KURS TRENERÓW UEFA Grassroots C (UEFA C)

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    225

  • Download
    8

Transcript

UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 1 KURS TRENERW UEFA Grassroots C (UEFA C) Cele i zaoenie Programowe Kursu UEFA C zostay zatwierdzone przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku. UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 2 CELE I ZAOENIA KURSU TRENERW UEFA Grassroots C (UEFA C) Spis treci 1.Wstp ................................................................................................................................................... 3 2. Profil trenera UEFA C ........................................................................................................................... 3 3. Cele kursu ............................................................................................................................................ 4 4. Kryteria naboru kandydatw na kurs .................................................................................................. 4 5. Kryteria egzaminacyjne ukoczenia kursu .......................................................................................... 5 6. Program kursu trenerw UEFA C ......................................................................................................... 6 7. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA C ...................................................................................... 8 7.1. Cz teoretyczna ........................................................................................................................ 8 7.2. Cz praktyczna ........................................................................................................................ 11 7.3. Egzaminy kursu UEFA C .............................................................................................................. 13 8. Literatura ........................................................................................................................................... 14 UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 3 1.Wstp Zarzd Polskiego Zwizku Piki Nonej w swojej strategii dalszego rozwoju piki nonej w Polsce ogromnie wan rol przywizuje do ksztacenia wysokokwalifikowanej kadry trenerskiej. W Uchwale Zarzdu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursw ksztacenia trenerw piki nonej, przyjtej w oparciu o wymogi Konwencji Trenerskiej UEFA, PZPN upowania wojewdzkie Zwizki Piki nonej do organizacji kursw trenerskich kategorii UEFA C, UEFA B a take UEFA A pod warunkiem uzyskania stosownej zgody. W zwizku ze zmianami sytuacji prawnej zawodu trenera po wejciu w ycie Ustawy z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustaw regulujcych wykonywanie niektrych zawodw, Polski Zwizek Piki Nonej jako jedyna instytucja odpowiedzialna za ksztacenie trenerw piki nonej na terenie Rzeczypospolitej Polski przedstawia poniej Program Ksztacenia Trenerw UEFA C przeznaczony do realizacji przez w/w Zwizki. Absolwenci kursu, otrzymuj Certyfikat trenera UEFA Grassroots C oraz licencj UEFA Grassroots C, dokumenty ktre uprawniaj do prowadzenia szkolenia dzieci oraz druyn amatorskich niszego szczebla. 2. Profil trenera UEFA C Trener UEFA C to pierwszy stopie na drodze zdobywania kwalifikacji trenerskich wg wytycznych Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA. Zasb wiedzy i umiejtnoci trenera UEFA C okrelaj zakres jego kompetencji w pracy szkoleniowej z zespoami dziecicymi i amatorskimi seniorw niszego szczebla. Najbardziej istotnym przesaniem trenera pracujcego na tym poziomie winno by upowszechnianie piki nonej, zachcanie dzieci do gry w pik non, stwarzanie utalentowanym dzieciom moliwoci dalszego rozwoju. UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 4 3. Cele kursu umoliwienie byym pikarzom oraz nauczycielom uzyskanie certyfikatu i licencji trenerskiej UEFA Grassroots C, stworzenie uczestnikom kursu dogodnych warunkw do zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego w roli trenera piki nonej, uksztatowanie wrd uczestnikw kursu waciwego postpowania niezbdnego w pracy pedagogicznej trenera, tzn. umiejtnego czenia w swojej pracy wiedzy teoretycznej z praktyk treningow, przestrzegania zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia podopiecznych, przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialnoci i obiektywnoci, przygotowanie uczestnikw kursu do pracy szkoleniowej z dziemi w wieku 4-12 lat oraz seniorami amatorami niszego szczebla, przekazanie uczestnikom kursu zasobu podstawowej wiedzy z przedmiotw oglnych i specjalistycznych, przygotowanie do samodzielnego planowania i realizowania zaj treningowych z dziemi oraz prowadzenia pikarskiego zespou dzieci i seniorw amatorw niszego szczebla w rozgrywkach meczowych. 