-latma grevini stlenmi olan hcrelerdir. Trombositlerin kaniindeki yaam sreleri 7-9 gndr. Dolamdaki toplam ha-cimleri ise son derece kktr. Bir insanda bulunan trombo-sitler, ancak bir ay kan doldurabilecek orandadr.56

  Trombositler aslnda gerek hcreler deildirler. Renksizve ekirdeksizdirler. Bunun nedeni, kemik iliinin byk hc-relerinden kopan paralardan olumalardr. Ve varlklarnnen nemli nedeni, kann phtlamas iin gerekli olan ilk aa-may oluturmaktr. Bu hcreler, phtlama zelliklerindendolay ounlukla farkna varlmayan ve gnde yzlercesi g-rlen damarlardaki yrtklarn kapatlmas grevi iin son de-rece nemlidirler.57

  Trombositler, kemik ilii hcrelerinden kopup ayrldktanve kan dolamna katldktan sonra "trombosit" adnalrlar. Genel olarak en nemli zellikleri bir yere ya-pma eiliminde olmalardr. Fakat yaratllarnda-

  HarunYahya

  137

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • ki stnln ak bir kant olarak trombositler kan damarla-rnn iini deyen normal endotel hcrelerine yapmazlar.Eer yapsalard, kan damarlarnn iinde birikecek, yani da-mar iinde phtlaacak ve bu da damarn tkanmasna nedenolacakt. Kalbe veya beyne giden tek bir damarn tkanmas iseou zaman lm nedeni olabilmektedir.

  Bu hcrelerin yapkanlk zellikleri, ancak damarn iin-deki sz konusu endotel doku herhangi bir ekilde zarar gr-dnde ortaya kar. Endotel hcreler zarar grdnde buyapnn altndaki protein yap yani kollajen aa kar. Kolla-jen yap, trombosit iin bu damar kaplayan hcrelerden fark-l bir yapdr, o nedenle yapkanlk zellii hemen n planakar.

  Yarann almasndan sonraki 15-20 saniye iinde phtla-ma ilemi balamtr. Bu blgeye ulaan trombositler, ierdik-leri maddeleri bu ortama brakrlar. Ortama braklan madde-lerden biri olan ADP, trombositlerin yapsnda baz deiiklik-lerin meydana gelmesine neden olur. Trombositler imeyebalar, dzensiz bir ekil alrlar ve yzeylerinden saysz -knt uzanr. Yapkanlk zellikleri ok daha fazla artmtr.Trombositlerde meydana gelen bu deiiklik nemlidir, nkplazma iinde babo dolaan dier trombosit hcreleri, budeiiklii fark ettiklerinde deiim geirmi olan trombosit-lerin yanna giderek onlara balanrlar. Ortama braklan ADP,dier trombositlere durumu haber veren bir habercidir.

  Bu olay son derece hzl bir ekilde geliir ve damar iindealm olan bu yara, trombositlerin sz konusu i birlii nede-

  niyle ksa bir sre iinde tkanr. Artk detayl bir pht-lama iin zemin oluturulmutur. Eer damarda

  meydana gelen yrtk kkse, trombosit tkac tek

  AdnanOktar

  138

  KAN VE KALP MUCZES

 • bana kan kaybn hemen durdurabilir.58

  lem, bu kadarla snrl deildir. Damar duvarlarn olu-turan endotel hcreler, byle bir acil durum sz konusu oldu-unda, von Willebrand faktr (VWF) ad verilen bir proteinsalglarlar. Bu protein trombositlerin hasarl damar duva-rna tutunmalarn kolaylatrr ve onlarn kaza yerinigrp gememelerini salar. VWF nce hasarl bl-geyi oluturan kollajene balanr. Trombositin kol-

  HarunYahya

  139

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Bedenimizde bir yara aldnda phtlama elemanlar hemen i bandadr.Yarann almasndan 15-20 saniye sonra phtlama ilemi balamtr. Bumekanizmadaki her elemann grevi hayati olur. Devreden tek bir tanesini -karmak mmkn deildir. Kann phtlama sistemi, indirgenemez kompleks-lik sisteminin en nemli delillerinden biridir.

 • lajene balanmasn da bu ekilde salar. Bu durumda, endo-tel hcrelerin de son derece akll davrandklarnn, kendile-rinden tamamen farkl bir yap olan kollajen yapy tandkla-rnn ve trombositlere yardmc olmak iin plan yaptklarnniddia edilmesi gerekmektedir. Oysa bunlar yalnzca birer hc-redir.

  Kimya bilgileri veya yapmay kolaylatracak bir proteinretmek iin laboratuvarlar yoktur. Zarar tespit edecek, bu-na kar tedbir gelitirecek ve bu tedbir ile hayat kurtaracakbir bilinleri yoktur. Bu hcreler, yeryzndeki tm insanlar-da, ayn grevi yerine getirmek iin hazr bulunmaktadrlar.Bu stn yapl hcreler ne bir insan aklnn ne de hayali evri-m srecinin bir eseri olabilirler. Bunlar ancak, yaratt here-ye bir dzen, intizam ve kusursuzluk veren Allah'n eserleri-dir. Allah, varl mevcudatn btn ihtiyalarna yeten (Kafi),kuatan (Muhit) ve istediini istedii gibi yapmaya gc ye-ten (Kadir)'dir. Ancak Kendisi'ne kredilen, btn varlndiliyle yegane vlen (Hamid)'dir. O, rneksiz olarak yaratan(Bedi)'dir. Kuran'da bu gerek u ekilde belirtilir:

  Gkleri ve yeri (bir rnek edinmeksizin) yaratandr. O, biriin olmasna karar verirse, ona yalnzca "OL" der, o da he-men oluverir. (Bakara Suresi, 117)

  Tm phtlama ileminin balangc olan trombositleringrevlerine geri dndmzde, bu zel hcrelerin sahip ol-duklar bu kapatc zelliin beden iin son derece nemli birilk aama olduunu grrz. Bu mekanizmadaki her elema-nn grevi hayatidir. Devreden tek bir tanesini karmamz

  mmkn deildir. rnein trombositlerin yapmasnkolaylatrmaya yarayan yukarda bahsettiimiz pro-

  tein VWF'nin eksiklii ya da bozukluu phtlama

  AdnanOktar

  140

  KAN VE KALP MUCZES

 • sisteminin tamamen bozulmasna neden olmaktadr. Phtla-

  ma sistemindeki bozukluklar ise, tedavisi henz gnmzde

  belirli artlar dahilinde yaplabilen hatta kimi zaman baa -

  klamayan nemli hastalklarn sebebidir.

  Bu mucizevi varlklar, son derece nemli zelliklere sahip-

  tirler. Sadece birer hcre parasndan oluan bu kurtarclar,

  kendi ilerinde kaslma ve bzlmeyi salayan zel bir prote-

  HarunYahya

  141

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  krmz kan hcresi

  trombosit

  hasargrenderidekolajen

  trombosittkac

  a) Trombosit tkac

  b) Trombosit hareketi

  c) Trombositlerin biraraya toplanmalar

  Trombositler, phtlamamekanizmasnn en nem-li elemanlarndan bir ta-nesidir. Vcutta hasarnolumasnn ardndantrombositlerin yapsndamucizevi ve son derecegerekli birtakm deiik-likler olur. Devreye gireneitli enzim ve protein-lerle meydana gelen ilk t-ka, olduka hayatidir. Bumekanizmay oluturanelemanlarn tek bir tane-sini devreden karmakmmkn deildir.

 • ini, kontraktil proteinlerini de ilerinde barndrrlar. Bu prote-inler, yara zerinde trombositlerin meydana getirdii tkacdaha kuvvetli hale getirmeye yaramaktadrlar.59 Trombositle-rin grevleri, oluturduklar ilk pht ile sona ermemektedir.Gerek pht olutuktan sonra grevleri farkl ekillerde de-vam eder. Bu konu "Kann Phtlamas" blmnde detaylolarak incelenecektir.

  Trombositlerin bu stn abas srerken, vcut da kendiiinde eitli tedbirler alr. Yarann ald damar duvarnda-ki dz kaslar kaslmaya balarlar. Buradaki ama, yarannolutuu blgeye doru giden kan miktarn ve kan basncnazaltmaktr. Bylelikle trombositler i bandayken blgeye,oluan phty bozacak fazlalkta kan gitmemi olur ve bedenfazla kan kaybetmez.

  Meydana gelen en kk bir izikte bile vcudunuzdakiher damar, bu aklc tedbiri mutlaka almaktadr. Ancak siz bu-nun farknda bile olmazsnz, hatta kimi zaman elinizdeki bukk izie dikkat bile etmezsiniz. Oysa o an, o blgedehummal bir alma vardr. Farkna bile varmadnz bu k-k izik ile uramanz, oradan szan kan sizin durdurmayaalmanz gerekmez. Zaten isteseniz de bu srekli ak dur-duramazsnz. Kann phtlamasnda grevlendirimi akllhcreleriniz ise, mkemmel organizasyonlar ile gereken hernlemi sizin iin almaktadrlar.

  Btn bu ilemler olurken, vcudunuz iin imdiye kadarbelki de hi dnmediiniz bir tehlike bagsterir. Trombo-sitler birbirlerine yapmakta ve oluan yaray kapatmaktadr-

  lar. Ama bu yapmann bu blgeden darya tama vemilimetrik aplara sahip damar tkama olasl da

  vardr. Yarann olutuu yerde bu tehlikenin nlen-

  AdnanOktar

  142

  KAN VE KALP MUCZES

 • mesi arttr. Elbette ki bu mkemmel sistem iinde bu sorunakar da bir tedbir alnmtr. Damar duvar bu tehlikeye karzel bir protein (prostasiklin) sentezler. Bu zel protein trom-bosit tkacnn sadece ilgili yerde olmasn ve ii bitince dur-masn salar.60

  Trombositler sadece birer hcredir. nsann lmne ne-den olabilecek hayati bir hatay yapmamalar, bu hcrelere aitbir zellik deildir phesiz. Btn bu koordinasyonu ve or-ganizasyonu hcrelerin gerekletirdiine inanmak akla vemanta aykrdr. Bedenimizdeki bu muhteem dzendeAllah'n mutlak varl ve kontrol ok aka grlmektedir.Allah yaratt hereyi en kusursuz yapan, stn g sahibiolandr.

  HarunYahya

  143

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • "Charles Darwin, Galapagos Adalar'nn kayalklarnda dolarkenkendi adn alacak ispinozlar incelerken- mutlaka elini kesmi ve-ya dizini yaralam olmal. Gen bir macerac olan Darwin, herhal-de bunun zerinde pek fazla durmamtr. Bir adada aratrma ya-pan bilim adamlar iin ac, hayatn gerei saylr ve ilerinin ta-mamlanmas gerekiyorsa bunu dikkate bile almamak gerekir.

  Sonunda akan kan duracak ve ak yara iyileecektir. Darwin bunufark etseydi, aslnda neler olup bittii hakknda pek fazla ey syle-yemeyecekti. Kann phtlama sistemini bilmediinden, altnda ya-tan mekanizmalarn da neler olabileceini bile tahmin edemezdi; za-ten molekler dzeyde hayatn mekanizmalarnn aklanmas iinyz yl gemesi gerekiyordu."61

  Bir evrimci iin, doada aklanmas mmkn olmayanpek ok ey vardr. Eer bir mekanizma, kendi kendine olua-mayacak kadar kompleksse ve ayn zamanda alabilmesiiin btn paralarnn eksiksiz olarak birarada olmas gereki-

  yorsa, bu durum sz konusu evrimci iin savunduu teori-yi ortadan kaldrmaya yetecek kadar byk bir delil-

  dir. Darwin de dahil olmak zere, hayatlar boyuncaevrimciler "indirgenemez bir komplekslie" sahip

  AdnanOktar

  144

 • pek ok mekanizma ile karlamlardr. Bunlarn belki de ennemlilerinden biri, bedenimizde son derece doal bir ekildegerekleen kann phtlamas olaydr.

  Olaanst kompleksliinden dolay "gz dnmek be-ni teorimden souttu" diyen Darwin'in yaad dnemde ka-nn phtlamas gibi bilmedii daha pek ok kompleks sistemvard. Profesr Michael Behe'nin de belirttii gibi, eer Dar-win elini kestiinde bu yara zerinde kann hangi aamalarlaphtlatn bilseydi, kukusuz bu kendi teorisi iin bir bakabyk kmaz daha beraberinde getirecekti. Gnmzde, bunemli gerei gren, laboratuvarlarda bu olaanst meka-nizmann aamalarna ahit olan evrimciler de vardr. Tek biraamas bile evrim ile aklanamayan bu mucizevi olaya ra-men hala evrim destekilerinin var olmas, Darwinizm'indine kar gelitirilmi bir ideoloji, yaratl gereiniinkar etmek iin ortaya atlm bir dogma olduunubir kez daha kantlamaktadr.

  145

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  HarunYahya

  Kukusuz Darwin herhangibir yerini yaraladnda oblgede meydana gelen ph-tlama faaliyetlerini biliyorolsayd, teorisi iin bir bakabyk kmazla kar karyaolduunu anlard. Gnmzn Darwinistleribu nemli gerein akafarkndadrlar. Buna ramenbu teoriyi desteklemeleri,Darwinizm'in, Allah inanc-na ve yaratl gereine kar- gelitirilmi bir ideoloji ol-duunu gstermektedir.

 • Bir Yaralanmann Ardndan Vcutta Yaananlar Bir kaba bir miktar sv koyun ve kabn altndan bir delik

  an. Sv, her ne olursa olsun, mutlaka kabn altndaki bu de-likten dklmeye balayacak ve kabn tamam boalana kadarda dklmeye devam edecektir. Bu svy durdurabilmeniziin delii bir ekilde kapatmanz gerekir. Aksi takdirde dur-durmanz imkanszdr. Yeryznde, bir a rerek, alan deli-i kendi kendine kapatabilen tek sv "kan"dr. in daha damucizevi yan, bunu yapan kann, mthi bir hzla hareket ha-linde oluudur.

  Bir yerinizi yaraladnzda, yaralanan yerde gerekleenilemlerin farknda bile olmazsnz. Oradan akan kann birsre sonra duracandan ve birka hafta iinde yarann tama-men kapanp ortadan kaybolacandan eminsinizdir. Kana-mann durmas ve yarann kapanmas iin sizin pek bir eyyapmanza gerek yoktur. Zaten kan eer bunu kendi kendineyapmazsa, bu ak durdurup yarann kapanmasn salaya-cak bir yolunuz da yoktur. Ne yaparsanz yapn, kann bu s-rekli akn engelleyemezsiniz. Bunu yapmak iin ancak, ka-n phtlatran faktrlere ihtiyacnz vardr. Peki nedir bu fak-trler?

  Kanda ve dokularda phtlamann meydana gelmesinisalayan 40'dan fazla madde bulunur. Bunlarn bir ksm ph-tlamay balatr, bir ksm hzlandrr, bir ksm da phtla-may sona erdirir. Bedende phtlama, phtlamay hzland-ran faktrler ile phtlamay engelleyen faktrler arasndaki

  dengeye baldr. Normal artlarda phtlamay engel-leyen faktrlerin hzlandranlardan daha ok olmas

  AdnanOktar

  146

  KAN VE KALP MUCZES

 • gerekmektedir. Bylelikle bedende kontrolsz bir phtlama

  durumu sz konusu olmaz. Hzlandrc faktrn engelleyici

  faktrden daha fazla olduu tek an, bir damarn zedelenme

  andr.62

  Damar zedelendiinde vcutta olduka youn bir hare-

  ketlenme balar. Birka saniye sonra vcuttaki tm sinirler ve

  tamir sistemleri uyarlmtr. Phtlama mekanizmalar, daha

  nce trombositler konusunda incelediimiz gibi, kaybedilen

  kan miktarn azaltmtr. Yarann bulunduu yerde salglanan

  kimyevi maddeler herhangi bir enfeksiyona kar akyuvarlar

  harekete geirmitir. Eer oluan yara ok bykse, alarma

  geen beyin ve i salg bezleri, kana kimyevi madde ve hor-

  mon ordusu salglayarak dengesi bozulan vcudun faaliyetle-

  rini dzenlemeye alrlar. Bu, Allah'n bedende yaratt ola-

  anst bir kontrol mekanizmasdr.

  HarunYahya

  147

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Bir yerinizi yaralad-nzda phtlama iingrevlendirilmi 40kadar madde hareke-te geer. Birka sani-ye sonra vcuttakitm sinirler ve tamirsistemleri uyarlm-tr. Allah'n bedeni-mizde yaratt mt-hi kontrol mekaniz-mas bir kez dahakarmzdadr.

  deri

  st deri

  doku hasar

  mikroplar

  fagositler

  klcal damar

  hareketegei

 • Ar tahribatlarda byk nlemler alnmas ve alan ya-

  rada phtlama ileminin hemen balamas gerekmektedir.

  Bunu salamak iin olaanst hzda bir iletiim sistemi art-

  tr. Sinirlerin beyne, tahribatn snrlar hakknda bilgi gnder-

  mesinin ardndan sadece 50 milisaniye gemitir. Bu, gerek-

  ten de ba dndrc bir hzdr. Kii, belki de, henz bedenin-

  de bir yara aldnn bile farknda deildir.

  Eer kanama durdurulmazsa, vcuttaki kan basncnn

  dmesi ve sv miktarnn azalmas bata beyin olmak zere

  tm vcut organlarna zarar verecektir. Kan kayb nedeniyle

  beyin fonksiyonlar durduunda nce baygnlk, yaklak 30

  saniye iinde de uur kayb meydana gelir. Ardndan normal

  bir kan basnc ile alabilen bbrekler, kan basncnn dme-

  si sonucunda ilevlerini yerine getirememeye balarlar. te bu

  AdnanOktar

  148

  KAN VE KALP MUCZES

  Vcutta kanamann durmas son derece nemlidir. Eer kanama durdurula-mazsa, beyin, bbrekler gibi hayati organlar kan basncnn dmesi ve

  sv miktarnn azalmas nedeniyle zarar grecektir. Ancak bir da-mar zedelendiinde bu olaanst phtlama an oluturan fak-

  trler hemen grev bandadr.

 • nedenle kanamann hemen durmas ok nemlidir. lk nlemler ise hayatidir. Damarn kesilmesinden sonraki

  iki saniye iinde damarn duvar ani bir spazm ile yani bir ref-leks hareketi ile kaslr. Kaln duvarlara sahip olan atardamarise baka bir nlem alr ve otomatik olarak kapanarak vcudakan akn en aza indirmeye balar. Damarda kanama ne ka-dar fazlaysa, spazm da o kadar ok olur. Sz konusu reflekshareketi 20-30 dakika kadar srebilir. Bu nlemin ardndantrombositler devreye girerler. Kanama ok youn ise 10-15 sa-niye iinde, kanama youn deilse 1 veya 2 dakika iindetrombosit phts meydana gelir ve kan ak byk ldedurdurulur.63

  Artk yarann tamamen kapanmas ve vcut fonksiyonla-rnn eskisi gibi devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle ar-tk devreye phtlama mekanizmas girer.

  Olaanst Niteliklerdeki Bir Balk A Kanda phtlamaya etki eden 40 faktr tek bir kitapta

  detayl olarak incelememiz imkanszdr. Bu nedenle, phtla-ma sisteminin sadece ana elemanlarn tantmak yerinde ola-caktr. Daha nce plazma konusunu incelerken, plazmanniinde bulunan proteinlerden bir tanesinin de fibrinojen oldu-unu belirtmitik. Fibrinojen phtlama mekanizmasnn ennemli elemanlarndandr ve pht malzemesinin kandaki du-raan halidir. Tuzun suda erimesi gibi, o da plazma iinde eri-mi durumdadr. Vcutta herhangi bir yara oluana kadar,son derece sakin bir ekilde dolar durur.

  Vcutta bir yara meydana geldiinde, trombinadndaki bir baka protein, fibrinojenin zincirindeki

  HarunYahya

  149

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • halkadan iki tanesini keser. Artk bu protein, fibrinojen de-il "fibrin"dir ve bu aamadan sonra aktif haldedir. Fibrininkesilen yzeyleri yapkan paralara sahiptir. Bu yapkanparalar da dier fibrinlerin gelerek kendisine yapmalarnaneden olur. Fibrinlerin birbirlerine yaparak meydana getir-dikleri bu ktle, kann akn durdurmak iin meydana geti-rilmi ilk phtdr. lk aamada detayl bir alma yaplmadanbu ilk phtnn oluturulmas iin gayret gsterilir. Buradakiama, kan durdurmak, ayn zamanda da en az protein kulla-narak bir ilk yardm yapmaktr yani proteinden tasarruf et-mektir.

  Vcutta yarann almas ile aniden harekete geen trom-bin, bulduu btn fibrinojenlerin zincir halkalarn kesmeyebalar. Fakat trombinin bunu srekli olarak veya yarann bu-lunduu yerden farkl bir yerde yapmamas gerekmektedir,nk eer bu ekilde bamsz hareket ederse, kestii tmfibrinler birbirlerine yapacak ve dolam iinde kontrolszphtlar meydana gelecektir. Oluan bu phtlar ise damarlarntkanmasna yol aacaktr. Bu durumda trombinin bir ekilde"bask altnda tutulmas" ve gerekli zamanda gerekli ekildehareket etmek iin bir ltimatom almas gerekmektedir.

  Bu aamada, sz konusu mekanizmann bir "indirgene-mez komplekslik" olduunu kantlayan bir balant daha kar-mza kar: Trombini harekete geiren bir baka protein olanStuart faktr. Stuart faktr, kanda bulunan protrombini ke-serek onu aktif durumda bir trombin haline dntrr. An-cak burada bir problemle kar karya kalrz. Eer Stuart fak-

  tr, amaszca grd her protrombini trombin halinedntrrse, yine kontrolsz bir hareketlenme mey-

  dana gelecek ve dolam iinde phtlama oluma

  AdnanOktar

  150

  KAN VE KALP MUCZES

 • ihtimali artacaktr. Bu durumda Stuart faktrnn de kanda

  srekli olarak aktif halde bulunmamas ve hareketlenmek iin

  ltimatom beklemesi gerekmektedir.

  Stuart faktrnn harekete geebilmesi iin ltimatom,

  Akselerin adndaki bir baka proteinden gelir. Ancak Aksele-

  rin de kanda kendi halinde dolaan bir proteindir. Kanda ken-

  di halinde dolaan bu proteinin de aktiflemesi gerekmekte-

  dir. Ve elbette bunun iin de bir proteine ihtiya vardr. Ancak

  iin en artc yan, Akselerinin hareketlenmesini salayan

  proteinin "trombin" olmasdr. Oysa hatrlayacanz gibi

  151

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Damarda bir zedelenme olutu-unda (altta) trombosit ad veri-len partikller (stte sada), ka-nn vcuttan dar akmasn en-gellemek iin bir dizi reaksiyonbalatan kimyasallar salglarlar.Bu reaksiyonlardan bir tanesi,kan hcrelerinin ve plazmannyolunu kesecek bir a mey-dana getiren fibrininretilmesidir. (sttesolda) Bylece v-cutta kan kaybnakar acil bir n-lem alnr. Harun

  Yahya

 • trombin bu sralamada Akselerinin olduu yerden daha sonragelmektedir. Peki byle bir ey nasl olur?

  Vcutta bunun iin tedbir alnmtr. Normal artlardakanda her zaman bir miktar trombin bulunur. Dolaysylakandaki bu hareketlenmeyi balatan kanda hazr bulunan, szkonusu trombin moleklleridir. Ancak hereye ramen, kannphtlamas ileminde ard arkasna gelen bu aktiflemelerinnasl saland ve ilk planda trombinin nasl hareketlendiihenz tam olarak anlalamamtr.64

  Buraya kadar anlattmz aamalarda nemli olan, vcut-taki bu benzersiz sistemin olaanst kompleksliidir. ste-lik, henz burada detaylar anlatlmam olan pek ok proteinve enzim bulunmaktadr. Sadece trombini reten 16 farkl en-zim olduu dnldnde, tm bu aamalarda devreye gi-ren tek bir enzimin karlmasnn mekanizmay tamamendurduraca aktr.65 rnein eer Stuart faktr protrombinikeserek onu trombine dntrmezse, trombin fibrinojeninyanndan sakince geip gidecek, bu arada da yaralanan kiimuhtemelen kan kaybndan lecektir. Aktifleenler, aktifleti-renler ve phtlamay salayanlarn tm ayn anda biraradabulunmak zorundadrlar. te tek bir paray bile ayrmamznmmkn olmad "indirgenemez komplekslik" budur.

  Darwinistlerin kar karya kaldklar zorluk, bu tanmla-malardan sonra daha ak anlalmaktadr. Evrim teorisine g-re, devreye giren saysz proteinden bir tanesinin mutlaka ilkolarak olumu olmas ve aradan geen uzun zaman dilimleriiinde de dierlerinin srayla olumalar gerekmektedir. An-

  cak elbette byle bir bekleme srecine hibir canl daya-namayacaktr. Sistem eksiksiz olmad srece de "ara

  aamalar" fayda salamayacak, dolaysyla aslnda

  AdnanOktar

  152

  KAN VE KALP MUCZES

 • 153

  Yaralanan damarda pht oluumu, son derece mucizevi bir olaydr. Phtnnoluumu iin ok fazla sayda faktr ve enzim i bandadr. Bu paralarn hep-si zincirleme alarak birbirlerine harekete geirirler. rnein bu mekaniz-mada sadece trombini reten 16 farkl para vardr. Bunlardan bir tanesinindevre d kalmas phtlama ilemini sona erdirecektir. Evrim teorisine gre,devreye giren saysz proteinden bir tanesinin mutlaka ilk olarak olumu ol-mas ve aradan geen uzun zaman dilimleri iinde de dierlerinin sraylaolumalar gerekmektedir. Ancak elbette byle bir bekleme srecinehibir canl dayanamayacaktr. Byle bir sistem ancak hereyi ile ek-siksiz olarak var olduu takdirde ileyebilir. Bu da bize, bu mkem-mel sistemlerin Allah'n yaratnn rnekleri olduunu akagstermektedir.

  Elektron mikroskobunda grntlenenkan phtsnn bir ksm. Krmz kan hcre-leri fibrin ann iinde asl durumdalar.

  Kan damar hasar grr

  damar bzlrtrombositler hcreduvarnda kolajenbalar oluturur

  hasarl hcreler ve trom-bositler phtlama fak-trlerini tetikleyen mad-

  deleri aa karr

  kanda phtlama faktrleriniieren bir dizi reaksiyon balar

  protrombin tetikleyici

  1. aama

  2. aama

  3. aama

  trombin

  fibrinojen

  protrombin

  fibrinlifleri

  protrombin tetikleyici, Ca2+

  trombin, Ca2+

  PhtKan hcreleri fibrinlerin iindekalr ve phtnn glenmesine

  yardmc olur

  hasarl damardakikan akm azalr

  trombosit tkac

  HarunYahya

 • bir "ara aama" var olmayacaktr. Bu muazzam sistem, hibirpheye meydan vermeyecek ekilde, tm sistemleri, enzim-leri, mekanizmalar ile tek bir anda olumu ve faaliyetinebalamtr. Bu sistemi tm muhteem zellikleri ve komp-lekslii ile yaratan Yce Allah'tr. O, yerleri ve gkleri yarat-m, yaratt her varlkta Kendi ilmini sergilemitir. te Dar-winistlerin kabullenmekten kandklar gerek budur.

  Mkemmel Organizasyonda Aklc nlemler Vcudun korunmas iin gereken tek bir ilemde alnan

  tedbirler dahi hayret vericidir. Phtlama, vcudun korumazelliklerinden sadece bir tanesidir. Devreye giren ve nlemalan binlerce hcrenin abalar ise gerek anlamda gz kama-trcdr.

  Vcudunuzun herhangi bir yerinde meydana gelen pht-nn bir sre sonra bztn fark edersiniz. Bunun nedeniphtnn olumasndan sonraki bir-iki dakika iinde kaslmayabalamas ve 30-60 dakika iinde de iindeki svnn ayrlma-sdr. Bu bzme rastgele meydana gelmez, vcudunuzdakiakll phtlama hcrelerinin aldklar mkemmel bir tedbirrneidir. Yarann bzmesi srasnda tekrar devreye girenhcreler ise, trombositlerdir. Trombositler, bzlmenin mey-dana gelmesi iin daha nce szn ettiimiz kontraktil pro-teinlerini salglarlar. Bzen pht, kan damarlarnn yrtlankenarlarn biraraya eker ve bunlarn birbirlerine daha abuk

  balanmalarn salar. Bir baka deyile phtlamannhzlanmasna yardmc olur. Trombositler tekrar dev-

  reye girdiklerinde, meydana gelen pht iplikikleri-

  AdnanOktar

  154

  KAN VE KALP MUCZES

 • nin salamlamas iin bu ipliklerin balant yerlerine tutu-

  nurlar. Ayn zamanda salgladklar bir madde ile oluan ap-

  raz balar arasndaki fibrini de iyice sabitletirirler.66

  Kan, eitli nedenlerden dolay sadece yarann bulunduu

  yerin zerinde phtlar. Milimetrenin binde dokuzu kalnl-

  ndaki klcal damarlar dndmzde, bunun ancak m-

  kemmel bir organizasyonun ve hassas bir matematik hesab-

  nn sonucu olduu aka anlalmaktadr. nk kann, nere-

  de ne miktarda phtlamas gerektiini bilmesi ve yeterli sevi-

  yeye gelince karar vererek phtlamay durdurmas arttr. Bu

  aamada devreye giren bir protein vardr: Antitrombin. Antit-

  rombin, kann phtlamas iin aktiflemi olan tm protein-

  155

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

  Kann sadece ya-rann bulunduuyerin zerindephtlamas sonderece nemli-dir. Antitrombinad verilen pro-tein, kan pht-latran tmproteinleri birerbirer durdurur.Bylelikle kan,sadece ilgili yer-de ve yeterlimiktarda ph-tlamakta-dr. Bu

  mkemmel sistemdeki tek bir aksama kann damarlarda phtla-masna neden olacak ve bu durum lme bile sebebiyet verebi-lecektir.

