KURSPLAN Avancerad vård vid diabetes A1N ?· redogöra för kost- och näringslära relaterat till…

  • Published on
    13-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Institutionen fr hlsa och lrande</p><p>KURSPLAN</p><p>Avancerad vrd vid diabetes A1NAdvanced Diabetes Care A1N</p><p>15 hgskolepong/ECTS</p><p>Kurskod: OM807A mne: OmvrdnadKursplanen gller frn: 2016-07-01 Huvudomrde: OmvrdnadDatum fr faststllande: 2016-05-19 Utbildningsomrde: VrdVersion: 2 Utbildningsniv: Avancerad niv</p><p>1 Kursens benmning, omfattning och nivKursen ges av Hgskolan i Skvde och benmns Avan-cerad vrd vid diabetes A1N och omfattar 15 hgskole-pong. Kursen tillhr avancerad niv och har frdjup-ningsniv A1N.</p><p>2 MlEfter avslutad kurs ska studenten kunna:</p><p>Kunskap och frstelse</p><p> frklara, i relation till omvrdnadstgrder ochbehandling, normal metabolism samt patofysio-logi vid diabetes</p><p> redogra fr kost- och nringslra relaterat tilldiabetessjukdom</p><p> redogra fr diabeteskomplikationer avseendeorsak, konsekvens och prevention</p><p> identifiera och analysera egenvrdsbehov utifrnpersonens livssituation</p><p> redogra fr betydelsen av nationella riktlinjeroch styrdokument inom diabetesvrd</p><p>Frdighet och frmga</p><p> argumentera fr olika behandlingsprinciper viddiabetes i frhllande till patientens livssituation</p><p> planera, genomfra och utvrdera personcentre-rade vrdhandlingar som std fr patientens l-rande och egenvrd</p><p> bedma behov av samt tillmpa frskrivning avhjlpmedel vid diabetes</p><p>Vrderingsfrmga och frhllningsstt</p><p> reflektera ver diabetessjukskterskans roll ochsamordning inom diabetesvrden internt svlsom externt</p><p> vrdera erfarenhetsbaserad och vetenskapligkunskap som grund fr evidensbaserad vrd ochbehandling</p><p> reflektera ver diabetessjukdomens komplexiteti frhllande till biologiska, sociala, psykologis-ka och kulturella aspekter</p><p>3 InnehllI relation till omvrdnadstgrder och behandling dis-kuteras normal metabolism samt patofysiologi vid dia-betes och risk fr komplikationer. Evidensbaserad om-vrdnad vid diabetes i olika ldrar samt biologiska, so-ciala, psykologiska och kulturella aspekter p att le-va med diabetes behandlas ssom prevention, egenvrdoch livskvalitet. Frskrivning och praktisk anvndningav hjlpmedel vid diabetes behandlas under kursen.ven kost- och nringslra vid diabetes i behandlas.Grundlggande utgngspunkter fr lrande hos pati-enter med diabetes diskuteras, svl som samordningsamt riktlinjer fr organisation och uppfljning vid di-abetes.</p></li><li><p>4 UndervisningsformerUndervisningen bestr av frelsningar, grupparbeten,seminarier/gruppdiskussioner och verksamhetsfrlagdutbildning.</p><p>Undervisningen bedrivs normalt p svenska men un-dervisning p engelska kan frekomma.</p><p>5 ExaminationKursen bedms med betygen Underknd eller God-knd.</p><p>Fr att f betyget Godknd p hel kurs krvs att al-la examinationsmoment r godknda.</p><p>I kursen ingr 1,5 hgskolepong verksamhetsfrlagdutbildning.</p><p>Antalet examinationstillfllen p denna kurs r be-grnsat vad gller den del av examinationen som ut-grs av verksamhetsfrlagd utbildning. Om en studentinte godknns vid frsta tillfllet har studenten rtt attgenomfra den verksamhetsfrlagda utbildningen yt-terligare en gng.