KURS TRENERÓW UEFA B & UEFA B WYRÓWNAWCZY

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  222

 • Download
  4

Transcript

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 1

  KURS TRENERW

  UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY

  Cele i zaoenie Programowe Kursu UEFA B & UEFA B Wyrwnawczy

  zostay zatwierdzone przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 2

  CELE i ZAOENIA PROGRAMOWE

  KURSU TRENERW UEFA B & UEFA B

  WYRWNAWCZEGO

  Spis treci

  1.Wstp ..............................................................................................................................................3

  2. Profil trenera UEFA B ......................................................................................................................3

  3. Cele kursu .......................................................................................................................................4

  4. Kryteria naboru kandydatw na kurs ...............................................................................................4

  4.1. UEFA B .....................................................................................................................................4

  4.2. UEFA B Wyrwnawczy .............................................................................................................5

  5. Kryteria egzaminacyjne ...................................................................................................................5

  6. Wymogi dydaktyczne organizacji kursu UEFA B & UEFA B Wyr. .......................................................5

  7. Program kursu trenerw UEFA B .....................................................................................................7

  8. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA B ...................................................................................9

  8.1. Cz teoretyczna ....................................................................................................................9

  8.2. Cz praktyczna ................................................................................................................... 14

  8.3. Egzaminy kursu UEFA B .......................................................................................................... 17

  9. Program kursu UEFA B Wyrwnawczego ....................................................................................... 18

  10. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA B Wyrwnawczego ................................................... 20

  10.1. Cz teoretyczna ................................................................................................................ 20

  10.2. Cz praktyczna .................................................................................................................. 22

  10.3. Egzaminy kursu UEFA B Wyrwnawczego ............................................................................. 23

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 3

  1.Wstp

  Zarzd Polskiego Zwizku Piki Nonej w swojej strategii dalszego rozwoju piki nonej w Polsce

  ogromnie wan rol przywizuje do ksztacenia wysokokwalifikowanej kadry trenerskiej. W

  Uchwale nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursw ksztacenia trenerw

  piki nonej, przyjtej w oparciu o wymogi Konwencji Trenerskiej UEFA, PZPN upowania

  wojewdzkie Zwizki Piki Nonej do organizacji kursw trenerskich kategorii UEFA C, UEFA B a

  take UEFA A pod warunkiem uzyskania stosownej zgody.

  W zwizku ze zmianami sytuacji prawnej zawodu trenera po wejciu w ycie Ustawy z dnia

  13.06.2013 roku o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw, Polski Zwizek

  Piki Nonej jako jedyna instytucja odpowiedzialna za ksztacenie trenerw piki nonej na terenie

  Rzeczypospolitej Polski przedstawia poniej Program Ksztacenia Trenerw UEFA B

  przeznaczony do realizacji przez w/w Zwizki. Absolwenci kursu, otrzymuj Dyplom trenera UEFA

  B oraz licencj UEFA B, dokumenty ktre uprawniaj do prowadzenia szkolenia dzieci i modziey

  oraz druyn amatorskich seniorw i seniorek redniego szczebla.

  2. Profil trenera UEFA B

  Kwalifikacje trenera UEFA B to kolejny drugi stopie na drodze podnoszenia kwalifikacji zgodnie z

  wytycznymi Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. Zasb wiedzy i

  kompetencje trenera UEFA B okrelaj zakres jego aktywnoci do pracy z zespoami dziecicymi,

  modzieowymi i amatorskimi seniorw i seniorek.

  Najbardziej istotnym przesaniem trenera pracujcego na poziomie amatorskim winno by

  upowszechnianie piki nonej i wstpne przygotowanie utalentowanych pikarzy do profesjonalnego

  uprawiania piki nonej.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 4

  3. Cele kursu

  Umoliwienie trenerom z licencj UEFA C i PZPN B podniesienie poziomu kwalifikacji

  trenerskich oraz uzyskanie dyplomu i licencji trenera UEFA B,

  Stworzenie dogodnych warunkw do zdobywania wiedzy oraz uatwienie rozwoju

  zawodowego trenerw,

  Uksztatowanie wrd uczestnikw kursu waciwego postpowania niezbdnego w pracy

  pedagogicznej trenera, tzn. umiejtnego czenia w swojej pracy wiedzy teoretycznej z

  praktyk treningow, przestrzegania zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia

  podopiecznych, przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialnoci i obiektywnoci,

  Przekazanie uczestnikom kursu zasobu nowoczesnej wiedzy z podstawowych

  przedmiotw z zakresu teorii i metodyki treningu odnoszcej si do przygotowania

  technicznego, kondycyjnego, taktycznego oraz psychicznego pikarzy,

  Przygotowanie do samodzielnego planowania i realizowania praktycznych zaj

  treningowych z modzieowymi i amatorskimi zespoami piki nonej,

  Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pikarskiego zespou amatorw w

  warunkach walki sportowej.

