Kvalitetna Power Point Prezentacija

  • Published on
    30-Oct-2014

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>KVALITETNA POWER POINT PREZENTACIJAPOSLOVNO KOMUNICIRANJE</p> <p>1</p> <p>OBILJEJA POWER POINT PREZENTACIJE</p> <p> Power Point je program za izradu prezentacija sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office Slui za izradu multimedijalnih prezentacija koje mogu sadravati slike, zvuk i razne druge multimedijalne sadraje</p> <p>2</p> <p> Power Point prezentacija sadri odreen broj stranica koje se popularno nazivaju slajdovima Slajdovi mogu sadravati tekst, razne grafikone, filmove i druge objekte koji su poredani po elji autora</p> <p>3</p> <p> Power Point je iznimno popularan jer: pomae i voditelju prezentacije da se prisjeti slijeda svoga predavanja, i publici da dobije vizualnu informaciju o tome to voditelj prezentacije govori</p> <p>4</p> <p>Savjeti za pripremu uspjene prezentacije</p> <p> Smanjite broj slajdova Broj slajdova svedite na najmanji mogudi da bi poruka ostala jasna, a publika zainteresirana. Navedite problem, rjeenje, odbaene alternative, istraivanje koje podrava rjeenje, te konanu odluku</p> <p>5</p> <p>Savjeti za pripremu uspjene prezentacije</p> <p> Koristite jaki konrast izmeu boje pozadine i boje teksta Tamna pozadina i tekst svijetle boje (i obrnuto) su pravilno izabrani vizualni efekti. Tako de tekst biti vidljiv, a publika nede imati problema s iitavanjem istog</p> <p>6</p> <p>Savjeti za pripremu uspjene prezentacije</p> <p> Odaberite stil i veliinu fonta koji de biti itljivi i iz daljine Da bi poruka bila vidljiva svakome iz publike, treba odabrati onaj stil i veliinu fonta koji nede biti neitki ili previe ukrasan</p> <p>7</p> <p>Savjeti za pripremu uspjene prezentacije</p> <p> Pojednostavite tekst Kratke reenice, u jednome retku i bez prelamanja teksta potaknut de publiku da slua izlagaa, a ne da iitava tekst sa slajdova</p> <p>8</p> <p>Savjeti za pripremu uspjene prezentacije</p> <p> Prenesite poruku grafiki Ako slika moe bolje objasniti poantu prezentacije, bolje ju je prikazati nego veliku koliinu teksta koji objanjava ono to se moe vidjeti jednim pogledom na grafiki prikaz Ipak, treba pripaziti da se ne pretjera s koliinom grafikih elemenata</p> <p>9</p> <p>Savjeti za pripremu uspjene prezentacije</p> <p> Odaberite nenametljivu pozadinu Pozadina koja nije previe upadljiva, dizajn koji je privlaan ali jednostavan, nede odvlaiti panju publike s bitnih informacija na one nebitne</p> <p>10</p> <p>Savjeti za pripremu uspjene prezentacije</p> <p> Provjerite pravopis i gramatiku Gramatike pogreke na prezentaciji daju dojam traljavosti, povrnosti i nepripremljenosti. Ako elite zadobiti potovanje publike, nakon pripremanja prezentacije provjerite postoje li pravopisne i gramatike pogreke</p> <p>11</p> <p>Savjeti za uspjeno prezentiranje</p> <p> Doite ranije Doite ranije i provjerite radi li oprema kako treba Tako dete smanjiti nervozu i biti sigurni da de vaa prezentacija izgledati onako kako ste zamislili</p> <p>12</p> <p>Savjeti za uspjeno prezentiranje</p> <p> Zamolite publiku da prieka s pitanjima do kraja prezentacije Pitanja su dobar znak da publika prati prezentaciju, no njihovim postavljanjima esto se gubi logian slijed predavanja, a odgovori se najede nalaze na sljededem slajdu Bilo bi dobro na kraju prezentacije napraviti poseban slajd na kojem de pisati Vrijeme je za pitanja kada se sve nejasnode mogu objasniti bez prekidanja izlaganja13</p> <p>Savjeti za uspjeno prezentiranje</p> <p> Izbjegavajte nesvjesno pomicati pokaziva Na ovaj se nain takoer nepotrebno odvlai panja publike, a mnoge moe poeti i smetati</p> <p>14</p> <p>Savjeti za uspjeno prezentiranje</p> <p> Nemojte itati prezentaciju Tekst s prezentacije trebao bi sadravati samo glavne smjernice, a ne cijelu poruku Ne bi bilo loe uvjebati izvoenje predavanja nekoliko puta kako biste znali koji slajd dolazi iza kojeg, te kako biste stekli sigurnost u samoga sebe</p> <p>15</p> <p>Savjeti za uspjeno