Kunovjan - ÚNOR 2015

 • Published on
  07-Apr-2016

 • View
  215

 • Download
  2

DESCRIPTION

 

Transcript

 • napite nm: kunovjan@email.cz

  KUNOVJANMstsk zpravodaj ronk 25

  slo: 2/2015 www.mesto-kunovice.cz

  kunovjanke kunovjanm...od tohoto sla budou obyvatel msta kunovice dostvat mstsk zpravodaj bezplatn do svch domcnost.pjemn poten!

 • kunovjan

  strana 2 2/2015

  Pt slo vychz3. bezna 2015, uzvrkaredaknch pspvk

  9. nora 2015.

  Pette si:Aktuln ze kol

  str. 4-5

  Obyvatelstvo Kunovic

  str. 7

  Zlat oci od Plenice

  str. 8-9

  Odjezdy vlak z Kunovic

  str. 11-14

  Stpky z historie

  str. 15

  Ptiletka Na Blince

  str. 18-19

  Zhady kolem jzdy krl II.

  str. 20

  Mukm je deset let!

  str. 21

  Informace z knihovny

  str. 22

  Co to je, kdy se ekne

  str. 23

  kUnovjan, mstsk zpravodajvydavatel: Msto kunovice

  I: 00567892nm. svobody 361, 686 04 kunovice

  tel.: 572 432 720,e-mail: kunovjan@email.cz

  odpovdn redaktor: zdenk kuerapovoleno: Ministerstvem kultury r,

  registran slo Mk r e 13133nklad: 1.800 vtisk

  vychz msn12 vydn ron

  redakce si vyhrazuje prvo pspvky zkr-tit, ppadn stylisticky a jazykov upravit.

  za vcnou sprvnost pspvku v pln me zodpovd jeho autor.

  zaslnm pspvku udluje autor vydavateli svolen vydat jej v titn podob ve zpravo-

  daji, jako i v jeho elektronick verzi.

  Vybrno z usnesen 2. schze Rady msta Kunovice konan dne 18. 12. 2014Rada msta:SCHVALUJE: vyazen DDHM (drobnho dlouhodobho hmotnho majetku) z majetku msta Kunovice, jak bylo pedloeno likvidan komis viz seznamy, kter jsou plohou tohoto usnesen pronjem prostor slouc k podnikn domu p. 360 a sti dvornho traktu (skladu) na pozemku p. . 23 pan Mgr. Martin Kozelkov, Na Rybnku 623, Kunovice, I 68124686 dodaten smlouvu o pronjmu reklamn plochy mezi mstem Kunovice a firmou EKOSPAR, s. r. o., se sdlem 687 23 Ostrosk Lhota 99, I 60697750 dodaten smlouvu o pronjmu reklamn plochy mezi mstem Kunovice a firmou VELAB, s. r. o., se sdlem Obecn 631, 686 04 Kunovice, I 87543443 Smlouvu o pronjmu reklamn plochy mezi mstem Kunovice a Martinem Mezrkou, se sd-lem V Zti 911, 686 04 Kunovice, I 26960751 poskytnut penitch a vcnch dar dle nvrhu komise sociln a pro prci se seniory (seznam je plohou tohoto usnesen) Pkazn smlouvu slo 2014171S mezi mstem Kunovice a firmou MCI SERVIS, s. r. o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zln, I 27718158, na vkon zadavatelskch innost na veejn zakzce drba travnatch ploch Kunovice Smlouvu o dlo mezi mstem Kunovice a firmou ATRIUM THERM HOME OPTIMUM, s. r. o., Sokolovsk 417, 686 01 Uhersk Hradit, I 03051561, k dodn indiktor topnch n-klad Smlouvu o roztovn tepla mezi mstem Kunovice a firmou ATRIUM THERM HOME OPTI-MUM, s. r. o., Sokolovsk 417, 686 01 Uhersk Hradit, I 03051561, na vytpn nebyto-vch prostor a provdn servisu indiktor Smlouvu o poskytnut finannho daru uzavenou mezi mstem Kunovice a firmou HRATES, a. s., se sdlem Prmyslov 1153, 686 01 Uhersk Hradit, I 25565516 Smlouvu o poskytnut finannho daru uzavenou mezi mstem Kunovice a firmou Odpady--Tdn-Recyklace, a. s., se sdlem Prmyslov 1153, 686 01 Uhersk Hradit, I 63483980 Smlouvu mezi mstem Kunovice a Plesovm orchestrem Coppelia, Zln, zastoupenm um-leckou agenturou Silvia Gerykov, se sdlem Vesel 210, 763 15 Sluovice, I 67509207 rozpotov opaten . 6/2014 a v dsledku tohoto opaten zmnu rozpotu msta takto: pjmy 94 404,64 tis. K, vdaje 114 698,40 tis. K, financovn 20 293,76 tis. K Dodatek . 5 k licenn smlouv 1681/2005 na pevod prv k uvn potaovho pro-gramovho vybaven a dat mezi mstem Kunovice, nm. Svobody 361, 686 04 Kunovice, I 00567892, a GEPRO, spol. s r. o., tefnikova 52, 150 00 Praha 5, I 44851529 vpov licenn smlouvy uzaven mezi mstem Kunovice a 55CZ, s. r. o., se sdlem Praha 2, Jen 41/524, 120 00 Praha Kupn smlouvu o pevodu vodohospodskho zazen mezi mstem Kunovice a panem Robertem Schnbaumem, lerkova 1028, Kunovice, kanalizan ppojka PVC DN 250

  BERE NA VDOM: plnn usnesen I. zasedn Zastupitelstva msta Kunovice ze dne 11. prosince 2014 zprvu o zajitn a postupu investinch akc msta Kunovice na rok 2014 a realizaci akce Obnova krajinnch struktur lokln biocentra Star hora II a Petkovec Kunovice k 12. 12. 2014 informaci o stavu pohledvek msta k 30. 11. 2014 informaci o aktulnm stavu t msta Kunovice ke dni 15. 12. 2014 informace o zajitn Plesu msta Kunovice konanho dne 17. ledna 2015 Marketingovou strategii msta Kunovice aktualizaci pravidel pro poskytovn dotace z rozpotu Zlnskho kraje na porn techniku nebo vcn prostedky porn ochrany jednotek sbor dobrovolnch hasi obc Zlnskho kraje a na vyrozumvac a varovac systmy s innost od 1. 12. 2014

  PROMJ: njemn za pronjem sportovn haly Sdruen rodi pi II. Z Kunovice, U Plenice 1620, Kunovice 686 04, I 62829793, a Sdruen rodi pi I. Z Kunovice, erven cesta 853, Kunovice 686 04, I 61703770, pi Plese rodi dne 24. ledna 2015

  SChze rady mSta5. nora 2015

  26. nora 2015zaSedn zaStupitelStva mSta

  19. nora 2015

 • strana 32/2015

  kunovjan

  Radnin oknkoKunovjan vem!?V uplynulm sle prv na tomto mst jedinenm zpsobem glosoval pan mstostarosta bh asu uplynulch patncti let dvactho prvnho stolet a stejn jako pan starostka na tituln strnce neotele popl ve dobr v tomto roce.Z jeho kalende jsme mezitm staili odtrhnout prvn msc, to tempo se nm, co trochu vc pamatujeme, jev skuten stle pekotnj, by z fyziklnho hlediska je to nesmysl.Mnoh z pijatch novoronch pedsevzet jsou ji zavrena i pehodnocena. Vichni bez rozdlu se u ale zase propltme skalmi svho kadodennho ivotnho dlu se vemi jeho ra-dostmi a strastmi. O tom vak nechci pst.Mm velikou radost, e toto, ji druh polobarevn slo Kuno-vjanu se poprv zdarma dostalo do vech kunovickch domc-nost. T mne skutenost, e v nedvnch volbch zvolen zastupitelstvo jednomysln odsouhlasilo tuto skutenost, by to mstskou pokladnu bude nco stt. Domnvm se vak, e to bude bohat vyveno skutenost, e vichni oban, bez rozdlu, budou pravideln informovni o dn v naem mst.

  Pokud tedy budou chtt. Mon se najdou takov, kte Kuno-vjan, ani by jej oteveli, vyhod. Spolu se spoustou reklamnch letk, ktermi jsme bohuel neustle zahlcovni. Ale to u je vc kadho, mme pece svobodu a demokracii.By jeho obsah nen protkn vradami, krdeemi, znsilnnmi, pomluvami veho druhu, bombastickmi lnky, ktermi jsme denn zaplavovni rozlinmi mdii, myslm, e stoj za to jej st.Informuje toti o tom, co ns, tedy obany Kunovic, kadoden-n obklopuje v bnm ivot. O naich spch, ale i nezda-rech, o tom, co se u ns dje i bude dt, o souasnosti, ale i na minulosti, skrvajc moudrost naich pedk.A bume rdi, e ijeme v prozatm klidn oblasti stedn Evro-py, v esk republice, na Moravskm Slovcku, v Kunovicch. A vame si toho v kontextu udlost, o nich se denn dovd-me.Budeme tak moc rdi, kdy se mezi vmi najde vce tch, kte- pomohou n mstsk zpravodaj svmi pspvky a nmty jet vce obohatit a zatraktivnit.

  Pavel Haek, len Rady msta Kunovice

  V nonch hodinch ze tvrtka 5. na ptek 6. nora bude trans-portovn nam mstem nadmrn nklad do arelu spolenosti Aircraft Industries, a. s., v ulici Na Zhonech (bval LET).Pepravn souprava bude mt celkovou dlku 43,9 m, max. ku 4,8 m a max. vku 4,85 m. Na trase mus pi prjezdu Kunovi-cemi pekonat vyven eleznin pejezd mezi ulicemi Pansk a Na Zhonech. S ohledem na nzkou rove podvozku peprav-nho vozidla bude nutn pekldka nadmrnho nkladu (kontej-neru) pomoc jebu, kter bude zapatkovn na parkoviti u haly (vedle Hospody Na Hjence).Protoe ulice Pansk a Na Zhonech jsou jedinou pstupovou

  cestou do prmyslovho arelu rozkldajcho se na konci ulice Na Zhonech, bude nutn pln uzavrka tto komunikace dne 5. 2. 2015 od 22:30 do 5:00 hodin.Vzhledem ke skutenosti, e nen mon tento nadmrn nklad dopravit do arelu spolenosti Aircraft Industries, a. s., jinou tra-sou, prosme obyvatele doten sti msta a ostatn astnky silninho provozu, zejmna idie, o trplivost a shovvavost pi tto mimodn dopravn situaci, pedevm v nonch hodinch.

  Irena Koutn, poven pracovnice silninho sprvnho adu

  V prbhu adventnho a vnonho obdob od 30. litopadu 2014 do 4. ledna 2015 probhala v Kunovicch vnon sbrka pro zdra-votn hendikepovan klienty z Domova pro osoby se zdravotnm postienm Kunovice, Na Blince, a sbrka pro Vanessku. Ob sbrky ji tradin organizovalo msto Kunovice.Pokladniky byly umstny v pzem mstskho adu na po-kladn, kam mli monost oban msta vkldat sv pspvky. Pokladniky byly k dispozici tak u vstupu pi nkterch pro-sincovch kulturnch akc, jako na pklad pi prvnm a druhm adventnm koncertu v kostele sv. Petra a Pavla, na vnonm kon-certu DH Stbranka ve sportovn hale, pi zpvn pod vnonm stromem na Panskm dvoe i pi vnonm koncertu pveckho sboru Svatopluk, kter se tak konal v kunovickm kostele.Pokladniky byly rozpeetny a oteveny za ptomnosti finann-ho vboru rady msta Kunovice. Vtek ze sbrky pro Vanessku in 3.932 K a pro nkup dalho vybaven ke zkvalitnn slueb pro klienty Domova Na Blince bylo vybrno celkem 9.520 K.Kunovjan opt potvrdili, e jsou tdrmi drci ve prospch tch, kte potebuj pomocnou ruku. Vem drcm za pspvky moc dkujeme.

  red

  Vnon sbrky v Kunovicch

  Kunovicemi projede nadmrn nklad

  Ven teni mstskho zpravodaje Kunovjan,

  v minulm sle ohlen zmny spojen s Ku-novjanem pokrauj. Krom toho, e toto slo dorazilo rovnou do Vaich potovnch strnek, mnme i zpsob prezentace zpravodaje na in-ternetu. Souasn s Kunovjanem v potovnch schrnkch jej budete mt k dispozici i v elek-tronick listovac verzi na webovch strnkch msta Kunovice. Stvajc podoba archivu ve formtu PDF tak zstane zachovna.Pokud Vs tedy ivot zavane teba a na druh konec svta, ani tam nezstanete bez informa-c o tom, co je v Kunovicch novho. Peji Vm vem pjemn poten na pape i na monito-rech pota a displejch tablet.