  HarunYahya

 • AdnanOktar

  156

 • leri birer birer durdurur. Elbette antitrombinin devreye girme-si iin de saysz enzim grev bandadr. Buradaki ilemlerfazla detaylara girilmeden ele alnacaktr.

  Yarann, ilk iyilemeye baladnda ne kadar hassas oldu-u herkese bilinir. En kk bir darbe hemen yarann tekraralmasna ve kan aknn balamasna neden olur. Vcuttabunun iin de bir tedbir alnmtr. Fibrin sabitleme faktrad verilen bir protein phty oluturan fibrinleri birbirlerineiyice balayarak sktrr. Eer byle glendirici bir faktr ol-masayd, yara bizim gnlk sradan hareketlerimizle bile he-men alacak ve bu blgenin iyilemesi asla mmkn olmaya-cakt. Phtlama srasnda alnan bir baka nlem de phtnnortadan kaldrl ile ilgilidir. Yarann iyilemesinin ardndanoluan phtnn da bozulmas gerekmektedir. Plazmin ad ve-rilen bir protein bu grevi stlenmitir. Plazmin fibrinlerin ya-nna gider ve onlar teker teker keserek phty bozar. Aslndaplazmin bu ii, fibrinlerin ilk olutuu anda yapmaya balar.Bir baka deyile fibrinler biraraya gelerek phty oluturma-ya alrlarken, plazmin de bir yandan oluan bu fibrinlerikesmekle meguldr. Bu iki ilemin zamanlamas o kadardengeli yaratlmtr ki plazmin fibrinleri kesip ortadan kal-drmaya alrken, yara da iyileir. Yarann meydana gelme-sinde fibrinin oluumu ne kadar hzlysa, onun plazmin tara-fndan ortadan kaldrl da o kadar yavatr ve ilemler tamolmas gereken zamanda biterler.67

  Bu mekanizmann sadece yukarda genel hatlar ile anlat-tmz kadarn bilen bir insan bile, byle bir sistemde rast-gele gelien herhangi bir olayn nasl bir zarara sebepolabileceini rahatlkla tahmin edebilir. Bu durumdaevrimcilere sormak gerekir, acaba hangi tesadf

  HarunYahya

  157

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • phtlama iin son derece nemli olan bir proteini reterekonu kann iine yerletirmitir? Hangi tesadf, onu hareketegeirmek iin bir baka protein retmesi gerektiini dn-m ve buna gre birbirine baml bir zincir oluturmutur?Hangi tesadf proteine, tam vcut yaraland anda hareketegemesi gerektiini retmi ve hangi tesadf yara iyiletiianda faaliyetini durdurmutur? Bu tesadfler, milyonlarca in-sanda nasl ayn sralama ile kusursuz bir ekilde meydana ge-lir ve asla kann phtlama sistemindeki bu zel dzeni boz-mazlar? Neden trombin, Akselerinden nce harekete gemez,neden fibrinojen durup dururken pht oluturmaya bala-maz? Bu birbirine bal alan, olaanst sistemin tek biraamasnn tesadfen oluma imkan var mdr?

  Elbette bu derece muazzam detaylara ve son derece has-sas zamanlama ve dengelere sahip sz konusu dzenin tekbir aamasndaki tek bir enzimin bile oluumu tesadfi deil-dir. Tm sistemi, sistemdeki her detay yaratan, btn varlk-lara egemen olan, btn ileri kontrol altnda tutan Rakbolan Allah'tr. Allah vcudumuzdaki tm sistemleri son dere-ce kompleks ve kusursuz yaratmtr. Bu gibi deliller evrimci-lerin tesadf iddialarnn geersizliini aka sergilemek veyaratl gereini kantlamak iin yeterlidir. Bu aslnda, Dar-winistlerin de aka grdkleri ve zaman zaman itiraf ettik-leri byk bir gerektir. Ancak onlar, hereye ramen inkarla-rnda srar ederler. Allah Kuran'da yle bildirir:

  imdi onlara sor: Yaratl bakmndan onlar m daha zorlu,yoksa Bizim yarattklarmz m? Dorusu Biz onlar, cvk-

  yapkan bir amurdan yarattk. Hayr, sen (bu muhteemyarata ve onlarn inkarna) ardn kaldn; onlar ise

  alay edip duruyorlar. (Saffat Suresi, 11-12)

  AdnanOktar

  158

  KAN VE KALP MUCZES

 • Tam ve Mkemmel alan Sistem Yukarda anlattmz birbiri ile balantl bu muazzam

  sistemin tek bir halkasnn eksik olmas durumunda ne olur?Bu, son derece nemli ve evrimcilerin bu konudaki iddialar-n tmyle geersiz klan bir sorudur. Bu zincirin tek bir hal-kasn devreden kardmzda kan, phtlama ilevini yeri-ne getiremeyecektir.

  Bu durum ne tip sonular dourabilir? Normal artlardabir insan, vcudunda bir Stuart faktrnn veya baka birproteinin eksikliini hissetmez. Ancak vcudun herhangi biryerinde kanama baladnda bu eksiklik kendisini hemengsterir hatta bunun sonular hayati olabilir. Balayan kana-ma bir trl durmaz ve kesik kk olsa bile son derece b-yk bir sorun haline gelebilir. Dardan etki bu ekildedir. e-ride ise, aniden balayan i kanamalar eklemlere ve kkrdak-lara olduka byk zararlar vermeye balar ve kanamalardurdurulamazsa sonu kanlmaz olarak lm olur.

  Hemofili hastal bu duruma en nemli rnektir. Bu has-talkta kandaki phtlama sisteminin "sadece bir yesi" fonk-siyonunu yerine getirememektedir. Bu durum, kann phtla-masn tmyle engeller. Phtlaamayan kan, alan herhangibir yaradan hi durmadan dar akacaktr. Dardan bir ba-snla engellense bile, yara hibir ekilde kapatlamayacaktr.Bu sorunun halledilmesi iin genellikle kiiye taze plazma tak-viyesi yaplr veya yetersiz olan phtlama faktr kanamablgesine verilir.68 Tek bir faktrn eksiklii, sistemi tamamenilevsiz hale getirmektedir. Ve eer sz konusu tbbi mdaha-

  leler gereklemezse, kann akn durdurmann bakabir yolu yoktur.

  AdnanOktar

  160

  KAN VE KALP MUCZES

 • Hayali evrim srecinin hi var olmadnn delillerindenbiri de phtlama sistemindeki mkemmellik ve komplekslik-tir. Darwinistlere gre her faktr aama aama gelimitir vebu durumda aamalarn her biri tek bana ilevsizdir. Pht-lama sistemi ancak milyonlarca yl geip, tm elemanlar "te-sadfen" biraraya gelebilmeyi baardklarnda, grevini yap-maya balayacaktr Kukusuz ki canllarn byle bir gelii-mi bekleyebilmeleri mmkn deildir. Sadece bu gerek bileevrimin tmyle hayali bir sre olduunu gstermek iin ye-terlidir.

  Mechanisms in Blood Coagulation, Fibrinolysis and the Comp-lement System (Kann Phtlamasndaki Mekanizmalar, Fibri-noliz ve Kompleman Sistem) isimli kitabn yazar Torben Hal-kier, phtlama sistemindeki indirgenemez komplekslii uekilde ifade etmitir:

  "Bu tip bir sistem kendi bana braklamaz. Phtlama ileminde-ki baar, her ilemde oluan pek ok ince ayarl modlasyon ve d-zenlemenin bir sonucudur. Biraz daha az veya biraz daha ok akti-vite organizma iin eit seviyede zarar vericidir. Kann phtlama-snda asl konu dzendir. "69

  Phtlama zincirindeki tek bir halkann hatta bu halkayoluturan tek bir genin bile evrimcilerin iddia ettii gibi tesa-dfen oluamayacan, Leigh niversitesi biyokimya profe-sr Michael Behe ise u ekilde aklamaktadr:

  "Kan phtlatran proteinlerin, genlerinin yle bir kartrlma-syla olutuunu sylemek, dzenli ve anlaml bir paragraf olutur-mak amacyla ansiklopediden rastgele seilen cmleleri birarayagetirmeye benzer. "70

  Bu sistemin rastgele oluma olaslnn imkansz-l ise u ekilde hesaplanmtr:

  HarunYahya

  161

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • "Kan phtlama sistemine sahip hayvanlarn kabaca 10.000 geniolduunu dnelim. Bunlarn her biri ortalama ayr parayaayrlmtr. Bu da toplam olarak 30.000 gen paras demektir.TPA'nn (phtlamada rol oynayan proteinlerden bir tanesi) drtayr eit baskn geni vardr. 'Farkl kartrmalar' yoluyla bu drtbaskn geni biraraya getirme ihtimali, 30.0004 kadardr. Bu da yak-lak olarak 1/109 demektir. Bir milyon kiinin her sene piyango oy-nad varsaylrsa, herhangi birinin (belirli bir kii deil) oyunukazanmasndan nce, yaklak bin milyar sene gemesi gerekmekte-dir. Bin milyar sene u an evrenin tahmin edilen yann yz katkadardr. "71

  Profesr Behe'nin de belirttii gibi "Dnyada hi kimseninphtlama elalesinin nasl meydana geldii hakknda mutlakbir fikri yoktur."72 Burada nemli olan, sistemin tesadflerleoluamayacak kadar kompleks, kusursuz ancak stn bir Ya-ratc'nn eseri olabilecek kadar mkemmel olduunu grebil-mektir. Yeryznde hakim olan yaratl gereinin varlnanlamak vcudumuzdaki gzle grlmeyen sistemlerin heraamasnda benzeri olmayan bir "akln" byk bir ihtiamlaortaya ktn kavramaktr. Akln kullanabilen hibir insan,bu gerekleri grmekte tereddt etmeyecektir. Allah'n mutlakvarl, tm ihtiam ile gzler nndedir. Allah, insann ku-sursuz yaratln bir ayetinde u ekilde aklamaktadr:

  O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra biralaktan (embriyo) yaratt; sonra sizi bir bebek olarak kar-makta, sonra gl (erginlik) anza erimeniz, sonra dayalanmanz iin size (belli bir mr vermektedir). Sizdenkiminin daha nce hayatna son verilmektedir; ad konul-mu bir ecele erimeniz ve belki aklnz kullanmanz iin

  (Allah sizi byle yaatr). (Mmin Suresi, 67)

  AdnanOktar

  162

  KAN VE KALP MUCZES

 • Evrim Teorisi, Kann Phtlama Sistemini AklayamamaktadrMichael Behe, indirgenemez komplekslik kavramn ilk

  olarak gndeme getirdiinde, kann phtlama mekanizmas-n balca rnek olarak vermiti. Bedendeki saysz indirgene-mez komplekslik rnei arasndan zellikle bu sistemi seme-si, sistemi meydana getiren paralarn hem ayr ayr hem deberaberken sergiledikleri stn yaratl rnekleriydi.

  ok gemeden Behe'nin kann phtlama sistemi ile ilgilibu aklamalarna evrimci evreler tarafndan youn bir tepkigeldi. Byle kompleks bir sistemin zelliklerinin aklanmasve bunlarn birbirinden bamsz olarak evrimlemi olmala-rnn imkanszlnn bilimsel olarak ortaya konmas, evrimteorisine kar nemli bir meydan okumayd. Tepki gster-mekte gecikmeyenlerin en banda 35 yllk kariyerinin uz-manlk konusu "kann phtlamas" olan California niversi-tesi biyokimya profesr koyu bir evrimci olan Russel Doolitt-le geliyordu.

  Doolittle, yeni bir laboratuvar aratrmas ile, farelerde ka-nn phtlama sistemindeki iki bileiin devreden karlabile-ceinin kantlandn iddia etmiti. Doolittle'a gre, bu iki bi-leik phtlama mekanizmasnda bulunmamasna ramen fa-reler sorunsuz yaamlarna devam edebilmektelerdi. Ancakgerekte durum hi de Doolittle'n iddia ettii ekilde deildi.Doolittle ya aratrma sonularn tmyle yanl okumu ve-ya insanlar yanl ynlendirebilmek iin nemli birka nokta-

  y ihmal etmekte saknca grmemiti. Aratrma sonular-nn yaynland kaynakta (Bugge et al., "Loss of Fibrino-

  gen Rescues Mice from the Pleiotropic Effects of Plasmi-

  AdnanOktar

  164

  KAN VE KALP MUCZES

 • nogen Deficiency," Cell 87, 1996: 709-19) bu farelerin ciddi sa-lk problemleri olduu ve fonksiyonel bir phtlama mekaniz-malarnn olmad aka belirtilmekteydi. Yani, Doolittle'niddia ettiinin aksine, farelerin phtlama sistemi "indirgene-bilir" deildi.73

  Doolittle'n bir baka iddias ise, phtlamay oluturanproteinlerin benzerlii konusuna dayanmaktadr.74 Proteinler-de bulunan amino asit sralamasndaki benzerliin, onlarnortak atadan gelmelerinin bir sonucu olduunu iddia edenDoolittle, sistemin bu ekilde milyonlarca yl iinde evrimle-tiini ne srmtr. Bu evrimci speklasyona gre, phtla-ma ilemine katkda bulunan proteinlerin sralamas birbirle-rine, hatta ileme dahil olmayan dier proteinlere bile benze-mektedir. Dolaysyla bunlar, ayn genin kopyalanmas sonu-cunda meydana gelmelidirler. Bunun da anlam hepsinin tekbir szde ortak atann kopyalarndan olumu olmalardr. Buhayali atann kopyalarndan oluan proteinler, zamanla ufaktefek deiikliklere maruz kalmlar ve birbirine benzer amafarkl fonksiyonlar olan phtlama proteinlerinin tmnmeydana getirmilerdir.

  Michael Behe, kann phtlama mekanizmasnn hayalievrimi iin ortaya atlm bu szde en byk iddiaya u ceva-b vermektedir:

  "Kann phtlamasndaki proteinlere yeni bir protein ekleme i-lemi olduka phelidir. Biri dierinin nnde, bir bakas birsonrakinden nce grev alr ve bir proteini kopyalamak bu ela-lede size yepyeni bir basamak salamaz. Kopyalanm proteininiki kopyas da aktive edecekleri ayn proteini hedef alacak-lardr. Ve yine bunlarn ikisi de bir nceki ayn proteintarafndan aktive edileceklerdir. Bu elalenin nasl

  HarunYahya

  165

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • meydana geldiini aklamak iin, bir bilim adamnn, kopyala-nan proteinin yeni bir hedef ve yeni bir aktivatr ile birlikte e-lalede yepyeni bir basamak haline geldii detayl gzergah be-lirtmesi gerekmektedir. Dahas, phtlama kolaylkla bozulabilirve kontrolsz olduunda ok ciddi problemlere yol aabilir. Ka-nn phtlamasnn evrimi iin ne srlecek ciddi bir modelde,kann ne kadar miktarda phtlaaca, ne kadar basnca kar ko-yaca, uygunsuz phtlamalarn hangi sklkta olaca ve bu-nun gibi pek ok sorunun cevaplanmas gerekmektedir.

  Profesr Doolittle, bu sorulardan hibirini aklam deildir. al-

  masn, hangi proteinin hangisinin atas olduu konusuna dayan-

  drm ve ellerini kaldrarak 'bu sistemlerin mutlaka doal seleksi-

  yonla bir ekilde biraraya gelmi olmalar gerekir' gibi bir sonucu-

  na varmtr. (...) almas yalnzca (proteinlerdeki) sralama kar-

  AdnanOktar

  166

  KAN VE KALP MUCZES

 • latrmalarn iermektedir. Doolittle'n, kann phtlama elale-

  sinin doal seleksiyonla meydana gelip gelemeyecei konusunda

  hibir fikri yoktur. "75

  Proteinler arasndaki benzerlikler, elbette ki evrim iin hi-

  bir delil oluturmamaktadr. (Konuyla ilgili ayrntl bilgi iin

  bkz. Evrim Aldatmacas, Harun Yahya) Bunun yan sra, Do-

  olittle'n iddiasndaki kopyalanm gen, bir ncekinin ayns

  yani bir ncekinin sahip olduu ayn paralara sahip bir gen

  olacaktr. Sadece kopyalanarak yeni zellikler kazanmas

  mmkn deildir.

  Kann phtlama sistemindeki zel grevli protenlerin u

  anki varln aklamak iin bu bilim adamnn, kopyalanm

  bir genin nasl yeni ve farkl zellikler kazandn aklamas

  HarunYahya

  167

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • gerekmektedir. Ancak 35 yllk kariyerini kann phtlamas

  konusuna adam olan Doolittle iin, bu da aklamaszdr.

  Doolittle ile ayn hataya den Brown niversitesi hcre

  biyolojisi profesr Kenneth Miller da kopyalanm genlerin,

  bu zel sistemin hayali evrimi iin bir aklama olduu iddi-

  asnda bulunmutur. Miller, bilimsellikten son derece uzak

  olan bu iddiasn bir kitabnda u ekilde aklamtr:

  "... Kopyalanan genlerden bir tanesi yanllkla kan dolam iine

  girmitir. Burada, aktive edici proteaza maruz kalana kadar prote-

  inin retim ilevi durmu durumdadr. Aktive edilmesi de ancak

  damarlardan birisi hasar grnce mmkn olur. Bu noktadan son-

  ra, mekanizmann her bir detay doal seleksiyon tarafndan belirle-

  168

  KAN VE KALP MUCZES

  Bir kan damar hasar grdnde (sada alt-ta) kan phts ad verilen kan hcreleri(sada stte) baz kimyasal maddeler salgla-maya balar ve kan durdurmaya yarayan pek

  ok reaksiyona sebep olurlar. Bu reak-siyonlardan biri fibrin ad verilen

  bir kimyasal oluturur, bu dakan akn engelleyecek bir

  a meydana getirir. (solstte)

  AdnanOktar

 • nir. Acaba sistemin pek ok aamal komplekslii nereden gelmekte-dir? Yine, bunun cevab da gen kopyalanmasdr. Phtlama prote-az genlerinden bir tanesinin kopyas olutuunda, doal seleksiyon,var olan proteaz aktive edecek kk deiiklikleri meydana getire-cektir. elalenin hassasln artrmak iin ekstra bir kontrol dahaeklenmektedir. "76

  Sz konusu sistemin nasl iledii hakknda en kk bir bil-gi vermeyen bu aklamaya, bilimsel cevap kann phtlamamekanizmasndaki olaanstl grerek, tm detaylarndakikusursuz yaratl defalarca aklayan Behe'den gelmektedir:

  "Profesr Miller, problemin ortadan kalkmas iin 'gen kopyalan-mas' terimini burada aka sihirli bir denek gibi kullanm, an-cak problem bir trl ortadan kalkmamtr. Miller'in, doal selek-siyonun her aamay belirledii ynndeki n kabul olduka p-helidir, nk phtlamadaki her aama olduka ciddi ekilde d-zenlenmelidir, aksi takdirde olduka tehlikeli olabilir. (...) Miller'inifadeleri, yeni kopyalanm proteazlarn hareketlerinin nasl belir-lendiini aklamamaktadr. (...) Bu ksa hikaye, kann phtlamaelalesindeki indirgenemez kompleksliin, doal seleksiyon ile naslbir ilikisinin olduunu anlama konusunda son derece faydaszdr.Bu benim aklma unu getiriyor: Hikayenin asl amac aslnda biz-lere phtlamann nasl meydana geldiini gstermek deil, biyo-kimyasal kompleksliklere aina olmayan kiileri, Darwinizm'in her-eyi kontrol altna aldna ikna etmektir. Ancak Darwinizm'inbyle bir kontrol yoktur. "77

  HarunYahya

  169

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • AdnanOktar

  170

 • Daha nce pek ok kere zerinde durduumuz, evrimcile-rin masals anlatm, Michael Behe'nin de dikkat ektii gibi,konuya aina olmayan kiiler iin ilgi ekici olabilir. Ancak g-nmzde, bu yndeki almalar arttka, eitim seviyesi ge-litike, insanlar yeryzndeki muhteem dizaynn detaylar-n gitgide daha ok kefetmekte ve yaratl gereini tmaklyla grmektedirler. Evrimcilerin geleneksel yntemle-ri, ok yakn bir zamanda imdiki szde geerliliini de yitire-cektir. Btn bu gereklere, insan bedenindeki ve canllardakiolaanst kompleksiin detaylarn anlatan bilimsel tm de-lillere ramen, evrimciler birbirlerinin aklamalarna sna-rak hala teorileri iin bir kar yol aramaya almaktadrlar.

  Darwinistler masals iddialarn n plana karacaklar birortamn olumasn beklemekte, yeryzndeki muazzam d-zen iinde, kendi iddialarna zemin oluturacak bir "hata"nnveya bir boluun olumu olmasn mit etmektedirler. Oysaayette belirtildii gibi yeryznde bakp inceleyecekleri heryerde bir kusursuzluk hakimdir bu nedenle hibir eksiklik bu-lamayacaklardr.

  stn g sahibi, her trl yaratmay bilen Yce Rabbimizyaratmasnda eliki bulmaya alanlarla ilgili olarak MlkSuresi'ndeki ayetlerde yle buyurmaktadr:

  O, biri dieriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) iinde yedi gk

  yaratm olandr. Rahman (olan Allah)n yaratmasnda hibir

  'eliki ve uygunsuzluk' (tefavt) gremezsin. te gz(n)

  evirip-gezdir; herhangi bir atlaklk (bozukluk ve arpklk)

  gryor musun?

  Sonra gzn iki kere daha evirip-gezdir; o gz (uyum-

  suzluk bulmaktan) umudunu kesmi bir halde bitkin

  olarak sana dnecektir. (Mlk Suresi, 3-4)

  HarunYahya

  171

 • Tarihte yaplan ilk kan naklinde hastaya bir hayvann kanverilmiti. Hasta ksa bir sre iinde ld ve buna kimse biranlam veremedi. Verilen farkl hayvan kanlar da ie yarama-ynca, insandan insana nakil fikri dodu. Kan ihtiyac bags-terdiinde, "kannn bol olduu" dnlen ve rastgele seilenbirka kiiden nakil denemeleri yapld. Ancak bu denemele-rin de ou baarszlkla sonuland. Kan nakliyle uraan ilkhekimler, bu nemli svy iki zelliinden dolay tam olarakanaliz edip tanyamyorlard. Bunlardan birincisi kann bedendnda phtlama zellii, ikincisi ise, kan verdikleri kiininlme olaslyd.78 Kanda, hekimlerin zemedikleri farkl bireylerin olmas gerekiyordu. Biyokimya biliminin gelieceizamana kadar bu "farkl eylerin" ne olduu anlalamad.

  Kann, krmz bir svdan ibaret olmadnn ortaya k20. yzyln balarna rastlar. Her insann kannda dier insan-lardan farkl olabilecek eitli faktrler vardr. Dolaysyla kannaklinin gerekleebilmesi iin her iki kiide de bu faktrlerinuyumu aranr. "Kan grubu" dediimiz ey, insann sahip oldu-

  u bu zel faktrlerin belirlenmesidir. Kan grubunu be-lirleyen faktrler ise 300'den fazladr. Bu faktrlerin

  her biri, sizi dier insanlardan ayrt eder.

  AdnanOktar

  172

 • Kan grubunu belirleyen zellikler, alyuvarlarda sakldr.Alyuvarlarn zarlarnda bulunan 200 farkl molekl arasndanbizleri belki de en yakndan ilgilendiren, kana A, B ve 0 grubuzelliini veren molekllerdir. Alyuvarlar, ya A grubu, ya Bgrubu molekllerini, ender olarak her ikisini (AB) birden tarya da hibirini (0 grubu) tamayabilirler.

  Alyuvarlarnda A grubu molekller bulunan kiilerin ka-nnda B grubu molekllerine kar antikorlar vardr. Bu, Bgrubu molekllerine kar sava demektir. te bu nedenle Agrubu kan tayan bir insana B grubuna ait bir kan verildiin-de, baklk sistemi birka saniye iinde harekete geer ve bu"yabancy" yok etmeye alr. Bunun sonucu ise, son derececiddidir. Kan hcreleri patlar, kan phtlar, bbrekler ve akci-erler ilevlerini yerine getirememeye balar. Ani mdahaleedilmedii srece sonu byk oranda lm olur.

  Kanlarnda her iki molekl de tamayan kiiler, yani 0grubu kana sahip insanlar, her iki molekle kar da antikorgelitirmilerdir. Onlar ancak, bu iki molekle de sahip olma-yan, yani kendileri gibi 0 grubu kana sahip bir kiiden kan ala-bilirler. Kanlarnda her iki molekl de bulunan AB grubu ka-na sahip kiiler ise, bu molekllerin hibirine antikor gelitir-memilerdir. Srf A grubu veya srf B grubu kana sahip kiiler-den de kan alabilirler.

  Alyuvarlar zerinde bulunan ve yukardaki molekller gi-bi ayn derecede neme sahip bir baka molekl ise Rhesus(Rh) faktrdr. Eer bir insann alyuvarnda bu molekl var-sa, kan grubu Rh pozitif (+), yokluunda ise kan grubu Rhnegatif (-) olur. Rhesus faktr en byk nemini gebe-likteki kan uyumazlklarnda gsterir. Rhesus faktrolmayan hamile bir kadn, doumdan ksa bir sre

  HarunYahya

  173

  Benzersiz Yaam Svs: Kan

 • sonra Rhesus faktr olan bebeine kar antikor gelitirir. Buantikorlar, ilk bebee zarar vermeyeceklerdir. Ancak Rhesusfaktrne sahip ikinci bebek, annede artk hazr bulunan buantikorlarn saldrsna urar. Antikorlar bebein bedenini he-def alr, onun taze alyuvarlarn yok eder. Bebekte kanszlk vekalp hastalklar ba gsterir. Bebein sa olarak domas zor-dur ama dosa bile kk bedenindeki alyuvarlarn paralan-malar sonucunda bilirubin ad verilen zehirli bir madde olu-mutur. Bu madde genellikle beyne zarar verir ve meydana ge-len zihinsel rahatszlklar sonuta lme bile yol aabilir.79

  Kan kefetmek ancak getiimiz yzylda mmkn ol-mutur. Oysa kan, ilk insan yaratld andan itibaren damar-larda dolamakta, grevlerini yerine getirmekte, eitli malze-meleri, faktrleri, moleklleri iinde tamaktadr. nsann bumucizeyi tam olarak tanmakta bile bu kadar aciz kalabilmesi,onun Allah'a olan teslimiyetini ve hayranln daha da artr-maldr.

  Allah, kuvvet ve kudret sahibi olandr, hereyin zerinde-dir, Muktedir'dir. Tasvir eden, hereye ekil ve suret veren,Musavvir'dir. Gzetici ve koruyucu, Mheymin'dir. Ve Allah,hereyde ve her hadisede bykln gsteren, Mtekeb-bir'dir. Allah' hakkyla takdir etmeli, yaratt eylerde Rabbi-miz'in bu stn sfatlarn grp anlamal ve O'na ynelipdnmeliyiz. O'na ynelip dnen, kukusuz dnyada ve ahi-rette kazanl olacaktr. Allah bir ayette u ekilde bildirir:

  O Allah ki, O'ndan baka lah yoktur. Melik'tir; Kud-ds'tr; Selam'dr; M'min'dir; Mheymin'dir; Aziz'dir;

  Cebbar'dr; Mtekebbir'dir. Allah, (mriklerin) irk ko-tuklarndan ok Ycedir. (Har Suresi, 23)

  AdnanOktar

  174

  KAN VE KALP MUCZES

 • 175

  Kan, iindeki eitli faktrlerle birlikte kefetmek ancak getiimiz yzyl-da mmkn olmutur. Oysa, kan ilk insan yaratld andan bugne ka-dar damarlarda dolamakta, grevlerini yerine getirmektedir. Bukukusuz, hereyde bykln, gcnn snrszln gsteren Allah'n stn yaratmasdr.

