KURS TRENERW UEFA A

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  214

 • Download
  1

Transcript

 • KURS TRENERW UEFA A 1

  KURS TRENERW

  UEFA A

  Cele i zaoenie Programowe Kursu UEFA A

  zostay zatwierdzone przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • KURS TRENERW UEFA A 2

  CELE I ZAOENIA KURSU TRENERW UEFA A

  Spis treci

  1.Wstp ................................................................................................................................................... 3

  2. Profil trenera UEFA A ........................................................................................................................... 3

  3. Cele kursu ............................................................................................................................................ 3

  4. Kryteria naboru kandydatw na kurs .................................................................................................. 4

  5. Kryteria egzaminacyjne ukoczenia kursu .......................................................................................... 4

  6. Wymogi dydaktyczne organizacji kursu UEFA A .................................................................................. 5

  6. Program kursu trenerw UEFA A ........................................................................................................ 7

  7. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA A ..................................................................................... 9

  7.1. Cz teoretyczna ........................................................................................................................ 9

  7.2. Cz praktyczna ........................................................................................................................ 14

  7.3. Egzaminy kursu UEFA A .............................................................................................................. 17

  8. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa .................................................................................... 19

  9. Zadania do samodzielnej realizacji oraz repetytorium z wybranego zakresu materiau .................. 19

  9.1. Przykadowa tematyka zada do samodzielnej realizacji (cz. I - Teoretyczna): ......................... 19

  9.2. Repetytorium (cz. I - Teoretyczna): ............................................................................................ 20

  Zacznik nr 1 - Przykadowy harmonogram kursu (sesje stacjonarne) ................................................ 21

  Zacznik nr 2 - Przykadowy harmonogram kursu (sesje weekendowe)............................................. 22

  Zacznik nr 3 - Przykadowy harmonogram zaj sesji ........................................................................ 23

 • KURS TRENERW UEFA A 3

  1.Wstp

  Zarzd Polskiego Zwizku Piki Nonej w swojej strategii dalszego rozwoju piki nonej w Polsce

  ogromnie wan rol przywizuje do ksztacenia wysokokwalifikowanej kadry trenerskiej. W

  Uchwale nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursw ksztacenia trenerw

  piki nonej, przyjtej w oparciu o wymogi Konwencji Trenerskiej UEFA, PZPN upowania

  wojewdzkie Zwizki Piki Nonej do organizacji kursw trenerskich kategorii UEFA A, UEFA B a

  take UEFA A pod warunkiem uzyskania stosownej zgody. W zwizku ze zmianami sytuacji

  prawnej zawodu trenera po wejciu w ycie Ustawy z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustaw

  regulujcych wykonywanie niektrych zawodw, Polski Zwizek Piki Nonej jako jedyna instytucja

  odpowiedzialna za ksztacenie trenerw piki nonej na terenie Rzeczypospolitej Polski

  przedstawia poniej Program Ksztacenia Trenerw UEFA A przeznaczony do realizacji przez w/w

  Zwizki. Absolwenci kursu, otrzymuj Dyplom trenera UEFA A oraz licencj UEFA A, dokumenty

  ktre uprawniaj do prowadzenia szkolenia dzieci i modziey, druyn amatorskich najwyszego

  szczebla i zawodowych niszego szczebla.

  2. Profil trenera UEFA A

  Kwalifikacje trenera UEFA A to kolejny trzeci stopie na drodze podnoszenia kwalifikacji zgodnie

  z wytycznymi UEFA. Zasb wiedzy i kompetencje trenera UEFA A okrelaj zakres jego

  aktywnoci do pracy z zespoami modzieowymi, seniorskimi najwyszych klas amatorskich,

  niszych zawodowych oraz przygotowuj do penienia funkcji asystenta pierwszego trenera w

  najwyszych ligach zawodowych.

  Najbardziej istotnym przesaniem trenera pracujcego na najwyszym poziomie amatorskim winno

  by przygotowanie utalentowanych pikarzy do treningu i gry w pice nonej zawodowej.