  Zdenk Kuera

 • kunovjan

  strana 4 2/2015

  Zkladn kola U Plenicewww.zskunup.cz

  Shromdn: spchy, sedaky, koledyKrtk, pjemn a pohodov. Takov bylo posledn kovsk shromdn v tomto kalendnm roce, kter mlo obvykl i ne-obvykl prbh. A) Vci obvykl. Vrtili jsme se k nejvtm sp-chm koly za posledn msc. Pipomnli jsme si tak cenu od-born poroty, kterou v celosttnm kole zskal n koln asopis. A dky krtk scnce si te lpe dokeme pedstavit, co zavali ci 5. A, kdy na zatku prosince ped televiznmi kamerami zvtzili v celosttnm kole soute Zlat oek. K obvyklmu ritu-lu pat i seznamovn s novinkami, kter ns ve kole ekaj. Se-daky umstn na kolnch chodbch a vyroben z devnch palet sice u plnou novinkou nejsou, ale na shromdn vichni poprv vidli model takov sedaky. Vyrbt se zane na zatku

  ledna a pomoct pi tom mohou pln vichni. Palety nm zdarma dodala firma Kovosteel, materil na polstrovn sedaek zapla-tme z penz, kter ci vydlali sbrem papru. B) Vci neobvyk-l. Zpvali jsme koledy, to na jinch shromdnch nedlme A pomohli jsme kamardm z Blinky. Stailo, kdy spousta k pinesla na shromdn libovoln drek, kter si pak kdokoliv jin mohl za deset korun koupit. Na Blinku tak poputuj tm dva tisce korun. Pomhat je pece normln...

  Prvn msta z vtvarn souteU tradin spn byli nai ci ve vtvarn souti vyhle-n zkladn a umleckou kolou z Dolnho Nm. Vtze porota vybrala mezi astnky ze trncti kol, posuzovala pitom t-m tisc prac. O to vc t, e prvn msta zskali tyi nai ci. Konkrtn Jchym Hjek (2. A, tdn uitelka Renata Ur-minsk), imon Turinek (4. A, tdn uitelka Ivana Jan-sov), Petr Polch (8. A, vyu-ujc vtvarn vchovy Ivana Pavliov) a v kategorii pro-storovch prac Natlie -kov (5. A, tdn uitelka Re-nata Jozekov). Uspli i dal nai ci. Na tetch mstech ve svch kategorich skonily Kristna Kozkov (3. B), Ka-teina Dbravov a Kristna Sklov (ob 8. A).

  IQ Star po prvnm tvrtletPetra echov ped Karolnou Mitanovou a Annou Holcnerovou

  na prvnm stupni. A Karolna Klikov ped Kristnou Mina-kovou a Viktri Volasovou na stupni druhm. To je po prvnm tvrtlet kolnho roku prbn poad na celoron soute IQ Star. Vzhledem k tomu, e se jedn u o pt ronk tto soute, mon trochu zbyten pipomnme, e touto sout chceme vrazn motivovat talentovan ky. Body a spch v tto sou-ti ale mohou zskat pln vichni. Sout se tk k prvnho i druhho stupn a zkladn princip je tento: hodnot se na zkla-d nkolika destek kritri (napklad studijn vsledky, umstn v olympidch, ve sportovnch a kulturnch soutch, mimodn koln aktivity, mimodn mimokoln aktivity, hodnocen td-nho uitele, hodnocen spoluk) a ti nejlep ci zskaj hod-notn ceny (napklad pota, mobiln telefon, MP pehrva).

  Uspjeme znovu v enick souti?Kadoron se nae kola zapojuje do, dnes ji mezinrodn, e-nick soute Young Demosthenes. Proto jsme v prosinci uspo-dali koln kolo tto soute. Vech dvanct astnk podalo velmi slun vkony. Pesto vtz me bt jen jeden. Tedy vlast-n dva, protoe sout je rozdlena do dvou kategori. Ve star kategorii obhjil vtzstv Petr Polch s tmatem Mj as. Druh skonila Romana chov a tet Klra Kopuncov. V mlad ka-tegorii se vtzkou stala Natlie Jankov, druh msto obsadila Aneka Korbkov a tet Kateina Chvatkov.

  Veletrh cestovnho ruchuTak jsme pracovn nazvali mezipedmtov projekt v 8. ron-ku. Ve vylo z uiva zempisu, kde se ci seznamuj s nrod-nmi parky a chrnnmi krajinnmi oblastmi esk republiky. Ob tdy se rozdlily do 10 skupin, kter si vybraly oblast, o n se chtly dozvdt co nejvce nebo kterou u nkdo z nich na-vtvil. V hodinch vtvarn vchovy ci vytvoili plakty o dan oblasti. Dalm kolem bylo pevtlit se do zstupc cestovn kancele, kter chce pilkat do dan lokality co nejvce turist. A to nejt pilo v ter 16. 12. 2014, vichni museli spole-nou prci prezentovat co nejlpe a co nejzajmavji svm spo-lukm. Pi prezentacch ci jednotliv lokality zakreslovali do pipravench map a jet se bodov hodnotili. Bhem 3 vyuo-vacch hodin jsme projeli nai republiku od vchodu na zpad i od severu k jihu. Vechny skupiny si se zadanm tmatem po-radily velmi dobe, ale nejatraktivnji se prezentovala cestovn kancel Ponoky, kter zrove nejlpe splnila vechny zada-n koly. Jej pracovnci Petr Polch, Martin Sluneka, Petr Kadah a imon Kocb lkali nvtvnky do Adrpasko-teplickch skal.

  Odmna pro parlamenkyBhem jednoho prosincovho odpoledne se seli zstupci kol-nho parlamentu. Tentokrt je vak neekala prce, ale pjemn odmna. Pracovat pro koln parlament znamen mnohdy brzy rno vstvat, ve volnm ase plnit koly, ale tak nst zodpo-vdnost jako zstupce sv tdy. A prv za dobe odvedenou prci ekala n parlament odmna v podob netradin nvtvy Stedn koly prmyslov, hotelov a zdravotnick v Uherskm Hraditi. Nai parlamenci si tak nejen prohldli celou kolu, ale tak si mohli vyzkouet umn barman. Studenti 2. ron-ku jim ukzali, jak ingredience se mohou pout na nealkoho-lick mchan npoj a jak sprvn takov npoj pipravit. Kad si mohl vyzkouet roli barmana a vlastnorun namchan npoj tak pojmenovat a vypt. Parlamenci se nestali jen odbornky na mchan npoje, ale tak odbornky na skldn ubrousk pro slavnostn chvle.

 • strana 52/2015

  kunovjan

  Devt ronk zpolen v sudokuSudoku poblznilo lidi na celm svt. Je jedno, jestli um ma-tematiku nebo ne. Sta jenom doplovat a umsovat slice od 1 do 9 do kadho dku, sloupce i tverce, aby se dn neopakovala. Potebuje k tomu jenom chu, tuku a tabulku. Sudoku je zbava, kter pomh zlepit prci tvho mozku, logic-k mylen a een problm.I na Z erven cesta se najde spousta dt, kter tato hra zaujala. Ji devtm rokem bojuj o nejlep umstn v tdnch kolech, aby se pak ti nejikovnj utkali v celokolnm kole. Nejlep v jednotlivch kategorich jsou pak odmnni diplomy.

  Vyhodnocen kolnho kola: Kategorie II. III. tda1. Albta Blohradov2. Andrea Janovsk3. Natlie Troubilov Kategorie IV. V. tda1. Marek Bartok2. Julie Drobiszov3. Martin tefank Osmci pomhali na farm v rmci soute esko sportujeV ter 16. prosince nae tda navtvila men rodinn statek

  v Podol.Naim kolem bylo pomoci s klidem, krmenm a mno-ha dalmi innostmi. Rozdlili jsme se na skupinky a spolen jsme vechnu prci zvldli na vbornou. Za odmnu jsme dosta-li skvl domc buchty a cukrov. S pocitem dobe vykonan prce jsme pak spolen odjeli dom. K dobr nlad pisplo i slunko, kter nm cel den hezky svtilo.Bylo to moc pkn a moc ns to bavilo! Tmto dobrm skutkem jsme se zapojili do soute esko sportuje.Dkujeme pan uitelce Smlkov a panu uiteli Mezuliankovi za zorganizovn tto akce a moc se tme na dal podobn.

  ci 8. tdy

  Vyhrli jsme!!!V souti PECKAFILM, kter byla urena vem zkladnm kolm a domm dt a mldee Uherskohradiska, jsme ve veejnm hlasovn, kter probhalo pes internet, obsadili 1. msto v ka-tegorii pro I. i II. stupe. Celkov nejvce hlas, a to 1 089, zs-

  Zkladn kola erven cestawww.zskunovice.cz

  kala a na 1. mst pro I. stupe se umstila kyn V. tdy Karin Talaov.V souti pro II. stupe se ziskem 207 hlas umstila na 1. mst Terezie Blakov, kyn VIII. tdy. Odborn porota ocenila tak prci Martina Polka, ka V. tdy, a udlila mu 1. msto v kate-gorii I. stupe.astnci soute, rodie, kamardi i irok veejnost se ve ste-du 10. prosince zastnili ve foyer kina Hvzda v Uherskm Hra-diti vernise, kde byli v jejm prbhu vyhleni vtzov 5. kola o pexeso pro Charitu. Vtzm blahopejeme!!!

  Ven rodie a mil pedkolci. Zveme Vs k zpisu

  do 1. tdy na zkladn koly, kter se kon v ptek

  6. nora 2015 od 14 do 17 hodin.

  Pijte k zpisu do koly rodinnho typu, kde se bude

  Vae dt ctit bezpen a kde se mu bude lbit, do koly,

  kde aktivn vytvme pzniv klima pro zdrav rozvoj

  k, do koly, kter s vce jak stoletou tradic je velmi

  modern vybavena a dle se modernizuje, do koly, kde

  ci ve srovnn s jinmi kolami dosahuj velmi dob-

  rch studijnch vsledk, do koly nabzejc i nepeber-

  n mnostv zjmovch krouk, kulturnch akc, exkurz

  a dalch kolnch i mimokolnch aktivit.

  Zrove Vs zveme na posledn pedkoliku ped z-

  pisem, kter se kon ve tvrtek 5. 2. 2015 od 16.15

  hodin. Dti si zde zahraj na kolu, seznm se s novm

  prostedm a rodie se dozv praktick rady a informace

  ped nstupem do koly.

  T se na Vs Zkladn kola, Kunovice, erven cesta.

