Krama Dipika Complete Commentary

  • Published on
    08-Oct-2015

  • View
    152

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vaisnava tantra

Transcript

<p>kramadpik</p> <p>||r||</p> <p>krama-dpik</p> <p>rmad-bhagavat-r-krdhana-nirpaa-pravaa gama-nibandha vidy-vinoda-r-govinda-bhacrya-kta-vivaraa-sahit</p> <p>(1)</p> <p>prathama paala </p> <p>veu-vda-vinoda-llasa </p> <p>divya-gandha-parilipta-vakasam |</p> <p>vallav-hdaya-vitta-hria </p> <p>bhvaye kam api gopa-nandanam ||</p> <p>viia-icrnumita-ruti-bodhita-kartavyatka-prripsita-pratibandhaka-durita-nivtty-asdhraa-kraam ia-devatnusmaraa-prvaka magalam r-vyjena kta iya-ikrtham dau nibadhnti kalttamyety din |</p> <p>kaltta-my-lavaktta-mrti</p> <p>kala-kvaad-veu-ninda-ramya |</p> <p>rito hdi vykulayas trilok</p> <p>riyestu gop-jana-vallabho va ||1||</p> <p>gop-jana-vallabho yumka riye sampadestu bhyd iti yojan | gopjanasya gopgan-janasya vallabha svm | tath ca gop-janasyaivvijta-vinaya-prakarasypi vallabha ki puna sdhakasyea-pj-vidhna-kovidasyeti bhva | yad v gop praktir jano mahad-dir anayor vallabha preraka ity artha |</p> <p>kda kaly jna-svarpe svasmin tty prpty adhyasty myy lavakena leena vikeptma-svabhvena tt prpt mrtir yena sa tathokta | etena tasya arra-sambandhepi na svarpnusandhna-pracyutir varaa-akter aprmyd iti bhva|</p> <p>atha v kal bandhane, tath ca bandhantmaka-sasra-pravartanrtha svkta-my-letmaka-jala-tattvtmangkta-mrtir iti | toyena jvn visasarja bhmym iti | </p> <p>athav, samohana-mantra-rpaka kma-bja sakala-gopla-mantr bjam udharati kaleti | ka ca la ca kalau tbhym attau ghtau sambaddhau my-lavakau caturtha-svarnusvrau tbhym tt svkt bja-rp mrtir yena sa tathokta kala ity atrkra uccrartha | </p> <p>puna kda | kalam avyakta madhura yath syt tath kvaan abdyamna veur vaa kala-kvaa csau veu ceti kala-kvaad-veu | tasya nindena ramya sarva-mukha-prada ity artha | </p> <p>puna kda | hdi rita ht-pakaje sthita hdi dhyeya ity artha | yad v sarva-prin hdayentarymi-rpea sthita ity artha | </p> <p>ki kurvan | tray lokn samhras trilok | trailokya vykulayan kartavyeu vicra-nya kurvan myay mohayann ity artha | tad ukta gty </p> <p>vara sarva-bhteu hd-deerjuna tihati |</p> <p>bhrmayan sarva-bhtni yantrrhni myay || iti |</p> <p>atra laghu-dpik-kra kaltta-myety-din gop-jana-vallabha ity anena ca bja-sahitotra dakara scita | kala-kvaad ity din dhyna scita | trilok vykulayann ity anena ca vaydi-prayog scit ity ha ||1||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>guru-namaskra-prvaka kartavya pratijnte--</p> <p>guru-caraa-saroruha-dvayotthn</p> <p>mahita-raja-kaakn praamya mrdhn |</p> <p>gaditam iha vivicya nraddyair</p> <p>yajana-vidhi kathaymi rga-pe ||2||</p> <p>iha granthe rga-pe r-kasya yajana-vidhi pjhomdikaraa-prakra vivicya vivecana ktv kathaymi sampter vartamnatvt | tath ca, prcna-granthebhya sva-granthasyopdeyat darit | kdam ? nrada-gautama-prabhtibhir gaditam | etena svokte svtantrya nirktam iti bhva | ki ktv ? mrdhn mastakena mahit pjit ye raja-kaak dhli-les tn praamya kdn guru-caraa-dvayam eva padma-dvaya tad-utthn tad-udbhavn | etena guru-bhart-bhatty-atiaya scita | tath guru-dhyna irasi kartavyam ity api scitam ||2||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>mantrntarebhyo gopla-mantrasytiyita vaktu bhmik