Konsep umum kssr bm

  • View
    900

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Peneraju Pendidikan Negara

2. Mengapakah Kurikulum Perlu Dikaji Semula?Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum tersebut holistik, sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. 3. Prinsip Penggubalan Kurikulum BMSekolah Rendah Berasaskan Kurikulum BersepaduSekolah Rendah (KBSR) Berkonsep Ansur Maju Asas Bahasa Kebolehlaksanaan Standard Kurikulum 4. Apakah Standard Kurikukulum? Standard Kurikulum merupakan pernyataanyang merangkumi pengetahuan, kemahirandan nilai murni yang mesti dipelajari dandikuasai murid Sekolah Kebangsaan (SK)dan Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK)sepanjang persekolahan di sekolah rendah. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia yangdigubal berperanan sebagai bahasakebangsaan, bahasa rasmi, bahasaperpaduan, bahasa ilmu dan bahasapengantar rasmi. 5. Standard Kurikukulum Sekolah Rendah Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia terdiri daripada;i. Standard Kandunganii. Standard Pembelajaran 6. Kurikukulum Berasaskan Standard STANDARDSTANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN Pernyataan spesifik Satu penetapan kriteriatentang perkara yangatau indikator kualitimurid patut ketahui dan pembelajaran danboleh lakukan dalam suatu pencapaian yang bolehtempoh persekolahan diukur bagi setiapmerangkumi aspekstandard kandunganpengetahuan, kemahirandan nilai 7. Apakah Pendekatan Modular?Merujuk kepada kedua-dua StandardKandungan dan Standard Pembelajaranyang diorganisasikan dalam lima bentukmodul iaitu; Modul Mendengar dan Bertutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa 8. Apakah Pendidikan Secara Didik Hibur?Berbentuk serampang dua mata: Pembelajaran kemahiranberbahasa. Pembelajaran yang menyeronokkanmelalui pelbagai teknik dan kaedahpengajaran. 9. Kurikukulum Berasaskan StandardTahap 1Tahap 2Literasi berbahasa Pengayaan kosa kata. untuk Peningkatan pemahaman menguasaiberbahasa. kemahiran asas Penguasaan bahasa. mendengar, Keberkesanan bertutur,berkomunikasi dalam membaca danpelbagai situasi. menulis. Konsep didik hibur. Pemupukan minat membaca.Konsep didik hibur. Penulisan kreatif. 10. Perbezaan KBSR (semakan) dengan KSSRKBSR KSSRi. Sukatan Pelajaran &i. Satu Dokumen Standard sahaja. SetiapHuraian Sukatan Dokumen Standard mengandungiPelajaran.Standard Kandungan dan StandardPembelajaran.ii. Satu Sukatan Pelajaran SR dengan HSPii. Dua Dokumen Standard yang berasingan . berasingan bagi SK dan Satu bagi SK dan satu bagi SJK. SJK.iii. Terdapat pernyataaniii. Tiada pernyataan aras. aras dalam HSP.iv. Tiga kemahiran asas berbahasa iaituiv. Tiga kemahiran asas mendengar dan bertutur, membaca danberbahasa iaitu menulis dengan tambahan 2 aspek lainmendengar dan iaitu Seni Bahasa dan Tatabahasa.bertutur, membaca danmenulis.v. Menggunakan pendekatan modular.vi. Cadangan tema. 11. Bilangan Kemahiran Kemahiran/ SekolahSekolah Jenis AspekKebangsaanKebangsaanSK SPSK SPMendengar dan621618BertuturMembaca 616513Menulis 822719Seni Bahasa 4 83 6Tatabahasa3 93 9 12. Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons. 13. Contoh Kemahiran Mendengar dan Bertutur StandardStandard PembelajaranKandungan1.3Mendengar,1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikanmemahami dan respons yang sesuai secara lisan ataumemberi responsgerak laku terhadap arahan berdasarkanterhadap sesuatu ayat perintah jenis silaan dan ayat perintaharahan, soalan jenis larangan dengan betul.dan pesanan yang 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikandidengar denganrespons dengan betul secara lisanbetul. terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 14. Kemahiran Membaca Keupayaan murid membaca dengansebutan, intonasi, jeda dan kelancaranyang betul. Penekanan diberikan kepadaaspek pemahaman dan penaakulanpelbagai bahan secara kritis denganmenggunakan pelbagai teknik membaca.Murid juga mesti berupaya menghayatiteks yang dibaca. 