Ksiga Przychodw i Rozchodw. Wszystko, co musisz wiedzie o ...

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  217

 • Download
  3

Transcript

 • Wszelkie prawa zastrzeone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a take kopiowanie ksiki na noniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

  Wszystkie znaki wystpujce w tekcie s zastrzeonymi znakami firmowymi bd towarowymi ich wacicieli.

  Autor oraz Wydawnictwo HELION dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci aniza ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowychlub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartychw ksice.

  Redaktor prowadzcy: Barbara Gancarz-Wjcicka, Magdalena Dragon-PhilipczykProjekt okadki: Jan Paluch Fotografia na okadce zostaa wykorzystana za zgod Shutterstock.

  Wydawnictwo HELION ul. Kociuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (ksigarnia internetowa, katalog ksiek)

  Drogi Czytelniku! Jeeli chcesz oceni t ksik, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/kpiro2Moesz tam wpisa swoje uwagi, spostrzeenia, recenzj.

  ISBN: 978-83-246-9539-3

  Copyright Helion 2015

  Printed in Poland.

  Kup ksik Pole ksik Oce ksik

  Ksigarnia internetowa Lubi to! Nasza spoeczno

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2http://onepress.pl/ro/kpiro2http://onepress.plhttp://ebookpoint.pl/r/JH8P6

 • Spis tre ci

  Spis tre ci

  Wst p ............................................................................. 5

  Rozdzia 1. Kto mo e si rozliczana ksi dze przychodw i rozchodw ................................ 7

  Rozdzia 2. Jak rzetelnie rozlicza swoje przychody .................13

  Rozdzia 3. Korzystny sposb ksi gowania wydatkw ................27

  Rozdzia 4. Jak rozliczy wydatki poniesioneprzed rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej ..................39

  Rozdzia 5. Jak prawid owo poprawi b dne zapisyw ksi dze przychodw i rozchodw ................................51

  Rozdzia 6. Dowody ksi gowe a post powanie podatkowe ..........65

  Rozdzia 7. Okres i miejsce przechowywaniaksi gi przychodw i rozchodw .....................................69

  Rozdzia 8. Pozosta e ewidencje towarzysz ceprowadzeniu ksi gi przychodw i rozchodw ....................77

  Rozdzia 9. Co to s dowody ksi gowei jak je prawid owo ksi gowa .......................................91

  Rozdzia 10. Jak dokumentowa transakcjesk adnikw maj tku firmowego ................................... 119

  Rozdzia 11. Poprawne ewidencjonowaniepozosta ych wydatkw .............................................. 135

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • 4 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W

  Rozdzia 12. Obowi zek dokonania korekty kosztwpodatkowych w przypadku braku uregulowaniazobowi za wobec innych przedsi biorcw .................... 149

  Rozdzia 13. Koszty towarzysz ce wydatkomponoszonym na zakup towarw i materia w .................. 159

  Rozdzia 14. Kiedy ksi gujemy koszty zwi zanez wynagrodzeniami pracownikw oraz zleceniobiorcw ..... 163

  Rozdzia 15. Inwentaryzacja i jej wp ywna rozliczenie dochodu ............................................. 169

  Rozdzia 16. Zamykanie ksi gi przychodw i rozchodw .......... 181

  Rozdzia 17. Przyk adowe wpisy do ksi gi przychodwi rozchodw ........................................................... 197

  Rozdzia 18. Pisma u atwiaj ce kontaktz organami podatkowymi ........................................... 201

  Dodatek A. Przyk adowe zeznanie podatkowe PIT-36 ........... 209

  Dodatek B. Przyk adowe zeznanie podatkowe PIT-36L .......... 221

  Dodatek C. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osb fizycznych .................... 227

  Dodatek D. Rozporz dzenie Ministra Finanswz dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzeniapodatkowej ksi gi przychodw i rozchodw ................... 245

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • Rozdzia 15.Inwentaryzacja i jej wp ywna rozliczenie dochodu

  15.1. W jakich terminachsporz dza si spis z naturyi kiedy nale y informowa o nim fiskusa

  Terminy sporz dzania inwentaryzacji okre lone zosta y w Rozporz -dzeniu Ministra Finansw w sprawie prowadzenia ksi gi przychodwi rozchodw. Osoby prowadz ce dzia alno maj obowi zek sporz -dzania oraz wpisania do ksi gi przychodw i rozchodw spisu z na-tury w nast puj cych terminach:

  na dzie 1 stycznia ka dego roku podatkowego,

  na dzie 31 grudnia (koniec roku podatkowego),

  w ci gu roku kalendarzowego na dzie rozpocz cia dzia alno ci,

  w przypadku prowadzenia sp ki w momencie zmianywsplnika,

  w momencie zmiany proporcji udzia w wsplnikw,

  na dzie likwidacji dzia alno ci gospodarczej.

