Kata Adjektif Tahun 3

  • Published on
    16-Feb-2018

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3</p><p> 1/7</p><p>NAMA : ________________________</p><p>Isikan tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.</p><p>1 Kaki Pak Senin digigit pacat, darah __________ meleleh di kakinya.</p><p>A cair</p><p>B putih</p><p>C pekatD merah</p><p> Semua !eluarnya !udah men"adi __________ kerana #adannya !udah</p><p>#eri!i.</p><p>A ketat</p><p>B #e!ar</p><p>C !ingkat</p><p>D l$nggar</p><p>%am#ar 1</p><p>Soalan 3 berdasarkan Gambar 2</p><p>&amp; Buah'#uahan tempatan !ungguh ______________ dan #erpatutan pula</p><p>harganya.</p><p>A kelat</p><p>B enak</p><p>C mani!</p><p>D ma!am</p><p>( A#dul )alim !edang menga!ah !a#it kelapa !a*it itu kerana !udah</p><p>__________.A ta"am</p><p>B ka!ar</p><p>C ke!at</p><p>D tumpul</p></li><li><p>7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3</p><p> 2/7</p><p>%am#ar </p><p>Soalan 5 berdasarkan Gambar 2</p><p>+ Air !ungai itu __________ kerana !ampah !arap di#uang ke dalamnya.</p><p>A "ernih</p><p>B hitam</p><p>C k$t$r</p><p>D #er!ih</p><p> Penga*a! lelaki itu !ering mem#a*a #uku __________ di dalam p$ket</p><p>#a"unya.</p><p>A kecil</p><p>B te#al</p><p>C #e!ar</p><p>D pan"ang</p><p>- Cuaca malam ini __________ kerana petang tadi hu"an turun dengan</p><p>le#atnya.</p><p>A !e"uk</p><p>B damai</p><p>C pana!</p><p>D nyaman</p><p> /dara di Calet Air Pana!, Pengkalan )ulu itu !ungguh __________.</p><p>A #aik</p><p>B cerga!</p><p>C nyaman</p><p>D indah</p><p>0 __________ !ungguh pemandangan hutan di ka*a!an Air er"un Kuala2$h itu.</p><p>A 3ndah</p><p>B Muram</p><p>C Kelam</p><p>D Sayup</p><p>14 Pela"ar ahun 5nam 2a"a !angat __________ dan h$rmat kepada</p><p>guru'gurumereka.</p><p>A #aik</p><p>B maluC takut</p><p>D patuh</p></li><li><p>7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3</p><p> 3/7</p><p>11 Mar!ya #era!a______________!ema!a meraikan hari "adinya.</p><p>A pilu</p><p>B mahu</p><p>C cema!</p><p>D gem#ira</p><p>1 Samad men"$l$k #uah mangga itu dengan menggunakan !e#atanggalah yang ________</p><p>A tinggi</p><p>B #e!ar</p><p>C k$nt$t</p><p>D pan"ang</p><p>1&amp; A!am "a*a !elalu digunakan $leh emak untuk menghilangkan</p><p>#au___________ikan air ta*ar.</p><p>A hapak</p><p>B hanyirC tengik</p><p>D hancing</p><p>1( Penyanyi yang mempunyai !uara _______________itu mendapat</p><p>tepukan gemuruh daripada pen$nt$n.</p><p>A !erak</p><p>B garau</p><p>C merdu</p><p>D nyaring</p><p>1+ 6$7iah yang ringan mulut itu !ungguh_____________dengan !emua</p><p>$rang</p><p>*alaupun dengan $rang yang #aru dikenalinya.</p><p>A !$m#$ng</p><p>B !enang</p><p>C ramah</p><p>D ka!ar</p><p>1 Para pendaki %unung Kina#alu meneru!kan pendakian</p><p>dalam____________ pagi tanpa #erputu! a!a.A kegelapan</p><p>B kedinginan</p><p>C kemalapan</p><p>D kepana!an</p><p>1- Dahi adik kelihatan ______________ kerana terhantuk pada tiang g$l</p><p>di !ek$lah.