KONVENCIJA O PRIVREMENOM UVOZU ZAKON

Embed Size (px)

Text of KONVENCIJA O PRIVREMENOM UVOZU ZAKON

 • LAN 1

  Potvruje se Konvencija o privremenom uvozu, sainjena 26. juna 1990. godine u Istanbulu, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

  LAN 2

  Tekst Konvencije o privremenom uvozu, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

  KONVENCIJA O PRIVREMENOM UVOZU

  PREAMBULA

  Strane ugovornice ove konvencije koja je sainjena pod pokroviteljstvom Saveta za carinsku saradnju,

  KONSTATUJUI da sadanja situacija u pogledu raznovrsnosti i necelovitosti meunarodnih carinskih konvencija o privremenom uvozu nije zadovoljavajua,

  SMATRAJUI da se situacija u budunosti moe pogorati kada se ukae potreba da se novi oblici privremenog uvoza urede na meunarodnom planu,

  VODEI RAUNA o iskazanoj elji predstavnika trgovine i drugih zainteresovanih strana za pojednostavljenjem formalnosti koje prate privremeni uvoz,

  SMATRAJUI da pojednostavljenje i usklaivanje carinskih postupaka, a posebno usvajanje jedinstvenog meunarodnog instrumenta koji obuhvata sve postojee konvencije o privremenom uvozu, moe olakati pristup meunarodnim odredbama kojima se ureuje privremeni uvoz i efikasno doprineti razvoju meunarodne trgovine i drugih oblika meunarodne razmene,

  UVERENE da meunarodni instrument koji bi uveo jedinstvene odredbe u oblasti privremenog uvoza, moe sutinski poboljati odvijanje meunarodne razmene i obezbediti vei stepen pojednostavljenosti i usklaenosti carinskih postupaka, to je jedan od osnovnih ciljeva Saveta za carinsku saradnju,

  REENE da olakaju privremeni uvoz pojednostavljenjem i usklaivanjem postupaka radi postizanja privrednih, humanitarnih, kulturnih, drutvenih ili turistikih ciljeva,

  SMATRAJUI da usvajanje standardnog oblika isprava za privremeni uvoz, kao meunarodnih carinskih dokumenata sa meunarodnim obezbeenjem, olakava postupak privremenog uvoza kada se zahteva carinski dokument i garancija,

  SAGLASILE su se o sledeem:

  Glava IOPTE ODREDBE

  Definicije

  lan 1

  ZAKON

  O POTVRIVANJU KONVENCIJE O PRIVREMENOM UVOZU

  ("Sl. glasnik RS - Meunarodni ugovori", br. 1/2010)

 • U smislu ove konvencije:

  (a) "privremeni uvoz" je:

  carinski postupak na osnovu kog se odreena roba (ukljuujui i prevozna sredstva) moe uneti u carinsko podruje, uz uslovno osloboenje od plaanja uvoznih dabina i poreza i bez uvoznih zabrana ili ogranienja ekonomskog karaktera; takva roba (ukljuujui i prevozna sredstva) mora biti uvezena za odreenu svrhu i namenjena za ponovni izvoz u odreenom roku, nepromenjena, osim uobiajenog umanjenja vrednosti nastalog njenom upotrebom;

  (b) "uvozne dabine i porezi" su:

  uvozne carine i sve druge dabine, porezi, nadoknade ili drugi trokovi koji se naplauju za ili u vezi sa uvozom robe (ukljuujui i prevozna sredstva), ali ne obuhvata nadoknade i trokove iji je iznos ogranien na iznos priblinih trokova za pruene usluge;

  (c) "obezbeenje" je:

  ono koje osigurava da e se obaveze prema carini u potpunosti ispuniti. Obezbeenje je "opte" kad osigurava da e se obaveze koje proizilaze iz nekoliko operacija u potpunosti izvriti;

