KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  • Published on
    13-Apr-2018

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 1/13</p><p>KERTAS PROJEK</p><p>KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KHAS 2016</p><p>HARI PENGURUSAN DIRI</p><p>TERAPI RENANG</p><p>ANJURAN:</p><p>PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI</p><p>SK. SUNGAI BAKAP</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 2/13</p><p>1.0 Rasional</p><p>Program Pn!i!i"an K#as Brmasala# Pm$la%aran&amp; SK Sg Ba"a' (r!iri !ari'a!am)ri!*m)ri! is(im+a !ari 'l$agai "a(gori s'r(i Do+n Sin!rom&amp; #,'ra"(i-&amp; ADHD&amp;</p><p>Slo+ arnr !an lain*lain.</p><p>Pn!!a#an "'a!a 'rogram ini a!ala# 'rl) $agi mn,!ia"an m)ri! $r"'rl)an</p><p>"#as " ara# #i!)' $r!ia"ari. Mning"a("an ",a"inan (r#a!a' air !i sam'ing $la%ar</p><p>$r"om)ni"asi an(ara sa() sama lain.</p><p>/.0 Ma(lama(</p><p>Mm$ri gala"an "'a!a m)ri! s)'a,a $r")'a,aan mla")"an a"(ii(i*al(ii(i</p><p>'ng)r)san !iri !an !a'a( mng)rang"an "$rgan()ngan "'a!a orang lain !alam</p><p>mng)r)s"an !iri sn!iri.</p><p>.0 O$%"(i-21. Mm$ri"an 'l)ang "'a!a sm)a m)ri! mla")"an a"(ii(i 'ng)r)san !iri./. Mn,!ia"an 'l)ang " ara# 'ng)r)san !iri !an mng)rang"an</p><p>"$rgan()ngan "'a!a in!ii!) lain.. Mmn)#i "'rl)an in!ii!) ,ang mm')n,ai 'l$agai (a#a' ")'a,aan "</p><p>ara# "#i!)'an ,ang l$i# $rma"na slaras !ngan "#n!a" 3alsa-a#</p><p>Pn!i!i"an K#as.4. Mm$ri 'l)ang "'a!a m)ri!*m)ri! is(im+a $r"om)ni"asi !ngan</p><p>mas,ara"a( s"liling !an 'rs"i(aran.</p><p>5. Mla#ir"an 'rasaan ,a"in !an m+)%)!"an 'rasaan gm$ira 'a!a m)ri!*</p><p>m)ri! is(im+a.6. M)ri! 7m)ri! !a'a( !i!!a#"an !ngan 'rs"i(aran !)nia l)ar s)'a,a mr"a</p><p>!a'a( mn,s)ai"an !alam a'a %)a "a!aan.8. Mm)')" 'rasan $angga !an rasa !i#argai !i"alangan m)ri!*m)ri! is(im+a</p><p>+ala)')n mngalami "")rangan.</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 3/13</p><p>9. Tra'i ini %)ga $r()%)an mn!a'a("an "a!a# ra+a(an s)s)lan agar m)ri! $ol#</p><p>mnga+al 'rna-asan sr(a mng)a("an o(o(*o(o( mr"a. S)'a,a m)ri!*m)ri!</p><p>!a'a( mn,im$angi "'rl)an in(l"()al !an ro#ani.</p><p>4.0 SasaranM)ri!*m)ri! 'n!i!i"an "#as sramai 40 orang.</p><p>5.0 Pngli$a(an M)ri! : 40 orangG)r) : 1/ orangPPM : orang</p><p>6.0 AGENDA LAWATAN</p><p>Tari"# : 16 3$r)ari /016</p><p>Hari : Mli$a("an #ari 'rs"ola#an</p><p>Tm'a( : Kom'l"s Kolam Rnang MPSP&amp; Jalan B(i"</p><p>7.0 ATURCARA AKTIVITI</p><p>MASA AKTIVITI</p><p>8.0 Pagi Br")m')l !i s"ola#&amp; !an $rsara'an 'agi.</p><p>9.00 Pagi Br(ola" K Kolam Rnang MPSP B)"i( Mr(a%am</p><p>9.0 Pagi Ti$a !i Kolam Rnang</p><p> Ta"lima( !ari Ins(r)"(or Rnang</p><p> Ta"lima( ang"a#*ang"a# Kslama(an</p><p>.00 7 10.00</p><p>Pagi</p><p> Snaman ringan;'manasan $a!an.</p><p> A"(ii(i (ra'i rnang !im)la"an.</p><p> G)r)*g)r) !an m)ri! mn%alan"an a"(ii(i !alam ")m')lan "</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 4/13</p><p> 1. Mmo(ong ")")</p><p> /. Mn,i"a( ram$)(</p><p> . Mli'a( 'a"aian</p><p>4. Mnggoso"an 'a"aian</p><p> 5. Mm$as)# 'a"aian ; "as)( ; s(o"in</p><p>1/.00 (nga#</p><p>#ari</p><p>Ma"an (nga# #ari</p><p>1.00 P(ang Br(ola" !ari "olam rnang</p><p>8.0 ANGGARAN PEMBELANJAAN</p><p>PEMBEIAN PERAATAN PENGURUSAN DIRI</p><p>BIL PERKARA KOS JUMLAH KOS</p><p>1. Pngang")(an 1 $)a# $as = RM 150.00 RM 150.00</p><p>/. Ma"anan M)ri! 40 orang = RM 5.00 RM 165.00</p><p>JUMAH RM 15.00</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 5/13</p><p>BIL PERKARA KOS JUMLAH KOS</p><p>1. Sa$)n</p><p>/. Br)s</p><p> Pn,ang")( $a%)</p><p>4 Bal!i</p><p>5 Pa'an Pngoso"</p><p>6 Pn,'i( $a%)</p><p>8 Si"a( ram$)(</p><p>9 Min,a" ram$)(</p><p> Pn,'i( ")")</p><p>JUMAH</p><p>S)m$r "+angan a!ala# !ari s)m$r P&gt;G.