Kepimpinan kurikulum

  • View
    613

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Persiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kepemimpinan dan pengurusan kurikulum di sekolah/Pusat Perkembangan kurikulum, kementerian Pendidikan Malaysia. Bibliografi: ms. 43 ISBN 983-2340 -38-1 1. Curriculum planning 2. Education-Curricula. 3.Educational leadership. I. Judul. 375.001

2. KATA PENGANTAR Pelaksanaan kurikulum sekolah yang disemak semula memberi penekanan atas strategi pembelajaran yang berkesan sesuai dengankehendak pendidikan masa kini dan masa depan. Sebagai usaha untuk membantu guru memahami dan mengamalkan strategi tersebut, Pusat Perkembangan Kurikulum telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan kurikulum yang terdiri daripada beberapa modul pengajaran dan pembelajaran dan buku penerangan am tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum. Modulpengajarandanpembelajaranbolehmembantugurumempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan. Buku penerangan am bertujuan untuk menjadi panduan kepada pengurus dan pelaksana kurikulum dalam usaha mereka untuk melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan. PusatPerkembanganKurikulummerakamkansetinggi-tinggipenghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan penyediaan modul-modul serta buku penerangan am ini. Semoga bahan sokongan berkenaan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat.Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 3. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO KANDUNGANMUKA SURAT1.0Pengenalan12.0Matlamat23.0Objektif24.0Kepemimpinan dan Pengurusan34.1 4.2Pemimpin dan pengurus utama kurikulum4.3Cabaran kepemimpinan dan pengurusan kurikulum4.4 5.0DefinisiKefahaman terhadap kurikulumAkta, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Berkaitan Kurikulum 5.1Surat Pekeliling Ikhtisas5.3 6.0Akta Pendidikan5.29Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan MalaysiaPeranan dan Bidang Tugas Pemimpin dan Pengurus Kurikulum 6.1Pengetua6.2Penolong Kanan6.3Penolong Kanan Hal Ehwal Murid6.4Penolong Kanan Kokurikulum6.5Penyelia Petang6.6Guru -Guru Kanan6.7Ketua Panitia3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP19 4. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 7.0Struktur dan Fungsi Jawatankuasa berkaitan kurikulum 7.1 7.2Struktur dan fungsi Jawatankuasa Kurikulum Struktur dan fungsi Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran7.3Struktur dan fungsi Jawatankuasa Kemajuan Staf7.4Struktur dan fungsi Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Struktur dan fungsi Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah7.5 7.6Struktur dan fungsi Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)7.7Struktur dan fungsi Jawatankuasa Jadual Waktu7.88.0Struktur dan fungsi Jawatankuasa Penyelidikan dan PembangunanRefleksi Kejayaan Kurikulum378.1Penubuhan Jawatankuasa Kurikulum7.2Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)8.3Tenaga Pengajar8.4Amalan P&P8.5Kegiatan Kokurikulum8.6Kemajuan Staf8.7Kewangan8.8Perkongsian Bestari8.9 9.026BudayaPenutup4210.0 Rujukan433XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 5. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 1.0PENGENALANBuku Penerangan ini bermatlamat untuk membantu pengurus dan pemimpin sekolah mengenai bidang tugas mereka. Dengan adanya buku penerangan ini, fokus pengurusan mereka adalah lebih jelas dan seterusnya membantu pihak pengurus sekolah melaksanakan tugas dengan lebih berkesan.BukuPeneranganinimerangkumibahagianyangmenyentuh tentang peranan kepemimpinan dan pengurusan kurikulum, Akta Pendidikan, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia memberi hala tuju kepada pengurusan kurikulum di sekolah, peranan dan bidang tugas pemimpin dan pengurus, jawatankuasa yang berkaitan dengan kurikulum dan refleksi kejayaan pengurusan kurikulum di sekolah.3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 6. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 2.0MATLAMAT2.1 Matlamat3.0Kepemimpinan sekolah dapat mengenali, memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus kurikulum di sekolah dengan lebih berkesan.OBJEKTIF3.1 Objektif Mengenal pasti akta, pekeliling ikhtisas dan surat pekeliling KPM mengenai pengurusan kurikulum untuk dilaksanakan. Menerangkan peranan dan bidang tugas pemimpin dan pengurus kurikulum. Menjelaskan struktur dan fungsi jawatankuasa yang berkaitan dengan kurikulum. Mengenal pasti faktor-faktor yang menjayakan pelaksanaan kurikulum.3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 7. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 4.0KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN4.1Apakah Definisi Kepemimpinan dan Pengurusan?Kepemimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan.Kepemimpinan Dalam Islam Konsep kepemimpinan dalam Islam meliputi seluruh bentuk dimensi kepimpinan. Kepimpinan bermula daripada konsep kepimpinan individu dengan individu, dan kepimpinan individu dengan masyarakat yang akhirnya akan membina masyarakat dan negara . (Lukman Thaib, 1998)3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 8. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO Kepemimpinan menentukan misi, arah dan inspirasi. Pemimpin bekerja secara betul. Pemimpin menetapkan matlamat.Pengurusan melibatkan penggubalan dan perancangan, melaksanakan perancangan dan bekerjasama secara berkesan dengan orang lain.Pengurus melakukan perkara yang betul. Pengurus berusaha mencapai matlamat.3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 9. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 4.2Bagaimanakah Pengetua / Guru Besar Berperanan Sebagai Pemimpin dan Pengurus di Sekolah?PENGETUA/ GURU BESAR Pengetua/Guru Besar merupakan ketua organisasi bagi melahirkan staf yang komited dan sebagai seorang pengurus yang dapat membimbing mereka yang patuh kepada peraturan kurikulum. Justeru, Pengetua/Guru Besar dilihat sebagai pengurus yang sangat penting, sangat berpengaruh, sangat bertanggungjawab, berjiwa kepimpinan dan sebagai penghubung utama antara sekolah dengan komuniti.3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 10. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 4.3Apakah Cabaran Kepemimpinan Dan Pengurusan Kurikulum?3HODNVDQDDQ .XUVXV c 3HQFDLUDQ LOPX c SHUXQWXNDQ NHZDQJDQ DQJ WLGDN PHQFXNXSL6LNDS c WLDGD NHVHSXQDDQ c EHEDQ3HUXEDKDQ c 7LGDN PHQHULPD c WLGDNDNLQ-XUDQJ c SHQGDSDW c SHQJJXEDO GDQ SHODNVDQDDQ c NRPXQLNDVL%XGDD c VRNRQJDQ OLVDQ WDQSDWLQGDN LNXW c VRNRQJDQ WLGDN PHQHOXUXKCabaran Kepem impinan dan Pengurusan Kurikulum0XULGWLGDN PHQJXDVDL 0 cVRVLREXGDD cWLDGD PLQDW cSHOEDJDL ODWDU EHODNDQJ)L]LNDO c VDL] NHODV c NHPXGDKDQ WLGDN PHQFXNXSL)DOVDIDKYLVL GDQPLVL c.XUDQJ IDKDP cNXUDQJPHQJKDDWL7HQDJD SHQJDMDU c WLGDN FXNXS c WLGDN EHUGDVDUNDQ RSVHQ c WLGDN WHUODWLK c NHWLGDNKDGLUDQ c PDVDODK GLVLSOLQ3HQJDUXK OXDU c PHGLDPDVD c WLDGD VRNRQJDQ LEX EDSD c SHUVHNLWDUDQ3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 11. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 4.4Apakah Yang Anda Faham Tentang Kurikulum?KURIKULUM KEBANGSAAN Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-Peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran (Taba,1962)Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing (TannerTanner, 1975)3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 12. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO Seseorang pemimpin dan pengurus kurikulum perlu mengenali, memahami dan menghayati erti kurikulum dan menterjemahkannya dalam PP dengan lebih berkesan.RUMUSAN Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan.] 1DWDNDQ WLJD WXJDV XWDPD 3HQJXUXV .XULNXOXP ] 1DWDNDQ WLJD IDNWRU DQJ PHQJKDODQJ NHEHUNHVDQDQ 3HQJXUXV .XULNXOXP ] %HULNDQ GHILQLVL NXULNXOXP3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 13. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 5.0AKTA, SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN SURAT PEKELILING KPM BERKAITAN KURIKULUM5.1Apakah Akta Yang Berkaitan Dengan Kurikulum?Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Jadual Subseksyen 18(2)Kurikulum Kebangsaan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara untuk memperkembang potensi individu secara menyeluruh melahirkan w arganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjaw ab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan dir i memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama kurikulum dan peperiksaan yang sama pendidikan yang pelbagai dan komprehensif memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip RukunegaraMata pelajaran Teras Dalam Kurikulum KebangsaanKuasa Nazir bertanggungjaw ab memastikan taraf pengajaran yang memuaskan memeriksa institusi pendidikan mengikut tempoh yang sesuai menjalankan kew ajipan lain sebagaimana yang diarahkan oleh menteri memberi nasihat ke atas pengurusan institusi pendidikan dan kepada guru-guru berhubung dengan kaedah pengajaran3XVDW 3HUNHPEDQJDQ .XULNXOXP 14. .HSHPLPDSLKQDQGDQ3HQJXUXVDQ.XULNXOXP GL6HNRO 5.2Apakah Surat Pekeliling Ikhtisas Yang Masih Diguna Pakai Dalam Pengurusan Kurikulum Di Sekolah?Surat Pekeliling IkhtisasSurat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 Pendidikan Jasmani S S S S SJadual w aktu pengajaran 2 w aktu seminggu. M