KKP RBT 3119

  • View
    2.797

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

KKP RBT 3119 RBT 3119 - PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

1. Penyata Kewangan Penyata kewangan (laporan kewangan) ialah rekod formal kegiatan-kegiatan kewangan sesebuah perniagaan, orang perseorangan atau entiti-entiti yang lain. Penyata ini memberikan maklumat kewangan yang penting kepada pihak pengurusan untuk melakukan perancangan dan membuat keputusan. Penyata kewangan memberikan pandangan keseluruhan keadaan kewangan jangka pendek serta jangka panjang bagi sesuatu perniagaan atau orang perseorangan. Maklumat daripada penyata kewangan diperlukan oleh: 1. Kreditor (institusi kewangan) 2. Kerajaan (menentukan cukai perniagaan dan perancangan pembangunan ekonomi) 3. Pemegang saham (saham keutamaan dan saham biasa) 4. Pihak pengurusan (organisasi) Semua maklumat kewangan perusahaan perniagaan yang disampaikan dengan cara berstruktur dan dalam bentuk yang mudah difahami, dikenali sebagai penyata kewangan. Terdapat empat penyata kewangan yang asas: 1. Kunci Kira-Kira 2. Penyata Pendapatan 3. Penyata Aliran Tunai 4. Penyata Ekuiti Pemilik

1

1.1 Kunci Kira-Kira Dikenali juga sebagai Lembaran Imbangan. Kunci kira-kira member gambaran ringkas tentang kedudukan kewangan sesebuah firma. Data yang ditunjukkan merupakan ringkasan harta yang dimiliki dan hutang yang ditanggung oleh sesebuah organisasi. Perkara-perkara asas dalam kunci kira-kira ialah aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. Ia menyenaraikan semua milik syarikat, obligasi dan pelaburan pemilik. Ia disediakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 1.1.1 Komponen Kunci Kira-Kira 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Aset (apa yang dimiliki oleh syarikat): Aset Semasa Aset Tetap Lain-lain aset Liabiliti (apa yang dihutang oleh syarikat): Liabiliti Semasa Liabiliti Jangka Panjang Ekuiti Pemilik / Dana Pemegang Saham (nilai syarikat

kepada pemiliknya): Saham Perolehan Tertahan

2

1.2 Penyata Pendapatan Penyata yang menunjukkan hasil operasi firma (jumlah perolehan / keuntungan dari operasi firma dan perbelanjaan yang dilibatkan) bagi sesuatu tempoh tertentu. Penyata pendapatan menunjukkan kecekapan seseorang pengurus

menggunakan asset untuk menghasilkan keuntungan. Item dalam penyata pendapatan bergantung kepada jenis perniagaan sama ada menjual barang niaga, perkhidmatan atau perkilangan. Penyata pendapatan bagi perniagaan yang menjual barang niaga mengandungi komponen kos barang dijual (KBDJ).

1.3

Penyata Aliran Tunai Merupakan satu penyata tentang aliran sumber dan penggunaan tunai yang

menunjukkan perubahan kedudukan tunai bagi suatu tempoh perakauanan. Penyata ini membantu pihak pengurusan membuat perancangan ke atas aktiviti harian, pelaburan jangka panjang dan mencari peluang perniagaan. Ia juga digunakan oleh pihak luar untuk mengukur keupayaan firma membayar dividen, menyelesaikan hutang dan membayar faedah. Aliran tunai boleh dibahagikan kepada 3 aktiviti kewangan: 1.3.1 Aktiviti Operasi - termasuk untung bersih campur item-item belanja bukan tunai seperti susut nilai dan perubahan dalam beberapa akaun Modal Kerja. 1.3.2 Aktiviti Pelaburan - menunjukkan aktiviti pelaburan untuk sekuriti jangka panjang, mesin, kilang dan asset tetap lain.3

1.3.3 Aktiviti Pembiayaan - menunjukkan aliran tunai aktiviti pembiayaan modal syarikat iaitu penjualan atau penamatan bon, saham utama dan saham biasa.

1.4. Penyata Ekuiti Pemilik Merupakan baki setelah aset ditolak dengan liabiliti. Ia menunjukkan tuntutan pemilik terhadap asset yang ada. Ekuiti pemilik syarikat terdiri daripada: 1.4.1 Modal berbayar 1.4.2 Premium saham 1.4.3 Pendapatan Tertahan 1.4.4 Rizab

2. Analisis Penyata Kewangan Dalam bidang kewangan, analisis nisbah adalah suatu teknik yang boleh digunakan oleh penganalisis kewangan atau sesiapa sahaja bagi mengesan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan. Sebagai contoh, nisbah semasa syarikat membolehkan penganalisis menentukan sama ada sesebuah syarikat itu berupaya membayar obligasi jangka pendeknya apabila ia matang. Terdapat banyak lagi nisbah-nisbah kewangan lain seperti nisbah semasa di atas yang membolehkan kita mengukur pencapaian satu-satu syarikat, namun ia boleh memberi makna sekiranya aktiviti perbandingan dapat dijalankan ke atas nisbah-nisbah ini. Antara teknik perbandingan yang boleh dilakukan adalah analisis arah aliran dan analisis keratan rentas. Kami telah memilih tiga syarikat insurans untuk dibuat analisis penyata kewangan, iaitu:

4

Takaful Malaysia Berhad Etika Insurans Berhad Takaful Ikhlas Penyata kewangan bagi ketiga-tiga syarikat ini adalah bagi tahun 2010.