  3. Cele kursu

  Umoliwienie trenerom z licencj UEFA B podniesienie kwalifikacji trenerskich oraz

  uzyskanie dyplomu i licencji trenera UEFA A,

  Stworzenie dogodnych warunkw do zdobywania wiedzy oraz uatwienie rozwoju

  zawodowego trenerw,

  Uksztatowanie wrd uczestnikw kursu waciwego postpowania niezbdnego w pracy

  pedagogicznej trenera, tzn. umiejtnego czenia w swojej pracy wiedzy teoretycznej z

 • KURS TRENERW UEFA A 4

  praktyk treningow, przestrzegania zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia

  podopiecznych, przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialnoci i obiektywnoci,

  Przekazanie pogbionej i nowoczesnej wiedzy z przedmiotw uzupeniajcych

  specjalizacj, rozszerzenie i uzupenienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki prowadzenia

  zaj treningowych ze szczeglnym uwzgldnieniem aktualnych tendencji w zakresie

  metodyki treningu odnoszcej si do przygotowania motorycznego, technicznego,

  taktycznego oraz psychicznego pikarzy,

  Przygotowanie do prowadzenia zespou w charakterze pierwszego trenera,

  zarzdzajcego prac sztabu szkoleniowego w warunkach pracy treningowej i gry

  meczowej,

  Przygotowanie do planowania i koordynowania pracy szkoleniowej zespow

  modzieowych oraz do roli trenera asystenta w klubach zawodowych.

  4. Kryteria naboru kandydatw na kurs

  Kandydatem na kurs trenerw UEFA A moe by osoba, ktra spenia nastpujce kryteria:

  ma ukoczone 22 lata,

  posiada minimum wyksztacenie rednie,

  posiada licencj UEFA B,

  posiada udokumentowany co najmniej dwuletni sta pracy szkoleniowej z aktualn licencj

  trenera UEFA B lub czteroletni z aktualn licencj PZPN B,

  przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawc

  i macierzysty wojewdzki ZPN,

  przedstawi dokument powiadczony przez lekarza pozwalajcy na podjcie zaj

  praktycznych na kursie trenerskim,

  zoy owiadczenie o niekaralnoci sdowej i penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

  pomylnie zaliczy egzamin wstpny skadajcy si z czci praktycznej i teoretycznej.

  5. Kryteria egzaminacyjne ukoczenia kursu

  Aby pomylnie ukoczy kurs kandydat winien:

  wykaza si 100% obecnoci (dopuszcza si 10% nieobecno z powodu uzasadnionych

  powanych przyczyn pod warunkiem odrobienia zalegoci w wyznaczonym terminie),

 • KURS TRENERW UEFA A 5

  prowadzi dziennik kursu,

  przedstawi multimedialny raport z odbytego stau w klubie pikarskim,

  przedstawi multimedialn prezentacj analizy gry meczowej,

  uzyska wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykadanych przedmiotw,

  zda przed Komisj Egzaminacyjn PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki

  treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,

  zda przed Komisj Egzaminacyjn PZPN pisemny egzamin testowy i problemowy,

  napisa i obroni przed Komisj Egzaminacyjn PZPN prac dyplomow w wyznaczonym

  terminie,

  zda przed Komisj Egzaminacyjn PZPN ustny egzamin kocowy.

  6. Wymogi dydaktyczne organizacji kursu UEFA A

  1. W kursie uczestniczy moe maksymalnie 24 suchaczy,

  2. Zajcia dydaktyczne na kursie musz prowadzi Trenerzy Edukatorzy PZPN ewentualnie

  zaproszeni wykadowcy za zgod Komisji Technicznej PZPN,

  3. Zajcia dydaktyczne powinny by realizowane przy przestrzeganiu nastpujcych

  wymogw Konwencji Trenerskiej UEFA:

  zajcia dydaktyczne powinny by prowadzone w sposb interaktywny z

  moliwoci wymiany pogldw i dowiadcze,

  preferowane s zajcia odbywajce si w realnych warunkach klubowych z

  grupami treningowymi waciwie dobranymi po wzgldem wieku i umiejtnoci do

  realizowanego tematu lekcji treningowej,

  w celu opracowania konspektu zaj praktycznych zalecana jest praca w grupach

  4-5 osobowych, nastpnie prezentacja tematu jako wprowadzenia do zaj

  praktycznych i realizacja tematu na zajciach praktycznych a na koniec analiza i

  omwienie przeprowadzonej jednostki treningowej.

  4. W zwizku z du iloci godzin dydaktycznych oraz rnorodnymi formami prowadzenia

  zaj kurs powinien trwa minimum dziesi miesicy. Wskazane s nastpujce formy

  jego organizacji:

  I. Sesje weekendowe:

  Organizacja sesji pitek niedziela,

  Zajcia w pitki do godz. 21.00,

 • KURS TRENERW UEFA A 6

  Zajcia w soboty i niedziele w okresie 15.03 15.06 oraz 15.08 15.11 do

  godz. 12.00,

  Zajcia w soboty i niedziele w okresie 16.06 14.08 oraz 16.11 14.03 do

  godz. 18.00,

  II. Sesje stacjonarne:

  Organizacja sesji poniedziaek pitek,

  Sesje minimum dwudniowe,

  Zajcia dydaktyczne do godz. 18.00,

  III. Istnieje moliwo czenia sesji weekendowych wraz ze stacjonarnymi.

  Aby uatwi Wojewdzkim Zwizkom Piki Nonej organizacj kursw, opracowane zostay

  przykadowe wzory harmonogramw programu zarwno w formie stacjonarnej jak i weekendowej

  (za. 1 i za. 2).

