KURS TRENERÓW UEFA Grassroots C (UEFA C)

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  231

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 1

  KURS TRENERW

  UEFA Grassroots C (UEFA C)

  Cele i zaoenie Programowe Kursu UEFA C

  zostay zatwierdzone przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 2

  CELE I ZAOENIA KURSU TRENERW UEFA

  Grassroots C (UEFA C)

  Spis treci

  1.Wstp ................................................................................................................................................... 3

  2. Profil trenera UEFA C ........................................................................................................................... 3

  3. Cele kursu ............................................................................................................................................ 4

  4. Kryteria naboru kandydatw na kurs .................................................................................................. 4

  5. Kryteria egzaminacyjne ukoczenia kursu .......................................................................................... 5

  6. Program kursu trenerw UEFA C ......................................................................................................... 6

  7. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA C ...................................................................................... 8

  7.1. Cz teoretyczna ........................................................................................................................ 8

  7.2. Cz praktyczna ........................................................................................................................ 11

  7.3. Egzaminy kursu UEFA C .............................................................................................................. 13

  8. Literatura ........................................................................................................................................... 14

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 3

  1.Wstp

  Zarzd Polskiego Zwizku Piki Nonej w swojej strategii dalszego rozwoju piki nonej w Polsce

  ogromnie wan rol przywizuje do ksztacenia wysokokwalifikowanej kadry trenerskiej. W

  Uchwale Zarzdu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursw

  ksztacenia trenerw piki nonej, przyjtej w oparciu o wymogi Konwencji Trenerskiej UEFA, PZPN

  upowania wojewdzkie Zwizki Piki nonej do organizacji kursw trenerskich kategorii UEFA C,

  UEFA B a take UEFA A pod warunkiem uzyskania stosownej zgody.

  W zwizku ze zmianami sytuacji prawnej zawodu trenera po wejciu w ycie Ustawy z dnia

  13.06.2013 roku o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw, Polski Zwizek

  Piki Nonej jako jedyna instytucja odpowiedzialna za ksztacenie trenerw piki nonej na terenie

  Rzeczypospolitej Polski przedstawia poniej Program Ksztacenia Trenerw UEFA C

  przeznaczony do realizacji przez w/w Zwizki. Absolwenci kursu, otrzymuj Certyfikat trenera

  UEFA Grassroots C oraz licencj UEFA Grassroots C, dokumenty ktre uprawniaj do

  prowadzenia szkolenia dzieci oraz druyn amatorskich niszego szczebla.

  2. Profil trenera UEFA C

  Trener UEFA C to pierwszy stopie na drodze zdobywania kwalifikacji trenerskich wg wytycznych

  Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA. Zasb wiedzy i umiejtnoci trenera

  UEFA C okrelaj zakres jego kompetencji w pracy szkoleniowej z zespoami dziecicymi i

  amatorskimi seniorw niszego szczebla.

  Najbardziej istotnym przesaniem trenera pracujcego na tym poziomie winno by

  upowszechnianie piki nonej, zachcanie dzieci do gry w pik non, stwarzanie utalentowanym

  dzieciom moliwoci dalszego rozwoju.

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 4

  3. Cele kursu

  umoliwienie byym pikarzom oraz nauczycielom uzyskanie certyfikatu i licencji trenerskiej

  UEFA Grassroots C,

  stworzenie uczestnikom kursu dogodnych warunkw do zdobywania wiedzy i rozwoju

  zawodowego w roli trenera piki nonej,

  uksztatowanie wrd uczestnikw kursu waciwego postpowania niezbdnego w pracy

  pedagogicznej trenera, tzn. umiejtnego czenia w swojej pracy wiedzy teoretycznej z

  praktyk treningow, przestrzegania zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia

  podopiecznych, przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialnoci i obiektywnoci,

  przygotowanie uczestnikw kursu do pracy szkoleniowej z dziemi w wieku 4-12 lat oraz

  seniorami amatorami niszego szczebla,

  przekazanie uczestnikom kursu zasobu podstawowej wiedzy z przedmiotw oglnych i

  specjalistycznych,

  przygotowanie do samodzielnego planowania i realizowania zaj treningowych z dziemi

  oraz prowadzenia pikarskiego zespou dzieci i seniorw amatorw niszego szczebla w

  rozgrywkach meczowych.