  Pami tajmy, e inwentaryzacje mamy prawo sporz dza spora-dycznie b d regularnie (raz na miesi c).

  Ponadto nale y przestrzega terminw okre lonych w przepisachpodatkowych, a mianowicie w 27 ust. 1 oraz w 28 ust. 4 wy ejwymienionego rozporz dzenia.

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • 170 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W

  Z pierwszego wymienionego przepisu dowiedzie si mo emy,kiedy w przypadku prowadzenia ksi gi przychodw i rozchodwmamy obowi zek sporz dzi inwentaryzacj i dokona wpisania z niejwarto ci do naszej ksi gi takich sk adnikw maj tku, jak:

  towary handlowe,

  materia y podstawowe,

  materia y pomocnicze,

  wyroby gotowe,

  produkcja w toku,

  p produkty,

  braki i odpady.

  W sytuacjach kiedy inwentaryzacj przeprowadzamy co miesi c,a tak e gdy sporz dzenie spisu z natury wynika z nakazu organwpodatkowych, mamy obowi zek warto wynikaj c z takiego spisuzaksi gowa do naszej ksi gi przychodw i rozchodw. Nast pniez przywo anego wy ej 28 ust. 4 Rozporz dzenia Ministra Finansww sprawie prowadzenia ksi gi przychodw i rozchodw wynika, w jakimterminie powinni my w formie pisemnej zawiadomi naczelnikaurz du skarbowego o fakcie sporz dzenia remanentu. Ot w innychni 1 stycznia, 31 grudnia b d dzie rozpocz cia dzia alno ci gospo-darczej przypadkach przeprowadzenia spisu z natury musimy o tymfakcie powiadomi naczelnika urz du skarbowego nie p niej niw terminie 7 dni przed sporz dzeniem spisu.

  Porwnuj c oba powy sze przepisy, mo emy doj do wniosku,e ustawowy obowi zek informowania fiskusa o sporz dzeniu inwen-

  taryzacji wyst puje wwczas, gdy musimy spis sporz dzi w zwi zkuze zmian wsplnika, zmian wysoko ci proporcji udzia w w sp ce,z powodu zamkni cia dzia alno ci b d kiedy sporz dzamy spisz w asnej woli za okresy miesi czne. Z kolei o sporz dzonych inwen-

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 171

  taryzacjach na 1 stycznia, na ostatni dzie roku kalendarzowego czyna dzie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej nie musimy informo-wa organw skarbowych. Nie ma tak e takiej potrzeby, je li spisz natury wykonujemy na zlecenie organw podatkowych.

  15.2. Co powinno si uwzgl dniw inwentaryzacji

  W inwentaryzacji nale y uwzgl dni towary handlowe, materia ypodstawowe i pomocnicze, produkcj w toku, wyroby gotowe, p -wyroby oraz braki i odpady. Wszystkie te sk adniki maj tku mamyobowi zek wyceni najp niej w terminie 14 dni od momentu zako -czenia spisu. Warto wiedzie , co oznaczaj dla nas wy ej wymienionesk adniki maj tku. Towarami handlowymi s wyroby, ktre nie sw aden sposb przez nas przetwarzane i s u do dalszej odsprze-da y. Materia y b d inaczej surowce podstawowe stanowi dla nassk adniki, ktre na skutek procesu produkcyjnego czy te podczaswiadczenia us ug staj si nadrz dn substancj gotowego wyrobu.

