Kisele ki š e; Su š enje š uma

  • Published on
    30-Dec-2015

  • View
    90

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kisele ki e; Su enje uma. KISELE KI E. Posledica aerozaga enja (oksidi azota i sumpora) Kiseli atmosverski talog (sneg, susn e ica, magla , oblaci, led, slana). ZAGA IVA I VAZDUHA. Industrija Saobra aj Ku na lo i ta(fosilna goriva). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Kisele kie; Suenje uma</p></li><li><p>KISELE KIEPosledica aerozagaenja (oksidi azota i sumpora)Kiseli atmosverski talog (sneg, susneica, magla, oblaci, led, slana)</p></li><li><p>ZAGAIVAI VAZDUHAIndustrijaSaobraajKuna loita(fosilna goriva) </p></li><li><p>EMATSKI PRIKAZ NASTAJANjA KISELIH KIASO2 +H2O H2SO3 +H2O H2SO4NO2+H2O H2NO2 +H2O H2NO3</p></li><li><p>Posledice kiselih kiaKisele kie razaraju fasade, spomenike kulture, mostove i druge predmete od kamena i metala</p></li><li><p>Uticaj kiselih kia na biljni i ivotinjski svet</p></li><li><p>Suenje uma posledica kiselih kia</p></li><li><p>zanimljivostNaunici tvrde da se jedino jela , moe oporaviti od negativnog dejstva kiselih kia, zato je esta biljka u parkovima velikih gradova. </p></li><li><p>ema lekcije KISELE KIE; SUENjE UMA</p><p>Aerozagaenje (poveana konc. oksida azota i sumpora).Iundustrija, saobraaj, fosilna goriva..Ukljuivanje u proces kruenja vode na zemlji: mora i okeani, kopnene vode ( potoci, reke, jezera), podzemne vode.Unitavanje fasada, spomenika kulture, mostova.Unitavanje uma</p></li><li><p> Mere za smanjenje kiselih padavina Praenje kvaliteta vazduha. Promovisanje i razvoj hibridnih vozila. Ugraivanje katalizatora u motorna vozila i sistema za preiavanje u industrijskim postrojenjima. Uteda energije. Upotreba obnovljivih izvora energije.Zakonsko regulisanje graninih vrednosti za isputanje zagaujuih supsanci.Ekoloko obrazovanje (razvijanje ekoloke svesti I ekoloke kultire).</p></li><li><p>Hvala na panji !!!</p><p>Vesna milenovi</p></li></ul>