15. Contoh Kemahiran Membaca StandardStandard PembelajaranKandungan2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataanmemahamidalam ayat tunggal yang mengandungiperkataan, frasadua atau tiga suku kata, diftong, vokaldan ayat daripada berganding, digraf dan konsonanpelbagai sumber bergabung dengan sebutan yang betul.dengan sebutan2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalamyang betul.ayat yang mengandungi perkataan duaatau tiga suku kata, diftong, vokalberganding, digraf dan konsonanbergabung dengan sebutan yang betul.2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmukdaripada pelbagai bahan bacaan dengansebutan yang betul. 16. Kemahiran Menulis Keupayaan murid menulis perkataan danmelahirkan idea melalui pelbagai jenispenulisan yang berkaitan dengan ilmupengetahuan dan pengalaman peribadiyang telah dilalui. Penekanan padapenggunaan ayat yang gramatis, tandabaca dan ejaan yang betul serta tulisanyang jelas dan kemas. Murid digalakkanmenggunakan kreativiti untukmenghasilkan penulisan berunsurpengetahuan dan imaginatif. 17. Contoh Kemahiran Menulis StandardStandard PembelajaranKandungan3.2 Menulis secara 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yangmekanismengandungi perkataan dua atau lebih sukuberdasarkankata, diftong, vokal berganding, digraf danbahan yang konsonan bergabung dengan cara yang betuldiberi dengandan tulisan yang kemas.betul dankemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 18. Aspek Seni Bahasa Keupayaan murid memahami,mengungkap dan menghargai bahasayang indah melalui pembelajaran yangmenyeronokkan secara didik hibur melaluinyanyian, lakonan bercerita dan berpuisi.Keindahan bahasa dilihat dalampembentukan ayat yang menggunakansimile, peribahasa, bahasa kiasan danpersonifikasi dalam prosa dan puisi. Muridmelahirkan idea ini dalam lisan danpenulisan. 19. Contoh Aspek Seni BahasaStandard Standard Pembelajaran Kandungan4.1 Menyebut dan4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelasmemahami unsurmelalui nyanyian secara didik hibur.seni dalam lagumelalui nyanyian4.1.2 Memahami dan menyatakan maksudsecara didik hibur.perkataan dalam seni kata lagu melaluinyanyian dan gerak laku secara didikhibur. 20. Aspek Tatabahas Keupayaan muridmenggunakan tatabahasadengan betul dan tepatdalam konteks yangdiajarkan secara terancang. 21. Contoh Aspek TatabahasaStandard KandunganStandard Pembelajaran5.2 Memahami dan5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhanmenggunakan awalan , akhiran dan apitan denganpembentukan katabetul dalam pelbagai konteks.yang sesuai dalam 5.2.2 Memahami dan menggunakan katapelbagai situasiganda penuh dengan betul dalamdengan betul. pelbagai konteks. 22. Sistem Bahasa Tatabahasa (tersendiri)Sistem ejaanSebutan dan intonasiKosa kata Peribahasa (simpulan bahasa,perumpamaan, bidalan, pepatah, katahikmat) 23. Pengisian KurikulumPengetahuanKemahiranIlmu 24. Penekanan Konsep 5P Pengabungjalinan Penyerapan Pengayaan Pemulihan Penilaian 25. Strategi Pembelajaran Berkesani.Kemahiran Berfikirii. Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasiiii.Kemahiran Belajar Cara Belajariv. Kajian Masa Depanv.Kecerdasan Pelbagaivi. Pembelajaran Konstruktivismevii.Pembelajaran Kontekstualviii. Pembelajaran Masteriix. Pembelajaran Akses Kendiri 26. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kreativiti dan Inovasi Keusahawan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 27. TemaJati diri, patriotisme danKekeluargaankewarganegaraanSains, teknologi dan inovasiKemasyarakatanAlam sekitar dan teknologiKesihatan dan kebersihanhijauKeselamatanPertanianPerpaduanEkonomiKebudayaan, Kesenian danestetika 28. Merancang Strategi P&P Fikirkan langkah-langkah/aktivitipengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Menepati kehendak objektif Sesuai dengan keupayaan dankemampuan murid. Pastikan aktiviti menepati fokuspembelajaran (pendekatan modular) 29. Merancang Aktiviti P&P yang SesuaiAktiviti yang dirancang hendaklah: Mudah serta penyampaian yang berkesanagar murid menguasai kemahiran; Dapat menggalakkan murid berfikir secarakreatif, kritis dan inovatif Dapat membentuk murid yang celik TMKdan berfikiran keusahawanan; 30. Merancang Aktiviti P&P yang SesuaiAktiviti yang dirancang hendaklah: Pelbagaikan aktiviti yang menarikberkonsepkan didik hibur; Memberi fokus kepada kemahiran(pendekatan modular); memilih teknik p&p yang sesuai , berkesandan menarik. Menggunakan pelbagai media (BBM) yangsesuai dan menarik. 31. Sekian Terima Kasih