Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus kutseõppekava

  • Published on
    27-Apr-2015

  • View
    83

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jrvamaa KutsehariduskeskusKivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitusKutsepe phihariduse baasilKoostasid: Peeter Savisaar Alfred Kangur Vello AesmaPaide 20101ppekava kinnitatud Direktori kk. Nr. 40-15.mai 2009.a.ppeasutus: Jrvamaa Kutsehariduskeskus ppeasutuse kood: 70008546 PPEKAVA REGISTREERIMISLEHT ppekavarhm ppekava Ehitus ja tsiviilrajatisedISCED 97 liigituse jrgiKIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUSnimetus eesti keelesMason ppekeel Eesti Kutseppe liik X Mah

Transcript

<p>Jrvamaa Kutsehariduskeskus</p> <p>Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitusKutsepe phihariduse baasil</p> <p>Koostasid: Peeter Savisaar Alfred Kangur Vello Aesma</p> <p>Paide 20101</p> <p>ppekava kinnitatud Direktori kk. Nr. 40-15.mai 2009.a.</p> <p>ppeasutus: Jrvamaa Kutsehariduskeskus ppeasutuse kood: 70008546 PPEKAVA REGISTREERIMISLEHT ppekavarhm ppekava Ehitus ja tsiviilrajatisedISCED 97 liigituse jrgi</p> <p>KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUSnimetus eesti keeles</p> <p>Mason ppekeel Eesti Kutseppe liik X Maht ppendalates (n) 80nimetus inglise keeles</p> <p>kutsepe phikoolis ja gmnaasiumis phihariduse nudeta kutsepe kutsepe phihariduse baasil kutsekeskhariduspe kutsepe keskhariduse baasil</p> <p>ppekava koostamise alus Ehituserialade riiklik ppekava (Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala) HTM mrus nr. 20 14. mrts 2008.a. ppekava eesmrgid: Riikliku ppekavaga kehtestatud kutseppe eesmrk on vimaldada ppijal omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid ttamiseks ehitus- ja kinnisvarahooldusettevtetes ning luua eeldused pingute jtkamiseks ja elukestvaks ppeks Vastuvtunuded: pilaste vastuvtt toimub vastavalt kutseppeasutuse seaduse IV peatki 17 pilaste kutseppeasutusse vastuvtu kord ning Jrvamaa Kutsehariduskeskuse ppekorralduse eeskirjas stestatud nuetele ja tingimustele; ppima vetakse phikooli lpetanu vastuvtukomisjonis toimuva vestluse phjal.</p> <p>2</p> <p>ppekava struktuur 1. ld- ja phipingute moodulid (sh praktika) nimetused ja mahud ldpingute moodulid 7 n: Majanduse ja ettevtluse alused 1n; tseadusandluse alused 1n; suhtlemine ja asjaajamise alused 1n; arvutipetus 2n; erialane vrkeel 2n;. Praktika 24 n Phipingute moodulid 35 n: joonestamine 2n; t- ja keskkonnaohutus 1n; ehitusfsika 1n; ehitamise alused 2n; renoveerimise alused 1n; ehitusmdistamine 1n; ehitismaterjalid ja -konstruktsioonid 3n; mritd I 4n; mritd II 4n; hdroisolatsioonitd 1n; betoonitd 3n; kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine 2n; pottsepatd 4n krohvimistd 5n. Kutsehariduslik lpueksam 1n. 2. Valikpingute moodulid nimetused ja mahud 14 n:Puidu ttlemine 6n; plaatimistd 5n; heakorratd 2n; karjripe 1n. Nuded pingute lpetamiseks Kooli lpetamine toimub vastavalt Kutseppeasutuse seaduse III peatki 22 Kooli lpetamine nuetele.pilane on kooli lpetanud peale kesoleva ppekava titmist ties mahus, sealhulgas ettenhtud eksamite, arvestuste, praktikate ja lpueksami sooritamist positiivsetele hinnetele. peatki 21 Kooli lpetamine nuetele. Lpetamisel vljastatavad dokumendid Kooli lputunnistus kutseharidus phikooli baasil lbimise kohta ja hinneteleht. ppekava vastab sisuliselt ja vormistuslikult esitatud nuetele ..........................................200.a. ..................................................................................................................................../ees- ja perenimi, allkiri/ Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist</p> <p>3</p> <p>ppeasutus Jrvamaa Kutsehariduskeskus ppeasutuse kood 70008546 Aadress Tallinna tn.46 Paide Telefon/Faks 3851855 e-post : kool@jkhk.ee ppekavarhm Ehitus ja tsiviilrajatisedISCED 97 liigituse jrgi</p> <p>ppekava</p> <p>KIVI JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUSnimetus eesti keeles</p> <p>Masonnimetus inglise keeles</p> <p>Kutseppe liik kutsepe phihariduse baasil ppekava maht ppendalates 80 ppekeel eesti Kinnitan Rein Oselinkooli direktori nimi, allkiri pitsat</p> <p>Koosklastatud</p> <p>protokoll nr. 07.04.2010.koosoleku protokolli nr, kuupev</p> <p>Kontaktisik</p> <p>Hillar Takknimi, allkiri Tehnika- ja ehitusppe osakonna juhataja amet 50 67 963 hillar.takk@jkhk.ee kontaktandmed (telefon, e-post)</p> <p>Registreeritud Eesti Hariduse Infossteemis............................................................................................kuupev</p> <p>ppekava kood</p> <p>4</p> <p>SisukordSISUKORD.....................................................................................................................................................................................5 LDOSA.........................................................................................................................................................................................6 PPEKAVA KOOSTAMISE ALUS, EESMRK JA LESANDED........................................................................................................................6 LD- JA TASEMENUDED PINGUTE ALUSTAMISEKS...............................................................................................6 PPEKAVA STRUKTUUR JA MAHT........................................................................................................................................................6 