kierunek: Zarządzanie - ue.wroc.pl ?cie i znaczenie misji organizacji w zarządzaniu nią. ... Istota…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 </p> <p>Lista pyta egzaminacyjnych </p> <p>Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) </p> <p>kierunek: Zarzdzanie </p> <p>1. Funkcje przedsibiorcy w gospodarce. </p> <p>2. Metody i narzdzia wdraania strategii. </p> <p>3. Pojcie i znaczenie misji organizacji w zarzdzaniu ni. </p> <p>4. Rola strategii rozwoju we wspczesnym przedsibiorstwie. </p> <p>5. Zakres i metody analizy strategicznej. </p> <p>6. Analizy portfelowe: zastosowania, konstrukcja, odmiany i kryteria oceny przedsiwzi. </p> <p>7. Funkcje i struktura biznes planu. </p> <p>8. Rola analizy finansowej w przedsibiorstwie. </p> <p>9. Analiza progu rentownoci i analiza dwigni operacyjnej jako rda informacji </p> <p>zarzdczych. </p> <p>10. Istota i znaczenie pozytywnego efektu dwigni finansowej. </p> <p>11. Metody oceny rentownoci inwestycji jako rda informacji. </p> <p>12. Majtek i kapita przedsibiorstwa. </p> <p>13. Bilans i rachunek zyskw i strat w przedsibiorstwie. </p> <p>14. Inwestowanie kapitau przedsibiorstwa: inwestycje rzeczowe i pienine. </p> <p>15. Cykl ycia przedsibiorstwa: charakterystyka wybranego modelu. </p> <p>16. System zarzdzania przedsibiorstwem i jego elementy. </p> <p>17. System celw przedsibiorstwa i jego funkcje w zarzdzaniu. </p> <p>18. Procesy naprawy i upadoci przedsibiorcy. </p> <p>19. Podstawowe parametry i rodzaje projektw. </p> <p>20. Metodyki zarzdzania projektami - charakterystyka i ocena. </p> <p>21. Organizowanie zespou projektowego. </p> <p>22. Metody i narzdzia zarzdzania projektami. </p> <p>23. Niepowodzenia w realizacji projektw. </p> <p>24. Bazy danych, system informacyjny i system informatyczny istota i rnice. </p> <p>25. Wpyw nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na wspczesn </p> <p>gospodark. </p> <p>26. Pojcie jakoci i zarzdzania jakoci. </p> <p>2 </p> <p>27. Zaoenia koncepcji kompleksowego zarzdzania jakoci (z ang. Total Quality </p> <p>Management). </p> <p>28. Dokumentacja systemu zarzdzania jakoci. </p> <p>29. Zarzdzanie jakoci wedug norm ISO. </p> <p>30. Metody i techniki wspierajce zarzdzanie jakoci w organizacji. </p> <p>31. Narzdzia doskonalenia jakoci w przedsibiorstwie. </p> <p>32. Otoczenie marketingowe firmy: elementy skadowe i znaczenie. </p> <p>33. Marketingowe decyzje strategiczne i operacyjne. </p> <p>34. Strategia marketingowa i jej elementy skadowe. </p> <p>35. Proces planowania bada marketingowych: zasadnicze etapy. </p> <p>36. Podstawowe jakociowe i ilociowe metody bada marketingowych. </p> <p>37. Metody doboru prby w ilociowych badaniach marketingowych. </p> <p>38. Zalety, wady i zastosowania zogniskowanych wywiadw grupowych, ankiety, obserwacji </p> <p>i eksperymentu jako metod bada marketingowych. </p> <p>39. Marketing-mix jako zestaw narzdzi marketingowych organizacji. </p> <p>40. Proces podejmowania decyzji zakupu przez nabywc: etapy i uwarunkowania. </p> <p>41. Segmentacja rynku: cele i przebieg procesu oraz kryteria podziau nabywcw na </p> <p>segmenty. </p> <p>42. Pozycjonowanie marki: pojcie i sposoby pozycjonowania. </p> <p>43. Funkcje i znaczenie marki w dziaalnoci rynkowej oraz zakres zarzdzania mark. </p> <p>44. Fazy w cyklu ycia produktu i ich charakterystyka. </p> <p>45. Czynniki wpywajce na wysoko cen ustalanych w przedsibiorstwie. </p> <p>46. Kana dystrybucji: budowa, uczestnicy, rodzaje i kryteria wyboru przez producenta. </p> <p>47. Istota i cele logistyki. </p> <p>48. Procesy logistyczne w pozyskiwaniu zasobw i dystrybucji produktw przedsibiorstwa. </p> <p>49. Narzdzia komunikacji marketingowej: rodzaje i zastosowania. </p> <p>50. Rola internetu i mediw spoecznociowych w marketingu i w komunikacji </p> <p>marketingowej. </p> <p>51. Zasadnicze formy wewntrznej organizacji marketingu. </p> <p>52. Podstawowe narzdzia zarzdzania relacjami z klientem (z ang. Customer Relationship </p> <p>Management). </p> <p>53. Controlling w zarzdzaniu przedsibiorstwem: istota i rodzaje. </p> <p>54. Skuteczno a efektywno dziaa organizacji. </p> <p>55. Procesy wytwrcze i procesy logistyczne: istota i wzajemne relacje. </p> <p>3 </p> <p>56. Czynniki wpywajce na wykorzystanie rnych narzdzi komunikacji marketingowej. </p> <p>57. Mechanizmy uczestnictwa czowieka w organizacji. </p> <p>58. Etapy tworzenia zespou zadaniowego i warunki skutecznego kierowania zespoem. </p> <p>59. Konflikty wewntrz- i midzygrupowe oraz sposoby ich rozwizywania. </p> <p>60. rda wadzy menedera i ich charakterystyka. </p> <p>61. Rodzaje oporu przeciw zmianom w organizacji i techniki ich ograniczania. </p> <p>62. Procesy integracji spoecznej w organizacji. </p> <p>63. Kultura organizacyjna jako podstawa ksztatowania zachowa pracownikw i </p> <p>menederw. </p> <p>64. Etyka zachowa w organizacji. </p> <p>65. Style kierowania. </p> <p>66. Metody, techniki i narzdzia rekrutacji i selekcji pracownikw. </p> <p>67. Wykorzystywanie wynikw okresowych ocen pracowniczych. </p> <p>68. Podzia instrumentw motywowania. </p> <p>69. Wynagrodzenie jako rodek motywowania: struktura, funkcje, formy i systemy. </p> <p>70. Ksztatowanie rozwoju pracownikw: cieki kariery, szkolenia, programy rezerwy </p> <p>kadrowej, programy sukcesji, zarzdzanie talentami. </p>

Recommended

View more >