  4. Kryteria naboru kandydatw na kurs

  Kandydatem na kurs trenerw UEFA Grassroots C moe by osoba, ktra spenia nastpujce

  kryteria:

  ma ukoczone 18 lat,

  posiada minimum wyksztacenie rednie,

  legitymuje si staem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla,

  potwierdzonym przez macierzysty Zwizek Piki Nonej, lub staem pracy pedagogicznej

  z dziemi potwierdzonym przez pracodawc,

  przedstawi zawiadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalajcym na

  wykonywanie zawodu trenera piki nonej i uczestnictwo w kursie,

  zoy owiadczenie o niekaralnoci sdowej i penej zdolnoci do czynnoci prawnych.

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 5

  5. Kryteria egzaminacyjne ukoczenia kursu

  Aby pomylnie ukoczy kurs kandydat winien:

  wykaza si 100% obecnoci (dopuszcza si 10% nieobecno z powodu uzasadnionych

  powanych przyczyn pod warunkiem odrobienia zalegoci w wyznaczonym terminie),

  prowadzi dziennik kursu,

  napisa i zoy konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie

  pikarskim,

  zda pisemny test (uzyska minimum 50 % moliwych do uzyskania punktw),

  zda przed Komisj Egzaminacyjn wojewdzkiego ZPN praktyczny egzamin

  przeprowadzenia lekcji treningowej z dziemi zgodnie z przygotowanym konspektem,

  zda przed Komisj Egzaminacyjn wojewdzkiego ZPN ustny egzamin kocowy.

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 6

  6. Program kursu trenerw UEFA C

  Kurs Trenerw UEFA C Liczba

  godzin

  Cz. I Cz teoretyczna 40

  1. Program Ksztacenia Trenerw UEFA 1

  2. System Ksztacenia i Licencjonowania Trenerw w PZPN 1

  3. Karta Grassroots UEFA 2

  4. Podstawy teorii treningu sportowego 6

  5. Rozwj psychofizyczny dziecka 4-12 lat 6

  6. Ksztatowanie zdolnoci motorycznych na poszczeglnych

  etapach szkolenia

  4

  7. Technika piki nonej 6

  8.

  Taktyka piki nonej Gra w ustawieniach 1-2-3-1, 1-4-3-1, 1-4-3-3

  w zalenoci

  od rozgrywek 7x7, 9x9, 11x11

  4

  9. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim 2

  10. Zaoenia i wytyczne do organizacji turniejw maych gier 4x4 do

  7x7

  2

  11. Przepisy gry 2

  12. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2

  13. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera 2

  Cz. II Cz praktyczna 42

  1. Czynny udzia w pokazowych lekcjach treningowych i analiza tych

  lekcji

  6

  2. Przygotowanie konspektw dla poszczeglnych grup wiekowych 6

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 7

  3. Prowadzenie lekcji treningowych przez uczestnikw kursu na

  okrelone tematy wg przygotowanych konspektw

  14

  4. Omwienie przeprowadzonych lekcji treningowych 6

  5. Organizacja i udzia w turnieju maych gier 2

  6. Sta w klubie - obserwacja lekcji treningowych dzieci do 12 lat i

  seniorw amatorw

  8

  CZ. III Egzaminy kursu UEFA C 20

  1. Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej

  (dzieci/seniorw amatorw)

  20 min/

  kandydat

  2. Egzamin pisemny 1

  3. Egzamin ustny przed Komisj Egzaminacyjn 15 min/

  kandydat

  4. Dziennik kursu

  Razem cz. I + II + III

  UWAGA: Kurs naley zrealizowa w trakcie 6 sesji weekendowych

  lub w trakcie min. 2 sesji tygodniowych w terminach poza

  sezonem rozgrywek: 15.06-15.08 i 15.11-15.03

  102

  Program zosta zatwierdzony przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 8