racayati</p> <p>kiti-sura-npa-vi-turyajn</p> <p>muni-vanavsi-ghastha-varin ca |</p> <p>japa-huta-yajadibhir mann</p> <p>phalati hi kacana kasyacit kathacit ||3||</p> <p>hi yata mann gopla-mantra-vyatiriktn madhye kacana mantrorydin odhita kiti-sura-prabhtn varn madhye muni-vanavsi-prabhtnm ram cakrt str madhye kasyacit kathacij janasya bhgya-vaj japa-homdibhir di-abdena tarpade parigraha | phalati phala dadtti yojan | hi abdotrvadhraa iti kacit kitisuro brhmaa | npa katriya | vi vaiya | turya dra | munir yati | vanavs vnaprastha | ghastha kta-dra-parigraha| var brahmacr ||3||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>adhun gopla-mantrasya sarveu siddhatvam ha</p> <p>sarveu vareu tathrameu</p> <p>nru nnhvaya-janmabheu |</p> <p>dt phalnm abhivchitn</p> <p>drg eva goplaka-mantra ea ||4||</p> <p>siddhdi-gaannirapeka evaia prathopasthito vakyama-dakara-gopla-mantro na tu gopla-viayako mantra-gaotiprasagt |</p> <p>svh-praava-sayukta mantra dre dadad dvija |</p> <p>dro niraya-gm syd dvija drobhijyate || </p> <p>ity gama-virodht | lakapatte ca | vchitn svbhimatn phaln drg eva jhaity eva dt keu sarveu vareu brhmadiu sarvrameu brahmacri-prabhtiu nru nnhvaya-janmabheu nn-prakra-nmasu taht nn-prakra-janma-nakatreu stasv apty artha ||4||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>eva saty api guru-caraa-ur-paropasthitya mantro deya iti vyanakti</p> <p>nnam acyuta-kaka-ptena</p> <p>kraa bhavati bhaktir ajas |</p> <p>tac-catuaya-phalptaye tato</p> <p>bhaktimn adhikto harau gurau ||5||</p> <p>yasmn nna nicitam acyuta-kaka-ptena r-ka-kpvalokane bhaktir ajas tattvata kraa tatas tasmt krat tac catuaya-phalptaye prasiddha-dharmdi-pururtha-catuaya-rpa-phala-prpty-artha harau viau gurau mantra-dtari ca bhakti-yukta-puruo dkdv adhiktodhikr bhavatty artha | etena guru-devatayor abhedena dhyna kartavyam iti scitam ||5||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>adhun pj-kramam ha</p> <p>snto nirmala-uddha-sksma-vasano dhautghri-pynana</p> <p>svcnta sapavitra-mudrita-kara vetordhva-purojjvala |</p> <p>prc-dig-vadano nibaddhya-sudha padmsana svastika</p> <p>vsna sva-gurn gadhipam atho vandeta baddhjali ||6||</p> <p>snta sva-ghyokta-vidhin gamokta-vidhinpti kecit | nirmale viade praklite skme vastre yasya sa tathokta | dhauteti praklita-pi-pda-vadana | svcnta smty-ukta-vidhin ktcamana | sa-pavitreti pavitra-sahita mudr-yukta-hasta supavitreti-phe atiobhana-pavitrea mudrita mudr-sambaddho tilakenojjvala | prc-dig-vadana prvbhimukha | </p> <p>atra prg-vadanasya kahoktatvt prg-vadana mukhya tad-asambhave tdamukhatva rtrau tu sarva-pjsvedodamukhatva pure ca tathaivbhidhnt | anantara sudha yath syt tath padmsana svastika v ktv | tatra padmsana prasiddha, svastika lakaa tu </p> <p>jnrvor antare samyak ktv pda-tale ubhe |</p> <p>ju-kya-samsna svastika tat pracakate ||</p> <p>sna upavia sva-gurn gaea ca vandeta | atho abda crthenukta-samuccayena tengre durg phe ketra-pla vandeta tad ukta gautamye vme guru dakiato gaea durg pura ketrapati ca pact | iti |</p> <p>prayoga ca gu gurbhyo nama, ga gaapataye nama, du durgyai nama, ke ketraplya nama | baddhjali ktjali-pua sann ity artha | atra rad-tilakokta-krameaitad boddhavya dakie pj-dravya-sthpana vme jala-kumbha-sthpana phe kara-praklana-ptra-sthpana