Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Wszelkie prawa zastrzeone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a take kopiowanie ksiki na noniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.</p><p>Wszystkie znaki wystpujce w tekcie s zastrzeonymi znakami firmowymi bd towarowymi ich wacicieli. </p><p>Autor oraz Wydawnictwo HELION dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci aniza ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowychlub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartychw ksice.</p><p>Redaktor prowadzcy: Barbara Gancarz-Wjcicka, Magdalena Dragon-PhilipczykProjekt okadki: Jan Paluch Fotografia na okadce zostaa wykorzystana za zgod Shutterstock.</p><p>Wydawnictwo HELION ul. Kociuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (ksigarnia internetowa, katalog ksiek) </p><p>Drogi Czytelniku! Jeeli chcesz oceni t ksik, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/kpiro2Moesz tam wpisa swoje uwagi, spostrzeenia, recenzj. </p><p>ISBN: 978-83-246-9539-3</p><p>Copyright Helion 2015</p><p>Printed in Poland.</p><p> Kup ksik Pole ksik Oce ksik </p><p> Ksigarnia internetowa Lubi to! Nasza spoeczno</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2http://onepress.pl/ro/kpiro2http://onepress.plhttp://ebookpoint.pl/r/JH8P6</p></li><li><p>Spis tre ci</p><p>Spis tre ci</p><p>Wst p ............................................................................. 5</p><p>Rozdzia 1. Kto mo e si rozliczana ksi dze przychodw i rozchodw ................................ 7</p><p>Rozdzia 2. Jak rzetelnie rozlicza swoje przychody .................13</p><p>Rozdzia 3. Korzystny sposb ksi gowania wydatkw ................27</p><p>Rozdzia 4. Jak rozliczy wydatki poniesioneprzed rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej ..................39</p><p>Rozdzia 5. Jak prawid owo poprawi b dne zapisyw ksi dze przychodw i rozchodw ................................51</p><p>Rozdzia 6. Dowody ksi gowe a post powanie podatkowe ..........65</p><p>Rozdzia 7. Okres i miejsce przechowywaniaksi gi przychodw i rozchodw .....................................69</p><p>Rozdzia 8. Pozosta e ewidencje towarzysz ceprowadzeniu ksi gi przychodw i rozchodw ....................77</p><p>Rozdzia 9. Co to s dowody ksi gowei jak je prawid owo ksi gowa .......................................91</p><p>Rozdzia 10. Jak dokumentowa transakcjesk adnikw maj tku firmowego ................................... 119</p><p>Rozdzia 11. Poprawne ewidencjonowaniepozosta ych wydatkw .............................................. 135</p><p>Kup ksik Pole ksik</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2</p></li><li><p> 4 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W</p><p>Rozdzia 12. Obowi zek dokonania korekty kosztwpodatkowych w przypadku braku uregulowaniazobowi za wobec innych przedsi biorcw .................... 149</p><p>Rozdzia 13. Koszty towarzysz ce wydatkomponoszonym na zakup towarw i materia w .................. 159</p><p>Rozdzia 14. Kiedy ksi gujemy koszty zwi zanez wynagrodzeniami pracownikw oraz zleceniobiorcw ..... 163</p><p>Rozdzia 15. Inwentaryzacja i jej wp ywna rozliczenie dochodu ............................................. 169</p><p>Rozdzia 16. Zamykanie ksi gi przychodw i rozchodw .......... 181</p><p>Rozdzia 17. Przyk adowe wpisy do ksi gi przychodwi rozchodw ........................................................... 197</p><p>Rozdzia 18. Pisma u atwiaj ce kontaktz organami podatkowymi ........................................... 201</p><p>Dodatek A. Przyk adowe zeznanie podatkowe PIT-36 ........... 209</p><p>Dodatek B. Przyk adowe zeznanie podatkowe PIT-36L .......... 221</p><p>Dodatek C. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osb fizycznych .................... 