  HarunYahya

 • nsan vcudundaki sistemler grevlerini yerine getirirken, ya-plan iin koordinasyonunu, dzenini, organizasyonunu da stle-nirler. Bu kitapta vcuttaki yaplarn "akll" olarak tanmlanmas-nn ve buradan yola karak bu akln kaynann aklanmaya a-llmasnn nedeni budur. Kukusuz "akll bir hcre" veya "akllbir organ" yaktrmas mecazi bir yaktrmadr. nk bir beynive sinir sistemi olmayan hcre veya dokularn kendi balarna birbilin sahibi olmalar mmkn deildir. Ancak tmnn yaptk-lar ilerde artc bir bilin ortaya kmaktadr. Bu ise Darwinist-ler ve tm materyalistler iin byk bir kmazdr. nk mater-yalistler de, bilincin beyindeki hcrelerden ve bu hcrelerin ara-sndaki kimyasal reaksiyonlardan doduunu savunurlar. Ksa-cas materyalist iddiaya gre, "bilin, beyinden ibarettir".

  Materyalistler bilinci beyne indirgemeye alrlarken, bilim-sel gzlemler beyni bile olmayan canllarn bilin sahibi oldukla-rn gstermektedir. Bu kitap boyunca incelediimiz "akll hc-reler" bunun bir rneidir. Son yllarda bakteriler ve dier tekhcreliler zerinde yaplan gzlemler de, bu mikroskobik canl-larn son derece "akll" davrandklarn, adeta iinde bulunduk-lar ortam deerlendirip karar verdiklerini gstermektedir. Mo-

  lekler biyolog Michael Denton yle yazar:

  "Bir toz zerresinden bile daha kk olmalarna ramen, amip-ler, ok daha kompleks canllara benzer yaam stratejileri iz-

  lerler. Eer bir amibi alp onu bir kedinin boyutlarna geti-

  176

  AdnanOktar

 • rebilseydik, bu memeliyle yaklak ayn derecede bir zekaya sahip oldu-

  unu grecektik. Peki ama bu kck canllar nasl olup da bu denli

  iyi hesaplanm kararlar alabilmektedirler?... Bir amip yakalamak iste-

  dii avn bilinli olarak kovalar, av yn deitirdiinde o da onun ar-

  dndan yn deitirir, bu takibi uzun sre devam ettirir. Bu davran-

  lar molekler dzeyde aklanamamaktadr."

  stteki alntnn son cmlesine dikkat etmek gerekir. Amip-

  lerin davranlar, "molekler" dzeyde, yani kimyasal reaksi-

  yonlarla, fiziksel etkilerle aklanabilecek trden deildir. Bu

  canllar, bilinli olarak adeta karar vererek hareket etmektedirler.

  Dikkat ekici olan ise ne bir beyne, ne de sinir sistemine sahip ol-

  mamalardr. Protein, ya ve sudan oluan birer hcredirler sa-

  dece. Bakterilerin akll davranlarn gsteren baka rnekler

  de vardr.

  HarunYahya

  177

  Bir sinir hcresi bedende hayret verici ekilde akll davranr. Ancak kuku-suz bir sinir hcresini "akll" olarak tanmlamak, akln ona ait olduunukabul etmek anlamna gelmemektedir. Vcuttaki sistemlerin yaptk-lar ilerde artc bir bilincin ortaya kmas sonsuz akl sahibiolan Yce Allah'tan ilham almalar nedeniyledir.

 • nl Fransz bilim dergisi Science et Vie'nin Temmuz 1999saysnda bildirildiine gre, bakteriler birbirleri ile haberle-mekte ve bu haberlere dayanarak karar vermektedirler.

  Science et Vie'de bu haberlemenin son derece kompleks birsistemle iledii vurgulanmaktadr. Bakterilerin yzeyindeelektrik sinyalleri yayan ve alglayan mekanizmalar vardr.Bakteriler bu sayede birbirlerine sinyaller yollamakta, iindebulunduklar ortamn zellikleri, bu ortamdaki besin durumugibi bilgiler aktarmaktadrlar. Bu bilgilere gre de, daha ne ka-dar oalmalar ve oalmay ne zaman durdurmalar gerek-tii konusunda karar vermektedirler.

  Ksacas, gzle grlmeyecek kadar kk canllar, etrafla-r hakknda bilgi toplamakta, sonra bunlar yorumlayp birbir-lerine aktarmakta ve sonra da belirli bir ynde karar verip uy-gulamaktadr. Hem de grup halinde...

  Tm bu rnekler, canllarda asla maddeye indirgenemeye-cek bir bilin olduunu gstermektedir. "En kompleks canl"saylan insandan, "en basit canl" saylan tek hcrelilere kadar,canllarda madde-tesi bir kaynaktan gelen artc bir bilinvardr.

  Peki bu madde tesi kaynak nedir? Kuran'da, bizlere bu konuda ok nemli bilgiler verilir.

  rnein balarlarndan sz edilen ayetlerde, bu canllarn gs-terdikleri "bilinli" davranlar kendilerine Allah'n ilham et-tii bildirilmektedir:

  "Rabbin balarsna vahyetti: Dalarda, aalarda ve onlarnkurduklar ardaklarda kendine evler edin. Sonra mey-

  velerin tmnden ye, bylece Rabbinin sana kolayla-trd yollarda yr-uuver. Onlarn karnlarndan

  AdnanOktar

  178

 • trl renklerde erbetler kar, onda insanlar iin bir ifavardr. phesiz dnen bir topluluk iin gerekten bun-da bir ayet vardr." (Nahl Suresi, 68-69)

  Bir baka ayette de tm canllarn Allah'n hakimiyetindeolduu haber verilmektedir. Kuran'da bildirildii zere,"O'nun, alnndan yakalayp-denetlemedii hibir canl yok-tur." (Hud Suresi, 56)

  te Kuran'da aklanan bu sr, canllardaki gizemli bilincinkaynadr. Bilin, materyalistlerin sand gibi maddenin birzellii deildir. Maddeyi oluturan atomlar her ne yaparsa-nz yapn, bilin sahibi klamazsnz. Bilincin, mutlaka bir ba-ka bilinten gelmesi gerekir. Canllardaki bilin ise, Allah'n il-hamndan kaynaklanmaktadr.

  nsan bedeninde veya bir baka organizmadaki hcrelerdeortaya kan akl da, Allah'n varlklar zerindeki mutlak ha-kimiyetinin bir tecellisidir. Allah, yaratt varlklar vesilesiyleKendisi'ni tantmakta ve insanlar bu eserlere bakarak Allah'n

  sonsuz gcn ve kudretinitanyp takdir edebil-

  mektedirler. Bu ne-denle bu kitaptakiuur rneklerini s-ralarken, bu nem-li gerein srekliolarak aklda tu-tulmas gerek-mektedir.

  HarunYahya

  179

 • enz 22 gnlk ceninin sol yanndahareket etmeye balayan kk hcretopluluunu hatrlayalm. Bu ilk k-prt, yaam demektir. Artk bu hcretopluluu uzunca bir sre hi durma-yacaktr. Asla yorulmayacaktr. Daki-

  kada yaklak 70 kere, bir ylda yaklak 35 milyon kere, orta-lama bir mr boyunca ise 2 trilyon kere atacaktr.80 Tm ha-yat boyunca yaklak 227 milyon litre kan pompalayacaktr.81

  Bu hayret verici miktar; gnde 10 tonluk bir tankeri82, birmr boyunca ise tam kapasiteli 100 yzme havuzunu doldu-rabilmektedir.83 Ve bu olaanst pompa, ritmik dzenini hibozmaz, armaz, eskimez. Kan pompalama ve vcudun ii-ne datma kabiliyetini lene kadar hi yitirmez. nk bu,stn bir sanat, kusursuzluu, benzeri salanamayacak birdengeyi ve muazzam bir akl ayn anda yaratmaya Kadir olanAllah'n olaanst bir mucizesidir.

  Ceninin kalbi, pompalanacak bir kan olmadan saatlernce atmaya balar. Kan olumadan hareketlenen bu akllorgann aniden atmaya balamasnn sebebi acaba nedir? Se-bep, besine olan ihtiyatr. Henz bir beden olumamtr.Oluan embriyo ise gelimek iin besine, oksijene ve hor-monlara ihtiya duyar. Ayrca kk embriyoda atklar davardr. Bunlarn da uzaklatrlmas gerekmektedir. tebu nedenle, Allah'tan ilham alan bu mthi pompa,bamsz ve kusursuz hareketini gerekli zaman veyerde aniden balatr.84

  HarunYahya

  181

 • Bu byk mucizeye ait her detay, bir insann iman etmesi,

  Allah'n apak varlnn delillerini grmesi iin yeterlidir.

  Kalbin tm zelliklerinde son derece zel bir yaratl hakim-

  dir. Kalp, bedendeki tm mucizevi sistemlerden ayr olarak,

  tek bana, vcudumuzdaki kusursuz yaratln ok byk

  bir rneidir. "nsan yaatabilecek" buna benzer bir mekaniz-

  ma meydana getirilememitir. Kalp, kendisini oluturan hc-

  releri, zel kapakk sistemleri ve bunlarn alma ve kapanma

  dzenleri ile son derece kompleks ve zellikli bir sistemdir.

  Onun yapt iin benzerini yapabilecek bir organ daha yok-

  182

  KAN VE KALP MUCZES

  3. haftadan itibaren gelimeye ba-layan embriyonik kalp hamilelikboyunca tek pompa olarak alr.nk kan sadece ceninin vcu-dunda ve plasentada dolamakta-dr. Ancak ayn zamanda doumsonrasnda oksijen, soluma ile di-rekt havadan alnd iin embriyo-nik kalbin 4 odaca da sahip olma-s gerekir. Bu fizyolojik ikilem uekilde zlmtr: Kalbin oda-cklarnda bulunan 2 delik hem ka-nn bu odacklarda tutulmasnsalar hem de henz gelimemiakcier damarlar korunmu olur.Bu delikler bebek ilk nefesini alp,alamaya baladnda grevlerinisona erdirerek otomatik olarakkapanrlar. Bu yaratl harikasRabbimiz'in yaratma sanatndaki

  kusursuzluu bize bir kezdaha gstermektedir.

  AdnanOktar

  embriyonkalbi

 • tur. i, kan hi durmadan olduka kuvvetli bir ekilde pom-palamaktr. Kan olduu mddete, bedenin dnda bile gre-vini yapmaya devam edebilir.

  Kalp, her dakika ortalama 70 kere atarak, vcuttaki kannbir gn iinde 1000 tam devir yapmasn salar. Bunun anla-m, tm kann, vcuttaki her hcreyi 1000 kere ziyaret etmesi,gerekli besinleri onlara iletmesi, oksijeni verip karbondioksitialmas, hasarlar tamir etmesi, aksaklklar gidermesi ve artk-lar toplamasdr. Vcuttaki her hcre, kalbin bu yorulmak bil-mez gayreti sayesinde gnde 1000 defa teftiten geirilir. Buekilde kalp gnde 8 bin litre kan pompalar.85 Uykuda bile ye-tikin bir insann kalbi, saatte yaklak 340 lt. kan pompala-maktadr. Bu hzla toplam yedi dakika iinde bir arabannbenzin deposunu rahatlkla doldurmak mmkndr.86

  Kalp; su, ya ve proteinin biraraya gelmesiyle oluan,yumruk byklnde bir et parasdr. Bu et paras, dn-yadaki tm uzmanlarn biraraya gelerek bilgisayarlar ilemeydana getirecekleri en teknolojik pompadan bile daha m-kemmel ve kusursuz bir sisteme sahiptir. Bu benzersiz et par-as, kan 3 metre kadar yukar frlatabilecek muazzam birgce sahiptir.87

  Kalbin bir baka mucizevi zellii ise, vcudun gereksi-nim duyduu oranda kan pompalayabilmesi, vcudun ihtiya-cn tespit edebilmesidir. Kalp, dinlenme halindeki bir kiidedakikada yalnzca 4-6 litre kan pompalar. Bu miktar o anda bukii iin yeterlidir, nk vcuttaki hcrelerin bu aamadafazla miktarda oksijene ihtiyalar yoktur. Ancak egzersizyapan bir kiide oksijen ihtiyac artar, hcrelere oksijenindaha hzl biimde iletilmesi gerekir. Kalp hemen buihtiyac tespit eder ve daha hzl atmaya balar.

  HarunYahya

  183

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp

 • AdnanOktar

  184

 • Egzersiz srasnda kalbin dakikada pompalad kan miktardrt ila yedi kat kadar artmtr.88

  imdi kalbin bahsettiimiz bu belli bal zelliklerinin m-kemmelliini grmek iin bir karlatrma yapalm. Bir su te-sisat kurduunuzu dnn, bu tesisat saniyede en az bir,dakikada ise ortalama 65-70 kere su pompalayacak olsun. Bupompa ile her saniye "yz trilyon" kiinin evine, ayn tazyiklesu gitmesi gereksin. Ayn zamanda tesisatn, hangi evin ne ka-dar suya ihtiyac olduunu da tespit etmesi, ihtiya duyulaneve daha fazla miktarda su gndermesi gereksin. Kurulan busistemin, en az 70 sene boyunca, en kk bir arza gsterme-mesi, paslanp rmemesi, evlere ulaan hatlarn tek bir ta-nesinin bile devreden kmamas ise nemli ayrntlardan bir-ka olsun.

  Byle bir sistem nasl meydana getirilebilir? Bu, pek okynden imkanszdr. Ayn tazyik ile ayn anda yz trilyon evinihtiyacn karlamanz zordur. Bu kadar byk bir hzla vedeimeyen bir ritimle hareket eden bir makinenin ise, 10-15seneden fazla dayanmas sz konusu olamaz. Bu aamaya ge-lene kadar bile, makinenin mutlaka defalarca bakmdan gei-rilmesi ve meydana gelen aksaklklarn giderilmesi gerekmek-tedir. Byle bir mekanizmann hatasz olarak uzun yllar ile-mesi imkanszdr. Ayrca bahsettiimiz sradan bir cihazdr.Bu cihazn, evlerdeki ihtiyalar tespit edip, durum deerlen-dirmesi yapp ihtiya olan yerlere fazla miktarda su gnderdi-ini iddia etmek mantkla uyumayacaktr.

  Btn bunlarn yan sra, kurduunuz bu tesisatn bir in-san aklnn denetiminde olduunu da hatrlatmak gere-kir. Her aamas sizin veya sizin gibi akll varlklarnkontrolndedir. Tesisat siz kurmu, borular siz d-

  HarunYahya

  185

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp

 • KAN VE KALP MUCZES

  Bir su tesisat kurduunuzudnn. Bu tesisatn saniye-de en az 1, dakikada ise orta-lama 65-70 kere su pompala-mas ve suyu yaklak 100trilyon eve ulatrmas gerek-sin. stelik ayn tazyikle...Kukusuz byle bir tesisatpek ok ynden oluturulma-s imkansz bir sistemdir. Oy-sa bedende bu rnekle kyas-lanmayacak kusursuzluktabir a sistemi mevcuttur. V-cuttaki her hcreye ulaabi-len damar a, beden iindemkemmel ve bilinli bir da-tm sisteminin olduununbir baka kantdr.

 • emi, bakmn siz yapmsnzdr. Byle bir mekanizmanngeen binlerce yl iinde, demir ve imentonun biraraya gele-rek kendi kendine olutuunu, tesadfen olumu bir miktarsuyu aniden ritmik bir ekilde pompalamaya baladn dahasonra da tam yz trilyon eve ulaacak bir boru sisteminin ken-di kendine dendiini elbette iddia edemezsiniz. Buna evre-nizdeki tek bir kii bile inanmayacaktr. Sistemin akll bir var-lk tarafndan meydana getirildii aktr.

  Ancak evrimciler, bu yapay sistemle kyas bile olmayacakmkemmellikteki kalp-dolam sisteminin kr tesadfler sa-yesinde meydana geldiini iddia edebilmektedirler. Henzanne karnnda atmaya balayan bu muazzam pompann kont-rolsz ve rastgele olaylar sonucunda hareketlenip insan ya-attn ne srerler. Bu benzersiz eserin sahibi olan YceKudret'in ak varln grmezden gelirler. Ama bu mucizeviorgan, birazdan daha detayl inceleyeceimiz her zelliinde,Allah'n stn akln ve gcn insanlara tantmaktadr. Ayet-lerde yle buyrulur:

  nsan, 'kendi bana ve sorumsuz' braklacan m san-yor. Kendisi, aktlan meniden bir damla su deil miydi?Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattve bir 'dzen iinde biim verdi.' Bylece ondan, erkek vedii olmak zere ift kld. (yleyse Allah,) lleri dirilt-meye g yetiren deil midir? (Kyamet Suresi, 36-40)

  Kalbin alma Mekanizmas Kalbin olduka sistemli bir mekanizmas vardr. Bu

  mekanizmada meydana gelen tek bir aksaklk o insannhayatn sona erdirebilir. Kalbin sahip olduu meka-nizmalardan en nemlisi sa ve sol tarafnda bulu-

  HarunYahya

  187

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp

 • nan pompalardr. Kalbin her iki tarafnda da kulakk ve ka-

  rncklar bulunmaktadr. Kk pompa her iki tarafta da ku-

  lakklardr, byk pompalar ise karncklar oluturur. Kalbin

  sol taraf temiz kan ile ilgilenir. Gelen temiz kan organ ve do-

  kulara ulatrmak, kalbin sol tarafnda bulunan sol kulakk

  ve sol karnca der. Kalbin sa taraf ise kirli kan ile ilgile-

  nir. Sa karnck ve sa kulakk kirli kan temizlenmek zere

  akcierlere ulatrmak iin grev bandadr.

  Temiz kan kalbe ulatnda nce st taraftaki kk pom-

  paya, yani sol kulaka dolar. Buradan alt tarafta bulunan b-

  yk pompaya yani sol karnca iletilir. Kirli kan da, yine ayn

  ekilde sa kulakktan sa karnca iletilir. Kalpteki her ku-

  188

  KAN VE KALP MUCZES

  alt ana toplardamar

  atall kapakk

  st ana toplardamar

  sa kulakk

  aort

  a)

  b)

  c)d)

  e)

  akcier atardamar

  akcier toplardamar

  sol kulakk

  mitral kapakk

  sa karnck

  sol karnck

  yarmay eklindekikapakklar

  Ok yn, kann ak ynn gstermektedir. Kalp kasldnda kan, ka-pakktan karncklara gnderilir. Yarm ay eklindeki kapakklar

  kapanr. Karncklar kaslmaya balar ve kan vcuda gnderir.AdnanOktar

 • lakk birbirlerinden farkl grnseler de aslnda yaptklar i

  ayndr. Her biri belirli bir hedefe doru kan iletmekle grev-

  lidir.

  Mekanizmann sistemli almas, bahsettiimiz bu sral

  ilem nedeniyle ok nemlidir. Hereyin sra ile yaplmas ge-

  rekmektedir. Eer bu dzen bozulursa, kalp vcuda ya hi

  kan pompalayamayacak ya da kalbe ar kan yklenmesi ola-

  caktr. Bu sralamann doru yaplabilmesi iin kulakk ve ka-

  rncklar arasnda kapaklar vardr. Bu kapaklar kann ak y-

  nne doru tek tarafl olarak alrlar. Kulakklar kasldn-

  da bu kapaklar alr ve kan byk pompann yani karnckla-

  rn iine dolar. Bu ilem gerekletikten sonra, kann geldii

  189

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp

  st ana toplardamar aort

  sol akcieratardamar

  sol akciertoplardamar

  sol kulakk

  kalptoplardamar

  sa akcieratardamar

  sa akciertoplardamar

  sa kulakk

  koroner atardamar

  alt ana toplardamar sa karnck

  Ana toplardamar, oksijensiz kan bedenin sa ksmna getirir ve akcierdamarlar bu kan akcierlere iletir. Akcier toplardamar oksijenli ka-n akcierlerden kalbin sol tarafna getirir ve aort bu kan vcudagnderir. Kann bu hareketi srasnda kalp kapakklar kaslarak ka-nn odacklar arasnda geiini salar.

  HarunYahya

  sol karnckkalp kapak

  ak

  kalp kapakndaki kaslar

  kalp kapakkapal

 • yere geri dnmemesi iin kapaklar tekrar kapanr. Bu kapaklar, kalbin karncklarnda da vardr. Karncklar

  kasldnda bu kapaklar alr ve kann vcuda doru akma-s salanr. Pompalama ilemi durduunda ise kapaklar kapa-nr ve pompalanan kann kalbe geri dnmesi engellenir. Bizim"kalp at" olarak algladmz ses ise, sanld gibi kalbinkaslp gevemesi sonucunda kan ses deildir. Kalp atndinlerken, aslnda bu drt kapakn iddetle alp kapanmaseslerini duyarz.

  Bu kusursuz sistemin sahip olduu stn komplekslik biryana, evrimciler asndan bylesine ritmik bir dzen ile ka-paklarn alp kapanmas bile tek bana byk bir sorundur.nk hibir canlnn bylesine ritmik bir dzeni elde edince-

  ye kadar bekleyecek zaman yoktur. Meydana gelen enkk aksaklk canlnn bedeninde ar hasarlara se-

  bep olabilecektir. Kapaklarn alma ve kapanma

  AdnanOktar

  190

  KAN VE KALP MUCZES

  kalp kapakklar

  (a) kapakk ak (b) kapakk kapal

  ak kapal

  gevek

  kaslar

  tendonlar

  gevek kaslm

  sk

  Kalp kapakklar, kann ak ynne doru tek tarafl olarak alrlar. Kulak-klar kasldnda bu kapaklar alr ve kan karncklarn iine dolar. Byktazyikle akan kann geri dnmemesi iin kapaklar hemen kapanr.

 • dzeninin, her canlda henz bir cenin halindeyken bile mun-tazam ilemesi gerekmektedir. Byle seri bir hareketin tesad-fen meydana gelen mutasyonlarla olumas ve bunun hibiraksama gstermeden tm canllarda tesadfen kusursuz ile-mesi ise mantkl hibir insann kabul edemeyecei byk biraldatmacadr.

  Vcutta Ritmik Hareket Eden Tek Hcre: Kalp Kas HcreleriBeden, yaklak yz trilyon hcreden meydana gelir. Bu

  hcrelerin her birinin farkl grevleri ve zellikleri vardr. Ki-misi, alyuvar hcrelerinde olduu gibi ekirdeksizdir, kimisisolunum borusundaki hcrelerde olduu gibi tycklere sa-hiptir. Kimisinin ise hareketini salayan eitli motorlar var-dr. Ama vcutta yle bir hcre vardr ki, baka hibir hcre-de bulunmayan zel bir yetenee sahiptir. Bu yetenek, hcre-nin "bzlme ve alma" hareketi yapabilmesidir ve bu yete-nee sahip hcrelerden oluan kalp ite bu yzden "atar".

  Kalpte bulunan bu hcreler zel kas hcreleridir. Bu hc-re topluluunu zel yapan; henz gelimeye balayan birembriyoda aniden hareket etmeye balamalardr. Bir akkalp ameliyat srasnda, "kendilerine bal tm sinirler aln-m ve evrelerindeki organlarla tm ilgileri kesilmi olmas-na ramen" bu hcreler "atmaya" devam edebilir. Hatta buhcrelerden "tek bir tanesini" dar karp mikroskop altnakoyduunuzda bile, kanla beslediiniz srece, atmaya devamedecektir.89 Bu hcreleri zel yapan, grnrde insan ak-lnn eseri olan hibir kontrol mekanizmasnn deneti-minde olmamasna ramen atmaya, kan pompala-

  HarunYahya

  191

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp

 • maya ve insan yaatmaya adeta bir karar vermi gibi davran-

  malardr.

  Onlarn "atmalarn" salayan zellik, zerlerinden geen

  elektrik akmdr. Kalbi oluturan her hcre, adeta canl bir pil

  gibidir. Kalp at adn verdiimiz hareketi balatan kimyasal

  enerjiyi kendileri olutururlar. Hcrelerin bu zellii, hibir

  evrimci iddia ile aklanamayacak olaanst bir zelliktir.

  Kalp hcreleri kendileri iin gerekli olan elektrii, kanda ra-

  hata bulabildikleri potasyum ve sodyum elementleri ile sa-

  larlar. Bu iki elementi meydana getiren atomlar, sahip olduk-

  lar bir elektronu kaybetmi atomlardr. Dolaysyla fazladan

  192

  KAN VE KALP MUCZES

  kalp kas

  klcal damar

  aradiskler

  aradiskler

  kalpkas lifi

  ekirdek

  zar

  ekirdekkalp kas hcresi

  a) ema

  b) kalp kasnnmikroskop fotoraf

  Kalp kas, son derece zel bir tasarma sahiptir. Kalp kasn oluturanher hcre "tek bana" atabilme yeteneine sahiptir. Bu hcreler, zer-

  lerinden geen elektrik akmn kullanan adeta canl birer pil gibidirler.AdnanOktar

 • bir protonlar, yani art ykleri bulunmaktadr. Kalp hcreleri, olduka fazla miktarda potasyum iyonuna

  sahiptirler, bu hcreleri evreleyen svda ise sodyum bulun-maktadr. Hcre zar, kalp kaslarndan sodyumu dar atar veieriye potasyum alr. Hcre zar sodyumu dar verme iini,potasyumu iine alma iinden daha hzl gerekletirdii iinatomlarn sahip olduu fazladan art yk, hcrenin dnda y-lmaya balar. Belli bir snra geldiinde, akm aniden tersinedner ve sodyum iyonlar tekrar hcrenin iine girmeye ba-larlar. Bu ani deiiklik, bir elektrik akm meydana getirir vekalp kas kaslarak geri ekilir.90 Hcrelerin atmasn salayanzellik, bu kimyasal gelimelerle meydana gelir.

  Kalp atnn balama iareti ise sa kulakkta bulunanufack bir hcre topluluuna baldr. Kalp sins ya da S.Ayumrusu ad verilen bu hcre topluluunun verdii elektrik-sel iaret iki kk kas demetiyle kalp kasna iletilir. Hcreler,zerlerine gelen elektrik akmn, alt ksmlarnda bulunan di-er tm kalp kaslarna ulatrrlar. Bu akm dalgas, sa kulak-ktan balayarak aaya doru btn kas hcrelerini uyarrve bylece tm kalbe yaylr. Kalbe gelen bu elektrik akmlar"pacemaker" ad verilen bir sinir demeti tarafndan koordineedilir. Pacemaker ritmi denetlerken, vcudun gereksiniminekulak verir. Bedenin ihtiyalarna gre kalbi hzlandrma veyayavalatma gibi bir yetenei vardr.

  Ancak kalbin tamam bir anda kaslmaz. nk kalbin,hem kan toplamas hem de toplad kan pompalamas ge-rekmektedir. Eer kalbin tm hcreleri ayn anda kaslsayd,henz kan kalpte toplanamadan vcuda pompalanacak-t. Bunun sonucunda da, sadece birka damla kan v-cuda iletilebilecekti. Oysa kulakklar topladklar

  HarunYahya

  193

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp

 • kan, kendilerinden daha byk olan karncklara, onlar kasl-

  madan nce iletmelidirler. te bu nedenle kalp zerinde bulu-

  nan kaslar, adeta kendi sralarn bilircesine, birbirlerinin ka-

  slmalarn beklerler. Karncklar kaslrken kulakklar gever,

  bylelikle kulakk gevedii iin kan aa doru akar, karn-

  ck da kasld iin kan toplar. Acaba bu sralama nasl her

  zaman bu kadar dzenlidir?

  Kalp hcrelerini ayr ayr alp mikroskop altnda inceleme

  imkannz olsayd, her bir hcrenin farkl hzlarda attklarn

  grrdnz. Bu son derece artc ama ayn zamanda da ger-

  ek anlamda mucizevi bir durumdur. Ancak bu bir dzensiz-

  liin deil, aksine kusursuz bir dzenin gstergesidir. Kalbin,

  ritmik ve senkronize bir atma ekli vardr. Hcreler, bu senk-

  ronizasyona uygun olarak ne zaman kaslp ne zaman geve-

  AdnanOktar

  194

  KAN VE KALP MUCZES

  Kalp at, pacemaker ad verilen kalbin iin-deki sinir dokularnn bulunduu alan tara-fndan kontrol edilir. Alttaki resimde karn-ckta bulunan sinir alar grlmektedir.

  pacemaker

  sol kulakk

  sol karnck

  sa kulakk

  sa karnck

  kulakklar ayran blme

 • HarunYahya

  195

 • yeceklerini adeta"bilirler". Allah,hcrelerin her bi-rine atmalar ge-reken zaman ara-ln ilham et-mitir. Bu yz-den her birinin atma hz ve sras farkldr.91

  Birbirinden farkl ritmlerde atan iki kalp hcresi birarayageldiklerinde, bu akll hcreler olaanst bir mekanizma ileaniden ortak bir ritme uyum salamaya balarlar. Hepsi bira-raya geldiinde ise birbirine uyumlu hcrelerin oluturduutek bir organ halini alr ve kann en iyi pompalanaca ritmituttururlar. Bu olaanst gerek, Allah'n insanlar iin yarat-t zel nimetlerden biridir. Hcreler arasndaki kusursuzuyum da Rabbimiz'in sanatnn delillerindendir. Allah here-

  ye Hakim olan, ok stn g sahibi olandr.