  Zpis do 1. tdy ptek 6. nora 2015

 • kunovjan

  strana 6 2/2015

  Kad firma m sv zkladn hodnoty orientace na zkazn-ka, dokonalost, rovn pstup pro vechny i podpora rodi na mateskch i rodiovskch dovolench. Zle jen na firm, m chce bt atraktivn. Ve svt neexistuj univerzln firemn hod-noty, kter by vyhovovaly vem. Proto se nyn pi vbru zamst-nn d uchazei i podle nich. Sprvn nastaven firemn hodnoty se mohou stt velmi mocnm nstrojem pracovn motivace i s vli-vem na spch i nespch spolenosti. Korektnm uplatovnm lze snit fluktuaci a zvit efektivitu. Firemn hodnoty jsou nedlnou soust, pedstavujc pravidla, kter uruj modely chovn lid a mla by bt ctit ze veho, co fir-ma dl a k. Jeliko lovk je ve sv podstat iniciativn a m chu k seberealizaci. Stejn jako si zamstnavatel vybr zamstnance, tak zamstnanci si vybraj, kde chtj pracovat. Oni jsou ti, kte budou trvit ve svm zamstnn podstatnou st kadho dne. Styl prce a dodrovn psanch i nepsanch pravidel, se ktermi se nov zamstnanci neztoton, je doke odradit natolik, e msto

  mohou opustit jet ve zkuebn dob.Nov navzjem propojen ekonomika vytv tlak na rychlost a efektivitu vech proces ve firmch a klade nov nroky zejmna na lidi. Pokud chce bt firma spn a chce, aby jej zamstnanci byli spokojeni, je zapoteb pedevm sestavit tento systm hod-not. Nejde jen o nkolik lbivch slov, kter jsou umle vybrna vedenm. Maj vychzet zevnit firmy, aby v nich zamstnanci na-chzeli smr, motivaci a angaovanost. Doshnout tohoto stavu vak nen lehk. Pokud u jste pro to nco udlali, mli byste to dt vdt ostatnm v regionu a jt pkladem. Zskejte uznn i finann odmnu, pihlaste se do soute Vstcn zamstnavatel projektu Slaovn na Kunovicku. Vce informac naleznete na www.slado-vani-kunovice.cz.Tento projekt spolufinancuje Evropsk sociln fond a sttn rozpo-et R, v rmci Operanho programu Lidsk zdroje a zamstna-nost. Podporujeme vai budoucnost.

  Barbora Dojr Majkov

  Kancel veejnho ochrnce prv Vs srden zve na informan osvtov setkn Zajmte ns, kter probhne 19. nora 2015 od 17:30 v Mstsk knihovn Kunovice. Komponovan veer bude zamen na praktick een relnho ppadu nerovnho zachzen v zamstnn nebo obtovn nadmrnm hlukem a bude se skldat z interaktivnho divadelnho pedstaven a diskuse s prvnkem/prvnikou z Kancele veejnho ochrnce prv. O konkrtnm tmatu veera mohou divci rozhodnout sami hlasovnm v knihovn. Vstup na akci je voln, soust je drobn oberstven.

  TMA 1: Nerovn ance v zamstnnHlavn hrdinkou pbhu je ena, kter se po rodiovsk dovolen sna uplatnit na trhu prce. Setkv se s diskriminac z dvodu svho rodiovstv, ale i se sexulnm obtovnm. Svm editelem je navc zataena do diskriminace starho kolegy, kter je nakonec nucen z prce odejt.

  TMA 2: Pekraovn limitu hluku ze sousedstv + sousedsk vztahyReln pbh, kter upozoruje na problematiku ruen nonho klidu hlukem, een mezisousedskch spor, neinnost a prtahy ze strany odpovdnch ad. Hlavn hrdina se sna vydobt pro sebe a svoji rodinu omezen hlunosti po 22. hodin.

  Hlasovat o tmatu mete osobn v knihovn (Mstsk knihovna Kunovice, Pansk 24, Kunovice), na Facebooku knihovny, webu knihov-ny http://www.kunovice.knihovna.cz/, e-mailem na adrese knihovna@mesto-kunovice.cz, telefonicky na sle 572 549 467 a na profilu knihovny na Google+ Hlasovn probh do 6. 2. 2015.

  Podrobnosti na spolecne.ochrance.cz nebo u Mgr. Weisbauerov (542 542 347, weisbauerova@ochrance.cz).Pijte se informovat o monostech, jak hjit sv prva.

  Informan osvtov setkn je realizovno v rmci projektu Spolen k dobr sprv (CZ.1.04/5.1.00/81.00007), kter je financovn z prostedk ESF prostednictvm Operanho programu Lidsk zdroje a zamstnanost a sttnho rozpotu R. Pjemcem a realiztorem projektu je Kancel veejnho ochrnce prv.

  ZAJMTE NS

  Firemn hodnoty zvyuj atraktivnost

 • strana 72/2015

  kunovjan

  Ti krlov i letos zavtali do Kunovic. Meme se o tom pe-svdit na veejch dom, kter pi sobotn tkrlov obchz-ce mal krlov navtvili a na n napsali oznaen K+M+B 2015. A nebyl to v sobotu 10. ledna kol vbec jednoduch, protoe lilo jako z konve. Nai kolednci, posleni vbornou sndan, se vak nenechali poasm odradit. V Kunovicch jich tradin kole-dovat pilo mnoho a podailo se jim vybrat celkem 154.339 K.

  stka opravdu vysok byla pedna Ing. Jimu Jakeovi, editeli Oblastn charity Uhersk Hradit. Vem tdrm drcm dkujeme nejen za pspvek do poklad-niky, ale i za sladkosti pro kolednky. Podkovn pat tak vem, kte se popatnct v naem mst podleli na organizaci sbrky, ale tak rodim kolednk a vedoucm skupinek.

  Za vechny organiztory sbrky Mgr. Andrea Olbertov

  Msto Kunovice mlo k 1. lednu 2015 celkem 5 512 obyvatel, z toho 2 886 en a 2626 mu. Poet obyvatel Kunovic tedy oproti loskmu roku mrn poklesl, nejedn se vak o nijak dramatic-kou zmnu, nebo v mezironm srovnn ubylo 17 osob. Tetm rokem po sob se v Kunovicch, vlastn spe Kunovjankm, naro-dilo mn dt, ne kolik osob zemelo. Pozitivnm momentem je skutenost, e poet narozench dt stoupl a je nejvy od roku 2010. Tak rozdl mezi potem zemelch a narozench je nejni od roku 2010.Stle pokrauje dlouhodob trend vyho potu nov pihle-nch obyvatel k trvalmu pobytu oproti potu odhlench. Vjim-kou je v tomto smru ve sledovanm devtiletm vbru rok 2011, kdy se z trvalho pobytu odhlsilo o 11 oban vce, ne bylo tch, kte se v onom roce pihlsili. Meziron se poet obyvatel Ku-novic touto formou zvil o 37 obyvatel to jsou v podstat dv

  tdy zkladn koly.Vzhledem k tomu, e se zsadnm zpsobem zmnil systm pe-dvn dat, nemme tentokrt k dispozici poty uzavench a roz-vedench satk. Tko vak meme pedpokldat, e by v Ku-novicch nastala v tto sfe njak zsadn zmna trendu. Vme, e tato data asem zskme z podklad zpracovvanch eskm statistickm adem a v tom ppad budeme tene informovat, jak se vci kolem satk maj.Pipojen tabulka zobrazuje pohyby obyvatelstva v Kunovicch za poslednch devt rok. Vyplv z n, e se zejm stle vce se lidem chce do Kunovic, ne z nich. Co by za podobnou zprvu dali starostov (vm, e i primtoi by se nali) cel ady mst a obc!

  Zdenk Kuera s vyuitm podklad S a ve spoluprci s Annou Skalkovou, evidence obyvatel M

  Kolik maj Kunovice obyvatel?

  Tkrlov koledovn bylo spn

  KunOviCe pOhyB OByvatelStva v leteCh 2005-2013Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  poet obyvatel celkem 5 341 5 423 5 500 5 498 5 504 5 499 5 501 5 529 5 512

  narozen 58 60 65 50 46 42 41 47 50

  mrt 64 54 51 55 55 40 61 61 53

  pihlen k trv. pobytu 181 148 159 96 113 101 96 95 135

  Odhlen z trv. pobytu 96 110 103 72 98 112 75 72 98

  Satky 24 38 33 37 29 26 24 28 ??rozvody 15 7 20 14 20 21 14 10 ??

 • kunovjan

  strana 8 2/2015

  Zlat oek je celosttn sout uren ikovnm, talentovanm dtem do patncti let a v loskm roce se konal jej estnct ronk. Do soute se mohou pihlsit dti a kolektivy, kter vy-tvo nebo uin nco vjimenho, dosh-nou spchu nebo vynalo mimodn sil v ktermkoli obo-ru i zjmu. Zast-uj se j dti rznho vku, nen podstatn, zda je dt obdaeno talentem hudebnm, vtvarnm i jinm, zda doshlo spch v oblasti chovatelstv i matematice, ani ne-mus bt sportovnm ampinem ve sv kategorii. Poadate-lem soute je Zlat oek spolen s Na-danm fondem Zlat oek, ti vybraj jej astnky. Vyhlaov-n vtz a pedvn cen vysl esk tele-vize, partner Zlatho oku, pravideln na Nov rok. Kunovice mly v prv skon-enm ronku soute sv zstupce. Uitelka Zkladn koly U Plenice Andrea Olbertov pihlsila do soute celou tdu 5.A, v n a do loskch przdnin psobila jako tdn uitelka.

  Jak vs napadlo pihlsit celou tdu a co bylo hlavnm dvo-dem?Na webovch strnkch soute jsem vidla kritria pro soutc i jejich nominan profily a napadlo mne, e v Kunovicch je jedna skupina dt vskutku mimodn moji bval ci z dnen 5.A. Do pihlky jsem napsala, e nemme dn diplomy ani me-daile ze sout, ale e mme kamardy v Domov pro zdravotn postien Na Blince, a e mme chu jim velijak pomhat.

  Jak k tomu dolo?Sv ky vodm do domova Na Blince piblin patnct let, ale tenhle kolektiv se k tmatu pomoci hendikepovanm posta-vil pln jinak, ne ostatn. Oni tu nabdku postupn pijmali, a se pro n stala samozejmou. Postupn poznvali obyvatele domova, postupn ztrceli ostych i jist druh strachu. Poznali, e ti lid jsou sice jin, ale dok s nmi komunikovat a um se radovat jako my, i kdy to maj v ivot t. Ctila jsem ze stra-ny dt zjem a ony samy do naich nvtv na Blince zaaly vnet sv npady co bychom mohli spolen dlat a podobn. Z toho vznikla mylenka rznch aktivit v domov i ve kole a tak spolench projekt. Podat samotnou pihlku, do toho m hecovala moje maminka, jinak vedouc Chrnn dlny Lidu-mila v Uherskm Hraditi. Sama jsem byla na pochybch, zda to, co s dtmi dlme je vskutku tak mimodn, pipad mi to naprosto samozejm, proto o podan pihlce nikdo nevdl.

  eknte, m byl a zejm stle je kolektiv 5.A ve vztahu k lidem z Blinky mimodn?Zaala jsem tam s nimi chodit od prvn tdy a ten vztah ml n-jak vvoj a gradoval v prbhu 3. ronku. U ns ve kole tehdy

  probhal projekt, kter ml podpoit vuku matematiky formou jejho zapojen do bnho ivota a souasn jsme tehdy pipra-vovali tak spolen vlet s kamardy z Blinky. Dti se na mate-

  matickm projektu pod-lely opravdu mimodn v jeho rmci vymyslely, zprodukovaly a zorga-nizovaly vlet pro sebe a hendikepovan kama-rdy: samy si objednaly vlet i autobus, potaly kolik ujedeme kilometr, kolik budou stt pohonn hmoty, naplnovaly jak vybaven budeme pote-bovat do autobusu, co budeme potebovat v l-krnice zkrtka vech-no. Dlo se tak v rmci vuky matematiky a dti se do tch hodin opravdu tily. Na vlet s nmi jely krom dcek z Blin-ky i dti z paraleln tdy a bylo zajmav pozo-rovat, jak se postupn vichni naprosto piro-zen promsili. Zcela ne-

  uviteln bylo, kdy dti z m tdy dokzaly napklad z Ilonky z Blinky vydolovat matematickou slovn lohu: Za jak dlouho dojde velbloud do Hradit?

  Jak se s takto intenzivnm ptelstvm s hendikepovanmi lidmi vyrovnvali rodie vaich k?Postupn, nkte se zastnili naich spolench aktivit, ve fin-le nm pomhali i s vletem a nvtvami na Blince a mm zpt-nou vazbu, e byli rdi za to, e se jejich dti mohly do neho podobnho zapojit. A nejvt radost mm z toho, e nkter dti u dneska chod Na Blinku za svmi kamardy samy a e aktivita m nkdej tdy se postupn pen na celo kolu.

