KHA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - ĐỊNH MU BA CỨNG “KHA LUẬN TỐT ... Ti liệu tham khảo nn được trnh ... Chuyn ngnh đo tạo: Kinh tế nng nghiệp ...

 • Published on
  14-Apr-2018

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • HC VIN NNG NGHIP VIT NAM

  KHOA KINH T V PHT TRIN NNG THN

  MT S QUI NH V HNH THC V NI DUNG

  KHA LUN TT NGHIP I HC

  (p dng i vi sinh vin h chnh qui t kha 54)

  I. Nhng vn chung

  o Sau khi hon thnh hc tp cc mn hc 80% s tn ch ca chng trnh o to theo tng ngnh, trong phi tch ly y cc hc phn bt buc (115 TC); im TB

  chung tch ly t 2.0 im tr ln (tnh n k th 5) sinh vin iu kin i thc

  tp tt nghip v vit kha lun tt nghip (cn gi l Kha lun tt nghip i hc).

  o Tn ti do ging vin trc tip hng dn giao (c th sinh vin c la chn).

  o Thi gian thc tp c tnh l 4 thng (tnh t ngy np cng s b) o Sau khi hon thnh Kha lun tt nghip, sinh vin np cho B mn hng dn (02

  bn ba cng) b mn phn cng Ging vin chm v phn bin:

  + Nu im bnh qun qua 2 ln chm t t im C (5.5 im h 10) tr ln sinh

  vin s c bo v Kha lun tt nghip (quy nh ti khon 1 iu 27 ca Quy ch dy

  v hc). im kha lun TN c tnh nh mt hc phn thi lng 10 Tn ch v c

  tnh vo im trung bnh chung tch ly ca ton kha hc.

  + Nu im BQ qua 2 ln chm kha lun t di im C (im D v F) th sinh

  vin phi i thc tp li.

  II. Hnh thc v Ni dung kha lun

  1. Kt cu

  S trang ca kha lun c Khoa qui nh khong 60 - 100 trang (khng k phn ph lc)

  Mt bo co kha lun tt nghip c sp xp theo th t sau:

  - Trang ba chnh (ba cng, ch nh vng) xem mu;

  - Trang ba ph xem mu;

  - Li cam oan;

  - Li cm n: Ghi li tri n n cc t chc, c nhn (cha, m, thy, c, v nhng ngi khc) gip mnh trong sut qu trnh hc tp v lm nghin cu; Nn ngn

  gn, khng qu 1 trang (dn dng 1,5, Font Unicode);

  - Tm tt kha lun: Phn tm tt kha lun nn trnh by tht c ng ni dung v kt qu ca cng vic m ti thc hin trong khong 2 n 4 trang. y l phn rt

  quan trng nn vit tht cn thn (cc kha lun trc y t c ni dung ny);

 • 2

  - Mc lc: Lit k cc phn, mc v s th t trang tng ng; Mc lc bao gm cc phn trong kha lun, k c cc phn trc Phn 1. Mc lc c th gm ba (hay n

  4) cp tiu . t nht phi c 2 tiu con trong cng mt cp (xem v d);

  - Danh mc cc bng, hnh v, th, s (nu c): Lit k cc bng, tn bng, s th t trang tng ng;

  - Danh mc cc t vit tt (nu c): Lit k theo th t ch ci (alphabet) nhng k hiu v ch vit tt trong kha lun ngi c tin tra cu;

  - Ni dung chnh ca kha lun, theo qui nh, ni dung chnh ca kha lun gm 5 phn:

  o Phn I (hay Phn th nht): M u (hay t vn )

  o Phn II (hay Phn th hai): Tng quan ti liu nghin cu (hay C s l lun v thc tin ca ti)

  o Phn III (hay Phn th ba): c im a bn nghin cu v phng php nghin cu

  o Phn IV (hay Phn th t): Kt qu nghin cu v tho lun

  o Phn V (hay Phn th nm): Kt lun v khuyn ngh (hoc Kt lun v /kin ngh) Kt lun phi theo mc tiu (c bao nhiu mc tiu

  nghin cu phi c by nhiu kt lun hoc nhm kt lun).

