Kandidatspeciale CBH

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    276

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. Kandidatspeciale Den primre sundhedssektor Opgaveglidning og arbejdsopgaver en nutidshistorisk analyse af artikler fra fagbladet Sygeplejersken af Catja Bigum Nielsen Publikation fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 210/2009 2. Copyright Catja Bigum Nielsen og Afdeling for sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Elektronisk udgivelse p http://www.folkesundhed.au.dk/kandidatspecialer ISSN 1602-1541. ISBN 978-87-92552-10-5 Dette kandidatspeciale har i 2009 udgjort grundlaget for tildeling af kandidatgraden i sygepleje (cand.cur.) ved Aarhus Universitet KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE Navn: Catja Bigum Nielsen Modul: Kandidatspeciale Mned og r: Juni 2009 Vejleder: Susanne Malchau Dietz Anslag: 119.976 Den primre sundhedssektor Opgaveglidning og arbejdsopgaver en nutidshistorisk analyse af artikler fra fagbladet Sygeplejersken af Catja Bigum Nielsen Afdeling for Sygeplejevidenskab Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Hegh-Guldbergs Gade 6A Bygning 1633 8000 rhus C 3. Resum Med udgangspunkt i opgaveglidningen fra sygeplejersken til social- og sundhedsassistenten, samt en ndring af hjemmesygeplejerskens arbejdsopgaver, er opgavens undersgelsessprgsml: Hvordan formuleres opgaveglidningen og sygeplejerskens arbejdsopgaver i den primre sundhedssektor? Hvordan kan udviklingen af hjemmesygeplejen historiske set, kaste lys over nutidens problematikker? Der sges i artikler fra sygeplejerskernes fagblad, Sygeplejersken, hvor 22 artikler fremkommer. Artiklerne analyseres ud fra tre perspektiver og der udledes tre temaer under hvert perspektiv: Praksisperspektivet: Mistet kompetence og faglig identitet, Social- og sundhedsassistenterne overtager sygeplejeopgaver og Strukturndringer medfrer ndrede arbejdsopgaver. Det udviklingsmssige perspektiv: Strre krav til dokumentation, Definition af primr-sygeplejerskens opgaver og Behov for specialisering og Det politiske perspektiv: Brug for sygeplejersker i den primre sundhedssektor, Primrsygeplejerskens rolle og Specialisering. Det konkluderes at der er forskellige holdninger til opgaveglidningen alt efter hvilket perspektiv det betragtes fra. Der er dog enighed om sygeplejerskers berettigelse i hjemmesygeplejen. 4. Summary Primarycare Thesocialandhealthworkertakingoverhomenursestasks,andachangeofthe homenursestasksacontemporaryhistoricalanalysisofarticlesfromthe journalSygeplejersken In the light of a change of tasks for the home nurse, and the social- and health worker taking over nursing tasks, the research question is: How is the social- and health worker taking over tasks from the home nurse and the nurse's work in primary health care described? How can the development of home nursing historical terms, highlight contemporary issues? On the basis of a search of journal articles from Sygeplejersken, 22 articles are included. The articles are analyzed from three perspectives and discharged three themes under each perspective: The practice perspective: Lost competence and professional identity, Social- and health care worker takes over the nursing tasks and Structural changes resulting in changing tasks. The developmental perspective: Increased requirements for documentation, Definition of primary nurse's tasks and, A need for specialization and The political perspective: Use of nurses in Primary Care, The home Nurses role and Specialization. The conclusion is, that there are different approaches to the social- and health worker taking over of nursing tasks, depending on the perspective. However, there is consensus on the legitimacy of nurses in home nursing. 5. KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE Navn: Catja Bigum Nielsen Studienr.: 20070035 Kandidatspeciale Mned og r: Juni 2009 Vejleder: Susanne Malchau Anslag: 119.976 Den primre sundhedssektor Opgaveglidning og arbejdsopgaver - en nutidshistorisk analyse af artikler fra fagbladet Sygeplejersken Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Aarhus Universitet Hegh-Guldbergs Gade 6A Bygning 1633 8000 rhus C 6. Catja Bigum Nielsen (Stud. Nr 20070035) Kandidatspeciale: Den primre sundhedssektor Indholdsfortegnelse 1. Indledning.................................................................................................................................................. 1 2. Problembeskrivelse ................................................................................................................................... 1 2.1 Fokusphjemmesygepleje ............................................................................................................... 2 2.2 Opgaveglidning.................................................................................................................................. 3 2.3 Socialogsundhedsassistenten......................................................................................................... 