  AdnanOktar

  196

  Resimde kalbinelektriksel faali-yetini gsterenkalp elektrosugrlyor. Kalp,ritmik ve senk-ronize atar. Budzenli ritim sa-yesinde vcudauygun miktardakan akm sa-lanr.

 • Kalp Hcrelerinin Zamanlamas Kalbin, zamanlamas kusursuz olan bir dzeni vardr. Bu

  da kalbi oluturan hcreler arasndaki koordinasyon ve ha-berleme ile salanr. Burada elbette ilk dikkati eken yinehcrelerde tecelli eden "akl"dr. Kalbi oluturan bu akll hc-reler akm, kalbin dier tarafna doru saniyede yaklak 60cm hzla gnderirler. Sinyal, S.A yumrusu ad verilen bir bl-geden gnderilmitir. S.A yumrusunu oluturan hcrelerinsinyali rettikleri sre ise saniyenin 14'te biri kadardr. Buradaikinci akm reten hcreler bulunur ve A.V. yumrusu adnalrlar.

  Akm, hzla ilerlerken srayla iki kulak harekete geirirve kan toplamak iin bunlarn kaslmalarn salar. Hala iler-lemekte olan elektrik akm tam karnck kaslarna ulaacak-ken, sa kulakk ile sa karnck arasndaki kas dokusundabulunan zel ipliksi hcreler tarafndan durdurulurlar. Bu du-rum, akmn karnca ularken gecikmesine neden olur.Akm, saniyede 20 cm hza der ve saniyenin 16'da biri gibibir srede iletilmeye balar. Bu gecikme son derece nemlidir.Bu gecikme nedeni ile karncklar kaslmadan, kulakklarkendi ilerini kanla doldurmu ve pompalamak iin hazrla-nacak frsat bulabilmilerdir.92 Kalbin senkronize hareketininsrr budur.

  Kalbin elektriksel sisteminde zerinde durulacak detaylarbunlarla da snrl deildir. Bu elektrik sisteminin mucizevizelliklerine bir rnek, ilk akm balatan S.A yumrusudur.Aslnda kalbin dier blmleri de kalp kaslarn hareketegeiren S.A yumrusu ile ayn yetenee sahiptirler. A.V.yumrusu da, iki karnc birbirinden ayran Purkin-

  HarunYahya

  197

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp

 • je lifleri de byle bir akm retip kalbi harekete geirebilirler.Peki acaba neden bu grev sadece S.A yumrusuna braklm-tr? Bunun nedeni S.A yumrusu ile iletilen akmn dierlerin-den kayda deer derecede hzl olmasdr. S.A yumrusu, ken-diliinden uyar oluturabilen dokularn uyarlar henz do-madan nce onlar uyarr. te bu hzndan dolay, tm elekt-riksel hareketi S.A yumrusu balatr. Eer akm dier yumru-larda balatlsayd, bu durum vcudun eitli organlarna kangitmemesine veya ge gitmesine neden olacakt.93 Bunun so-nular ise kukusuz son derece ciddi boyutlarda olacakt. Ni-tekim, ilk 4-5 saniye iinde beyne kan gitmemesi, kiinin ba-ylmasna neden olacak ve bu sre daha da uzarsa, lm mey-dana gelecekti.

  Btn bu zelliklere bakarak kalbin, kendi enerjisini ken-disi reten ve bu enerji ile son derece senkronize ve uyumlubir ekilde hareket eden uurlu bir canl olduunu grrz.Hareketin balad yer, belli miktarda hcreden oluan kkbir yumrudur. Bu hcre topluluu, akm ne kadar hzla ilet-mesi gerektiini bilir. Aksi takdirde kalp, kendi zerine dengrevi yerine getiremeyecek ve kan pompalamayacaktr.Kalp ayn zamanda kendi rettii elektrik akmnn miktarnda ok iyi tespit eder. Eer llemeyecek kadar kk mik-tarda bir akm kontrolsz olarak bu blgeden geerse bu du-rum, sonucu lm olabilecek sorunlara neden olur.94

  Bunlarn dnda, kalbin kendi senkronizasyonunu kendiayarlama zellii vardr. Yan yana bulunan kalp hcrelerindehangisinin kaslma ve geveme ritmi daha yksekse dierini

  kontrol altna alr. Bu senkronizasyon bozulursa, bir hc-re kaslrken dieri geverse, gerektii gibi bir pompa-

  lama olmaz. Bunun sonucunda da ksa bir zaman

  AdnanOktar

  198

  KAN VE KALP MUCZES

 • 199

  a) S.A. yumrusu, kulakn kaslmasn salayan bir uyar gnderir. Buuyar A.V. yumrusuna ulatnda, karnca Purkinje lifleri yolu boyuncakaslma sinyali gnderir. b) Normal EKG, kalbin dzgn altn gsterir. P dalgas kulakk ka-sldnda, QRS dalgas karnck kasldnda ve T dalgas da karncklarkaslmadan normal hale geerken oluur. c) Anormal EKG'de ise sins taikard hzl pacemaker nedeniyle hz-l kalp atmna neden olmaktadr. Karncklarn dzensiz hareketinedeniyle dzensiz bir kalp atm meydana gelmitir. Bu esnadakapakk daralmas da olur.

  S.A. yumrusu Purkinjelifleri

  A.V. yumrusu

  NormalEKG

  a)

  b)

  anormal EKG

  kulakkritmi

  milisaniye

  mili

  volt

  karnckritmi

  kulakk/karnck

  genilemesi

  kapakk daralmaskarnck kaslmaskalp atnnhzlanmas

  HarunYahya

 • iinde kalp durur ve bu durum saniyeler ierisinde lme ne-den olur.95

  Ksacas kalp, srekli enerji reten, kan koordine eden,Allah'tan ald ilham ile kendi kendine kaslp geveyen, ken-di dzenini kendisi ayarlayabilen hem akll, hem de planla-ma, hesap yapma, tedbir alma ve hzl hareket etme zellikle-rine sahip zel hcrelerden olumutur.

  Kalbi Besleyen zel AKalp, tm vcudu besleyen bir organdr. Ve dier tm or-

  ganlar gibi o da beslenmelidir. stelik kalp, yapt iin yo-unluu ve son derece zel bir organ olmas nedeniyle ok da-ha fazla oksijene ve besine ihtiya duyar. Ancak kalp kas, be-sin maddelerinin ve oksijenin geemeyecei kadar kaln ve s-k bir dokudur. Dolaysyla kalp, kendi iinden geen damar-dan yararlanamaz. O halde bu deerli organ nasl beslenir?

  imdiye kadar incelediimiz btn bu yaratl harikalar-nn yansra kalp yine yaratl harikas bir sistem ile beslenir.Kalp, kendisini besleyen zel bir donanma sahiptir. Bu dona-nmn ad "koroner atardamarlar"dr.

  Koroner atardamar yoluyla kalpten kan kann ilk alcskalptir. Koroner atardamarlar, akcierden gelen en temiz ve enbol oksijenli kan tayan aort atardamarndan ayrlm iki ay-r daldr. Bu damarlarn zellii yalnzca kalbi beslemek iinyaratlm olmalardr. Koroner atardamarlar, dier damarla-rn tersine kalpten kp organlara gitmek yerine tekrar kalbe

  geri dnerler. Bylece en bol oksijenli kan, baka hibir ye-re uramadan, adeta vcudun oksijene en fazla ihtiya-

  c olan blgesini tespit etmicesine kalbi beslemekiin urar. Kalp hcreleri alabilmek iin oksije-

  AdnanOktar

  200

  KAN VE KALP MUCZES

 • ni ve ekeri enerjiye dntrdnden, koronerdeki kan bumaddeler asndan zengin olmak zorundadr. nk kalbinenerji ikmali ihtiyaca gre ayarlanr ve birka saniye iindedrt-be katna kabilir.96

  Koroner damarlar o kadar mkemmel bir ekilde den-mitir ki, byle bir yapnn var olmas iin ancak bir plan vedzenlemenin olmas gerektii aktr. Kalbe giren bu atarda-marlar, bir aa gibi daha kk dallara ayrlarak kalp kasnnher yanna yaylrlar. nk kalbi oluturan her hcrenin s-rekli olarak besin ve oksijen almas gerekmektedir. Bu damar-lar kalbe doru giderken, ayrca birbirleriyle ara balantlaryaparlar. Bunun nedeni udur: Damarlardan herhangi biri birekilde tkanrsa, kalp beslenemez ve lr. Bu son derecenemli bir tehlikedir ve ara balantlar da byle bir ihtimalekar alnm nemli birer tedbirdir. Eer damarlardan bir ta-nesi tkanrsa, bu tedbir sayesinde kan dier damardan yolu-na devam eder, tkal blgeyi aar ve kalbe mutlaka ular.

  Burada yle bir soru sormak gerekir: Acaba tesadfler,kan damarnn tkanma ihtimalini "dndkleri" iin mi, da-ha ortada byle bir tehlike yokken bir tedbir almay uygungrmlerdir? Bu elbette imkanszdr. Tesadfler, bilinli hi-bir mdahaleye yer vermeyen, rastgele ve uursuz olaylardr.Bu yaratl, insan da dahil olmak zere her trl varla suretveren, onlara ait her trl detay bilen, onlar yaratan Allah'aaittir. Allah Kuran'da bu gerei yle bildirir.

  Rabbinin Yce ismini tesbih et, ki O, yaratt, 'bir dzeniinde biim verdi', takdir etti, bylece yol gsterdi. (A'laSuresi, 1-3)

  HarunYahya

  201

  Dnyadaki En Verimli Makinesi: Kalp

 • AdnanOktar

  202

 • HarunYahya

  203

 • z trilyon evi, geni bir alana yerle-tirdiinizi ve daha nceki rneimiz-de olduu gibi onlarn arasna bir sutesisat dediinizi dnn. Kuku-suz bu olduka zahmetli ve zor bir iolacaktr. Yine de bunu baardnz

  varsayalm. Ama ne yaparsanz yapn, meydana getirdiinizbu tesisat a iin ok geni bir alana ihtiya duyarsnz. Pekibenzer bir tesisat, en minyatr hali ile insan bedeni bykl-nde bir alana yerletirebilir misiniz? Ya da soruyu u ekil-de soralm, yaklak 100.000 kilometrelik (96.600 km) bir aekilden ekle sokarak, insann yaamas iin en gerekli, insanbedenine sacak kadar hesapl, 100 trilyon hcrenin her biri-ne urayacak kadar kapsaml bir ekilde deyebilir misiniz?Bunu yapmanz imkanszdr. Sizin oluturamayacanz by-le bir dolam a sizin iin vcudunuzda hazr edilmitir. He-nz siz dnyada deilken sizin iin yaratlm ve tm hcre-lerinize hayat vermitir. Bu sistem, bedeninizde mkemmelyaratl harikalarndan bir dierini tadnzn en nemlidelillerdendir. nsan bedenindeki dolam ann bylesinemucizevi bir yapya sahip olmas, Allah'a iman etmek iin ba-l bana yeterli bir sebeptir.

  Kalp, 96.560 km'lik bir damar ana hi durmadan kanpompalar. Bu uzunluk, dnyay ekvatordan itibaren ikidefa evirebilecek bir uzunluktur.97 Bir insan bedeniiine yerletirilmi byle bir a, elbette hayret verici-

  HarunYahya

  205

 • dir. Bu mucizeyi daha detaylandrmak iin birka matematik-

  sel bilgi daha verelim. Vcutta bulunan ve kimisi ancak mik-

  roskop altnda grlebilen klcal damarlarn uzunluu toplam

  60.000 km'dir.98 Bu damarlarn toplam yzey byklkleri ise

  8000 m2'yi (8 km2) bulur. Sadece akcierlerde ise 300 milyon

  klcal damar bulunmaktadr. Bunlar eer u uca eklenseler,

  2400 km'lik bir uzunlua ulaabilirler.99 Beyne ait olan klcalla-

  rn uzunluu ise yaklak 650 km.'dir. Bu da, Amerika'nn iki

  AdnanOktar

  206

  KAN VE KALP MUCZES

 • farkl eyaletinde bulunan iki ehrin rnein Boston ile Was-hington DC'nin arasndaki uzaklk kadardr.100

  Verilen bu bilgiler, bir insan bedeninde tesadflere yer ola-mayacan gsteren saysz delilden birkadr. Bu konununmucizevi olan bir baka yn de 100 trilyon hcreye uzananbinlerce kilometrelik bu muhteem an ou zaman farkndabile olunmasdr. Ne aynaya baktmzda bunun bir belirtisi-ni grrz, ne bu dinmeyen hareketi hissederiz, ne de siste-min alrken kard youn grltnn farkna varrz. Sis-tem yle mkemmel bir ekilde yaratlmtr ki, bir aksamameydana gelmedii iin yaammz son derece sorunsuz ge-irir, ufak tefek aksamalar haberimiz bile olmadan tamir edil-dii iin bunlarn farkna bile varmayz. Yeryznde hibir in-san, hibir topluluk, hibir teknoloji, bylesine dar bir alandabu derece muhteem, kusursuz, esnek ve ayn zamanda canlbir yaam an meydana getirme gcne sahip deildir. Bumuhteem sanat, hereyi kusursuz yaratan, kerem ve ikramsahibi alemlerin Rabbi olan Allah'n eseridir.

  "100 trilyon hcreye ulaan" diye belirttiimiz bu damaran ok daha detayl dnmek gerekmektedir. Gz kapa-mzdan, ayak parmaklarmza kadar, sa diplerimizden kir-piklerimize kadar bu mkemmel yap her noktamz kapla-mtr. Eer bu a, tek bir blgeye veya tek bir organa ula-mazsa o organ ryp gidecektir. Tekrar hatrlatmak gerekirki, kan olmadan vcut nefes alamaz, yani lr.

  Vcuttaki bu hatasz datm nasl yaplr? Tesadf iddi-alarnn aslszln grmek iin bu datm sisteminin de-taylarn bilmek olduka nemlidir. Vcuttaki dolama, ayr grev iin biraraya gelmi farkl tiptedamardan olumaktadr.

  HarunYahya

  207

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • Kk Alyuvar Hcresinin YolculuuKemik iliinde retilen bir alyuvar hcresinin dolam sis-

  temine katlabilmek iin ulaaca ilk yer, kalbin sol kulak-dr. Buras temiz kann biriktii, oksijen ve besin bakmndanson derece zengin olan bir blmdr. Alyuvar hcresinin bu-rada bulunma amac da budur: Oksijeni yklenmek ve vcu-dun dier hcrelerine ulatrmak. Alyuvar, dolam sisteminekatlabilmek iin nce sol kulakktan ayrlr. Bunun iin kar-sna kan ilk ey dev bir kapdr. Kapdan getikten sonra,artk geri dn yoktur. imdi ok daha geni bir blmeyeulamtr. Burada kendisi gibi pek ok hcre bulunur ve kanoksijence son derece zengindir. Bu byk blmede oldukagl bir pompa sayesinde bir kapdan daha geer ve dar birtnelin iine girer.

  Artk kk alyuvar hcresi dolamn iindedir. Bu, v-cudun "byk dolam" ya da dier anlam ile "sistemik dola-mdr". Byk dolam ile kk hcremiz, akcierler dn-da bedenin tmn turlayan bir tnel sisteminin iine girmi-tir. Alyuvar hcresinin dolamak iin girdii ilk tnel, vcu-dun en gl damar olan aort atardamardr.

  Vcuda Oksijen Datlyor Aort atardamar, kann kalpten k noktasdr. inde ol-

  duka fazla miktarda kan barndrr ve genilii yetikin birinsanda 2,5 cm'i bulmaktadr.101 Bu damar, temiz kan dierdamarlara datacak ana damar olduundan son derece daya-

  nkl ve gl olmaldr. nk kan, bu damardan olduk-a yksek bir basnla datlr. Ve tam olmas gerekti-

  i gibi, son derece zel bir yaratl vardr.

  AdnanOktar

  208

  KAN VE KALP MUCZES

 • Kalpten kan aort ve akcier atardamar, tabakadanmeydana gelmi damarlardr. En dta lifli ba dokudan mey-dana gelmi bir d tabaka vardr. Bu tabakadaki ba dokusu-nun varl son derece nemlidir. Bu dokuda bulunan elastiklifler, her trl basnca kar dayankllk salamaktadr.Eer damarlarn bu zellii olmasayd, kalbin at kuv-veti ile son derece basnl gelen kan, bu damarlarnyapsn kanlmaz olarak bozacak hatta yrtlmala-

  HarunYahya

  209

  Kann iindeki bir hcre, beden iindeki yolculuuna sol kulakkta balar. Btnbedeni eitli damarlar yoluyla kateden hcre, akcierlere dndnde yolculu-unu bitirmitir. Bu yolculuk srasnda ayak parmandan beyne kadar ulamak-ta, mikronlarla llen klcallara kadar tm damarlar gzergah olarak kullan-maktadr. Bu arada vcut dokularna oksijen brakr, karbondioksiti de alarak ak-cierler yoluyla vcuttan atlmasn salar.

  st ana toplardamar

  CO2 O2

  CO2

  O2

  O2

  O2

  CO2

  CO2

  alt ana toplardamar

  akciertopladamarlar

  akcier

  sakulakk

  akcierklcaldamar

  solkulakk

  akcier

  aort

  solkarncksa

  karnck

  doku hcreleri

  akcier atardamar

  byk kandolam klcallar

  byk kandolam klcallar

  doku hcreleri

 • rna neden olacakt. Allah'n bu nemli damarda sergilediizellikler, "rneksiz yaratan" anlamna gelen Bedi isminin birbaka tecellisidir. Bu atmn gnde yzlerce kez gerekletiigereini de gz nne alrsak, damarn sadece bir gn iindeparalanma ihtimali olduka yksek olacakt. Ama sz konu-su korunma sistemi bu ihtimalleri ortadan kaldrm ve uzunbir mr boyunca damarn bu basnca kar koymasn sala-mtr. Bu ayn zamanda koruyan ve gzeten Allah'n kullar-na kar efkatinin de bir gstergesidir.

  Aort damarnn orta ksmnda dz kaslardan meydana ge-len elastik lifler bulunur. Bu kaslar, gnderilen kann miktar-nn ayarlanmas iin olduka byk bir neme sahiplerdir.Kaslar, daralp alarak atardamarn apn azaltp artrmayayarar. Organ ve dokulara giden kan miktar, bu elastik yap sa-yesinde dengelenir. Aortun ve akcier atardamarnn i yze-yinde ise tek sral yass epitel dokudan olumu bir tabaka bu-lunmaktadr.102 Bu dokunun son derece nemli bir zellii var-dr. Bu doku sayesinde damarn i yzeyi adeta cilalanm gi-bidir. Bu cilal ve yal yzey, srtnmeyi azaltmakta ve kannkolaylkla ve sratli olarak akp gitmesini salamaktadr.

  Aort damar, sola doru bir yay izerek ikiye ayrlr. stegiden damar ba ve kollara, alta ayrlan damar ise eitli yandamarlarla dier organlara yaylr. stirahat koullarnda atar-damarlar, akcierlerden oksijeni aldktan sonra, genel olarak10 saniyeden az bir zamanda bunu dokulara ulatrrlar. An-cak ar egzersiz yapld zamanlarda atardamarlardaki ka-nn hz daha da artar. Kandaki hcreler artk oksijeni 2-3 sani-

  ye gibi ksa bir zaman iinde tayabilirler. Bu nedenleAllah'tan aldklar ilhamla vcudun ihtiyacn ok iyi

  gzetme yeteneine sahip olmulardr. Atardamar-

  AdnanOktar

  210

  KAN VE KALP MUCZES

 • larn bir baka nemli zellii ise, kann kalpten aralkl gelme-si srasnda yksek basnl bir rezervuar oluturmas ve kannbir ksmn, ikinci bir kalp vurumuna kadar depo etmesidir. Bugrev iin yukarda bahsettiimiz zel yap son derece nem-lidir. Atardamarlar, sahip olduklar genileyebilen kas yaplarsayesinde byle bir depolama ilevine sahiptirler. Bu zellik,bedende srekli kan bulunmasn salar. Damarlardaki bu es-neklik baka alardan da nemlidir. Atardamar esnek olduuiin, kan bu sisteme pompalandnda basncn ar yksel-mesi nlenir. Ayn zamanda esneklik, kalp atmlar srasndayksek atardamar basncn devam ettirerek dokulara kesinti-siz olarak kan akmnn devam etmesini salar.103 Allah, da-marlara verdii esneklik zelliini, vcudun dengesini muha-faza edecek pek ok detay iin gerekli klmtr.

  Atardamarlar genellikle vcudun dokularna g-mlm olarak derinlerde bulunurlar. Ancak baz yer-lerde, rnein el bileinde, akaklarda, boyunda,

  HarunYahya

  211

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

  Aort atardamar kalp-ten karak bir yay ek-linde ikiye ayrlr. stegiden damar ba ve kol-lara, alta ayrlan damarise eitli yan damarla-ra ve organlara gider.Dinlenirken aort, akci-erdeki oksijeni 10 sa-niyeden az bir zamandadokulara tar. Egzersizzamanlarnda ise, buhz 2-3 saniyeye kadarder.

  aort kavisi

  gs aortu

 • ayak srtnda ve ayak bileinin d yannda yzeye yakndrlar.Bu blgelerde, her kalp atmnda kann atardamarn duvarnabasnla vurarak geii hissedilebilir. Basn o kadar yksektirki, deri altndan bile bu hareket kolaylkla hissedilebilir.

  Atardamarlarn vcudun dokularnda gml olmas ya-ammz iin son derece nemli bir tedbirdir. Atardamar, aln-m bu tedbir sayesinde yaralanmalar srasnda kolaylkla ha-sar grmez. Damarlar, bunlarn iindeki kan sahip olduutazyikle birlikte yaratan ve tm bunlar her an denetleyenRabbimiz, bu kusursuz dzen ile insan her an kar karya

  kalabilecei nemli bir tehlikeden korumutur. Sadece busebep bile, insann Allah'a ynelip ona kretmesi iin

  yeterlidir.

  AdnanOktar

  212

  KAN VE KALP MUCZES

  endotel

  arteriyol

  klcal damar

  toplardamar

  endotel

  elastik lif

  dz kas veelastik doku

  (elastik ve kolajen fiberler)

  damar boluu

  orta tabaka

  d tabaka

  i tabaka

  ATARDAMAR

  Atardamarn d tabakasnda bulunanelastik lifler her trl basnca kar daya-nkllk salamaktadr. Kuvvetli kalp at-larna kar direncin kayna bu liflerdir.Orta ksmdaki elastik lif ise dz kaslar-dan olumutur. Bu kaslar gnderilenkan miktarnn ayarlanmas iin oldukanemlidir. tabakadaki yass epitel do-ku ise, kann rahat ak iin przszolarak tasarlanm bir yapdr. Adeta ci-lal olan bu yzey, srtnmeyi azaltarakkann kolay akn salar.

 • Yaralanmalar srasnda hasar gren genellikle toplarda-marlardr. Bu damarlar, daha sonra detayl inceleyeceimiz gi-bi basnl ve akkan bir kana sahip deildirler. Bu nedenleyaralanma srasnda kan, ar ve kvaml bir ekilde daryaakarak kolay phtlamaya olanak salar. Ancak atardamarnhasar grmesi durumunda, ak krmz renkteki basnl kan,darya hzla fkrarak akar. Bu olduka tehlikeli bir kanama-dr ve ksa sre iinde tedbir alnmad takdirde kan kaybn-dan lme neden olur.

  Atardamarn Balant Noktas: ArteriyollerKann, ana atardamarlardan balayarak datlabilmesi

  iin atardamarlarn dallara ayrlmas gerekmektedir. te bunedenle genilii 2,5 cm kadar olan ana atardamarlar, sadecebirka mikron apndaki bir klcal damar haline gelinceye ka-dar dallanr. Bu arada kk alyuvar hcremiz, dallanan bukarmak yol boyunca macerasna devam etmektedir. Atarda-marlarn iindeki gl kan basnc nedeni ile alyuvar, saniye-ler iinde vcutta olduka uzun bir mesafe katetmitir. Doku-lara ulamak ve sahip olduu oksijeni ve besinleri brakabil-mek iin ise hedefi, klcal damarlara ulamaktr.

  Arteriyoller, atardamar sisteminin son kk dallardr.Bir baka deyile atardamarlarn klcallara ayrlmadan ncekison halleridir. Bu damarlar, kann klcal damarlara gnderil-mesinde kontrol sbaplar gibi grev grrler. Arteriyollerinen nemli zellii, kendilerini tamamen kapatacak ya da bir-ka kat geniletebilecek kadar gl bir kas sistemine sa-hip olmalardr. Bunun en nemli nedeni de dokularbesleyen klcal damarlara ulaan kan kontrol altnaalmak ve dokulara "ihtiyalar kadar" oksijen ve be-

  HarunYahya

  213

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • sin gnderebilmektir. Basnl kann aniden klcallara geme-sini nleyerek, son derece ince olan bu damarlarn zarar gr-mesini engellemektir. te bu nedenle arteriyollerin direnci b-yk dolamdaki tm direncin yaklak yarsn oluturur vebyk dolamn btn blgelerinde en yksektir.104

  Kan akm, hemen hemen her dokuda kk atardamarla-rn ve arteriyollerin daralp genilemesi ile kontrol edilir. Amau bir gerektir ki, en kk damarn bile akm etkileyebilmezellii vardr. Bu damarlar, akmn hzn etkileyebilecekleri

  gibi tamamen durmasna da neden olabilirler. Bunun ne-deni damarlarn hangi hcrelere zel muamelede bu-

  lunacaklarn belirleyebilmeleridir. Bu hassas belir-

  AdnanOktar

  214

  Arteriyoller, atardamar-larn klcallara ayrlmadannceki halleridir. Kann,klcal damarlara gnderil-mesinde sbap grevi g-rrler. Bu nedenle okzel tasarma sahip yap-lar vardr. Gl kas sis-temleri nedeniyle ince ya-pl klcal damarlara gidenkan kontrol altnda tuta-rak, onlarn hasar grme-sini engeller.

  kalpt

  endz kas hcresi

  endotel

  arteriyol

  d tabakataban zar endotel

  dz kas elastiktabakann zerinekaplar

  klcal damar

  toplardamar

  endotel

  kalbe doru

  a) klcal damar ann detaylar

  b) arteriyoln yaps

 • lemenin yaplabilmesi iin kan kk atardamarlar terk ederve ancak birka milimetre boyunda ve 8-50 mikron apndaolan arteriyollere geer. Her arteriyol 10-100 klcal damar bes-leyebilecek ekilde dallara ayrlr.105

  Kk alyuvar, bir arteriyoln iine girerek, bundan sonrabesleyecei doku iin ayrlm olur. Dokuya gerekli besini veoksijeni ulatrmak iin bir klcal damarn iine girmesi gerek-mektedir. Kendisine yol gsterecek olan gl sbaplardan bi-rinden geecek yani arteriyollerin bir tanesini aacaktr. Artkgrevini yerine getirme zaman gelmitir.

  Sa Telinden nce Akll KlcallarOturduunuz evin bykln bir dnn. Eer ortala-

  ma bir apartman dairesinde oturuyorsanz, evinizin alan yak-lak 150 m2 kadardr. Vcudunuzda bulunan yaklak 10 mil-yar klcal damarn toplam yzey alan ise evinizin 3.5 kat ka-dar, yani yaklak 500 m2'dir.106 Bu nemli kyas yapmadan n-ce unu hatrlatmak gerekir; klcal damarlarn en bynnap 9 mikron kadardr. (9 mikron, milimetrenin binde 9'udur)Hatta yle klcal damarlar vardr ki, ancak mikroskop altndaseilip fark edilebilirler. Vcudun her noktasna ulaacak ekil-de yerletirilen bu geni a, muhteem bir yaratl rneidir.Bu rnei detayl olarak incelemek, Yce Allah'n bykl-n insana tekrar tekrar hatrlatmaldr.

  Bir organa giren atardamar, klcallarn sbaplarn olutu-ran arteriyol haline gelinceye kadar alt ya da sekiz kez dalla-narak incelir. Sonra arteriyol de iki- kez dallanarak a-pn 9 mikrona kadar drr ve yoluna klcal damarolarak devam eder. Baz klcal damarlar o kadar k-ktr ki, baz byk hcrelerin geiine izin ver-

  HarunYahya

  215

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • mezler. Alyuvarlar bile byle damarlarn iinden tek sra ha-linde ya da esneyip biimlerini deitirerek geebilirler.

