Konkurrenceretsforeningens mde 6. september 2012

  • Published on
    24-Feb-2016

  • View
    23

  • Download
    0

DESCRIPTION

Konkurrenceretsforeningens mde 6. september 2012. Konkurrencelovudvalgets rapport og udkast til lovforslag Advokat Karen Dyekjr. Hovedpunkterne i udvalgsrapporten. Kommissoriet : forbedret sagsproces og mere effektive sanktioner for fysiske personer og bedre efterforskningsbefjelse - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Dias nummer 1

Konkurrenceretsforeningens mde 6. september 2012Konkurrencelovudvalgets rapport og udkast til lovforslag

Advokat Karen Dyekjr

Side 1

ForsideOverskrift maks 2 linjer

Underoverskrift eller beskrivende tekstTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Billedindsttelsesform stende1Hovedpunkterne i udvalgsrapportenKommissoriet: forbedret sagsproces og mere effektive sanktioner for fysiske personer og bedre efterforskningsbefjelse

- behov for styrkelse af vejledning og information?- mere effektive og mindre belastende sagsprocesser-om indfrelse af fngselsstraf vil kunne bidrage til en styrket hndhvelse af konkurrencereglerne i kartelsager!-(senere tilfjet) om forhjelse af bdeniveau vil give strkere tilskyndelse til efterlevelse

Side 2Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Hovedpunkterne i udvalgsrapporten, fortsatUdvalgets sammenstning: 1 formand, 3 eksperter, organisationsudpegede medlemmer, sekretariat

Hovedpunkterne i udvalgsarbejde, jf. rapporten afsnit 2

- Om sagsprocessen: Enigt udvalg forslr: Bedre hring via MOB og Meddelelse af Klagepunkter, statusmder, samt klarere adskillelse af straffesager fra administrative sager- Om sanktioner: Et flertal foreslr fngselsstraf for karteller, forhjet bdeniveau

Side 3Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Udvalgsrapporten ros og ris Om sagsgangen. Enigt udvalg gennemgang og refleksioner over gldende ret og administrativ praksis, herunder komparativt forslag til forbedringer vedrrende dialog og hring dog flere ulste knaster: fortsat risiko for dobbeltbehandling i adm og strafferetlig system, rapport punkt 7.3 fortsat ingen bindende forhndsbesked, offentliggrelse, rapport punkt 5

Om sanktioner. Ikke enigt udvalg analyse af modeller, krimonologisk undersgelse utilstrkkelig analyse af bdemodeller (tilfjet kommissorium) uoverskuelig motivering

Side 4Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Lovforslaget: Delvis baseret p udvalgsrapportenAd sagsprocessen. F lovndringer, udvalgets forslag reflekteret i lovbemrkningerneAd sanktioner: Frihedsstraf: for karteller Ny 23, stk. 2 i konkurrenceloven plus ny 299b i straffeloven; bdeudmlingspraksis: Ny 23, stk. 5, bemrkninger om forhjelse

Nye punkter Indfrelse af prciserende forbud Indfrelse af forelbigt forbudIndsamling af data under kontrolundersgelse Fristforlngelse ved klager i fusionssagerTilbagebetaling af statssttteSamt vsentlige nye punkter gemt i bemrkningerne bl.a. vedr. bdeudmling, efterforskningsskridt mv.

Side 5Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Forslagets betydningen vedr. sagsgangen Om hring Da Udvalgets anbefalinger om MOB og Klagepunktmeddelelse kan og er indfrt administrativt, ingen lovndring herom, kun 15 stk. 2 vedr. hringsfrist p 6 uger, ctr tidl. 3 uger p klagepunktmeddelelse. Hring over ikke fortrolig udgave lovfstes.