4 3. Opgavensundersgelsessprgsml .......................................................................................................... 5 4. Metodeovervejelser .................................................................................................................................. 6 4.1 Tekstanalyse ...................................................................................................................................... 7 4.2 Historisktekstanalyse........................................................................................................................ 8 4.3 Litteraturgennemgang....................................................................................................................... 9 4.4 FagbladetSygeplejersken................................................................................................................ 11 4.5 Kildekritik......................................................................................................................................... 12 4.6 Videnskabsteoretiskramme............................................................................................................ 14 5. Hjemmesygeplejenshistorie ................................................................................................................... 15 5.1 Historiskudviklingafhjemmesygeplejen........................................................................................ 15 5.2 Landsygeplejerskensarbejdsforhold............................................................................................... 16 5.3 Uddannelse...................................................................................................................................... 17 6. Praksisperspektivet.................................................................................................................................. 21 6.1 Mistetkompetenceogfagligidentitet............................................................................................ 21 6.2 Socialogsundhedsassistenterneovertagersygeplejeopgaver...................................................... 23 6.3 Strukturndringermedfrerndredearbejdsopgaver................................................................. 26 7. Detudviklingsmssigeperspektiv .......................................................................................................... 30 7.1 Strrekravtildokumentation ......................................................................................................... 30 7.2 Definitionafprimrsygeplejerskensopgaver ................................................................................ 31 7.3 Behovforspecialisering................................................................................................................... 33 8. Detpolitiskeperspektiv........................................................................................................................... 35 7. Catja Bigum Nielsen (Stud. Nr 20070035) Kandidatspeciale: Den primre sundhedssektor 8.1 Brugforprimrsygeplejersker........................................................................................................ 35 8.2 Primrsygeplejerskensrolleihjemmesygeplejen.......................................................................... 40 8.3 Specialisering................................................................................................................................... 43 9. Konklusionogperspektivering ................................................................................................................ 45 8. Catja Bigum Nielsen (Stud. Nr 20070035) Kandidatspeciale: Den primre sundhedssektor 1. Indledning Dette speciale har fokus p hjemmesygeplejen i Danmark. Her ses primrt p hjemme- sygeplejerskens arbejdsomrder og opgaver i forbindelse med den opgaveglidning, der sker fra primrsygeplejersken til social- og sundhedsassistenten. Udvalgte artikler fra sygeplejerskernes fagblad, - Sygeplejersken, analyseres ud fra praksisperspektivet, det udviklingsmssige perspektiv og det politiske perspektiv. Det tidsmssige udgangspunkt er fra 2000, hvor der sttes fokus p opgaveglidning i fagbladet samt i medierne og op til starten af 2009. Interessen for den primre sundhedssektor er opstet gennem mit arbejde som primrsygeplejerske. For at f en forstelse for opgaveglidning i hjemmesygeplejen 2009, inddrages det historiske perspektiv. Specialet tager udgangspunkt i den nuvrende situation i hjemmesygeplejen i Danmark, hvor vi ser et stigende antal ldre borgere som modtager hjemmesygepleje, samt et fald i antal sygeplejersker, og tale om en afprofessionalisering og opgaveglidning i hjemmesygeplejen. Dette vedrrer bde primrsygeplejerskens nye arbejdsopgaver i forhold til terminal pleje, kronikere og andre specialiserede omrder, samt social- og sundhedsassistenternes overtagelse af sygeplejerelaterede opgaver. Det diskuteres om der i forhold til hjemmesygeplejerskens arbejdsomrder og uddannelse kan lres noget af hjemmesygeplejens historiske udvikling. 