Kulit muka

  • CategoryDocuments

  • View33

Report
1. Kulitmuka yangbersihdanhalustentunyamenjadiidamanandasemua.Begitujugadenganmasalah tompokhitam dimuka.Pastiandaseboleh-bolehnakmengelakkannyadaripadaberlaku, kan?Baiklah, disiniadasatu petua yang berfungsiuntukkedua-duatujuan diatas.Iaitumenghaluskankulitdanmengelakkanmasalahtompokhitampadawajah.Andacumasediakansesudususupekatmanis, sedikit air panasdankapas.Cara melakukannya;1. Ambilsatusudubesarsusupekatmanis. Gambarsusupekatmanisinidiambildari David Chin-Flickr2. Campurkansusutersebutdengansedikit air panas.3. Kacaucampurantusehinggaiacair.4. Kemudian, ambilkapasdangunakannyauntukmeratakancampuransusudan air tadikeseluruhmukaanda. 2. Gambarhiasankapasmuka5. Biarkaniakeringselamabeberapaminit.6. Akhirsekali, bilaslahwajahandadengan air bersih.Amalkanlah2atau3kali semingguagar hasratandauntukmemilikikulitmuka yangcantiksertamengelakkanmasalahtompokhitamtercapai.SelamatMencuba!p.s: Beberapapetualainuntukmemeliharadanpenjagaankulitmukaandaakanmenyusulkemudian.Nantikannyayer. :)Read more: http://petuasejagat.blogspot.com/2009/07/cara-menghaluskan-kulit-muka-anda.html#ixzz2MLuQSDnj
Description
1. Kulitmuka yangbersihdanhalustentunyamenjadiidamanandasemua.Begitujugadenganmasalah tompokhitam dimuka.Pastiandaseboleh-bolehnakmengelakkannyadaripadaberlaku, kan?Baiklah,…