 • KURS TRENERW UEFA A 7

  6. Program kursu trenerw UEFA A

  Kurs Trenerw UEFA A Liczba

  godzin

  Cz. I Cz teoretyczna 130

  1. Teoria sportu i treningu sportowego 10

  2. Socjologia sportu 2

  3. Pedagogika sportu 4

  4. Psychologia sportu 4

  5. Anatomia funkcjonalna 4

  6. Biomechanika piki nonej 4

  7. Fizjologia piki nonej 12

  8. Medycyna sportu i antydoping 4

  9. ywienie w sporcie 2

  10. Prawo sportowe i etyka sportowa 2

  11. Przygotowanie motoryczne zawodnika 10

  12. Przygotowanie techniczne zawodnika 8

  13. Przygotowanie taktyczne zawodnika 14

  14. Szkolenie dzieci i modziey 14

  15. Zarzdzanie w klubie sportowym 10

  16. Analiza gry i nowoczesne technologie IT 8

  17. Terminologia piki nonej w jzyku angielskim 4

  18. Przepisy gry 2

 • KURS TRENERW UEFA A 8

  19. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej 1

  20. Seminarium dyplomowe 1

  21. Wykady monograficzne 10

  Cz. II Cz praktyczna 130

  1. Motoryka: Ksztatowanie wybranych zdolnoci motorycznych 18

  2. Technika: Doskonalenie umiejtnoci technicznych 16

  3. Taktyka: Doskonalenie taktyki piki nonej 18

  4. Szkolenie dzieci i modziey 18

  5. Kontrola procesu treningowego 4

  6. Obserwacja i analiza gry 6

  7. Praktyka prowadzenia treningu 20

  8. Praktyki w klubie 30

  CZ. III Egzaminy kursu UEFA A 5

  1. Etap I (Wojewdzki Zwizek Piki Nonej)

  Prezentacja analizy gry meczowej

  Prezentacja stau w klubie

  Egzamin pisemny testowy

  Egzamin pisemny problemowy

  Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej

  4 godziny/

  kandydat

  2. Etap II (Szkoa Trenerw PZPN)

  Dziennik kursu kandydata

  Obrona pracy dyplomowej i kocowy egzamin ustny

  1 godzina/

  kandydat

  Program zosta zatwierdzony przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • KURS TRENERW UEFA A 9

  7. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA A

  7.1. Cz teoretyczna

  Kurs Trenera UEFA A Liczba

  godzin

  CZ. I Cz teoretyczna 130

  1. Teoria sportu i treningu sportowego 10

  a) Struktura szkolenia sportowego 1

  b) Forma i wspzawodnictwo sportowe 1

  c) Pojcie i zaoenia treningu sportowego 1

  d) Cykliczno procesu treningowego 1

  e) Programowanie i planowanie treningu 2

  f) Kierowanie procesem treningowym 1

  g) Kontrola treningu i walki sportowej 1

  h) Dynamika i analiza obcie treningowych 1

  i) Zadanie do samodzielnej realizacji nr 1+ repetytorium kursantw:

  Np. Opracowa proczny plan szkolenia dla swojej druyny/po

  zakoczonym temacie krtkie streszczenie przez grup kursantw

  przerobionego tematu

  1

  2. Socjologia sportu 2

  a) Rola sportu w spoeczestwie 1

  b) Socjologiczne aspekty piki nonej 1

  3. Pedagogika sportu 4

  a) Cele wychowania fizycznego i sportu 2

 • KURS TRENERW UEFA A 10

  b) Zawd i wybrane elementy pracy trenera / kompetencje trenera 1

  c) Klub sportowy jako rodowisko wychowawcze 1

  4. Psychologia sportu 4

  a) Rola i znaczenie psychologii w systemie szkolenia zawodnika 2

  b) Psychologiczne aspekty treningu sportowego i zawodw sportowych 1

  c) Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania grupy sportowej 1

  5. Anatomia funkcjonalna 4

  a)