  No a co bylo dl s Okem?Jednoho dne mi zazvonil telefon a pan Rakov, editelka Nada-nho fondu Zlat oek, mi sdlila, e Tda pln pohody tak jsme si s dtmi kali a v pihlce jsem je tak i nazvala postou-pila mezi ticet finalist. Na chodb jsem potkala dcka ze svoj bval tdy. Se slzami v och jsem se jim tu zprvu pokouela sdlit, jene oni chvilku nevdly, o co jde, protoe o pihlce opravdu nikdo nevdl. Radost byla velik jak jinak?Pijeli za nmi z brnnsk televize, nateli vlastn celou sobotu. Udlali jsme si ve kole prty, pily holky z Blinky, veho se s nmi zastnila i nov tdn uitelka, kolegyn Renata Jozekov, kter pevzala tafetu a pokrauje s dnes ji svmi ky v kon-taktech s Blinkou. V nedli za nmi pijela editelka Nadanho fondu Zlat oek, dlouho s nmi mluvila a pozvala ns na nat-en do Brna, kter se konalo 7. prosince a seznmila ns s tm, co se bude dt v televizi. Bylo zejm, e se j u ns lb, a e je z na prce naden.

  Take jste jeli do Brna na finle, je to tak?Pesn. Jelo jedenct dt s rodii a tak Ilonka a Eva z Blinky. V televizi jsme li vichni nejdv do maskrny napudrovali nm

  Zlat oci od Plenice aneb Cena pro Tdu plnou pohody

  DOKONEN NA STR. 9

 • strana 92/2015

  kunovjannosy a nalili ns skoro jak filmov hvzdy. Dcka se ve studiu chovala vborn, nebyly putiky, ale ani banda rok vd jak se kde chovat. Strvili jsme tam cel den, rodie nm zajiovali zzem, pan uitelka Jozekov se starala o tvr atmosfru ve studiu jsme palikovali a skldali origami, dlali jsem rozhovor do rdia Junior bylo to nron, ale moc pkn. Setkali jsme se i s patrony soute Danielou Psaovicovou a Jim Mdlem (ten dokonce podal nae dti o oplatek, protoe pr ml hlad!), dcka si to moc uvala. Vyhlaovn vtz pilo v deset veer, ale jet ped tm jsme museli vybrat dva zstupce, kte by si ppadn doli pro ocenn. Jak vybrat dva z jedencti???Kdy poadatel pili s otzkou, co bychom dlali s cenou (10 tis. K), kdybychom nhodou vyhrli, zaala jsem v skrytu due vit, e to dopadne dobe. Ale a do posledn chvle jsme ne-vdli, jestli se dostaneme mezi destku Zlatch ok, kte jsou zcela rovnocennmi vtzi soute.

  V em ale spovalo to soutn finle?Vlastn v samotnm naten poadu, kter se odvyslal v televizi. Ale bylo to vechno zorganizovan tak, e a do posledn chvle nikdo nevdl, kdo uspl a kdo nikoliv. A dodaten jsem si uvdomila, e kdy jsme vyjdli do Brna, bylo u vechno dan, jen jsme o tom nevdli.Kdy ns potom vyhlsili mezi vtzi, byla radost na skupiny sly-

  et nejvc, samozejm jsem to oplakala a myslm, e i rodie ptomn ve studiu na tom byli v tom okamiku dost podobn. Byl to neopakovateln zitek. Hned v deset veer jsme volali panu editeli Tvrdoovi a ten okamit napsal zprvu na n kol-n web, e se prv do Kunovic pev Zlat oek. Cenu nm pedval ministr kultury Daniel Herman, ktermu se nae innost moc lbila a slbil nm pomoc v ppad poteby. Dostali jsme ek na 10 tisc korun z rukou Jaroslava Fidrmuce, nmstka mi-nistra kolstv. Tato odmna je ale vzan na vyuit v oboru, se kterm jsme se soute zastnili. V naem ppad to znamen, e penze meme utratit ve prospch Blinky. Rozhodli jsme se tedy uspodat spolen koncert Domova Na Blince se Zkladn kolou U Plenice, kter se uskuten 29. kvtna. Vme, e se ho zastn i rzn host a e vichni spolen strvme krsn a pjemn kvtnov odpoledne, kter budeme financovat z v-hry ve Zlatm oku.

  la byste do toho znovu?Do stejn eky se ned vstoupit dvakrt, ale stle znovu povedu dti k poznn, e hendikepovan lid jsou stejn jako my, i kdy jsou trochu jin.

  Dkuji Vm za rozhovor a peji hodn ok.Zdenk Kuera

  Aircraft Industries, a. s., postoupila do druhho kola soute Euro-pean Business Awards, kter kadoron oceuje evropsk spo-lenosti podle rznch aspekt v nkolika kategorich (nap. v-znamn nrsty prodej za dan obdob, rstov trendy v dovozu i vvozu svch produkt, efektivn zamstnaneck politika, pozi-tivn vztah k ivotnmu prosted apod.). V tto fzi soute hlasuje veejnost na zklad prezentanch vide pipravench soutcmi firmami dle danch kritri. V rmci esk republiky bojuje ve dru-hm kole 16 spolenost o titul Nrodn ampion R.European Business Awards je iroce uznvanm ocennm pro nejdynamitj spolenosti v Evrop, hodnotcm jejich profesio-nalitu, inovace, spn podnikatelsk i etick pstup a udluje se od roku 2007. Soute se me zastnit kad spolenost nez-visle na sv velikosti a oboru. Vtzov European Business Awards se stvaj vzorem a inspirac pro ostatn evropsk firmy. Do dru-

  hho kola soute letos postoupilo 709 firem reprezentujcch 33 evropskch zem.Pracovnci jednoho z nejvtch zamstnavatel v regionu jist ocen, pokud by zskali hlas svch krajan. Spolenost Aircraft In-dustries, a. s., v souasnosti zamstnv cca 1 000 lid a aktivn spolupracuje s mstem Kunovice a podporuje ostatn neziskov subjekty ve svm okol. Svm hlasem mohou oban Kunovic pi-spt ke zviditelnn svho msta v evropskm kontextu, jakoto sdla vrobce legendrn L 410, kter se proslavila po celm svt. K hlasovn mete povzbudit i Vae znm, ppadn se mete

  s Aircraft Industries, a. s., spojit na socilnch stch facebook a linkedIn.Video (cca 3 minuty) a on-line hlasovn je veejnosti pstupn do 24. nora 2015 na strnkch poadatele tto mezinrodn soute: www.businessawardseurope.com. Vzhledem k tomu, e webov strnky soute jsou v anglitin, uvdme pro lep orien-taci nvod, jak zhldnout video a ppadn hlasovat:- pomoc ipky najdte eskou vlajku, po kliknut na ni se vm zob-raz seznam vech 16 eskch soutcch firem. Po kliknut na nai spolenost se zobraz video, kter spustte ipkou na fotografii. Pokud chcete dt Aircraft Industries, a. s., hlas, vepite svou e-mailo-vou adresu a odelete pomoc vote. Na zadan e-mail pijde odkaz, na nj je poteba kliknout pro potvrzen vaeho hlasu. Pokud toto potvrzen trv del dobu, mete bt vyzvni k zadn pihlaovacch daj do soutnho systmu, kter obdrte spolen s odkazem. Z jedn e-mailov adresy me bt odesln pouze jeden hlas (pro hlasovn mete pout firemn i soukrom e-maily).Kdokoli me volit svho favorita a svm hlasem mu tak vyjdit sympatie a podporu. Vm, e ei, a oban Zlnskho kraje pe-devm, dovedou ocenit vsledky a pnos jedinho eskho vrob-ce dopravnch letadel, s pvodnm nzvem LET Kunovice, pro esk leteck prmysl a vyjdit tak ctu a ocenn vem pracovnkm, kte se bhem tm osmdestilet a pohnut historie tto spole-nosti o tyto vsledky zaslouili, uvd v souvislosti se sout Ilona Plkov, generln editelka spolenosti Aircraft Industries, a. s.Adrian Tripp, CEO soute European Business Awards, jet upesnil: Letonmi snmky se prezentuj ty nejspnj a nej-stabilnj evropsk spolenosti a my vme, e kad, kdo se za-jm o obchodn dn, si najde chvilku, aby se na videa, jak u ze sv anebo jin evropsk zem, podval a dal svj hlas.Mnoho evropskch zem bude v tto souti zastoupeno svmi nrodnmi ampiony, kte budou pokraovat do dalho kola, aby bojovali o titul Evropsk ampion. Rovn o nm bude rozhodovat veejnost. Paraleln s veejnm hlasovnm probh volba mezi odbornky, kter m tak dv fze. Nejprve bude zvoleno 100 nej-lepch z cel Evropy a z nich pak bude odbornky volena jedin spolenost. Vsledky obou st soute, jak z veejnho, tak od-bornho hlasovn, budou slavnostn vyhleny v kvtnu 2015.

  Nora Strdalov

  Dejte Aircraft Industries svj hlas!

 • kunovjan

  strana 10 2/2015

  PozvnkA nA seminJak sprvn vyplnit daov piznn Fo za r. 2014 Kdy: 6. 3. 2015 od 9:00 do 13:00 hodKde: Podnikatelsk inkubtor v Kunovicch pednkov slLektor: Mgr. Eva Kolov, Ph.D., UTB ZlnCena: pro astnky zdarma

  Semin je uren pro podnikatele, etn, ekonomy a irokou veejnost, kte by chtli vyplnit daov piznn sprvn bez chyb.Po semini je mon konzultace.

  Clem semine je sprvn vyplnn daovho piznn FO.

  Obsah semine: kdo je poplatnkem dan z pjm fyzickch osob co tvo zklad dan rozbor jednotlivch druh pjm nezdaniteln sti zkladu dan slevy na dani a daov zvhodnn na dti vdaje daov uznateln daov piznn

  Pro astnky semine bude k dispozici podkladov materil.V ppad Vaeho zjmu zalete prosm rezervaci na: o.blahova@pik-pd.cz

  NoV RoZMRVaehopodnikn

  cestovatel Bob stupka srden zve na besedu

  pataGonIe - zM na konCI svtapovdn a promtn fotografi

  25. 2. 2015 od 17.00 hod.kunovice Pansk dvr

  - od subtrop a po ohovou zemi- jezera, hory, ledovce, pampy...- nejkrsnj nrodn parky Jin Ameriky

 • strana 112/2015

  kunovjan

 • kunovjan

  strana 12 2/2015

 • strana 132/2015

  kunovjan

 • kunovjan

  strana 14 2/2015

 • strana 152/2015

  kunovjan

  Ji nkolik let jsem ml v plnu vrtit se do dob, kdy rody oznaujc se z Kunovic nebo na Kunovicch hospodaily nejen v samotnch Kunovicch. Do doby, kdy se pedstaven Kunovic bohatstvm a-dili mezi devt nejbohatch rod na Morav. O historii Kunovic koluje mnoho povst a zkazek. Hrad i tvrz (Kunov?) stval na mst nynj koly U Plenice, rozprostral se k Pastoukm, k ulici Na Vale a V Grni. Jet kon-cem padestch let byl patrn zbytek pkopu i valu, kter byl vybudo-vn k ochran hradu. Smrem k Ol-av byl hrad chrnn pirozenm bainatm prostorem ped vstupn brnou. etn nlezy dokldaj, e hradby v tu dobu devn konily strn v v mstech kiovatky ulic V Grni a Na Zelnikch. e v tchto mstech stvalo opevnn msto, do-kld i nlez msk kamenn koule, kter se vystelovala vrhala na dob-van objekty velkm metacm prakem. Tak se na tchto mstech dajn na-ly msk penze.Pi amatrskm przkumu se podai-lo objevit zbytky chodeb. Pozdji byla z jedn sti chodby vybudovna ko-vrna. Domnnce, e v tchto ms-tech konily hradby, nahrv nlez kosternch pozstatk asi ticeti lid. Na kostech bylo poznat, e mrtvo-ly byly zasypny vpnem. Lid, kte zemeli na mor nebo dal epidemie, bvali pohbvni mimo osady nebo jako v tomto ppad a za hradbami. Poddan si prvn pbytky stavli v ms-t kunovickho Starho Msta. V roce 1319 vpadl na Moravu Matou Trenansk. Tehdy byly Kunovice vy-pleny a cel lehly popelem. A krl Jan Lucembursk a Jindich z Lip jeho vojska tvrd a krvav porazili a zahna-li na tk. Hnv a zloba se obrtily na tvrz i krlovsk hrad v Kunovicch, kter nechal krl zboit, aby majitel hradu ji vce nekodili Hraditi a ni-kdy ji neml bt znovu vybudovn. V letech 1540 a 1542 byl tehdej vldce Hynek ze Zvole a na Kuno-vicch upozorovn, vetn vstrah od krle i zemskho hejtmana, a ne-ch zabezpeit tvrz tak, aby zem ke kod nepila. Z Uher na Moravu a do ech toti dolhala stle astji hrozba tureckch tok.