</p><p>A #engk$k</p><p>B #engkak</p><p>C #$takD lekuk</p></li><li><p>7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3</p><p> 4/7</p><p>1 8alan di Bandaraya Kuala 9umpur men"adi_____________ apa#ila</p><p>men"elang )ari 6aya Aidil itri.</p><p>A lengang</p><p>B !enyap</p><p>C muram</p><p>D !uram</p><p>10 Mata Aminah ____________ kerana terkena air !a#un.A peda!</p><p>B le#am</p><p>C pedih</p><p>D pana!</p><p>4 8am#atan yang _____________ itu akan dile#arkan untuk kemudahan</p><p>penduduk Kampung Semangat.</p><p>A lua!</p><p>B !empit</p><p>C !enangD #e!ar</p><p>1 apak tangan Pak A#u _____________ !elepa! mencangkul tanah di</p><p>ke#unnya</p><p>petang tadi.</p><p>A menggelupa!</p><p>B menggerutu</p><p>C melecur</p><p>D melecet</p><p> Nana #era!a ________ apa#ila ternampak !eek$r ulat di dalam #uah</p><p>mangga</p><p>yang dikupa!nya itu.</p><p>A geli</p><p>B haru</p><p>C kelam</p><p>D gundah</p><p>&amp; 3tik itu mempunyai #ulu yang ________ air menye#a#kan #ulunya</p><p>!entia!akering *alaupun #erada lama di dalam air.</p><p>A ke!at</p><p>B telap</p><p>C telu!</p><p>D kali!</p><p>( Pak amin #egitu ________ memikirkan anaknya yang #elum pulang,</p><p>apatah</p><p>lagi hari !udah larut malam .</p><p>A terkilanB run!ing</p><p>C murung</p><p>D !eng!ara</p></li><li><p>7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3</p><p> 5/7</p><p>+ Keadaan men"adi !emakin ________ kerana kedua'dua #elah pihak</p><p>tidak mahu mengalah .</p><p>A pelik</p><p>B ga*at</p><p>C run!ing</p><p>D rencam</p><p> Bau ________ pada #a"unya telah hilang !etelah di!em#ur dengan</p><p>minyak</p><p>*angi yang ________ itu .</p><p>A #u!uk ;tengik</p><p>B hanyir; *angi</p><p>C hapak ; harum</p><p>D hancing ;mer!ik</p><p>- Cik 9$h !angat ________ mendengar lagu yang dinyanyikan</p><p>$leh #iduanita itu .A ghairah</p><p>B a!yik</p><p>C tekun</p><p>D leka</p><p> Durrah tergelincir !ema!a melalui "alan yang ________ itu .</p><p>A #ecak</p><p>B lem#ik</p><p>C lem#ap</p><p>D #engk$k</p><p>0 iang'tiang elektrik di te#ing itu ________ !elepa! #erlakunya</p><p>gegaran.</p><p>A !er$ng</p><p>B #engk$k</p><p>C #$ngk$k</p><p>D c$nd$ng</p><p>&amp;4 M$t$!ikal yang dipandu la"u itu ________ melanggar kereta yang</p><p>datang dari arah #ertentangan .A "auh</p><p>B cepat</p><p>C dekat</p><p>D nyari!</p><p>&amp;1Micheal 9im mengalirkan air mata kerana terlalu __________</p><p>mendengar #erita tentang kemalangan itu.</p><p>A !edih</p><p>B hairan</p><p>C terke"utD gem#ira</p></li><li><p>7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3</p><p> 6/7</p><p>&amp; </p></li><li><p>7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3</p><p> 7/7</p><p>A pilu</p><p>B gu!ar</p><p>C geram</p><p>D marah</p><p>(4 Kemalangan "alan raya itu #erpunca daripada __________</p><p>pemandunya.</p><p>A kela"uanB kelalaian</p><p>C ke#eranian</p><p>D ke!i#ukan</p></li></ul>