  4. Kryteria naboru kandydatw na kurs

  4.1. UEFA B

  Kandydatem na kurs trenerw UEFA B moe by osoba, ktra spenia nastpujce kryteria:

  ma ukoczone 19 lat,

  posiada licencj UEFA C lub licencj PZPN C,

  posiada minimum wyksztacenie rednie,

  legitymuje si minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencj UEFA C lub

  licencj PZPN C,

  przedstawi zawiadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalajcym na

  wykonywanie zawodu trenera piki nonej i uczestnictwo w kursie,

  zoy owiadczenie o niekaralnoci sdowej i penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

  pomylnie zaliczy egzamin wstpny skadajcy si z czci praktycznej i teoretycznej.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 5

  4.2. UEFA B Wyrwnawczy

  Kandydatem na kurs Wyrwnawczy UEFA B moe by osoba, ktra spenia nastpujce kryteria:

  posiada legitymacj instruktora sportu w pice nonej wydan zgodnie z Rozporzdzeniem

  Ministra Sportu i Turystyki lub wczeniejszymi rozporzdzeniami pastwowymi

  obowizujcymi do 23 sierpnia 2013 roku,

  spenia kryteria zawarte w ust. 1.5, 1.6 i 1.7 niniejszego paragrafu.

  5. Kryteria egzaminacyjne

  Aby pomylnie ukoczy kurs kandydat winien:

  wykaza si 100% obecnoci (dopuszcza si 10% nieobecno z powodu uzasadnionych

  powanych przyczyn pod warunkiem odrobienia zalegoci w wyznaczonym terminie)

  prowadzi dziennik kursu,

  napisa i zoy konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie

  pikarskim,

  napisa i zoy analiz gry meczowej,

  zda pisemny test (uzyska minimum 50 % moliwych do uzyskania punktw),

  zda przed Komisj Egzaminacyjn wojewdzkiego ZPN praktyczny egzamin

  przeprowadzenia jednostki treningowej z juniorami lub seniorami zgodnie z

  przygotowanym konspektem,

  zda przed Komisj Egzaminacyjn wojewdzkiego ZPN ustny egzamin kocowy.

  6. Wymogi dydaktyczne organizacji kursu UEFA B & UEFA B

  Wyrwnawczego

  1. W kursie uczestniczy moe maksymalnie 32 suchaczy,

  2. Zajcia dydaktyczne na kursie musz prowadzi Trenerzy Edukatorzy PZPN ewentualnie

  zaproszeni wykadowcy za zgod Komisji Technicznej PZPN,

  3. Zajcia dydaktyczne powinny by realizowane przy przestrzeganiu nastpujcych

  wymogw Konwencji Trenerskiej UEFA:

  zajcia dydaktyczne powinny by prowadzone w sposb interaktywny z

  moliwoci wymiany pogldw i dowiadcze,

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 6

  preferowane s zajcia odbywajce si w realnych warunkach klubowych z

  grupami treningowymi waciwie dobranymi po wzgldem wieku i umiejtnoci do

  realizowanego tematu lekcji treningowej,

  w celu opracowania konspektu zaj praktycznych zalecana jest praca w grupach

  4-5 osobowych, nastpnie prezentacja tematu jako wprowadzenia do zaj

  praktycznych i realizacja tematu na zajciach praktycznych a na koniec analiza i

  omwienie przeprowadzonej jednostki treningowej.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 7

  7. Program kursu trenerw UEFA B Kurs Trenerw UEFA B Liczba

  godzin

  Cz. I Cz teoretyczna 96

  1. Teoria i metodyka treningu 6

  2. Pedagogika i socjologia sportu Rola i zadania trenera 6

  3. Psychologia sportu 10

  4. Anatomia funkcjonalna 6

  5. Fizjologia i biochemia wysiku fizycznego w pice nonej 10

  6. Odnowa biologiczna 2

  7. ywienie w sporcie 4

  8. Rys historyczny piki nonej 2

  9. Konwencja trenerska UEFA 2

  10. System ksztacenia i licencjonowania trenerw w PZPN 2

  11. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2

  12. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera 2

  13. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim 2

  14. Trening ksztatowania zdolnoci motorycznych juniorw 13-18 i

  seniorw amatorw

  10

  15. Metodyka doskonalenia techniki piki nonej 12

  16.