  Zvon sv. Barbory byl ulit v roce 1614 pravdpodobn mistrem zvona-skm Dontem Schrttrem (retrem) z Hostinnho spolen s menm zvo-nem sv. Anna (zvon sv. Anna byl za-brn pi vlench rekvizicch v roce 1917). Zvony nechal z pvodnch zvon odlt pro eskobratrsk sbor Ladislav Velen ze erotna se svou manelkou Bohunkou z Kunovic. Bohunka byla dcerou bohatho Arkleba z Kunovic, na Uherskm Brod a Hluku. Kdy Bohunka v roce 1614 zeme-la, Ladislav Velen se za dva roky oenil s hrabnkou Albtou z Thurnu. Nad erbem Bohunky z Kunovic je na zvonu npis: Vro-

  zen pani pani bohvnka/ zerotinska rozen/ z kvnowitz na petslwi/ trebove morawske/ a zabrzeze. Zvon sv. Barbora se tyikrt sthoval bhem svtovch vlek a bhem nsilnho rekvrovn zvon pro vojensk ely. A v roce 2000 se vrtil na v kostela, pro kter byl ped 400 lety ulit. Kostel, kter zaloili templi, byl mezi archivnmi materily objeven ve druh polovin 15. stolet a zasvcen byl sv. Ki. V obdob reformace byl vyuvn jed-

  notou eskobratrskou. Zvon sv. Barbora je povaovn za nejv-znanj zvonaskou pamtku na severn Morav. V roce 1942 byl zvon na farnm kostele sv. Bartolom-je a od roku 2000 je umstn na svm pvodnm mst. Zvon sv. Barbora m prmr vnce 99 cm a hmotnost pi-blin 700 kg (14 cent) a pi de-ru zn majesttnm zkladnm tnem a 1. Zvon je zdoben v pozdn rene-sannm manristickm slohu a vzdo-ba je ojedinl. Zvonov stolice ve vi sv. Barbory je z roku 1794.

  Mal zmnka o podlu pn z Kunovic v pi o zdrav. Msta musela dbt hlav-n o tzv. komunln hygienu vetn zajitn vodnch zdroj, istn mst a uzavrn hradeb pi vypuknut epi-demi. V ranm stedovku existovaly jen funkce osobnch lka panovnka a hlavn pednch len svtsk a cr-kevn feudln lechty. V naem kraji v roce 1563 byl rodinnm lkaem Jeticha z Kunovic, kter sm tak stu-doval lkastv, vdesk lka Petr Re-umundus, kter sdlil na nov uprave-nm zmku, tvrzi v Hluku. V Uherskm Hraditi, tehdy vznamnm krlovskm mst, se objevuj zmnky o lkach a v 17. stolet. Do t doby slouil v Uher-skm Hraditi mstsk pitl a lzn hlav-n jako sociln zazen. Prvn zmnka o pitlu s kapl sv. Albty v Uherskm Hraditi pochz z roku 1362. Zaklada-telsk nadace vtinou nestaila k tomu, aby pitly mohly plnit sv koly, tak se obas stvalo, e bvaly obdarovvny dle mstnch tehdejch zvyklost vno-sy na polnostech i pennmi dary. Jindich z Krava a na Kunovicch hra-diskmu pitlu daroval v roce 1413 louku v Kunovicch pro vnou pamt-ku du svch pedk a vyhrazoval si, e pjmy z darovan louky dostanou jenom chud a dn knz toho pit-lu. Dohled msta nad hospodaenm

  pitlu byl pln nedostaten a dotace nebyly vyuvny jen ve prospch chudch i pitlu. V roce 1582 dokonce musela zash-nout kancel zemskho podkomo, protoe budovy pitlu byly ve patnm stavu, penze se nedostvaly k chudm a pe byla zanedbvna.

  Jaroslav Olbert st.

  Stpky z historie aneb Ze uplku o dob minul

  bohunka z kunovic

  ladislav velen ze erotna

 • kunovjan

  strana 16 2/2015

  Listopad 2014Kateina Obalov, 92 let

  Prosinec 2014Jaroslav Kovak, 92 letJan Hrub, 80 let

  IVoTN JUbIlEA NAICh SPolUobAN

  V uplynulch mscch oslavili sv ivotn jubilea tito nai spoluoban:

  VEM JUbIlANTM SRDEN blAhoPEJEME!

  Leden 2015Marie Smitkov, 90 letMarie Jurskov, 75 let

  nor 2015Marie Nemov, 80 let

  Upozorujeme obany (pop. jejich rodinn pslunky), e v ppad zjmu o zveejnn jubilanta anebo vro satku v msnku Kunovjan, ppadn pijet oslavenc na radnici, je nutn vyzvednout na matrice Mstskho adu v Kunovicch Do-taznk k ivotnmu jubielu i Dotaznk k vro svatby. Oba formu-le jsou k dispozici tak na webovch strnkch msta Kunovice (www.mesto-kunovice.cz), Bli informace pod matrikka Ivana Ln, tel.: 572 432 712, mobil: 602 596 625,e-mail: ivana.lucna@mesto-kunovice.cz.

  mil

  Vznamnho ivotnho jubilea se dov nemn vznamn spolupracovnk redakce mst-skho zpravodaje Kunovjan

  pan Jaroslav Olbert

  Redakn rada peje jubilantovi do dalch rok hodn zdrav a spokojenosti a tak neutucha-jc autorskou invenci.

  V obdivuhodn svesti se dov 80. narozenin

  pan Marie NemovDo nedvna byly zkusky a dorty z jejch rukou lahodnou ozdobou mnoha rodinnch slavnost, oslav i svateb a ona sama se tak podlela na zdaru tchto akc.Vichni, kdo mli to poten ochut-nat, pej do dalch rok hodn zdrav tst a spokojenosti.

  sportovn klub t-GYmzahuje v kunovicch provoz novho fitness centra v Dom zahrdk v ulici Pod valy

  zaviit si u ns mohou mui i eny v pondl - ptek od 15 do 21 hodin

  veker cvien probhaj pod vedenm dipl. trenra Antona Podkubky.

  www.tonysport.cz

  Hzenkky sHk kunovice vs srden zvou na ples sportovc

  iBinkY

  kDY: 21. nora 2015od 20 hodinkDe: sportovn hala kunovice

  k tanci a poslechu hraje skupina

  kumPnivstupn: masky 50 k, bez masky 100 k

  BoHAt tomBolA,

  oBeRstven zAJitno!

 • strana 172/2015

  kunovjan

  XVIII. PlES MSTA KUNoVICE

  Chodili spolu z ist lsky... vodn pse z filmu Starci na chmelu zahjila leton ples, kter se tmaticky nesl v duchu sladkch edestch

  Prvn slo na parketu patilo veden msta Kunovice starostce Ivan Majkov a mstostarostovi Pavlu Vardanovi. Klapalo jim to jako na ad!

  Celm veerem provzela dvojice Kunovjanek, kter opt osvdily svj komediln talent - Bra Dojr Majkov a Kateina Hakov

  Tanen vystoupen v podn tanenk souboru Cifra byla ukzkou, ale i vukou tanc, o nich mnoz dnen mlad pouze slyeli - twist, rocknroll a bossanovu

  Tombola byla tradin hojn a jej plnon vydvn je vdy velmi oekvanou chvl - inu vichni si rdi hrajeme...

  Ples, to je pedevm tanec, tanec a jet jednou tanec! Letos si ho nvtvnci uili opravdu bohat a s chut - parket byl stle pln.

 • kunovjan

  strana 18 2/2015

  Ptiletka v Domov za tjemiDomov pro osoby se zdravotnm postienm Na Blince oslavil v lo-skm roce 20. vro sv existence. V tchto dnech se zavruje na Blince vro o nco krat, nikoliv vak nevznamn. Pavel Haek nastoupil do funkce vedoucho domova prv ped pti lety, 1. nora 2010. ada spoluoban jej zn nejen jako vedoucho z Blinky, ale i z dob jeho dlouholetho psoben na hradisk prmyslovce, kde se s nm setkvali bu jako studenti, ppadn jejich rodie.

  Kudy se ubral v profesn ivot a jak se stalo, e jste dnes vedou-cm domova pro osoby se zdravotnm postienm?M ivotn cestiky byly v tomto smru ponkud kivolak. Jsem vy-uen jako mechanik elektronickch zazen v Lipnku nad Bevou, kde jsem pi zamstnn absolvoval tak elektroprmyslovku a nako-nec spn zdolal i strojainu na Vysokm uen technickm v Brn. Vdycky jsem studoval tam, kde jsem mohl, kde mne byli ochotni pi-jmout. Udlal jsem sice spn zkouky na hradisk gymnzium, ale m studium zde nebylo douc. Chvli to vypadalo, e je mon m dal- vzdlvn u konce, ale nakonec, snad zenm osudu, jsem se zaal uit opravovat rdia, magnetofony a televize. Spe ne zen osudu to ale byla nae sousedka, sekretka editele Jakosu a skutenost, e jim na posledn chvilku nkdo vypadl z tohoto oboru. By jsem do t doby o elektrice vdl pouze to, e rovka se mus zaroubovat, aby svti-la. Rodie byli zamen humanitnm smrem, oba pedagogov, jejich sourozenci pevn lkai, nikdo v rodin nebyl technickho zame-n. Uenm i nslednou prmyslovkou jsem se vak nakonec prokousal velmi dobe, a proto jsem po jejich ukonen uvaoval o vysok kole. Druh polovina 70. let nebyla z tohoto pohledu pro lidi mho typu zrovna nejastnj. Nakonec jsem spn sloil zkouky a byl pijat na Vysokou kolu ekonomickou v Praze. Le konen slovo mli sou-druzi na OV KS v Uherskm Hraditi, kte rozhodli, e lovk jako j pece neme studovat takovou vysokou kolu. Take jsem se pomalu zaal chystat na vojnu. Pr tdn ped narukovnm jsem ale obdrel, pr vzhledem k dosavadnm vbornm studijnm vsledkm, nabdku ke studiu na strojn fakult VUT v Brn. O strojain jsem sice nevdl dohromady tak tm nic, ale el jsem to zkusit, vojna pece neutee. A tak jsem se stal strojnm inenrem se zamenm na teorii tven. Po ron vojn jsem nastoupil v Mesitu jako vvojov pracovnk a v dalm roce (1987) jsem dostal nabdku od editele Stedn prmyslov koly v Uherskm Hraditi a dlouholetho zpvka Hradianu Joky Pilta, abych zde uil odborn strojrensk pedmty. Nabdku jsem s radost pijal a setrval jsem zde dlouhch tiadvacet rok. Mon bych tam byl dodnes, ale jaksi jsem nemohl pochopit nsledn sluovn kol a obo-r v nich a hledal jsem monost zmny. U mne to tam tak netilo, ne-byl jsem tam rd, vytratil se mi jaksi genius loci prmyslovky v Hraditi. Sv nov psobit jsem nael pmo ve svm roditi a bydliti, v Ku-novicch. Dlouholet vedouc Domova, pan Eva Kyselkov, odchzela do dchodu, j jsem se pihlsil do vbrovho zen a uspl v nm.

