Kompjuterske tehnologije

 • View
  254

 • Download
  48

Embed Size (px)

DESCRIPTION

praktikum iz predmeta Kompjuterske tehnologije, autorsko delo, katalogizirano, udbenik za studente Visoke kole za poslovno-industrijski menadment i Visoke poslovne kole

Transcript

 • VISOKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADMENT - KRUEVAC

  Mikari Bratislav

  KKOOMMPPJJUUTTEERRSSKKEE TTEEHHNNOOLLOOGGIIJJEE

  PRAKTIKUM

  Kruevac

  oktobar 2010. god.

 • Kompjuterske tehnologije - Impresum

  2

  Bratislav Mikari, spec.

  KOMPJUTERSKE TEHNOLOGIJE

  PRAKTIKUM

  Recenzenti:

  Dr Bojan Milosavljevi

  Dr Ana Skorup

  Izdava:

  VISOKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADMENT

  ICIM - Izdavaki centar za industrijski menadment

  Kruevac, Kosanieva 4, 037/420-231

  Za izdavaa:

  mr Spomenka Gligorijevi, prof.

  Odobreno za izdavanje i upotrebu odlukom Nastavnog vea

  Visoke kole strukovnih studija za poslovno industrijski menadment u Kruevcu

  br. 107 od 06.10.2010. godine

  Tira: 300 primeraka

  Kompjuterska priprema:

  Kompjuterski centar Visoke kole strukovnih studija za poslovno industrijski menadment u

  Kruevcu

  CIP - , 004(075.8)(076)(0.034.2) , , 1973- Kompjuterske tehnologije [Elektronski izvor] : praktikum / Mikari Bratislav. - Kruevac : Visoka kola strukovnih studija za poslovno industrijski menadment, ICIM - Izdavaki centar za industrijski menadment, 2010 (Kruevac : Visoka kola strukovnih studija za poslovno industrijski menadment, ICIM - Izdavaki centar za industrijski menadment). - 1 elektronski optiki disk (CD-ROM) ; 12 cm Sistemski zahtevi: PDF ita. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tira 300. - Sadri bibliografiju. ISBN 978-86-7566-034-7 a) - COBISS.SR-ID 178980108

 • Kompjuterske tehnologije praktikum Predgovor

  PREDGOVOR

  Ovaj praktikum namenjen je pre svega studentima Visoke kole strukovnih studija za poslovno industrijski menadment u Kruevcu, ali i svima onima koji ele da steknu osnovna znanja vezana za kompjuterske tehnologije.

  elja je da na praktian nain sa dosta primera i ilustracija, slika, prikaza ekrana itaocima olakamo savladavanje materije vezane za kompjutersku problematiku, trudei se da ne izostavimo obavezne teorijske delove koji pojanjavaju principe rada raunara i njihovih programa.

  Svesni injenice da se u ovoj oblasti stvari izuzetno brzo menjaju i unapreuju, trudili smo se da ispratimo i neke savremene trendove ali i da prirunik prati konfiguracije raunara i verzije programa koji su instalirani na raunarima na kojima e studenti imati praktine vebe u kompjuterskom edukacionom centru.

  Raunar je danas izazov za svakoga, ureaj u ijem poznavanju se nadmeu ljudi od predkolskog uzrasta do onih koji su na zalasku svojih stvaralakih moi. Dok se jedni sami smatraju analfabetama, drugima se pripisuju udesna znanja iz ove oblasti. Jedna poruka upozorenja onima koji sebe ve smatraju "znalcima", "strunjacima" za raunare. Danas, u vreme prisustva primene raunara u svakoj ljudskoj delatnosti, ak i ako ste stvarno veti u korienju raunara u nekoj njegovoj primeni, to ne znai da o raunarima sve znate, ve verovatno samo to da su programeri u toj oblasti uradili izvrstan posao, sakrivi od nas korisnika svu sloenost obavljenog posla! Zato, ne umanjujui vrednost bilo kog znanja, neka vas zadovoljstvo sopstvenim znanjem umesto na samozaljubljenost podstakne na usvajanje novih praktinih i teorijskih saznanja iz tog nepreglednog mora razliitih primena i problema! Ni mi, Vai predavai, ne smatramo sebe sveznalicama o raunarima, ve sebe vidimo samo moda nekoliko koraka ispred vas na istom putu na kome smo voljni da vam pomognemo da to bre i bolje napredujete!

