KONVENCIJA O PRIVREMENOM UVOZU ZAKON

  • Published on
    09-Feb-2017

  • View
    216

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>LAN 1</p><p>Potvruje se Konvencija o privremenom uvozu, sainjena 26. juna 1990. godine u Istanbulu, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.</p><p>LAN 2</p><p>Tekst Konvencije o privremenom uvozu, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:</p><p>KONVENCIJA O PRIVREMENOM UVOZU</p><p>PREAMBULA</p><p>Strane ugovornice ove konvencije koja je sainjena pod pokroviteljstvom Saveta za carinsku saradnju,</p><p>KONSTATUJUI da sadanja situacija u pogledu raznovrsnosti i necelovitosti meunarodnih carinskih konvencija o privremenom uvozu nije zadovoljavajua,</p><p>SMATRAJUI da se situacija u budunosti moe pogorati kada se ukae potreba da se novi oblici privremenog uvoza urede na meunarodnom planu,</p><p>VODEI RAUNA o iskazanoj elji predstavnika trgovine i drugih zainteresovanih strana za pojednostavljenjem formalnosti koje prate privremeni uvoz,</p><p>SMATRAJUI da pojednostavljenje i usklaivanje carinskih postupaka, a posebno usvajanje jedinstvenog meunarodnog instrumenta koji obuhvata sve postojee konvencije o privremenom uvozu, moe olakati pristup meunarodnim odredbama kojima se ureuje privremeni uvoz i efikasno doprineti razvoju meunarodne trgovine i drugih oblika meunarodne razmene,</p><p>UVERENE da meunarodni instrument koji bi uveo jedinstvene odredbe u oblasti privremenog uvoza, moe sutinski poboljati odvijanje meunarodne razmene i obezbediti vei stepen pojednostavljenosti i usklaenosti carinskih postupaka, to je jedan od osnovnih ciljeva Saveta za carinsku saradnju,</p><p>REENE da olakaju privremeni uvoz pojednostavljenjem i usklaivanjem postupaka radi postizanja privrednih, humanitarnih, kulturnih, drutvenih ili turistikih ciljeva,</p><p>SMATRAJUI da usvajanje standardnog oblika isprava za privremeni uvoz, kao meunarodnih carinskih dokumenata sa meunarodnim obezbeenjem, olakava postupak privremenog uvoza kada se zahteva carinski dokument i garancija,</p><p>SAGLASILE su se o sledeem:</p><p>Glava IOPTE ODREDBE</p><p>Definicije</p><p>lan 1</p><p>ZAKON</p><p>O POTVRIVANJU KONVENCIJE O PRIVREMENOM UVOZU</p><p>("Sl. glasnik RS - Meunarodni ugovori", br. 1/2010)</p></li><li><p>U smislu ove konvencije:</p><p>(a) "privremeni uvoz" je:</p><p>carinski postupak na osnovu kog se odreena roba (ukljuujui i prevozna sredstva) moe uneti u carinsko podruje, uz uslovno osloboenje od plaanja uvoznih dabina i poreza i bez uvoznih zabrana ili ogranienja ekonomskog karaktera; takva roba (ukljuujui i prevozna sredstva) mora biti uvezena za odreenu svrhu i namenjena za ponovni izvoz u odreenom roku, nepromenjena, osim uobiajenog umanjenja vrednosti nastalog njenom upotrebom; </p><p>(b) "uvozne dabine i porezi" su:</p><p>uvozne carine i sve druge dabine, porezi, nadoknade ili drugi trokovi koji se naplauju za ili u vezi sa uvozom robe (ukljuujui i prevozna sredstva), ali ne obuhvata nadoknade i trokove iji je iznos ogranien na iznos priblinih trokova za pruene usluge;</p><p>(c) "obezbeenje" je:</p><p>ono koje osigurava da e se obaveze prema carini u potpunosti ispuniti. Obezbeenje je "opte" kad osigurava da e se