</p><p>Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en stu-dents verksamhetsfrlagda utbildning (VFU) eller mot-svarande om studenten visar sdana allvarliga brister ikunskaper, frdigheter och frhllningsstt att patien-ternas frtroende riskerar att skadas. Nr VFU avbrytsp detta stt innebr det att studenten underknns paktuellt moment och att ett VFU-tillflle r frbrukat. Isdana fall ska en individuell handlingsplan upprttas,dr det framgr vilka aktiviteter och kunskapskontrol-ler som krvs innan studenten ges mjlighet till ett nyttVFU-tillflle p denna kurs.</p><p>Pongregistrering av examinationen fr kursen skerenligt fljande system:</p><p>Examinationsmoment Omfattning Betyg</p><p>Salstentamen 4 hp/ECTS U/G</p><p>Seminarieuppgift 2 hp/ECTS U/G</p><p>Individuell hemtentamen 6 hp/ECTS U/G</p><p>Individuell uppgift 3 hp/ECTS U/G</p><p>6 BehrighetSjukskterskeexamen om 180 hgskolepong och kan-didatexamen i omvrdnad eller motsvarande, svensklegitimation som sjukskterska samt minst ett rs yr-keserfarenhet som sjukskterska.</p><p>7 mne, huvudomrde och utbildningsomrdeKursen tillhr mnet omvrdnad. Kursen ingr i hu-vudomrdet omvrdnad vid Hgskolan i Skvde. Kur-sens utbildningsomrde r vrd.</p><p>Varje kurs vid Hgskolan i Skvde tillhr ett m-ne. mnesindelningen anvnds bland annat fr upp-fljning och kvalitetsskring. Ett huvudomrde r ettomrde inom vilket en examen kan utfrdas. Utbild-ningsomrde r en indelningsgrund som anvnds frregeringens tilldelning av resurser fr utbildning pgrundniv och avancerad niv.</p><p>8 Beslut om inrttande av kursen och faststllan-de av kursplan</p><p>Kursen r inrttad av Utbildningskommittn fr hl-sa 2016-05-19. Denna kursplan r faststlld av Utbild-ningskommittn fr hlsa 2016-05-19. Kursplanen gl-ler frn 2016-07-01.</p><p>9 Begrnsningar i examenKursen kan inte ing i examen med annan kurs, vars in-nehll helt eller delvis verensstmmer med innehlleti denna kurs.</p><p>10 vrigtYtterligare information lmnas om kursen p Hg-skolans utbildningssidor p webben infr respektivekurstillflle.</p><p>Nationella och lokala styrdokument fr Hgskolansverksamhet finns tillgngliga p Hgskolans webb-plats.</p><p>Efter kursen sker en utvrdering av utbildningen drstudenternas erfarenheter och synpunkter inhmtas.Utvrderingens frmsta syfte r att bidra till frbtt-ringar av kursen. Studenterna ska informeras om resul-tatet av kursutvrderingen.</p><p>11 Kurslitteratur och vriga lromedelAgardh, C.-D. &amp; Berne, C. (Red.) (2009). Diabetes.(4:e uppl.) Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-09331-1.</p><p>Edberg, A-K. m.fl. (Red.) (2013). Omvrdnad pavancerad niv: krnkompetenser inom sjukskters-kans specialistomrden. Lund: Studentlitteratur. ISBN9789144071459.</p><p>Hans, R. (2014). Typ 1 diabetes hos barn, ungdo-mar och unga vuxna: hur du blir expert p din egen</p></li><li><p>diabetes. (6:e uppl.) Uddevalla: BetaMed AB. ISBN9789197512060.</p><p>Klang Sderkvist, B. (Red.) (2013). Patientunder-visning. (3:e uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN9789144082561.</p><p>Wikblad, K. (Red.) (2012). Omvrdnad vid diabetes.</p><p>(2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-08315-5.</p><p>Vetenskapliga artiklar, styrdokument och annat ma-terial tillkommer.</p><p>Senaste upplaga av kurslitteraturen ska anvndas ominte annat anges.</p></li></ul>