  Atardamarlardan saatte 1,5 km hzla ilerleyen kan, klcaldamarlara girdiinde binde 1 orannda yavalar. Vcutta herblge olaanst kapsaml bir klcal damar a ile rlmtr.Binlerce kilometreyi bulan uzunluklar ile tek bir insandakiklcal damarlar, Amerika Birleik Devletlerini bir ucundan di-er ucuna kadar geebilirler.107 Bu mkemmel mekanizma, v-cuttaki tm hcreleri besleyebilmek iin meydana getirilmibenzersiz bir yaratl rneidir. Nitekim bir hcre, bir klcal

  damara en fazla 20-30 mikron uzaklkta olabilir. Bir ba-ka deyile bu uzaklk 0.02 mm'dir ve 100 trilyon hc-

  reyi dolaan bu mkemmel an kapsamn anla-mak bakmndan yeterlidir. Adnan

  Oktar

  216

 • Bu aklamalar yaparken durup biraz dnmek gerek-mektedir. nsan ancak bu zelliklerin detaylarn dnd-nde karsndaki yaratln muhteemliini anlayabilir. Ak-si takdirde anlatlanlar, herhangi bir fizyoloji kitabnda bulu-nabileceklerden farkl olmayacaktr. Kalnl mikronlarla ifa-de edilen bu yaratl harikasnn, vcuttaki "her" hcreye ula-abilmesi, gerek anlamda bir mucizedir. Olaanst bir yara-tltr. yle bir dnn; elleriniz, yznz, ayaklarnz, kol-larnz, ksacas bedeninizdeki her milimetrekare saysz klcaldamar an iinde barndran mkemmel bir yapya sahiptir.Daha da artc ve hayranlk uyandrc olan, tm bu alarnmutlaka birbirleriyle balantlarnn olmas, her birinin tekbir kaynaktan beslenmesidir. Sadece tek bir parmanzdayzlerce klcal damarn bulunduunu hesaba kattnzda bu-nun ne kadar byk bir harika olduunu daha iyi anlayabilir-

  HarunYahya

  217

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

  klcal damar

  krmz kan hcresi

  Klcal damarlar ylesine dar kanallardr ki, birok maddenin giriineizin vermezler. Hatta olduka kk olan alyuvarlar bile baz klcal-lardan tek sra halinde veya ekil deitirerek geebilirler.

 • siniz. nsann hayranlkla seyrettii bu mkemmellik, Allah'n

  yalnzca "Ol" emri ile var olmutur ve kukusuz yerlerin ve

  gklerin tek sahibi alemlerin Rabbi olan Allah, bunlarn ok

  daha mkemmellerini yaratmaya Kadir'dir. Nitekim Allah

  Kuran'da bu gerei insanlara u ekilde bildirmitir:

  Elbette gklerin ve yerin yaratlmas, insanlarn yaratlma-sndan daha byktr. Ancak insanlarn ou bilmezler.(M'min Suresi, 57)

  Allah'n bu kk damarlarda yaratt mucizeler bu ka-

  darla snrl deildir. Klcal damarlar, boyutlar ile kyaslan-

  mayacak kadar byk bir neme sahiptirler. Bu damarlar, s-

  v, besin maddeleri, hormonlar ve dier maddelerin kan ile

  dokular arasndaki geiini salamaktadr. Bu greve uygun

  AdnanOktar

  218

  KAN VE KALP MUCZES

  KILCAL DAMARLARDA GEMEKANZMALARI NASIL OLUR?

  a) Hcre ii svs araclyla kan vedoku hcreleri arasnda maddealverii gerekleir.

  b) Endotel hcre duvarndan mad-delerin geiinin 4 farkl yolu buemada grlmektedir.

  direktdifzyon

  hcre iidifzyon

  kesecikler

  hcre iiyar

  endotelaralk

  balaycdoku

  aralkdifzyonu

  kan hcresi klcal damar

  moleklleringeii

  hcre ii sv

  doku hcresi

  a)

  b)

 • olarak klcal damarlarn eperleri son derece incedir ve kk

  moleklleri geirebilecek zel yaplara sahiptir. Ksacas, do-

  kularn beslenme ve oksijen salama, ayn zamanda fazlalk-

  larndan kurtulma gibi hayati ilemlerinin tm klcallar sa-

  yesinde gereklemektedir.

  Klcal damarlarn eperleri 0.5 mikron kadardr. Bu eper-

  ler zerinde alveriin saland eitli kaplar vardr. Hc-

  reler iin gerekli olan tm maddeler bu kaplardan gemek zo-

  rundadrlar. Ancak kanda bulunan eitli proteinler bu kap-

  lardan geemeyecek kadar byktrler. Bu durum, sadece ge-

  rekli maddelerin dokulara ulamasn, kann iinde kalmas

  gereken dier molekllerin de yollarna devam etmesini sa-

  lamaktadr. Bu ayn zamanda, kan svsnn yani plazmann

  HarunYahya

  219

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

  c) Klcal damarlardan geen toplam sv ak, genellikle kan basnc ile ozmo-tik basn arasndaki farka baldr. Kan basnc da doru bir g salar. Oz-motik basn ise svy ieri doru eker. Bunun sonucunda sv arteriyole ba-lanma blgesindeki yarklar yoluyla klcal damarlardan dar itilir ve venzlebalant blgesinde tekrar kana geri alnr.

  klcal damarnarteriyol balanmablgesi

  kanbasnc

  hcre iisv

  ozmotikbasn

  kanbasnc

  ozmotikbasn

  klcal damarnvenze

  balanmablgesi

  ieriye girennet basn

  doku hcreleri

  darya kannet basn

 • AdnanOktar

  220

 • dokularn iine szmasn da engellemektedir. Damarlarniinde bulunan molekller svnn bu geiini durdurmakta vekan aknn devam etmesini salamaktadrlar. Sv miktarn-da ok az bir orann dnda bir azalma olmad iin vcutta-ki dengeyi olumsuz etkileyecek bir durum olumaz. 108

  Yada eriyen maddeler ise, klcallarn kaplarndan ge-mek zorunda deildirler. Bunlar, dorudan klcal damarlarnzarlarndan ieriye szabilirler. Bu son derece nemli bir zel-liktir nk klcallarn zar zelliklerinden kaynaklanan bu ko-lay gei ile oksijen ve karbondioksitin ok miktarda ve hzlbir ekilde aktarlmas mmkn olur. Dolaysyla bu gazlarndokulara ulama hzlar, sodyum, glikoz gibi svda erimeyenmaddelere gre birka kat daha fazladr. Bu durum, dokularnbu gazlara olan ihtiyac ile doru orantldr. Bir baka deyi-le, ihtiya ba gsterdiinde gei gerekleir.

  Birka mikrondan oluan ve bir ba dokusu ile kas doku-sundan meydana gelen bu akll borular, bulunduklar doku-nun ihtiyacna gre kann akn ve duruunu kontrol ederler.Bu kontrol kukusuz Allah'n byk bir nimetidir. Bu nemlitedbir ile klcal damarlardan kan srekli olarak akmaz. Klcal-larda akm, saniyeler ya da dakikalar iinde kesik kesiktir.Eer doku fazla miktarda oksijene ihtiya duyuyorsa, bu du-rumda stn bir kontrol mekanizmas ile klcal damarlar kasdokusunun etkisi ile geniler ve akmn devam ettii periyod-lar uzatrlar. Bylece dokuya daha fazla kan akm ve dolay-syla daha fazla oksijen ve besin ak olur.109

  Bu akll borularn iine girmi olan kk alyuvar hc-remiz, bu dar alan iinde zorlukla ve dura dura hareketetmektedir. inde bulunan hemoglobin molekllerisayesinde yol boyunca itina ile tad oksijenini b-

  HarunYahya

  221

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • rakmak iin hazrdr. Oksijen ihtiyac olan bir hcreye yakla-r, tad oksijen molekllerini, oksijenin kendisine ve-

  ya hcreye zarar vermemesi iin "usulca" brakr. Veonun yerine hcrenin dar atmas gereken karbon-

  AdnanOktar

  222

  KAN VE KALP MUCZES

  Bir alyuvar hcresi, oksijen ihtiyac olan hcreye yaklar ve ona oksijeni usul-ca brakr. Hcreden ald karbondioksit ile artk yk deimitir. Karbondi-oksiti vcuttan dar brakmak zere toplardamarlardan geerek akcierleredoru yola koyulur.

  kan ak

  krmzkanhcresi

  oksijen vebesinler

  arteriyol

  klcaldamar

  toplardamar

  kan akdokusvs

  dokuhcresi

  atklar

 • dioksiti alr. Artk geri dn yolculuuna hazrdr. Baka biryk yklenmitir, hedefine dnmesi gerekmektedir. Hedefle-dii yer ise, ykn alp yola koyulduu ilk merkez, yanikalptir.

  Burada bahsettiimiz bir klcal damardr. Yapt i, akabir nlemdir ve bu, ancak insan gibi akll bir varln d-np karar verebilecei bir uygulamadr. Ancak asl dikkat e-kici olan bedenin iindeki olaylarn pek ounun biz insanlariin bile birer sr olmasdr. Bu satrlar okuyanlarn pek ou,klcal damarlarda gerekleen bu olaylar gibi vcut iindekipek ok ilemi ilk defa duymakta, alnan nlemlerin ilk defafarkna varmaktadrlar. Bu durumda, nlemleri alann insanolamayacan bir kez daha grrz.

  Allah, yeryznde birbirinden kusursuz eserler yaratr.Akln kaynan anlamak iin bunlar "grmek" yeterlidir.Allah, "gren" ile "gremeyen" insan ayetlerinde u ekildebildirir:

  De ki: "Gklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tr."De ki: "yleyse, O'nu brakp kendilerine bile yarar da, za-rar da salamaya g yetiremeyen birtakm veliler mi (tan-rlar) edindiniz?" De ki: "Hi grmeyen (a'ma) ile gren (ba-siret sahibi) eit olabilir mi? Veya karanlklarla nur eit ola-bilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratmas gibi yaratan or-taklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mibenzeti? De ki: "Allah, hereyin Yaratcs'dr ve O, Tek'tir,Kahredici olandr." (Ra'd Suresi, 16)

  Kr olanla (basiretle) gren bir olmaz; iman edip salihamellerde bulunanlarla ktlk yapan da. Ne az talp-dnyorsunuz. (M'min Suresi, 58)

  HarunYahya

  223

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • Dev Dolam Ann Geri Dn Yolu: Toplardamarlar Karbondioksiti yklenip geri dnmeye hazrlanan alyuvar

  hcresi, klcal damardan uzaklarken iinde bulunduu tnelgitgide geniler. Kendisine, pek ok alyuvar hcresi ve dierbaka hcreler katlmtr. Kalabalk bir ordu eklinde gitgidegenileyen bir tnele doru yollarna devam ederler. Kendile-rini harekete geiren yksek basn artk azalmtr. Bundansonra daha ar bir ekilde ilerlemeleri gerekmektedir. Ta-dklar yk ise karbondioksittir. Oksijenin salad ak kr-mz renk neredeyse tamamen yok olmutur. Tadklar kar-bondioksit nedeni ile kann rengi artk mora dnk koyu birrenktir.

  Alyuvarn yoluna devam ettii bu dev tneller, toplarda-marlardr. Bu damarlar, vcudu dolaan hcrelerin eve dnyoludur. En geni toplardamar, bir kalem kalnlndadr.110

  Kandaki hcreler, dokulardan topladklar karbondioksiti vedier atklar, vcuttan dar atmak ya da deerlendirmekzere ana merkeze gtrmektedirler. Kalp, kendisine dneniki byk toplardamar karlar. Bunlardan bir tanesi, beyin vegsten dnen st vena cava, dieri ise mide ve vcudun altksmndan geri dnen alt vena cava'dr. Kalbe dnen bu top-lardamarlar sayesinde karbondioksit akcierler yoluyla darverilecek, onun yerine alnan yeni oksijen atomlar ile kanhcrelerinin hi bitmeyen bu yolculuklar tekrar batan bala-yacaktr. Kk alyuvar hcresi, ayn grevi defalarca yerine

  getirecektir. Tek bir gn iinde bu uzun yolu "tam 1000 ke-re", hi yorulmadan ve dinlenmeden katedecektir.111

  Toplardamarlar, tpk atardamarlar gibi son dere-

  AdnanOktar

  224

  KAN VE KALP MUCZES

 • ce byk damarlardr. Ancak bunlarn eperleri, kaslar bulun-duu halde atardamarlardan incedir. Bunun en nemli sebebikann, geri dn yolunda artk iddetli bir basn ile akmyoroluudur. Toplardamarlarn, basnca kar koyma gibi bir zo-runluluu olmamasna ramen kaslara sahip olmasnn son de-rece nemli bir sebebi vardr. Toplardamarlar, kaslar sayesindekaslp genileyerek fazla miktarda kan depo edebilme gibi bir

  HarunYahya

  225

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

  Toplardamarlar, atardamar ve kl-cal damarlardaki toplam kann 3 ka-t kadar kan tarlar. Byle yksekmiktarda kan tayabilmesi toplar-damarlarn yaps sayesindedir.

  kprckalt atardamar

  kprckalt toplardamarakcier atardamar

  aort

  karn zar toplardamar

  karn zar atardamar

  karnnaltndakitoplar-damar

  karnnaltndakiatar-damar

  uyluk toplardamar

  uyluk atardamar

  bbrekatardamar

  bbrektoplardamar

  alt anatoplardamar

  st ana toplardamar

  ahdamar

  boyun toplardamar

  akcier toplardamar

  bacak toplardamar

 • yetenee sahiptirler. Depoladklar bu kan, dolamn herhangibir yerinde ihtiya olduu zaman hazr durumda tutarlar.112

  Burada u nemli bilgiyi vermek yerinde olacaktr. Dola-m sistemindeki btn kann %84' byk dolamda kulla-nlr. Bu miktarn %64' ise toplardamarlarda dn yolculu-undadr. Atardamarlarda gezen kan oran sadece %15'dir.Vcutta 60.000 km.'lik bir alan kaplayan klcal damarlarda isesadece %5 orannda kan bulunmaktadr. Kalp, kann %5'ini,kk dolam ise %9'unu kullanr.113 Verdiimiz bu bilgilerdeen dikkat eken yn kukusuz toplardamarlarn sahip olduuyksek oran ve klcal damarlarn sahip olduu son derece d-k orandr. Toplardamarlar, byk dolamda atardamarlar-daki ve klcal damarlardaki toplam kann 3 kat kadar kan ta-rlar. Toplardamarlarn bu kadar yksek oranda kan tama-lar, biraz nce belirttiimiz gibi bir depo grevi grmelerin-

  den kaynaklanmaktadr. Klcal damarlarn ierdii kanmiktar ise, yaptklar i ile kyaslandnda olduka

  dktr. Bu ince damarlara, daima kontroll bir

  AdnanOktar

  226

  KAN VE KALP MUCZES

  d klf

  toplardamarn yaps

  Toplardamarlar, atardamarlar gibi kuvvetli kan basncna maruz kalmazlar. Bu ne-denle yaplar daha farkldr. Toplardamarlar, zel kaslar sayesinde kaslp genile-yerek fazla miktarda kan ilerinde depolayabilirler. Bylece herhangi bir ihtiyaannda toplardamarlarda saklanan bu kan hemen kullanlabilir.

  taban zarendotelyum

  kapakk

  dz kas,elastikfiberler

 • madde ak vardr. Vcutta kan kayb meydana geldii ve kan basnc dme-

  ye balad zaman, dolamn eitli blgelerinde basn ref-leksleri doar ve bunlar toplardamarlara eitli sinyaller gn-derirler. Mesaj alan toplardamarlar bu bilgi dorultusundakaslmaya balar. Toplardamarlar, bu zellikleri sayesinde v-cuttaki kan eksikliini rahatlkla giderebilmektedir. Vcuttatoplam kan hacminin %20'si bile eksilse, toplardamarlarn sa-hip olduklar bu zel depo sayesinde bu sorun hemen gideri-lir ve dolam sistemi normal bir ekilde fonksiyonunu sr-drmeye devam eder.

  Basnc olduka az olan toplardamarlar iindeki kann v-cutta hareket etmesi -zellikle de akciere yani yukar doruhareket etmesi- zor gzkmektedir. Ancak bu sorun, vcutta-ki mkemmel bir sistem ile zlmtr. Hareket ettiimizher an, bedenimizde bulunan kaslar toplardamarlarn zerinebasn yapar ve bu damarlardaki kann hareketlenmesine yar-dmc olurlar. Bacak damarlarmzdan kaslar sayesinde kannyukar ekilmesi iin uygulanan basn, yerekiminin yeredoru uygulad kuvvete eittir. Toplardamarlar, bacak kolgibi hareketli blgeleri geip iskelet kaslarndan uzaklatn-da ise ona yardmc olan kaslar, solunum kaslardr. Akcierinhemen altnda bulunan ana toplardamardaki kan, her nefesalmzla birlikte harekete geer. Dolaysyla genileyen g-s kafesinin meydana getirdii basn kann kalbe doru yolalmasn salar.

  Toplardamarlarn kann akn kontrol etmek iin bunundnda da mekanizmalar vardr. Bunlardan en nemlisi,atardamarlarda bulunmayan, sadece toplardamarlarazg kapakklardr. Toplardamarlardaki bu kapak-

  HarunYahya

  227

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • klar, tpk kalp kapakklarnda olduu gibi, kann tek birynde akmasna olanak verir ve arkasndan kapanrlar. Byle-ce basnc az olan kann geriye doru akmas engellenmiolur.114 Atardamarlarda byle bir mekanizmaya ihtiya yoktur.nk basn son derece yksektir ve kann geri dn gibibir ihtimal sz konusu deildir. Allah'n son derece kusursuzve detayl yaratt bu sistemde ihtiya olan ile olmayan ayrtedilmi ve damarlar, kan iletebilmek iin kendilerine en gerek-li sisteme sahip olmulardr. Damar ann bu muazzam meka-

  nizmas, hi phesiz "bir dzen iinde biim veren"(A'la Suresi, 2) ve "kusursuzca var eden" (Har Sure-

  si, 24) Allah'n bir eseridir. Allah, insan yaratm ve

  AdnanOktar

  228

  KAN VE KALP MUCZES

  Vcudumuzdaki toplardamarlar, yaptklar iin bir gerei olarak farkl bir zelliesahiptirler. Kirli kan kalbe geri gtren toplardamarlarn iinde alp kapanabilenkapakklar vardr. Bu kapakklar sayesinde kann geriye doru akmas engellenir vekirli kan bu yntemle kalbe geri tanr. Bu muhteem yaratl, kusursuz yaratanRabbimiz'in stn ilmini bize bir kez daha gsterir.

  endotel

  tek ynl toplardamar kapak

  dz kas veelastik doku

  kapakklar

  damarboluu

  orta tabaka

  alt tabaka

  TOPLARDAMAR

  (elastik ve kolajen fiberler)

  d tabaka

 • bedenindeki saysz kompleks mekanizmay bu yaratla delilklmtr.

  Aradaki bu byk basn farkna ramen, atardamarlardanda toplardamarlardan da her saniye akan kan miktar ayndr.Vcudun byle bir dengeye ihtiyac vardr, aksi takdirde vcu-dun belirli yerlerinde kan birikmeleri meydana gelecektir. Top-lardamarlarda, basn dolaysyla atardamarlardaki gibi "hzl"akan bir kan yoktur. Yani toplardamarlarn, atardamarlarla eitseviyede kan tamas imkansz grnmektedir. Ancak durumhi de yle deildir, toplardamarlar aplar olduka geni da-marlar olduklarndan bol miktarda kan tayabilirler. Yani birin-den hzl, dierinden ise damarn genilii nedeni ile bol miktar-da kan akar. Bylelikle iki ana damar arasndaki gidi dnmiktar mkemmel bir ekilde dengelenir.115

  Vcuttaki "dengeler", birok insan iin ok tandk bir kav-ram deildir. nk bu dengelerden herhangi biri sebepsizyere bozulmaya uramaz. Bu nedenle pek ok insan yaamnsorunsuz geirir. Oysa vcudun iinde srekli sabit olmas ge-reken, asla bozulmamas, zarar grmemesi gereken sayszdenge vardr. Kann bedendeki dolam sistemi de bu denge-lerden bir tanesidir. Bu dengeyi olumsuz etkileyebilecek pekok faktr vardr ama dengenin sabit kalmas iin oluturulandzen o kadar benzersizdir ki, kalpten kan kan miktarylakalbe dnen kan miktar ayndr. Bu dengenin bozulduunuvarsayalm; byle bir durumda vcuda gnderilen kan geridnemedii iin vcudun belli yerlerinde toplanacaktr. Buda, vcudun eitli yerlerinde demlerin ve damar atlama-larndan kaynaklanan yaralarn olumasna neden ola-caktr. Kalbe yetersiz kan dnd iin temizlenenkan miktar da olduka az olacak ve kalpten yeni

  HarunYahya

  229

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • gnderilecek olan temiz kan, bedeni besleme konusunda ye-tersiz kalacaktr. Bir sre bu dengesizlik devam ettiinde ise,vcut organlar beslenemeyerek lmeye balayacaktr.

  Gelen kan ile giden kan arasndaki orann "eit" olmasnnnemini vurguladmzda, bunun yine size zel yaratlm biryap olduunu aka anlarsnz. Allah'n, can balayan, sa-lk veren, dirilten ve yaatan anlamlarna gelen Muhyi sfat,bu nemli rnek ile bir kez daha karmza km olur. Grl-d gibi detay detay incelenen herey, bizi yaratan Allah' da-ha iyi tanmamz, O'nun kudretini anlamamz salamaktadr.Hereyimizi O'na borlu olduumuzu bize gstermektedir.Allah'n tm yaratt nimetler karsnda insann yapmas ge-reken ise Allah'a srekli kretmesi ve yaamn O'nu raz ede-cek ekilde geirmesidir. nkarclar, bunu yapmayarak, canl-lardaki zelliklere yaratl dnda yeni aklamalar arayarakAllah'n apak varln dier insanlara da inkar ettirebilecek-lerini zannederler. Oysa Allah, stn, kuvvetli, gl ve ma-lup edilmesi mmkn olmayan, galip olandr. Bu gerek birayette yle belirtilir:

  Allah, yazmtr: "Andolsun, Ben galip geleceim ve elile-rim de." Gerekten Allah, en byk kuvvet sahibidir, glve stn olandr. (Mcadele Suresi, 21)

  Toplardamarlardaki yolculuk sonrasnda kan, temizlen-mek zere akcierlere getirilir. Tanan karbondioksit buradandar atlacaktr. Vcutta oksijen tayan tek toplardamar iseakcier toplardamardr. Akcier toplardamarnn neden by-le farkl bir grev stlendii ise, vcuttaki "kk kan dola-

  m" incelendiinde anlalacaktr.

  AdnanOktar

  230

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  231

 • Akcierlerde Kann Temizlenmesive Kk Kan Dolam Alyuvarn yolculua balayp btn vcudu katetmesinin

  ardndan yaklak 40 saniye gemitir. Alyuvar hcresi, artk

  balad yerde, yani kalptedir. Bu defa karbondioksit dolu

  kirli bir kan iinde dolamaktadr. Ancak bu kann temizlen-

  mesi arttr. te bu nedenle alyuvar hcresi, "kk kan dola-

  m" ad verilen bu yeni yolculua balamak zere, sa kulak-

  ktaki yerini alr. Yolculuunun daha ilk banda yaadklar-

  n bu defa da kalbin sa tarafnda yaamak zorundadr. Sa

  kulakktaki kapan almas ile birlikte yanndaki dier ar-

  kadalaryla sa karnca geer. Sa karnca gemesiyle

  AdnanOktar

  232

  KAN VE KALP MUCZES

  Dolam sistemi iindeoksijen akcierlerdendokulara tanr. Kar-bondioksit ise dokular-dan akcierlere tanr.Glikoz, barsaklartarafndan emilir vegeici olarakkaracierde glikojenolarak depo edilir.Daha sonra buradandokulara gnderilir. Bukusursuz i blmAllah'n eserlerindekikusursuzluu bir kezdaha gstermektedir.

  CO2

  akcierler

  kalp aort

  re

  ana toplardamar

  O2

 • zerindeki kapak artk kapanmtr. Geri dnmesi imkansz-dr. Sa karncn iinde olduka ksa bir sre kalr ve hemenardndan ikinci kapak akcierlere doru giden anayolu aar.kinci yolculuk balamtr. Ancak bu dierinden daha ksadr.te bu nedenle "kk dolam" olarak isimlendirilir.

  Sa kulakktan pompalanan kan akcier atardamarnaular. Akcier atardamar kalpten ktktan sonra ikiye ayrla-rak sa ve sol akciere kollar gnderir. Akcierlere giren budamarlar akcierlerin iinde, oksijen ile karbondioksitin yerdeitirdii hava kesecikleri olan alveollerin eperinde, eitliklcal damarlara ayrlr. Burada kirli kandaki karbondioksit al-veollere, alveollerdeki oksijen ise kana geer. Temizlenen kan,akcier toplardamar ile kalbin sol kulakna, yani yolculu-un ilk balad yere getirilir. Bir toplardamarn ilk defa ola-rak temiz kan tamas durumu bu ekilde gereklemektedir.

  Dardan gelen hava akcierlere bronlar yolu ile dolar.Bronlar akciere girdiklerinde ise eitli kollara ayrlrlar. Al-veoller, ite bu kollardr. Akcierlerin iinde hava ile dolu ola-rak 300 milyon alveol bulunmaktadr. Bunlarn tmnn e-peri, oksijen-karbondioksit alveriini gerekletirecek klcaldamarlarla evrilidir. Buradan yola karak sadece akcierler-deki klcal damarlarn apn tahmin etmek zor deildir. Alve-ollerin yzey alanlar yaklak 230 m2'dir. Bu miktar, bir teniskortunun byklne eit bir byklktr. Milimetreninmilyonda biri kalnlndaki duvarlar ile klcal damarlar vealveoller, bizler iin hayati neme sahip grevlerini yerine ge-tirirler.116

  Akcierlerde gerekletirilen bu gaz alverii ger-ekten de mucizevidir. Akcier her dakika 56x1021 (56saysnn yanna 21 sfr getirilmesi ile oluan say

  HarunYahya

  233

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • AdnanOktar

  234

  bronlar

  kirli kan

  temiz kan

  alveol

  KILCAL DAMAR

  ALVEOL

  kanageenoksijen

  alveole giden karbondioksit

  kan hcreleri

  hcrezar

  sitoplazma

  akcierdekihava

  oksijenlikan

  oksijenmoleklnn yolu

  aktif yzeykatman

  alveolhcresi

  taban zarfiberleri

  klcaldamarhcresi

  Alveoller, hava ile klcal damarlardaki kanarasndaki bariyerin toplam kalnl 4 mik-rometredir. Bu kalnlk, tek bir alyuvarhcresinin yarap kadardr. Bu bariyerde-ki ar incelik, iki yne doru gerekleengaz alveriinin olduka hzl ve etkili ol-duunu gstermektedir.

 • 56 septrilyon) oksijen atomunu hcrelere ulatrr.117 Yapma-mz gereken tek ey nefes almaktr. Gnlk hayatmz devamettirirken, iimize ektiimiz bir miktar hava ile akcierleri-mizde bu muazzam gaz deiimi mthi bir hzla gerekleir.Bu alveri sonrasnda artk oksijen yklenmi olan kk al-yuvar hcremiz, yolculuunun ilk bana dnm, dokularaoksijen tamak iin sol kulakktaki yerini almtr. Sayfalar-dr sadece genel hatlar ile anlattmz bu muazzam yolculukise, bir dakikadan daha az srmtr.

  u nemli detay hatrlatmakta fayda vardr. Eer klcaldamarlar, alveollerden bir miktar uzak olsalar, bu nemli al-veriin gereklemesi imkanszlar. Onlarn, hemen alveolle-rin yaknnda yer almalar, satrlardr defalarca karlatmzve hayranlk duyduumuz mkemmel bir yaratl rnein-den baka bir ey deildir. Deil bir tesadfi olay, planlar ya-pabilen, dnp tasarlayan, akln kullanabilen bir insan bi-le bedenin her noktasnda varln aka gsteren bu kusur-suz zellikleri gerekletirebilme yeteneine sahip deildir.Bu eser, mthi bir Akln, byk ve Yce bir Kudretin eseridir.te Allah, bize Kendisi'ni bu nemli yaratl delilleriyle tan-tr. Dnp anlayabilen bir insan iin Allah'n eserlerini gr-mek olduka kolaydr. Allah, Kuran'da bu nemli gerei y-le bildirmitir:

  Allah, hereyin Yaratcs'dr. O, herey zerinde Vekil'dir.Gklerin ve yerin anahtarlar O'nundur. Allah'n ayetlerine(kar) inkar edenler ise; ite onlar, hsrana urayanlardr.(Zmer Suresi, 62-63)

  HarunYahya

  235

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • Kan Akmnn Kontrol Mekanizmas Yaplacak olan bir iin getirece-

  i faydalar ve zararlar hesaplaya-

  rak ona gre tedbir almak; insana,

  yani akla" zg bir kabiliyettir.

