Kuo skiriasi grupė nuo komandos?

  • Published on
    19-Mar-2016

  • View
    89

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Visos komandos yra grups, bet ne visos grups yra komandos. Kuo skiriasi grup nuo komandos?. Grup, tai:. moni bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras poymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai paiai organizacijai; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Kuo skiriasi grup nuo komandos? </p></li><li> moni bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras poymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai paiai organizacijai; sveikaujantys mons, laikantys save grupe, teigiantys, kad jie skiriasi nuo kit grupi, o ypa nuo pavieni darbuotoj (Kasiulis, Barvydien, 2004); dviej ar daugiau individ sistema, kurie tarpusavyje taip susij, kad tam tikru laipsniu palaiko ios sistemos funkcionalum; tarp grups nari susiformuoja tam tikri santykiai, atsivelgiant kiekvieno grups nario vaidmen ir susiklosto tam tikros normos, reguliuojanios visos grups ir atskir nari elges (Savaneviien , ilingien, 2005);<p>Grup, tai:</p></li><li><p>Formali grup</p><p>Neformali grup </p><p>Bendri tarpusavio santykiai?</p><p>Pagrindinis dmesys skiriamas?</p><p>Lyderio valdios altinis?</p><p>Vadovaujamasi?</p><p>Valdymo altiniai?</p></li><li> grups nari tarpusavio elgesio kontrol;grups nari socialiniai santykiai;tarp grups nari neivengiama konkurencija;kiekvienas grups narys uima tam tikr viet, gauna pareigas;<p>Kiekvienai grupei formaliai ar neformaliai bdingi tam tikri ypatumai: </p></li><li> kiekvienai pozicijai bdingas savitas vaidmuo; kai mogus imasi vaidmens, tuo paiu metu pradeda veikti socialins kontrols mechanizmas; grupje susidaro hierarchija; neivengiamas konformizmas prisitaikymas, pasirengimas priimti, vykdyti grups normas, taisykles, pareigas.</li><li> sudaro slygas didesniam darbuotoj skaiiui dalyvauti valdyme, priimant sprendimus; didina darbuotoj suinteresuotum savo ir visos mons veiklos rezultatais, skatina iniciatyvos, krybikumo pasireikim, sugebjim ugdym; labiau sutelkia mons narius siekti bendr tiksl, skatina bendradarbiavimo santykius;<p>moni grup, pasiekusi aukiausi brandos lyg, gali pradti dirbti kaip komanda. Grupinio darbo organizavimas:</p></li><li> leidia vertinti vairias nuomones, pairas; utikrina efektyv pasikeitim informacija; galina isprsti problemas, nepatenkanias nei vieno padalinio kompetencij, bei atlikti specialias funkcijas; leidia ilaikyti didesn staigos lankstum ir sugebjim reaguoti besikeiiani aplink; leidia efektyviau koordinuoti vairi staigos padalini veikl. </li><li><p>Tiek grup, tiek vliau i jos tapusi komanda, turi praeiti atitinkam brendimo proces.</p></li><li><p>grup turi praeiti keturis etapus: </p> formavimo (si), turmo, normalizavimosi, veikimo <p>ir galiausiai grup turi bti iformuota, jeigu ji netampa komanda siekianti nauj tiksl. </p><p>Formalios grups raidos etapai:</p></li><li><p>Komandos susiformavimas</p><p>FORMAVIMASIS</p><p>AUDRA (SUMAITIS)</p><p>NORMALIZAVIMAS</p><p>VEIKLA (DARBO ATLIKIMAS)</p><p>BRANDA</p><p>KOMANDA</p></li><li><p>Pasiekusios aukiausi lyg, efektyvios darbo grups daniausiai vadinamos komandomis. </p><p>Kiekviena komanda btinai grup, bet ne kiekviena grup yra komanda. </p></li><li> kartu dirbani asmen grup, kurioje vis asmen buvimas yra btinas bendram tikslui gyvendinti ir kiekvieno grups nario individualiems poreikiams patenkinti; pasiekusios aukiausi lyg, efektyvios darbo grups (Barvydien, Kasiulis, 2001). <p>Komanda, tai:</p></li><li> moni grup, susitelkusi vienam tikslui ir visus savo gdius panaudojanti tam tikslui pasiekti (Tamoinas, 1999); trys ar daugiau moni, kurie tarpusavyje yra susij ir daro vienas