  Taktyka piki nonej. Ewolucja systemw. Nauczanie i

  doskonalenie dziaa taktycznych gry w systemach gry 1-4-4-2,

  1-4-3-3

  12

  17. Kontrola procesu treningowego 2

  18. Zarzdzanie zespoem w klubie pikarskim 2

  19. Przepisy gry 2

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 8

  Cz. II Cz praktyczna 90

  1. Czynny udzia i omwienie przykadowych lekcji treningowych

  na temat ksztatowania zdolnoci motorycznych 10

  2. Czynny udzia i omwienie przykadowych lekcji treningowych

  na temat doskonalenia techniki gry juniorw 13-18 lat i seniorw

  amatorw

  10

  3. Czynny udzia i omwienie przykadowych lekcji treningowych

  na temat nauczania i doskonalenia taktyki gry w systemach 1-4-

  3-3, 1-4-4-2

  10

  4. Przygotowanie konspektw dla juniorw 13-18 i seniorw z

  uwzgldnieniem tematyki ksztatowania zdolnoci motorycznych

  oraz nauczania i doskonalenia dziaa technicznych i

  taktycznych

  8

  5. Obserwacja i analiza gry 4

  6. Sta w klubie 12

  7. Prezentacja raportu ze stau w klubie lub analiza

  obserwowanego meczu 10

  8. Pedagogizacja - prowadzenie zaj przez suchaczy. Omwienie

  prowadzonych zaj 26

  CZ. III Egzaminy kursu UEFA B 20

  a) Egzamin testowy 1

  b) Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej

  45 min/

  kandydat

  c) Kocowy komisyjny egzamin ustny

  15 min/

  kandydat

  d) Dziennik kursu 1

  Razem cz. I + II + III

  UWAGA: Kurs naley zrealizowa w trakcie 11 sesji

  weekendowych w terminach poza sezonem rozgrywek: 15.06-

  15.08 i 15.11-15.03 plus sta w klubie

  206

  Program zosta zatwierdzony przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 9

  8. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA B

  8.1. Cz teoretyczna

  Kurs Trenera UEFA B Liczba

  godzin

  CZ. I Cz teoretyczna 96

  1. Teoria i metodyka treningu 6

  a) Struktura rzeczowa treningu. Przygotowanie sprawnociowe,

  techniczne, taktyczne, psychiczne oraz teoretyczne

  Zasady, metody, formy nauczania. Zasady treningu:

  specjalizacji, wzrostu obcie, specjalnego przygotowania.

  Metody i formy i rodki treningu

  2

  b) Planowanie szkolenia. Plan strategiczny, organizacyjno-szkoleniowy,

  roczny plan szkolenia, cykle szkolenia. Charakterystyka okresw

  szkoleniowych. Cykliczno treningu i budowanie formy sportowej oraz

  struktura czasowa treningu.

  2

  c) Dokumentacja pracy trenera. Rejestracja i analiza obcie

  treningowych. Skadowe obcienia w strefach energetycznych. Dobr

  i realizacja obcie

  2

  2. Pedagogika i socjologia sportu Rola i zadania trenera 6

  a) Pedagog sportu zadania i funkcje, trener i jego osobowo.

  Pedagogiczna podstawa trenera i jego rola w wychowaniu. 2

  b) Sport jako dziaalno ksztatujca postawy czowieka. Style

  kierowania zespoem sportowym i konsekwencje wychowawcze. 2

  c) Etyka sportowa 2

  3. Psychologia sportu 10

  a) Podstawowe procesy i waciwoci psychiczne; charakterystyka

  procesw psychicznych, podstawowe cechy psychiczne osobowoci 3

  b) Psychologiczna charakterystyka zawodw sportowych;

  pojcie zawodw, psychologiczne aspekty poraki i

  zwycistwa, rola zawodw w ksztatowaniu sportowca.

  4

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 10

  Rola motywacji w osiganiu wynikw sportowych

  c) Pojcie treningu sportowego, znaczenie nawykw ruchowych w

  nauczaniu techniki piki nonej, ksztatowanie i utrwalanie nawykw,

  psychologiczna charakterystyka stanu wytrenowania

  3

  4. Anatomia funkcjonalna (biologiczne i anatomiczne aspekty

  funkcjonowania organizmu czowieka) 6

  a) Plan budowy ciaa ludzkiego. Ukad krenia; ukad nerwowy; ukad

  oddechowy 1

  b) Ukad bierny i czynny ruchu. Ukad miniowy, waciwoci fizyczne i

  biologiczne mini, budowa mini szkieletowych, rodzaje wkien

  miniowych

  1

  c) Typowe urazy w pice nonej i ich profilaktyka.