obaveze koje proizilaze iz nekoliko operacija u potpunosti izvriti;</p><p>(d) "isprave za privremeni uvoz" su:</p><p>meunarodni carinski dokument koji je prihvaen kao carinska deklaracija pomou kog moe da se identifikuje roba (ukljuujui i prevozna sredstva) i u kojem je sadrana meunarodno vaea garancija kojom se pokriva iznos uvoznih dabina i poreza;</p><p>(e) "carinska ili ekonomska unija" je:</p><p>unija osnovana i sastavljena od lanica, kao to je navedeno u lanu 24. stav 1. ove konvencije, koja ima pravo da donosi svoje zakone koji obavezuju njene lanice, u pogledu pitanja koja ureuje ova konvencija, i koja ima pravo da donosi odluke, u skladu sa svojim nacionalnim postupcima, da potpie, ratifikuje ili pristupi ovoj konvenciji;</p><p>(f) "lice" je:</p><p>i fiziko i pravno lice, osim ukoliko iz konteksta ne proizilazi drugaije;</p><p>(g) "Savet" je:</p><p>organizacija osnovana Konvencijom o stvaranju Saveta za carinsku saradnju, koja je doneta u Briselu 15. decembra 1950. godine;</p><p>(h) "ratifikacija" je:</p><p>ratifikovanje, prihvatanje ili odobravanje.</p><p>Glava IIOBLAST PRIMENE KONVENCIJE</p><p>lan 2</p><p>1. Svaka strana ugovornica se obavezuje da, u skladu sa odredbama ove konvencije, odobri privremeni uvoz robe (ukljuujui i prevozna sredstva) navedene u prilozima uz ovu konvenciju.</p><p>2. Ne dovodei u pitanje odredbe priloga E, privremeni uvoz e se odobriti uz potpuno uslovno osloboenje od uvoznih dabina i poreza i bez primene uvoznih ogranienja ili zabrana ekonomskog karaktera.</p><p>Sadraj priloga</p></li><li><p>lan 3</p><p>Svaki prilog ove konvencije, u naelu, se sastoji od:</p><p>(a) definicija glavnih carinskih pojmova upotrebljenih u prilogu;</p><p>(b) posebnih odredaba koje se primenjuju na robu (ukljuujui i na prevozna sredstva) koja je predmet priloga.</p><p>Glava IIIPOSEBNE ODREDBE</p><p>Dokument i obezbeenje</p><p>lan 4</p><p>1. Ako prilogom nije drugaije predvieno, svaka strana ugovornica ima pravo da izvri privremeni uvoz robe (ukljuujui i prevozna sredstva) uz podnoenje carinskog dokumenta i obezbeenja.</p><p>2. Kada se (prema stavu 1.) zahteva obezbeenje, licima koja redovno koriste postupak privremenog uvoza moe se odobriti da podnesu opte obezbeenje.</p><p>3. Osim ako drugaije nije predvieno u prilogu, iznos obezbeenja ne sme da pree iznos uvoznih dabina i poreza od kojih je roba (ukljuujui i prevozna sredstva) uslovno osloboena.</p><p>4. Moe da se zahteva dodatno obezbeenje za robu (ukljuujui i prevozna sredstva) koja, prema nacionalnom zakonodavstvu, podlee uvoznim zabranama i ogranienjima, a u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva.</p><p>Isprave za privremeni uvoz</p><p>lan 5</p><p>Ne dovodei u pitanje postupke privremenog uvoza prema odredbama priloga E, svaka strana ugovornica prihvatie, umesto svojih nacionalnih carinskih dokumenata i kao obezbeenje za iznose navedene u lanu 8. priloga A, isprave za privremeni uvoz, koje vae na njenoj teritoriji i koje su izdate i upotrebljavaju se u skladu sa uslovima utvrenim u tom prilogu za robu (ukljuujui i prevozna sredstva) koja se privremeno uvozi u skladu sa drugim prilozima ove konvencije koje je ta strana ugovornica prihvatila.