  - Ti liu tham kho (xem phn hng dn chi tit)

  - Ph lc (nu c): Trong trng hp c nhiu ph lc, phi chia ra thnh ph lc 1, ph lc 2Cc ph lc c th a vo nh bng hi, mt s kt qu t cc phn mm,

  mt s bng trung gian,

  - Trang ba sau

  2. Canh trang

  L tri (Left margin) : 3,5 cm 1,4 inches

  L phi (Right margin) : 2 cm 0,8 inches

  L trn (Top margin) : 2,5 cm 1 inches

  L di (Bottom margin) : 3,0 cm 1,2 inches

  3. Bng, hnh v, s v th

  Phi nh s th t cho hnh v, bng, s v th trong kha lun v c dn gii bng li gii thiu hoc nhc n trong ni dung kha lun. Th t ca bng, hnh

  v, s v th l th t ca n trong tng phn.

  V d: Hnh 2.3 l hnh th 3 trong Phn 2.

  Bng 3.3 l bng th 3 trong Phn 3.

  Tn ca bng trn bng v bn tri bng. Nu cn ghi ngun, ghi ch, gii thch cc ch vit tt trong bng hay nu cc ngun thng tin ca bng s ngay bn di

  bng (mt s bng c th c ch nh hn).

  Tn ca s , hnh, th bn di v canh gia.

 • 3

  4. Trnh by, in n v ng quyn

  Kha lun tt nghip phi nh my vi tnh, in trn giy trng, kh A4;

  o Phng (Fonts) ch Time New Roman (Fonts Unicode) hoc c th Vntime (nhng nn dng Fonts Unicode s t nh hng khi gi file hoc copy);

  o C ch 13 hoc 14;

  o Dn dng (line spacing) t ch 1,5 lines (trong trnh by c th cch kh trn hoc dui (before/after) 0.5 pt);

  o Cn l cn bng 2 bn tri - phi (Justified Alignment);

  o Chm xung dng phi tht u dng khong 1 Tab (1,27 cm) (khng tnh cc tiu ).

  Bn photocopy khng c lch dng, khng cun giy. Khng nn dng qu nhiu phng ch cho ton kha lun. Khng trang tr nhng hnh khng cn thit trong kha

  lun.

  nh s trang pha trn hoc c th pha dui, cn gia. C th tn hoc lp/kha l trn (Top margin) hoc di (Bottom margin);

  Cc phn thuc ni dung chnh ca kha lun (t 1 n 5) phi bt u trang mi;

  nh s trang t Li cm n tr i:

  o nh s trang cui trang v cn chnh gia trang;

  o T trang Li cm n n ht danh mc cc t vit tt nh s trang theo s La m kiu ch nh (i, ii, iii, iv, ...);

  o T Ni dung chnh ca kha lun (Phn I) theo s t 1, 2, 3.... n ht Phn Ph lc.

  S th t ca cc mc (trong tng phn) v tiu mc c nh s bng h thng s -rp, khng dng s La m. Cc mc v tiu mc c nh s bng cc nhm hai

  hoc ba ch s, cch nhau mt du chm: S th nht ch s th t Phn, S th hai

  ch s mc, s th ba ch s tiu mc. V d:

  Phn th ba: ...

  3.1 c im a bn nghin cu

  3.1.1 iu kin t nhin

  3.1.2 iu kin kinh t - x hi

  3.2 Phng php nghin cu

  (Ch khng c du chm cui mc v ch mc)

  Ba kha lun phi c ng BA CNG, ch nh vng.

  o Ngnh Kinh t ng ba mu NU ;

  o Ngnh Kinh t NN ng ba mu

  o Ngnh PTNT ba mu XANH TM THAN.

  Gy sch cn c tn, kha lun tt nghip i hc, nm (xem mu).

 • 4

  QUY NH MU BA CNG

  KHA LUN TT NGHIP

  Khoa Kinh t & PTNT

  5. Qui nh ghi ti liu tham kho: Danh mc ti liu tham kho l mt phn khng th thiu

  trong kha lun v cc bo co khoa hc.