  Podstawy pierwszej pomocy przed medycznej 2

  d) Biologiczne aspekty treningu dzieci i modziey; biologiczne aspekty

  doboru i orientacji sportowej 1

  e) Biologiczne uwarunkowania rozwoju zdolnoci motorycznych, ich

  ksztatowanie w szkoleniu sportowym 1

  5. Fizjologia i biochemia wysiku fizycznego 10

  a) Zmczenie i wypoczynek; rodzaje, objawy, przyczyny zmczenia,

  teorie zmczenia, istota zmczenia, wypoczynek czynny i bierny,

  formy aktywacji wypoczynku. Adaptacja organizmu do wysiku

  fizycznego. Zjawisko superkompensacji

  2

  b) Metabolizm w wysikach sportowych, przemiana materii i energii,

  odywianie. Podstawy fizjologiczne ywienia w sporcie wyczynowym.

  Gospodarka wodna sportowca, bilans energetyczny ustroju,

  odwodnienie a wydolno fizyczna. Rwnowaga kwasowo zasadowa i

  gospodarka wodno elektrolitowa

  2

  c) Ukad miniowy, waciwoci fizyczne i biologiczne mini; Skurcz

  mini, unerwienie mini , sia mini, wydajno mini, rola tlenu w

  pracy mini, zmczenie mini

  2

  d) Funkcje krwi podczas pracy; rola krwi w utrzymaniu staego

  rodowiska wewntrznego, rola krwi w koordynacji funkcji

  fizjologicznych i regulacji ciepoty podczas pracy, morfologiczne

  zmiany we krwi, krenie krwi w spoczynku i w pracy

  2

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 11

  e) Predyspozycje beztlenowe sia , predyspozycje beztlenowe moc i

  pojemno beztlenowa, klasyfikacja wysikw sportowych ze wzgldu

  na zuycie tlenu, wydajno procesw aerobowych i anaerobowych

  2

  6. Odnowa biologiczna 2

  a) System odnowy biologicznej, rodki odnowy biologicznej. Zadania

  odnowy biologicznej 1

  b) Metody odnowy biologicznej w sporcie i ich podstawy fizjologiczne.

  Programowanie zabiegw odnowy biologicznej 1

  7. ywienie w sporcie 4

  a) Klasyfikacja ywnoci, skadniki poywienia i ich rola w

  organizmie

  Podstawy fizjologiczne ywienia w sporcie wyczynowym, ze

  szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey

  ywienie a zdolno wysikowa

  8. Rys historyczny piki nonej 2

  a) Historia piki nonej w Polsce przedwojennej i powojennej. Najstarsze

  kluby sportowe. Najwiksze sukcesy polskich klubw i reprezentacji na

  arenie midzynarodowej

  1

  b) Historia i ewolucja piki nonej jako gry. FIFA, UEFA, PZPN.

  Najwiksze kluby, system rozgrywek klubowych. Mistrzostwa Europy.

  Mistrzostwa wiata

  1

  9. Konwencja trenerska UEFA 2

  a) System ksztacenia trenerw UEFA. Konwencja o Wzajemnym

  Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. Zasady podnoszenia kwalifikacji,

