KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  • Published on
    24-Feb-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2</p><p> 1/8</p><p>KERTAS PROJEK</p><p>KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KHAS 2016</p><p>HARI PENGURUSAN DIRI</p><p>ANJURAN:</p><p>PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI</p><p>SK. SUNGAI BAKAP</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2</p><p> 2/8</p><p>1.0 Rasional</p><p>Program Pendidikan Kha Bermaa!ah Pem"e!a#aran$ SK Sg Baka% &amp;erdiri dari%adam'rid(m'rid i&amp;ime)a dari %e!"agai ka&amp;egori e%er&amp;i Do)n Sindrom$ h*%erak&amp;i+$ ADHD$</p><p>S!o) ,earner dan !ain(!ain.</p><p>Pendedahan ke%ada %rogram ini ada!ah %er!' "agi men*ediakan m'rid "erke%er!'an</p><p>kha ke arah hid'% "erdiakari.</p><p>2.0 Matlamat</p><p>Mem"eri ga!akan ke%ada m'rid '%a*a "erke'%a*aan me!ak'kan ak&amp;i-i&amp;i(a!&amp;i-i&amp;i</p><p>%eng'r'an diri dan da%a&amp; meng'rangkan ke"ergan&amp;'ngan ke%ada orang !ain da!am</p><p>meng'r'kan diri endiri.</p><p>.0 O!"#$ti%</p><p>. Mem"erikan %e!'ang ke%ada em'a m'rid me!ak'kan ak&amp;i-i&amp;i %eng'r'an diri./. Men*ediakan %e!'ang ke arah %eng'r'an diri dan meng'rangkan</p><p>ke"ergan&amp;'ngan ke%ada indi-id' !ain.0. Memen'hi ke%er!'an indi-id' *ang mem%'n*ai %e!"agai &amp;aha% ke'%a*aan ke</p><p>arah kehid'%an *ang !e"ih "ermakna e!ara dengan kehendak 1a!a+ah</p><p>Pendidikan Kha.2. Mem"eri %e!'ang ke%ada m'rid(m'rid i&amp;ime)a "erkom'nikai dengan</p><p>ma*araka&amp; eke!i!ing dan %ereki&amp;aran.3. Me!ahirkan %eraaan *akin dan me)'#'dkan %eraaan gem"ira %ada m'rid(</p><p>m'rid i&amp;ime)a.4. M'rid 5m'rid da%a&amp; didedahkan dengan %ereki&amp;aran d'nia !'ar '%a*a mereka</p><p>da%a&amp; men*e'aikan da!am a%a #'a keadaan.6. Mem'%'k %eraan "angga dan raa dihargai dika!angan m'rid(m'rid i&amp;ime)a</p><p>)a!a'%'n menga!ami kek'rangan.7. Me!a&amp;ih m'rid m'rid 'n&amp;'k mem"'a&amp; makanan endiri.</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2</p><p> 3/8</p><p>&amp;.0 Sasa'an</p><p>M'rid(m'rid %endidikan kha eramai 28 orang.</p><p>3.8 Peng!i"a&amp;an M'rid : 28 orangG'r' : 2 orangPPM : 0 orang</p><p>4.8 AGENDA LA(ATAN</p><p>Tarikh : 4 1e"r'ari /84</p><p>Hari : Se!aa</p><p>Tem%a&amp; : Ke!a Pendidikan Kha</p><p>).0 AT*RCARA AKTI+ITI</p><p>MASA AKTI+ITI</p><p>6.08 Pagi Berk'm%'! di de)an PPKI</p><p>6.23 Pagi Penerangan ringka o!eh Pe*e!ara PPKI dan %em"ahagian k'm%'!an</p><p>7.88 Pagi M'rid di"a)a ke &amp;een maing mengik'&amp; g'r' *ang di&amp;'gakan.</p><p>7.8 %agi 5 /</p><p>&amp;engahari</p><p> Ak&amp;i-i&amp;i %eng'r'an diri di#a!ankan.