  D se srovnat vae pedchoz a dnen psobit?V mnoha vcech jsou to zcela odlin svty, spolenm jmenovatelem je vak prce s lidmi. Ve kole m to hodn bavilo, zejmna v zatcch, kdy mli studenti opravdu chu se nco nauit. V 90. letech dostala zele-nou gymnzia a humanitn studijn obory, vznikla tak ada novch kol, a ji sttnch i soukromch, nkdy bych ekl, e i dost nekoncepn. Na zatku tohoto stolet se vrazn snila monost vbru student a spolu s nezjmem o technick obory dolo k poklesu rovn pij-manch student. Ve kole jsem jako statutrn zstupce editele dil kolektiv nkolika destek vysokokolsky vzdlanch pedagog, tady dm kolektiv 55 pracovnk. Dleit je skutenost, jak lovk ke sv prci pistupuje, jak si pln sv povinnosti a tak zda je ochoten dt j i nco navc, pro-toe v obou ppadech je to teba. Na prmyslovce bylo nkolik stovek student, tady je to 63 zdravotn hendikepovanch dt a mladch lid. A ti dok, i pes sv zdravotn postien, zcela osobitm zpsobem

  nabt sv okol zvltn energi. Svou roli zde hraje jist i vdom, e oni jsou ti, za n se mnohdy nem kdo postavit, jsou zraniteln a sami vlastn bezmocn. Proto se sname budovat ten n Domov takov, aby v nm byli opravdu spokojen a astn. Vdom, e pomhte pr-v takovm lidem je opravdu velk motivace pro vekerou na in-nost. Ona to nen ani tak prce jako spe posln, pokud to lovk takto nechpe, je obtn pracovat v socilnch slubch. Vdom, e lovk pomh tm, kte to opravdu potebuj, protoe prost v ivot nemli tolik potebn tst, je posilujc, ale i zavazujc. Potkme se pitom s celou adou pekek napklad se stle rostoucm papro-vnm, kter ns odvdj od podstaty na prce a od naich klient. Chpu, e administrativa je dleit a m v kadm systmu sv msto, ale co je moc, to je pli.

  Pekvapilo vs nco na prci v socilnch slubch?Tko jsem mohl bt pekvapen, protoe jsem piel do zcela novho prosted. Pekvapilo mne vak, e i klienti s nejtm kombinovanm postienm si toho hodn pamatuj, dok svmi, by mnohdy velmi omezenmi, projevy dt najevo sv pocity i poteby, a e vtina klien-

  t, jm to zdravotn handicap dovol, doke vytvoit krsn obohacu-jc hmotn i nehmotn vci, pokud k tomu maj prostor a pleitost. Pipomenu v tto souvislosti napklad vtvarn innosti naich klient, i aktivity divadeln skupiny, s nimi se veejnost me setkvat pi rznch pleitostech.Na zatku jsem si ani neuml pedstavit, jak prv v uvedench sou-vislostech prce lovka vthne a dodv mu energii ke kadodennmu pekonvn problm a pot veho druhu. Samozejm, e by se to nedailo bez kolektivu obtavch spolupracovnk, pro n je prvoad spokojenost naich klient.

  Blinka prola za posledn lta celou adou zmn. Kter z nich byla pro fungovn domova nejpodstatnj?Nejhmatatelnj je zcela jist pstavba novho dvoupodlanho objektu s 11 dvoulkovmi pokoji a dalm zzemm, jm jsme rozili prostory pro nae fungovn i pro bydlen klient. Do t doby jsme mli k dispozici uitnou plochu bval matesk koly, je sice prola rznmi pravami a dostavbami, ale stle se jednalo o omezen prostor. Dky novmu ob-jektu se vrazn zlepila kvalita bydlen klient a to bylo tak zmrem cel tto investin akce. Mn viditelnm, ale nesmrn dleitm zazenm je dopravn systm uren k pemisovn imobilnch klient na II. oddlen, dky nmu je oetujc personl me bez vtch problm a morn fyzick nma-hy pemstit z lka napklad do koupelny, do vany a podobn. A pak tak vybudovn proitkov mstnosti (snoozelen), v n se vborn ct zejmna ti nejvce zdravotn handicapovan.Ne vechno me bt hmatateln a pitom je to tak dleit. Mm velkou radost tak za irok kly terapi, kter dnes naim klientm nabzme.- napklad muzikoterapii, arteterapii i canisterapii.

  DOKONEN NA STR. 19

  Ptiletka v domov za tjemi

  vnon besdka na blince

 • strana 192/2015

  kunovjanMte pocit, e se vnmn hendikepovanch spoluoban za posled-n lta zmnilo?Urit. Jsem rd, e n Domov se svmi obyvateli ale obecn vichni handicapovan jsou veejnost stle vce vnmni jako nedln soust naeho msta i cel spolenosti. Je to nepochybn dsledek ady akti-vit, ale zejmna vborn spoluprce s mstskm adem, se zkladnmi i mateskou kolou, ale tak s hzenkkami, fotbalisty, hasii i mstn farnost nebo naimi patronkami - Tetikami. Rovn cel ada firem a spolk podporuje nai innost. Zatm poslednm dkazem tto spo-luprce a podpory je nov sociln automobil Dacia Dokker, kter jsme dostali prostednictvm spolenosti KOMPAKT s.r.o., eskomoravsk reklamn agentura. Je financovan vce ne tictkou regionlnch firem, z nich tm tetina sdl na zem Kunovic.Svou roli se zaleovnm obyvatel Blinky do ivota v Kunovicch urit sehrly i informace o Domov prv na strnkch Kunovjanu. Mm clem bylo pravideln seznamovn veejnosti s bnm ivotem v Domov obklopenm tjemi, se vemi radostmi i starostmi. Napt bych chtl o naem it informovat v lncch, je budou vychzet v intervalu t msc, aby na strnkch Kunovjanu dostali prostor i dal

  potenciln pispvatel, kte budou chtt informovat sv spoluobany o tom, co se ve mst dje.

  Bav vs to, co dlte?Bav, zpotku mne dokonce bavilo velice moc. Musm vak piznat, e naden z obdob prvnch zhruba t rok troku vyprchalo. Stl boj o finance a ji zmiovan bobtnajc administrativn zt je opravdu nkdy ubjejc. ada zmr a pln skon mnohdy prv na penzch i pstupu instituc, kter o problmech rozhoduj. Je ale poteba jt dl a energii erpat prv od tch naich dcek!

  Co byste si pl, aby se splnilo bhem dalch pti let?Aby sociln sluby v obecn rovin mly vt prostor pro opravdu kon-cepn prci, aby na n byl dostatek financ. Abychom mli vce asu a klidu na individuln prci s klienty, abychom se nemuseli handrkovat se zdravotnmi pojiovnami kvli proplcen pe o nae klienty a hlav-n aby nm nai sponzoi, pznivci a ptel zachovali i nadle svou pze, protoe bez n se skuten neobejdeme.

  Peji vm, a se vechna vae pn ve prospch vaich klient spln a dkuji vm za rozhovor. Zdenk Kuera

  PONDL 2. NORA18:00 19:00 HOD. Potaov kurz (vkov neomezeno) Z erven cesta, uebna inforatiky

  TVRTEK 5. NORA 17:00 18:00 HOD. Hkovn (pro dospl i seniory) 1. patro Komunitnho centra

  PTEK 6. NORA 9:00 10:00 HOD. Cvien pro dti a rodie (cvien, kanky, psniky a hry pro

  dti od 2 let) 1. patro Komunitnho centra

  PONDL 9. NORA 18:00 19:00 HOD. Potaov kurz (vkov neomezeno)

  Z erven cesta, uebna inforatiky

  STEDA 11. NORA 15:00 17:00 HOD. Mda pro seniorky. I ve zralm vku lze bt ik.! (p Markta Kolekov ) 1. patro Komunitnho centraTVRTEK 12. NORA 17:00 18:00 HOD. Hkovn (pro dospl i seniory)

  1. patro Komunitnho centra

  PTEK 13. NORA 9:00 10:00 HOD. Cvien pro dti a rodie (cvien, kanky, psniky a hry pro

  dti od 2 let) 1. patro Komunitnho centra

  PONDL 16. NORA 09:00 12:00 HOD. Vlet do Herny tpnice nutn re-

  zervace msta na tel. 774 224 887, a to do 13. nora 12.00 hod.

  18:00 19:00 HOD. Potaov kurz (vkov neomezeno) Z erven cesta, uebna inforatiky

  KoMUNITN CENTRUM KUNoVICE NOR 2015

  TVRTEK 19. NORA 17:00 18:00 HOD. Hkovn (pro dospl i seniory) 1. patro Komunitnho centraPTEK 20. NORA 9:00 10:00 HOD. Cvien pro dti a rodie (cvien, kanky, psniky a hry pro

  dti od 2 let) 1. patro Komunitnho centra

  PONDL 23. NORA 18:00 19:00 HOD. Potaov kurz (vkov neomezeno)

  Z erven cesta, uebna inforatiky

  STEDA 25. NORA 15:00 17:00 HOD. PC, INTERNET, SKYPE aneb radme

  se s odbornkem (Mgr. Tom Ml-och)

  1. patro Komunitnho centraTVRTEK 26. NORA 9:00 10:00 HOD. Tvoen (pro dti od 2 let) 1. patro Komunitnho centra 17:00 18:00 HOD. Hkovn (pro dospl i seniory) 1. patro Komunitnho centra

  PTEK 27. NORA 9:00 10:00 HOD. Cvien pro dti a rodie (cvien, kanky, psniky a hry pro

  dti od 2 let 1. patro Komunitnho centra

  Bli informace k jednotlivm akcm budou prbn zveejo-vny na internetovch strnkch www.mestokunovice.cz, mstnm rozhlasem a nov tak na facebooku i na tel. 774 224 887, 725 481 913. Pokud by vm termny akc pro rodie s dtmi nevy-hovovaly, mete k nm do herny pijt kad vedn den vdy od 8.30 do 12.00 hod.

  Vra Huspeninov

 • kunovjan

  strana 20 2/2015

  V lidovm podn evropskm udruje se posavad starodvn oby-ej o letnicch, e chasa pestroj se za krle a krlovnu, za pr-vod jejich a zvltnmi obady napodob vyjednvn svatby krle s krlovnou, hledn enicha krle pro krlku a naopak; chod-vaj s prvodem po domech, pros za drky a vtipkuj, chvl i han hospode, jeho rodinu, ele. Slavnost bv zakonena honem po prchajcm krli a hozenm bu jeho, nebo vycpan postavy do vody, napsal ve studii o letnicovch zvycch z roku 1893 enk Zbrt, redaktor eskho lidu, jeden z naich prvnch badatel, kte zaznamenali s odbornm nhledem prbh jzdy krl a pokusili se o vklad jejho pvodu. A uvd, e se takov zvyky se provozo-valy v Nmecku, ve Francii, v Anglii, ve vdsku, v Norsku i jinde. A ovem, e obchzky s krlem o letnicch byly znmy tak Slova-nm. Mlde se ozdob ratolestmi a kvty, pestrojuje se za krle a krlovnu, zakrytou zvojem, za jejich komonstvo, jezdv nebo chod se avl v ruce, s praporenkem v ele nebo po boku kr-lovny, zpv, tancuje, vybr drky. A tak dodv, e je to lidov slavnost, jej zvyk ztrc se v mlze dvnch vk.Tak vida. Hry i zvyky, v nich figuroval krl a krl-ka, nejsou dnou lokln mstn zleitost, ale ve stejn as se konaly v mno-ha zemch Evropy, Moravu a echy nevyjmaje. Jejich podobu sice neznme, ale jedno mly spolen ko-naly se o letnicch.Jenome, co jsou to vlastn ty letnice? Nai pedkov si na svt-ky potrpli zrovna tak jako my. Svtek holt nen ptek, nemus se do prce, lo-vk si uv volna a m po-vznesenou svten nladu. Za onch pradvnch as se ty svtky spojovaly s prodnmi cyk-ly. Lid byli zvisl na rod, a tak nen divu, e se nkter svtky vztahovaly k tm dnm kalende, kter byly rozhodujc pro ro-du, a tm i pro peit rodu, kmene. Takovm vznamnm obdobm bylo i obdob letnho slunovratu. Jm vrcholilo obdob dleit pro rodu. Postupn se pro toto obdob vil nzev letnice. Prvn zprvy o letnicch nalzme ji v bibli: Kdy nastal den letnic, byli vichni shromdni na jednom mst... A jinde: Pavel se rozhodl minout Fez a neztrcet as v provincii Asii, nebo spchal, aby byl pokud mono v den letnic v Jeruzalm... Svtek letnic pipadal na padest den po Velikonocch. Tak to pikzal podle Starho zkona Hospodin Mojovi: Kdy vejdete do zem, kterou j dvm vm, a ti budete obil jej, tedy pine-sete snopek prvotiny n va k knzi. ... ...setete padeste dn, a tehdy obtovati budete novou ob suchou Hospodinu. ... I vyhl-ste ten den slavnost, shromdn svat mti budete, dnho dla robotnho nebudete dlati. Ustanoven to bude vn ve vech pbytcch vaich, v protonrodech vaich.Na jinm mst se dozvdme i o obtovn o tomto svtku: V den prvnch snopk, kdy o svtcch thodn budete mt boho-sluebn shromdn, nebudete vykonvat dnou prci. Pinese-te jako ob zpalnou v libou vni pro Hospodina dva mlad b-ky, jednoho berana, sedm ronch bernk a jako pslunou ob pdavnou blou mouku zadlanou olejem, ti desetiny na kadho