</p><p>Identifikacija</p><p>lan 6</p><p>Svaka strana ugovornica moe, kao uslov za privremeni uvoz robe (ukljuujui i prevoznih sredstava), zahtevati da se roba moe identifikovati kada se privremeni uvoz okona.</p><p>Rok za ponovni izvoz</p><p>lan 7</p><p>1. Roba (ukljuujui i prevozna sredstva) za koju je odobren privremeni uvoz mora ponovo da se izveze u datom roku koji se smatra dovoljnim za ostvarivanje svrhe privremenog uvoza. Taj rok je posebno utvren u svakom prilogu.</p><p>2. Carinski organi mogu da odobre dui rok od onog koji je utvren u svakom prilogu ili da produe prvobitno odobren rok.</p><p>3. Ako roba (ukljuujui i prevozna sredstva) za koju je odobren privremeni uvoz ne moe ponovo da se izveze zbog zaplene, izuzev kada se radi o zapleni u sporu izmeu privatnih lica, zahtev za ponovni izvoz nee se </p></li><li><p>sprovesti dok traje zaplena.</p><p>Prenos prava i obaveza iz postupka privremenog uvoza </p><p>lan 8</p><p>Svaka strana ugovornica moe, na zahtev, odobriti prenos povlastice korienja postupka privremenog uvoza na bilo koje drugo lice, pod uslovom da to drugo lice:</p><p>(a) ispunjava uslove odreene Konvencijom; i</p><p>(b) prihvata obaveze prvog korisnika postupka privremenog uvoza.</p><p>Okonanje privremenog uvoza</p><p>lan 9</p><p>Privremeni uvoz se obino smatra okonanim kada se roba (ukljuujui i prevozna sredstva), za koju je odobren privremeni uvoz, ponovo izveze.</p><p>lan 10</p><p>Privremeno uvezena roba (ukljuujui i prevozna sredstva) moe ponovo da se izveze u jednoj ili vie poiljki.</p><p>lan 11</p><p>Privremeno uvezena roba (ukljuujui i prevozna sredstva) ne mora ponovo da se izveze preko iste carinarnice preko koje je uvezena.</p><p>Druge mogunosti okonanja privremenog uvoza</p><p>lan 12</p><p>Privremeni uvoz moe da se okona u dogovoru sa nadlenim organima, smetajem robe (ukljuujui i prevozna sredstva) u slobodnu luku ili slobodnu zonu, u carinsko skladite ili otvaranjem carinskog tranzitnog postupka u cilju njenog daljeg izvoza ili drugog dozvoljenog raspolaganja istom.</p><p>lan 13</p><p>Privremeni uvoz moe da se okona carinjenjem robe za domau upotrebu, kada to okolnosti opravdavaju i dozvoljava nacionalno zakonodavstvo, a u skladu sa uslovima i formalnostima primenljivim u datom sluaju.</p><p>lan 14</p><p>Privremeni uvoz moe da se okona ako je roba (ukljuujui i prevozna sredstva), zbog nezgode ili vie sile, u velikoj meri oteena pa, po odluci carinskih organa:</p><p>(a) podlee plaanju uvoznih dabina i poreza koji se odnose na tu robu u vreme kad je prijavljena carini u oteenom stanju, radi okonanja privremenog uvoza;</p><p>(b) se ustupa, bez bilo kakve naknade, nadlenim organima na teritoriji privremenog uvoza, u kom sluaju se lice koje koristi povlasticu privremenog uvoza oslobaa plaanja uvoznih dabina i poreza; ili</p><p>(c) se unitava, pod slubenim nadzorom, na teret strana u postupku, s tim da na spaene delove ili materijale, koji su namenjeni domaoj upotrebi, treba platiti uvozne dabine i poreze kojima podleu u vreme kad i u stanju u kom su prijavljeni carini posle nezgode ili dejstva vie sile.</p><p>2. Privremeni uvoz se moe takoe okonati kada se po odluci carinskih organa, a na zahtev datog lica, sa robom (ukljuujui i prevozna sredstva) postupi na jedan od naina predvienih u stavu 1. ta. b) ili c), gore.