  (d) "isprave za privremeni uvoz" su:

  meunarodni carinski dokument koji je prihvaen kao carinska deklaracija pomou kog moe da se identifikuje roba (ukljuujui i prevozna sredstva) i u kojem je sadrana meunarodno vaea garancija kojom se pokriva iznos uvoznih dabina i poreza;

  (e) "carinska ili ekonomska unija" je:

  unija osnovana i sastavljena od lanica, kao to je navedeno u lanu 24. stav 1. ove konvencije, koja ima pravo da donosi svoje zakone koji obavezuju njene lanice, u pogledu pitanja koja ureuje ova konvencija, i koja ima pravo da donosi odluke, u skladu sa svojim nacionalnim postupcima, da potpie, ratifikuje ili pristupi ovoj konvenciji;

  (f) "lice" je:

  i fiziko i pravno lice, osim ukoliko iz konteksta ne proizilazi drugaije;

  (g) "Savet" je:

  organizacija osnovana Konvencijom o stvaranju Saveta za carinsku saradnju, koja je doneta u Briselu 15. decembra 1950. godine;

  (h) "ratifikacija" je:

  ratifikovanje, prihvatanje ili odobravanje.

  Glava IIOBLAST PRIMENE KONVENCIJE

  lan 2

  1. Svaka strana ugovornica se obavezuje da, u skladu sa odredbama ove konvencije, odobri privremeni uvoz robe (ukljuujui i prevozna sredstva) navedene u prilozima uz ovu konvenciju.

  2. Ne dovodei u pitanje odredbe priloga E, privremeni uvoz e se odobriti uz potpuno uslovno osloboenje od uvoznih dabina i poreza i bez primene uvoznih ogranienja ili zabrana ekonomskog karaktera.

  Sadraj priloga

 • lan 3

  Svaki prilog ove konvencije, u naelu, se sastoji od:

  (a) definicija glavnih carinskih pojmova upotrebljenih u prilogu;

  (b) posebnih odredaba koje se primenjuju na robu (ukljuujui i na prevozna sredstva) koja je predmet priloga.

  Glava IIIPOSEBNE ODREDBE

  Dokument i obezbeenje

  lan 4

  1. Ako prilogom nije drugaije predvieno, svaka strana ugovornica ima pravo da izvri privremeni uvoz robe (ukljuujui i prevozna sredstva) uz podnoenje carinskog dokumenta i obezbeenja.

  2. Kada se (prema stavu 1.) zahteva obezbeenje, licima koja redovno koriste postupak privremenog uvoza moe se odobriti da podnesu opte obezbeenje.

  3. Osim ako drugaije nije predvieno u prilogu, iznos obezbeenja ne sme da pree iznos uvoznih dabina i poreza od kojih je roba (ukljuujui i prevozna sredstva) uslovno osloboena.

  4. Moe da se zahteva dodatno obezbeenje za robu (ukljuujui i prevozna sredstva) koja, prema nacionalnom zakonodavstvu, podlee uvoznim zabranama i ogranienjima, a u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva.

  Isprave za privremeni uvoz

  lan 5

  Ne dovodei u pitanje postupke privremenog uvoza prema odredbama priloga E, svaka strana ugovornica prihvatie, umesto svojih nacionalnih carinskih dokumenata i kao obezbeenje za iznose navedene u lanu 8. priloga A, isprave za privremeni uvoz, koje vae na njenoj teritoriji i koje su izdate i upotrebljavaju se u skladu sa uslovima utvrenim u tom prilogu za robu (ukljuujui i prevozna sredstva) koja se privremeno uvozi u skladu sa drugim prilozima ove konvencije koje je ta strana ugovornica prihvatila.

  Identifikacija

  lan 6

  Svaka strana ugovornica moe, kao uslov za privremeni uvoz robe (ukljuujui i prevoznih sredstava), zahtevati da se roba moe identifikovati kada se privremeni uvoz okona.

  Rok za ponovni izvoz

  lan 7

  1. Roba (ukljuujui i prevozna sredstva) za koju je odobren privremeni uvoz mora ponovo da se izveze u datom roku koji se smatra dovoljnim za ostvarivanje svrhe privremenog uvoza. Taj rok je posebno utvren u svakom prilogu.