  bka, dv desetiny na kadho berana a po desetin na kadho bernka z tch sedmi...Archaickm slohem ns Star zkon informuje o tom, e pvodn se o letnicch konala slavnost n, dnes bychom ekli donky. Ten den se obtovaly prvotiny, prvn chleby z penin sklizn, proto den prvotin. A jak vlastn souvis letnice s nam tmatem? Kesanstv petvoilo letnice v slavnost zaloen crkve - o prvnch letnicch po kesansk velk noci byl sesln Duch svat. Tento svtek nahradil dny prvotin starch id. A tak jsme se dostali ke svatodunm svtkm, kter se konaj padest dn po Velikonocch a jsou tedy pohybliv stejn jako Velikonoce. Po Velikonocch se stal tento svtek druhm svtkem, v nm bylo mono svtit kest-n vodu a udlovat svat kest. Zatmco nedle mla charakter pedevm crkevnch oslav spojench s nvtvou bohoslueb, v pondl dominovaly rozmanit lidov oslavy a obyeje.Nu a jsme doma: ...co vm budu povdati o svatodunm pon-dl... To jsou pece slova vyvolvae jzdy krl. Take jzda krl je, anebo mla by bt, obyejem svatodunm. Dokud bylo

  svtenm dnem pondl, ko-naly se objky v pondl, pot, co se u ns svatodun pondl stalo vednm dnem, se krlovsk jzdy pesunuly na nedli. Za bvalho reimu se vytratily z kalende pl-n. Pesto jet v padestch a edestch letech jezdila kunovick i vlnovsk jzda krl ve stejn den. Dnes se sice konaj jzdy krl vti-nou v obdob letnic, ale svato-dun termn ji nikdo nedr. Obyej nabyl podoby folklor-n slavnosti a poadatel, kte- se sna zskat nvtvnky,

  uruj termn tak, aby se jzdy krl ve stejnm dni nesetkaly a ne-braly jedna druh obecenstvo. Ta situace nala odezvu i ve vyvo-lvce: co vm budu povdati o tto svten nedli.Avak ani biblick letnice, ani svatodun svtky, jak je z citac patr-no, neobsahuj samy o sob nic, co by nm jakkoliv mohlo pipo-menout jzdu krl nebo krle. Prameny chyb.U ns ano, ale na Slovensku nikoliv. Kronik Matj Bl (16841749) l obyej slovensk obyej na letnice voliti si krle, jeho chasa poslouch, jen radovnky a tance tehdej d, maje zvltn ezlo.Mluv tak o obci tvrtok v bratislavsk up, kde si vol mlde krle pro zbavu na letnice, a vzpomn v tto souvislosti krato-chviln obady a tance. Byla to takov divoina, na n se hroma-dily stnosti, e musela takov zvyky crkev zakazovat. Tak v roce 1585 a znovu v roce 1591 zasedala crkevn synoda, kter op-tovn zakazuje na rusadlnije sviatky podle starho obyeje krlv stavti, tance vyvzeti, faiangy se skalivati, omhartiti (pouvat kraboek), do starie koucha se obleti, i jakkolvek se blzniti.Na rozdl od onch bujarch zbav, je byly patrn trnem v oku pokojnch a mravnch oban prepursk (bratislavsk) upy, m slovck jzda krl, prvky obadn vnosti, dstojnosti. Co znamenaj, kde se vzaly?

  Pt: Divosk bimovnJi Jilki

  Cesta do pravku

  Zhady kolem jzdy krl

  jzda krl na kolorovan pohlednici z roku 1919 je sloena z jezdc z nkolika slovckch vesnic.

 • strana 212/2015

  kunovjan

  Musk sbor z Kunovic se poprv seel k ustavujc schzce 4. led-na 2005. Bylo j ptomno celkem osmnct zjemc. Dohodli jsme se, e se budeme schzet kad ter a e sbor povede Zdenk Ondrek, kter zajist texty a notov zznamy psn vybranch k ncviku. Prvn byla handrlck z Kunovic Povaj, povaj, dal pak Vecky hospodyn a Kdy jsem j el po Brneku. S tmito psnikami jsme poprv vystoupili ve farnm domeku pi zahjen vstavy Kunovice Kulturn v nedli 13. bezna 2005. O tden poz-dji, 18. bezna, jsme mli dal vystoupen pi pedvn prestin Ceny Rudolfa II., kter byla Kunovicm udlena za podporu kultury v mst. Pi tto pleitosti nm msto podilo jednotn stylov koile. Brzy po tomto vystoupen jsme se zaali schzet ke zkou-km ve farnm domeku, kde se schzme dodnes. Mimo Kuno-vice jsme poprv vystupovali v tomt roce na Slavnostech vna v Uherskm Hraditi, kde jsme spolu s Tetikami a Muskm sborem z Hradovic vystupovali v prosto-rch pase Slunce. Hody, mikulsk zp-vn V roce 2005 jsme mli celkem de-vt vystoupen. Rok 2006 jsme zaali vystoupenm na P-lenici, kde se konal vzpomnkov veer k 810. vro prv-n psemn zprvy o Kunovicch. Spolu s ostatnmi soubory jsme se snaili pispt ke slavnostn nla-d veera. 1. kvtna jsme mli prvn za-hranin vystoupen spolu s Tetikami na festivalu Zlat klas v polskm mst Ze-brzydowice. Protoe v den vystoupen cel den prelo, cel akce se odehrvala v mstnm kulturnm dom. Sl kulturnho domu byl vak tak mal, e se tam krom inkujcch moc divk nevelo. Nm to ale nedalo, abychom si neli vyzkouet mstn amfitetr. Zazpvali jsme nkolik psniek a zjistili jsme, e je tam velmi dobr akustika. Mezitm se i pes nepze poas selo nkolik divk a chvlili nae psniky a hlasy. Jzda krl, Strnice, Slavnosti vna Ke kunovskm hodm jsme od mstskho adu dostali nov vesty, prvn st zamlenho jednotnho obleen naeho sboru. V dalm roce jsme k vestm dostali jet nohavice, ve kterch jsme jeli poprv na kosen do Buchlovic. Dohodli jsme se, e klobouky a boty si pod kad len ze svch prostedk. Pi pleitosti Slavnost na Javoin, kde jsme byli poprv, jsme byli svdky pod-pisu partnersk smlouvy mezi Kunovicemi a Starou Turou, kterou podepsali na podiu n starosta Ji Vaecha a starostka Star Tur pan Halinrov a my jsme k tomu zazpvali. Shodou okolnost jsme ukonili rok 2006 opt na Javoin pi zpvn u Vatry ptelstv.Pelomem byl pro ns rok 2008, kdy se n sbor v beznu zmnil na obansk sdruen. Stali jsme se tak nezvislmi na mstskm adu. Pedsedou byl zvolen Pavel Bartok, sbormistrem zstal Zdenk Ondrek. Tato zmna nemla vliv na nai stlou nadstan-dardn spoluprci s mstem. Podili jsme si drle se zstrami, aby-chom i v letnch mscch mohli pohodln vystupovat. Hodn jsme

  pekvapili nae sousedy z Ostrosk Nov Vsi, kdy jsme v drlch a se zstrami pijeli na kolech na jejich zpvn do novoveskch lzn. Byl to pro n ok a bylo z toho hodn vesel a ptelskho dobrn. Bohuel, jsme neprovali jen chvle pohody. V roce 2010 jsme se rozeli s nam stvajcm sbormistrem Zdekem Ondrkem, kter ml jin pedstavy o chodu sboru ne vtina jeho len. Byl to vak prv on, kter ns svm vedenm dostal na pomrn dobrou rove. I kdy na zkouky pestal dochzet, stle jej bereme jako lena naeho sboru.Aby nebylo patnch zprv mlo, rozlouili jsme se navdy s pa-nem starostou Jim Vaechou, kter byl nam pznivcem a rd si s nmi nkdy zazpval. Zazpvali jsme mu na posledn cestu. Jzda krl toho roku nebyla tak vesel jako jindy.

  Nae pan starostka Ivana Majkov pat mezi pznivce naeho sboru a spoluprce s mstem je velmi dobr. V roce 2012 a 2013 jsme si na etapy podili slavnostn kunovsk kroj, take meme vystupovat pi jakkoli pleitosti, svten i mn svten, v lt i v zim. N pveck rok zpravidla zan ve Vacenovicch, pi Pedfaankovm zpvn, pak pokrauje faanky v Kunovicch, zp-vnm v Dubanech, seenm v Buchlovicch, jzdou krl v Ku-novicch, kcenm mje v Kunovicch, zpvnm na Rochusu, Slav-nostmi vna v Uherskm Hraditi, kde u nkolik let mme Zpvn u cimblu, pokraujeme hody v Kunovicch, zpvnm u vnon-ho stromu a je tu konec roku. Mezi tm se vyskytnou dal akce, na kter ns pozvou nai ptel stle se nco dje.Horcko, Dolcko, Kyjovsko, Podlu, Valasko, Bratislava, Hont tam vude jsme zskali dobr ptele a rdi se s nimi pi zpv-n a dobr pohod setkvme. N soubor za dobu sv existence inkoval na 175 vystoupench za svitu slunce, msce i hvzd, za det, vtru i mrazu, najezdili jsme stovky kilometr, ale vdy nm bylo dobe z pocitu, e mme svm divkm co nabdnout a oni nm to oplcej svm potleskem. Chceme svou rove, kter jsme doshli, nejen udrovat, ale i zlepovat pro svou radost i pro potchu divk.

  Ludvk Holk, kronik sboru

  Muskmu sboru z Kunovic je deset rok!

 • kunovjan

  strana 22 2/2015

  Knin novinkyBELETRIER. Ludlum; E. van Lustbader Bourneova pomstaJ. Hjek Vzpomnky na jednu vesnickou tancovakuA. Jakoubkov Chce-li s muem bti...mus s nm i vti?M. ichtaov; V. Pikora Lumpov a bernciK. Atkinsonov ivot za ivotemA. Cojean Koist v Kaddfho HarmuL. Grahamov Jednoho dne monK. Gillerov Konen se rozhodniI. Devt Co h za humnyL. Harrisov Ppad bval jeptiky Vrada na mexick svtekP. D. Jamesov Smrt pichz do PemberleyV. Vondruka Husitsk epopej, 1. dl 1400-1415 Za as krle Vclava IV.I. Devt Radi nekoukatB. Small MilovanB. Small NepokoenCh. Carter Socha smrtiA. O. Qais Pevnost devti v

  LITERATURA PRO MLDED. L. Green Kja, super frja Narozeninov pekvapenL. Peirce Velkej frajer Nate kdy mu cvakne 5. dlL. Peirce Velkej frajer Nate v zn 6. dlT. C. Brezina Ppad pro tebe a Klub tygr Ostrov dsivch gorilT. C. Brezina tyi kamardi v akci Poklad poslednho draka

  DTSK LITERATURAJ. Smith J (mon kapku) jsem trapnejS. Jens Pavlk sm na svt (edice prvn ten)P. Braunov Kuba nechce prohrvat (edice tet ten)J. Murphyov arodjnice kolou povinn Hvzda splnnch pn 7. dlM. Drijverov Kouzlo voodooAngry Birds Nvnada 1. dl (komiks)Peanuts Snoopy nad vc (komiks)Winx Hvzdn kariraK. Reider, T. Warnes Medvdek Ma a cesta kolem svtaM. Drijverov Pern zlobilky 2. dl

  N TIP: Jo Nesbo PzrakHarry Hole se po tech letech strvench v Hong Kongu vrac dom do Norska, ne-jde ovem o dnou zdvoilostn nvtvu. Po pletu okamit m na policejn edi-telstv, kde d svho nkdejho nadze-nho, aby se mohl ujmout vyetovn ji takka uzavenho a objasnnho ppadu vrady na drogov scn. Vrada, zpotku typick pro drogov prosted, se rozroste do rozmr, o jakch se Harrymu ani ne-snilo. Sm se okamit ocit ve velkm ne-bezpe, protoe se kvli svm aktivitm stv velmi nepohodlnou osobou. Vtina stop pitom ukazuje jedinm smrem. Smrem vzhru. Zdnliv jasn ppad vrady na drogov scn se kompli-kuje a Harry Holle se pi jejm vyetovn ocit ve velkm nebez-pe. Na konci ek opravdu pekvapiv odhalen.