2. Problembeskrivelse Udviklingen i det danske sundhedssystem stiller hje krav til hjemmesygeplejen. Det drejer sig om get specialisering, accelererede patientforlb, fokus p kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, et stigende antal ldre og kronisk syge, samt gede krav til dokumentation (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2006). Hjemmesygeplejen er p baggrund af denne udvikling blevet et arbejdsomrde hvor der lses mere komplekse og specialiserede sundhedsopgaver end tidligere (Ibid.). Fra 1985-2007 er antallet af ldre over 80 r steget med 37 % (Statistisk rbog 2008 s.155). En befolkningsfremskrivning estimerer, at antallet af ldre over 65 r i 2040 vil udgre ca. 23 % af befolkningen (DSI 2006 s. 37). Den demografiske udvikling, sammen med et stigende antal kronikere, betyder at behovet for dgn- og sygepleje vil stige i rene fremover (Statistisk rbog 2008 s.155). Fra regeringens side er man opmrksomhed p den demografiske udvikling. 1 9. Catja Bigum Nielsen (Stud. Nr 20070035) Kandidatspeciale: Den primre sundhedssektor Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udgav i oktober sidste r regeringens resultater og initiativer p sundhedsomrdet (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2008). Her tilkendegives det, at befolkningsudviklingen de kommende r vil stille store krav til sundhedsvsenet, idet antallet af ldre er stigende og levealderen er blevet hjere (Ibid.). Det er dog tankevkkende, at der i denne forbindelse kun fokuseres p sygehusomrdet. Det beskrives, at der i regeringens kvalitetsreform bliver sat fokus p efter- og videreuddannelse af sygeplejersker. Den store mangel p arbejdskraft forsges lst ved blandt andet at ge optagelsen p sygeplejeskolerne, give lettere adgang til social- og sundhedsuddannelserne, og srge for at behandling og pleje bliver sundhedspersonalets hovedomrde ved at sikre afbureaukratisering p sygehusomrdet (Ibid.). 2.1 Fokus p hjemmesygepleje Institut for Sundhedsvsen (DSI) gennemfrte i 2006 et projekt, som skulle klarlgge eksisterende viden om hjemmesygeplejen i Danmark (DSI 2006). Baggrunden for projektet var et manglende fokus p hjemmesygeplejen i Danmark i en tid hvor strukturreformen1 ellers satte fokus p den kommunale sundhedssektor (Ibid. s.3). Der tages afst i situationen med faldende indlggelsestider p landets hospitaler og de konsekvenser det medfrer for opgaverne i den primre sundhedssektor. Konsekvensen var et voksende antal sygeplejerelaterede opgaver i primr sektor, der samtidig med en afprofessionalisering, som flger af et faldende antal sygeplejersker i den primre sektor, resulterede i ansttelse af mindre kvalificeret personale (Ibid.). Forfatterne bag undersgelsen mener p baggrund af dette, at den primre sektor har get behov for forskningsmssig svel som sundhedspolitisk bevgenhed. Den primre sundhedssektor er ikke kun et aktuelt omrde for sundhedssektoren herhjemme. 12. maj 2008 satte International Council of Nurses (ICN) fokus p ledende hjemmesygeplejersker verden over. Det skete i Geneve, Schweiz, hvor sygeplejersker fra hele verden samledes om emnet Nurses Leading Primary Health Care - Delivering Quality, Serving Communities (ICN 2008). Dette viser, at sygepleje i den primre sundhedssektor er kommet p dagsordenen verden over og sygepleje beskrives af ICN som vrende selve essensen af den primre sundhedssektor (Ibid.). 1 Trdteikraftd.1.januar2007medinddelingaflandeti5regioner.Enafdemarkantendringerp sundhedsomrdeter,atal forebyggelse, sundhedsfremme og genoptrning, der ikke finder sted p et sygehus bliver et kommunalt ansvar (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2004). 2 10. Catja Bigum Nielsen (Stud. Nr 20070035) Kandidatspeciale: Den primre sundhedssektor 2.2 Opgaveglidning Som et resultat af patienternes tidligere udskrivelser fra hospitalerne og en overfrsel af teknologi fra sygehuset til borgerens hjem, ges hjemmesygeplejerskens opgaver (Nielsen og Lomborg 2001). Denne omfordeling af opgaverne kaldes opgaveglidning. Betegnelsen bliver i primr sektor bde anvendt for den opgaveglidning, der sker fra hospital til hjemmepleje, samt den opgaveglidning der finder sted mellem primrsygeplejersken og social- og sundhedsassistenterne (betegnes fremover assistenten). Kompleksiteten i hjemmesygeplejerskens arbejdsopgaver samt uforudsigelige patientforlb, har gjort den primre sektor til et srdeles udfordrende arbejdsomrde (Ibid. s. 132). Ordet opgaveglidning er meget anvendt i sundhedssektoren og har lnge vret et strkt belyst emne i medierne og omdiskuteret i fagbladet Sygeplejersken. Det tyder p frste gang at blive omtalt i Sygeplejersken r 2000, af DSR formanden Connie Kruckow (Sygeplejersken 30/2000). Hun mener, at der altid har eksisteret en opgaveglidning mellem personalegrupperne i sundhedsvsenet og ikke kun fra lgen til sygeplejersken. Artiklen belyser fortrinsvist den opgaveglidning, der er sket fra lgerne til sygeplejerskerne i hospitalsregi (Ibid.). I 2003 fyrede Brovst Kommune i Nordjylland fem ud af otte hjemmesygepl...</p>

Recommended

View more >