  Oglny schemat budowy ciaa czowieka. Ukad narzdw. Ukad ruchu, zasada dziaania elementw czci biernej i czynnej

  ukadu ruchu

  2

  b) Ukad kostny oraz miniowo wizadowy i ich wpyw na jako

  poruszania si zawodnika

  1

  c) Miejsca szczeglnie naraone na uszkodzenia nage i powolne

  (profilaktyka kontuzji)

  1

  6. Biomechanika piki nonej 4

  a) Pojcie cech fizycznych i ich trening 1

  b) Pojcie koordynacji ruchu i nauczanie techniki 1

  c) Analiza techniki ruchu 1

  d) Kompleksowa ocena poziomu cech fizycznych zawodnika 1

  7. Fizjologia piki nonej 12

  a) Fizjologiczne podstawy ukadu nerwowego i sprawnoci

  psychomotorycznej

  2

  b) Fizjologiczne podoe wydolnoci fizycznej w pice nonej 2

  c) Adaptacja ukadu krenia do wysiku fizycznego 1

  d) Adaptacja ukadu oddychania do wysiku fizycznego 1

  e) Metody oceny wydolnoci fizycznej w pice noznej 1

 • KURS TRENERW UEFA A 11

  f) Ksztatowanie wytrzymaoci pikarza i jej kontrola 1

  g) Ksztatowanie szybkoci pikarza i jej kontrola 1

  h) Ksztatowanie wytrzymaoci szybkociowej pikarza i jej kontrola 1

  i) Zmczenie a sprawno psychomotoryczna 1

  j) Zadanie do samodzielnej realizacji nr 2 + repetytorium kursantw:

  Np. Opracowa zasady przygotowania wytrzymaociowego

  zawodnikw do sezonu /po zakoczonym temacie krtkie streszczenie

  przez jednego z kursantw przerobionego tematu

  1

  8. Medycyna sportu 2

  a) Typowe urazy w pice nonej i ich profilaktyka 1

  b) Odnowa biologiczna 1

  9. ywienie w sporcie 2

  a) Dieta pikarza i dozwolone wspomaganie organizmu sportowca 2

  10. Prawo sportowe i etyka sportowa 2

  a) Uwarunkowania prawne funkcjonowania sportu 1

  b) Etyka sportu, zasada fair-play, program UEFA Respect 1

  11. Przygotowanie motoryczne zawodnika 10

  a) Zasady ksztatowania zdolnoci motorycznych w okresie

  przygotowawczym

  2

  b) Planowanie okresu przygotowawczego (warsztaty) 2

  c) Zasady ksztatowania zdolnoci motorycznych w okresie startowym 2

  d) Metody kontroli przygotowania motorycznego 1

  e) Ksztatowanie koordynacyjnych zdolnoci motorycznych 1

  f) Ksztatowanie szybkoci w wybranych okresach treningowych 1

  g) Zadanie do samodzielnej realizacji nr 3 + repetytorium kursantw: 1

 • KURS TRENERW UEFA A 12

  Np. Opracowa plan treningowy okresu przygotowawczego dla swojej

  druyny / po zakoczonym temacie krtkie streszczenie przez jednego

  z kursantw przerobionego tematu

  12. Przygotowanie techniczne zawodnika 8

  a) Wspczesne tendencje w nauczaniu i doskonaleniu techniki 3

  b) Technika gry bramkarza w defensywie i ofensywie 2

  c) Indywidualizacja w treningu techniki 2

  d) Zadanie do samodzielnej realizacji nr 4 + repetytorium kursantw:

  Np. Opracowa wieloletni plan szkolenia technicznego dla modziey w

  kategoriach od Junior C Junior A/ po zakoczonym temacie krtkie

  streszczenie przez grup kursantw przerobionego tematu

  1

  13. Przygotowanie taktyczne zawodnika 14

  a) Wspczesne tendencje w nauczaniu i doskonaleniu taktyki 2

  b) Organizacja gry w ofensywie i defensywie systemie 1-4-4-2 4

  c) Organizacja gry w ofensywie i defensywie systemie 1-4-3-3 4

  d) Organizacja gry w ofensywie i defensywie w innych systemach gry 3

  e) Zadanie do samodzielnej realizacji nr 5 + repetytorium kursantw:

  Np. Opracowa plan taktyczny gry swojej druyny w najbliszym meczu/

  po zakoczonym temacie krtkie streszczenie przez grup kursantw

  przerobionego tematu

  1

  14. Szkolenie dzieci i modziey 14

  a) Identyfikacja talentu oraz planowanie jego rozwoju 2

  b) Zasady skutecznego funkcjonowania scoutingu 1

  c) Etapy szkolenia w zalenoci od rozwoju biologicznego 4

  d) Modele systemw szkolenia dzieci i modziey w wybranych krajach 2

  e) Modele systemw szkolenia dzieci i modziey w wybranych klubach

  sportowych

  2

 • KURS TRENERW UEFA A 13

  f) Planowanie obozu sportowego 2

  g) Zadanie do samodzielnej realizacji nr 6 + repetytorium kursantw:

  Np. Opracowa organizacyjny plan funkcjonowania grup

  modzieowych w twoim klubie / po zakoczonym temacie krtkie

  streszczenie przez grup kursantw przerobionego tematu

  1

  15. Zarzdzanie w klubie sportowym 10

  a) Proces budowania zespou pikarskiego 1

  b) Rola trenera w klubie sportowym 1

  c) Komunikacja z zespoem i poszczeglnymi zawodnikami 1

  d) Organizacja sztabu szkoleniowego 1

  e) Zarzdzanie rodowiskiem pracy trenera 1

  f) Polityka transferowa klubu oraz przepisy transferowe 1

  g) Zarzdzanie procesem szkolenia dzieci i modziey 2

  h) Uwarunkowania organizacyjne sukcesu sportowego 1

  i) Zadanie do samodzielnej realizacji nr 7 + repetytorium kursantw:

  Np. Opisa proces budowania przez siebie druyny w ostatnich dwch

  latach/ po zakoczonym temacie krtkie streszczenie przez grup

  kursantw przerobionego tematu

  1

  16. Analiza gry i nowoczesne technologie IT 8

  a) Zasady skutecznej analizy gry 2

  b) Analiza przykadowych arkuszy obserwacji meczw 2

  c) Obsuga programw do tworzenia animacji 2

  d) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy trenera 1

  e) Zadanie do samodzielnej realizacji nr 8 + repetytorium kursantw:

  Np. Wykona analiz gry druyny na poziomie minimum III ligowym ( na

  arkuszu wzorcowym)/ po zakoczonym temacie krtkie streszczenie

  przez grup kursantw przerobionego tematu

  1

 • KURS TRENERW UEFA A 14

  17. Terminologia piki nonej w jzyku angielskim 4

  a) Analiza gry ze sownictwem z zakresu techniki i taktyki piki nonej 2

  b) Komunikacja midzy trenerami na podstawowym poziomie 2

  18. Przepisy gry 2

  a) Aktualne zmiany w przepisach i ich wpyw na przebieg gry 1

  b) Postpowanie trenera wobec sdziw 1

  19. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej 1

  a) Zasady prowadzenia dokumentacji trenera 1

  20. Seminarium dyplomowe 1

  a) Omwienie zasad pisania prac dyplomowych 1

  21. Wykady monograficzne 10

  a) Wykady monograficzne zaproszonych goci na wybrane tematy 10

  7.2. Cz praktyczna

  Kurs Trenera UEFA A Liczba

  godzin

  CZ. II Cz praktyczna 130

  1. Motoryka: Ksztatowanie wybranych zdolnoci motorycznych 18

  a) Obserwacja i analiza przykadowej jednostki treningowej ksztatujcej

  wybrane zdolnoci motoryczne w klubie sportowym

  3

  b) Prowadzenie przykadowych jednostek treningowych w ksztatowaniu

  wytrzymaoci tlenowej

  2

  c) Prowadzenie przykadowych jednostek treningowych wytrzymaoci

  beztlenowej

  2

  d) Prowadzenie przykadowych jednostek treningowych w ksztatowaniu

  siy

  2

 • KURS TRENERW UEFA A 15

  e) Prowadzenie przykadowych jednostek treningowych w ksztatowaniu

  mocy

  2

  f) Prowadzenie przykadowych jednostek treningowych w ksztatowaniu

  szybkoci

  2

  g) Prowadzenie przykadowych jednostek treningowych w ksztatowaniu

  koordynacyjnych zdolnoci motorycznych

  2

  h) Testy przygotowania motorycznego 2

  i) Analiza wynikw testw przygotowania motorycznego 1

  2. Technika: Doskonalenie umiejtnoci technicznych 16

  a) Obserwacja i analiza przykadowej jednostki treningowej doskonalcej

  technik w wybranej grupie modzieowej w klubie sportowym

  3

  b) Prowadzenie przykadowych jednostek treningowych w nauczaniu I

  doskonaleniu techniki gry bramkarza

  4

  c) Prowadzenie przykadowych jednostek treningowych w doskonaleniu

  techniki specjalnej

  6

  d) Analiza umiejtnoci technicznych wybranych zawodnikw 3

  3. Taktyka: Doskonalenie taktyki piki nonej 18

  a) Obserwacja i analiza przykadowej jednostki treningowej doskonalcej

  taktyk gry w wybranym klubie sportowym

  3

  b) Prowadzenie oraz omwienie przykadowych jednostek treningowych w

  nauczaniu i doskonaleniu taktyki gry ofensywnej

  4

  c) Prowadzenie oraz omwienie przykadowych jednostek treningowych w

  nauczaniu i doskonaleniu taktyki gry defensywnej

  4

  d) Prowadzenie oraz omwienie przykadowych jednostek treningowych w

  nauczaniu i doskonaleniu przejcia z obrony do ataku i z ataku do

  obrony

  5

  e) Indywidualizacja doskonalenia taktyki gry na wybranych pozycjach 2

  4. Szkolenie dzieci i modziey 18

  a) Obserwacja i analiza przykadowej jednostki treningowej w wybranym

  klubie sportowym

  4

 • KURS TRENERW UEFA A 16

  b) Organizacja turnieju dla dzieci (przygotowanie oraz przeprowadzenie

  turnieju)

  2

  c) Prowadzenie oraz omwienie przykadowej jednostki treningowej na

  etapie juniora C

  3

  d) Prowadzenie oraz omwienie przykadowej jednostki treningowej na

  etapie juniora B

  3

  e) Prowadzenie oraz omwienie przykadowej jednostki treningowej na

  etapie juniora A

  3

  f) Prowadzenie oraz omwienie przykadowej jednostki treningowej na

  nauczania taktyki w formie maych gier

  3

  5. Kontrola procesu treningowego 4

  a) Kontrola bieca procesu treningowego 2

  b) Kontrola etapowa procesu treningowego. Testy sprawnoci oglne oraz

  specjalnej

  2

  6. Obserwacja i analiza gry 6

  a) Obserwacja i analiza meczu mistrzowskiego na poziomie junior B, A

  oraz senior wg wytycznych przekazanych przez Trenera Edukatora

  Kursu.

  7. Praktyka prowadzenia treningu 20

  a) Podzia na osiem grup wiczeniowych. Kada grupa przygotowuje

  jednostk treningow z wybranej tematyki. Plan jednostki treningowej

  zostaje przedstawiony przed kursantami w formie prezentacji a

  nastpnie zrealizowany na boisku. Kada jednostka nagrywana jest

  cyfrowo a nastpnie analizowana przez Trenera Edukatora oraz

  kursantw

  b) Przedstawienie planu jednostki treningowej przez grupy 1

  c) Przeprowadzenie jednostek treningowych 16

  d) Analiza i ocena przeprowadzonych zaj treningowych 3

  8. Dzia praktyk zawodowych 30

  a) Organizacja i funkcjonowanie klubu sportowego 2

 • KURS TRENERW UEFA A 17

  b) Obserwacja zaj treningowych 12

  c) Asystowanie podczas prowadzenia zaj 6

  d) Samodzielne prowadzenie zaj 6

  e) Obserwacja zawodw sportowych 4

  7.3. Egzaminy kursu UEFA A

  Kurs Trenera UEFA A Liczba

  godzin

  CZ. III Egzaminy kursu UEFA A 5

  Etap I (Wojewdzki Zwizek Piki Nonej)

  a) Prezentacja analizy gry meczowej

  lb) Prezentacja stau w klubie

  c) Egzamin pisemny testowy

  d) Egzamin pisemny problemowy

  e) Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej

  4

  a) Prezentacj analizy gry meczowej naley dokona zgodnie z wymogami

  programowymi kursu z wykorzystaniem nowych technologii IT (np.

  Programu Power Point, foto, video)

  15 min.

  b) Prezentacj stau w klubie powinna zawiera informacje dotyczce

  struktury szkolenia w klubie, konspekty obserwowanych treningw jak

  rwnie wnioski wasne staysty dotyczce wyniesionych korzyci dla

  samoksztacenia si

  15.min.