  Ancak sadece insan bedenindeki

  dolam sistemine baktmzda

  bile insandan daha "akll" gr-

  nen baz varlklarn birarada mt-

  hi bir organizasyonu stlendikle-

  rini anlarz. Sorumluluklar ise b-

  yktr: Bir insan hayat! te bu

  yzden hi ara vermeden, hi hata

  yapmadan ve en nemlisi de her

  durum ve arta kar tedbir alarak

  yollarna devam etmeleri gerek-

  mektedir.

  Vcuttaki bu mekanizmann

  "akll" olduunu ispat eden birok

  delil vardr. Bedende, daha nce

  birka kere deindiimiz gibi, "ih-

  tiyalar saptanmaktadr". Bunun

  hangi kararla yapld ve ihtiya-

  lar kimin saptad belli deildir.

  Ama kalp, damarlar, kann iinde

  gezen hcreler, hep birlikte mthi

  uurlu bir organizasyon gerekle-

  tirirler. Buna gre kalp, kan belirli

  AdnanOktar

  236

 • miktarda pompalar, alyuvarlar

  sahip olduklar oksijeni belirli

  hcrelere datr ve en nemlisi

  de damarlar belirli yerlere kan

  akn salarlar.

  Siz uyurken veya dinlenir-

  ken, kalbinizin pek fazla kan

  pompalamas gerekmez. Yata-

  nzdan aniden dorulduunuz-

  da nefes nefese kalmanzn ne-

  deni aradaki bu farkllktr. Kalp,

  siz uyurken ancak sizi hayatta

  tutacak kadar kan pompalar. Bu

  elbette deerli bir tasarruftur.

  Yatanzdan kalkp yrmeye

  baladnzda kalbin hareketi

  artar. Sizi daha fazla zor durum-

  da brakmadan mesaj gerekli ye-

  re iletilmitir: Vcut hareket ha-

  lindedir ve daha fazla kana ihti-

  ya vardr. Bir yere doru ko-

  maya baladnzda ise kalbini-

  zin kan pompalama hz ve hac-

  mi 6-7 kat kadar artar. Vcut bu

  konuda ok iktisatldr. Vcu-

  dun her yanna her an ayn mik-

  tarda kan gitmez. Kan, yemek

  yediinizde midenize, yzd-

  nzde akcierlerinize ve kas-

  larnza, bir ey okuduunuzda

  HarunYahya

  237

 • beyninizde toplanr. nk o anda beslenmesi ve nefes alma-

  s gereken en nemli hcreler o blgelerdedir.

  ktisat, sadece byle zamanlar iin geerli deildir. Normal

  artlarda beden, kaslar beslemek iin ar bir gayret gster-

  mez. Kaslar, bedenin %30-40'n oluturmaktadr. Buna ramen

  gnlk dinlenme halinde kaslara giden kan miktar artc

  derecede dktr. Ama kaslarnz altrmaya baladnz-

  da, metabolik aktiviteniz 50 kat, kaslara kan ak ise 20-25 kat

  kadar artar.118 Bu gerekten de hayret verici bir deiikliktir. Bir

  egzersiz srasnda kaslarn gerekten de bu ar kan akmna

  ihtiyalar vardr. Eer kaslar, normal artlarda da bu kadar b-

  yk miktarda kana ihtiya duysalard, kukusuz kalbin bu me-

  tabolizmaya yetiebilmesi imkanszlard. Bedenin akll de-

  238

  KAN VE KALP MUCZES

  Spor yaparken kaslarmz normal artlara oranla 20-25 kat daha faz-la kana ihtiya duyarlar. Eer normal artlarda kaslar bu miktarda

  kana ihtiya duysayd, kalbin bu ar tempoya gc yetmezdi. An-cak hereyi bir lyle yaratan Rabbimiz, kalbimizi de, kaslar-

  mz da birbirine uygun yaratmtr.AdnanOktar

 • netleyicileri, bunun yerine mevcut kan beyin gibi daha nem-li ve gerekli yerlerde kullanmay tercih ederler.

  Beyin, srekli beslenmesi ve oksijen almas gereken bir or-gandr. Bunun tek nedeni, bedende tm olup bitenleri ve tmorganlar kontrol altnda bulundurmasdr. in ilgin yanise, kalp, kan damarlar ve kan hcreleri bu hayati gereinfarkndadrlar. te bu nedenle, beyne kan ak, ne pahasnaolursa olsun mutlaka srdrlr. Damarlarn beyne her daki-ka yaklak 1 lt kan ulatrmalar gerekmektedir. Bir kanamaannda ise vcutta azalan kan, bu grevi stlenmi sinirler ta-rafndan beyne doru ekilir. Beyinde bulunan damarlar, ken-dilerini bu acil duruma gre ayarlar, alr ya da daralrlar. Du-rumdan haberdar olan vcudun dier blmlerindeki kan da-marlar, bu ana merkezi kurtarabilmek iin kendi geilerinidurdururlar. Bylelikle daha az neme sahip organlara kangitmesi engellenir. nsan bedeninin her noktasnda kendisinigsteren "akl", bir kez daha karmzdadr.

  Vcuttaki her dokunun kan akm gereksinimleri, tam ola-rak ihtiyac karlayacak ekilde kontrol edilir ne eksik nefazla.- rnein, en nemli gereksinimi oksijen olan bir doku-ya kan akm, dokunun tam oksijen alabilecei miktar kadarbazen de biraz daha fazladr. Fakat bundan daha ok kan ak-m hibir zaman olmaz. Bu mthi kontrol, dokularn beslen-mesini hibir zaman yetersiz duruma drmedii gibi, kal-bin i ykn de minimum dzeyde tutar.119 Son derece b-yk bir neme sahip olan bu kontrol sistemi ise, damarlarngei izni salayp salamamalar ile ilgilidir. Damarlar, an-cak ihtiya iinde olan doku iin yollarn aar, yani ge-niler, o srada daha az kana ihtiya duyan bir dokuiin ise yolu kapatr, yani kaslrlar. Damarlar kas-

  HarunYahya

  239

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • larla evreleyen mkemmel yaratln nemi ite buradadr.Peki byle bir kontrol mekanizmas olmasayd ve vcuttaki

  her doku ve organ her an eit seviyede kan ile beslenseydi neolurdu? O zaman kalbin, u ankinden bir kat daha fazla kanpompalamas gerekirdi.120 Kalp, muhtemelen byle bir tempo-ya yetiemez ve ksa bir sre iinde yorgun derdi. Bedenini-zin fazla oksijene gereksinim duyduu zamanlar; yksek bir

  daa ktnz veya ar youn bir spor yaptnz d-nn. Vcudunuzda meydana gelen oksijen ihtiyac-

  n karlamak iin ne kadar hzl nefes alrsnz ve

  AdnanOktar

  240

  KAN VE KALP MUCZES

  Vcudun ana merkezi olan beyin herhangi bir kaza durumunda ncelikli korun-mas gereken organlardan biridir. Vcudumuzdaki kan damarlar beynin bu n-celiini bilircesine hareket ederler. Beyne giden kan miktarnn azalmas duru-munda hem beyin kan damarlar hem de dier damarlar acil nlem alrlar. Be-yin damarlar bu durumda geniler veya daralrlar, vcuttaki dier damarlar dabu ana merkezi kurtarabilmek iin kendi geilerini durdururlar.

 • kalbiniz ne kadar hzl atar. Bedenin tm dokularnn ayn mik-tarda kanla beslenmesi, size gnn 24 saati buna benzer bir du-rumu, hatta belki de daha younunu yaatacaktr. Bu kyas, be-denin bu kontrol mekanizmasnn sizin iin ne kadar byknem tadn gstermek iin yeterlidir.

  Damarlar, gerekten de bu mkemmel kontrol iin zelolarak yaratlmlardr. Acil durumlarda ne yapmalar gerekti-ini bilir ve buna gre son derece aklc ve "hayat kurtarc"tedbirler alrlar. rnein souk bir ortam, vcut ssnn azal-mas ve beynin zarar grmesine neden olabilecek tehlikeli birortamdr. Ancak insan, damarlarn bu stn kabiliyetleri saye-sinde iddetli souklara dayanabilecek bir metabolizmaya sa-hip olur. Souk bir hava ile karlaldnda ayak ve el par-maklarndaki damarlar, alnan ilk tedbir ile hemen bzlrler.Bu ekilde el ve ayak parmaklarna kan ak azaltlm ve v-cuttaki kann soumas nlenmi olur. Bilindii gibi el veayaklardaki damarlar, yzeye yakn damarlardr ve bu neden-le vcuttaki kann soumasna neden olabilirler. Kann sou-mas ise kan ile beslenen kalp ve beynin de soumas anlam-na gelir ki, bu ok byk bir tehlikedir.

  Ciddi derecede souk bir hava ile karlaldnda ise, v-cudunuzdaki damarlar sizi donmaktan, yani lmden kurtar-mak iin parmaklarnz feda eder ve bu blgeye kan akmntamamen durdururlar. Ayn anda beyin de mesaj gndererekkaslarn birbirlerine dokunarak titremelerini salar. Bu titre-me sonucunda hareketlenen damarlar ve dolaysyla kan, v-cut ssnn biraz daha artmasna neden olur.121 Karl bir ha-vada dar ktnzda kukusuz siz de vcudunuzdaalnm bu tedbirlerin etkisini hemen hissedersiniz.Vcudunuzda souktan ilk etkilenen yerler el ve

  HarunYahya

  241

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • AdnanOktar

  242

 • ayaklarnzdr. Souktan dolay vcudunuzda balayan titre-me de, beyinden gelen ltimatomun bir sonucudur.

  Damarlarn bzlp gevemeleri kukusuz beynin kont-rolndedir. Beyin, eitli sinir hcreleri ve hormonlar sayesin-de ilgili damarlara mesajlar gnderir. Buna gre, hangi doku-nun neye ihtiyac var belirlenmi olur. rnein, tmyle psi-kolojik bir olay olmasna ramen utandnzda ya da ok bu-naldnzda, sinirlerinizden gelen sinyaller, atardamarlar sa-ran kaslara ular. Atardamar kaslarnn gevemesi sonucundakan ak fazlalar ve yznz aniden kzarr.122

  Klcal damarlar ise, bu konuda en zgr davranan damar-lardr. Tamamen ihtiyaca gre kan akna devam eder, gerek-tiinde ak tamamen keser, gerektiinde de vardiyal olarakkann geiine izin verirler. rnein siz dinlenirken, pek okklcal damarnzdaki kan ak durmutur. Ama ince barsa-nzda, yemein hemen arkasndan kan ak hzlanr. Nor-mal artlarda vcudunuzun btn klcal damarlarn doldura-cak kadar kannz yoktur. Eer vcut, tm klcal damarlarlar-nz kan ile doldurmu olsayd, beyninize kan gitmezdi ve k-sa bir sre iinde baylrdnz. Byle bir durumun biraz uzunsrmesi ise, beyninizin lmne neden olurdu.123

  Klcal damarlarn kann akn dorudan kontrol edebil-me kabiliyetleri, kann soumamas ve dolaysyla vcut ss-nn sabit kalmas asndan da son derece nemli bir zelliktir.Souk havalarda zellikle cilde yakn blgelerdeki klcal da-marlarn aklarn durdurmalar, burada s kaybnn meyda-na gelmesini engellemi olur.124

  Vcudun ssnn dengede tutulmasnda, souk ka-dar scak da etkilidir. Ar scakta vcuttaki damarlar

  HarunYahya

  243

  Kusursuz Ulam A:Kan Damarlar

 • tam tersi bir yntem kullanrlar. Scak bir ortama girdiinizdederinize yakn olan kan damarlar geniler. Kan, cildinize, ya-ni yzeye yakn yerlere hcum etmitir. Bu nedenle yznzkrmzlar. Kandaki s, cildinizi str ve bu s da deriden ha-vaya verilir. Bylelikle ortam scak olmasna ramen, bedeninss normal seviyede kalr.

  Daha pek ok detay olan bu muazzam tedbirler karsn-da akln kullanabilen her insan, karsndaki nemli gereinfarkna varmtr. Karmzda, insan aklnn snrlarn aan birakl, muazzam bir kusursuzluk vardr. Btn bunlara ak u-urla aklama arayan bir insan, Rabbimiz olan Allah'n mutlakvarln ve hakimiyetini fark edecektir.

  Kitabn bandan beri anlatlan bu mkemmellikler,Allah'n Yce varlnn, "her yerde" olduunu gsterebilmek,ihtiaml eserlerinin kendi bedenimizde de var olduunu farkettirebilmek iindir. Bu ak gerekleri gremeyen veya gr-meyi reddeden kiiler, dtkleri byk yanlgnn ahirettefarkna varacaklardr. Kendilerine gsterilmi saysz deliligrmezden gelmenin, hatta grdkleri halde tm bunlar iinbaka aklamalar aramann karl Allah Katnda oldukabyk olabilir. Bile bile inkar edenler iin Allah sonsuz bir ce-hennem hayat hazrlamtr.

  Akln kullanan her insann, ahiret hayatnn gerekliineihtimal verip biraz dnmesi ve cehennem azabndan ciddiekilde korkmas gerekmektedir. Allah, inkarlar ile ahirete gi-denlerin durumunu bir ayette u ekilde aklar:

  Gerek olan va'd yaklamtr, ite o zaman, inkar edenleringzleri yuvalarndan frlayacak: "Eyvahlar bize, biz bun-

  dan tam bir gaflet iindeydik, hayr, bizler zalim kim-selerdik" (diyecekler). (Enbiya Suresi, 97)

  AdnanOktar

  244

  KAN VE KALP MUCZES

 • HarunYahya

  245

 • nsan bedeninde "kan" denen krmz bir svolduu kukusuz tarihin balangcndanberi biliniyordu. Ancak kann vcut iindesabit durmad, "dolat" ok sonralaranlald. Bunun kefi, slam dnyasnn bi-lim, sanat ve dnce alanlarnda dnyann

  ncs olduu Ortaa'da mmkn oldu: Mslman hekimbn en-Nafis ilk kez kan dolamn detayl olarak aklad. Ay-n gerein Avrupallar tarafndan renilmesi ise, 17. yzy-ln ilk yarsnda William Harvey'in bulgularyla oldu. Harvey,Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus (Hayvan-larda Kalbin ve Kann Haraketi Hakknda Anatomik Bir al-ma) adl kitabnda, kann kalp tarafndan pompalanarak tmvcudu dolatn kantlaryla ortaya koydu.

  Eer sizin de bedeninizde akan kann varlndan dahance hi haberiniz olmasayd ve bir gn bunu aniden kefet-seydiniz, bir hayli arrdnz. Sizi ilk hayrete dren, deri-nizin hemen altnda alabildiine krmz bir rengin hakimiye-ti olurdu. Bu svnn son derece hzl bir biimde hi durma-dan akmakta olduunu rendiinizde ise daha da ok ara-caktnz. Darya akan kann bir sre sonra "kendiliinden"durup phtlaarak, akt blgeyi tamamen farkl bir grn-me getirdiine ahit olacaktnz ve bundan dolay aknl-nz daha da artacakt. Bu svnn neden byle "zel" oldu-unu ve bedeninize neden ve nasl yerletirilmi oldu-unu merak etmeye balayacaktnz.

  Biraz detayl incelediinizde ise kan olmadanHarunYahya

  247

 • bedeninizin yaayamadn ama belki de daha ilginci, "bede-niniz olmadan da kann yaayamadn" fark edecektiniz. -te bu nedenle ne yaparsanz yapn, hangi laboratuvarda ince-lerseniz inceleyin, bu mkemmel yapnn detaylarn asla tamanlamyla renemeyecektiniz.

  Bu durum u an iin de geerli. Bilim adamlar kan tm de-taylar ve tm fonksiyonlar ile incelemeyi henz tam olarak ba-aramadlar. Bunu yapmalar da u an iin pek mmkn grn-myor nk kan, ancak insan bedeninde canl zellii gstere-biliyor. nsan bedeninden ayrldnda adeta "lyor" ve pht-lamaya balyor.Kanla ilgili genel birbilgi edinebilmemi-zin sebebi ise, kanoluturan hcrelerinkandan ayrtrlarakincelenebilmesi

  AdnanOktar

  248

  KAN VE KALP MUCZES

  Kan, vcudun dnaktnda phtlarve canllk zelliini

  yitirir. Artk adeta l-m gibidir. Bu ne-

  denle bilim adamlarkann tm zellikleri-

  ni laboratuvar orta-mnda inceleyeme-mektedirler. Bu da

  bilim dnyasnn, ka-nn benzeri bir svnnyaplmasndan henz

  ok uzak olduunugstermektedir.

 • Bilim adamlar, iindeki hcreler alnm olan plazmay da sak-lamaya urayorlar ama bunun muhafaza edilebilmesi iin dekimyasal ilemler gerekiyor. Mikroskop altnda belli bir yaamve hareket ekline sahip hcrelerin ise insan bedeninde de aynzelliklere sahip olup olmadklar bilinmiyor. te bu nedenle,saysz bilim adam biraraya gelip, dnyann en gelimi labo-ratuvarlarnda, en gelimi sistemlerle kann bir taklidini yap-may baaramadlar. u andaki aratrmalar en azndan sadeceoksijen tayabilen yedek bir sv yapma ynnde yrtlyor.

  Verilen tm bu detaylar, bu konuda biraz durup dnl-mesini salamak iindir. Baz medya, eitim kurumlar veya"popler kltr" araclyla verilen gizli veya ak telkin, bir"evrimlemenin" var olduu zerinedir. Bu ylesine bir n ka-buldr ki, evrim savunucular insanlarn bu konu zerindefazla dnmelerini istemezler. Bilimsellik klf altnda asln-da son derece komik bir masal anlatr, onu da birka kimyaforml ile sslerler. Tm bunlara eitli speklasyonlar hat-ta sahtekarlklar da eklenince ortaya son derece ciddiye al-nan, bilimsel kurumlarda konu edilen, hakknda konferanslarverilen bir evrim teorisi hikayesi kar. Aslnda kartlan buyoun grlt ile anlatlmak istenen sadece udur: Bu muaz-zam evren, kusursuz insan bedeni, birbirinden eitli hayvanve bitkiler, ksacas var olan herey "tesadfen" olumutur.ddia o kadar mantksz ve utan vericidir ki, artk kimi bilimadamlar bunu aka dile getirmez, bilimsel terimler kullana-rak olay geitirmeye alrlar.

  Bu konu zerinde fazla dnlmesini istememelerininsebebi de budur. nk yeryzndeki "herhangi bir ey"biraz derinlemesine incelendiinde, evrim teorisininne kadar byk bir yanlg olduu rahatlkla anla-

  HarunYahya

  249

  Mkemmel Dolam AKarsnda Evrim kmaz

 • labilir. Karlatnz her sistem ylesine detayl ve aklcdr

  ki, tesadflerle meydana gelmesi bir yana, tek bir tesadfn

  bile sistemin akn bozaca hemen grlr. ncelenen eyin,

  bir canlnn vcut mekanizmas veya bir iein kompleks ya-

  ps olmas da gerekmez. Tek bir proteinin amino asit dilimi,

  canlln yaratlm olduunu anlamak iin yeterlidir. Bu ki-

  tapta incelediimiz kan dolam sistemini genel hatlaryla

  yle bir hatrlamaya aln. Evrim teorisi, bu detayl, son de-

  rece kompleks ve hereyden nemlisi hayati nemi olan me-

  kanizmann saysz yesi iinden "tek bir makromolekln bi-

  AdnanOktar

  250

  KAN VE KALP MUCZES

 • le kkenini" aklayamamaktadr. Aklamas da mmkn de-

  ildir, nk bu muhteem organizasyon iinde tek bir rastge-

  le mdahale, sistemi tmyle altst etmeye yeter. Darwinist

  eilimli Bilim ve Teknik dergisinde, bu gerek u szlerle itiraf

  edilmektedir:

  "Kanda gerekleen herey son derece karmak ve birbiriyle ilikili-

  dir. Herey, en kk ayrntya varncaya kadar kusursuz bir ekil-

  de dzenlenmitir. Kanda o kadar kusursuz bir ileyi vardr ki, en

  ufak bir bozukluun ok ciddi sonular olabilir. "125

  Kan, ancak bedende canldr. Beden de ancak kan oldu-

  HarunYahya

  251

  Mkemmel Dolam AKarsnda Evrim kmaz

 • unda yaar. Dolaysyla kann, ne nce ne sonra, tam zama-nnda yani kan dolamyla yaayan ilk canlyla birlikte var ol-mas gerekmektedir. Sadece var olmas yeterli deildir, hare-ket de etmesi gerekir. O halde kalp de ayn anda var olmaldr.Kalp ve kan babo hareket edemezler. Bir gzergahlarnnolmas gerekir. te bu yzden kan damarlarnn da tam bu s-rada denmesi gerekmektedir.

  Evrimcilerin iddialar gz nnde alndnda tesadflersonucunda yeryzndeki ilk kan dolam sistemine sahip or-ganizmalarn ortaya km olduunu kabul etmek gerekir. Fo-siller, bu zellikteki organizmalarn, dier tm kompleks ya-am formlaryla birlikte, Kambriyen devirde ortaya ktngstermektedir. Kambriyen canllarnn ounda kan dolamsisteminin bulunduu bilinmektedir. Daha nceden fosil kayt-larnda sadece tek hcreliler ve ok basit baz ok hcrelilervarken, Kambriyen'de kan dolamnn nasl olup da bir anda,herhangi bir ncl olmadan ortaya kt sorusu, evrim teori-si asndan cevapszdr. ok hcreli bir canlnn bedeninin ya-ayabilmesi iin onu oluturan milyonlarca hcrenin "ayr ay-r" yaatlmas gerekmektedir. Bu durumda kan damarlar herhcreye urayan mkemmel ulam a ile birlikte bedenin ya-amaya balad ilk an kusursuz olarak var olmaldr. Oksije-ni ieri alacak solunum mekanizmalar, direktifleri verecek be-yin, kan retecek organlar, damarlar, ksaca vcuttaki diermekanizmalar olmadan da bu sistemin varlnn bir anlamyoktur. Bu kusursuz yap iinden tek bir parann sonradanolumasn, ilev grebilmek iin dierlerinin olumasn bek-

  lemesi imkanszdr. Damarlarn "zamanla" meydana ge-lip, milyonlarca sene boyunca ilerinde dolaacaklar

  kann olumasn beklemeleri ya da kann, tesadfen

  AdnanOktar

  252

  KAN VE KALP MUCZES

 • kendisini hareketlendirecek bir pompann olumasn bekleye-

  rek bir kede ilevsiz kalmas gibi bir ihtimal elbette son dere-

  ce mantkszdr. Ancak evrim teorisinin savunduu ey "tam

  olarak" budur.

  Bu durumda evrimcilere sormak gerekir: Szde tesad-

  fen oluan kan, u an yapay olarak retmek neden imkan-

  szdr? Onlara gre tesadflerin rahatlkla baardklar ve hi

  hata yapmadklar bu retim, acaba neden 21. yzyln tek-

  nolojisi ve bilgi sahibi bilim adamlar ile baarlamamakta-

  dr? Bu tesadfler, doal ortamda rastgele gelien olaylar ol-

  malarna ramen, nasl olmu da kan yalnzca canl bede-

  HarunYahya

  253

  Mkemmel Dolam AKarsnda Evrim kmaz

 • ninde yaayacak ekilde "zel bir retimle" gelitirebilmi-

  lerdir? Hcrelere teker teker grevler datan, onlar iin bel-

  li bir gzergah belirleyen, kalp hcrelerine kaslma direktifi

  veren acaba hangi tesadftr? Bu tesadflerin tmnn do-

  lam sistemini oluturan mekanizmaya faydal bir eyler ek-

  lemi olmas gerekir nk hatasz ve mkemmel bir sistem

  olusa bile, sadece tek bir yanl mdahale, sistemi tamamen

  ortadan kaldrmaya yetecektir. Peki bu durumda tmyle

  uurlu gerekleen bu olaylara "tesadf" denmesi mmkn

  olur mu? Sistemin her parasnda, her detaynda uur vardr.

  nsan, bu uurun detaylarn henz bir yzyl nce ve sade-

  ce genel hatlar ile kefedebilmitir. Btn bunlar yaratan

  hereyden stn olan, sonsuz g sahibi Yce Allah'tr.

  Evrimcilerin bu gerei reddetmelerinin tek nedeni,

  Allah'n apak varln kabul etmemek konusunda kendile-

  rini artlandrm olmalardr. Gerekte canlln kompleksli-

  AdnanOktar

  254

  KAN VE KALP MUCZES

 • ini gzlemleyen bir bilim adamnn, bunlar tesadflerinmeydana getirdiini dnmesi ve buna inanmas mmkndeildir. Evrimcilerin hibir bilimsel dayana olmayan bu te-oriyi savunmaya almalarnn tek sebebi, Allah'n kusursuzyaratn grmezden gelmeleridir. Yeryzndeki her detaydaaka sergilenen yaratl gereklerine gzlerini kapatp, rast-gele tesadfleri kendilerine ilah edinmeleridir.

  Kimi evrim savunucular, yaptklar nemli hatann fark-na varm ve hereyin stn akl sahibi bir Yaratcnn eseri ol-duu gereini kabul etmek zorunda kalmlardr. Yaratlgerei gzmz evirdiimiz her yerdedir. Allah, yle m-kemmel bir evren ve doa yaratmtr ki, kefedilen her yeni-lik, karlalan her bilimsel detay mutlaka Rabbimiz'in YceZatn gsterir. Bunlarn tm, kusursuzca var eden Allah'n,benzeri olmayan eserlerindendir. Bunlar grp takdir eden,evrenin en byk srrn kavram, tm varlklarn ve kendisi-nin yaratl amacn anlam olacaktr. Ve grd her kantlabirlikte, Allah'a daha ok yaknlaacaktr. Btn bu delillereramen gerei reddeden ise, dnyada boa giden abas iinhayflanp dururken, ahirette de byk bir azapla karlaa-caktr. Allah bir ayette bu gerei u ekilde bildirmektedir:

  Rablerine icabet edenlere daha gzeli vardr. O'na icabet et-meyenler ise, yeryzndekilerin tm ve bununla birliktebir kat daha onlarn olsa mutlaka (kurtulmak iin) bunufidye olarak verirlerdi. Sorgulamann en kts onlar iin-dir. Onlarn barnma yerleri cehennemdir, ne kt bir yara-tktr o!.. (Ra'd Suresi, 18)

  255

 • arwinizm, yani evrim teorisi, yaratlgereini reddetmek amacyla ortayaatlm, ancak baarl olamam bilimd bir safsatadan baka bir ey deil-dir. Canlln, cansz maddelerden te-sadfen olutuunu iddia eden bu te-

  ori, evrende ve canllarda ok mucizevi bir dzen bulunduu-nun bilim tarafndan ispat edilmesiyle rmtr. ByleceAllah'n tm evreni ve canllar yaratm olduu gerei, bilimtarafndan da kantlanmtr. Bugn evrim teorisini ayakta tut-mak iin dnya apnda yrtlen propaganda, sadece bilim-sel gereklerin arptlmasna, tarafl yorumlanmasna, bilimgrnts altnda sylenen yalanlara ve yaplan sahtekarlk-lara dayaldr.

  Ancak bu propaganda gerei gizleyememektedir. Evrimteorisinin bilim tarihindeki en byk yanlg olduu, son 20-30 yldr bilim dnyasnda giderek daha yksek sesle dile ge-tirilmektedir. zellikle 1980'lerden sonra yaplan aratrmalar,Darwinist iddialarn tamamen yanl olduunu ortaya koy-mu ve bu gerek pek ok bilim adam tarafndan dile getiril-mitir. zellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibifarkl alanlardan gelen ok sayda bilim adam, Darwinizm'ingeersizliini grmekte, canllarn kkenini artk "yaratlgereiyle" aklamaktadrlar.

  257

  HarunYahya

 • Evrim teorisinin kn ve yaratln delillerini dierpek ok almamzda btn bilimsel detaylaryla ele aldk vealmaya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tad byk nemnedeniyle, burada da zetlemekte yarar vardr.

  Darwin'i Ykan ZorluklarEvrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir reti

  olmasna karn, kapsaml olarak 19. yzylda ortaya atld.Teoriyi bilim dnyasnn gndemine sokan en nemli gelime,Charles Darwin'in 1859 ylnda yaynlanan Trlerin Kkeni ad-l kitabyd. Darwin bu kitapta dnya zerindeki farkl canltrlerini Allah'n ayr ayr yaratt gereine kar kyordu.Darwin'e gre, tm trler ortak bir atadan geliyorlard ve za-man iinde kk deiimlerle farkllamlard.

  Darwin'in teorisi, hibir somut bilimsel bulguya dayanm-yordu; kendisinin de kabul ettii gibi sadece bir "mantk y-rtme" idi. Hatta Darwin'in kitabndaki "Teorinin Zorluklar"balkl uzun blmde itiraf ettii gibi, teori pek ok nemlisoru karsnda ak veriyordu.

  Darwin, teorisinin nndeki zorluklarn gelien bilim ta-rafndan alacan, yeni bilimsel bulgularn teorisini glen-direceini umuyordu. Bunu kitabnda sk sk belirtmiti. An-cak gelien bilim, Darwin'in umutlarnn tam aksine, teorinintemel iddialarn birer birer dayanaksz brakmtr.