  Materia ami pomocniczymi za s surowce, ktre zu ywamy w zwi zkuz prowadzon dzia alno ci gospodarcz i ktre bezpo rednio nadajwyrobom swoje w a ciwo ci. Towary i materia y wyceniamy po cenachzakupu b d nabycia, b d bior c pod uwag wysoko cen ryn-kowych z dnia sporz dzania inwentaryzacji, w przypadkach kiedyceny te s ni sze ni ceny zakupu b d nabycia.

  Wyroby gotowe to sk adniki pochodz ce z naszej produkcjiw asnej, poddawane procesowi przerobu, ktry zosta ca kowiciezako czony, m.in. poprzez zako czenie us ugi. Produkcja w toku,a tak e p wyroby, zwane tak e p fabrykatami, to sk adniki, ktrychprodukcja b d wytworzenie nie zosta o jeszcze zako czone, a w przy-

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • 172 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W

  padku wykonywania us ug gdy roboty i prace z nimi zwi zane niezosta y do ko ca wykonane. Z kolei braki to sk adniki pochodz cez produkcji w asnej, ktre nie spe niaj wymogw technicznych. In-wentaryzacj p fabrykatw, wyrobw w asnych oraz brakw po-chodz cych z produkcji w asnej wyceniamy po kosztach ich wytwo-rzenia. Je li prowadzona przez nas dzia alno gospodarcza polegana wiadczeniu us ug przy jednoczesnym zastosowaniu surowcwi materia w, niezako czon produkcj rwnie wyceniamy po kosz-tach wytworzenia z zastrze eniem, e warto jej nie mo e by ni szani koszty materia w, jakie zu ywamy do produkcji niezako czonej.

  Podczas produkcji nie sposb jest unikn odpadw produkcyj-nych, ktre z powodw stosowanych przez nas procesw technolo-gicznych czy wskutek uszkodzenia b d zniszczenia utraci y wartou ytkow . Powinni my wycenia je wed ug szacunkowej warto ci,bior c pod uwag stopie przydatno ci do dalszego u ytkowania.

  W sytuacjach kiedy wyceny dokonamy w warto ci ni szej od cenyzakupu b d kosztw wytworzenia, a zw aszcza z powodw uszko-dze lub zniszczenia czy nieatrakcyjno ci sk adnikw, powinni myprzy ka dej z wykazanych pozycji w inwentaryzacji wyszczeglniponadto cen jednostkow zakupu b d koszt wytworzenia. Wspo-mnie nale y, e spisem z natury musimy rwnie obj towary sta-nowi ce nasz w asno , ktre na moment jego sporz dzania znaj-duj si poza naszym przedsi biorstwem, jak rwnie towary obceb d ce w naszym posiadaniu. W tym drugim przypadku w remanen-cie wykazujemy ilo tych towarw oraz w a ciciela; nie podlegajone jednak wycenie.

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 173

  15.3. Remanent nakazowy

  Czasami mo e si zdarzy , e organy podatkowe zarz dz , eby mysporz dzili tzw. remanent nakazowy. Polega to na tym, e mamyobowi zek zastosowa si do zasad, jakie okre la art. 24 ust. 2 Ustawyo podatku dochodowym od osb fizycznych, a mianowicie rozliczy swjdochd z uwzgl dnieniem r nic inwentaryzacyjnych w trakcie trwa-nia roku podatkowego. Gdy ju otrzymamy od naczelnika urz duskarbowego nakaz sporz dzenia inwentaryzacji na wyznaczony przezniego dzie , nie mamy mo liwo ci unikni cia wywi zania si z wy-konania tego zlecenia.

  Je li prowadzimy dzia alno gospodarcz w formie sp ki, mimoe nakaz ten dostanie tylko jeden ze wsplnikw, nie zwalnia to

  pozosta ych wsplnikw z obowi zku rozliczenia dochodu z remanen-tem uwzgl dniaj cym r nic inwentaryzacyjn .