  c) Egzamin pisemny testowy polega na wyborze waciwej odpowiedzi

  spord podanych 4 moliwoci. Test zawiera 20 pyta z zakresu teorii

  treningu (techniki, taktyki, motoryki), historii piki nonej, systemu

  ksztacenia i licencjonowania trenerw UEFA i PZPN, przepisw gry

  1 godz

  d) Egzamin pisemny problemowy polega na udzieleniu odpowiedzi na

  3 pytania dotyczce zagadnie: planowania treningu, kierowania

  zespoem, taktyki gry

  1 godz

 • KURS TRENERW UEFA A 18

  e) Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej naley

  przeprowadzi w warunkach realnych, tzn. w klubie lub w miejscu

  organizacji kursu z grup zawodnikw waciwie dobran do tematu

  treningu. Zajcia praktyczne naley poprzedzi kilku minutowym

  wprowadzeniem do tematu treningu dokonanym przez trenera

  kandydata

  1,5 godz

  2. Etap II (Szkoa Trenerw PZPN)

  a) Dziennik kursu kandydata

  b) Obrona pracy dyplomowej i Kocowy egzamin ustny

  1

  a) Kady kandydat zobowizany jest przedstawi Komisji Egzaminacyjnej

  prowadzony przez siebie dziennik kursu, ktry m.in. powinien zawiera:

  - Notatki z wykadw, - Konspekty :zaj prowadzonych przez trenerw edukatorw, - Konspekty samodzielnie opracowanych i prowadzonych lekcji treningowych na kursie, - Konspekty obserwowanych w trakcie stau treningw w klubie pikarskim, - Analizy gry obserwowanych meczw

  b) Kady kandydat zobowizany jest do obrony przed Komisj

  Egzaminacyjn pracy dyplomowej, ktrej temat wybiera sam w

  uzgodnieniu z Trenerem Edukatorem Kursu

 • KURS TRENERW UEFA A 19

  8. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

  Zajcia z seminarium dyplomowego maj na celu ustalenie tematu pracy dyplomowej oraz

  przekazanie zasad pisania prac dyplomowych oraz wymogw formalnych obrony pracy

  dyplomowej. Kady kursant zobowizany jest do napisania pracy dyplomowej z wybranego przez

  siebie tematu. Temat pracy musi by zaakceptowany przez Trenera Edukatora Kursu Do kadego

  kursanta przypisany jest promotor pracy dyplomowej, ktry pomaga w merytorycznym

  opracowaniu pracy. Obrona pracy dyplomowej odbywa si podczas II etapu egzaminw po

  wczeniejszej akceptacji ze strony promotora pracy.

  9. Zadania do samodzielnej realizacji oraz repetytorium z wybranego zakresu materiau

  Podzia na osiem grup po trzy osoby. W trakcie trwania kursu kada z grup zobowizana jest

  regularnie, zgodnie z ustalonymi wczeniej terminami opracowywa w formie prezentacji tematy

  podane do samodzielnej realizacji oraz jeden raz w caym cyklu szkolenia opracowa repetytorium

  z zadanego zakresu materiau.

  9.1. Przykadowa tematyka zada do samodzielnej realizacji (cz. I - Teoretyczna):

  1) 1.i. Opracowa proczny plan szkolenia dla swojej druyny,

  2) 7.j. Opracowa zasady przygotowania wytrzymaociowego zawodnikw do sezonu,

  3) 11.g. Opracowa plan treningowy okresu przygotowawczego dla swojej druyny,

  4) 12.d. - Opracowa wieloletni plan szkolenia technicznego dla modziey w kategoriach od

  Junior C Junior A,

  5) 13.e. Opracowa plan taktyczny gry swojej druyny w najbliszym meczu,

  6) 14.g. Opracowa organizacyjny plan funkcjonowania grup modzieowych w twoim klubie,

  7) 15.i. Opisa proces budowania przez siebie druyny w ostatnich dwch latach,

  8) 16.e. Wykona analiz gry druyny na poziomie minimum III ligowym (na arkuszu

  wzorcowym).

 • KURS TRENERW UEFA A 20

  9.2. Repetytorium (cz. I - Teoretyczna):

  1) 1.i. Opracowa i przedstawi streszczenie materiau z dziau Teoria sportu i treningu

  sportowego,

  2) 7.j. - Opracowa i przedstawi streszczenie materiau z dziau Fizjologia piki nonej,

  3) 11.g. - Opracowa i przedstawi streszczenie materiau z dziau Przygotowanie

  motoryczne zawodnika,

  4) 12.d. - Opracowa i przedstawi streszczenie materiau z dziau Przygotowanie techniczne

  pikarza,

  5) 13.e. - Opracowa i przedstawi streszczenie materiau z dziau Przygotowanie taktyczne

  pikarza,

  6) 14.g. - Opracowa i przedstawi streszczenie materiau z dziau Szkolenie dzieci i

  modziey,

  7) 15.i. - Opracowa i przedstawi streszczenie materiau z dziau Zarzdzanie klubem

  sportowym,

  8) 16.e. - Opracowa i przedstawi streszczenie materiau z dziau Analiza gry i nowoczesne

  technologie IT.