  2. Carinski organi mogu da odobre dui rok od onog koji je utvren u svakom prilogu ili da produe prvobitno odobren rok.

  3. Ako roba (ukljuujui i prevozna sredstva) za koju je odobren privremeni uvoz ne moe ponovo da se izveze zbog zaplene, izuzev kada se radi o zapleni u sporu izmeu privatnih lica, zahtev za ponovni izvoz nee se

 • sprovesti dok traje zaplena.

  Prenos prava i obaveza iz postupka privremenog uvoza

  lan 8

  Svaka strana ugovornica moe, na zahtev, odobriti prenos povlastice korienja postupka privremenog uvoza na bilo koje drugo lice, pod uslovom da to drugo lice:

  (a) ispunjava uslove odreene Konvencijom; i

  (b) prihvata obaveze prvog korisnika postupka privremenog uvoza.

  Okonanje privremenog uvoza

  lan 9

  Privremeni uvoz se obino smatra okonanim kada se roba (ukljuujui i prevozna sredstva), za koju je odobren privremeni uvoz, ponovo izveze.

  lan 10

  Privremeno uvezena roba (ukljuujui i prevozna sredstva) moe ponovo da se izveze u jednoj ili vie poiljki.

  lan 11

  Privremeno uvezena roba (ukljuujui i prevozna sredstva) ne mora ponovo da se izveze preko iste carinarnice preko koje je uvezena.

  Druge mogunosti okonanja privremenog uvoza

  lan 12

  Privremeni uvoz moe da se okona u dogovoru sa nadlenim organima, smetajem robe (ukljuujui i prevozna sredstva) u slobodnu luku ili slobodnu zonu, u carinsko skladite ili otvaranjem carinskog tranzitnog postupka u cilju njenog daljeg izvoza ili drugog dozvoljenog raspolaganja istom.

  lan 13

  Privremeni uvoz moe da se okona carinjenjem robe za domau upotrebu, kada to okolnosti opravdavaju i dozvoljava nacionalno zakonodavstvo, a u skladu sa uslovima i formalnostima primenljivim u datom sluaju.

  lan 14

  Privremeni uvoz moe da se okona ako je roba (ukljuujui i prevozna sredstva), zbog nezgode ili vie sile, u velikoj meri oteena pa, po odluci carinskih organa:

  (a) podlee plaanju uvoznih dabina i poreza koji se odnose na tu robu u vreme kad je prijavljena carini u oteenom stanju, radi okonanja privremenog uvoza;

  (b) se ustupa, bez bilo kakve naknade, nadlenim organima na teritoriji privremenog uvoza, u kom sluaju se lice koje koristi povlasticu privremenog uvoza oslobaa plaanja uvoznih dabina i poreza; ili

  (c) se unitava, pod slubenim nadzorom, na teret strana u postupku, s tim da na spaene delove ili materijale, koji su namenjeni domaoj upotrebi, treba platiti uvozne dabine i poreze kojima podleu u vreme kad i u stanju u kom su prijavljeni carini posle nezgode ili dejstva vie sile.

  2. Privremeni uvoz se moe takoe okonati kada se po odluci carinskih organa, a na zahtev datog lica, sa robom (ukljuujui i prevozna sredstva) postupi na jedan od naina predvienih u stavu 1. ta. b) ili c), gore.

 • 3. Privremeni uvoz se moe takoe okonati na zahtev zainteresovanog lica, kada to lice podnese carinskim organima dokaze o unitenju ili potpunom gubitku robe (ukljuujui i prevozna sredstva) zbog nezgode ili usled dejstva vie sile. U tom sluaju e korisnik privremenog uvoza biti osloboen plaanja uvoznih dabina i poreza.

  Glava IVOSTALE ODREDBE

  Pojednostavljenje formalnosti

  lan 15

  Svaka strana ugovornica e u