K NNG LM VIC NHM NG I . Gii thiu vlm vic nhm 1.1. Nhm l g? 1.1.2. Khi nim Nhm l tp hp mt st ngi vi cc k nng, c ...

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Transcript

 • Nguyn Tun Dng

  Email: tuanduong101@gmail.com

  K NNG LM VIC NHM

  NG I

  Cch duy nht hnh ng

  l hnh ng

  1 Tng hp bi Mr. Dng

 • NI DUNG

  2. Phn tch vai tr trong nhm

  4. Cc bc lm vic nhm

  3. Cc bc pht trin nhm

  5. Vn ha nhm

  6. Qun l xung t nhm

  1. Gii thiu lm vic nhm

  2 Tng hp bi Mr. Dng

 • 1. Gii thiu v lm vic nhm

  1.1. Nhm l g?

  1.1.2. Khi nim

  Nhm l tp hp mt s t ngi vi cc k

  nng, c tnh c th b tr cho nhau cng

  chung mt mc ch, mc tiu, phng php

  hot ng v chu trch nhim vi nhau.

  3 Tng hp bi Mr. Dng

 • 1. Gii thiu v lm vic nhm

  1.1. Nhm l g?

  1.1.2. c im

  Mt s t ngi: 5 10 ngi.

  Tnh b sung.

  S cam kt cng chung mc ch, mc tiu

  v phng php hot ng.

  Chu trch nhim vi nhau.

  4 Tng hp bi Mr. Dng

 • 1. Gii thiu v lm vic nhm

  1.2. Lm vic nhm l g?

  Khuyn khch cc hot ng giao tip: lng

  nghe v phn hi kin ca cc thnh vin khc.

  Sn sng h tr cc thnh vin khc khi cn

  thit.

  Tn trng nhng li ch v thnh tch ca cc

  thnh vin khc.

  Khuyn khch hot ng c nhn ln hot ng

  nhm.

  5 Tng hp bi Mr. Dng

 • 1. Gii thiu v lm vic nhm

  1.4. Phn loi nhm lm vic

  1.4.1. Nhm theo nhim v

  5 10 nhn vin cng 1 b phn gp nhau

  trong vi gi mi tun tho lun v cc vn

  kinh doanh nh: ci thin cht lng, thch

  nghi vi thay i

  1.4.2. Nhm t qun

  Khong 10 thnh vin m nhim c nhim

  v ca ngi gim st.

  Lp k hoch, giao vic cho cc thnh vin

  trong nhm v ra quyt nh theo nhm.

  6 Tng hp bi Mr. Dng

 • 1. Gii thiu v lm vic nhm

  1.4. Phn loi nhm lm vic

  1.4.3. Nhm a chc nng

  Cc nhn vin cng cp bc cc b phn

  khc nhau lp nn 1 nhm thc hin 1 nhim

  v c giao trc.

  7 Tng hp bi Mr. Dng

 • 1. Gii thiu v lm vic nhm

  1.4. Phn loi nhm lm vic

  1.4.4. Nhm o

  Nhm s dng cng ngh thng tin kt ni

  vi nhau, khng lin lc trc tip nhm thc hin

  1 mc tiu chung.

  8 Tng hp bi Mr. Dng

 • 9

  Quy Trnh Lm Vic Nhm

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1 B1: Gia nhp nhm

  B2: Trch nhim ca thnh vin

  B3: X/ cch thc lm vic nhm

  B4: X/ mc tiu ca nhm

  B5: X/ cch thc thc hin

  B6: Thu thp thng tin

  B7: Chun b khung sn phm ca d n

  B8: Chun b ti liu Hon thnh d n

  B9: Kim tra qu trnh thc hin d n

  B10: nh gi kt qu v tng kt

  Tng hp bi Mr. Dng

 • 10

  Gia Nhp Nhm

  Gia nhp nhm mi

  Tt c cc thnh vin u cha bit nhau

  Gia nhp nhm quen bit

  Cc thnh vin bit nhau t trc hoc lm vic cng

  nhau

  T gii thiu

  Thu thp thng tin v cc thnh vin khc

  Xc nh vai tr ca c nhn v vai tr ca cc thnh vin

  trong mt nhm

  Tng hp bi Mr. Dng

 • 2. Phn tch vai tr trong nhm

  1. Khi qut chung v phn

  cng vai tr trong nhm

  Vai tr l mt tp hp cc

  hnh vi c k vng gn vi mt

  ngi nm gi mt v tr nht nh

  trong mt n v x hi.