</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 6/13</p><p>.0 JA?ATANKUASA PEAKSANA</p><p>PENASIHAT</p><p>PN. (PK PENDIDIKAN KHAS)</p><p>PEN@EARAS</p><p>PN NOOR MAA</p><p>JAWATANKUASA KERJA GURU</p><p>URUSETIA</p><p>D!"!#$!% &amp; K''$'% M*!+</p><p>A,-!!-! R/%'%</p><p>J* G''*</p><p>M','%'%</p><p>K/"/$''-'%</p><p>Pn</p><p>Pn</p><p>Sm)a g)r)</p><p>En 3ar!,</p><p>En Sarg#)na Rao</p><p>En A$!)l Ra#im</p><p>Pn Noor Ma,a</p><p>Pn Kamaria#</p><p>Pn Si(i Salma#</p><p>En A$!)l Ra#im</p><p>En Sarg#)na Rao</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 7/13</p><p>P/%'%,-'%</p><p>S/%''% 3 A,-!!-!</p><p>URUSETIA AKTIVITI</p><p>PENGURUSAN DIRI</p><p>1. M/4-4% ,,</p><p>2. M/%5!,'- *'-</p><p>. M/$!#'- #','!'%</p><p>. M/%4"4, #','!'%</p><p>. M/'"9 ,'!%</p><p>En 3ar!,</p><p>Pn Roslini</p><p>Pn 3alina</p><p>Pn Nor A"mal</p><p>Pn Si(i Ro$ana#</p><p>Pn S)$#as#ini</p><p>Pn Amira</p><p>Pn</p><p>Disediakan Oleh, Disemak Oleh,</p><p>...</p><p>..</p><p>( ) ( )</p><p>Penyelaras KOK Penolong Kanan</p><p>PPKI SK Sg Bakap PPKI SK Sg Bakap.</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 8/13</p><p>BORANG PERATURAN: PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1;7</p><p>Borang* $orang 'rmo#onan )n()" 'r"ara !i a(as #n!a"la# !i$)a( !alam salinan</p><p>!i(am$a# / salinan lagi $agi (ia'*(ia' ngri ,ang #n!a" !ila+a(i a(a) !ilal)i !an !i</p><p>Ja$a(an Pn!i!i"an 5 mingg) s$l)m (ari"# 'rlan</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 9/13</p><p>***</p><p>9. P)n</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 10/13</p><p>SENARAI NAMA GURU DAN PPM</p><p>PPKI, SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BAKAP</p><p>YANG MENGIKUTI PROGRAM TERAPI RENANG DAN PENGURUSAN DIRI</p><p>BERTEMPAT DI PRESINT 11, PUTRAJAYA</p><p>BIL NAMA NO I! TEL ALAMAT</p><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>5.</p><p>6.</p><p>.</p><p>!.</p><p>".</p><p>1#.</p><p>11.</p><p>12.</p><p>13.</p><p>14.</p><p>15.</p><p>16.</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 11/13</p><p>1.</p><p>1!.</p><p>SENARAI NAMA MURID</p><p>PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI</p><p>YANG MENGIKUTI PROGRAM TERAPI RENANG DAN PENGURUSAN</p><p>DIRI,</p><p>BERTEMPAT DI KOMPLEKS RENANG MPSP BUKIT MERTAJAM</p><p>BIL NAMA UMURNO SURAT</p><p>BERANAKNO TEL</p><p>ALAMAT</p><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>5.</p><p>6.</p><p>.</p><p>!.</p><p>".</p><p>1#.</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 12/13</p><p>BIL NAMA UMURNO SURAT</p><p>BERANAKNO TEL</p><p>ALAMAT</p><p>11.</p><p>12.</p><p>13.</p><p>14.</p><p>15.</p><p>16.</p><p>1.</p><p>1!.</p><p>1".</p><p>2#.</p><p>21.</p><p>22.</p><p>23.</p><p>24.</p><p>25.</p><p>26.</p><p>2.</p><p>2!.</p><p>2".</p><p>3#.</p><p>31.</p><p>32.</p><p>33.</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri</p><p> 13/13</p></li></ul>