  7. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA C

  7.1. Cz teoretyczna

  Kurs Trenera UEFA C Liczba

  godzin

  CZ. I Cz teoretyczna 40

  1. Program Ksztacenia Trenerw UEFA 1

  a) Konwencja Trenerska UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji

  Trenerskich

  b) Konferencje i kursy organizowane przez UEFA i PZPN w ramach

  programw edukacji trenerw UEFA

  2. System Ksztacenia i Licencjonowania Trenerw w PZPN 1

  a) Dokumenty prawne UEFA, PZPN i pastwowe regulujce ksztacenie

  trenerw piki nonej w Polsce

  b) Uprawnienia do pracy szkoleniowej trenerw z licencj UEFA C

  3. Karta Grassroots UEFA 2

  a) Pika nona dla wszystkich

  b) Cele piki nonej dzieci 4-12 lat: cele szkoleniowe, zdrowotne, cele

  wychowawcze

  c) Dziecko najwaniejszym podmiotem procesu treningowego

  d) Bezpieczestwo dziecka

  e) Promocja piki nonej - wsppraca z rodzicami, szkoami, wadzami

  klubu, lokalnymi

  f) Kod postpowania: Programy UEFA Respect, Fair Play

  g) Rnorodno dziaa pika nona amatorw na poziomie rekreacji

  (Kl. C, B, A)

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 9

  4. Podstawy teorii treningu sportowego 6

  a) Planowanie rocznego okresu szkoleniowego

  b) Organizacja lekcji treningowej (opracowanie konspektu lekcji

  treningowej, podzia lekcji treningowej)

  c) Cele i znaczenie poszczeglnych czci lekcji treningowych

  d) Formy treningowe, zasady nauczania, metody nauczania, metody

  treningowe

  e) Kontrola procesu treningowego

  f) Dokumentacja pracy treningowej (dziennik pracy trenera, wykorzystanie

  komputera - archiwizacja)

  g) Wykorzystanie przestrzeni pola treningowego, przyrzdw i przyborw

  5. Rozwj psychofizyczny dziecka 6

  a) Rozwj psychofizyczny dziecka w wieku 4-6 lat

  b) Rozwj psychofizyczny dziecka w wieku 7-9 lat

  c) Rozwj psychofizyczny dziecka w wieku 10-12 lat

  d) Etapy szkolenia dziecka w wieku 4-12 lat

  e) Opieka medyczna (pierwsza pomoc)

  6. Ksztatowanie zdolnoci motorycznych na poszczeglnych

  etapach rozwoju

  4

  a) Koordynacja ruchowa: formy zabaw bienych orientacyjnych

  ksztatujcych orientacj przestrzenn, szybkie reagowanie, wiczenia

  zachowania rwnowagi, rytmizacji i rnicowania ruchw

  b) Szybko: formy zabaw orientacyjnych ksztatujcych szybko reakcji,

  zabaw bienych z pocigiem (berki), zabaw bienych z wycigiem

  (sztafety)

  c) Znaczenie metody treningowej powtrzeniowej w ksztatowaniu

  szybkoci

  d) Sia: metody treningowe, formy treningowe (zabawy skoczne, zabawy z

  mocowaniem) ksztatujce si

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 10

  e) Wytrzymao: metody treningowe (cige, przerywane), formy

  treningowe (zabawy biene masowe o niskiej, redniej i wysokiej

  intensywnoci, mae gry) ksztatujce wytrzymao

  7. Technika piki nonej 6

  a) Definicja, podzia, struktura techniki

  b) Zasady i metody nauczania techniki

  c) Nawyk ruchowy i fazy jego budowania

  d) Metodyka i systematyka nauczania i doskonalenia poszczeglnych

  elementw techniki specjalnej

  e) Formy treningowe w nauczaniu techniki (forma zabawowa i forma

  cisa)

  f) Formy treningowe w doskonaleniu techniki (gry pomocnicze 3x1, 4x2,

  1x2, mae gry 1x1 do 4x4)