227</p><p>Dodatek D. Rozporz dzenie Ministra Finanswz dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzeniapodatkowej ksi gi przychodw i rozchodw ................... 245</p><p>Kup ksik Pole ksik</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2</p></li><li><p>Rozdzia 15.Inwentaryzacja i jej wp ywna rozliczenie dochodu</p><p>15.1. W jakich terminachsporz dza si spis z naturyi kiedy nale y informowa o nim fiskusa</p><p>Terminy sporz dzania inwentaryzacji okre lone zosta y w Rozporz -dzeniu Ministra Finansw w sprawie prowadzenia ksi gi przychodwi rozchodw. Osoby prowadz ce dzia alno maj obowi zek sporz -dzania oraz wpisania do ksi gi przychodw i rozchodw spisu z na-tury w nast puj cych terminach:</p><p> na dzie 1 stycznia ka dego roku podatkowego,</p><p> na dzie 31 grudnia (koniec roku podatkowego),</p><p> w ci gu roku kalendarzowego na dzie rozpocz cia dzia alno ci,</p><p> w przypadku prowadzenia sp ki w momencie zmianywsplnika,</p><p> w momencie zmiany proporcji udzia w wsplnikw,</p><p> na dzie likwidacji dzia alno ci gospodarczej.</p><p>Pami tajmy, e inwentaryzacje mamy prawo sporz dza spora-dycznie b d regularnie (raz na miesi c).</p><p>Ponadto nale y przestrzega terminw okre lonych w przepisachpodatkowych, a mianowicie w 27 ust. 1 oraz w 28 ust. 4 wy ejwymienionego rozporz dzenia.</p><p>Kup ksik Pole ksik</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2</p></li><li><p>170 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W</p><p>Z pierwszego wymienionego przepisu dowiedzie si mo emy,kiedy w przypadku prowadzenia ksi gi przychodw i rozchodwmamy obowi zek sporz dzi inwentaryzacj i dokona wpisania z niejwarto ci do naszej ksi gi takich sk adnikw maj tku, jak:</p><p> towary handlowe,</p><p> materia y podstawowe,</p><p> materia y pomocnicze,</p><p> wyroby gotowe,</p><p> produkcja w toku,</p><p> p produkty,</p><p> braki i odpady.</p><p>W sytuacjach kiedy inwentaryzacj przeprowadzamy co miesi c,a tak e gdy sporz dzenie spisu z natury wynika z nakazu organwpodatkowych, mamy obowi zek warto wynikaj c z takiego spisuzaksi gowa do naszej ksi gi przychodw i rozchodw. Nast pniez przywo anego wy ej 28 ust. 4 Rozporz dzenia Ministra Finansww sprawie prowadzenia ksi gi przychodw i rozchodw wynika, w jakimterminie powinni my w formie pisemnej zawiadomi naczelnikaurz du skarbowego o fakcie sporz dzenia remanentu. Ot w innychni 1 stycznia, 31 grudnia b d dzie rozpocz cia dzia alno ci gospo-darczej przypadkach przeprowadzenia spisu z natury musimy o tymfakcie powiadomi naczelnika urz du skarbowego nie p niej niw terminie 7 dni przed sporz dzeniem spisu.</p><p>Porwnuj c oba powy sze przepisy, mo emy doj do wniosku,e ustawowy obowi zek informowania fiskusa o sporz dzeniu inwen-</p><p>taryzacji wyst puje wwczas, gdy musimy spis sporz dzi w zwi zkuze zmian wsplnika, zmian wysoko ci proporcji udzia w w sp ce,z powodu zamkni cia dzia alno ci b d kiedy sporz dzamy spisz w asnej woli za okresy miesi czne. Z kolei o sporz dzonych inwen-</p><p>Kup ksik Pole ksik</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2</p></li><li><p>I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 171</p><p>taryzacjach na 1 stycznia, na ostatni dzie roku kalendarzowego czyna dzie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej nie musimy informo-wa organw skarbowych. Nie ma tak e takiej potrzeby, je li spisz natury wykonujemy na zlecenie organw podatkowych.</p><p>15.2. Co powinno si uwzgl dniw inwentaryzacji</p><p>W inwentaryzacji nale y uwzgl dni towary handlowe, materia ypodstawowe i pomocnicze, produkcj w toku, wyroby gotowe, p -wyroby oraz braki i odpady. Wszystkie te sk adniki maj tku mamyobowi zek wyceni najp niej w terminie 14 dni od momentu zako -czenia spisu. Warto wiedzie , co oznaczaj dla nas wy ej wymienionesk adniki maj tku. Towarami handlowymi s wyroby, ktre nie sw aden sposb przez nas przetwarzane i s u do dalszej odsprze-da y. Materia y b d inaczej surowce podstawowe stanowi dla nassk adniki, ktre na skutek procesu produkcyjnego czy te podczaswiadczenia us ug staj si nadrz dn substancj gotowego wyrobu.