Bemrk: Klagepunktsmeddelelsen og /eller udkast til afgrelse; Forholdet til forvaltningsloven, ingen ny hring hvis ikke nye faktiske oplysninger

Bemrk: forbedringens bagside: nye forelbige indgrebsmuligheder

Om offentliggrelse og ikke fortrolig udgave:Ved offentliggrelse af indlg og foresprgsler

Side 6Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Specielt om vejledningGenerelle Vejledning om specifikke problemstillinger, inspireret af UK Short form opinionKonkrete

- ingen bindende forhndsbesked, som hos SKAT og FO, men - mundtlig og uformel- uanmodet skriftlig, der ikke offentligres- bestilt skriftlig, der offentliggres

Side 7Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00 Forelbige forbud, Ankenvnets rolle Lovforslaget ad ny 18 b

I tilflde hvor en aftale eller adfrd efter en forelbig vurdering sknnes at vre en overtrdelse . og hvor der sknnes at vre risiko for alvorlig skade p konkurrencen, hvis der ikke foretages et hurtigt indgreb, kan konkurrencerdet udstede pbud, der tager sigte p at bringe de skadelige virkninger .. til ophr

Stk. 2. Senest 10 dage efter at Konkurrencerdet har udstedet pbud skal rdet indbringe afgrelsen for Konkurrenceankenvnet med henblik p stadfstelse af pbuddet

Bemrk motivering: bl.a. forbedret dialog kan give lngere sagsbehandling! Bemrk eksempler: leveringsplg;Bemrk: ingen sdvanlig hring, se forslaget 21, stk. 2, 4. pkt. Sml Forordning 1/2003 art 8: krav om ubodelig skade/irreparable harmSide 8Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Prciserende plg Lovforslaget ad 16, stk. 2, bemrkninger punkt 2.6

Motivering:

Med forslaget fr Konkurrencerdet mulighed for at tage stilling til, om den mde, hvorp envirksomhed opfylder eller ptnker at opfylde et pbud, vil vre i overensstemmelse medpbuddet. Hvis det ikke er tilfldet, kan rdet efter forslaget udstede et prciserende pbud, derangiver, hvorledes det oprindelige pbud skal opfyldes. Forslaget indebrer, at det p en hurtigere mde end efter den gldende lov kan sikres, at loven overholdes.

Men:

Uden sdvanlig hring! ForsideOverskrift maks 2 linjer

Underoverskrift eller beskrivende tekstTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Vedrrende sanktioner Vedrrende virksomhedsansvaret:

Udvalgets behandling er af begrnset rkkevidde (senest kommissorium)

Flertallets forslag: se nu bemrkninger 2.11.3

Bibeholdelse af det nuvrende system med intervaller men med forhjede bruttobelbMindre alvorlige op til 4 mio. (pt. 10 000 til 400000)Alvorlige 4 mio. 20 mio. (pt. 400000-15 mio.)Meget alvorlige 20 mio. (nu15 mio. op)Forget pga. varighed NB: dette system er forladt i Kommissionens bdepraksis, se Bdemeddelelse, 2006

NYT: Lovbunden hensyntagen til omstning, se 23

Og omstning nu = koncernomstning, og samlet omstning

NB: dette er ikke EU konformt!

ForsideOverskrift maks 2 linjer

Underoverskrift eller beskrivende tekstTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Sanktioner: fysiske personer Vsentligste nydannelse: Frihedsstraf i rammen

Vsentligste knaster i udvalgsarbejdet: - Definition af det strafbare gerningsindhold: Hvad er et kartel?- Hvad skal sammenlignes med? - fremmed ret? (kun nogle lande indfrer fngsel)- dansk strafferamme praksis? Hvilke forbrydelser er sammenlignelige? - se nu rapport punkt 8, bemrkninger punkt 2.10.2- Hvor farlige er karteller? Forskel p budkoordinering og almindelige aftaler - Kun srlovgivningen eller overbygning i straffeloven? Rammen? - Straflempelse, domstolenes rolle

Side 11Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Personligt ansvar: Gldende ret Gldende ret: Det personlige ansvar med bdestraf glder i DK

Rigsadvokatens retningslinjer fra 1999 for identifikation af ansvarlig ved virksomhedskriminalitet