kitam tak, siekdami bendro tikslo (Stoner ir kt., 1999); grup moni, turini t pai bendros veiklos vizij bendriems tikslams pasiekti (Kirton, 2000); <p>Komanda, tai:</p></li><li><p>Komanda, tai:</p> moni grup, kuri gali efektyviai atlikti darb ir pasiekti usibrtus tikslus, kuriems gyvendinti ji ir buvo sukurta (elvys, 2001); moni grup, siekianti bendr tiksl bei sukurianti domi, adinani, motyvuojani komandos darbo aplink (Robbins,1995); moni grup, kurioje individai mokosi prisiimti atsakomyb u savo atliekam veikl (Wellins ir kt., 1991)</li><li>GrupKomandaYra vienas rykus grups lyderis. Jis atsako u visos grups darbo rezultatus ir veikl.Lyderiavimo atsakomyb pasidalina visi komandos nariai.Grups tikslai nra specifiniai. Jie atitinka bendrus organizacijos tikslus.Komanda turi specifinius, aikius j vienijanius tikslus).Grups laimjimai-danai individualaus darbo rezultatas.Komandos darbo produktas-individualaus ir visos komandos darbo rezultatas.Grups darbo efektyvumas parodo grupinio darbo rezultat tak kit organizacijos padalini veiklai.Komandos efektyvum nusako tiesioginis jos darbo rezultat vertinimas.Grups darbe egzistuoja akivaizdi individuali atsakomyb.Komandos darbe yra akivaizdi ir individuali, ir visos komandos atsakomyb. Vertinamas ir atlyginamas individualus darbas.Vertinamas ir atlyginamas komandos darbas, taip pat vertinamos individualios pastangos, atliekant bendr komandos uduot.Grups susitikimai trumpi ir neproduktyvs.Komandos susitikimuose sprendiamos problemos, atvirai diskutuojama dl ikilusi klausim.Susitikimuose grups nariai paveda kam kokius darbus reiks atlikti.Komandoje visi kartu padaro kas reikia. Kiekvienas prisiima sau rol pagal pomgius ir sugebjimus.Grup laikosi visuomenini norm, statym.Komanda turi savo vidaus neraytas elgesio taisykles (savotik kodeks).Grups struktra pateikta, j formuojant.Komanda turi savo vidin struktr.</li><li>GRUPKOMANDAVienintelis aikus lyderis, danaikrjas ar oficialus vadovas.Vadovavim pasidalija visikomandos nariai.Kiekvienas atsako tik u save.Kiekvienas atsako ir u save, ir uvis komand.Kiekvienas dirba nesiderindamas priekitKiekvienas prisideda prie kit nariveiksm.Atsakomyb prisiimama tik uasmeninius darbus.Bendra atsakomyb u komandiniusrezultatus.Siekdami savo asmenini tiksl ir interes asmenys gali bet kuriuomomentu ieiti i grupsKiekvienas komandos narys yrasipareigojs tam tikr sutart laikdirbti komandoje.</li><li><p>Veiklos kontekste komandos svoka tampa kompleksine: joje nebelieka vietos autokratikumui, o esminiais bruoais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytikumo ir vairiapusikumo pusiausvyra.</p><p>Komandos svoka yra reikminga situacijose, kai btinas moni sutelktumas, orientuotas konkreios uduoties realizavim. </p></li><li><p>Komandos charakteristikos</p>Komandos tikslas. Komandos dydis. Sutelktumas. Normos. Funkcijos. Naryst. Motyvacija. Aplinka. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Komandos nari vaidmenys. </li><li><p>Kiekvienai komandai bdinga:</p> komandos nari roli, funkcij pasiskirstymas; aikios elgesio normos grupje; ipltoti bendravimo bdai; tarpasmeniniai santykiai: parama, primimas, pagarba, pasitikjimas.</li><li><p>Komandos elementai</p></li><li><p>1. Komandos pradia komandos nariai (kvadratliai) priirimi komandos lyderio (apskritimas viduryje)</p><p>2. Pereinamoji komanda komandos lyderis darbus pradeda koordinuoti, o ne priirti</p><p>3. Patyrusi komanda komandos lyderis (ar koordinatorius) tik priiri</p><p>komandos darb</p><p>4. Brandi komanda komandos lyderis inyksta, komanda visikai atsakinga u savo darbus</p></li><li><p> Komandos vaidmenys: </p><p> veiksm orientuoti vaidmenys:</p>ModeliuotojasVykdytojasUbaigiantis<p> mones orientuoti vaidmenys: </p> Koordinatorius Komandoje dirbantis Igali. resurs tyrjas<p>Racionals vaidmenys:</p> Tyrjas Informatorius ()vertintojas Specialistas </li><li><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>F</p><p>A</p>) Gali turi A) Vadovas apsaugotas nuo kritikos<p>4. Spindulin</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p>) Gali turi A) Greita, tvarkinga<p>5. Tiesiogin</p><p> A</p><p> E</p><p> D</p><p> C</p><p>1. iedin</p><p>1. Keli kanalai, lengva naudotis</p><p>2. Lta, triukminga</p><p> B</p><p>2. Ratu </p><p>1. Greita, tiksli</p><p>2. Slopina pakeitimus dominuoja A</p><p> B</p><p> C</p><p> D</p><p> E</p><p> F</p><p> A</p><p>3. Grandinin</p><p>a) Lta, neefektyvi</p>) Lyderis paprastai C<p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>4 pav. Komunikacija susijusi linij ir tinkl modelis (Appleby, 2003)</p></li><li><p>Netiks vadovas prastas specialistas, nevyks organizatorius ar ydinga asmenyb. Vadovavimas svarbiausias komandos rezultat faktorius.</p><p>Nepakankama darbuotoj kvalifikacija. Komanda ne tik individuali talent suma. Btinas galini dirbti drauge bendradarbi kolektyvas.</p><p>Nekonstruktyvus klimatas. Teigiamo klimato poymis komandos nari itikimyb jos udaviniams. Itikimyb, lojalum komandai btina ugdyti smoningai.</p><p>Komandos formavimo sunkumai ir klitys </p></li><li><p>Migloti tikslai. Pirmas ingsnis skm suprasti, ko siekiama. Gabi ir brandi komanda daniausiai pajgi pasiekti tiksl, jei kiekvienas aikiai sivaizduoja norim rezultat.</p><p>emi darbo rezultatai. Kartais teigiamas klimatas, efektyvus vadovavimas, taiau nepakanka atkaklumo udaviniams sprsti. Komandos tikslas gauti apiuopiamus rezultatus, koki organizacija siekia, kitaip komandos egzistavimas nepateisinamas.</p><p>Neefektyvs darbo metodai. Optimals darbo metodai, efektyvs sprendimai btini kiekvienai komandai.</p></li><li><p>Atvirumo stygius ir konfrontacija. Naiai dirbanioje komandoje nevengiama delikai ir nemaloni klausim, o imamasi juos sprsti siningai, garbingai, tiesiai.</p><p>Nebrands bendradarbiai. Isivysiusiose komandose didiausi potencial turi gabiausi darbuotojai. Sugebjimai ne visuomet priklauso nuo isilavinimo, kvalifikacijos bei patirties.</p></li><li><p>Nepakankamas novatorikumas ir kryba. Nai komanda sugeba kurti ir gyvendinti krybines idjas.</p><p>Nekonstruktyvs santykiai su kitais kolektyvais. Lyderis pagrindin figra santykiuose su kitais kolektyvais.</p></li><li><p> Komandos veiklos efektyvum slygoja ie veiksniai: </p>komandos tikslas; komandos nari skaiius; naryst ir sveika komandoje; komandos nari lojalumas ir entuziazmas; aukta motyvacija ir komandos galinimas.</li><li>komandos nari pastangos; <p>2) komandos atsiskaitomyb ir nari sipareigojimai; </p><p>3) vaidmen pasiskirstymas komandoje; </p><p>4) palanki aplinka ir atmosfera; </p><p>5) nari kompetencija;</p><p> 6) vadovo ir nari asmenins savybs, interesai, vertybs, nuomon;</p><p> 6) normos; </p><p>7) sprendim primimas;</p><p> 8) vadovavimas lyderiavimas; </p><p>9) komunikavimo tinklo parinkimas; </p><p>10) problem sprendimas; </p><p>11) tarpasmeniniai santykiai komandoje; 12) komandos sutelktumas.</p></li><li><p>Klausimai diskusijai:</p>Ar visur manomas ir tinkamas komandinis darbas? Atsakym pagrskite.Kodl mons nemgsta komandinio darbo?<p>SIPAREIGOJIMAI</p><p>G</p><p>D</p><p>I</p><p>A</p><p>I</p><p>A</p><p>T</p><p>S</p><p>A</p><p>K</p><p>O</p><p>M</p><p>Y</p><p>B</p><p>Kolektyvinio </p><p>darbo </p><p>produktai</p><p>Asmeninis </p><p>augimas</p><p>Veiklos </p><p>rezultatai</p><p>Konkrets tikslai</p><p>Bendras poiris</p><p>Prasminga paskirtis</p><p>Bendra</p><p>Individuali</p><p>Nedaugelio moni</p><p>Techniniai</p><p>Funkciniai</p><p>Tarpasmeniniai</p><p>Problemos sprendimo</p></li></ul>