  15.4. Dobrowolna inwentaryzacja

  Dobrowolny spis z natury w trakcie roku podatkowego sporz dzamyz w asnej inicjatywy. Warto jest zapami ta wszystkie konsekwencje,jakie wynikaj z przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec danegomiesi ca. W takich sytuacjach mamy obowi zek dokona rozliczeniaswojego dochodu z uwzgl dnieniem r nicy inwentaryzacyjnej. Polegato na tym, e dochd za dany miesi c powi kszamy b d pomniej-szamy o r nic pomi dzy warto ci remanentu ko cowego a war-to ci remanentu pocz tkowego. W przypadku wy szej warto ciinwentaryzacji sporz dzonej przez nas na koniec danego miesi cakalendarzowego w porwnaniu z warto ci pocz tkow dochd naszpowi kszamy o r nic inwentaryzacyjn , natomiast je eli warto

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • 174 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W

  inwentaryzacji pocz tkowej jest wy sza od remanentu sporz dzo-nego przez nas na koniec miesi ca, wwczas pomniejszamy naszdochd o r nic wynikaj c z tych dwch spisw z natury.

  W przypadku sporz dzenia dobrowolnego spisu z natury mamyobowi zek w terminie nie p niejszym ni 7 dni przed wykonaniemspisu powiadomi o tym fakcie naczelnika urz du skarbowego orazrozliczy swj dochd, uwzgl dniaj c r nice inwentaryzacyjne. Mu-simy pami ta rwnie o tym, e istnieje konieczno uwzgl dnieniar nicy inwentaryzacyjnej w nast pnych miesi cach, nast puj cychpo sporz dzeniu spisu z natury.

  15.5. Jak w a ciwie zaksi gowaniedobory towarw i materia w

  Kiedy prowadzimy dzia alno gospodarcz , nie zawsze udaje namsi unikn niedoborw w towarach handlowych b d materia ach.W takich sytuacjach mamy obowi zek skorygowania kosztw w swojejksi dze przychodw i rozchodw. Prawid owe zaksi gowanie w KPiRwi e si z tym, czy ubytki w towarach handlowych lub materia achpowsta y z przyczyn przez nas zawinionych, czy te nie z naszej winy.Powd wyst pienia niedoborw w magazynie powinni my rzetelniewyja ni , rezultatem tych wyja nie jest bowiem sposb ewidencji tychbrakw w naszej ksi dze przychodw i rozchodw. Je eli w wynikuprzeprowadzonego post powania wyja niaj cego oka e si , e brakinie s spowodowane nieprawid owym post powaniem osb trzecich,wwczas mo emy je uzna za niedobory niezawinione, ktre stano-wi nasz koszt uzyskania przychodw. Zatem je eli wyka emy, estraty w sk adnikach maj tku obrotowego powsta y w wyniku natu-ralnego i rozumnego prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i zrobi-

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 175

  li my wszystko, by niedobory te nie powsta y, to bez jakichkolwiekw tpliwo ci mamy prawo uzna je za koszty uzyskania przychodw.

  W takiej sytuacji musimy dokona jednak korekty ksi gowaniatowarw handlowych czy materia w, ktre pierwotnie w ksi dzeprzychodw i rozchodw zosta y wykazane w kolumnie 10. Zakuptowarw handlowych i materia w wg cen zakupu. W tym celuz towarw handlowych warto niedoborw wykazujemy ze znakiemminus b d czerwonym kolorem i tak sam kwot ksi gujemyze znakiem plus w kolumnie 13. Pozosta e wydatki.

  Inaczej sprawa wygl da, kiedy niedobory w towarach handlowychi materia ach powstaj z naszej winy b d z winy osb trzecich,ktrym powierzyli my obrotowe sk adniki maj tku. Przepisy podat-kowe wyra nie okre laj , e nie wolno nam zaliczy w koszty uzyskaniaprzychodw strat w towarach handlowych i materia ach spowodowa-nych brakiem staranno ci. Je li strat takich nie mo emy zaliczyw koszty podatkowe, w ksi dze przychodw i rozchodw dokonujemyzapisu koryguj cego polegaj cego na wyksi gowaniu kwoty bra-kw ze znakiem minus b d kolorem czerwonym z kolumny 10.Zakup towarw handlowych i materia w wg cen zakupu. Warto citej nie ewidencjonujemy w adnej innej kolumnie naszej ksi gi. Niewolno nam zapomnie , e niedobory w towarach handlowych mu-simy prawid owo, jasno i w sposb niebudz cy adnych w tpliwo ciudokumentowa . Specyfikacja taka jest niezb dna, by mo na by owykaza wiarygodno zapisw w ksi dze przychodw i rozchodw.Powszechnie stosowanym dowodem ksi gowym dokumentuj cymniedobory poniesione w towarach handlowych i materia ach jest pro-tok strat, w ktrym opisujemy przyczyny brakw oraz do czamydo niego wyja nienia osb odpowiedzialnych za sk adniki maj tkuobrotowego.