  Darwinizm'in bilim karsndaki yenilgisi, temel balk-ta incelenebilir:

  1) Teori, hayatn yeryznde ilk kez nasl ortaya kt-n asla aklayamamaktadr.

  2) Teorinin ne srd "evrim mekanizmala-

  AdnanOktar

  258

  KAN VE KALP MUCZES

 • r"nn, gerekte evrim-letirici bir etkiye sahipolduunu gsteren hi-bir bilimsel bulgu yok-tur.

  3) Fosil kaytlar,evrim teorisinin ng-rlerinin tam aksine birtablo ortaya koymakta-dr.

  Bu blmde, bu temel bal ana hatlarile inceleyeceiz.

  Alamayan lk Basamak: Hayatn Kkeni Evrim teorisi, tm canl trlerinin, bundan yaklak 3.8

  milyar yl nce ilkel dnyada ortaya kan tek bir canl hcre-den geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hcrenin nasl olupda milyonlarca kompleks canl trn oluturduu ve eergerekten bu tr bir evrim gereklemise neden bunun izleri-nin fosil kaytlarnda bulunamad, teorinin aklayamadsorulardandr. Ancak tm bunlardan nce, iddia edilen evrimsrecinin ilk basama zerinde durmak gerekir. Sz edileno "ilk hcre" nasl ortaya kmtr?

  Evrim teorisi, yaratl reddettii, hibir doast mda-haleyi kabul etmedii iin, o "ilk hcre"nin, hibir tasarm, planve dzenleme olmadan, doa kanunlar iinde rastlantsalolarak meydana geldiini iddia eder. Yani teoriye gre,cansz madde tesadfler sonucunda ortaya canl bir

  HarunYahya

  259

  Evrim Yanlgs

 • hcre karm olmaldr. Ancak bu, bilinen en temel biyolojikanunlarna aykr bir iddiadr.

  Cansz Maddeler Hayat OluturamazDarwin, kitabnda hayatn kkeni konusundan hi sz et-

  memiti. nk onun dnemindeki ilkel bilim anlay, canl-larn ok basit bir yapya sahip olduklarn varsayyordu. Orta-a'dan beri inanlan "spontane jenerasyon" adl teoriye gre,cansz maddelerin tesadfen biraraya gelip, canl bir varlkoluturabileceklerine inanlyordu. Bu dnemde bceklerin ye-mek artklarndan, farelerin de budaydan olutuu yaygn birdnceydi. Bunu ispatlamak iin de ilgin deneyler yaplm-t. Kirli bir paavrann zerine biraz buday konmu ve birazbeklendiinde bu karmdan farelerin oluaca sanlmt.

  Etlerin kurtlanmas da hayatn cansz maddelerden tre-yebildiine bir delil saylyordu. Oysa daha sonra anlalacak-t ki, etlerin zerindeki kurtlar kendiliklerinden olumuyorlar,sineklerin getirip braktklar gzle grlmeyen larvalardankyorlard.

  Darwin'in Trlerin Kkeni adl kitabn yazd dnemdeise, bakterilerin cansz maddeden oluabildikleri inanc, bilimdnyasnda yaygn bir kabul gryordu.

  Oysa Darwin'in kitabnn yaynlanmasndan be yl sonra,nl Fransz biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluturan buinanc kesin olarak rtt. Pasteur yapt uzun alma vedeneyler sonucunda vard sonucu yle zetlemiti: "Cansz

  maddelerin hayat oluturabilecei iddias artk kesin olaraktarihe gmlmtr.126

  Evrim teorisinin savunucular, Pasteur'n bulgu-larna kar uzun sre direndiler. Ancak gelien bi-

  AdnanOktar

  260

  KAN VE KALP MUCZES

 • lim, canl hcresinin karmak yapsn ortaya kardka, ha-yatn kendiliinden oluabilecei iddiasnn geersizlii dahada ak hale geldi.

  20. Yzyldaki Sonusuz abalar20. yzylda hayatn kkeni konusunu ele alan ilk evrimci,

  nl Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yl-larda ortaya att birtakm tezlerle, canl hcresinin tesadfenmeydana gelebileceini ispat etmeye alt. Ancak bu al-malar baarszlkla sonulanacak ve Oparin u itiraf yapmakzorunda kalacakt: "Maalesef hcrenin kkeni, evrim teorisi-nin tmn iine alan en karanlk noktay oluturmakta-dr."127

  Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatn kkeni ko-nusunu zme kavuturacak deneyler yapmaya altlar.Bu deneylerin en nls, Amerikal kimyac Stanley Millertarafndan 1953 ylnda dzenlendi. Miller, ilkel dnya at-mosferinde olduunu iddia ettii gazlar bir deney dzene-inde birletirerek ve bu karma enerji ekleyerek, proteinle-rin yapsnda kullanlan birka organik molekl (amino asit)sentezledi.

  O yllarda evrim adna nemli bir aama gibi tantlan budeneyin geerli olmad ve deneyde kullanlan atmosferingerek dnya koullarndan ok farkl olduu, ilerleyen yllar-da ortaya kacakt.128

  Uzun sren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kul-land atmosfer ortamnn gereki olmadn itiraf etti.129

  Hayatn kkeni sorununu aklamak iin 20. yzylboyunca yrtlen tm evrimci abalar hep baar-

  HarunYahya

  261

  Evrim Yanlgs

 • szlkla sonuland. San Diego Scripps Enstits'nden nl e-okimyac Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 ylndayaynlanan bir makalede bu gerei yle kabul eder:

  Bugn, 20. yzyl geride brakrken, hala, 20. yzyla girdii-

  mizde sahip olduumuz en byk zlmemi problemle kar-

  karyayz: Hayat yeryznde nasl balad?130

  Canllarn Kompleks Yaps Evrim teorisinin hayatn kkeni konusunda bu denli b-

  yk bir amaza girmesinin balca nedeni, en basit sanlancanl yaplarn bile inanlmaz derecede karmak yaplara sa-hip olmasdr. Canl hcresi, insanolunun yapt btn tek-nolojik rnlerden daha karmaktr. yle ki bugn dnyannen gelimi laboratuvarlarnda bile cansz maddeler birarayagetirilerek canl bir hcre retilememektedir.

  Bir hcrenin meydana gelmesi iin gereken artlar, aslarastlantlarla aklanamayacak kadar fazladr. Hcrenin en te-mel yap ta olan proteinlerin rastlantsal olarak sentezlenmeihtimali; 500 amino asitlik ortalama bir protein iin, 10950'de1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den kk olaslklar pratikolarak "imkansz" saylr. Hcrenin ekirdeinde yer alan vegenetik bilgiyi saklayan DNA molekl ise, inanlmaz bir bil-gi bankasdr. nsan DNA'snn ierdii bilginin, eer kadadklmeye kalklsa, 500'er sayfadan oluan 900 ciltlik bir k-tphane oluturaca hesaplanmaktadr.

  Bu noktada ok ilgin bir ikilem daha vardr: DNA, yalnzbirtakm zellemi proteinlerin (enzimlerin) yardm ile

  elenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancakDNA'daki bilgiler dorultusunda gerekleir. Birbi-

  AdnanOktar

  262

  KAN VE KALP MUCZES

 • rine baml ol-duklarndan, e-lemenin meydanagelebilmesi iinikisinin de ayn andavar olmalar gerekir. Buise, hayatn kendiliin-den olutuu senaryosunukmaza sokmaktadr. San Di-ego California niversitesi'ndennl evrimci Prof. Leslie Orgel, Scien-tific American dergisinin Ekim 1994 tarih-li saysnda bu gerei yle itiraf eder:

  Son derece kompleks yaplara sahip olan proteinlerin

  ve nkleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn yerde ve ayn zamanda

  rastlantsal olarak olumalar ar derecede ihtimal ddr. Ama

  bunlarn birisi olmadan dierini elde etmek de mmkn deil-

  dir. Dolaysyla insan, yaamn kimyasal yollarla ortaya kmas-

  nn asla mmkn olmad sonucuna varmak zorunda kalmak-

  tadr.131

  Kukusuz eer hayatn doal etkenlerle ortaya kmasimkansz ise, bu durumda hayatn doast bir biimde "ya-ratldn" kabul etmek gerekir. Bu gerek, en temel amac ya-ratl reddetmek olan evrim teorisini aka geersiz klmak-tadr.

  Evrimin Hayali MekanizmalarDarwin'in teorisini geersiz klan ikinci byk nok-

  ta, teorinin "evrim mekanizmalar" olarak ne srd- iki kavramn da gerekte hibir evrimletirici g-

  HarunYahya

  263

 • ce sahip olmadnn anlalm olmasdr. Darwin, ortaya att evrim iddiasn tamamen "doal

  seleksiyon" mekanizmasna balamt. Bu mekanizmaya ver-dii nem, kitabnn isminden de aka anlalyordu: TrlerinKkeni, Doal Seleksiyon Yoluyla...

  Doal seleksiyon, doal seme demektir. Doadaki yaammcadelesi iinde, doal artlara uygun ve gl canllarnhayatta kalaca dncesine dayanr. rnein yrtc hayvan-lar tarafndan tehdit edilen bir geyik srsnde, daha hzl ko-abilen geyikler hayatta kalacaktr. Bylece geyik srs, hz-l ve gl bireylerden oluacaktr. Ama elbette bu mekaniz-ma, geyikleri evrimletirmez, onlar baka bir canl trne, r-nein atlara dntrmez.

  Dolaysyla doal seleksiyon mekanizmas hibir evrim-letirici gce sahip deildir. Darwin de bu gerein farknday-d ve Trlerin Kkeni adl kitabnda "Faydal deiiklikler olu-mad srece doal seleksiyon hibir ey yapamaz" demekzorunda kalmt.132

  Lamarck'n EtkisiPeki bu "faydal deiiklikler" nasl oluabilirdi? Darwin,

  kendi dneminin ilkel bilim anlay iinde, bu soruyu La-marck'a dayanarak cevaplamaya almt. Darwin'den nceyaam olan Fransz biyolog Lamarck'a gre, canllar yaam-lar srasnda geirdikleri fiziksel deiiklikleri sonraki nesleaktaryorlar, nesilden nesile biriken bu zellikler sonucunda

  yeni trler ortaya kyordu. rnein Lamarck'a gre zra-falar ceylanlardan tremilerdi, yksek aalarn yap-

  raklarn yemek iin abalarken nesilden nesile bo-yunlar uzamt.

  AdnanOktar

  264

  KAN VE KALP MUCZES

 • Darwin de benzeri rnekler vermi, rnein Trlerin Kke-ni adl kitabnda, yiyecek bulmak iin suya giren baz aylarnzamanla balinalara dntn iddia etmiti.133

  Ama Mendel'in kefettii ve 20.yzylda gelien genetikbilimiyle kesinleen kaltm kanunlar, kazanlm zelliklerinsonraki nesillere aktarlmas efsanesini kesin olarak ykt. By-lece doal seleksiyon "tek bana" ve dolaysyla tmyle etki-siz bir mekanizma olarak kalm oluyordu.

  Neo-Darwinizm ve MutasyonlarDarwinistler ise bu duruma bir zm bulabilmek iin

  1930'larn sonlarnda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da dahayaygn ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attlar. Neo-Darwi-nizm, doal seleksiyonun yanna "faydal deiiklik sebebi"olarak mutasyonlar, yani canllarn genlerinde radyasyon gi-bi d etkiler ya da kopyalama hatalar sonucunda oluan bo-zulmalar ekledi.

  Bugn de hala dnyada evrim adna geerliliini koruyanmodel neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryznde bulunan mil-yonlarca canl trnn, bu canllarn, kulak, gz, akcier, ka-nat gibi saysz kompleks organlarnn "mutasyonlara", yanigenetik bozukluklara dayal bir sre sonucunda olutuunuiddia etmektedir. Ama teoriyi aresiz brakan ak bir bilimselgerek vardr: Mutasyonlar canllar gelitirmezler, aksineher zaman iin canllara zarar verirler.

  Bunun nedeni ok basittir: DNA ok kompleks bir dzenesahiptir. Bu molekl zerinde oluan herhangi rasgele biretki ancak zarar verir. Amerikal genetiki B. G. Ranga-nathan bunu yle aklar:

  HarunYahya

  265

  Evrim Yanlgs

 • Mutasyonlar kk, rasgele ve zararldrlar. ok ender olarak

  meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu zellik,

  mutasyonlarn evrimsel bir gelime meydana getiremeyeceini

  gsterir. Zaten yksek derecede zellemi bir organizmada

  meydana gelebilecek rastlantsal bir deiim, ya etkisiz olacak-

  tr ya da zararl. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir

  deiim kol saatini gelitirmeyecektir. Ona byk ihtimalle za-

  rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktr. Bir deprem

  bir ehri gelitirmez, ona ykm getirir.134

  Nitekim bugne kadar hibir yararl, yani genetik bilgiyi

  gelitiren mutasyon rnei gzlemlenmedi. Tm mutasyonla-

  rn zararl olduu grld. Anlald ki, evrim teorisinin "ev-

  rim mekanizmas" olarak gsterdii mutasyonlar, gerekte

  canllar sadece tahrip eden, sakat brakan genetik olaylardr.

  (nsanlarda mutasyonun en sk grlen etkisi de kanserdir.)

  Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas"

  olamaz. Doal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettii gibi,

  "tek bana hibir ey yapamaz." Bu gerek bizlere doada hi-

  bir "evrim mekanizmas" olmadn gstermektedir. Evrim

  mekanizmas olmadna gre de, evrim denen hayali sre

  yaanm olamaz.

  AdnanOktar

  266

  KAN VE KALP MUCZES

  Rastgele mutasyonlar insanla-ra ve dier tm canllara herzaman zarar verirler. Resim-de mutasyona urad iinnde fazladan iki baca olanbir inek grlyor.

 • Fosil Kaytlar: Ara Formlardan Eser YokEvrim teorisinin iddia ettii senaryonun yaanmam ol-

  duunun en ak gstergesi ise fosil kaytlardr.Evrim teorisine gre btn canllar birbirlerinden tremi-

  lerdir. nceden var olan bir canl tr, zamanla bir dierinednm ve btn trler bu ekilde ortaya kmlardr. Te-oriye gre bu dnm yz milyonlarca yl sren uzun bir za-man dilimini kapsam ve kademe kademe ilerlemitir.

  Bu durumda, iddia edilen uzun dnm sreci iinde sa-ysz "ara trler"in olumu ve yaam olmalar gerekir.

  rnein gemite, balk zelliklerini tamalarna ramen,bir yandan da baz srngen zellikleri kazanm olan yar ba-lk-yar srngen canllar yaam olmaldr. Ya da srngenzelliklerini tarken, bir yandan da baz ku zellikleri kazan-m srngen-kular ortaya km olmaldr. Bunlar, bir geisrecinde olduklar iin de, sakat, eksik, kusurlu canllar ol-maldr. Evrimciler gemite yaam olduklarna inandklarbu teorik yaratklara "ara-gei formu" adn verirler.

  Eer gerekten bu tr canllar gemite yaamlarsa bun-larn saylarnn ve eitlerinin milyonlarca hatta milyarlarcaolmas gerekir. Ve bu ucube canllarn kalntlarna mutlaka fo-sil kaytlarnda rastlanmas gerekir. Darwin, Trlerin Kke-ni'nde bunu yle aklamtr:

  Eer teorim doruysa, trleri birbirine balayan saysz ara-gei

  eitleri mutlaka yaam olmaldr... Bunlarn yaam olduklar-

  nn kantlar da sadece fosil kalntlar arasnda bulunabilir.135

  Darwin'in Yklan UmutlarAncak 19. yzyln ortasndan bu yana dnyann

  drt bir yannda hummal fosil aratrmalar yapl- HarunYahya

  267

  Evrim Yanlgs

 • d halde bu ara gei formlarna rastlanamamtr. Yaplan

  kazlarda ve aratrmalarda elde edilen btn bulgular, evrim-

  cilerin beklediklerinin aksine, canllarn yeryznde birdenbi-

  re, eksiksiz ve kusursuz bir biimde ortaya ktklarn gster-

  mitir.

  nl ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

  evrimci olmasna karn bu gerei yle itiraf eder:

  Sorunumuz udur: Fosil kaytlarn detayl olarak inceledii-

  mizde, trler ya da snflar seviyesinde olsun, srekli olarak ay-

  n gerekle karlarz; kademeli evrimle gelien deil, aniden

  yeryznde oluan gruplar grrz.136

  Yani fosil kaytlarnda, tm canl trleri, aralarnda hibir

  gei formu olmadan eksiksiz biimleriyle aniden ortaya k-

  maktadrlar. Bu, Darwin'in ngrlerinin tam aksidir. Dahas,

  bu canl trlerinin yaratldklarn gsteren ok gl bir delil-

  dir. nk bir canl trnn, kendisinden evrimletii hibir

  AdnanOktar

  268

  KAN VE KALP MUCZES

  SAHTE ZMSAHTE ZMSAHTE ZMSAHTE ZM

 • atas olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya kmasnn

  tek aklamas, o trn yaratlm olmasdr. Bu gerek, nl

  evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafndan da kabul edilir:

  Yaratl ve evrim, yaayan canllarn kkeni hakknda yaplabi-

  lecek yegane iki aklamadr. Canllar dnya zerinde ya tama-

  men mkemmel ve eksiksiz bir biimde ortaya kmlardr ya

  da byle olmamtr. Eer byle olmadysa, bir deiim sreci

  sayesinde kendilerinden nce var olan baz canl trlerinden ev-

  rimleerek meydana gelmi olmaldrlar. Ama eer eksiksiz ve

  mkemmel bir biimde ortaya kmlarsa, o halde sonsuz g

  sahibi bir akl tarafndan yaratlm olmalar gerekir.137

  Fosiller ise, canllarn yeryznde eksiksiz ve mkemmel bir

  HarunYahya

  269

  Evrim Yanlgs

  SAHTE ZMSAHTE ZMSAHTE ZMSAHTE ZM

 • biimde ortaya ktklarn gstermektedir. Yani "trlerin kke-ni", Darwin'in sandnn aksine, evrim deil yaratltr.

  nsann Evrimi MasalEvrim teorisini savunanlarn en ok gndeme getirdikleri

  konu, insann kkeni konusudur. Bu konudaki Darwinist id-dia, bugn yaayan modern insann maymunsu birtakm ya-ratklardan geldiini varsayar. 4-5 milyon yl nce baladvarsaylan bu srete, modern insan ile atalar arasnda baz"ara form"larn yaad iddia edilir. Gerekte tmyle hayaliolan bu senaryoda drt temel "kategori" saylr:

  1- Australopithecus2- Homo habilis3- Homo erectus4- Homo sapiensEvrimciler, insanlarn szde ilk maymunsu atalarna "g-

  ney maymunu" anlamna gelen "Australopithecus" ismini ve-rirler. Bu canllar gerekte soyu tkenmi bir maymun trn-den baka bir ey deildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof.Charles Oxnard gibi ngiltere ve ABD'den dnyaca nl ikianatomistin Australopithecus rnekleri zerinde yaptklarok geni kapsaml almalar, bu canllarn sadece soyu t-kenmi bir maymun trne ait olduklarn ve insanlarla hibirbenzerlik tamadklarn gstermitir.138

  Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasn da, "ho-mo" yani insan olarak snflandrrlar. ddiaya gre homo se-

  risindeki canllar, Australopithecuslar'dan daha gelimi-lerdir. Evrimciler, bu farkl canllara ait fosilleri ard ar-

  dna dizerek hayali bir evrim emas olutururlar. Buema hayalidir, nk gerekte bu farkl snflarn

  AdnanOktar

  270

  KAN VE KALP MUCZES

 • arasnda evrimsel bir iliki olduu asla ispatlanamamtr. Ev-rim teorisinin 20. yzyldaki en nemli savunucularndan biriolan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir gerekte kayp-tr" diyerek bunu kabul eder.139

  Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus> Homo sapiens" sralamasn yazarken, bu trlerin her birinin,bir sonrakinin atas olduu izlenimini verirler. Oysa paleoant-ropologlarn son bulgular, Australopithecus, Homo habilis veHomo erectus'un dnya'nn farkl blgelerinde ayn dnemler-de yaadklarn gstermektedir.140

  Dahas Homo erectus snflamasna ait insanlarn bir bl-m ok modern zamanlara kadar yaamlar, Homo sapiensneandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ileayn ortamda yan yana bulunmulardr.141

  Bu ise elbette bu snflarn birbirlerinin atalar olduklar id-diasnn geersizliini aka ortaya koymaktadr. Harvardniversitesi paleontologlarndan Stephen Jay Gould, kendiside bir evrimci olmasna karn, Darwinist teorinin iine girdi-i bu kmaz yle aklar:

  Eer birbiri ile paralel bir biimde yaayan farkl hominid

  (insanms) izgisi varsa, o halde bizim soy aacmza ne oldu?

  Aktr ki, bunlarn biri dierinden gelmi olamaz. Dahas, biri

  dieriyle karlatrldnda evrimsel bir gelime trendi gster-

  memektedirler.142

  Ksacas, medyada ya da ders kitaplarnda yer alan hayalibirtakm "yar maymun, yar insan" canllarn izimleriyle, ya-ni srf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya allan insannevrimi senaryosu, hibir bilimsel temeli olmayan bir ma-saldan ibarettir.

  Bu konuyu uzun yllar inceleyen, zellikle Aust-

  HarunYahya

  271

  Evrim Yanlgs

 • ralopithecus fosilleri zerinde 15 yl aratrma yapan ngilte-re'nin en nl ve saygn bilim adamlarndan Lord Solly Zuc-kerman, bir evrimci olmasna ramen, ortada maymunsu can-llardan insana uzanan gerek bir soy aac olmad sonucu-na varmtr.

  Zuckerman bir de ilgin bir "bilim skalas" yapmtr. Bilim-sel olarak kabul ettii bilgi dallarndan, bilim d olarak kabulettii bilgi dallarna kadar bir yelpaze oluturmutur. Zucker-man'n bu tablosuna gre en "bilimsel" -yani somut verilere da-yanan- bilgi dallar kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan son-ra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin enucunda, yani en "bilim d" saylan ksmda ise, Zuckerman'agre, telepati, altnc his gibi "duyum tesi alglama" kavramla-r ve bir de "insann evrimi" vardr! Zuckerman, yelpazenin buucunu yle aklar:

  Objektif gerekliin alanndan kp da, biyolojik bilim olarak

  varsaylan bu alanlara -yani duyum tesi alglamaya ve insann

  fosil tarihinin yorumlanmasna- girdiimizde, evrim teorisine

  inanan bir kimse iin hereyin mmkn olduunu grrz.

  yle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin elikili baz

  yarglar ayn anda kabul etmeleri bile mmkndr.143

  te insann evrimi masal da, teorilerine kr krne ina-nan birtakm insanlarn bulduklar baz fosilleri n yargl birbiimde yorumlamalarndan ibarettir.

  Darwin Forml!imdiye kadar ele aldmz tm teknik delillerin yann-

  da, isterseniz evrimcilerin nasl sama bir inana sahipolduklarn bir de ocuklarn bile anlayabilecei ka-

  dar ak bir rnekle zetleyelim. AdnanOktar

  272

  KAN VE KALP MUCZES

 • Evrim teorisi canlln tesadfen olutuunu iddia etmek-

  tedir. Dolaysyla bu iddiaya gre cansz ve uursuz atomlar

  biraraya gelerek nce hcreyi oluturmulardr ve sonrasnda

  ayn atomlar bir ekilde dier canllar ve insan meydana ge-

  tirmilerdir. imdi dnelim; canlln yapta olan karbon,

  fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdiimiz-

  de bir yn oluur. Bu atom yn, hangi ilemden geirilirse

  geirilsin, tek bir canl oluturamaz. sterseniz bu konuda bir

  "deney" tasarlayalm ve evrimcilerin aslnda savunduklar,

  ama yksek sesle dile getiremedikleri iddiay onlar adna

  "Darwin Forml" adyla inceleyelim:Evrimciler, ok sayda byk varilin iine canlln yapsn-

  da bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gi-bi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal artlar-da bulunmayan ancak bu karmn iinde bulunmasn gerekligrdkleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karmlarniine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir teki-nin bile rastlantsal oluma ihtimali 10-950 olan) protein doldur-sunlar. Bu karmlara istedikleri oranda s ve nem versinler.Bunlar istedikleri gelimi cihazlarla kartrsnlar. Varillerinbana da dnyann nde gelen bilim adamlarn koysunlar. Buuzmanlar babadan oula, kuaktan kuaa aktararak nbetleemilyarlarca, hatta trilyonlarca sene srekli varillerin bandabeklesinler. Bir canlnn olumas iin hangi artlarn var olma-s gerektiine inanlyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. An-cak, ne yaparlarsa yapsnlar o varillerden kesinlikle bir canl -kartamazlar. Zrafalar, aslanlar, arlar, kanaryalar, blblle-ri, papaanlar, atlar, yunuslar, glleri, orkideleri, zambakla-r, karanfilleri, muzlar, portakallar, elmalar, hurmala-

  HarunYahya

  273

  Evrim Yanlgs

 • r, domatesleri, kavunlar, karpuzlar, incirleri, zeytinleri,zmleri, eftalileri, tavus kularn, slnleri, renk renk kele-bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl trnden hibirini olu-turamazlar. Deil burada birkan saydmz bu canl varlkla-r, bunlarn tek bir hcresini bile elde edemezler.

  Ksacas, bilinsiz atomlar biraraya gelerek hcreyi olu-turamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hcreyi ikiye b-lp, sonra art arda baka kararlar alp, elektron mikroskobunubulan, sonra kendi hcre yapsn bu mikroskop altnda izle-yen profesrleri oluturamazlar. Madde, ancak Allah'n s-tn yaratmasyla hayat bulur.

  Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamenaykr bir safsatadr. Evrimcilerin ortaya att iddialar zerin-de biraz bile dnmek, stteki rnekte olduu gibi, bu gere-i aka gsterir.

  Gz ve Kulaktaki TeknolojiEvrim teorisinin kesinlikle aklama getiremeyecei bir di-

  er konu ise gz ve kulaktaki stn alglama kalitesidir.Gzle ilgili konuya gemeden nce "Nasl grrz?" soru-

  suna ksaca cevap verelim. Bir cisimden gelen nlar, gzderetinaya ters olarak der. Bu nlar, buradaki hcreler tara-fndan elektrik sin yallerine dntrlr ve beynin arka ks-mndaki grme merkezi denilen kck bir noktaya ular.Bu elektrik sinyalleri bir dizi ilemden sonra beyindeki bumerkezde grnt olarak alglanr. Bu bilgiden sonra imdi

  dnelim:Beyin a kapaldr. Yani beynin ii kapkaranlktr,

  k beynin bulunduu yere kadar giremez. Grntmerkezi denilen yer kapkaranlk, n asla ula-

  AdnanOktar

  274

  KAN VE KALP MUCZES

 • mad, belki de hi karlamadnz kadar karanlk bir yer-dir. Ancak siz bu zifiri karanlkta kl, prl prl bir dnyayseyretmektesiniz.

  stelik bu o kadar net ve kaliteli bir grntdr ki 21. yz-yl teknolojisi bile her trl imkana ramen bu netlii salaya-mamtr. rnein u anda okuduunuz kitaba, kitab tutan el-lerinize bakn, sonra banz kaldrn ve evrenize bakn. u an-da grdnz netlik ve kalitedeki bu grnty baka biryerde grdnz m? Bu kadar net bir grnty size dnyannbir numaral televizyon irketinin rettii en gelimi televiz-yon ekran dahi veremez. 100 yldr binlerce mhendis bu net-lie ulamaya almaktadr. Bunun iin fabrikalar, dev tesislerkurulmakta, aratrmalar yaplmakta, planlar ve tasarmlar ge-litirilmektedir. Yine bir TV ekranna bakn, bir de u anda eli-nizde tuttuunuz bu kitaba. Arada byk bir netlik ve kalitefark olduunu greceksiniz. stelik, TV ekran size iki boyut-lu bir grnt gsterir, oysa siz boyutlu, derinlikli bir pers-pektifi izlemektesiniz.

  Uzun yllardr on binlerce mhendis boyutlu TV yapma-ya, gzn grme kalitesine ulamaya almaktadrlar. Evet, boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gzlktakmadan boyutlu grmek mmkn deil, kald ki bu sunibir boyuttur. Arka taraf daha bulank, n taraf ise kattandekor gibi durur. Hibir zaman gzn grd kadar net vekaliteli bir grnt olumaz. Kamerada da, televizyonda damutlaka grnt kayb meydana gelir.

  te evrimciler, bu kaliteli ve net grnty oluturanmekanizmann tesadfen olutuunu iddia etmektedir-ler. imdi biri size, odanzda duran televizyon tesa-dfler sonucunda olutu, atomlar biraraya geldi ve

  HarunYahya

  275

  Evrim Yanlgs

 • bu grnt oluturan aleti meydana getirdi dese ne dnr-snz? Binlerce kiinin biraraya gelip yapamadn uursuzatomlar nasl yapsn?

