kualiti pendidik prasekolah

  • Published on
    13-Oct-2015

  • View
    780

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

harap membantu.

Transcript

<p>PRA3143 KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH</p> <p>TAJUK 1 KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH</p> <p>SINOPSIS</p> <p>Unit ini mengandungi maklumat berkaitan dengan kualiti pendidik prasekolah yang menjurus kepada kecekapan dalam pengurusan pusat prasekolahHASIL PEMBELAJARAN </p> <p>Pada akhir pengajaran bab ini pelajar dapat :1. Mengenalpasti pengetahuan asas yang profesional dalam pengurusan pusat kanak-kanak serta melaksanakannya dalam pentadbiran sebagai seorang pengurus.2. Mengenalpasti proses guru sebagai model dan pembelajaran sepanjang hayat.3. Mengintergrasikan kesedaran kendiri peribadi dan profesional dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.Kerangka Tajuk-tajuk </p> <p>KONSEP KUALITIKualiti adalah keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu poduk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang tersurat atau tersirat. Antara contoh ciri-ciri kualiti bagi produk ialah mudah diperolehi, tahan lama, bersih, selamat, boleh diuji, boleh dikesan dan mudah diangkut.</p> <p>Manakala kualiti dalam perkhidmatan pula mempunyai ciri-ciri kualiti bagi sesuatu perkhidmatan adalah seperti keselesaan, kesopanan, kecekapan, keberkesanan, jujur, kebolehpercayaan, cepat, responsif dan keselamatan (Hairuddin Mohd Ali etc. al, 1999)</p> <p>Berdasarkan konsep kualiti sama ada dari aspek produk atau perkhidmatan dapat kami rumuskan bahawa kualiti dalam pendidikan dapat disimpulkan sebagai satu sistem pengembangan ilmu yang diberi penekanan kualiti dalam melahirkan produk atau pelajar yang berkembang secara menyeluruh hasil daripada perkhidmatan atau proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung yang disediakan oleh guru bagi memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.</p> <p>DEFINISI KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH.</p> <p>Dalam konteks pendidikan prasekolah pula, kualiti dalam pendidikan bukan sahaja memberikan peluang kenak-kanak belajar malah memberi kanak-kanak peluang untuk meneroka alam persekitaran mereka bagi mendapatkan pengalaman berharga tanpa memikirkan risiko atau kebarangkalian berlakunya kecederaan atau kemalangan. Jesteru, guru memainkan peranan dengan utama dengan memastikan kanak-kanak berpeluang meneroka dengan menyediakan sebuah premis belajar yang kondusif selaras dengan pernyat aan Juran (1995), bahawa kualiti dalam pendidkan prasekolah bukan memberi tumpuan kepada bagaimana persekitaran dirancang tetapi penubuhan prasekolah adalah sebuah tempat yang bersedia mencabar kanak-kanak supaya merka berpeluang memenuhi niat dan matlamat kehidupan mereka.Pengetahuan asas guru yang profesional</p> <p>Sebagai seorang guru prasekolah yang berprofesional ia perlu memahami perkara-perkara berikut:</p> <p> Akta kanak-kanak 2001 (akta 611)</p> <p> Akta 550</p> <p> Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan</p> <p> Falsafah Pendidikan Kebangsaan</p> <p> Konsep Pendidikan prasekolah</p> <p> Matlamat Pendidikan prasekolah</p> <p> Objektif Pendidikan Prasekolah</p> <p> Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran Prasekolah</p> <p> Teori Perkembangan kanak-kanak</p> <p> Amalan yang Bersesuaian dengan perkembangan Kanak-kanak.</p> <p>GURU SEBAGAI MODEL:Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (value) serta membangunkan karakter (Character Building) kanak-kanak secara berterusan.Menurut Ragbir Kour (2007) guru sebagai model harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah moral, agama, terminal dan instrumental. Jadi, guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional, dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada murid-murid, segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar. Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan menjadi role model kepada para pelajarnya. Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.BELAJAR SEPANJANG HAYAT</p> <p>KESEDARAN KENDIRI PERIBADI DAN PROFESIONAL(PERSONAL AND PROFESIONAL SELF-AWARENESS)profesional yang reflektifboleh menilai kekuatan kelemahan peribadiboleh menerima pandangan /idea baru</p> <p> TUGASAN:</p> <p>Bincangkan dalam kumpulan sejauh manakah seorang guru prosekolah boleh meningkatkan kesedaran kendiri peribadi dan profesionalnya dengan berdasarkan fakta-fakta berikut: profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baruTAJUK 2KECEKAPAN PENGURUSAN</p> <p>SINOPSIS</p> <p>Unit ini mengandungi maklumat berkaitan dengan kecekapan pengurusan yang menjurus kepada pengurusan organisasi, kewangan, personel dan pengurusan kemudahan.HASIL PEMBELAJARAN </p> <p>Pada akhir pengajaran bab ini pelajar dapat :</p> <p>1. Mengenalpasti pengurusan organisasi yang .2. Mengenalpasti proses pemasaran dan kemahiran menjalin perhubungan awamperkhidmatan makanan dengan berkesan.Kerangka Tajuk-tajuk </p> <p>KECEKAPAN PENGURUSAN</p> <p>DEFINISI PENGURUSANSatu proses aktiviti tadbirurus untuk merancang,mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumbersumber secara cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan.KONSEP PENGURUSANOrganisasiManusia bekerja bersama dan menyelaraskan tindakan mereka bagi mencapai matlamat mereka.MatlamatSasaran yang ditetapkan untuk dicapai oleh organisasi pada masa hadapan.PengurusanProses menggunakan semua sumber organisasi bagi mencapai matlamat organisasi dengan melakukan fungsifungsi pengurusanPengurusan Organisasi1.Mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalampengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak.</p> <p>2.Menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturanyang telah ditetapkan.</p> <p>3.Menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan awal kanak-</p> <p>kanak.</p> <p>.</p> <p>CIRICIRI ORGANISASI</p> <p>1.Mempunyai identiti tersendiri.2.Mempunyai hierarki atau tingkat autoriti.3.Mempunyai struktur organisasi atau pembahagian kerja.4.Mempunyai peraturan, dasar, prosedur dan sistem hubungan bagi </p> <p>menjalankan aktiviti.PENGURUSAN KEWANGAN</p> <p>Pengurusan kewangan merupakan satu daripada pengurusan yang dipertanggungjawabkan kepada guru-guru Prasekolah untuk diurus dengan cekap dan berakauntabiliti. </p> <p>Kewangan</p> <p>Kewangan adalah satu bahan pengantaraan dan ditukar ketika membeli sumber yang diperlukan untuk membangun pusat pendidikan awal kanak-kanak. Untuk menukarkan idea menjadi tindakan yang akhir yang terbina pusat pendidikan awal kanak-kanak, beberapa jenis sumber perlu digabungkan dengan betul. Sumber adalah pasif sehingga idea manusia dan tenaga manusia menggerakkannya dan digunakan untuk mencapai matlamat mereka. Empat kategori sumber yang diperlukan untuk membina sebuah pusat pendidikan kanak-kanak, berdasarkan formula MESH. a. M (material)</p> <p> Untuk bahan yang digunakan di pusat tersebut.</p> <p>b. E (equipment) Untuk peralatan termasuklah alat mainan, dapur, pejabat, pengangkutan dan hiasan.c. S (space) Untuk tempat (ruang) termasuklah bangunan, taman permainan dan susunan hiasan. Termasuk juga insuran.d. H (human) Untuk tenaga manusia termasuklah pengetahuan, kemahiran dan kebolehan semua untuk membentuk dan menyampaikan perkhidmatan.