  Nguyn tc chung:

  Tt c cc ni dung, kin thc ca ngi/c quan/ti liu khc u phi trch dn; Tr nhng kin thc c bn trong sch gio khoa (Text books);

  Nu trong vn bn/kha lun c tn (ngun) th mc ti liu tham kho cng c v ngc li;

  Danh mc ti liu tham kho phi y - ngi c hay ngi quan tm c kh nng tm c

  Ti liu tham kho nn c trnh by di dng HARVARD (Phng php trch ti

  liu tham kho xem mu).

  H Ni, Ngy thng nm 201

  Trng Khoa KT & PTNT

  ( k)

  Trn nh Thao

  Mu

  (Kinh t, Kinh t pht trin & Qun

  l kinh t)

  Mu Xanh tm than

  (Pht trin nng thn)

  Mu nu

  (Kinh t nng nghip)

 • 5

  MU BA CHNH (KH A4 210mm*297mm) - IN NH

  HC VIN NNG NGHIP VIT NAM

  KHOA KINH T & PHT TRIN NNG THN __________________

  *** __________________

  NGUYN VN AN

  NH GI HIU QU KINH T CHN NUI

  LN THT TI X B, HUYN C,

  TNH THI BNH

  KHA LUN TT NGHIP

  H NI - 2013

 • 6

  MU TRANG PH BA LUN VN GIY TRNG, KH A4

  HC VIN NNG NGHIP VIT NAM

  KHOA KINH T V PHT TRIN NNG THN __________________

  *** __________________

  KHA LUN TT NGHIP

  NH GI HIU QU KINH T CHN NUI

  LN THT TI X B, HUYN C,

  TNH THI BNH

  Tn sinh vin: Nguyn Vn An

  Chuyn ngnh o to: Kinh t nng nghip

  Lp: K53 KTNNA

  Nin kha: 2008 - 2012

  Ging vin hng dn: (hc hm, hc v, h v tn)

  H NI - 2013

 • 7

  MU GY LUN VN

  2010

  2

  NGUYN VN AN KHA LUN TT NGHIP I HC

  MU MC LC

  MC LC

  Chiu di trang mc lc (nu c th nn ngn) khong 2-3 trang. Cc tiu trong mc

  lc nn ti a ch n mc th 3.

  u cc phn NN vit hoa

  Trang mc lc v d: (y ch l v d nh hng)

  Li cm n ............................................................................................................................ i

  Tm tt ................................................................................................................................. ii

  Mc lc ................................................................................................................................ v

  Danh sch cc bng............................................................................................................. vii

  Danh sch cc th ......................................................................................................... viii

  Danh sch cc t vit tt ..................................................................................................... ix

  PHN I: T VN ............................................................................................................ 1

  1.1 S cn thit ca ti nghin cu .................................................................................. 1

  1.2 Mc tiu nghin cu ....................................................................................................... 2

  1.2.1 Mc tiu chung ............................................................................................................ 2

  1.2.2 Mc tiu c th ............................................................................................................ 2

  1.3 Cu hi nghin cu ......................................................................................................... 3

  1.4 i tng v phm vi nghin cu .................................................................................. 4

  PHN II: C S L LUN V THC TIN ..................................................................... 5

  2.1 C s l lun ................................................................................................................... 5

  Ti liu tham kho ..................................................................................................................

  Ph lc 1: ...............................................................................................................................

  Ph lc 2: ................................................................................................................................

 • 8

  CCH DN CHNG TI LIU V TC GI TRONG KHA LUN

  TRONG VN BN (KHA LUN) NN TRCH NGUN THEO DNG

  HARVARD. y l dng thng dng trn th gii, v s thun li rt nhiu cho ngi c c

  th bit kt lun tng thch (hoc khng) vi ti liu no. Hn na, trong qu trnh nghin

  cu nu c ti liu mi (nht l ti liu ca tc gi c tn ch ci u bng ch ci) th s

  khng b xo trn nh hnh thc trch theo s.

  Tt c ti liu c dn chng trong kha lun u phi c lit k trong phn Ti

  liu Tham kho v ngc li. Trong kha lun, bt c dn chng no cng phi km tn tc

  gi v thi im cng b (nm xut bn). Nu tc gi ngi nc ngoi ch cn lit k H.

