KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza ... ?· Istota, znaczenie i struktura procesu adaptacji…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>1 </p> <p>KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSW </p> <p>1. Analiza dziaalnoci centrw logistycznych w Polsce w latach .. </p> <p>2. Zarzdzanie procesami w acuchach logistycznych dostaw w wybranym </p> <p>przedsibiorstwie </p> <p>3. Analiza dziaalnoci Zarzdu Morskich Portw w w latach </p> <p>4. Ocena przeksztace wasnociowych w portach morskich </p> <p>5. Analiza stanu i kierunkw zmian systemw zarzdzania maymi portami i przystaniami </p> <p>morskimi w Polsce w latach </p> <p>6. Dziaalno kredytowa banku komercyjnego na przykadzie . </p> <p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>2 </p> <p>KATEDRA EKONOMII </p> <p>1. Teoria klastrw pojcie, powstawanie, korzyci (studium przypadku). </p> <p>2. Klastry jako struktury budowania potencjau innowacyjnoci i konkurencyjnoci w </p> <p>regionie </p> <p>3. Kooperacja i koopetycja jako strategie rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. </p> <p>5. Alianse strategiczne jako czynnik rozwoju przedsibiorstw we wspczesnej gospodarce. </p> <p>6. Megakorporacje i ich wpyw na gospodark wiatow. </p> <p>7. Rola kapitau ludzkiego w rozwoju spoeczno-gospodarczym w </p> <p>8. Rola kapitau spoecznego w rozwoju gospodarczym. </p> <p>9. Innowacyjno i konkurencyjno jako czynnik rozwoju przedsibiorstwa. </p> <p>10. Moliwoci rozwojowe przedsibiorstwa (kraju, regionu) wobec wyzwania wspczesnej </p> <p>gospodarki. </p> <p>11. Metody skutecznego zarzdzania wspczesn organizacj na przykadzie wybranej </p> <p>firmy. </p> <p>12. Franchising jako strategia rozwoju przedsibiorstwa na wybranym przykadzie </p> <p>(przykadach). </p> <p>13. Wykorzystanie alternatywnych rde finansowania dla rozwoju firmy . </p> <p>14. Wykorzystanie rodkw pomocowych UE dla rozwoju regionu. </p> <p>15. Ocena wpywu rodkw z funduszy unijnych na firmy (regionu) w latach . </p> <p> KATEDRA EKONOMII ZAKAD EKONOMIKI KSZTACENIA 1. Zasoby pracy i optymalizacja ich wykorzystania. </p> <p>2. Alokacja siy roboczej poprzez wyksztacenie. </p> <p>3. Spoeczno-ekonomiczna efektywno ksztacenia. </p> <p>4. Motywowanie jako sposb zarzdzania ludmi. </p> <p>5. Czowiek praca, maszyna, relacje, zalenoci i skutki w kontekcie efektywnoci pracy. </p> <p>6. Kwalifikacje jako czynnik humanizacji pracy. </p> <p>7. Rynek pracy a ksztacenie kadr (walka z bezrobociem). </p> <p>8. Finansowanie owiaty na przykadzie szkoy lub gminy. </p> <p>9. Aktywne formy walki z bezrobociem. </p> <p>10. Identyfikacja i przyczyny bezrobocia w wojewdztwie zachodniopomorskim. </p> <p>11. Bariery rynku pracy w wojewdztwie zachodniopomorskim. </p> <p>12. Aspiracje i antycypacje zawodowe studentw (na przykadzie studentw ekonomii). </p> <p>13. Specyfika polityki personalnej w organizacji. </p> <p>14. System ocen okresowych w organizacji. </p> <p>15. Przyczyny powstawania i kierowanie konfliktem w organizacji. </p> <p>16. Istota, znaczenie i struktura procesu adaptacji nowego pracownika w organizacji. </p> <p>17. Kierowanie ludmi w organizacji. </p> <p>18. Przydatno zawodowa i jej determinanty. </p> <p>19. Psychospoeczne problemy pracy. </p> <p>20. Kapita ludzki determinant sukcesu organizacji, regionu, pastwa istota, determinanty i </p> <p>elementy skadowe. </p> <p>21. Rynek pracy a ksztacenie kadr. </p> <p>22. Aktywne formy walki z bezrobociem. </p> <p>23. Problemy wspczesnej owiaty-zawody przyszoci. </p> <p>24. Warunki i stosunki pracy. </p> <p>25. Etyczne problemy w kierowaniu ludmi. </p> <p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>3 </p> <p>KATEDRA EKONOMII MENEDERSKIEJ I RACHUNKOWOCI PRACE Z ZAKRESU EKONOMII MENEDERSKIEJ </p> <p>1. Ocena decyzji kredytowych na przykadzie wybranego banku </p> <p>2. Analiza struktury kapitaowej firmy na przykadzie wybranego przedsibiorstwa </p> <p>3. Wykorzystanie analizy wskanikowej do oceny standingu finansowego firmy na </p> <p>przykadzie wybranego przedsibiorstwa </p> <p>4. Zarzdzanie kapitaem pracujcym w przedsibiorstwie produkcyjnym na przykadzie </p> <p>wybranej firmy </p> <p>5. Analiza metod oceny zdolnoci kredytowej na przykadzie wybranego banku </p> <p>komercyjnego </p> <p>6. Analiza finansowa jako instrument oceny sytuacji firmy na przykadzie wybranego </p> <p>przedsibiorstwa </p> <p>7. Analiza pynnoci finansowej firmy na przykadzie wybranego przedsibiorstwa </p> <p>8. Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstwa w strategii zarzdzania firm </p> <p>9. rda finansowania dziaalnoci sektora MSP </p> <p>10. Ekonomiczno-finansowe aspekty zarzdzania nieruchomociami </p> <p>11. Wykorzystanie sprawozda finansowych do oceny kondycji finansowej wybranego </p> <p>przedsibiorstwa </p> <p>12. Wpyw systemu podatkowego na wynik finansowy firmy na przykadzie wybranego </p> <p>przedsibiorstwa </p> <p>13. Analiza strategii rozwoju firmy na przykadzie wybranego przedsibiorstwa </p> <p>14. Analiza realizacji funkcji personalnej na przykadzie wybranego przedsibiorstwa </p> <p>15. Rekrutacja, selekcja i ocena kadr w nowoczesnym zarzdzaniu zasobami ludzkimi na </p> <p>przykadzie wybranego przedsibiorstwa </p> <p>16. Ocena decyzji marketingowych firmy na przykadzie wybranego przedsibiorstwa </p> <p>17. Ocena skutecznoci i efektywnoci metod ograniczania bezrobocia na lokalnym rynku </p> <p>pracy </p> <p>KATEDRA EKONOMII MENEDERSKIEJ I RACHUNKOWOCI PRACE Z ZAKRESU RACHUNKOWOCI </p> <p>1. Podatek od towarw i usug i jego rozliczanie na przykadzie wybranych </p> <p>przedsibiorstw </p> <p>2. Formy ewidencji podatkowych osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz </p> <p>na przykadzie </p> <p>3. Ocena pynnoci finansowej jednostki gospodarczej na przykadzie . </p> <p>4. Organizacja rachunkowoci na przykadzie wybranej jednostki </p> <p>5. Organizacja dokumentacji ksigowej (ewidencji, sprawozdawczoci) na przykadzie </p> <p>wybranej jednostki gospodarczej </p> <p>6. Organizacja inwentaryzacji w przedsibiorstwie na przykadzie .. </p> <p>7. Sprawozdawczo finansowa jako podstawa do oceny efektywnoci gospodarowania </p> <p>na przykadzie .. </p> <p>8. Sprawozdanie finansowe jako rdo informacji na potrzeby zarzdzania na przykadzie </p> <p>9. Ocena gospodarki majtkiem obrotowym na podstawie bilansu na przykadzie . </p> <p>10. Budowa systemu informacyjnego controllingu w wybranym przedsibiorstwie </p> <p>11. Zasady funkcjonowania kontroli zarzdczej w wybranym przedsibiorstwie </p> <p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>4 </p> <p>12. Ocena wykorzystania systemw finansowo-ksigowych w rachunkowoci na </p> <p>przykadzie. </p> <p>13. Kalkulacja kosztw produktw/usug na przykadzie . </p> <p>14. Rachunki decyzyjne w przedsibiorstwach produkcyjnych (usugowych, handlowych) </p> <p>na przykadzie .. </p> <p>15. Wykorzystanie rachunku kosztw w procesie decyzyjnym na przykadzie wybranego </p> <p>przedsibiorstwa (wybranych przedsibiorstw) </p> <p>16. Analiza kosztw i wynikw przedsibiorstwa na przykadzie .. </p> <p>17. Ocena rentownoci wybranego przedsibiorstwa </p> <p>18. Zarzdzanie ryzykiem za pomoc kontroli zarzdczej w wybranej jednostce sektora </p> <p>finansw publicznych </p> <p>19. Kalkulacja kosztu jednostkowego w wybranym przedsibiorstwie produkcyjnym </p> <p>20. Model rachunku kosztw w wybranym przedsibiorstwie </p> <p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>5 </p> <p>KATEDRA MARKETINGU </p> <p>1. Czynniki wpywajce na wybr systemu zarzdzania maymi portami morskimi w Polsce </p> <p>2. Decentralizacja zarzdzania rybowstwem morskim w UE </p> <p>3. Determinanty rozwoju polskiego handlu z ............ (wybrany kraj) w latach...... </p> <p>4. Determinanty skutecznej sprzeday na przykadzie rynku nieruchomoci. </p> <p>5. Koncepcja umidzynarodowienia dziaalnoci przedsibiorstwa na przykadzie.. </p> <p>6. Konkurencyjno polskiej gospodarki na rynkach midzynarodowych. </p> <p>7. Marketing organizacji non-profit na przykadzie ..... </p> <p>8. Marketing wewntrzny w przedsibiorstwie na przykadzie </p> <p>9. Ocena atrakcyjnoci wybranych rynkw zagranicznych dla polskich przedsibiorcw. </p> <p>10. Opakowanie w strategii produktu na przykadzie ... </p> <p>11. Rola maych i rednich przedsibiorstw w handlu zagranicznym Polski w latach..... </p> <p>12. Rola personelu w ksztatowaniu wizerunku banku </p> <p>13. Rozwj produktu na przykadzie... </p> <p>14. Strategia cenowa podmiotw na przykadzie... </p> <p>15. Strategia marketingowa na przykadzie ... </p> <p>16. Strategie cenowe na przykadzie ... </p> <p>17. Szanse i bariery rozwoju wymiany handlowej Polski z ....... (wybrane pastwa wiata) </p> <p>18. Wpyw systemu zarzdzania na funkcjonowanie maych portw morskimi w Polsce </p> <p>19. Znaczenie handlu zagranicznego w funkcjonowaniu przedsibiorstwa X w latach </p> <p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>6 </p> <p>KATEDRA NIERUCHOMOCI, AGROBIZNESU I EKONOMII RODOWISKA </p> <p>ZAKAD PRAWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOCIAMI </p> <p>1. Determinanty dziaalnoci inwestycyjnej deweloperw na przykadzie gminy ; </p> <p>2. Szacowanie wartoci rynkowej nieruchomoci jako element procesu wyceny na </p> <p>przykadzie metody ; </p> <p>3. Czynnik ryzyka w dziaalnoci deweloperskiej; </p> <p>4. Analiza ekonomiczna przychodw i kosztw spdzielni mieszkaniowej x w latach ; </p> <p>5. Zarzdzanie w wybranej wsplnocie mieszkaniowej (na wybranym przykadzie); </p> <p>6. Zarzdzanie zasobami mieszkaniowymi/lokalami uytkowymi/ gruntami w spdzielni </p> <p>mieszkaniowej (na wybranym przykadzie); </p> <p>7. Aktywno firm deweloperskich i ich rola w rozwoju rynku nieruchomoci komercyjnych w </p> <p>Polsce; </p> <p>8. Analiza czynnikw ksztatujcych wybrane segmenty szczeciskiego rynku </p> <p>nieruchomoci; </p> <p>9. Analiza determinant popytowych i podaowych wpywajcych na zmiany na rynku </p> <p>nieruchomoci mieszkaniowych w latach ; </p> <p>10. Rynek nieruchomoci w obrbie pasa nadmorskiego powiatu ...; </p> <p>11. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gmin; </p> <p>12. Finansowanie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gmin; </p> <p>13. Dokumentacja dziaalnoci wsplnot mieszkaniowych; </p> <p>14. Zarzdzanie powierzchni handlow i opaty zwizane z najmem; </p> <p>KATEDRA NIERUCHOMOCI, AGROBIZNESU I EKONOMII RODOWISKA </p> <p>- ZAKAD DORADZTWA W AGROBIZNESIE </p> <p>- ZAKAD EKONOMII RODOWISKA </p> <p>1. Integracja Polski z UE w aspekcie ograniczenia bezrobocia; </p> <p>2. Innowacyjno i przedsibiorczo w agrobiznesie wobec koncepcji zrwnowaonego </p> <p>rozwoju; </p> <p>3. Rola i efekty wsppracy euro regionalnej na przykadzie ; </p> <p>4. Warunki integracji polskiego rolnictwa z Uni Europejsk; </p> <p>5. Budet gminy, a rozwj przedsibiorczoci na przykadzie gminy ; </p> <p>6. System IACS w Unii Europejskiej; </p> <p>7. Euroregiony przygraniczno i transgraniczno europejska; </p> <p>8. Bezpieczna ywno to bezpieczne rolnictwo; </p> <p>9. Rachunek kosztw w firmie ; </p> <p>10. Obszary wiejskie w rozwoju regionalnym Unii Europejskiej; </p> <p>11. rda finansowania przedsibiorczoci na obszarach wiejskich; </p> <p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>7 </p> <p>KATEDRA ZASTOSOWA MATEMATYKI W EKONOMII </p> <p>1. Ekonometryczna analiza