LDISE HINDAMISE PHIMTTED........................................................................................................................................................8 LD- JA TASEMENUDED KOOLI LPETAMISEKS.....................................................................................................10 TSEADUSANDLUSE ALUSED.....................................................................................................................................11 SUHTLEMINE JA ASJAAJAMISE ALUSED.......................................................................................................................12 ARVUTIPETUS ................................................................................................................................................................13 ERIALANE VRKEEL......................................................................................................................................................14 PHIPINGUTE MOODULID...............................................................................................................................................................15 JOONESTAMINE....................................................................................................................................................................15 T- JA KESKKONNAOHUTUS.......................................................................................................................................16 Ehitusfsika ......................................................................................................................................................................18 EHITAMISE ALUSED.........................................................................................................................................................19 EHITUSMATERJALID JA -KONSTRUKTSIOONID.........................................................................................................21 RENOVEERIMISE ALUSED...............................................................................................................................................24 EHITUSMDISTAMINE..................................................................................................................................................26 MRITD I...................................................................................................................................................................27 MRITD II..................................................................................................................................................................28 HDROISOLATSIOONITD..........................................................................................................................................30 BETOONITD..................................................................................................................................................................31 POTTSEPATD................................................................................................................................................................33 KROHVIMISTD.............................................................................................................................................................34 KUIVKROHVKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE........................................................................................................35 PRAKTIKA ..........................................................................................................................................................................37 LPUEKSAM .....................................................................................................................................................................37 VALIKPINGUTE MOODULID.............................................................................................................................................................38 PUIDU TTLEMINE.......................................................................................................................................................38 PLAATIMISTD...............................................................................................................................................................39 HEAKORRATD..............................................................................................................................................................41 KARJRIPETUS.............................................................................................................................................................42</p> <p>5</p> <p>ldosa ppekava koostamise alus, eesmrk ja lesanded ppekava koostamise alus Kesoleva ppekava koostamise aluseks on ehitus ja tsiviilrajatiste ppekavarhma kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse riiklik ppekava (Haridus- ja teadusministri mrus nr.20 14.mrtsist 2008.a.). Eesmrk Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse ppekavaga kehtestatud kutseppe eesmrk on vimaldada ppijal omandada teadmisi, oskusi ja vilumusi ttamiseks ehitus- ja kinnisvarahooldusettevtetes ning luua eeldused pingute jtkamiseks ja elukestvaks ppeks. lesanded Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse ppekavaga kehtestatud kutseppe lesandeks on ette valmistada selline ttaja, kes: o vrtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi; o oskab oma td planeerida, teostada, hinnata ja arendada; o oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates tolukordades; o on orienteeritud heade pi- ja ttulemuste saavutamisele; o vastutab enda ja kaasttajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades; o oskab teha eetilisi ja seaduspraseid valikuid ning on vastutusvimeline; o tuleb toime multikultuurses keskkonnas; o oskab suhelda ja on valmis meeskonnatks; o oskab hankida ja analsida teavet; o ttab tervist ja keskkonda sstvalt.