purato dpa-cmardy-upakaraa-sthpanam iti ||6||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>bhta-uddhe prva ktyam ha</p> <p>tatostra-mantrea viodhya p</p> <p>tritla-dig-bandha-huta-ln |</p> <p>vidhya bhttmakam etad-aga</p> <p>viodhayec chuddha-mati kramea ||7||</p> <p>tatas tad-anantara bhttmaka pthivydi-paca-mahbhtamayam etad aga arra uddha-mati viada-mati viodhayed devattmaka kuryd ity artha | ndevo devam arcayed iti vacant | kramea vakyama-prakrea | ki ktv ? astra-mantreaiva astrya pha ity anena tan-mantrgstra-mantreaiva v, gandha-pupbhy hastau saodhya kara-nysa ktvstra-mantreaivordhvordhva tla-traya kuryt | tad ukta radymkara-nysa samsdya kuryt tla-traya tata iti |</p> <p>anantaram astra-mantreaiva choikay daa-dig-bandhana astra-mantreaiva vahni-prkra jalentmana pariveana-rpa vidhya ktv | atra sampradya ht-padma-karik-stha dpa-ikh-nibha jvtmna hasa iti mantrea suum-vartman mastakopari sahasra-dala-kamalvasthita-paramtmani sayojya pthavy-di-paca-viati-tattvni tatra vilnni vibhvya bhta-uddhi kuryt ||7||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>bhta-uddhim ha</p> <p>i-vaktre dhmra satata-gati-bja salavaka</p> <p>smaret prva mantro sakala-bhuvanocchoaa-karam |</p> <p>svaka deha tena pratata-vapuprya-sakala</p> <p>vioya vymucet pavanam atha mrgaa-khamae ||8|| </p> <p>i-vaktre vma-ns-pue salavaka bindu-sahita satata-gati-bja vyu-bja yam iti rpa prva prathama mantr sdhaka smaret | kim bhtam ? dhmra ka-vara | puna kimbhtam ? sakaleti | paca-bhta-maya-deha-oaka tath ca vma-ns-puena vyum karan oa-vra vyu-bja japed iti bhva | anantara sakala sarva svakya arra tena bja-mayena vyun pratata-vapu vistra-arreprya prayitv deha-stha-vyor bhyenaikya vicintya vioa ntv catu-ahi-vra vyu-bja kumbhakena japtv khamae sryasya mrgea pigalay dakia-ns-puena recanenaiva vyu-bja dvtriad-vra japan vyu vymucet tyajed ity artha ||8||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>tenaiva mrgea vilna-mruta</p> <p>bja vicintyruam uukae |</p> <p>prya deha paridahya vmato</p> <p>mucet samra saha bhasman bahi ||9||</p> <p>tenaiva kha-mae sryasya mrgea dakia-ns-puena vilna sambaddho mruto vyur yatra tad uukaer vahner bja ram iti aruam arua-vara vicintya vyunprya tad-bjasya oaa-vra-japena praka ktvnantara kumbhakena caturgua ra-bja japan deha paridahya tad-rdhva ram iti dvtriad-vra japan vmata i-mrgea vma-ns-puena bhasman saha bahi samra vyu muced ity artha ||9||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>utpatti darayati</p> <p>a-param atva uddham amtu-pathena vidhu</p> <p>nayatu lala-candram amuta sakalra-maym |</p> <p>la-para-japn niptya racayec ca tay sakala</p> <p>vapur amtaugha-vim atha vaktra-kargam idam ||10||</p> <p>asya para a-para ha-kras tam atva uddha veta vidhu candra-bja-rpam amtu-pathena vma-ns-puena oaa-vra-japena lala-candra brahma-randhra-stha-candra nayatu prpayatu | nanu, sarva-arrasya dagdhatvt katham amtu-pathena candra-bja-nayanam iti cen, na | prvoktasya bhvantmakatvt | athnantaram amuta amtor lala-candrd brahma-randhra-stha-aakt sakalra-maym mtk-maym amta-samha-vi la-paro va-kra varua-bjam iti yvat taj-japena kumbhakena catu-ahi-vra-japena niptya utpdya tath mtk-mayy vy ida sakala arra racayed racayet | kdam ? vapur vaktra-karga vaktra ca kara ca agam avayava-rpa yatra tat tath