KLASA: 602-02/16-01/14 URBROJ: 2109-26-16-01-2 ?kolska godina: 2016./2017. OŠ Donja Dubrava, „ Školski kurikul“ 2 UVOD Što je školski kurikul? Pod pojmom školskog kurikula podrazumijevamo sve

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • KLASA: 602-02/16-01/14

  URBROJ: 2109-26-16-01-2

  Donja Dubrava, 28. rujna 2016. godine

 • kolska godina: 2016./2017.

  O Donja Dubrava, kolski kurikul 1

  SADRAJ Uvod 2

  kolski razvojni plan 3

  Izborni programi 4

  Dodatni rad 5

  Dopunski rad 11

  Izvanuionika nastava 17

  Terenska nastava 21

  kola u prirodi 25

  Viednevna ekskurzija 7. razreda 26

  Izvannastavne aktivnosti 27

  Projekti : Razredni

  Predmetni

  kolski

  33

  37

  39

  Zdravstveni odgoj 42

  kolski preventivni program 43

  Sport 45

  kolsko sportsko drutvo Drava 46

  Obuka neplivaa 47

  Profesionalno informiranje i usmjeravanje 48

  Prometna kultura 49

  Odgoj za humanost 45

  Graanski odgoj i obrazovanje

  50

  Odgoj i obrazovanje za odrivi razvoj 51

  Uenika zadruga Pupoljak 53

  Meunarodna suradnja 55

  kolske sveanosti 57

  Znaajni datumi koji se obiljeavaju

  u koli 58

  Izvankolske aktivnosti 59

  Samovrjednovanje kole 60

 • kolska godina: 2016./2017.

  O Donja Dubrava, kolski kurikul 2

  UVOD

  to je kolski kurikul? Pod pojmom kolskog kurikula podrazumijevamo sve sadraje, procese, aktivnosti koji su

  usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika. On obuhvaa osim slubenih programa nastave i neformalne programe, te obiljeja koja stvaraju kolski imid, kao to su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti suprotnosti, o vrednovanju primjera koji postavljaju kriterij kole i naine na koji je ta kola organizirana i voena. Nastavni i pouavajui stilovi snano utjeu na kurikulum i u praksi ne mogu biti odvojeni od njega.(Alistair Ross,2000, DES, 1985.)

  Kurikul podrazumijeva i ukljuuje opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajue detaljne ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa. (prof. dr. Vladimir Juri, Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu).

  kolski kurikul O Donja Dubrava temelji se na lanku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12. ; 86/12. ; 94/13. I 152/14.) i lanku 58. Statuta Osnovne kole Donja Dubrava te je sastavni dio Godinjeg plana i programa rada kole za kolsku godinu 2016./2017.

  Na prijedlog ravnateljice kole kolski odbor O Donja Dubrava na sjednici odranoj 28.9.2016. godine donosi kolski kurikul za kolsku godinu 2016./2017.

  Svim zainteresiranim roditeljima, uenicima i uiteljima kolski kurikul O Donja Dubrava

  dostupan je i na mrenoj stranici kole www.os-donja-dubrava.skole.hr

  Ravnateljica kole:

  Mirjana Ribi

  http://www.os-donja-dubrava.skole.hr/

 • KOLSKI RAZVOJNI PLAN - 2016./2017.

  PRIORITETNO PODRUJE UNAPRJEENJA

  CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

  NUNI RESURSI

  DATUM DO KOJEGA E SE CILJ OSTVARITI

  OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

  MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Nastavni proces

  Stvaranje uvjeta za kvalitetno

  pouavanje.

  Poboljanja i unaprjeenje

  kvalitete pripremanja za

  izvoenja nastave.

  Usmjerenost na razvijanje uenikih

  kompetencija.

  Kvalitetno upravljanje razredom- predavanje i radionica za uitelje

  Raunalo, projektor, struna literatura, struno znanje

  pedagoginje 14.9.2016. Pedagoginja

  Broj djelatnika obuhvaen predavanjem i evaluacija

  Pregled godinjih i mjesenih planova i programa

  Raunalo, struno znanje pedagoga, struno znanje uitelja

  razredne i predmetne nastave 31.10.2016. Ravnateljica i pedagoginja

  Voenje biljeaka i dnevnika pregleda godinjih i mjesenih planova uz osvrt

  Preporuka knjiniara za individualno usavravanje uitelja na temu

  nastavnog procesa

  Struna literatura i struno znanje knjiniara

  23.12.2016. Knjiniar Lista ponuene strune literature i asopisa, praenje posudbe, broj

  novih naslova tijekom godine

  Pregled planova strunog usavravanja uitelja i preporuka za daljnje

  usavravanje

  Raunalo, struno znanje pedagoga, struno znanje uitelja

  razredne i predmetne nastave 1.10.-31.12.2016. Ravnateljica i pedagoginja

  Plan strunog usavravanja uitelja, polaznost seminara, itanje strune literature

  Vrste uenja predavanje i radionica za uitelje razredne i predmetne nastave

  Raunalo, projektor, struna literatura, struno znanje

  pedagoginje Sijeanj 2017. Pedagoginja

  Broj djelatnika obuhvaen predavanjem i evaluacija

  Anketiranje uenika u 4.5. i 6.razredu kako uimi

  Vrijeme za provedbu i obradu ankete- struno znanje

  pedagoginje studeni 2016. Pedagoginja i razrednici

  Broj uenika obuhvaen anketom, ponovljeno anketiranje kroz

  evaluacijske liste u lipnju 2016.