</p> <p>LD- JA TASEMENUDED PINGUTE ALUSTAMISEKSVastuvtunuded Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja erialale vib ppima asuda pilane, kes on omandanud phihariduse. Vastuvtt toimub vastavalt kooli vastuvtueeskirjadele. Vastuvtukomisjonis toimub vestlus. Kooli astumiseks tuleb esitada: o isiklik avaldus (tidetakse kohapeal) o lapsevanema vi hooldaja nusolek alaealise pilase puhul; o haridust tendav dokument (originaal) o pass o teatis perearstilt tervisliku seisundi kohta o 3 fotot. igus esitada avaldus kooli astumiseks on kigil Eesti Vabariigi kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel isikutel. Vene vi muu ppekeelega kooli lpetanud pilastel on ppima asumiseks vajalik eesti keele oskus algtasemel. Erivajadustega isikute vastuvtu otsustab igal konkreetsel juhul kooli vastuvtukomisjon koos meedikute esindajatega. Erialal ppimine ei ole soovitatav liikumispuudega isikutele. Vlismaalaste ja kodakondsuseta isikute ppimaasumine on reguleeritud Eesti Vabariigi Valitsuse igusaktidega.</p> <p>ppekava struktuur ja mahtKivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse ppekava maht on 80 ppendalat , millest moodustavad:</p> <p>6</p> <p>7 ppendalat erialased ldpingud: 34 ppendalat erialased phipingud; 14 ppendalat erialased valikpingud; 24 ppendalat praktilist td ettevtetes tkeskkonnas; 1 ppendal lpueksami sooritamiseks. Erialased moodulid koosnevad teoreetilistest pingutest ja praktilistest harjutustdest ppekeskkonnas, mis on moodulite kirjelduste alguses mrgitud vastavalt T ja P. Moodulite/ nimetused ja mahud kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 2010 Jrk nr Moodulite/ldharidusainete nimetused Kogu- Maht (n)1. maht ppeaastal (n) tAuditoorne ja praktiline Praktika Maht (n) 2. ppeaastal Kokku tAuditoorne ja praktiline Praktika 1 1 25 1 3 2 1 3 15 1 2 1 6 5 Kokku 1 1 31 2 4 3 2 4 15 1 8 6</p> <p>I 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II 1 2</p> <p>ldpingud Majanduse ja ettevtluse alused Tseadusandluse alused Suhtlemine ja asjaajamise alused Arvutipetus Erialane vrkeel Phipingud Joonestamine T- ja keskkonnaohutus Ehitusfsika Ehitamise alused Renoveerimise alused Ehitusmdistamine Ehitistmaterjalid ja konstruktsioonid Mritd I Mritd II Hdroisolatsioonitd Betoonitd Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine Pottsepatd Krohvimistd Praktika Lpueksam Valikpingud Puidu ttlemine Plaatimistd</p> <p>7 1 1 1 2 2 59 2 1 1 2 1 1 3 4 4 1 3 2 4 5 24 1 14 6 5</p> <p>5 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 3 1 1</p> <p>1</p> <p>1 16</p> <p>6 1 1 1 2 1 28 1 1 2 1 1 3</p> <p>6 1</p> <p>3</p> <p>4 1 1 1 1 1</p> <p>1 2 1</p> <p>4 9 4 4</p> <p>5 9 6 5</p> <p>7</p> <p>3 4</p> <p>Heakorratd Karjripe</p> <p>2 1</p> <p>1 1 1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>ldise hindamise phimtted1. Hindamise ldphimtted. 1. Hindamise phieesmrgid on: 1.1. motiveerida ppijaid sihikindlalt ppima; 1.2. toetada ppija enesehinnangut ja isikuomaduste kujunemist; 1.3. suunata petaja tegevust ppija ppimise ja arengu toetamisel; 1.4. anda ppijale, petajale ja tandjatele teavet ppija teadmistest, oskustest ja hoiakutest telu ning edasiste pingute tarvis. Teadmiste ja oskuste hindamisel lhtutakse pilasele kohaldatud riiklikust ppekavast, selle alusel koostatud kooli ppekavast ning moodulitest , moodulikavadest ja aines ning ainekavades esitatud nuetest. Hindamisel kasutatakse ppeprotsessi, arvestuslikku ja kokkuvtvat hindamist. ppeprotsessi hinne on ppeprotsessi ksiktulemuste hinne. Arvestuslik hinne on moodulis mratletud konkreetseid pitulemusi ja osaoskusi kajastav hinne. Kokkuvttev hinne on mooduli ppetulemusi kajastav hinne. Kokkuvttev hinne pannakse vhemalt kolme hinde phjal. ppeaines nutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi teeb petaja teatavaks esimeses tunnis. ppija teadmiste, oskuste ja vilumuste omandatust hinnatakse numbriliselt viiepallissteemis, kus hinne 5 on vga hea, 4 - hea 3 rahuldav, 2 puudulik ja 1 nrk. Hinded 1 ja 2 on mitterahuldavad hinded Tulenevalt ppija teadmistest, oskustest ja vilumustest on hindamise skaala jrgmine: 90- 100% - 5 70- 89% - 4 45- 69% - 3 20- 44% - 2 0- 19% - 1 ( Hindamise kriteeriumid on jrgmised: 1.hinne 5 (vga hea) aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu phjalik tundmine; tks sobivate tmeetodite, tvahendite ning tvtete ige valik ning nende edasiarendamise oskus; hangitud teadmiste sstematiseerimise, vrdlemise, analsi ja tlgendamise oskus; alternatiivide hindamise ja probleemide lahendamise oskus; 2. hinne 4 (hea) aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu tundmine; tks sobivate tmeetodite, tvahendite ning tvtete ige valik; hangitud teadmiste sstematiseerimise, vrdlemise, analsi ja...</p>