vaktra-karhyam iti phe vaktrhya karhya cety artha | anantara dakia-ns-puena vyu recayet lam iti pthv-bja pta-vara dvtriad-vra japan tat arra suda cintayet | tad-anu soham ity tma-mantrea brahma-randhrj jva hdaymbhojam nayed iti sampradya ||10||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>adhun mtk-nysa darayati</p> <p>iro-vadana-vtta-dk-ravaa-ghoa-gaohaka-</p> <p>dvayeu sa-iromukheu ca iti kramd vinyaset |</p> <p>hala ca kara-pda-sandhiu tad-agrakev dart</p> <p>sa-prva-yuga-pha-nbhy-udarakeu ydyn atha ||11||</p> <p>hdaya-kaka-kakut-kara-mla-do-</p> <p>pada-yugodara-vaktrgatn budha |</p> <p>hdaya-prvam anena pathnvaha</p> <p>nyasatu uddha-kalevara-siddhaye ||12||</p> <p>atra ira-abdo lalasyopalakaka lala-mukham vteti raddarant ekatrkara-dvayasypi nysptc ca | vadana-vtta mukha-maala dk-ravaa-ghoa-gaoha-dantn dvayam iti samsa | dvayam iti dg-dv api sarvatra sambadhyate | gho nsik, dad-dvaye danta-pakti-dvaye ity ukteu sthneu aca oaa-svarn krameaikkara-kramea vinyaset tath hala ca kdni vyajanni ca tatra kdni viaty-akari dart dara-prvaka kara-pda-sandhiu tad-agrakeu ca vinyaset | anantara ya-krdni packari sa-prva-yuga-pha-nbhy-udarakeu prva-yugena saha vartate yat pha-nbhy-udara tatra vinyaset | tathnantaram anena vakyama-mrgea ydyn varn hdaydi-sthna-gatn atrpi kara-pad-yugayor udara-vaktrayo ca hdaya-prva yath syt tath anvaha pratidina nyasatu | kara-pad-yugdn prvai padai samastnm api hdaya-prvam iti kriy-vieaena saha sambandha spekatvd atrsamsa iti tu tulya-pradhna-speka-viaya draavyam | kim-artha uddha-kalevara-siddhaye uddha-arra-sampdanrtham ity artha ||11-12||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>ity racayya vapur ara-atrdhakena</p> <p>srdha-kapea-sa-visargaka-sobhayais tai |</p> <p>vinyasya keava-purasara-mrta-yuktai</p> <p>krtydi-akti-sahitair nyasatu kramea ||13||</p> <p>atha kathaymy arn mrt</p> <p>akt samasta-bhuvana-may |</p> <p>keava-krt nryaa-knt</p> <p>mdhavas tath tui ||14||</p> <p>ity ukta-prakrea vapu arram ara-atrdhena pacad-varai racayya racayitv anantara tair eva pacad-varai srdha-kapea-sa-visargaka-sobhayai | ardha-kapeena saha vartanta iti srdha-kape ardha-candra-sahit tai snusvrair ity artha | sa-visargakai visarga-sahitai sobhayair anusvra-visarga-sahitai vinyasya tathdau arra-sampdanrtha uddher mtkkarair vinyasya tad-anantara tev eva laldiu mtk-sthneu a nama ity dn ka nama ity antn, tath a nama ity dn ka nama ity antn varn vinyased ity artha | eva caturvidho mtk-nysa ukta | </p> <p>nanu, katham ara-atrdhakenety ukta-varnm eka-pacattvd ity ucyate ka-krekara-dvayasyaik-karat | la-tvena la-kra-dvayasyaikkarad v | loka-prasiddher v prakaraenaika-pacat-sakhyys ttparyedhigate pacad-vara eva ka-pacat-sakhy-para iti prapaca-sra-vivarae r-premnanda-bhacrya-iromaaya | vastutas tu ara-atrdha ca ka cra-atrdhaka tenkarm eka-pacattvm ytam | asama-vibhge v ardha-abda | keava-nysam havinyasya keaveti | keava purasara prathamo ys mrtn t tath ca keavdi-mrti-sahitai krtydi-akti-yuktai ca mtkkarair laldikta-sthneu yath-krama nysa krya ||13-14||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>govinda pui-yuto viu-dht sdana ca madhvdya |</p> <p>ntis trivikrama ca kriy-yuto vmano day-yukta ||15||</p> <p>sdana ca madhvdya madhusdana ity artha ||15||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>rdhara-yut ca medh hka-ntha ca haray yukta |</p> <p>ambuja-nbha-raddhe dmodara-sayut tath lajj ||16||</p> <p>hka-ntho hkea ity artha | ambujanbha padmanbha ||16||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>lakm sa-vsudev sakaraaka sarasvat-yukta |</p> <p>prdyo dyumna prti-sametoniruddhako ratir im svaropet ||17||</p> <p>prdyo dyumna pradyumna ||17||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>cakrijaye gadidurge rg prabhaynvitas tath khag |</p> <p>saty akh-ca halivyau musaliyug-balsinki ||18||</p> <p>l vijy p viraj vinvitombur bhya |</p> <p>vimad muknda-yukt nandaja-sunandaje smti ca nandi-yut ||19||</p> <p>nara-ddh naraka-jitsamddhir atha uddhi-yug ghari ka |</p> <p>buddhi-yuta satya-yuta-bhaktir mati-yukta syt tata auri ||20||</p> <p>kamay ro ramay janrdano meca-bh-dhara kled |</p> <p>vivdya-mrti-yukt klinn vaikuha-yuk tath vasud ||21||</p> <p>kled kledinty artha | chando-bhaga-bhayt tathokta | vivdi-mrtir iti viva-mrtir ity artha ||18-21||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>puruottama ca vasudh balin ca var balnujopet |</p> <p>bhya paryakhy bla skm vaghna-sandhye ca ||22||</p> <p>sav praj prabh varho ni ca vimalomogh |</p> <p>narasiha-vidyute ca praigadit mrtayo hal akti-yut ||23||</p> <p>amogheti ccheda ||22-23||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>prvokta-keavdi-mrti-krtydi-akti-nysa-prakra darayati</p> <p>varanuktv srdha-candrn purastn</p> <p>mrt aktr evasn nati ca |</p> <p>uktv nyasyet ydibhi sapta-dhtn</p> <p>pra jva krodham apy tmanentn ||24||</p> <p>purastt prathama varn a-krdi-kakrantn uktv kathambhtn varn srdha-candrn sa-bindn anantara mrt keavdy akt krtydy evasn ity ubhayena sambadhyate tan na hdaya-grhi praysatte lghavc ca a keavya krtyai nama iti prayoge keavyety atra nama-padasya yogbhvc caturthy-anupapatti na hi viave sryya nama iti bhavati | bhavati ca viave nama sryya nama iti (tath ca keavya nama krtyai nama iti) prayogpatti ubhayatra v ca-kro deya samuccaya-khypanrtha | sa riye cmtya cetivat tath mtkkarm api ubhaya-sambandhrtha dvi-prayogpatti | a keava-krtibhy nama iti prayoge tu naite do patanti tatra dvandva-samsa-vat sahitvasthitayor evopasthitau caturthy-arthnvaya-sambhavt varnnvaya-sambhavc ca agnomayor iva sahitvasthitayor devattvam | katha tarhi ydiu tvag-di-prayoga kryam ? ity ucyate ya tvag-tmane puruottama-vasudhbhym nama, ra asg-tmane bali-parbhy nama ity eva rpa iti | mantram uktvali-krea tathaivbhidhnt | tmane ity asya sub-anta-pratirpaka-niptatvendod iti tu prapaca-sra-vivarae paramnanda-bhacrybhy | tath ca a keava-krtibhy nama iti prayoga mantram uktval-kra-laghu-dpik-kra-triphi-rudropdhyya-vidydharcrya-paramnanda-bhacrya-samata | a keavya krtyai nama iti prayoga padmapdcrya-prabhtn samata iti | jtv yath-guru-sampradya vyavahartavyam iti | atraiva nysa-vieam haydibhir iti ya-krdyair daabhir akarai saha sapta dhtn tvag-as-msa-medosthi-majja-ukrkhyn tmanentn tmane iti abda ante ye te tath pra jva krodha ca tmanenta hdaydiu yath-sthneu vinyasyed ity artha | pra aktim ity api phntaram ||24||</p> <p> --o)0(o--</p> <p>keavdi-nyse dhynam haudyad iti |</p> <p>udyat-pradyotana-ata-ruci tapta-hemvadta</p> <p>prva-dvandve jaladhi-sutay viva-dhtry ca juam |</p> <p>nn-ratnollasita-...</p>