</p><p>Materia ami pomocniczymi za s surowce, ktre zu ywamy w zwi zkuz prowadzon dzia alno ci gospodarcz i ktre bezpo rednio nadajwyrobom swoje w a ciwo ci. Towary i materia y wyceniamy po cenachzakupu b d nabycia, b d bior c pod uwag wysoko cen ryn-kowych z dnia sporz dzania inwentaryzacji, w przypadkach kiedyceny te s ni sze ni ceny zakupu b d nabycia.</p><p>Wyroby gotowe to sk adniki pochodz ce z naszej produkcjiw asnej, poddawane procesowi przerobu, ktry zosta ca kowiciezako czony, m.in. poprzez zako czenie us ugi. Produkcja w toku,a tak e p wyroby, zwane tak e p fabrykatami, to sk adniki, ktrychprodukcja b d wytworzenie nie zosta o jeszcze zako czone, a w przy-</p><p>Kup ksik Pole ksik</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2</p></li><li><p>172 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W</p><p>padku wykonywania us ug gdy roboty i prace z nimi zwi zane niezosta y do ko ca wykonane. Z kolei braki to sk adniki pochodz cez produkcji w asnej, ktre nie spe niaj wymogw technicznych. In-wentaryzacj p fabrykatw, wyrobw w asnych oraz brakw po-chodz cych z produkcji w asnej wyceniamy po kosztach ich wytwo-rzenia. Je li prowadzona przez nas dzia alno gospodarcza polegana wiadczeniu us ug przy jednoczesnym zastosowaniu surowcwi materia w, niezako czon produkcj rwnie wyceniamy po kosz-tach wytworzenia z zastrze eniem, e warto jej nie mo e by ni szani koszty materia w, jakie zu ywamy do produkcji niezako czonej.</p><p>Podczas produkcji nie sposb jest unikn odpadw produkcyj-nych, ktre z powodw stosowanych przez nas procesw technolo-gicznych czy wskutek uszkodzenia b d zniszczenia utraci y wartou ytkow . Powinni my wycenia je wed ug szacunkowej warto ci,bior c pod uwag stopie przydatno ci do dalszego u ytkowania.</p><p>W sytuacjach kiedy wyceny dokonamy w warto ci ni szej od cenyzakupu b d kosztw wytworzenia, a zw aszcza z powodw uszko-dze lub zniszczenia czy nieatrakcyjno ci sk adnikw, powinni myprzy ka dej z wykazanych pozycji w inwentaryzacji wyszczeglniponadto cen jednostkow zakupu b d koszt wytworzenia. Wspo-mnie nale y, e spisem z natury musimy rwnie obj towary sta-nowi ce nasz w asno , ktre na moment jego sporz dzania znaj-duj si poza naszym przedsi biorstwem, jak rwnie towary obceb d ce w naszym posiadaniu. W tym drugim przypadku w remanen-cie wykazujemy ilo tych towarw oraz w a ciciela; nie podlegajone jednak wycenie.</p><p>Kup ksik Pole ksik</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2</p></li><li><p>I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 173</p><p>15.3. Remanent nakazowy</p><p>Czasami mo e si zdarzy , e organy podatkowe zarz dz , eby mysporz dzili tzw. remanent nakazowy. Polega to na tym, e mamyobowi zek zastosowa si do zasad, jakie okre la art. 24 ust. 2 Ustawyo podatku dochodowym od osb fizycznych, a mianowicie rozliczy swjdochd z uwzgl dnieniem r nic inwentaryzacyjnych w trakcie trwa-nia roku podatkowego. Gdy ju otrzymamy od naczelnika urz duskarbowego nakaz sporz dzenia inwentaryzacji na wyznaczony przezniego dzie , nie mamy mo liwo ci unikni cia wywi zania si z wy-konania tego zlecenia.</p><p>Je li prowadzimy dzia alno gospodarcz w formie sp ki, mimoe nakaz ten dostanie tylko jeden ze wsplnikw, nie zwalnia to</p><p>pozosta ych wsplnikw z obowi zku rozliczenia dochodu z remanen-tem uwzgl dniaj cym r nic inwentaryzacyjn .</p><p>15.4. Dobrowolna inwentaryzacja</p><p>Dobrowolny spis z natury w trakcie roku podatkowego sporz dzamyz w asnej inicjatywy. Warto jest zapami ta wszystkie konsekwencje,jakie wynikaj z przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec danegomiesi ca. W takich sytuacjach mamy obowi zek dokona rozliczeniaswojego dochodu z uwzgl dnieniem r nicy inwentaryzacyjnej. Polegato na tym, e dochd za dany miesi c powi kszamy b d pomniej-szamy o r nic pomi dzy warto ci remanentu ko cowego a war-to ci remanentu pocz tkowego. W przypadku wy szej warto ciinwentaryzacji sporz dzonej przez nas na koniec danego miesi cakalendarzowego w porwnaniu z warto ci pocz tkow dochd naszpowi kszamy o r nic inwentaryzacyjn , natomiast je eli warto</p><p>Kup ksik Pole ksik</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2</p></li><li><p>174 K S I G A P R Z Y C H O D W I R O Z C H O D W</p><p>inwentaryzacji pocz tkowej jest wy sza od remanentu sporz dzo-nego przez nas na koniec miesi ca, wwczas pomniejszamy naszdochd o r nic wynikaj c z tych dwch spisw z natury.</p><p>W przypadku sporz dzenia dobrowolnego spisu z natury mamyobowi zek w terminie nie p niejszym ni 7 dni przed wykonaniemspisu powiadomi o tym fakcie naczelnika urz du skarbowego orazrozliczy swj dochd, uwzgl dniaj c r nice inwentaryzacyjne. Mu-simy pami ta rwnie o tym, e istnieje konieczno uwzgl dnieniar nicy inwentaryzacyjnej w nast pnych miesi cach, nast puj cychpo sporz dzeniu spisu z natury.</p><p>15.5. Jak w a ciwie zaksi gowaniedobory towarw i materia w</p><p>Kiedy prowadzimy dzia alno gospodarcz , nie zawsze udaje namsi unikn niedoborw w towarach handlowych b d materia ach.W takich sytuacjach mamy obowi zek skorygowania kosztw w swojejksi dze przychodw i rozchodw. Prawid owe zaksi gowanie w KPiRwi e si z tym, czy ubytki w towarach handlowych lub materia achpowsta y z przyczyn przez nas zawinionych, czy te nie z naszej winy.Powd wyst pienia niedoborw w magazynie powinni my rzetelniewyja ni , rezultatem tych wyja nie jest bowiem sposb ewidencji tychbrakw w naszej ksi dze przychodw i rozchodw. Je eli w wynikuprzeprowadzonego post powania wyja niaj cego oka e si , e brakinie s spowodowane nieprawid owym post powaniem osb trzecich,wwczas mo emy je uzna za niedobory niezawinione, ktre stano-wi nasz koszt uzyskania przychodw. Zatem je eli wyka emy, estraty w sk adnikach maj tku obrotowego powsta y w wyniku natu-ralnego i rozumnego prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i zrobi-</p><p>Kup ksik Pole ksik</p><p>http://onepress.pl/rt/kpiro2http://onepress.pl/rf/kpiro2</p></li><li><p>I n w e n t a r y z a c j a i j e j w p y w n a r o z l i c z e n i e d o c h o d u 175</p><p>li my wszystko, by niedobory te nie powsta y, to bez jakichkolwiekw tpliwo ci mamy prawo uzna je za koszty uzyskania przychodw.</p><p>W takiej sytuacji musimy dokona jednak korekty ksi gowaniatowarw handlowych czy materia w, ktre pierwotnie w ksi dzeprzychodw i rozchodw zosta y wykazane w kolumnie 10. Zakuptowarw handlowych i materia w wg cen zakupu. W tym celuz towarw handlowych warto niedoborw wykazujemy ze znakiemminus b d czerwonym kolorem i tak sam kwot ksi gujemyze znakiem plus w kolumnie 13. Pozosta e wydatki.</p><p>Inaczej sprawa wygl da, kiedy niedobory w towarach handlowychi materia ach powstaj z naszej winy b d z winy osb trzecich,ktrym powierzyli my obrotowe sk adniki maj tku. Przepisy podat-kowe wyra nie okre laj , e nie wolno nam zaliczy w koszty uzyskaniaprzychodw strat w towarach handlowych i materia ach spowodowa-nych brakiem staranno ci. Je li strat takich nie mo emy zaliczyw koszty podatkowe, w ksi dze przychodw i rozchodw dokonujemyzapisu koryguj cego polegaj cego na wyksi gowaniu kwoty bra-kw ze znakiem minus b d kolorem czerwonym z kolumny 10.Zakup towarw handlowych i materia w wg cen zakupu. Warto citej nie ewidencjonujemy w adnej innej kolumnie naszej ksi gi. Niewolno nam zapomnie , e niedobory w towarach ha...</p></li></ul>