</p> <p>Pengendalian pusat pendidikan awal kanak-kanak memerlukan pengagihan kewangan yang bijaksana. Kealpaan dan pengagihan dan mengurus kewangan yang ada akan mendatangkan masalah dan menjejaskan pelaksanaan pembelajaran di pusat pendidikan ini. Oleh itu pengurusan kewangan yang baik dan teratur hendaklah dirancang dan sentiasa dikemas kini.Peruntukan kewangan</p> <p>Bagi prasekolah Kementerian Pelajaran, peruntukan kewangan diperolehi melalui beberapa sumber seperti berikut;</p> <p>Pemberian Bantuan Per Kapita ( Per Capita Grant - PCG )</p> <p>Peruntukan ini hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Peruntukan ini hendaklah diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan.Maksud Perbelanjaan Bantuan Per Kapita Prasekolaha. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.b. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.c. Pembelian buku rujukan, ensaiklopedia, perisian, video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.d. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasacuti</p> <p> persekolahan atauhari persekolahan( misalnya melawat Zoo pada hari persekolahan semasa tema Haiwan Liar, melawat Muzium semasa tema Masyarakat, Negeri dan Negara, melawat Taman Bunga semasa tema Bunga atau melawat ke dusun buah-buahan semasa tema Buah-buahan )</p> <p>e.Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan.</p> <p>Pemberian Bantuan Makanan PelajarKadar bantuan makanan adalah sama di semua kelas prasekolah seluruh negara.</p> <p>Perancangan Tahunan Perbelanjaan Peruntukan Wang Makan </p> <p>Perancangan ini hendaklah disediakan sebelum penggal persekolahan bermula tiap-tiap tahun. Suatu perancangan perbelanjaan tahunan perlu disediakan bagi membolehkan pihak pengurusan prasekolah mengetahui jumlah wang yang diperlukan bagi bulan/penggal tertentu. Perancangan tahunan ini dapat dijadikan panduan kepada pihak pengurusan prasekolah bagi mengeluarkan wang peruntukan terlebih dahulu kepada guru prasekolah, bagi keperluan membeli bekalan makanan/minuman, untuk bulan tertentu. Guru tidak perlu menggunakan wang peribadi terlebih dahulu untuk perbelanjaan makan/minum murid-murid. Di prasekolah Kementerian Pelajaran, makan minum murid-murid prasekolah hendaklah diuruskan dan disediakan oleh guru/pengasuh kelas prasekolah yang bertugas. Pihak pengurusan prasekolah tidak dibenarkan sama sekali menggunakan perkhidmatan kantin/koperasi sekolah dalam pengurusan/penyediaan makan minum murid-murid prasekolah.Penyata Kewangan Bulanan </p> <p>Di prasekolah Kementerian Pelajaran, status penyata kewangan bagi catatan penerimaan dan perbelanjaan wang peruntukan yang diterima oleh guru /pengasuh daripada Guru Besar (sebagaimana perancangan tahunan), perlu disediakan oleh guru/pengasuh secara kemaskini tiap-tiap bulan. Penyata ini perlu disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar pada akhir bulan dan dianggap sebagai dokumen sokongan bagi pengurusan perbelanjaan wang peruntukan prasekolah. Ianya wajar diteliti dan diperiksa oleh audit sekolah. Penyata kewangan ini perlu disediakan di dalam suatu buku tunai khas.</p> <p>Peruntukan Makanan</p> <p>1.Perancangan Peruntukan Makanan/Minuman</p> <p>2.Perancangan Menu Bulanan</p> <p>3.Anggaran Perbelanjaan i. Bahan Basah</p> <p> ii. Bahan Kering4.Tuntutan Perbelanjaan Bulanan</p> <p>5.Buku Tunai - Pendapatan &amp; Perbelanjaan</p> <p>6.Fail Kewangan</p> <p> - Surat Tuntutan Perbelanjaan</p> <p> - Baucer Bayaran (sertakan resit)</p> <p>Perbelanjaan wang LPBT Kelas PrasekolahPerbelanjaan wang LPBT di kelas Prasekolah adalah untuk tujuan seperti berikut;</p> <p>1.Bayaran bil telefon, air, eletrik, telegram, internet dan pembentungan.2. Pembaikan kecil kelas.3. Penyelengggaran perabot dan peralatan kelengkapan kelas termasuk </p> <p>komputer.4.Perkhidmatan percetakan untuk bahan pengajaran dan pembelajaran.5. Perkhidmatan pengiklanan (misalnya membuat banner bagi memaklumkan kepada khalayak tentang pendaftaran dan kemasukan murid prasekolah pada tahun berikutnya )6. Pengangkutan barang-barang7. Pembelian bahan bakar, bahan habis guna dan ubat ( misalnya kelas anda kehabisan gas dan anda perlukannya segera maka tambang teksi untuk mengambil gas boleh dituntut kepada sekolah )8. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi.9. Perolehan harta modal melebihi RM10,000 perlu mendapat kelulusan Ketua PTJ, manakala pembelian komputer mesti mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran Kementerian.10. Bayaran yuran kursus bagi guru prasekolah.11. Perbelanjaan untuk keceriaan / kesihatan murid dan keselamatan kelas.12. Bayaran teksi bagi urusan kecemasan berdasarkan kelayakan tambang teksi.13. Pengangkutan murid dan bayaran insuran untuk murid dan guru pengiring untuk aktiviti sukan dan karnival prasekolah.</p> <p>Panjar Wang Runcit(PWR)</p> <p>Ia merupakan sejumlah wang yang membolehkan Pengurus Sekolah membuat pembayaran kecil dengan segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungkannya terlebih dahulu kepada butiran perbelanjaan. Ia boleh juga digunakan bagi memberi pendahuluan wang tunai segera kepada guru yang memerlukan untuk membayar perbelanjaan aktiviti kelas.</p> <p>Belian dengan bil tidak melebihi RM100.00 boleh dituntut menggunakan PWR.</p> <p>Geran PelancaranPeruntukan ini diberi oleh Bahagian Pembangunan dan Perolehan Kementerian Pelajaran kepada kelas prasekolah dan sekolah yang baru beroperasi. Ia bertujuan membantu pengurusan sekolah bagi memulakan operasi pentadbiran kelas. Kadar adalah ditentukan mengikut kategori sekolah mengikut garis panduan yang disediakan oleh KPM. Bantuan ini akan diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan di bawah lajur Pelbagai dengan menyelenggarakan Akaun Subsidiari. Pengurus sekolah boleh menggunakan peruntukan ini untuk pembelian bahan yang telah disenaraikan oleh BPP, KPM semasa peruntukan diberi.</p> <p>Untuk bacaan selanjutnya, rujuk Surat Pekeliling kewangan Bil. 5 Tahun 2002 Lampiran B perkara A dan Lampiran C Jadual 1dalamBuku Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah terbitan Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Putrajaya Edisi Keempat - Tahun 2005.</p> <p>PENGURUSAN PERSONEL</p> <p> Menyediakan /menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan</p> <p> Mengekalkan pekerja yang cekap</p> <p> Memantau keupayaan guru/pembantu</p> <p> Rancangan perkembangan staf untuk membina bakat dan profesionalise pekerjaPENGURUSAN KEMUDAHAN</p> <p> Bertanggung jawab menyediakan ruang pembelajaran Penyediaan kemudahan, perabot dan peralatan Merancangkan spesifikasi dan susun atur Ruang selamat, selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak.TAJUK 3KECEKAPAN HUBUNGAN</p> <p>SINOPSIS</p> <p>Unit ini mengandungi maklumat berkaitan dengan kecekapan hubungan yang menjurus kepada hubungan kemanusiaan dan kecekapan dalam pemasaran dan perhubungan awam.HASIL PEMBELAJARAN </p> <p>Pada akhir pengajaran bab ini pelajar dapat :</p> <p>1. Mengenalpasti hubungan kemanusiaan yang bersesuaian dengan pengurusan pusat kanak-kanak serta melaksanakannya dalam pentadbiran sebagai seorang pengurus.2.Mengenalpasti proses pemasaran dan kemahiran menjalin perhubungan awam</p> <p> perkhidmatan makanan dengan berkesan.Kerangka Tajuk-tajuk </p> <p>HUBUNGAN KEMANUSIAAN (HUMAN RELATIONS)</p> <p>Hubungan Kemanusiaan, teori hubungan antara manusia, teori hubu...</p>