Hjesterets praksis, jf. HR dom af 30.august 2010 om busvognmnd: I en sag om et selskabs eller en forenings overtrdelse af konkurrenceloven m den bde, der plgges selskabet eller foreningen, i almindelighed anses for den primre strafsanktionering i anledning af overtrdelsen.Ved faststtelsen af bderne forT2 og T3 m der i overensstemmelse med almindelige bdeudmlingsprincipper navnlig lgges vgt p grovheden af overtrdelsen og deres andel heri.Herefter findes svel straffen for T2 som straffen for T3 at burde faststtes til en bde p 25.000 kr.Det bemrkes, at Hjesteret ikke finder grundlag for at udmle bderne med udgangspunkt i de ansattes brutto- eller nettomnedsln.Side 12Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Personligt ansvar: lovforslaget Konkurrenceloven 23, stk. 2

Straffen for den, der i strid med 6, stk. 1, eller EUF-traktatens artikel 101, stk. 1, jf. 24,stk. 2, indgr en kartelaftale, jf. 2. pkt., kan stige til fngsel i indtil 1 r og 6 mneder, hvis overtrdelsen er forstlig og af grov beskaffenhed , navnlig p grund af overtrdelsens omfang eller de skadevirkninger den er egnet til at medfre. Ved kartelaftale efter 1 pkt. forsts en aftale samordnet praksis og vedtagelse mellem virksomheder i samme omstningsled om 1) priser, avancer og lign. For salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, 2) begrnsninger af produktion elle salg, 3) opdeling af markeder eller kunder, eller 4) koordinering af bud

Side 13Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Personligt ansvar iflge lovforslaget

Straffeloven :

299 c. Med fngsel indtil 6 r straffes den, der under srligt skrpende omstndigheder indgren kartelaftale omfattet af konkurrencelovens 23, stk. 3. Som srligt skrpende omstndighedanses navnlig tilflde, hvor overtrdelsen har haft et betydeligt omfang eller har vret egnet til atmedfre betydelig skade.14Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00 Den reelle begrundelse for frihedsstraf For KFST er straflempelse og gede efterforskning nglen, fordi det formodes at - Der m vre mange uopdagede karteller -Det nugldende straffeniveau er ikke afskrkkende, bderne er alt for lave og opdagelsesrisikoen alt for lille- Men med fngsel i rammen bliver det anderledes - Gevinsten ved straflempelse bliver strkt motiverende -Og fngselsrammen giver mulighed for ransagning og indgreb i meddelelseshemmeligheden (aflytning)

Derfor: - straflempelse er essentielt, se bemrkninger 2.13.2 og ad 23 a - Efterforskningsskridt essentielt Side 15Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00 Fngsel: gerningsindholdets prcision

Lovforslaget indeholder udfrlig vejledning

Bemrk: ved henvisning til 6, samt TEUF art 101 er indbygget et mrkbarhedskrav!

Bemrk: egnet til at medfre betydelige skade ikke faktisk betydelige skade

Bemrk: inspiration fra nugldende 7

Specielt om samordnet praksis. Er ikke blot et lavere beviskrav jf. bemrkninger

Side 16Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Karteller: prcisionOm samordnet praksis

Se bemrkninger: Under det konkurrenceretlige aftalebegreb falder ogs samordnet praksis og vedtagelser, jf. 2. pkt. i den foreslede bestemmelse. Efter EU-konkurrenceretten er samordnet praksis en form for koordinering mellem virksomheder, hvor disse ikke gr s langt som til at afslutte en egentlig aftale, men dog bevidst erstatter den risiko, der er forbundet med normal konkurrence, med indbyrdes praktisk samarbejde (jf. prmis 26 i EF-Domstolens dom i sag C-8/08, T-Mobile Netherlands). Grnserne mellem, hvornr der foreligger en aftale, henholdsvis en samordnet praksis, er efter svel EU-konkurrenceretten som dansk praksis flydende og beror primrt p, omder kan bevises en egentlig aftale, eller om beviserne mere peger i retning af den viljesmssige tilpasning, som bl.a. er kendetegnende for en samordnet praksis.

Side 17ForsideOverskrift maks 2 linjer

Underoverskrift eller beskrivende tekstTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Om hvornr fngsel er aktuelt Hvornr grov? Se bemrkninger:

Med overtrdelsens omfang sigtes svel til overtrdelsens markedsmssige udbredelse som overtrdelsens varighed. Efter bestemmelsens ordlyd er det ikke et krav, at der rent faktisk erindtrdt skadevirkninger; det er tilstrkkeligt, at overtrdelsen er af en sdan karakter, at den kunne medfre skadevirkninger, jf. er egnet til.