  Trong mt nhm, cc c nhn

  c k vng s thc hin mt vai

  tr nht nh trong t chc.

  (Theo Mintzberg)

  11 Tng hp bi Mr. Dng

 • KHM PH NNG LC LM VIC NHM

  CA BN THN

  Tng hp bi Mr. Dng12

  Kim tra khm ph nng lc lm vic ca bn thn v phn

  tch vai tr ca nhm theo l thuyt ca Belbin (1993)

 • Tng hp bi Mr. Dng13

 • 14

  Cc Vai Tr Ch Yu trong Mt Nhm

  1. Trng nhm

  2. Ngi phn bin

  3. Ngi thc hin

  4. Ngi ngoi giao

  5. iu phi vin

  6. Ngi pht kin

  7. Ngi gim st

  Tng hp bi Mr. Dng

 • 15

  Thit Lp Mc Tiu ca Nhm

  Nguyn tc SMART

  Specific: R rng, c th

  Measurable: o lng c

  Agreeable: Nhn c s ng thun trong nhm

  Realistic: Thc t, ph hp vi mong mun ca

  nhm

  Time bound: Thi gian c xc nh r

  Tng hp bi Mr. Dng

 • Ca s JohariMNH

  BIT

  NGI KHC

  BIT

  MNH

  KHNG BIT

  NGI KHC

  KHNG BIT

  HC HI

  CHIA S

  Cng khai M mt

  B mt Tim n

  Tm

  ki

  m H

  i

  p

  Ch ng Ci m

  T

  kh

  m

  ph

  Quan st

  t ngoi

  Chia s

  Khai ph

  16 Tng hp bi Mr. Dng

 • 3. Cc giai on pht trin nhm

  17 Tng hp bi Mr. Dng

 • 3. Cc giai on pht trin nhm

  3.1. Hnh thnh (Forming)

  Cc c nhn ri rc tham gia vo v hnh thnh

  nhm lm vic.

  Tham gia do gii thiu.

  Ai cng rt hng hi.

  C rt nhiu mong i khi tham gia vo nhm.

  Tm l thng thy l ho hc, k vng, nghi ng,

  lo u...

  18 Tng hp bi Mr. Dng

 • 3. Cc giai on pht trin nhm

  3.2. Hn lon (Storming)

  Cng vic bt u c trin khai

  mt cch chm chp, y trc tr.

  Cc c nhn bc l tnh cch, thi

  quen, s thch v bt u va chm mnh

  vi nhau.

  Mu thun ny sinh v thm ch dn

  ti xung t e da s v ca nhm.

  Mc khng hi lng tng dn,

  cm gic bt mn tng ln.

  19 Tng hp bi Mr. Dng

 • 3. Cc giai on pht trin nhm

  3.3. Chun ha (Norming)

  Cc mu thun v vn ang tn ti c dn xp

  v gii quyt.

  Cc quan h i vo n nh. Cc tiu chun c

  hnh thnh v hon thin.

  Cc c nhn chp nhn thc ti ca nhau. Quan h

  bn b, ng i thc s hnh thnh.

  20 Tng hp bi Mr. Dng

 • 3. Cc giai on pht trin nhm

  3.4. Th hin (Performing)

  Cm gic tin tng, ha nhp, gn kt mnh m.

  S ho hc th hin r.

  Mc cam kt v cng vic cao.

  Cm gic trng thnh thc th tt c cc thnh

  vin ca nhm.

  21 Tng hp bi Mr. Dng

 • 3. Cc giai on pht trin nhm

  3.5. