Katalog konferencji i szkoleń podatki / rachunkowość / finansekursy- ?· podatki / rachunkowość…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

poda

tki /

rach

unko

wo

/ fi

nans

e Katalog konferencjii szkole

lipiec wrzesie 2016

www.akademiamddp.pl

Szkolenia zamknite cechuje m.in.: wybr tematyki zaj z jakiej Klient pragnie zorganizowa szkolenie; program szkolenia dostosowany jest do wymogw kontrahenta, opracowywany na podstawie zebranych informacji wedug jego

potrzeb i preferencji; miejsce szkolenia wskazane jest przez Klienta; termin zaj ustalany jest wsplnie z Klientem, tak aby wybrana data nie kolidowaa z jego biecymi obowizkami; grupa pracownikw uczestniczca w szkoleniu zamknitym otrzymuje od wykadowcy rozwizania konkretnych problemw dziaal-

noci jednostki; materiay szkoleniowe oraz sposb prowadzenia zaj dostosowane zostaj do specyfiki i wymaga Klienta (praktyczne przykady

pochodz czsto z jego dziaalnoci); wykadowcy szkole wewntrznych to najlepsi specjalici w swoich dziedzinach, praktycy, ktrzy uczestnicz w zmianach polityki

rachunkowo-podatkowej, s autorami licznych publikacji, a ich wiedza poparta jest wieloletnim dowiadczeniem zawodowym; warunki organizacyjne kadego projektu ustalane s indywidualnie pomidzy Stronami.

Serdecznie zapraszam do wsppracy.

Krzysztof KadlecPartner

tel. (22) 208 28 48, fax (22) 208 28 30kom. 502 279 756

krzysztof.kadlec@akademiamddp.plwww.akademiamddp.pl

Akademia Biznesu MDDP, wychodzc naprzeciw Pastwa potrzebom, proponuje zorganizowanie szkolenia zamknitego (szkolenia in-company). Szkolenia te ciesz si duym zainteresowaniem ze wzgldu na ogromn personalizacj we wszystkich aspektach.

Kade szkolenie wewntrzne realizujemy poprzez indywidualne podejcie oraz dostosowanie programu do specyfiki firmy tak aby wiedza, ktr otrzymaj uczestnicy zaj nie pozostawaa tylko jako lad w materiaach szkoleniowych, ale moga zosta wykorzystana w praktyce.

Przygotowujc kade zlecenie dokonujemy szczegowej analizy i okrelamy cele, jakie Klient chce osign, eby wybra skuteczne metody pozwalajce je zrealizowa.

Szkolenia zamknite

Radosaw uk, Dawid Milczarek, Samir Kayyali, Marcin Borkowski, Radosaw Kowalski, Marcin Zarzycki, Grzegorz Niebudek, Sebastian Twardoch, Aneta Poarowska

Samir Kayyali

Marcin Borkowski, Radosaw uk, Dawid Milczarek, Samir Kayyali

Dawid Milczarek, Radosaw uk, Samir Kayyali, Radosaw Kowalski, dr Pawe Selera, Marcin Borkowski

Dawid Milczarek, Radosaw uk, Samir Kayyali, Marcin Borkowski

Radosaw uk, Marcin Zarzycki, Grzegorz Niebudek

Radosaw uk, Dawid Milczarek, Samir Kayyali

Marcin Zarzycki

Grzegorz Niebudek, Samir Kayyali

Marcin Zarzycki, Grzegorz Niebudek

Marcin Zarzycki

Jarosaw F. Mika

Radosaw uk, Sebastian Twardoch

Grzegorz Niebudek, Marcin Zarzycki, Radosaw Kowalski

Marcin Borkowski

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

dr Przemysaw Kabalski, dr Maciej Frendzel, Marcin Grzywacz

Artur Raciski

Pawe Sadyka

Pawe Sadyka

Marcin Grzywacz

Marcin Grzywacz, Ewa Kilian

Marcin Grzywacz

Witold Bojanowski

Marcin Grzywacz

Podatki VAT i CIT w 2016 roku po nowelizacji ustaw podatkowych

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) nowe obowizki od 1 lipca 2016 r.

VAT od podstaw w wietle obowizujcej ustawy z uwzgldnieniem zmian

Akademia VAT po nowelizacji ustawy w 2016 roku

Faktura VAT w wietle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

Reklama i reprezentacja na gruncie podatkw CIT, PIT oraz VAT

VAT w obrocie midzynarodowym konsekwencje zmian w przepisach

Podatek u rda z uwzgldnieniem zmian w zakresie opodatkowania odsetek i nalenoci licencyjnych

CIT od podstaw po nowelizacji w 2016 r.