Straflempelse til nr. 2 og 3: ingen automatisk reduktionSide 18ForsideOverskrift maks 2 linjer

Underoverskrift eller beskrivende tekstTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Sanktioner for fysiske personer: hvad er i vente?get generalprventiv effekt? (NB ikke pvist)

hvad mon domstolene vil sige? Kommer frihedsstraf rent faktisk i anvendelse?

forholdet til efterforskningsskridt forholdet til straflempelse forholdet til udlevering

forholdet til sager der behandles af kommissionenSide 19Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Frihedsstraf: nyt scenario ? Side 20

Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Udlevering?

Side 21

Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Personligt ansvar i vrigt Bdeansvaret generelt: forhjelse af bder: interval:

50.000, 100.000, 200.000, se bemrkninger af 23

Ansvarssubjekt er den der handler, eller tilskynder, herunder foreningsreprsentanter; i vrigt ingen nrmere afgrnsning

Bemrk: glder alle former for overtrdelser, intet skrpet forstskrav

Side 22ForsideOverskrift maks 2 linjer

Underoverskrift eller beskrivende tekstTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Det personlige ansvar i forhold til EU sager Ikke strafferetlig kvalifikation Meget afvigende beskrivelse af overtrdelsen, af bedmmelse og af bevisstyrken

Single and continous infringement Kombineret med - Sige fra ansvar Dagsordensansvar moderselskabsansvar

En dansk sag om personligt ansvar kan ikke vre en simpel follow up sag

Side 23Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Andre sprgsml ad sanktioner Hvad med rettighedsfrakendelse?

Hvad med konfiskation? Side 24Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Vedr. kontrolundersgelse: dataindsamlingSe 18, stk. 4, motiveret med

Den gldende bestemmelse om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mulighed for under en kontrolundersgelse at tage en skaldt spejling, dvs. en identisk elektronisk kopi, af dataindholdet af elektroniske medier i en virksomhed, indebrer, at data skal medtages i fysisk forstand f.eks. p en disc. Bestemmelsen tager dermed ikke hjde for den teknologiske udvikling, der indebrer, at data i stedet kan overfres fra f.eks. en virksomheds server til styrelsens server eller i vrigt fra envirksomheds online facilitet til styrelsens online facilitet. For at gre bestemmelsen teknologineutral og dermed fremtidssikre den, foresls den nyaffattet. Da det har vist sig, at den gldende bestemmelse ikke levner styrelsen tilstrkkelig mulighed for at f undersgt og analyseret de elektroniske data, foresls det samtidigt med nyaffattelsen, at fristen for styrelsens undersgelser af de pgldende data forlnges fra 25 til 40 hverdage. ForsideOverskrift maks 2 linjer

Underoverskrift eller beskrivende tekstTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Andre sprgsml: FusionLovforslaget 12 d, ny stk. 6

Klager over sagsbehandling betyder at fristerne opsttes!

Konsekvens. Klag ikke!Side 26Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00P den lngere bane (kttersk) perspektivKonkurrencedygtighed er det reelle ngleord

Ad karteller: Samarbejde /korsortier mellem smver nyttige ctr. Chilling effekt

Ad karteller:get fokus p straf = indsnvring af omrdet, ikke omvendt

Generelt om overtrdelser (herunder misbrug): fokus frasanktioner tilex ante

Side 27Tekstside med bulletsOverskrift maks 2 linjer

Tekst med punktliste

PunktopstillingFor at skifte niveau, klik p forgelisteniveau

eller mindske listeniveauTekst gr maksimalt til undermaginal 7,00Side 28

KbenhavnKoldingrhus - RdhusgrdenRdhuspladsen 4Jernbanegade 31Vester All 4DK-1550 Kbenhavn VDK-6000 KoldingDK-8000 rhus CTlf.+45 33 34 00 00Tlf. +45 33 34 00 00Tlf.+45 33 34 00 00Fax+45 33 34 00 01Fax+45 33 34 00 01Fax+45 33 34 00 01Bagside, vlg fra Slideshopperen / BagsiderKbenhavn28