  Gzn grdnden daha ilkel olan bir grnty olutu-ran alet tesadfen oluamyorsa, gzn ve gzn grd g-rntnn de tesadfen oluamayaca ok aktr. Ayn durumkulak iin de geerlidir. D kulak, evredeki sesleri kulak kep-esi vastasyla toplayp orta kulaa iletir; orta kulak ald sestitreimlerini glendirerek i kulaa aktarr; i kulak da bu tit-reimleri elektrik sinyallerine dntrerek beyne gnderir. Ay-nen grmede olduu gibi duyma ilemi de beyindeki duymamerkezinde gerekleir.

  Gzdeki durum kulak iin de geerlidir, yani beyin, k gi-bi sese de kapaldr, ses geirmez. Dolaysyla dars ne kadargrltl de olsa beynin ii tamamen sessizdir. Buna ramenen net sesler beyinde alglanr. Ses geirmeyen beyninizde birorkestrann senfonilerini dinlersiniz, kalabalk bir ortamntm grltsn duyarsnz. Ama o anda hassas bir cihazla

  beyninizin iindeki ses dzeyi llse, buradakeskin bir sessizliin hakim olduu

  grlecektir.Net bir grnt elde ede-

  bilmek midiyle teknolojinasl kullanlyorsa, sesiin de ayn abalar onlar-ca yldr srdrlmekte-dir. Ses kayt cihazlar,mzik setleri, birokelektronik alet, sesi alg-layan mzik sistemleri

  AdnanOktar

  276

  KAN VE KALP MUCZES

 • bu almalardan bazlardr. Ancak, tm teknolojiye, bu tek-nolojide alan binlerce mhendise ve uzmana ramen kula-n oluturduu netlik ve kalitede bir sese ulalamamtr. Enbyk mzik sistemi irketinin rettii en kaliteli mzik seti-ni dnn. Sesi kaydettiinde mutlaka sesin bir ksm kaybo-lur veya az da olsa mutlaka parazit oluur veya mzik setiniatnzda daha mzik balamadan bir czrt mutlaka duyar-snz. Ancak insan vcudundaki teknolojinin rn olan ses-ler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula, hibir za-man mzik setinde olduu gibi czrtl veya parazitli algla-maz; ses ne ise tam ve net bir biimde onu alglar. Bu durum,insan yaratld gnden bu yana byledir.

  imdiye kadar insanolunun yapt hibir grnt ve sescihaz, gz ve kulak kadar hassas ve baarl birer alglayc ola-mamtr.

  Ancak grme ve iitme olaynda, tm bunlarn tesinde,ok byk bir gerek daha vardr.

  Beynin inde Gren ve Duyan uur Kime Aittir?Beynin iinde, l l renkli bir dnyay seyreden, senfonile-

  ri, kularn cvltlarn dinleyen, gl koklayan kimdir?nsann gzlerinden, kulaklarndan, burnundan gelen

  uyarlar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyolojiveya biyokimya kitaplarnda bu grntnn beyinde naslolutuuna dair birok detay okursunuz. Ancak, bu konu hak-kndaki en nemli geree hibir yerde rastlayamazsnz:Beyinde, bu elektrik sinyallerini grnt, ses, koku vehis olarak alglayan kimdir? Beynin iinde gze, ku-laa, burna ihtiya duymadan tm bunlar algla-

  HarunYahya

  277

  Evrim Yanlgs

 • yan bir uur bulunmaktadr. Bu uur kime aittir?Elbette bu uur beyni oluturan sinirler, ya tabakas ve si-

  nir hcrelerine ait deildir. te bu yzden, hereyin madde-den ibaret olduunu zanneden Darwinist-materyalistler busorulara hibir cevap verememektedirler. nk bu uur,Allah'n yaratm olduu ruhtur. Ruh, grnty seyretmekiin gze, sesi duymak iin kulaa ihtiya duymaz. Bunlarnda tesinde dnmek iin beyne ihtiya duymaz.

  Bu ak ve ilmi gerei okuyan her insann, beynin iindekibirka santimetrekplk, kapkaranlk mekana tm kainat boyutlu, renkli, glgeli ve kl olarak sdran Yce Allah' d-np, O'ndan korkup, O'na snmas gerekir.

  Materyalist Bir nanBuraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel

  bulgularla aka elien bir iddia olduunu gstermektedir.Teorinin hayatn kkeni hakkndaki iddias bilime aykrdr,ne srd evrim mekanizmalarnn hibir evrimletirici et-kisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdii ara formlarn yaa-madklarn gstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teori-sinin bilime aykr bir dnce olarak bir kenara atlmas gere-kir. Nitekim tarih boyunca dnya merkezli evren modeli gibipek ok dnce, bilimin gndeminden karlmtr. Ama ev-rim teorisi srarla bilimin gndeminde tutulmaktadr. Hattabaz insanlar teorinin eletirilmesini "bilime saldr" olarakgstermeye bile almaktadrlar. Peki neden?..

  Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz evreler iin,kendisinden asla vazgeilemeyecek dogmatik bir ina-

  n oluudur. Bu evreler, materyalist felsefeye kr

  AdnanOktar

  278

  KAN VE KALP MUCZES

 • krne baldrlar ve Darwinizm'i de doaya getirilebilecekyegane materyalist aklama olduu iin benimsemektedirler.

  Bazen bunu aka itiraf da ederler. Harvard niversite-si'nden nl bir genetiki ve ayn zamanda nde gelen bir ev-rimci olan Richard Lewontin, "nce materyalist, sonra bilimadam" olduunu yle itiraf etmektedir:

  Bizim materyalizme bir inancmz var, 'a priori' (nceden kabul

  edilmi, doru varsaylm) bir inan bu. Bizi dnyaya mater-

  yalist bir aklama getirmeye zorlayan ey, bilimin yntemleri

  ve kurallar deil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ball-

  mz nedeniyle, dnyaya materyalist bir aklama getiren ara-

  trma yntemlerini ve kavramlar kurguluyoruz. Materyalizm

  mutlak doru olduuna gre de, lahi bir aklamann sahneye

  girmesine izin veremeyiz.144

  Bu szler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ballk u-runa yaatlan bir dogma olduunun ak ifadeleridir. Bu dog-ma, maddeden baka hibir varlk olmadn varsayar. Bu ne-denle de cansz, bilinsiz maddenin, hayat yarattna inanr.Milyonlarca farkl canl trnn; rnein kularn, balklarn,zrafalarn, kaplanlarn, bceklerin, aalarn, ieklerin, bali-nalarn ve insanlarn maddenin kendi iindeki etkileimlerle,yani yaan yamurla, akan imekle, cansz maddenin iin-den olutuunu kabul eder. Gerekte ise bu, hem akla hem bi-lime aykr bir kabuldr. Ama Darwinistler kendi deyimleriy-le "lahi bir aklamann sahneye girmemesi" iin, bu kabulsavunmaya devam etmektedirler.

  Canllarn kkenine materyalist bir n yarg ile bakmayaninsanlar ise, u ak gerei greceklerdir: Tm canllar,stn bir g, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratc'nneseridirler. Yaratc, tm evreni yoktan var eden, en

  HarunYahya

  279

  Evrim Yanlgs

 • kusursuz biimde dzenleyen ve tm canllar yaratp ekil-lendiren Allah'tr.

  Evrim Teorisi Dnya Tarihinin En Etkili BysdrBurada unu da belirtmek gerekir ki, n yargsz, hibir

  ideolojinin etkisi altnda kalmadan, sadece akln ve mantnkullanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlarnhurafelerini andran evrim teorisinin inanlmas imkansz biriddia olduunu kolaylkla anlayacaktr.

  Yukarda da belirtildii gibi, evrim teorisine inananlar, b-yk bir varilin iine birok atomu, molekl, cansz maddeyidolduran ve bunlarn karmndan zaman iinde dnen,akleden, bulular yapan profesrlerin, niversite rencileri-nin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarnn, Frank Sinatra,Charlton Heston gibi sanatlarn, bunun yan sra ceylanlarn,limon aalarnn, karanfillerin kacana inanmaktadrlar.stelik, bu sama iddiaya inananlar bilim adamlar, pofesr-ler, kltrl, eitimli insanlardr. Bu nedenle evrim teorisi iin"dnya tarihinin en byk ve en etkili bys" ifadesini kul-lanmak yerinde olacaktr. nk, dnya tarihinde insanlarnbu derece akln bandan alan, akl ve mantkla dnmeleri-ne imkan tanmayan, gzlerinin nne sanki bir perde ekipok ak olan gerekleri grmelerine engel olan bir bakainan veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal baz kabilelerin to-temlere, Sebe halknn Gne'e tapmasndan, Hz. brahim'in

  kavminin elleri ile yaptklar putlara, Hz. Musa'nn kavmi-nin altndan yaptklar buzaya tapmalarndan ok

  daha vahim ve akl almaz bir krlktr. Gerekte bu

  AdnanOktar

  280

  KAN VE KALP MUCZES

 • durum, Allah'n Kuran'da iaret ettii bir aklszlktr. Allah,baz insanlarn anlaylarnn kapanacan ve gerekleri gr-mekten aciz duruma deceklerini birok ayetinde bildirmek-tedir. Bu ayetlerden bazlar yledir:

  phesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlariin fark etmez; inanmazlar. Allah, onlarn kalplerini ve ku-laklarn mhrlemitir; gzlerinin zerinde perdeler var-dr. Ve byk azab onlaradr. (Bakara Suresi, 6-7)

  Kalpleri vardr bununla kavrayp-anlamazlar, gzlerivardr bununla grmezler, kulaklar vardr bununla iit-mezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aalktrlar.te bunlar gafil olanlardr. (Araf Suresi, 179)

  Allah Hicr Suresi'nde ise, bu insanlarn mucizeler grselerbile inanmayacak kadar bylendiklerini yle bildirmektedir:

  Onlarn zerlerine gkyznden bir kap asak, ordan yu-kar ykselseler de, mutlaka: "Gzlerimiz dndrld, bel-ki biz bylenmi bir topluluuz" diyeceklerdir. (Hicr Su-resi, 14-15)

  Bu kadar geni bir kitlenin zerinde bu bynn etkili ol-mas, insanlarn gereklerden bu kadar uzak tutulmalar ve 150yldr bu bynn bozulmamas ise, kelimelerle anlatlamaya-cak kadar hayret verici bir durumdur. nk, bir veya birkainsann imkansz senaryolara, samalk ve mantkszlklarla do-lu iddialara inanmalar anlalabilir. Ancak dnyann drt biryanndaki insanlarn, uursuz ve cansz atomlarn ani bir karar-la biraraya gelip; olaanst bir organizasyon, disiplin, akl veuur gsterip kusursuz bir sistemle ileyen evreni, canllkiin uygun olan her trl zellie sahip olan Dnya geze-genini ve saysz kompleks sistemle donatlm canlla-r meydana getirdiine inanmasnn, "by"den ba-

  HarunYahya

  281

  Evrim Yanlgs

 • ka bir aklamas yoktur. Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc felsefenin savunucusu

  olan baz kimselerin, yaptklar bylerle insanlar etkiledikle-rini Hz. Musa ve Firavun arasnda geen bir olayla bizlere bil-dirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlattnda, Fira-vun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bycleri" ile insanlarn top-land bir yerde karlamasn syler. Hz. Musa, byclerlekarlatnda, byclere nce onlarn marifetlerini sergile-melerini emreder. Bu olayn anlatld ayetler yledir:

  (Musa:) "Siz atn" dedi. (Asalarn) atverince, insanlarngzlerini byleyiverdiler, onlar dehete drdler ve(ortaya) byk bir sihir getirmi oldular. (Araf Suresi, 116)

  Grld gibi Firavun'un bycleri yaptklar "aldatma-calar"la - Hz. Musa ve ona inananlar dnda- insanlarn hepsinibyleyebilmilerdir. Ancak, onlarn attklarna karlk Hz.Musa'nn ortaya koyduu delil, onlarn bu bysn, ayettekiifadeyle "uydurduklarn yutmu" yani etkisiz klmtr:

  Biz de Musa'ya: "Asan frlatver" diye vahyettik. (O da fr-latverince) bir de baktlar ki, o btn uydurduklarn der-leyip-toparlayp yutuyor. Bylece hak yerini buldu, onlarnbtn yapmakta olduklar geersiz kald. Orada yenilmioldular ve kk dmler olarak tersyz evrildiler.(Araf Suresi, 117-119)

  Ayetlerde de bildirildii gibi, daha nce insanlar byle-yerek etkileyen bu kiilerin yaptklarnn bir sahtekarlk oldu-unun anlalmas ile, sz konusu insanlar kk dmler-dir. Gnmzde de bir bynn etkisiyle, bilimsellik klf al-tnda son derece sama iddialara inanan ve bunlar savunma-ya hayatlarn adayanlar, eer bu iddialardan vazgemezlerse

  gerekler tam anlamyla aa ktnda ve "by bozul-duunda" kk duruma deceklerdir. Nitekim, yak-

  lak 60 yana kadar evrimi savunan ve ateist bir fel-

  AdnanOktar

  282

  KAN VE KALP MUCZES

 • sefeci olan, ancak daha sonra gerekleri gren Malcolm Mug-geridge evrim teorisinin yakn gelecekte decei durumuyle aklamaktadr:

  Ben kendim, evrim teorisinin, zellikle uyguland alanlarda, gele-cein tarih kitaplarndaki en byk espri malzemelerinden biri ola-cana ikna oldum. Gelecek kuak, bu kadar rk ve belirsiz bir hi-potezin inanlmaz bir saflkla kabul edilmesini hayretle karlaya-caktr.145

  Bu gelecek, uzakta deildir aksine ok yakn bir gelecekteinsanlar "tesadfler"in ilah olamayacaklarn anlayacaklar veevrim teorisi dnya tarihinin en byk aldatmacas ve en id-detli bys olarak tanmlanacaktr. Bu iddetli by, bykbir hzla dnyann drt bir yannda insanlarn zerinden kalk-maya balamtr. Evrim aldatmacasnn srrn renen birokinsan, bu aldatmacaya nasl kandn hayret ve aknlkla d-nmektedir.

  HarunYahya

  283

  Evrim Yanlgs

  Firavun'un bycle-ri, astronomiden tb-ba kadar her alandasz sahibiydiler. Sa-hip olduklar bilgiyi,toplumu etkilemekve bylece Firavu-n'un baskc yntemi-ne g kazandrmakiin kullanyorlard.Yanda bycleritm dnyay ayaktatutarken tasvir edenbir eski Msr kabart-mas.

 • 1- William Harrey, The Human Body: An

  Intelligent Design, Alan L. Gillen, Frank J.

  Sherwin III, Alan C. Knowies, Creation Re-

  search Society Books, Number 8, sf. 120

  2- Bilim ve Teknik Dergisi, ubat 1998, say

  363, sf. 67

  3- http://hes.ucf.k12.pa.us/gclaypo/circula-

  torysys.html

  4- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, ubat

  1998, say 363, sf. 63

  5- John Hopkins Magazine, June 1996 -

  http://www.jhu.edu/~jhumag/696web/stem-

  cell.html

  6- http://www.chicagotribune.com/techno-

  logy/local/chi-

  0109040232sep04,0,1412918.story

  7- John Hopkins Magazine, June 1996

  http://www.jhu.edu/~jhumag/696web/stem-

  cell.html

  8- Seymour Simon, The Heart "Our Circu-

  latory System", First Mullberry Edition,

  1999, sf. 9

  9- Bilim ve Teknik Dergisi, ubat 1998, say

  363, sf. 61

  10- Seymour Simon, The Heart "Our Cir-

  culatory System", First Mullberry Edition,

  1999, sf. 9

  11- Hacettepe niversitesi Tp Fakltesi

  retim yesi Prof. Dr. Alparslan ZYA-

  ZICI; http://www.diyanet.gov.tr/DIYA-

  NET/nisan2001/dinsaglik.htm

  12- Seymour Simon, The Heart "Our Cir-

  culatory System", First Mullberry Edition,

  1999, sf. 9

  13- The Incredible Machine, Nati-

  onal Geographic Society,

  sf.100

  14- http://www.ri.bbsrc.ac.uk/library/rese-

  arch/cloning/glossary.html

  15- http://garildi.cumhuriyet.com.tr/cgi-

  bin/sayfa.cgi?w+30+/cubilim/9810/24/t/

  b0703.html+hemoglobin

  16-http://www.nsbri.org/HumanPhysSpa-

  ce/focus3/bloodcomponents.html

  17- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, Say 363, sf. 62

  18- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, Cilt

  1, 7. Basm, Nobel Tp Kitabevi, sf. 59

  19- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, Cilt

  1, 7. Basm, Nobel Tp Kitabevi, sf. 65

  20- http://www.csu.edu.au/learning/ncgr/gpi/

  odyssey/hemo/evol.html

  21- Bulletin of Atomic Sciences 11:331;

  http://www.gennet.org/facts/metro09.html

  22- Luther D. Sunderland, Darwin's Enig-

  ma, Master Book Publishers, California,

  sf.137

  23- http://www.answersingenesis.org/ho-

  me/area/

  Magazines/docs/v16n2_sickle_cell.asp

  24- Mutahhar Yenson, nsan Biyokimyas,

  Beta Basm Yayn Datm, sf. 484

  25- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, Cilt

  1, 7. Basm, Nobel Tp Kitabevi, sf. 709

  26- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, Say 363, sf. 61

  27- www.library.uthscsa.edu/ms2/ICS/Res-

  piratory/Note%20Cards/ICS-%20Acu-

  te%20Respiratory%20Failure.ppt; Arthur C.

  Guyton, Tbbi Fizyoloji, Cilt 1, 7. Basm,

  Nobel Tp Kitabevi, sf. 716

  28- Mutahhar Yenson, nsan Biyokimyas,

  Beta Basm, Yayn, Datm, sf. 486

  29- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, Cilt

  AdnanOktar

  284

  NOTLAR

 • 1, 7. Basm, Nobel Tp Kitabevi, sf. 66-67-

  68

  30- Gordon Rattray Taylor, The Great

  Evolution Mystery, Secker and Warburg,

  London, Sf. 108

  31- http://pathlights.com/ce_encyclope-

  dia/15sim02.htm#Hemoglobin

  32- http://pathlights.com/ce_encyclope-

  dia/20hist12.htm

  33- http://pathlights.com/ce_encyclope-

  dia/20hist12.htm

  34- http://climb.mountainzone.com/eve-

  rest/2002/html/dispatch_0505_brown.html

  35- http://www.altrec.com/publis-

  hed/climb/healthfitness/climbingatnewhe-

  ights/

  36- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, Cilt

  1, 7. Basm, Nobel Tp Kitabevi, sf. 68

  37- The Human Body: An Intelligent De-

  sign, Alan L. Gillen, Frank J. Sherwin III,

  Alan C. Knowies, Creation Research Soci-

  ety Books, number 8, sf. 113-114

  38- Regina Avraham, The Circulatory

  System, The Encyclopedia of Health, sf. 50

  39- www.libertasmedia.com/alan/sir-

  lar/vuc.html

  40- www.libertasmedia.com/alan/sir-

  lar/vuc.html

  41- Ayten Sucu, Semra Bayar, Melahat K-

  peli, Biyoloji Lise 2, MEB Devlet Kitaplar,

  stanbul 2000, sf. 26

  42- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, Cilt

  1, 7. Basm, Nobel Tp Kitabevi, sf. 84

  43- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, Cilt

  1, 7. Basm, Nobel Tp Kitabevi, sf. 83-84

  44- http://www.hon.ch/Library/Theme/

  Allergy/Glossary/eosinophil.html

  45- Arthur C. Guyton, John E. Hall, Tbbi

  Fizyoloji, 9. Basm, Nobel Tp Kitabevi,

  sf.437

  46- Arthur C. Guyton, John E. Hall, Tbbi

  Fizyoloji, 9. Basm, Nobel Tp Kitabevi,

  sf.436-437

  47- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, Say 363, sf. 65

  48- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, Say 363, sf. 65

  49- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, Say 363, sf. 65-66

  50- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, Say 363, sf. 66

  51- http://www.newton.dep.anl.gov/aska-

  ci/mole00/mole00193.htm

  52- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, say 363, sf. 64-65

  53- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 85

  54- http://efnt1.fedu.me-

  tu.edu.tr/SCE51998/binzat/Kan.htm

  55- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, say 363, sf. 67

  56- The Human Body: An Intelligent De-

  sign, Alan L. Gillen, Frank J. Sherwin III,

  Alan C. Knowles, Creation Research Soci-

  ety Monograph Series: Number 8, Creati-

  on Research Society Books, sf. 114

  57- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 114

  58- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 114-

  115

  59- http://www.tip.gazi.edu.tr/akd/temel/fiz-

  yoloji/kan1.html

  60- http://www.tip.ga-

  zi.edu.tr/akd/temel/fizyolo-

  ji/kan1.html

  HarunYahya

  285

 • 61- Michael J. Behe, Darwin'in Kara Kutu-

  su, Aksoy Yaynclk, 1998, sf. 84

  62- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 115

  63- http://people.a2000.nl/aalan/vucut/bo-

  lum4.html

  64- Michael J. Behe, Darwin'in Kara Kutu-

  su, Aksoy Yaynclk, 1998, sf. 87-88-89

  65- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, say 363, sf. 63

  66- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 117

  67- Michael J. Behe, Darwin'in Kara Kutu-

  su, Aksoy Yaynclk, 1998, sf. 94

  68- The Human Body: An Intelligent De-

  sign, Alan L. Gillen, Frank J. Sherwin III,

  Alan C. Knowles, Creation Research Soci-

  ety Monograph Series: Number 8, Creati-

  on Research Society Books, sf. 117

  69- http://www.discovery.org/viewDB/in-

  dex.php3?program=CRSC%20Respon-

  ses&command=view&id=442; Torben Hal-

  kier, Mechanisms in Blood Coagulation,

  Fibrinolysis and the Complement System,

  1992, sf. 104

  70- Michael J. Behe, Darwin'in Kara Kutu-

  su, Aksoy Yaynclk, 1998, sf. 99

  71- Michael J. Behe, Darwin'in Kara Kutu-

  su, Aksoy Yaynclk, 1998, sf. 100

  72- Michael J. Behe, Darwin'in Kara Kutu-

  su, Aksoy Yaynclk, 1998, sf. 103

  73- http://www.discovery.org/viewDB/in-

  dex.php3?program=CRSC%20Respon-

  ses&command=view&id=442

  74- http://bostonrevi-

  ew.mit.edu/br22.1/doolittle.html

  75- http://www.arn.org/docs/be

  he/mb_brrespbr.htm

  76- Kenneth R. Miller, Fin-

  ding Darwin's God, Cliff Street Books,

  1999, sf. 156-157

  77- http://www.discovery.org/viewDB/in-

  dex.php3?program=

  CRSC%20Responses&command=vi-

  ew&id=442

  78- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, say 363, sf. 60

  79- Bilim ve Teknik, Tbitak Yaynlar, u-

  bat 1998, say 363, sf. 62

  80- Seymour Simon, The Heart - Our Cir-

  culatory System, Mulberry Books, New

  York, 1996, sf. 1

  81- Lionel Bender, Science Facts Human

  Body, The Human Body: Its Mysteries and

  Marvels, Crescent Books, 1992, sf. 35

  82- http://www.diyanet.gov.tr/DIYANET/ni-

  san2001/dinsaglik.htm

  83- Human Body, Concise Encyclopedia,

  2,000 articles on the human body, David

  Burnie, Dorling Kindersley Publishing,

  1995, sf. 86

  84- Robert A. Wallace, Gerald P. Senders,

  Robert J. Ferl, Biology Ferl 2 Biology The

  Science of Life, Harper Colins College Pub-

  lishers, sf. 812

  85- Thema Laorusse Thematik Ansiklopedi,

  Cilt 4, sf. 258

  86- http://people.a2000.nl/aalan/sir-

  lar/vuc.html

  87- Seymour Simon, The Heart - Our Cir-

  culatory System, Mulberry Books, New

  York, 1996, sf. 11

  88- Arthur C. Guyton-John E. Hall, Tbbi

  Fizyoloji, 9. Bask, Nobel Tp Kitabevleri,

  sf.115

  89- The Incredible Machine, National Ge-

  ographic Society, 1986, sf. 123

  90- The Incredible Machine, National Ge-AdnanOktar

  286

 • ographic Society, 1986, sf. 124

  91- The Incredible Machine, National Geog-

  raphic Society, 1986, sf. 124

  92- http://people.a2000.nl/aalan/vucut/bo-

  lum1.html

  93- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 244

  94- http://ww.boun.edu.tr/~pubrel/news/ar-

  siv/aralik00/aralik00.html

  95- http://ww.boun.edu.tr/~pubrel/news/ar-

  siv/aralik00/aralik00. html

  96- Thema Larousse, Thematik Ansiklopedi,

  4. Cilt, sf. 258

  97- http://hes.ucf.k12.pa.us/gclaypo/circula-

  torysys.html

  98- John Farndon-Angela Koo, Human

  Body Factfinder, Dempsey Parr, 1999,

  sf.53

  99- http://people.a2000.nl/aalan/sir-

  lar/vuc.html

  100- http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPa-

  ge.taf?

  file=/nbt/jour-

  nal/v17/n8/full/nbt0899_753.html

  101- David Burnie, The Concise Encyclope-

  dia of the Human Body, Dorling Kindersley

  1995, sf.90

  102- http://efnt1.fedu.me-

  tu.edu.tr/SCE51998/binzat/damar.htm

  103- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevleri, 1986, sf. 319

  104- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevleri, 1986, sf. 317-

  318

  105- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevleri, 1986, sf. 320

  106- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevleri, 1986, sf. 320

  107- Sandra S. Gottfried, Biology Today,

  Mosby Year Book Inc., 1993, sf. 202

  108- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevleri, 1986, sf. 320-

  321

  109- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevleri, 1986, sf. 507

  110- Seymour Simon, The Heart Our

  Circulatory System, Mulberry Books, 1999,

  sf. 15

  111- Seymour Simon, The Heart Our

  Circulatory System, Mulberry Books, 1996,

  sf. 19

  112- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevleri, 1986, sf. 321

  113- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevleri, 1986, sf. 317-

  318

  114- Seymour Simon, The Heart Our

  Circulatory System, Mulberry Books, 1996,

  sf. 15

  115- Body Atlas video The Human Pump,

  Pioneer Production for The Learning Chan-

  nel, 1994 Discovery Communications Inc.

  116- The Incredible Machine, National Ge-

  ographic Society, 1986, sf. 119

  117- Regina Avraham, The Circulatory

  System, The Encyclopedia of Health, sf. 43

  118- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 334

  119- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 334

  120- Arthur C. Guyton, Tbbi Fizyoloji, 7.

  Bask, Nobel Tp Kitabevi, 1986, sf. 334

  121- http://www.newton.dep.anl.gov/askas-

  ci/bio99/bio99317.htm

  122- Sandra S. Gottfried, Biology

  Today, Mosby Year Book

  HarunYahya

  287

 • Inc., 1993, sf. 202

  123- Sandra S. Gottfried, Biology Today,

  Mosby Year Book Inc., 1993, sf. 203

  124- Sandra S. Gottfried, Biology Today,

  Mosby Year Book Inc., 1993, sf. 202

  125- Bilim ve Teknik Dergisi, Tbitak Yayn-

  lar, ubat 1998, say 363, sf. 67

  126- Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular

  Evolution and The Origin of Life, New

  York: Marcel Dekker, 1977, s. 2

  127- Alexander I. Oparin, Origin of Life,

  (1936) New York, Dover Publications,

  1953 (Reprint), s.196

  128- "New Evidence on Evolution of Early

  Atmosphere and Life", Bulletin of the Ame-

  rican Meteorological Society, c. 63, Kasm

  1982, s. 1328-1330

  129- Stanley Miller, Molecular Evolution of

  Life: Current Status of the Prebiotic Synthe-

  sis of Small Molecules, 1986, s. 7

  139- J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog:

  Ernst Mayr", Scientific American, Aralk

  1992

  140- Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s.

  1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1.

  bask, New York: J. B. Lipincott Co., 1970,

  s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,

  Cambridge: Cambridge University Press,

  1971, s. 272

  141- Time, Kasm 1996

  142- S. J. Gould, Natural History, c. 85,

  1976, s. 30

  143- Solly Zuckerman, Beyond The Ivory

  Tower, New York: Toplinger Publications,

  1970, s. 19

  144- Richard Lewontin, "The Demon-Haun-

  ted World", The New York Review of Bo-

  oks, 9 Ocak 1997, s. 28

  145- Malcolm Muggeridge, The End of

  Christendom, Grand Rapids: Eerdmans,

  1980, s.43

  288

  Sen Ycesin, bize rettiinden

  baka bizim hibir bilgimiz yok.

  Gerekten Sen, hereyi bilen, hkm

  ve hikmet sahibi olansn.

  (Bakara Suresi, 32)

  HarunYahya