Akademia CIT przepisy po nowelizacji ustawy w 2016 roku

Ceny transferowe 2016/2017

Ceny transferowe 2016/2017 obowizujcy stan prawny

Podatek od nieruchomoci w 2016 r. zmiany w przepisach oraz aktualne orzecznictwo

Zasady rozlicze z pracownikami z tytuu podry subowej oraz samochd w firmie aspekty podatkowe

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej w 2016 roku oraz najistotniejsze informacje z zakresu kontroli podatkowej i postpowania podatkowego

Rozliczanie kosztw w firmie produkcyjnej

Budetowanie i kontrola kosztw

Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci MSR/MSSF prezentacja kluczowych zagadnie z przykadami praktycznego zastosowania

Konsolidacja sprawozda finansowych dla praktykw

Rachunek przepyww pieninych z uwzgldnieniem KSR 1 i MSR 7

Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowoci i prawie podatkowym w ujciu praktycznym

Rnice kursowe, wycena operacji w walutach obcych - ujcie rachunkowe oraz w podatku CIT

Podatek odroczony w firmie podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

rodki trwae dla zaawansowanych praktyczne aspekty

rodki trwae dla sub technicznych i niefinansowych

Akademia specjalisty ds. rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Kompendium wiedzy (24 godz. 4 dni)

WARSZTATY EXCEL

WARSZTATY 3-DNIOWE

Wykaz szkole i konferencji - Akademia Biznesu MDDP

4-6

7

8-10

11-13

14-15

15-16

17-18

18-19

20-21

22-24

25-26

27-28

28-29

30-31

32-33

34-35

36

37-38

39

40

41-42

42

43-44

44

45

46-47

PODATKI

RACHUNKOWO

KURS 6-DNIOWY

KURS 4-DNIOWY

KURS 4-DNIOWY

KURS 4-DNIOWY

FINANSE

4

Podatki VAT i CIT w 2016 roku po nowelizacji ustaw podatkowych

Gdask, 25 26 lipca 2016 r. - SOP 16470Krakw, 25 26 lipca 2016 r. - SOP 16471d, 25 26 lipca 2016 r. - SOP 16472Warszawa, 26 27 lipca 2016 r. - SOP 16473Wrocaw, 26 27 lipca 2016 r. - SOP 16474Pozna, 28 29 lipca 2016 r. - SOP 16475Katowice, 28 29 lipca 2016 r. - SOP 16476Warszawa, 29 30 sierpnia 2016 r. - SOP 16477Wrocaw, 29 30 sierpnia 2016 r. - SOP 16478Pozna, 29 30 sierpnia 2016 r. - SOP 16479

Gdask, 30 31 sierpnia 2016 r. - SOP 16480Bydgoszcz, 30 31 sierpnia 2016 r. - SOP 16481Katowice, 31 1 wrzenia 2016 r. - SOP 16482d, 31 01 wrzenia 2016 r. - SOP 16483Warszawa, 8 9 wrzenia 2016 r. - SOP 16484 Gdask, 26 27 wrzenia 2016 r. - SOP 16485d, 26 27 wrzenia 2016 r. - SOP 16486Wrocaw, 28 29 wrzenia 2016 r. - SOP 16487Pozna, 28 29 wrzenia 2016 r. - SOP 16488Krakw, 29 30 wrzenia 2016 r. - SOP 16489Katowice, 29 30 wrzenia 2016 r. - SOP 16490

Radosaw uk prawnik, partner w spce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-ksigowego TaxFin.pl. Dowiadczony i uznany wykadowca tematyki zwizanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczcych podatku VAT, podatku dochodowego od osb prawnych, podatku od nierucho-moci oraz podatku od czynnoci cywilnoprawnych.

Dawid Milczarek prawnik, ekspert podatkowy, manager w spce doradztwa podatkowego Martini i Wsplnicy. Spe-cjalizuje si w problematyce podatku VAT oraz postpowa sdowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracowa w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiada za kontrol instancyjn indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 by asystentem sdziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sdu Administracyjnego, gdzie zajmowa si przygoto-wywaniem projektw orzecze kasacyjnych, uchwa oraz pyta prejudycjalnych do ETS w zakresie.

Samir Kayyali doradca podatkowy, obecnie prowadzi wasn praktyk podatkow. Dowiadczenie zawodowe zdo-bywa zarwno w midzynarodowych podmiotach wiadczcych usugi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczeglnoci restrukturyzacj grup kapitaowych w celu osignicia opty-malizacji podatkowej, sporzdzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz biece doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

Marcin Borkowski prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postpowania podatkowego, kontroli po-datkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarw i usug. Dowiadczenie zawodowe zdobywa pracujc w Urzdzie Skarbowym na stanowisku Zastpcy Naczelnika oraz jako trener przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansw. Wykadowca wyszej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Radosaw Kowalski prawnik, doradca podatkowy. Waciciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zaj-muje si obsug prawn i podatkow podmiotw gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada dowiadczenie w prowadzeniu szkole zamknitych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpiecze wierzytelnoci.

Marcin Zarzycki doradca podatkowy, prawnik. Waciciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wsplnicy. Ukoczy WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie oraz aplikacj adwokack przy Okrgowej Ra-dzie Adwokackiej w Warszawie. Dowiadczenie zawodowe zdobywa doradzajc przy licznych transakcjach gospodar-czych takich jak czenie oraz podzia spek kapitaowych, jak rwnie dokonywa analizy transakcji gospodarczych pod ktem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT.

Grzegorz Niebudek doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okrgowej Radzie Adwokackiej w War-szawie. Wsplnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wsplnicy. Pracowa oraz wsppracowa z podmio-tami specjalizujcymi si w obsudze przedsibiorcw w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Ekspert w zakresie oglnego prawa podatkowego i zobowiza podatkowych.

Sebastian Twardoch doradca podatkowy, prawnik,