  Mgr. Kateina Bartoov, mstsk knihovna

  Literrn sout tensk pasy 4. ronkSout je urena pro ky od 2. do 6. tdy zkladnch kol. Pri-mrn je urena pro nae stvajc a budouc tene. teni se pihls osobn v Mstsk knihovn Kunovice. Pot obdr tzv. tensk pas, podrobn pravidla a vytvo si vlastn pln et-by. Sout probh od 9. nora do 18. z. Slavnostn pedn cen se uskuten v Tdnu knihoven (5. a 11. jna. 2015). Oce-ovat se bude nejlep ten v rmci dan tdy a dle bude vy-hlen z celkovho potu dti absolutn vtz a 2. a 3. msto. Vtz dt s nejvtm potem ovench petench knih. Odmnno ale bude kad zastnn dt. Pi kad nvtv knihovny si ten vypj maximln 5 titul, kter doma pete, vypln da-je o knize a otzky k n do tenskho pasu a nakresl obrzek o tenm titulu. Pi vrcen knih odevzd tensk pas a obr-zek a knihovnk si ov daje a obsah naten knihy. Pot udl do tenskho pasu raztko. Postup se opakuje, dokud dt ne-vypln cel tensk pas.

  CO JSME NEJVC ETLI V PROSINCI 2014

  1. Koncert zklamanch srdc - Skuten kriminln ppady2. Katherine Boo - Krsn ztky3. Non touhy - Skuten kriminln ppady4. Posledn milenec - Skuten kriminln ppady5. Daniel Abraham - Hra o trny - 3. dl - komiks6. Corban Addison - Beznadjn ppad?7. Jussi Adler - Olsen - Marco8. James Aldridge - Diplomat9. Steve Alten - V hlubinch Loch Ness10. Virginia Andrews - Kvty z pdy

  DVACET NEJTENJCH TITUL V ROCE 2014

  1. E. Boek - Posledn aristokratka2. J. Green - Hledn Aljaky3. A. Jakoubkov - Dopadlo to patn, vzali se4. J. Jonasson - Stolet stak, kter vylezl z okna a zmizel5. T. Keleov - Vasilkov - Manelky6. D. Abraham - Hra o trny - 3. dl7. K. Atkinson - ivot za ivotem8. D. Brown - Inferno9. A. Cojean - Koist v Kaddfho harmu10. R. Galbraith - Voln kukaky11. M. Hayder - Ritul12. A. Jakoubkov - Chce-li s muem bti..., mus s nm i vti...?13. E. L. James - Padest odstn svobody - 3. dl14. T. Keleov - Vasilkov - Nataa15. L. Marklund - Studio 616. J. Moyesov - Posledn dopis od tv lsky17. J. Nesbo - Snhulk18. G. Orwell - Farma zvat19. K. Tukov - tkovsk bohyn20. V. Vondruka - Husitsk epopej - 1. dl

  MSTSK KNIhoVNA INFoRMUJE

 • strana 232/2015

  kunovjan

  Rodn e je nstrojem, kter kadodenn pouvme, a pesto, nebo mon prv proto, existuje spousta slov, frz a pirovnn, jejich pvodn vznam je dnes posunut nebo zcela zapomenut a nikdo se nad nm ani nezaml. Jedno z pirovnn, kter je, troufm si ct, pouze kunovick, zn: M vlasy jako polsk id. kala ho m babika v moment, kdy se j zdlo, e bych se ml jt osthat, nebo j m vlasy pily dlouh a neupraven, zkrtka perosten. Pomrn dlouho jsem ptral, odkud toto pirovnn pochz, jeliko nen pli roze-no, a to ani v Kunovicch. Tento pmr pouvala moje prababika, kter se narodila v roce 1905. Jak jist vichni vd, v roce 1914 zaala prvn svtov vlka, a to po-mrn velkou ofenzivou Rus do Halie, kter tenkrt patila Rakousku-Uhersku. Rusov jsou tradin velmi antisemitsk nrod, take vechny idovsk tvrti i msteka, kter do koloritu dne-nho vchodnho Polska a zpadn Ukrajiny ne-odmysliteln patila, plenili a vypalovali, nemluv o dalch zvrstvech. Ostatn slovo pogrom je tak z rutiny. id ilo v tto vlkou ohroe-n sti habsbursk monarchie kolem 800 ti-sc, zhruba polovina z nich utekla ped frontou do zpadnjch zem e, zejmna na Mora-vu, do ech a do Rakouska. ady byl vydn pkaz, aby se neusazovali ve velkch mstech jako napklad ve Vdni nebo v Praze, a byly pro n zizovny zvltn sbrn tbory, pedevm na jin Morav, napklad v Kyjov nebo v Miku-lov. Uhersk Hradit se stalo prchoz stanic pro desetitisce tchto uprchlk. Lid z Uherskohradiska se tak dostali do pmho kontaktu s idy z Halie, kte se diametrln liili od mstnch id, v t dob u znan emancipovanch. Jednak svm vzhledem, nebo chodili v tradinm kaftanu a mli pejzy, dle velmi striktn do-drovali nboensk pedpisy a v neposledn ad hovoili jidi. Zcela odlin bylo tak jejich postaven ve spolenosti, protoe v esk kultue je obraz ida tradin spojen s bohem, a u jako obchodnkem, hostinskm nebo tovrnkem, ili jako sou-st vrstev vych. Naopak polt id patili k vrstv nejni. A nikoliv proto, e jakoto uprchlci pili o vechno, byli nej-chudmi u pedtm. Vtinou podomn obchodnci s mkoliv, poppad zemdlci v chudch horskch oblastech. Pro bli pedstavu na venkov ili vcemn stejn jako ve filmu Golet v dol. Take pro zdej obyvatele, vetn m prababiky, musel bt bezpochyby ok, kdy se u jejich dve objevili zbdaen lid v orientlnm odvu se vzhledem dnench bezdomovc, kte mluvili patnou nminou nebo patnou poltinou a snaili se jim prodat zbo nzk ceny i kvality, poppad nco vyebrat. Nen nhodou, e sbrn tbory vznikaly u mst, ve kterch mli id siln komunity. Dnes u si to nedovedeme dost dobe ped-stavit, ale pomrn vstavn budova uherskohradisk synago-gy, nyn knihovny, to dokld. Asi jako jedin hmotn pamtka. Nzor samotnch eskch id na sv souvrce byl rozpait a bipolrn. Pro nkter byli symbolem autentick idovsk kultu-ry, jinm pipomnali archaick asy, kdy id jet museli bydlet v ghettu (ped rokem 1781). Finann je vak podporovali, i kdy

  s vlekouc se vlkou u mn ochotn a mn vydatn. Majoritn esk spolenost byla naladna pomrn antisemitsky, halisk idy brala jako pivnky a keftae. Tak jako bacilono-sie, protoe v barkovch tborech, ve kterch bydleli, se dost asto ily nemoci jako napklad tyfus. Brojil proti nim tak tisk. Podobn nzor petrval i po vzniku prvn republiky, kdy se pro-ti tmto lidem novini ohrazovali jako proti cizorodmu prvku v nov se utvejc eskoslovensk spolenosti.Vtina haliskch uprchlk se musela vrtit zpt do svch vl-kou zniench domov v roce 1915, kdy opadlo nebezpe rusk

  invaze. Ti, kterm se podailo v eskch zemch z njakho dvodu setrvat, dostali po vzniku es-koslovenska automaticky polsk obanstv, kter jim zstalo a do konce prvn republiky, co pro n pak mlo dal, vtinou neblah dsledky. Po idovskch uprchlcch se nedochovaly prak-ticky dn pamtky, krom nkolika nhrobk a tak krom jednoho pirovnn, kter je na tom vcemn stejn jako kdysi ti polt id. Je tak njak exotick, v eskch zemch ho skoro nikdo nezn, prost se jednoho dne objevilo, bylo tu a pak zmizelo. I kdy nezmizelo pln, protoe stn lidov slovesnost petrv mnohdy dle ne hmotn pamtky, ostatn samotn synagoga mla tak namle. Te u by vak mla mt vt klid, jeliko knihy se v poslednch nkolika stech letech pl o nco mn ne synagogy.

  Pokud vs k tomuto lnku napad njak po-steh nebo vm vrt hlavou dal pirovnn, na-

  pklad pro se k vrtat hlavou, mete mi napsat na e-mai-lovou adresu oskrpa@centrum.cz. Budu rd za jakkoliv reakce, protoe etina je zleitost stle iv a mnohem astji jsme to, co mluvme, ne to, co jme. V ptm sle Kunovjanu se mete tit na lnek s folklorn tematikou.

  Fotografie pochz z vstavy Orient v echch? idovt uprchlci za prvn svtov vlky, kter byla do 1. nora t. r. k vidn v Galerii Roberta Guttmanna v Praze.

  Mgr. Pavel Okrkan

  Co To JE, KDY SE EKNE...Mt vlasy jak polsk id

  polt id byli pro svou jinakost oblbenm clem

  fotograf.

  ReklAmA

 • kunovjan

  strana 24 2/2015www.mesto-kunovice.cz

  FAANK

  14. nora 201512.30 Sraz makar a faan

  nmst Svobody

  13.00 Vstel z dla a zatek obchzky

  13.30 - 15.30 Kot slivovice a ochutnvka kvark

  Slovck sklpek

  14.15 - 14.45 Ochutnvka koblih - sbor Tetiky

  kulturn zazen Plenice

  15.00 - 15.45 Vystoupen faan, enskho sboru

  a dtskch folklornch soubor

  Pansk dvr - ndvo

  16.00 - 16.45 Zabijaka - Musk sbor

  Pamtkov domek

  20.00 Beseda u cimblu

  Musk sbor Udlen titulu Kunovicius 2015"

  Veern pedstaven chasy + pochovvn basy

  doprovz CM J. Minkse z Velk nad Velikou

  Trasa prvodu

  13.00 nmst Svobody -> 13.30 Na Karmaku (strkyn) ->

  ->14.15 KZ Plenice ->15.00 Pansk dvr -> 16.00 Pamtkov domek

  -> 17.15 Hlinn (strci) -> 18.15 KZ Plenicewww.mesto-kunovice.cz

  FAANK

  14. nora 201512.30 Sraz makar a faan

  nmst Svobody

  13.00 Vstel z dla a zatek obchzky

  13.30 - 15.30 Kot slivovice a ochutnvka kvark

  Slovck sklpek

  14.15 - 14.45 Ochutnvka koblih - sbor Tetiky

  kulturn zazen Plenice

  15.00 - 15.45 Vystoupen faan, enskho sboru

  a dtskch folklornch soubor

  Pansk dvr - ndvo

  16.00 - 16.45 Zabijaka - Musk sbor

  Pamtkov domek

  20.00 Beseda u cimblu

  Musk sbor Udlen titulu Kunovicius 2015"

  Veern pedstaven chasy + pochovvn basy

  doprovz CM J. Minkse z Velk nad Velikou

  Trasa prvodu

  13.00 nmst Svobody -> 13.30 Na Karmaku (strkyn) ->

  ->14.15 KZ Plenice ->15.00 Pansk dvr -> 16.00 Pamtkov domek

  -> 17.15 Hlinn (strci) -> 18.15 KZ Plenice