  Kako uiti- pouavanje u metode uspjenog uenja na satovima

  razrednika

  Struna literatura i struno znanje uitelja i pedagoginje

  rujan 2016 . oujak 2017.

  Razrednici i pedagoginja Broj uenika obuhvaen predavanjem,anketni upitnik- procjena uitelja i uenika

  Inteligencije predavanje i radionica za uitelje

  Struna literatura Raunalo, struno znanje pedagoga, struno

  znanje uitelja razredne i predmetne nastave

  Travanj 2017. Pedagoginja Broj djelatnika obuhvaen predavanjem i evaluacija

  Uvid u nastavu uitelja i dnevne pripremei razgovor o uvidu

  Struna literatura Od listopada 2016. do

  lipnja 2017. Ravnateljica i pedagoginja

  Obrazac za uvid u nastavu , anketni upitnik- procjena uitelja

  Samovrednovanje - evaluacija uitelja, roditelja i uenika te prikaz rezultata i prikaz rezultata na sjednici Uiteljskog

  vijea i Vijea roditelja

  Izrada evaluacijskih listi , liste za SWOT analizu,

  1.6.- 4.7.2017. Uitelji, uenici, roditelji Procjena poboljanja u planiranju i uvida u nastavu, interpretacija

  O Donja Dubrava, kolski kurikul 3

 • kolska godina: 2016./2017.

  O Donja Dubrava , kolski kurikul 4

  IZBORNI PROGRAMI kola je uenicima omoguila etiri izborna programa kojima uenici mogu dodatno razvijati svoje graanske, komunikacijske i informatiko tehnologijske kompetencije:

  Vjeronauk

  Informatika

  Njemaki jezik

  Graanski odgoj i obrazovanje Uenici odnosno njihovi roditelji koji su ih opredijelili za izbornu nastavu obvezali su se na kontinuirano praenje izabranih programa. Roditelj samo pismenim opozivom moe ispisati dijete iz izabranog programa neposredno prije poetka nove nastavne godine. Na kraju svake nastavne godine provodi se anketiranje roditelja uenika 3. i 4. razreda o namjeri izbora navedenih programa u iduoj kolskoj godini. Uenici od 1. do 8. razreda pohaaju izbornu nastavu katolikog vjeronauka koji se izvodi tjedno po dva sata za svaki razredni odjel, a nastavu izvodi dvoje vjerouitelja: Barbara Horvat i Gapar Mikulan. Vjeronauk u koli pohaaju svi uenici (100%). Uenici od 4. do 8. razreda mogu izabrati njemaki jezik kao izborni program koji se izvodi jednom tjedno po dva sata, a nastavu izvodi uitelj njemakog jezika Nino Klobuari. Izbornu nastavu njemakog jezika izabralo je 77% uenika. Izborni program informatike provodi se od 5. do 8. razreda po dva sata tjedno, a nastavu izvodi uitelj informatike Mladen erjav. Uenici koji ele nadograditi i proiriti svoje znanje informatike mogu se ukljuiti u dodatnu nastavu informatike. Izbornu nastavu informatike polazi 100% uenika. O Donja Dubrava izabrana je na Javnom poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provedbu Eksperimentalnog izbornog programa Graanskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne kole u kolskoj godini 2014./2015. te se taj program nastavlja provoditi i u ovoj kolskoj godini 2016./2017..Program provodi uiteljica Renata Heric jedan sat tjedno, odnosno 35 sati godinje. Ovaj program izabrali su svi uenici osmih razreda (100%). Izborni programi vjeronauka, informatike i njemakog jezika svoj godinji plan i program rada temelje na Nastavnom planu i programu za osnovnu kolu (MZO, 2006.), a Graanski odgoj i obrazovanje na

  dokumentu: Eksperimentalni izborni program Graanskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne kole (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13306&sec=3230 ) NJEMAKI JEZIK

  Uitelj razredi Broj grupa Broj uenika Sati tjedno Sati godinje

  Nino Klobuari

  4. 2 14 4 140

  5. 1 26 2 70

  6. 1 17 2 70

  7. 2 32 4 140

  8. 1 24 2 70

  UKUPNO 7 113 14 490

  NFORMATIKA Uitelj razred Broj grupa Broj uenika Sati tjedno Sati godinje

  Mladen erjav

  5. 2 33 4 140

  6. 2 30 4 140

  7. 2 34 4 140

  8. 2 29 4 140

  UKUPNO 8 126 16 560

  VJERONAUK Vjerouitelj/ica razred Broj grupa Broj uenika Sati tjedno Sati godinje

  Barbara Horvat

  1. 2 30 4 140

  2. 2 25 4 140

  3. 1 9 2 70

  4. 1 8 2 70

  Gapar Mikulan

  3. 1 16 2 70

  4. 1 12 2 70

  5. 2 33 4 140

  6. 2 30 4 140

  7. 2 34 4 140

  http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13306&sec=3230

 • kolska god