  Nu ti liu chuyn ng sang ting Vit, cch dn chng nh trn. Nu tc gi l ngi Vit

  v ti liu ting Vit hoc ting nc ngoi th lit k y nh chnh tc gi vit.

  Trch dn trc tip (Quotation): Trch dn ton on vn, c th c nh dng khc vi vn bn (nu nh on

  vn di hn 3 cu th nn chm xung dng, cn nu on trch ngn hn th c

  th dng ...);

  Cn phi chng minh l mnh hiu on vn v c kh nng tm tt cng nh trnh by.

  V d 1:

  ..... Do , khi so snh cc nc, ngi ta thng s dng cc ch s tng hp nh Ch s pht

  trin con ngi HDI (Human Development Index), Ch s ngho kh HPI (Human Poverty

  Index), Ch s bnh ng gii GDI (Gender Development Index), trong nhn mnh n vn

  pht trin. Theo GS. Dudley Seer: iu g ang xy ra vi s ngho kh; v ang xy

  ra i vi s tht nghip; v ang xy ra vi s bt bnh ng? Nu c ba vn ny tr

  nn t nghim trng hn th khng c g ng nghi ng rng nc ang tri qua mt thi k

  pht trin. Nhng nu mt hoc hai trong cc vn trn tr nn xu i, c bit nu c ba xu

  i th coi kt qu l pht trin th cha chnh xc, ngay c khi thu nhp bnh qun u

  ngi tng ng k.

  Hoc 2:

  ..... Do , khi so snh cc nc, ngi ta thng s dng cc ch s tng hp nh Ch s pht

  trin con ngi HDI (Human Development Index), Ch s ngho kh HPI (Human Poverty

  Index), Ch s bnh ng gii GDI (Gender Development Index), trong nhn mnh n vn

  pht trin. GS. Dudley Seer vit

  iu g ang xy ra vi s ngho kh; v ang xy ra i vi s tht nghip;

  v ang xy ra vi s bt bnh ng? Nu c ba vn ny tr nn t nghim

  trng hn th khng c g ng nghi ng rng nc ang tri qua mt thi k

  pht trin. Nhng nu mt hoc hai trong cc vn trn tr nn xu i, c bit

  nu c ba xu i th coi kt qu l pht trin th cha chnh xc, ngay c khi

  thu nhp bnh qun u ngi tng ng k.

  Trch dn ni dung (Citation):

 • 9

  Trch dn tng/kt lun ca ngi khc;

  Cui cu cn phi trch ngun gm tn tc gi v nm cng b cng trnh.

  (1) Dn liu ca mt tc gi (cch vit ny p dng chung cho cch vit ca ng tc gi

  hoc ca nhiu tc gi)

  * Theo Friberg (2002), s tham gia ca cc nhm dn tc thiu s Vit Nam cn hn ch... ;

  * Hoc s tham gia ca cc nhm dn tc thiu s Vit Nam cn hn ch... (Friberg,

  2002);

  * Theo Nguyn Vit Cng (2003), khi bit c mc chi tiu ca h, th c th tnh c

  xem bao nhiu ngi th hng l ngi ngho.... . (trch ti liu ting Vit);

  * Khi bit c mc chi tiu ca h, th c th tnh c xem bao nhiu ngi th hng l

  ngi ngho.... . (N.V. Cng, 2003). (trch ti liu ting nc ngoi)

  Lu rng cc du ngoc n ( ) t st vi Nm cng b v cch mt k t rng vi

  t pha trc, du phy (,) st vi cm t pha trc.

  (2) Dn liu ca ng tc gi th cn lit k hai tc gi, ni vi nhau bng lin t v.

  V d: Ravallion v van de Walle (2003) phn tch tnh hnh giao t nng nghip Vit

  Nam nhng nm 90.

  Khng nn dng du & thay cho t v trong kha lun.

  V d:

  Trong nng nghip, a dng ho, theo ngha hp, c ngha l tng chng loi sn phm

  nng nghip hoc dch v do nng dn lm ra. Trong nhiu nm, a dng ho l mt

  chin lc truyn thng ca cc nng h i ph vi cc ri ro v duy tr an ton lng

  thc (Ahmad v Isvilanonda, 2003).