4. Kryteria naboru kandydatw na kurs Kandydatem na kurs trenerw UEFA Grassroots C moe by osoba, ktra spenia nastpujce kryteria: ma ukoczone 18 lat, posiada minimum wyksztacenie rednie, legitymuje si staem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Zwizek Piki Nonej, lub staem pracy pedagogicznej z dziemi potwierdzonym przez pracodawc, przedstawi zawiadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalajcym na wykonywanie zawodu trenera piki nonej i uczestnictwo w kursie, zoy owiadczenie o niekaralnoci sdowej i penej zdolnoci do czynnoci prawnych. UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 5 5. Kryteria egzaminacyjne ukoczenia kursu Aby pomylnie ukoczy kurs kandydat winien: wykaza si 100% obecnoci (dopuszcza si 10% nieobecno z powodu uzasadnionych powanych przyczyn pod warunkiem odrobienia zalegoci w wyznaczonym terminie), prowadzi dziennik kursu, napisa i zoy konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie pikarskim, zda pisemny test (uzyska minimum 50 % moliwych do uzyskania punktw), zda przed Komisj Egzaminacyjn wojewdzkiego ZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji treningowej z dziemi zgodnie z przygotowanym konspektem, zda przed Komisj Egzaminacyjn wojewdzkiego ZPN ustny egzamin kocowy. UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 6 6. Program kursu trenerw UEFA C Kurs Trenerw UEFA C Liczba godzin Cz. I Cz teoretyczna 40 1. Program Ksztacenia Trenerw UEFA 1 2. System Ksztacenia i Licencjonowania Trenerw w PZPN 1 3. Karta Grassroots UEFA 2 4. Podstawy teorii treningu sportowego 6 5. Rozwj psychofizyczny dziecka 4-12 lat 6 6. Ksztatowanie zdolnoci motorycznych na poszczeglnych etapach szkolenia 4 7. Technika piki nonej 6 8. Taktyka piki nonej Gra w ustawieniach 1-2-3-1, 1-4-3-1, 1-4-3-3 w zalenoci od rozgrywek 7x7, 9x9, 11x11 4 9. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim 2 10. Zaoenia i wytyczne do organizacji turniejw maych gier 4x4 do 7x7 2 11. Przepisy gry 2 12. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2 13. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera 2 Cz. II Cz praktyczna 42 1. Czynny udzia w pokazowych lekcjach treningowych i analiza tych lekcji 6 2. Przygotowanie konspektw dla poszczeglnych grup wiekowych 6 UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 7 3. Prowadzenie lekcji treningowych przez uczestnikw kursu na okrelone tematy wg przygotowanych konspektw 14 4. Omwienie przeprowadzonych lekcji treningowych 6 5. Organizacja i udzia w turnieju maych gier 2 6. Sta w klubie - obserwacja lekcji treningowych dzieci do 12 lat i seniorw amatorw 8 CZ. III Egzaminy kursu UEFA C 20 1. Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej (dzieci/seniorw amatorw) 20 min/ kandydat 2. Egzamin pisemny 1 3. Egzamin ustny przed Komisj Egzaminacyjn 15 min/ kandydat 4. Dziennik kursu Razem cz. I + II + III UWAGA: Kurs naley zrealizowa w trakcie 6 sesji weekendowych lub w trakcie min. 2 sesji tygodniowych w terminach poza sezonem rozgrywek: 15.06-15.08 i 15.11-15.03 102 Program zosta zatwierdzony przez Komisj Techniczn PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku. UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 8 7. Szczegowe treci ksztacenia kursu UEFA C 7.1. Cz teoretyczna Kurs Trenera UEFA C Liczba godzin CZ. I Cz teoretyczna 40 1. Program Ksztacenia Trenerw UEFA 1 a) Konwencja Trenerska UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich b) Konferencje i kursy organizowane przez UEFA i PZPN w ramach programw edukacji trenerw UEFA 2. System Ksztacenia i Licencjonowania Trenerw w PZPN 1 a) Dokumenty