</p><p> Ak&amp;i-i&amp;i *ang di9adangkan:</p><p> . Memo&amp;ong k'k'</p><p>/. Men*ika&amp; ram"'&amp;</p><p> 0. Me!i%a&amp; %akaian</p><p> 2. Menggookan %akaian</p><p> 3. Mem"a'h %akaian ka'&amp; &amp;okin</p><p> 4. Men*ediakan min'man dan "'rger.</p><p>/.88 &amp;engah Makan &amp;engah hari makanan *ang diediakan o!eh m'rid</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2</p><p> 4/8</p><p>hari</p><p>.88 Pe&amp;ang Mengema &amp;ein maing(maing.</p><p>,. ANGGARAN PER-ELANJAAN</p><p>-IL PERKARA -IL J*MLAH KOS</p><p>. Ser"'k %en9'9i / %k&amp; ; kg&lt; 4.88</p><p>/. Ber' 3 "i#i 8.88</p><p>0 Pen*angk'&amp; "a#' / ika&amp; 8.88</p><p>2 Ba!di 0 "i#i 08.88</p><p>3 Pen9'9i m'ka / %k&amp;</p><p>4 Pen*e%i&amp; "a#' / %k&amp; /.88</p><p>6 Sika&amp; ram"'&amp; 8 "i#i 3.88</p><p>7 Min*ak ram"'&amp; / "o&amp;o!</p><p>= Pen*e%i&amp; k'k' 3 "i#i</p><p>8 Bedak / "o&amp;o!</p><p> ,o*en / "o&amp;o!</p><p>/ Ri"en ram"'&amp; 8</p><p>2 P!an&amp;a / %k&amp;</p><p>3 Sa*'r(a*'ran( &amp;im'n$ a!ad Tim'n 5 3 "i#i</p><p>Sa!ad 5 / kg</p><p>Tomo&amp;o 5 / kg</p><p>4 Daging B'rger a*am 4 %k&amp;</p><p>6 Ro&amp;i "'rger 4 %k&amp;</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2</p><p> 5/8</p><p>7 So 9hi!i 0 "o&amp;o! "ear</p><p>= So &amp;omo&amp;o / "o&amp;o! "ear </p><p>/8 Ma*oni 0 "o&amp;o!</p><p>/ B'ah oren 2 kg</p><p>// G'!a / %k&amp;</p><p>/0 Ke&amp;'! ai / %k&amp; ke9i!</p><p>/2 Ker&amp;a %em"a!'&amp; "'rger %k&amp;</p><p>/3 &gt;a)an %!a&amp;ik / %k&amp;</p><p>JUM,AH</p><p>10.S*M-ER KE(ANGAN</p><p>S'm"er ke)angan ada!ah dari 'm"er P&gt;G PPKI :</p><p>. Ma&amp;a%e!a#aran M'?ik dan Peng'r'an Tingkah ,ak'</p><p>/. Bim"ingan dan ka'ne!ing</p><p>8.8 JA@ATANKUASA PE,AKSANA</p><p>PENASIHAT</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2</p><p> 6/8</p><p>PN. PK PENDIDIKAN KHAS/</p><p>PENE,ARAS</p><p>PN NOOR MAA</p><p>JA(ATANK*ASA KERJA G*R*</p><p>*R*SETIA</p><p>Disilin Ka3alan M4'i5</p><p>A$tiiti</p><p>J4'4 Gam!a'</p><p>Ma$anan</p><p>K#s#lamatan</p><p>P#n7an7$4tan</p><p>S#naman 8 A$tiiti</p><p>Pn</p><p>Pn</p><p>Sem'a g'r'</p><p>Pn Noor Ma*a</p><p>Pn Kamariah</p><p>Pn Si&amp;i Sa!mah</p><p>En A"d'! Rahim</p><p>En Sargh'na Rao</p><p>En 1ard*</p><p>Pn Ro!ini</p><p>Pn 1a?!ina</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2</p><p> 7/8</p><p>*R*SETIA AKTI+ITI</p><p>PENG*R*SAN DIRI</p><p>1. M#moton7 $4$4</p><p>2. M#n9i$at 'am!4t</p><p>. M#liat a$aian</p><p>&amp;. M#n7oso$ a$aian</p><p>:. M#m!as4; $ain</p><p>Pn Nor Akma!</p><p>Pn Si&amp;i Ro"anah</p><p>Pn S'"hahini</p><p>Pn Amira</p><p>Pn</p><p>Disediakan Oleh, Disemak Oleh,</p><p>...</p><p>..</p><p>( ) ( )</p><p>Penyelaras KOK Penolong Kanan</p><p>PPKI SK Sg Bakap PPKI SK Sg Bakap.</p></li><li><p>7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2</p><p> 8/8</p></li></ul>