</p></li><li><p>3. Privremeni uvoz se moe takoe okonati na zahtev zainteresovanog lica, kada to lice podnese carinskim organima dokaze o unitenju ili potpunom gubitku robe (ukljuujui i prevozna sredstva) zbog nezgode ili usled dejstva vie sile. U tom sluaju e korisnik privremenog uvoza biti osloboen plaanja uvoznih dabina i poreza.</p><p>Glava IVOSTALE ODREDBE</p><p>Pojednostavljenje formalnosti</p><p>lan 15</p><p>Svaka strana ugovornica e u najveoj moguoj meri pojednostaviti carinske formalnosti u vezi sa korienjem olakica propisanih ovom konvencijom. Svi propisi koji se odnose na takve formalnosti bie u najkraem vremenskom roku objavljeni. </p><p>Prethodno odobrenje</p><p>lan 16</p><p>1. U sluaju da je za privremeni uvoz potrebno prethodno odobrenje, nadlena carinarnica e izdati odobrenje to pre je mogue.</p><p>2. Ako se u izuzetnim sluajevima zahteva ne-carinsko odobrenje, ono e se dati to pre je mogue.</p><p>Najmanje olakice</p><p>lan 17</p><p>Odredbama ove konvencije predviaju se najmanje olakice koje se odobravaju. One ne iskljuuju mogunost da strane ugovornice odobre, ili da mogu u budunosti da odobre i vee olakice jednostranim odredbama ili u skladu sa dvostranim i viestranim sporazumima.</p><p>Carinske ili ekonomske unije</p><p>lan 18</p><p>1. U smislu ove konvencije, teritorije strana ugovornica koje obrazuju carinsku ili ekonomsku uniju mogu se smatrati jedinstvenom teritorijom.</p><p>2. Nijedna odredba ove konvencije ne spreava strane ugovornice, koje pripadaju carinskoj ili ekonomskoj uniji, da donose posebne odredbe koje se odnose na operacije privremenog uvoza na teritoriji te unije, pod uslovom da te odredbe ne umanjuju olakice propisane ovom konvencijom.</p><p>Zabrane i ogranienja</p><p>lan 19</p><p>Odredbama ove konvencije ne iskljuuje se primena zabrana ili ogranienja uvedenih na osnovu nacionalnih zakona i propisa iz ne-ekonomskih razloga kao to su razlozi javnog morala ili reda, javne sigurnosti, javne higijene i zdravlja, veterinarski ili fitosanitarni razlozi, razlozi zatite ugroenih vrsta divlje faune i flore ili iz razloga koji se odnose na zatitu autorskih prava i industrijske svojine.</p><p>Prekraji</p><p>lan 20</p><p>1. Za svaki prekraj odredaba ove konvencije, prekrilac na teritoriji strane ugovornice gde je prekraj izvren, podlee kaznama propisanim zakonodavstvom te strane ugovornice.</p></li><li><p>2. Ako nije mogue da se utvrdi na ijoj je teritoriji dolo do nepotovanja propisa, smatrae se da je prekraj izvren na teritoriji strane ugovornice gde je otkriven.</p><p>Razmena informacija</p><p>lan 21</p><p>Strane ugovornice e dostavljati jedna drugoj informacije koje su potrebne za primenu odredaba ove konvencije, na zahtev i u obimu koliko dozvoljava nacionalno zakonodavstvo.</p><p>Glava VZAVRNE ODREDBE</p><p>Administrativni komitet</p><p>lan 22</p><p>1. Ustanovljava se Administrativni komitet sa zadatkom da razmatra primenu ove konvencije, mere za obezbeenje jednoobraznosti u njenom tumaenju i primeni, kao i predloene izmene i dopune iste. Administrativni komitet e odluivati o unoenju novih priloga u ovu konvenciju.