prezentiranje</p> <p> Budite toni Nemojte duiti s trajanjem prezentacije Ako je u najavi postojalo vremensko ogranienje, nemojte ga premaiti jer bi se publika mogla uznemiriti i prestati pratiti predavanje Ako vremenskog ogranienja nije bilo, potrudite se zavriti nekoliko minuta ranije, tako dete zadrati interes publike i produljiti vrijeme za pitanja16</p> <p>Savjeti za uspjeno prezentiranje</p> <p> Pratite ponaanje publike Ako primjetite da publika iitava slajdove, a ne obrada pozornost na vas i vae rijei, znak je da na slajdovima postoji previe nepotrebnih informacija Ako meusobno razgovaraju, znai da ste ili skrenuli s teme ili preopirno objanjavate ono nevano17</p> <p>Savjeti za uspjeno prezentiranje</p> <p> Govorite uvjerljivo Ponite govoriti bez gledanja u biljeke, drite se plana, ali upotrebljavajte podsjetnik Upotrijebite konverzacijski stil koji de sadravati jednostavne reenice, dobre primjere i odgovarajude stanke Neprestano ponavljanje odreenih rijei (potapalice) mogu ostaviti lo cjelokupni dojam, stoga ih treba izbjegavati Kontrolirajte vrijeme, a ako ono istjee skratite, no nemojte izostaviti poantu18</p> <p>Ne</p> <p>Da</p> <p>Avrlo zbijeni retci teksta bit de neitki zato ne pretjerivati s brojem redaka vrlo zbijeni retci teksta bit de neitki zato ne pretjerivati s brojem redaka vrlo zbijeni retci teksta bit de neitki zato ne pretjerivati s brojem redaka vrlo zbijeni retci teksta bit de neitki zato ne pretjerivati s brojem redaka</p> <p>Avrlo zbijeni retci teksta bit de neitki zato ne pretjerivati s brojem redaka</p> <p>19</p> <p>NeNe pretjerivati sa arenilom boja. Koristi jednu boju i njene nijanse. Ne pretjerivati sa arenilom boja. Koristi jednu boju i njene nijanse. Ne pretjerivati sa arenilom boja. Koristi jednu boju i njene nijanse.</p> <p>DaKoristiti</p> <p>jednu boju i nijanse</p> <p>20</p> <p>NeNe pretjerivati sa arenilom boja. Koristi jednu boju i njene nijanse. Ne pretjerivati sa arenilom boja. Koristi jednu boju i njene nijanse. Ne pretjerivati sa arenilom boja. Koristi jednu boju i njene nijanse.</p> <p>DaDosljedno</p> <p>oblikovati slideove</p> <p>21</p> <p>PRIPREMA PREZENTACIJE</p> <p>AKTIVNOSTI OPISSvrha/ishod prezentacije su jasno definirani Utvreno je to publika treba znati/modi ili za to je zainteresirana na kraju moje prezentacije</p> <p>Trajanje prezentacije je definiranoSadraj prezentacije je prikupljen ili identificirani izvori sadraja</p> <p>20-60 minuta moe bez pauze, ako je planiran dui rad, treba odrediti pauzeRazni izvori: literatura, strune osobe, baze podataka, dokumentacije, kolege, Internet </p> <p>Kljune poruke su definiraneNain prezentacije pojedinih dijelova je definiran</p> <p>Izdvojite kljune poruke koje dete podvudi na kraju svakog paragrafaOdredite to dete govoriti, to ide na projektor 22</p> <p>PRIPREMA PREZENTACIJE</p> <p>AKTIVNOSTI OPISFinalni tijek prezentacije je definiran Prezentacijski materijali su definirani Informacije o publici su prikupljene Sadraj prezentacije poredan je po logici i/ili prioritetima Uzorci, makete broure za distribuciju polaznicima Primjerice: koliko ima sluatelja, koja je prosjena dob/razina obrazovanja sluateljstva, odnos mukaraca i ena, to ved znaju o temi, zato dolaze sluati </p> <p>Uspostavljen je pisani kontakt s publikom</p> <p>Najavljena tema i svrha prezentacije, vrijeme i mjesto dogaanja, te odgovori na moguda pitanja</p> <p>23</p> <p>IZVEDBA PREZENTACIJE</p> <p>AKTIVNOSTI OPISGovor tijela je pozitivan i interaktivan Dranje tijela koje ukljuuje publiku i signalizira otvorenost; osmijeh kada je to prikladno; kontakt pogledom s publikom</p> <p>Gestikulacije su umjereneGlas je zanimljiv, prikladne brzine i glasnode</p> <p>Izbjegavati ometajude geste i nesvjesne izraze nemira; ruke drati izvan depovaBitne su varijacije u brzini i glasnodi; ponekad koristite namjerne pauze zbog privlaenja pozornosti; glasnoda mora biti primjerena prostoriji Bez potapalica; jasna izgovor; sigurnost u izraavanju</p> <p>Prezentacija je uvjerljiva</p> <p>24</p>