  zdobywanie kolejnych uprawnie trenerskich

  10. System ksztacenia i licencjonowania trenerw w PZPN 2

  a) Rola i zadania PZPN i zwizkw wojewdzkich w ksztaceniu i

  licencjonowaniu trenerw kompetencje, zadania

  11. Pierwsza pomoc przed medyczna 2

  12. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera

  2

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 12

  a) Wykorzystanie komputera do archiwizacji danych pracy

  szkoleniowej

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii foto i video

  Programy grafiki i animacji komputerowej dla piki nonej

  13. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim

  2

  a) Wykad nt. analizy gry zawierajcy typowe sownictwo dotyczce

  techniki i taktyki w pice nonej

  14. Trening ksztatowania zdolnoci motorycznych juniorw 13-18 i seniorw amatorw

  10

  a) Charakterystyka zdolnoci motorycznych; sia miniowa, szybko,

  moc, wytrzymao, gibko, zwinno, koordynacja ruchowa 2

  b) Trening siy; rodzaje siy i jej znaczenie w treningu, metody treningu

  siy 2

  c) Trening szybkoci : czynniki wpywajce na poziom szybkoci,

  metody rozwijania szybkoci 1

  d) Trening koordynacyjnych zdolnoci motorycznych : klasyfikacja KZM,

  metodyka ksztatowania 1

  e) Trening plyometryczny w ksztatowaniu mocy

  Trening gibkoci, sposoby ksztatowania gibkoci 1

  f) Trening wytrzymaoci : klasyfikacja wytrzymaoci, czynniki

  wpywajce na poziom wytrzymaoci, metody rozwijania

  wytrzymaoci

  1

  g) Metody treningowe ksztatujce zdolnoci motoryczne

  Przykady rozwiza metodyczno-programowych 1

  h) Trening wyrwnawczy-funkcjonalny zapobiegajcy urazom w pice

  nonej, trening regeneracyjny 1

  15. Metodyka doskonalenia techniki piki nonej 12

  a) Znaczenie techniki piki nonej w szkoleniu kompletnego

  pikarza

  Procesy psychiczne w nauczaniu i stosowaniu techniki

  sportowej

  2

  b) Charakterystyka zasad nauczania i uczenia si 2

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 13

  Metody nauczania i uczenia si nawykw i umiejtnoci

  ruchowych

  Fazy opanowywania i powstawania nawyku czuciowo-

  ruchowego

  c) Nauczanie i doskonalenie elementw techniki specjalnej :uderzenia

  piki, przyjcia piki, prowadzenia piki, dryblingu, zwodw, gry ciaem,

  odbierania piki, techniki bramkarza, wrzutu piki z linii bocznej

  2

  d) Przyrzdy, przybory i urzdzenia pomocnicze w nauczaniu techniki.

  wiczenia z ma iloci piek. 2

  e) Wykorzystanie form treningowych: zabawowej, cisej w nauczaniu i

  doskonaleniu techniki piki nonej 2

  f) Wykorzystanie form treningowych: Gier pomocniczych, Maych gier,

  Gier zadaniowych, w nauczaniu i doskonaleniu techniki 2

  16. Taktyka piki nonej, Ewolucja systemw, Nauczanie i

  doskonalenie taktyki gry w systemach 1-4-3-3, 1-4-4-2 12

  a) Ewolucja systemw gry. Metodyka nauczania (oraz formy

  doskonalenia dziaa taktycznych w grze pikarza) taktyki

  Przygotowanie taktyczne, formy i rodki treningowe w

  poszczeglnych etapach szkolenia

  Intelektualne wspomaganie w procesie nauczania dziaa

  taktycznych

  2

  b) Wykorzystanie form treningowych: gier pomocniczych, maych gier,

  gier zadaniowych, gier szkolnych w nauczaniu taktyki 2

  c) Taktyka bronienia; bronienie indywidualne, bronienie zespoowe,

  bronienie w staych fragmentach gry, zasady zachowania si w grze

  defensywnej

  2

  d) Taktyka atakowania; atakowanie indywidualne, atakowanie

  zespoowe, atakowanie w staych fragmentach gry, zasady

  zachowania si w grze ofensywnej

  2

  e) Zadania i obowizki zawodnikw w systemie gry 1:4:3:3 2

  f) Zadania i obowizki zawodnikw w systemie gry 1:4:4:2 2

  17. Kontrola procesu treningowego 2

  a) Kontrola treningu. Kontrola bieca, operacyjna i okresowa

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 14

  Testy i prby sprawnoci oglnej, testy i prby sprawnoci

  specjalnej

  18. Zarzdzanie zespoem w klubie pikarskim 2

  a) Cele i zasady polityki startowej

  Porozumiewanie si z zawodnikami

  Wyjanianie nieporozumie i konfliktw

  19. Przepisy gry 2

  a) Przepisy gry, prawa i obowizki trenera

  8.2. Cz praktyczna

  Kurs Trenera UEFA B Liczba

  godzin

  CZ. II Cz praktyczna 90

  1. Czynny udzia i omwienie przykadowych lekcji treningowych na

  temat ksztatowania zdolnoci motorycznych 10

  a) Trening specjalny : praktyczne zastosowanie funkcjonalnego treningu

  siowego, praktyczne zastosowanie podstawowego treningu siowego,

  praktyczne zastosowanie koncentrycznego i izometrycznego treningu

  siowego. wiczenia plyometryczne w ksztatowaniu mocy

  2

  b) Zabawa biegowa, ( Metody ) w ksztatowaniu sprawnoci fizycznej;