kosztw funkcjonowania wybranego przedsibiorstwa </p> <p>2. Statystyczno-ekonometryczna analiza produkcji w wybranym przedsibiorstwie </p> <p>3. Wykorzystanie metod statystycznych w analizie rynku nieruchomoci </p> <p>4. Porwnanie ilociowe struktur demograficznych w wybranych zawodach. </p> <p>5. Wykorzystanie bada ankietowych do oceny poziomu warunkw ycia </p> <p>6. Statystyczna analiza jakoci ycia </p> <p>7. Wykorzystanie metod statystycznych w ocenie jakoci rodowiska naturalnego </p> <p>8. Klasyfikacja wybranych jednostek terytorialnych Polski ze wzgldu na wybrane cechy </p> <p>9. Przestrzenne zrnicowanie poziomu rozwoju spoeczno-gospodarczego na </p> <p>przykadzie gmin wojewdztwa zachodniopomorskiego </p> <p>10. Analiza rozwoju turystyki w ukadzie regionalnym. </p> <p>11. Statystyczno-ekonometryczna analiza rynku pracy w wybranych jednostkach </p> <p>terytorialnych </p> <p>12. Metody statystyczne w ocenie jakoci wyrobw </p> <p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>8 </p> <p>KATEDRA ZARZDZANIA PRZEDSIBIORSTWAMI </p> <p>1. Analiza kultury organizacyjnej na przykadzie . </p> <p>2. Identyfikacja kultury organizacyjnej wykorzystanie wybranych metod. </p> <p>3. Innowacyjno w przedsibiorstwie na przykadzie . </p> <p>4. Kultura organizacyjna na przykadzie . </p> <p>5. Metody doboru kandydatw na przykadzie . </p> <p>6. Modele biznesowe na przykadzie przedsibiorstw z grupy . </p> <p>7. Modele przywdztwa na przykadzie przedsibiorstwa . </p> <p>8. Ocena ryzyka produkcyjnego w przedsibiorstwie na przykadzie . </p> <p>9. Opacalno produkcji rolniczej w gospodarstwach o rnych kierunkach produkcji. </p> <p>10. Planowanie scenariuszowe w zarzdzaniu organizacjami </p> <p>11. Polityka personalna w zakresie rozwoju zasobw ludzkich na przykadzie . </p> <p>12. Pozyskiwanie pracownikw na przykadzie . </p> <p>13. Proces szkoleniowy na przykadzie . </p> <p>14. Procesy prywatyzacji przedsibiorstwa na przykadzie </p> <p>15. Restrukturyzacja przedsibiorstwa na przykadzie </p> <p>16. Rola przywdztwa w zarzdzaniu organizacjami na przykadzie . </p> <p>17. Rozwj kompetencji pracowniczych na przykadzie . </p> <p>18. Ryzyko dziaalnoci inwestycyjnej przedsibiorstwa na przykadzie . </p> <p>19. System ocen okresowych pracownikw na przykadzie . </p> <p>20. Teoria zoonoci w ekonomii i zarzdzaniu. </p> <p>21. Wykorzystanie outplacementu w zarzdzaniu zasobami ludzkimi na przykadzie . </p> <p>22. Wypalenie zawodowe pracownikw. </p> <p>23. Zarzdzanie strategiczne w przedsibiorstwie . </p> <p>24. Zrnicowanie systemu oceniania pracownikw w rnych typach organizacji. </p> <p>S1Z-N1Z Proponowane tematy prac dyplomowych </p> <p>9 </p> <p>ZAKAD POLITYKI GOSPODARCZEJ I TURYSTYKI </p> <p>1. Zarzdzanie obiektem bazy noclegowej (np. hotel, schronisko, motel) w gminie </p> <p>2. Kompetencje menedera obiektu SPA i Wellness. </p> <p>3. Ocena kapitau ludzkiego w instytucjach uytecznoci publicznej (urzd miasta, </p> <p>przychodnia, szpital, biblioteka miejska, urzd pracy, urzd skarbowy.). </p> <p>4. Konkurencyjno sklepw wielkopowierzchniowych, na przykadzie (Szczecina, </p> <p>Poznania, Gorzowa Wlkp) </p> <p>5. Wewntrzne i zewntrzne public relations wybranego przedsibiorstwa. </p> <p>6. Aktywizacja zawodowa i pozazawodowa kobiet w wybranych gminach wojewdztwa </p> <p>zachodniopomorskiego. </p> <p>7. Restrukturyzacja polskich uzdrowisk a opacalno oferowanych usug. </p> <p>8. Problem konkurencyjnoci na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. </p> <p>9. Analiza strategiczna firmy. </p> <p>10. Zarzdzanie personelem na przykadzie firmy Carrefour. </p> <p>11. Skutki liberalizacji usug transportowych w Unii Europejskiej. </p> <p>12. Pozarolnicza dziaalno gospodarstw na przykadzie gminy. </p>

Recommended

View more >