  Posebnu zahvalnost u saradnji i nesebinoj pomoi dugujem recenzentima Dr Ani Skorup i Dr Bojanu Milosavljeviu, kao i ostalim kolegama i kolektivu Visoke kole strukovnih studija za poslovno industrijski menadment u Kruevcu, ali i studentima koji su korisnim savetima, sugestijama i kritikama pomogli da ovaj praktikum dobije na kvalitetu.

  Sve Vae predloge, sugestije, komentare i primedbe na sadraj praktikuma emo rado sasluati i potruditi se da svako sledee izdanje bude kvalitetnije i pristupanije na obostrano zadovoljstvo, kako autora tako i italaca.

  Na kraju, ovo prvo upoznavanje sa raunarom zavravamo pozivom ohrabrenja da zajedno idemo u osvajanje sveta raunara i kompjuterske tehnologije!

  U Kruevcu,

  oktobra 2010.godine

  Autor

 • Kompjuterske tehnologije praktikum Sadraj

  SADRAJ

  UVOD............................................................................................. 8

  1. RAUNARSKI SISTEM .................................................................. 11 1.1. ISTORIJSKI RAZVOJ RAUNARA................................................... 11

  1.1.1. Prva generacija raunara.........................................................11 1.1.2. Druga generacija raunara .......................................................12 1.1.3. Trea generacija raunara .......................................................13 1.1.4. etvrta generacija raunara .....................................................14 1.1.5. Perspektive Peta generacija raunara ........................................16 1.1.6. Tipovi dizajna modernih raunara ..............................................16

  2. HARDVER (HARDWARE)............................................................... 19 2.1. INFORMATIZACIJA PODATAKA .................................................... 21 2.2. ULAZNI UREAJI .................................................................... 23

  2.2.1. Tastatura............................................................................23 2.2.2. Mi ...................................................................................25 2.2.3. Touch Pad...........................................................................26 2.2.4. Skener ...............................................................................26 2.2.5. Ostali ulazni ureaji...............................................................27

  2.3. MATINA PLOA, PORTOVI I KONEKTORI ....................................... 28 2.4. CENTRALNA JEDINICA (OPIS SADRAJA KUITA RAUNARA)................ 30

  2.4.1. Procesor.............................................................................31 2.4.2. Memorija............................................................................35 2.4.3. Radna (operativna) memorija....................................................35

  2.5. SPOLJNA (MASOVNA, DISKOVNA) MEMORIJA.................................... 36 2.6. IZLAZNI UREAJI ................................................................... 40

  2.6.1. Monitor ..............................................................................41 2.6.2. tampa.............................................................................43

  3. SOFTVER (SOFTWARE)................................................................ 47 3.1. RAZVOJ KOMPJUTERSKOG SOFTVERA ........................................... 47 3.2. SOFTVER RAUNARA ............................................................... 48 3.3. PODELA SOFTVERA ................................................................. 49 3.4. KOMPONENTE SISTEMSKOG SOFTVERA .......................................... 49

  4. OPERATIVNI SISTEM - WINDOWS .................................................... 52 4.1. STARTOVANJE RAUNARA......................................................... 52 4.2. RAD MIEM........................................................................... 53 4.3. ELEMENTI PROZORA................................................................ 54

  4.3.1. Naslovna linija .....................................................................54 4.3.2. Linija menija .......................................................................55 4.3.3. Radni prostor .......................................................................55 4.3.4. Statusna linija......................................................................55 4.3.5. Horizontalni i vertikalni kliza...................................................55 4.3.6. Paleta sa alatima ..................................................................56 4.3.7. Adresna linija ......................................................................56

  4.4. DUGME START....................................................................... 56 4.5. ISKLJUIVANJE RAUNARA........................................................ 57 4.6. FOLDERI I FAJLOVI ................................................................. 58

  4.6.1. Organizacija podataka na raunaru.............................................58 4.6.2. Folder ...............................................................................59 4.6.3. Datoteka (fajl) .....................................................................59

  4.7. WINDOWS EXPLORER............................................................... 60

 • Kompjuterske tehnologije - sadraj

  5

  4.7.1. Kreiranje foldera ..................................................................61 4.7.2. Promena imena foldera...........................................................61 4.7.3. Promena tekueg foldera.........................................................61 4.7.4. Brisanje foldera....................................................................61 4.7.5. Rad sa fajlovima ...................................................................62 4.7.6. Kreiranje fajlova...................................................................62 4.7.7. Izbor (markiranje) fajlova........................................................63 4.7.8. Otvaranje fajlova..................................................................63 4.7.9. Premetanje (kopiranje) fajlova ................................................64 4.7.10. Preimenovanje fajla (promena imena fajla)..........................