prawne UEFA, PZPN i pastwowe regulujce ksztacenie trenerw piki nonej w Polsce b) Uprawnienia do pracy szkoleniowej trenerw z licencj UEFA C 3. Karta Grassroots UEFA 2 a) Pika nona dla wszystkich b) Cele piki nonej dzieci 4-12 lat: cele szkoleniowe, zdrowotne, cele wychowawcze c) Dziecko najwaniejszym podmiotem procesu treningowego d) Bezpieczestwo dziecka e) Promocja piki nonej - wsppraca z rodzicami, szkoami, wadzami klubu, lokalnymi f) Kod postpowania: Programy UEFA Respect, Fair Play g) Rnorodno dziaa pika nona amatorw na poziomie rekreacji (Kl. C, B, A) UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 9 4. Podstawy teorii treningu sportowego 6 a) Planowanie rocznego okresu szkoleniowego b) Organizacja lekcji treningowej (opracowanie konspektu lekcji treningowej, podzia lekcji treningowej) c) Cele i znaczenie poszczeglnych czci lekcji treningowych d) Formy treningowe, zasady nauczania, metody nauczania, metody treningowe e) Kontrola procesu treningowego f) Dokumentacja pracy treningowej (dziennik pracy trenera, wykorzystanie komputera - archiwizacja) g) Wykorzystanie przestrzeni pola treningowego, przyrzdw i przyborw 5. Rozwj psychofizyczny dziecka 6 a) Rozwj psychofizyczny dziecka w wieku 4-6 lat b) Rozwj psychofizyczny dziecka w wieku 7-9 lat c) Rozwj psychofizyczny dziecka w wieku 10-12 lat d) Etapy szkolenia dziecka w wieku 4-12 lat e) Opieka medyczna (pierwsza pomoc) 6. Ksztatowanie zdolnoci motorycznych na poszczeglnych etapach rozwoju 4 a) Koordynacja ruchowa: formy zabaw bienych orientacyjnych ksztatujcych orientacj przestrzenn, szybkie reagowanie, wiczenia zachowania rwnowagi, rytmizacji i rnicowania ruchw b) Szybko: formy zabaw orientacyjnych ksztatujcych szybko reakcji, zabaw bienych z pocigiem (berki), zabaw bienych z wycigiem (sztafety) c) Znaczenie metody treningowej powtrzeniowej w ksztatowaniu szybkoci d) Sia: metody treningowe, formy treningowe (zabawy skoczne, zabawy z mocowaniem) ksztatujce si UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 10 e) Wytrzymao: metody treningowe (cige, przerywane), formy treningowe (zabawy biene masowe o niskiej, redniej i wysokiej intensywnoci, mae gry) ksztatujce wytrzymao 7. Technika piki nonej 6 a) Definicja, podzia, struktura techniki b) Zasady i metody nauczania techniki c) Nawyk ruchowy i fazy jego budowania d) Metodyka i systematyka nauczania i doskonalenia poszczeglnych elementw techniki specjalnej e) Formy treningowe w nauczaniu techniki (forma zabawowa i forma cisa) f) Formy treningowe w doskonaleniu techniki (gry pomocnicze 3x1, 4x2, 1x2, mae gry 1x1 do 4x4) 8. Taktyka piki nonej 4 a) Definicja, podzia, znaczenie taktyki b) Gra w ustawieniu 1-2-3-1 w rozgrywkach 7x7 , 1-4-3-1 w rozgrywkach 9x9, 1-4-3-3 w rozgrywkach 11x11 c) Nauczanie gry w obronie i ataku poprzez gry pomocnicze, mae gry, gry szkolne, gry uproszczone d) Stae fragment gry 9. Fachowa terminologia piki nonej w jzyku angielskim. 2 a) Podstawowe sownictwo dotyczce techniki i taktyki w pice nonej b) Podstawowe sownictwo dotyczce przepisw gry 10. Zaoenia i wytyczne do organizacji turniejw maych gier 4x4, 7x7 2 a) Zadania i cele turniejw maych gier b) Przykadowy regulamin turnieju Talentiada 4x4, turnieju 7x7 c) Systemy rozgrywania turniejw UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 11 11. Przepisy gry 2 a) Przepisy gry w rozgrywkach dzieci i seniorw amatorw b) Rnice w przepisach w rozgrywkach dzieci i seniorw amatorw 12. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2 a) Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej 13. Wykorzystanie technologii IT w pracy trenera 2 a) Wykorzystanie komputera do archiwizacji danych dotyczcych pracy szkoleniowej b) Wykorzystanie nowoczesnych technologii foto i video c) Zapoznanie si z rekomendowanymi graficznymi programami dla piki nonej d) Zapoznanie si z rekomendowanymi programami animacji dla piki nonej 7.2. Cz praktyczna Kurs Trenera UEFA C Liczba godzin CZ. II Cz praktyczna 42 1. Czynny udzia i analiza pokazowych lekcji treningowych 6 a) Pokaz i omwienie przykadowych lekcji treningowych prowadzonych przez trenerw edukatorw z poszczeglnymi grupami wiekowymi: Skrzat U-6, Junior F (ak) U-8, Junior E (Orlik) U-10, Junior D (Modzik) U-12 i senior