 • KURS TRENERW UEFA A 21

  Zacznik nr 1 - Przykadowy harmonogram kursu (sesje

  stacjonarne) Data Dni Opis Liczba

  godz. Lokalizacja

  Poowa Wrzenia

  2 pon.-wt. pon. 8.30 18.15 (10h) wt. 8.30 18.15 (10h)

  20 Centrum techniczne

  Padziernik 2 pon.-wt. pon. 8.30 18.15 (10h) wt. 8.30 18.15 (10h)

  20 Centrum techniczne

  Listopad 2 pon.-wt. pon. 8.30 18.15 (10h) wt. 8.30 18.15 (10h)

  20 Centrum techniczne

  Listopad 3 pt.-niedz. pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Grudzie 3 pt.-niedz. pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Stycze 3 pt.-niedz. pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Stycze 3 pt.-niedz. pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Luty 2 pon.-wt. pon. 8.30 18.15 (10h) wt. 8.30 18.15 (10h)

  20 Centrum techniczne

  Marzec 2 pon.-wt. pon. 8.30 18.15 (10h) wt. 8.30 18.15 (10h)

  20 Centrum techniczne

  Kwiecie 3 pon.-r. pon. 16.00 21 (6h) wt. 8.30 18.15 (10h) r. 8.30 18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Maj Realizacja praktyk trenerskich w klubach

  30 Klub

  Maj/ poowa czerwca

  Egzaminy etap I WZPN

  Indywidualne egzaminy praktyczne w klubach

  Klub

  Poowa czerwca

  Egzamin teoretyczny w WZPN

  WZPN

  Koniec czerwca Egzaminy etap II PZPN

  Obrona pracy dyplomowej oraz egzaminy kocowe

  WZPN/PZPN

 • KURS TRENERW UEFA A 22

  Zacznik nr 2 - Przykadowy harmonogram kursu (sesje

  weekendowe)

  Data Dni Opis Liczba godz.

  Lokalizacja

  Poowa Wrzenia 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 11.45 (4h) niedz. 8.30-11.45 (4h)

  14 Centrum techniczne

  Padziernik 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 11.45 (4h) niedz. 8.30-11.45 (4h)

  14 Centrum techniczne

  Padziernik 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 11.45 (4h) niedz. 8.30-11.45 (4h)

  14 Centrum techniczne

  Listopad 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 11.45 (4h) niedz. 8.30-11.45 (4h)

  14 Centrum techniczne

  Listopad 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Grudzie 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Stycze 3 pt.-niedz.

  pt.-14.30 21.00 (8h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  28 Centrum techniczne

  Stycze 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Luty 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  26 Centrum techniczne

  Marzec 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 18.15 (10h) niedz. 8.30-18.15 (10h)

  14 Centrum techniczne

  Marzec 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 11.45 (4h) niedz. 8.30-11.45 (4h)

  14 Centrum techniczne

  Kwiecie 3 pt.-niedz.

  pt.-16.00 21.00 (6h) sb. 8.30 11.45 (4h) niedz. 8.30-11.45 (4h)

  14 Centrum techniczne

  Maj Realizacja praktyk trenerskich w klubach

  30 Klub

  Maj/ poowa czerwca

  Egzaminy Etap I WZPN

  Indywidualne egzaminy praktyczne w klubach

  Klub

  Poowa czerwca Egzamin teoretyczny w WZPN

  WZPN

  Koniec czerwca Egzaminy Etap II PZPN

  Obrona pracy dyplomowej oraz egzaminy kocowe

  WZPN/PZPN

 • KURS TRENERW UEFA A 23

  Zacznik nr 3 - Przykadowy harmonogram zaj sesji

  UEFA A 2014, SESJA I, 4-6.11.2014

  04.11.2013 05.11.2013 06.11.2013 Przedmiot/

  wykadowca Ilo godzin

  Miejsce zaj

  Przedmiot/ wykadowca

  Ilo godzin Miejsce

  zaj Przedmiot/

  wykadowca Ilo godzin Miejsce zaj

  Teoria Prakt. Teoria Prakt. Teoria Prakt.

  8:30 - 9:15

  9:15-10:00

  10:00-10:15

  10:15-11:00

  11:00-11:45

  11.45-12:00

  12:00-12:45

  12:45-13:30

  13:30-15:00

  15:00-15:45

  15:45-16:30

  16:30-16:45

  16:45-17:30

  17:30-18:15