2.1 KAEDAH ANALISIS PENYATA KEWANGAN Dua kaedah yang biasa digunakan untuk menganalisis penyata kewangan ialah Analisis Perbandingan dan Analisis Nisbah.

2.1.1 ANALISIS PERBANDINGAN Analisis perbandingan dibuat berdasarkan kepada 3 asas iaitu : 2.1.1.1 Asas Intera Syarikat dibandingkan dengan item-item

- data-data dalam syarikat itu sendiri

yang serupa tetapi dalam tahun yang berlainan. 2.1.1.2 Asas Antara Syarikat - item-item dibandingkan antara satu syarikat dengan syarikat yang lain dalam tahun yang sama sama subsidari dalam satu syarikat tetapi secara individu. 2.1.1.3 Asas Purata Industri di mana syarikat itu berada syarikat itu merupakan syarikat

induk atau syarikat yang sama industrinya

-Perbandingan dibuat dengan purata industri

operasi. Contoh Syarikat A (syarikat barangan elektrik) dibanding dengan angka industri dari pelbagai syarikat pengeluar barangan elektrik. Dua jenis analisis perbandingan adalah secara menegak dan secara melintang.

5

2.1.1.3.1 ANALISIS MENEGAK Menganalisis komponen atau item dalam penyata pendapatan dan kunci kirakira menggunakan peratusan yang relatif.Bermaksud setiap item dibandingkan dengan satu item asas dalam penyata pendapatan contohnya jualan bersih dan dalam kunci kira-kira item dibandingkan dengan jumlah aset bersih.

2.1.1.3.2 ANALISIS MELINTANG Analisis arah aliran pula membuat perbandingan data-data laporan kewangan dengan menggunakan satu tahun tertentu tahun

sebagai tahun asas perbandingan. Contohnya, peratus pulangan atas jualan

2009 dan tahun 2010 dibandingkan dengan peratus tahun 2008 yang dijadikan tahun asas perbandingan.

2.1.2 ANALISIS NISBAH Analisis nisbah digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu kuantiti

dengan kuantiti yang lain. Hubungan ditunjukkan dalam bentuk peratus, kadar atau nisbah. Analisis nisbah boleh dibahagikan kepada : 2.1.2.1 Nisbah Kecairan 2.1.2.2 Nisbah Keberuntungan 2.1.2.3 Nisbah Mampu Bayar

6

2.1.2.1 Nisbah Kecairan (Mudah Tunai) Nisbah kecairan mengukur kemampuan jangka pendek sesebuah syarikat untuk membayar hutang atau obligasi-obligasi mereka yang sudah cukup tempoh dan untuk memenuhi keperluan tunai yang tidak dijangka. Nisbah-nisbah kecairan yang biasa digunakan ialah nisbah semasa dan nisbah cepat. 2.1.2.1.1Nisbah Semasa o Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek. o Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa. o Semakin tinggi nisbah semasa, semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek. o Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1. o Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tyuntutan semasa.

Nisbah Semasa =

Aset Semasa Liabiliti Semasa

2.1.2.1.2 Nisbah Cepat o Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa. o Nisbah ini member penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item; bahan mentah, barang separuh siap

7

dan barang siap dan pembelian secara kredit. Oleh itu, ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai. o Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik.

Nisbah Cepat =

Aset Semasa - Inventori Liabiliti Semasa

2.2 Nisbah Keberuntungan Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan. Terdapat tiga jenis nisbah keberuntungan iaitu: 2.2.1 Nisbah margin untung bersih 2.2.2 Nisbah pulangan atas aset 2.2.3 Nisbah pulangan atas ekuiti Secara ringkasnya, semakin tinggi pulangan yang diperolehi bererti semakin berupaya syarikat membuat keuntungan.

2.2.1 Nisbah Margin Untung Bersih Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap jualan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Nisbah ini mengukur keupayaan syarikat daripada segi mengurus dan mengawal perbelanjaan syarikat yang mempunyai kesan secara langsung ke atas keuntungan syarikat.

8

Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan

Secara ringkasnya, terdapat beberapa factor yang menentukan kejatuhan dan kenaikan margin untung ini iaitu: Harga Kos Jualan 2.2.2 Nisbah Pulangan Atas Aset (ROA) Dikenali juga sebagai pulangan atas pelaburan. Ia mengukur kadar keuntungan daripada setiap wang yang dilaburkan ke atas aset. Selain itu, menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. Semakin tinggi nisbah, semakin baik kerana menunjukkan keuntungan.

Nisbah Pulangan Aset =

Pendapatan Bersih Jumlah Aset

2.2.3 Nisbah Pulangan Ekuiti Nisbah ini membolehkan kita mengukur kecekapan syarikat ini menjana keuntungan pemegang saham syarikat. Para pemegang saham syarikat ingin nisbah pulangan ekuiti yang tinggi kerana ini menunjukkan syarikat berjaya menjana keuntungan cukup supaya diagih-agihkan antara mereka. Antara komponen-komponen ekuiti syarikat termasuklah: Keuntungan tertahan9

Saham keutamaan Saham biasa Keuntungan tertahan dianggap ekuiti kerana ia adalah sebahagian daripada keuntungan syarikat yan