  8. Taktyka piki nonej 4

  a) Definicja, podzia, znaczenie taktyki

  b) Gra w ustawieniu 1-2-3-1 w rozgrywkach 7x7 , 1-4-3-1 w rozgrywkach

  9x9, 1-4-3-3 w rozgrywkach 11x11

  c) Nauczanie gry w obronie i ataku poprzez gry pomocnicze, mae gry, gry

  szkolne, gry uproszczone

  d) Stae fragment gry

  9. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim. 2

  a) Podstawowe sownictwo dotyczce techniki i taktyki w pice nonej

  b) Podstawowe sownictwo dotyczce przepisw gry

  10. Zaoenia i wytyczne do organizacji turniejw maych gier 4x4, 7x7 2

  a) Zadania i cele turniejw maych gier

  b) Przykadowy regulamin turnieju Talentiada 4x4, turnieju 7x7

  c) Systemy rozgrywania turniejw

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 11

  11. Przepisy gry 2

  a) Przepisy gry w rozgrywkach dzieci i seniorw amatorw

  b) Rnice w przepisach w rozgrywkach dzieci i seniorw amatorw

  12. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2

  a) Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej

  13. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera 2

  a) Wykorzystanie komputera do archiwizacji danych dotyczcych pracy

  szkoleniowej

  b) Wykorzystanie nowoczesnych technologii foto i video

  c) Zapoznanie si z rekomendowanymi graficznymi programami dla piki

  nonej

  d) Zapoznanie si z rekomendowanymi programami animacji dla piki

  nonej

  7.2. Cz praktyczna

  Kurs Trenera UEFA C Liczba

  godzin

  CZ. II Cz praktyczna 42

  1. Czynny udzia i analiza pokazowych lekcji treningowych 6

  a) Pokaz i omwienie przykadowych lekcji treningowych prowadzonych

  przez trenerw edukatorw z poszczeglnymi grupami wiekowymi:

  Skrzat U-6, Junior F (ak) U-8, Junior E (Orlik) U-10, Junior D

  (Modzik) U-12 i senior amator z czynnym udziaem uczestnikw kursu

  lub dzieci (zalecane)

  2. Przygotowanie konspektw dla poszczeglnych grup wiekowych 6

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 12

  a) Obowizuje podzia uczestnikw na grupy tematyczne, ktre

  przygotowuj konspekty na zadane przez prowadzcego trenera

  edukatora tematy

  b) Tematy lekcji treningowych dla dzieci powinny uwzgldnia

  wszechstronny rozwj motoryczny dziecka a szczeglnie ksztatowanie

  rnych elementw koordynacji ruchowej (orientacji przestrzennej,

  szybkiego reagowania, zachowania rwnowagi, rytmizacji ruchw,

  rnicowania ruchw)

  c) Tematy lekcji treningowych dla seniorw amatorw powinny

  uwzgldnia kompleksowy trening techniczno-taktyczny ksztatujcy

  take wytrzymao i szybko

  3. Prowadzenie lekcji treningowych przez uczestnikw kursu 14

  a) Uczestnicy kursu prowadz lekcje treningowe wg wczeniej

  przygotowanych konspektw

  b) Wskazane jest umoliwienie prowadzcemu dokonania krtkiego

  wprowadzenia do treci lekcji treningowej

  c) Lekcje treningowe naley prowadzi z mniejszymi grupami wiczcych;

  w pierwszej fazie z udziaem uczestnikw kursu a nastpnie w

  warunkach realnych z dziemi zaproszonymi na miejsce odbywania

  kursu lub w klubie, w ktrym trenuj dzieci

  d) Nauczanie i doskonalenia techniki naley prowadzi w formach

  treningowych: zabawowej, cisej, gier pomocniczych i maych gier

  e) Nauczanie i doskonalenie gry w obronie i w ataku naley realizowa w

  grach pomocniczych (fragmentach gry), w maych grach, grach

  szkolnych oraz grach uproszczonych

  4. Omwienie przeprowadzonych lekcji treningowych 6

  a) Bezporednio po przeprowadzeniu lekcji treningowej prowadzcy

  zajcia trener edukator winien dokona omwienia przeprowadzonej

  lekcji w obecnoci wszystkich uczestnikw kursu

  5. Organizacja turniejw maych gier 4x4, 7x7 2

  a) Uczestnicy kursu organizuj i uczestnicz w turnieju Talentiada 4x4 wg

  regulaminu przedstawionego przez trenera edukatora

  6. Sta w klubie 8

 • UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 13

  a) Naley zobowiza uczestnikw kursu do obserwacji trzech lekcji

  treningowych dzieci do 12 lat i trzech seniorw amatorw

  b) Stae naley organizowa w wiodcych klubach danego wojewdztwa

  u trenerw posiadajcych licencj UEFA A (minimum UEFA B)

  c) Naley oficjalnym pismem na adres klubu zwrci si do trenerw u

  ktrych mog odby si stae aby umoliwili staycie bezporedni

  udzia w treningach z moliwoci wysuchania odpraw przed

  treningami czy przeprowadzenia...