  wytrzymaoci oglnej, ukierunkowanej, specjalnej, szybkoci,

  skocznoci, zwinnoci, ksztatowanie wytrzymaoci szybkociowej

  metod powtrzeniow

  2

  c) Metody treningowe ksztatujce zdolnoci motoryczne, przykady

  wicze ksztatujcych poszczeglne zdolnoci motoryczne 2

  d) Metoda powtrzeniowa w ksztatowaniu szybkoci 2

  e) Trening tlenowy; trening regeneracyjny, ksztatowanie wytrzymaoci w

  treningu tlenowym niskiej intensywnoci, zastosowanie metody cigej 2

  2. Czynny udzia i omwienie przykadowych lekcji treningowych na

  temat doskonalenia techniki gry juniorw 13-18 lat i seniorw

  amatorw

  10

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 15

  a) Metody nauczania i doskonalenia uderzenia piki (nog, gow) i

  przyjcia piki (nog, gow, tuowiem) z zastosowaniem form

  fragmentu gry i maej gry

  2

  b) Metody nauczania i doskonalenia prowadzenia piki, zwodw, gry

  ciaem z zastosowaniem form fragmentu gry i gry uproszczonej 2

  c) Formy zabawowe, cisa doskonalenia uderzenia i przyjcia piki,

  prowadzenia piki i zwodw, w nauczaniu i doskonaleniu gry ciaem,

  dryblingu, odbierania piki przeciwnikowi, wrzutu piki z linii bocznej

  2

  d) Nauczanie i doskonalenie techniki bramkarza w bronieniu i atakowaniu 2

  e) Gry pomocnicze w doskonaleniu uderzenia i przyjcia piki, doskonaleniu strzau, prowadzenia piki i zwodw, gry ciaem i

  dryblingu, odbierania piki przeciwnikowi.

  Intelektualizacja procesu nauczania dziaa ruchowych

  ksztatowanie kreatywnoci

  2

  3. Czynny udzia i omwienie przykadowych lekcji treningowych na

  temat nauczania i doskonalenia taktyki gry w systemach 1-4-3-3,

  1-4-4-2

  10

  a) Nauczanie i doskonalenie wsppracy w bronieniu, asekuracja w

  obronie w systemie 1-4-4-2 2

  b) Nauczanie i doskonalenie wsppracy w atakowaniu w sytuacjach

  atwych i trudnych w systemie 1-4-3-3 2

  c) Nauczanie i doskonalenie kombinacji w atakowaniu; wybieganie na

  pozycj, podania piki bez zmiany miejsc i ze zmian miejsc,

  obiegnicie, zmiana krzyowa

  2

  d) Mae gry i gry pomocnicze w nauczaniu i doskonaleniu taktyki

  atakowania i bronienia indywidualnego 2

  e) Nauczanie i doskonalenie kombinacji w bronieniu; obrona

  strefowa, obrona "kady swego", obrona kombinowana

  Intelektualizacja procesu nauczania dziaa taktycznych

  ksztatowanie kreatywnoci

  2

  4. Przygotowanie konspektw dla juniorw 13-18 i seniorw z

  uwzgldnieniem tematyki ksztatowania zdolnoci motorycznych i

  nauczania techniki i taktyki (praca w grupach 3-4 osobowych)

  8

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 16

  a) Opracowanie konspektu lekcji treningowej ksztatowania zdolnoci

  motorycznej z zastosowaniem metod i form treningu 2

  b) Opracowanie konspektu lekcji treningowej doskonalenia techniki z

  zastosowaniem metod i form nauczania

  2

  c) Opracowanie konspektu lekcji treningowej nauczania taktyki z

  zastosowaniem metod i form nauczania 2

  d) Samodzielne opracowanie przez kursantw konspektu lekcji

  treningowej na zadany temat z zastosowaniem metody warsztatowej 2

  5. Obserwacja i analiza gry 4

  a) Zastosowanie arkusza obserwacji i analiza meczu "na ywo" -

  arkusz obserwacji jako narzdzie analizy gry

  Opracowanie raportu obserwacji i analizy gry z

  wykorzystaniem nowych technologii IT

  6. Obserwacje zaj treningowych i obserwacja meczu w klubie 12

  a) obserwacje zawodw 2

  b) obserwacje jednostek treningowych 4

  c) asystowanie podczas zaj 4

  d) samodzielne prowadzenie zaj przez kursantw 2

  7. Prezentacja raportu ze stau w klubie i analiza obserwowanego

  meczu 10

  8. Pedagogizacja - prowadzenie zaj przez suchaczy. Omwienie

  prowadzonych zaj 26

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 17

  8.3. Egzaminy kursu UEFA B

  Kurs Trenera UEFA B Liczba

  godzin

  CZ. III Egzaminy kursu UEFA B 20

  1. Egzamin testowy 1

  2. Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej

  45min/

  kand.