amator z czynnym udziaem uczestnikw kursu lub dzieci (zalecane) 2. Przygotowanie konspektw dla poszczeglnych grup wiekowych 6 UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 12 a) Obowizuje podzia uczestnikw na grupy tematyczne, ktre przygotowuj konspekty na zadane przez prowadzcego trenera edukatora tematy b) Tematy lekcji treningowych dla dzieci powinny uwzgldnia wszechstronny rozwj motoryczny dziecka a szczeglnie ksztatowanie rnych elementw koordynacji ruchowej (orientacji przestrzennej, szybkiego reagowania, zachowania rwnowagi, rytmizacji ruchw, rnicowania ruchw) c) Tematy lekcji treningowych dla seniorw amatorw powinny uwzgldnia kompleksowy trening techniczno-taktyczny ksztatujcy take wytrzymao i szybko 3. Prowadzenie lekcji treningowych przez uczestnikw kursu 14 a) Uczestnicy kursu prowadz lekcje treningowe wg wczeniej przygotowanych konspektw b) Wskazane jest umoliwienie prowadzcemu dokonania krtkiego wprowadzenia do treci lekcji treningowej c) Lekcje treningowe naley prowadzi z mniejszymi grupami wiczcych; w pierwszej fazie z udziaem uczestnikw kursu a nastpnie w warunkach realnych z dziemi zaproszonymi na miejsce odbywania kursu lub w klubie, w ktrym trenuj dzieci d) Nauczanie i doskonalenia techniki naley prowadzi w formach treningowych: zabawowej, cisej, gier pomocniczych i maych gier e) Nauczanie i doskonalenie gry w obronie i w ataku naley realizowa w grach pomocniczych (fragmentach gry), w maych grach, grach szkolnych oraz grach uproszczonych 4. Omwienie przeprowadzonych lekcji treningowych 6 a) Bezporednio po przeprowadzeniu lekcji treningowej prowadzcy zajcia trener edukator winien dokona omwienia przeprowadzonej lekcji w obecnoci wszystkich uczestnikw kursu 5. Organizacja turniejw maych gier 4x4, 7x7 2 a) Uczestnicy kursu organizuj i uczestnicz w turnieju Talentiada 4x4 wg regulaminu przedstawionego przez trenera edukatora 6. Sta w klubie 8 UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 13 a) Naley zobowiza uczestnikw kursu do obserwacji trzech lekcji treningowych dzieci do 12 lat i trzech seniorw amatorw b) Stae naley organizowa w wiodcych klubach danego wojewdztwa u trenerw posiadajcych licencj UEFA A (minimum UEFA B) c) Naley oficjalnym pismem na adres klubu zwrci si do trenerw u ktrych mog odby si stae aby umoliwili staycie bezporedni udzia w treningach z moliwoci wysuchania odpraw przed treningami czy przeprowadzenia wybranych przez trenera klubowego wicze d) Staysta zobowizany jest do zoenia u prowadzcego kurs trenera edukatora sprawozdania z odbytego stau zawierajcego: opis struktury szkolenia w klubie, dwch konspektw lekcji treningowych dzieci i dwch seniorw amatorw 7.3. Egzaminy kursu UEFA C Kurs Trenera UEFA C Liczba godzin CZ. III Egzaminy kursu UEFA C 20 1. Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej 20 min/ kandydat a) Praktyczne przeprowadzenie czci lekcji treningowej z dziemi wg. wczeniej przygotowanego i zatwierdzonego konspektu. b) Egzamin moe by przeprowadzony w warunkach realnych w klubie pikarskim lub w miejscu organizacji kursu. c) Ocena egzaminu praktycznego odbywa si zgodnie z ustandaryzowan kart egzaminu praktycznego. 2. Pisemny test 1 a) Test 20 pyta (17 w formie pyta z odpowiedziami do wyboru + 3 pytania opisowe, w ktrym uczestnik kursu moe uzyska maksimum 23 pkt.) b) Zaliczenie testu nastpuje pod warunkiem uzyskania minimum 12 pkt. UEFA GRASSROOTS C (UEFA C) 14 3. Egzamin ustny 15 min/ kandydat a) Zestaw pyta do odpowiedzi przez zdajcego egzamin musi zawiera 4 pytania; po jednym pytaniu dotyczcym techniki, taktyki, ksztatowania zdolnoci motorycznych oraz pytaniu problemowym oglnym b) Zestaw pyta jest losowany przez zdajcego egzamin c) Czonkowie Komisji Egzaminacyjnej mog zadawa pytania dodatkowe wykraczajce poza wylosowany zestaw 4. Dziennik Kursu a) Kady uczestnik zobowizany jest do prowadzenia dziennika kursu i przedstawienia go Komisji Egzaminacyjnej 8. Literatura 1. Gry i zabawy z pik, wyd. PZPN 2012. 2. Pika nona jutra, wyd. PZPN 2012. 3. Rudolf Kapera Szkolenie bramkarzy na etapie nauczania podstawowego, wyd. PZPN 2008. 5. Unifikacja organizacji szkolenia i systemu wspzawodnictwa dzieci i modziey pikarskiej w Polsce, wyd. PZPN 2014.

Recommended

View more >