  (3) Dn liu nhiu hn hai tc gi, ch cn nu tn tc gi th nht v cng s, nm.

  .... mi trng kinh doanh Vit Nam... (Tenev v cng s, 2003).

  (4) Dn liu t hai tc phm ca nhiu tc gi khc nhau, phi lit k cc tc gi v

  phn bit nhau bng du chm phy (;). V d:

  .... khu vc cc tnh pha Nam, s manh mn ca rung t t c hoc khng qu nghim

  trng, tnh trung bnh mt h ng bng sng Cu Long ch c t 1 n 2 mnh. l do

  vic phn chia rung t khng qu ch trng n tnh cng bng, hn na vic giao t cho

  cc h nng dn dng nh c thc hin da trn tnh trng t ai m h c trc ngy

  thng nht t nc nm 1975 (Do v Iyer 2003; Luong v Unger 1999; Marsh v MacAulay

  2002; Ravallion v van de Walle 2001, 2003).

  (5) Nu dn liu khng tm c ti liu gc m ghi nhn nh mt ti liu khc ca tc gi

  khc (nn hn ch ti a hnh thc ny).

 • 10

  Samuelson (1963) cho rng (trch dn bi Nguyn Vn An, 1999).

  Cch trnh by Ti liu tham kho

  Ti liu tham kho c chia theo cc khi ting v sp xp theo A, B, C ca TN

  (nu l ngi Vit), ngi nc ngoi theo H:

  Ting Vit

  Ting Anh

  Ting Nga

  ...

  TNG DNG ti liu c th tham kho nh sau:

  Sch

  B Nng nghip v Pht trin nng thn (2006). Bo co tng kt Chng trnh Ging cy

  trng, Ging vt nui v Ging cy lm nghip giai on 2000-2005, B Nng nghip

  v Pht trin nng thn, H Ni.

  Trn Vn t (2002). Tin trnh pht trin sn xut la go ti Vit Nam, Nh xut bn Nng

  Nghip, H Ni.

  Mt s chng trong sch

  Phm Vn Hng v Nguyn Quc Chnh (2005). ng dng phn mm FRONTIER 4.1 v

  LIMDEP trong phn tch d liu kinh t nng nghip, trong sch Tin hc ng dng

  trong ngnh nng nghip, Nguyn Hi Thanh ch bin, Nh xut bn Khoa hc v K

  thut, H Ni, trang 86-114.

  Trn c Vin, Phm Tin Dng, v Nguyn Thanh Lm (2008). Bo co th nghim ci

  tin h canh tc nng ry tng hp ca Trng i hc Nng nghip H Ni,

  Chng 21, trong sch Canh tc nng ry tng hp, mt goc nhn, Trn c Vin,

  A.Terry. Rambo, Nguyn Thanh Lm (bin tp), Nh xut bn Nng nghip, H Ni.

  Cc bi bo

  Phm Vn Hng (2006). Phng php xc nh kh nng sn xut nng nghip ca h nng

  dn, Tp ch Khoa hc k thut nng nghip, Trng i hc Nng nghip I H Ni,

  S 4+5, trang 289-296.

  Phm Vn Hng (2007). M hnh ha kinh t nng h min Bc: M hnh cn bng cung

  cu trong h, Tp ch Khoa hc k thut nng nghip, Trng i hc Nng nghip I

  H Ni, Tp V, S 2, trang 87-95.

  Kha lun/Lun vn/Lun n

 • 11

  H Th Anh (2007). Hiu qu kinh t ca sn xut ging ch ti Vin Khoa hc k thut nng

  lm nghip min ni pha Bc, Ph Th, Kha lun tt nghip i hc, Trng i

  hc Nng nghip I, H Ni.

  Chu Vn Su (2006). nh gi d n pht trin ngnh hng lung tnh Thanh Hoa, Lun

  vn Thc s kinh t, Trng i hc Nng nghip I, H Ni.

  Nguyn Khc Hon (2006). Nhng gii php kinh t ch yu nh...

Recommended

View more >