  3. Kocowy komisyjny egzamin ustny 15min/

  kand.

  4. Dziennik Kursu 1

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 18

  9. Program kursu UEFA B Wyrwnawczego

  Kurs Trenerw UEFA B Wyrwnawczy Liczba

  godzin

  Cz. I Cz teoretyczna 30

  1. Konwencja trenerska UEFA. System ksztacenia i

  licencjonowania trenerw w PZPN. Wytyczne Karty Grassroots

  UEFA

  2

  2. Teoria i metodyka treningu 8

  3. Fizjologia wysiku w pice nonej 2

  4. Pierwsza pomoc przed medyczna 2

  5. Szkolenie dzieci 4 - 12 lat 6

  6. Szkolenie modziey 13 - 18 lat 6

  7. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera 2

  8. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim 2

  Cz. II Cz praktyczna 46

  1. Czynny udzia i omwienie przykadowych lekcji treningowych

  na temat ksztatowania zdolnoci motorycznych, doskonalenia

  techniki i taktyki gry

  12

  2. Przygotowanie konspektw dla poszczeglnych kategorii

  wiekowych z uwzgldnieniem tematyki ksztatowania zdolnoci

  motorycznych, nauczania i doskonalenia techniki i taktyki gry

  4

  3. Pedagogizacja - prowadzenie zaj przez suchaczy. Omwienie

  prowadzonych zaj 18

  4. Organizacja turnieju maych gier 4x4, 7x7 2

  5. Obserwacja i analiza gry 4

  6. Sta w klubie sportowym - trening dzieci, juniorw, seniorw 6

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 19

  CZ. III Egzaminy kursu Trenerw UEFA B Wyrwnawczy 20

  e) Egzamin testowy 1

  f) Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej

  45 min/

  kandydat

  g) Kocowy komisyjny egzamin ustny

  15 min/

  kandydat

  h) Dziennik kursu 1

  Razem cz. I + II + III 96

  Program zosta zatwierdzony przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 20

  10. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA B Wyrwnawczego

  10.1. Cz teoretyczna

  Kurs Trenerw UEFA B Wyrwnawczy Liczba

  godzin

  CZ. I Cz teoretyczna 30

  1. Konwencja trenerska UEFA 2

  a) System ksztacenia i licencjonowania trenerw PZPN. Konwencja

  UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. Zasady

  podnoszenia kwalifikacji, zdobywanie kolejnych uprawnie trenerskich.

  Wytyczne Karty Grassroots UEFA

  2. Teoria i metodyka treningu 8

  a) Planowanie procesu szkolenia. Program. Plan strategiczny, plan

  organizacyjno-szkoleniowy, roczny plan szkolenia, cykle szkolenia.

  Dokumentacja pracy trenera. Rejestracja i analiza obcie

  treningowych

  2

  b) Charakterystyka zdolnoci motorycznych; sia miniowa, szybko,

  moc, wytrzymao, gibko, zwinno, koordynacja ruchowa 2

  c) Trening ksztatowania zdolnoci motorycznych

  Zasady, metody, formy treningu

  Zastosowanie w jednostce treningowej

  1

  d) Metodyka nauczania i doskonalenia dziaa technicznych i taktycznych

  w grze pikarza; zasady, metody, formy nauczania

  Nauczanie nawyku ruchowego

  2

  e) Rola wicze funkcjonalnych i ich zastosowanie w jednostce

  treningowej 1

  3. Fizjologia wysiku w pice nonej 2

  a) Zmczenie i wypoczynek; rodzaje, objawy, przyczyny zmczenia,

  teorie zmczenia, istota zmczenia, wypoczynek czynny i bierny,

  formy aktywacji wypoczynku. Adaptacja organizmu do wysiku

  fizycznego. Zjawisko superkompensacji

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 21

  4. Pierwsza pomoc przed medyczna 2

  5. Szkolenie dzieci 4 - 12 lat 6

  a) Fazy rozwoju biologicznego. Etapizacja szkolenia dzieci i m odziey.