  Rwnocze nie wypada oby zwrci uwag , e straty poniesionew towarach handlowych i materia ach z przyczyn niezawinionych przez

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • 176 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W

  nas, nie maj wp ywu na rozliczenie podatku dochodowego, ponie-wa wyksi gowuj c warto brakw z kolumny 10. Zakup towarwhandlowych i materia w wg cen zakupu, jednocze nie dokonujemyprzeksi gowania tej warto ci do kolumny 13. Pozosta e wydatkiw naszej ksi dze przychodw i rozchodw.

  Przeciwnie si dzieje w sytuacjach, kiedy niedobory w towarachhandlowych i materia ach powstaj z przyczyn le cych po stronieosoby, ktrej powierzyli my odpowiedzialno za sk adniki obrotowemaj tku. Wwczas nie mo emy takich straty zaksi gowa w kosztyuzyskania przychodw, gdy spowodowa oby to zani enie podsta-wy opodatkowania i podatku dochodowego.

  15.6. Sposb wyceny spisu z natury po cenachzakupu, nabycia oraz warto ci rynkowych

  Spis z natury jeste my zobowi zani sporz dzi , bior c pod uwag 28 ust. 2 Rozporz dzenia Ministra Finansw w sprawie prowadzeniapodatkowej ksi gi przychodw i rozchodw, a mianowicie musi on mieform pisemn i by wykonany w sposb rzetelny, solidny i trwa y.Inwentaryzacja powinna by podpisana przez osoby j sporz dzaj cei zawiera nast puj ce elementy:

  nazw firmy, imi i nazwisko w a ciciela (przedsi biorcy);

  dat sporz dzenia remanentu;

  kolejny numer arkusza spisu z natury;

  dok adne okre lenie towaru oraz innych sk adnikwpodlegaj cych inwentaryzacji;

  jednostk miary;

  stwierdzon liczb sk adnikw obj tym spisem;

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 177

  cen w z otwkach wraz z groszami za jednostk miary;

  kwot wynikaj c z przemno enia stwierdzonej ilo cisk adnikw maj tku przez ich cen jednostkow ;

  ca o ciow warto inwentaryzacji;

  dopisek w postaci klauzuli: Spis zako czono na pozycji nr;

  imi i nazwisko osb sporz dzaj cych spis;

  podpis przedsi biorcy, a w przypadku sp ki podpiswszystkich wsplnikw.

  Sk adniki maj tku obrotowego naszej firmy, takie jak towaryhandlowe czy materia y, mo emy wyceni w inwentaryzacji, bior cpod uwag ich ceny zakupu. Cena zakupu to cena, jak uiszczamyprzy zakupie, pomniejszona o naliczony podatek VAT (w sytuacjachkiedy jeste my p atnikami podatku od towarw i us ug), a w przypad-kach importu: powi kszona o nale ne c o, op aty celne i podatekakcyzowy, oraz obni ona o udzielone upusty, rabaty czy inne tegotypu obni enia. Do ceny zakupu powinni my wliczy rwnie tzw.koszty uboczne zakupu, a mianowicie wydatki zwi zane z zakupemsk adnikw obrotowych firmy do chwili przekazania ich do ma-gazynu wed ug cen ich zakupu, a w szczeglno ci koszty za adunku,wy adunku, transportu czy te ubezpieczenia towaru na czas jegoprzewozu.

  Drugim spotykanym sposobem wyceny sk adnikw maj tku obro-towego jest wycena wed ug cen nabycia; wtedy dokonuj c wycenytowarw czy materia w, do ceny zakupu doliczamy wydatki poniesionena transport b d koszt przesy ki. Wyceniaj c sk adniki maj tku obro-towego wed ug cen nabycia, bierzemy cen ich zakupu oraz wszelkieponiesione koszty uboczne towarzysz ce nabyciom do momentuprzekazania ich do magazynu. Ustalaj c cen nabycia, powinni mywyliczy procentowy wska nik udzia u kosztw ubocznych zakupu,

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • 178 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W

  ktre ksi gujemy w kolumnie 11. KPiR w oglnej warto ci nabytychtowarw i materia w uj tych w kolumnie 10. Zakup towarw han-dlowych i materia w wg cen zakupu.

  Przyk ad IPrzedsi biorca pan Janusz G ska prowadz cy hurtowni materia wbudowlanych dokona w 2014 roku zakupw towarw handlowychna kwot 185 000,00 z i zaewidencjonowa je w cenach zakupuw kolumnie 10. KPiR. Koszty uboczne zakupu tych materia wwynios y 18 500,00 z i zosta y wykazane w kolumnie 11. Kosztyuboczne zakupu. Procentowy ich wska nik udzia u w oglnej warto cizakupw materia w pan Janusz G ska obliczy w nast puj cy sposb:

  (18 500,00 / 185 000,00) 100 = 10%

  Pan Janusz G ska, sporz dzaj c inwentaryzacj wed ug cen naby-cia, do ceny jednostkowej ka dego wykazanego materia u powiniendoliczy 10% kosztw ubocznych zakupu.

  Przepisy podatkowe dopuszczaj rwnie mo liwo sporz dze-nia spisu z natury po cenach rynkowych, w sytuacjach gdy ceny tew momencie sporz dzenia remanentu s ni sze od cen zakupu czycen nabycia. Zazwyczaj dzieje si tak, kiedy sk adniki maj tku obro-towego utraci y swoj atrakcyjno na skutek zmiany trendww modzie, zosta y uszkodzone b d s ju przestarza e; w takim raziew inwentaryzacji mamy prawo wykaza je w cenach ni szych ni cenyzakupu czy nabycia. Cena rynkowa to cena, ktra znajduje swojezastosowanie w obrocie rzeczami b d prawami tego samego gatunkui rodzaju, przy czym nale y uwzgl dni stopie ich zu ycia, a tak eczas i miejsce ich uzyskania. Musimy pami ta , e wykazuj c w spi-sie z natury towary czy materia y w cenach ni szych ni ceny zakupub d wytworzenia, a zw aszcza z powodu ich uszkodzenia lub utratyatrakcyjno ci rynkowej, powinni my w danych pozycjach zamie ci

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 179

  rwnie jednostkow cen zakupu lub te koszt wytworzenia. O tymmwi nam 29 ust. 7 Rozporz dzenia Ministra Finansw w sprawieprowadzenia podatkowej ksi gi przychodw i rozchodw.

  Przyk ad IIPani Marianna Kaczor prowadzi sklep, w ktrym sprzedaje sprz tkomputerowy. W swoim magazynie ma 10 sztuk komputerw, ktrezosta y zakupione przez ni cztery lata temu. Mimo e pani Mariannaobni y a cen sprzeda y powy szych towarw, nie znalaz y onenabywcw. W jaki sposb pani Marianna powinna wyceni kompu-tery celem wykazania ich w spisie z natury?

  Jak ju wiadomo, inwentaryzacja towarw handlowych i mate-ria w powinna by sporz dzona przez nas wed ug cen zakupu lub cennabycia, ale rwnie mo e by wyceniona wed ug cen rynkowychobowi zuj cych w dniu jej przeprowadzania, je li ceny te s ni szeod cen zakupu czy nabycia. Wyboru metody wyceny inwentaryzacjidokonujemy my sami, wi c mo emy sporz dzi j zarwno w cenachzakupu, jak i w cenach nabycia.

  Pani Marianna Kaczor mia a prawo w inwentaryzacji wykazakomputery, dokonuj c ich wyceny wed ug cen rynkowych, poniewaz racji szybkiego post pu technicznego towary te znacznie straci yna swej atrakcyjno ci i sta y si po prostu przestarza e. Cen ryn-kow powy szych komputerw pani Marianna ustali a na podstawiecen, jakie s stosowane w innych firmach handlowych. Mimo obni-enia ceny sprzeda y komputerw nie znalaz y one nabywcw, czego

  powodem mog o by to, e wcze niej cena nie zosta a ustalona napoziomie zbli onym do ich ceny rynkowej.

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • 180 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W

  Kup ksik Pole ksik

  http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2

 • http://program-partnerski.helion.pl