</p><p>2. Strane ugovornice su lanice Administrativnog komiteta. Komitet moe odluiti da predstavnici nadlene administracije bilo koje lanice, drave ili carinskog podruja, kako je navedeno u lanu 24. Konvencije, a koje nisu strane ugovornice, kao i predstavnici meunarodnih organizacija, mogu radi pitanja koja ih interesuju, da prisustvuju sednicama Komiteta, kao posmatrai.</p><p>3. Savet obezbeuje Komitetu usluge Sekretarijata.</p><p>4. Komitet za svaku sednicu bira predsedavajueg i zamenika predsedavajueg.</p><p>5. Nadlene administracije strana ugovornica dostavljaju Savetu predloge za izmene i dopune ove konvencije, kao i razloge za njih, zajedno sa svim zahtevima za stavljanje pojedinih taaka na dnevni red sednica Komiteta. Savet ih podnosi na uvid nadlenim administracijama strana ugovornica i lanica, drava ili carinskih podruja navedenih u lanu 24. ove konvencije, a koje nisu strane ugovornice.</p><p>6. Savet saziva Komitet u vreme koje odredi Komitet, a takoe i na zahtev nadlenih administracija najmanje dve strane ugovornice. Najmanje est nedelja pre zasedanja Komiteta, Savet cirkularno dostavlja nacrt dnevnog reda nadlenim administracijama strana ugovornica i lanica, drava ili carinskih podruja navedenih u lanu 24. Konvencije, a koje nisu strane ugovornice.</p><p>7. Na osnovu odluke Komiteta donete u skladu sa odredbama stava 2. ovog lana, Savet poziva nadlene administracije lanica, drava ili carinskih podruja pomenutih u lanu 24. Konvencije, a koje nisu strane ugovornice, ili meunarodne organizacije da, radi pitanja koja ih interesuju, poalju predstavnike, kao posmatrae, na zasedanja Komiteta.</p><p>8. Predlozi se stavljaju na glasanje. Svaka strana ugovornica, zastupljena na zasedanju, imae jedan glas. Predloge, osim predloga za izmene i dopune ove konvencije, Komitet usvaja veinom glasova prisutnih lanova s pravom glasa. Predlozi za izmene i dopune ove konvencije usvajaju se dvotreinskom veinom prisutnih lanova s pravom glasa.</p><p>9. U sluaju kad se primenjuje lan 24. stav 7. ove konvencije, carinske ili ekonomske unije strane ugovornice ove konvencije imaju, u sluaju glasanja, samo broj glasova koji je jednak ukupnom broju glasova koji je dodeljen njihovim lanovima koji su strane ugovornice ove konvencije.</p><p>10. Pre zatvaranja zasedanja Komitet usvaja izvetaj.</p><p>11. U nedostatku relevantnih propisa u ovom lanu, primenjivae se poslovnik Saveta, osim ako Komitet ne odlui na drugi nain.</p><p>Reavanje sporova</p></li><li><p>lan 23</p><p>1. Svaki spor izmeu dve ili vie strana ugovornica koji se odnosi na tumaenje ili primenu Konvencije reie se, ukoliko je to mogue, pregovorima izmeu njih.</p><p>2. Svaki spor koji se ne rei pregovorima, strane ugovornice u sporu iznose pred Administrativni komitet koji razmatra spor i preporuuje nain za njegovo reavanje.</p><p>3. Strane ugovornice u sporu mogu unapred da se dogovore da prihvate preporuke Administrativnog komiteta kao obavezujue.</p><p>Potpisivanje, ratifikacija i pristupanje</p><p>lan 24</p><p>1. Svaka lanica Saveta i svaka lanica Ujedinjenih nacija ili lanica njenih specijalizovanih institucija moe da postane strana ugovornica ove konvencije:</p><p>(a) potpisivanjem Konvencije bez rezerve ratifikacije;</p><p>(b) de...</p></li></ul>