  Dobr do piki nonej 2

  b) Rola gier i zabaw w ksztatowaniu zdolnoci motorycznych i

  KZM, zasb zabaw. Przykady rozwiza metodyczno-

  programowych

  Nauczanie i doskonalenie przez zabaw, przykady lekcji

  treningowych. Rola gier i zabaw w nauczaniu techniki i taktyki

  gry

  2

  c) Turnieje maych gier 4x4 - 7x7 ze szczeglnym uwzgldnieniem mini

  piki nonej 2

  6. Szkolenie dzieci i modziey 13 - 18 lat 6

  a) Trening ksztatujcy, trening wyrwnawczy, trening

  regeneracyjny

  Specyfika organizacji, metody pracy

  2

  b) Mae gry i gry pomocnicze w nauczaniu i doskonaleniu

  techniki i taktyki

  Intelektualne wspomaganie w procesie nauczania dziaa

  ruchowych

  2

  c) Zadania i obowizki zawodnikw w systemach gry 1:4:3:3 i

  1:4:4:2

  Intelektualne wspomaganie w procesie nauczania dziaa

  taktycznych

  2

  7. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera

  2

  8. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim

  2

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 22

  10.2. Cz praktyczna

  Kurs Trenerw UEFA B Wyrwnawczy Liczba

  godzin

  CZ. II Cz praktyczna 46

  1. Czynny udzia i omwienie przykadowych lekcji treningowych na

  temat ksztatowania zdolnoci motorycznych, doskonalenia

  techniki i taktyki gry

  12

  a) Metodyka ksztatowania; wytrzymaoci oglnej, ukierunkowanej, specjalnej, szybkoci, skocznoci, zwinnoci, ksztatowanie

  wytrzymaoci szybkociowej metod powtrzeniow

  2

  b) Formy zabaw i gier w ksztatowaniu wybranych zdolnoci motorycznych 2

  c) Trening tlenowy; trening regeneracyjny, ksztatowanie wytrzymaoci w

  treningu tlenowym niskiej intensywnoci, zastosowanie metody cigej 2

  d) Formy zabaw i gier w nauczaniu i doskonaleniu wybranych elementw

  techniki specjalnej 2

  e) Mae gry i gry pomocnicze w nauczaniu i doskonaleniu wybranych

  elementw techniki specjalnej 2

  f) Mae gry i gry pomocnicze w nauczaniu i doskonaleniu taktyki

  atakowania i bronienia w systemie gry 1:4:4:2

  Intelektualizacja procesu nauczania dziaa taktycznych

  ksztatowanie kreatywnoci

  2

  2. Przygotowanie konspektw dla poszczeglnych kategorii

  wiekowych z uwzgldnieniem tematyki ksztatowania zdolnoci

  motorycznych i nauczania techniki i taktyki gry

  4

  a) Opracowanie konspektu lekcji treningowej ksztatowania

  zdolnoci motorycznej z zastosowaniem metod i form treningu.

  Opracowanie konspektu lekcji treningowej doskonalenia

  techniki lub taktyki z zastosowaniem metod i form nauczania

  2

  b) Samodzielne opracowanie przez kursantw konspektu lekcji

  treningowej na zadany temat z zastosowaniem metody warsztatowej 2

  3. Pedagogizacja - prowadzenie zaj przez suchaczy. Omwienie

  prowadzonych zaj 18

 • UEFA B & UEFA B WYRWNAWCZY 23

  4. Organizacja turnieju maych gier 4x4 - 7x7 2

  5. Obserwacja i analiza gry 4

  a) Zastosowanie arkusza obserwacji i analiza meczu "na ywo" - arkusz

  obserwacji jako narzdzie analizy skutecznoci zawodnika.

  Opracowanie raportu obserwacji i analizy gry z wykorzystaniem

  nowych technologii IT

  6. Prezentacja raportu ze stau w klubie - trening dzieci, juniorw,

  seniorw 6

  a) Obserwacja jednostki treningowej 2

  b) Asystowanie podczas zaj 2

  c) Samodzielne prowadzenie zaj przez kursantw 2

  10.3. Egzaminy kursu UEFA B Wyrwnawczego

  Kurs Trenerw UEFA B Wyrwnawczy Liczba

  godzin

  CZ. III Egzaminy kursu Trenerw UEFA B Wyrwnawczy 20

  1. Egzamin testowy 1

  2. Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej

  45 min/

  kandydat

  3. Kocowy komisyjny egzamin ustny 15 min/

  kandydat

  4. Dziennik Kursu 1

Recommended

View more >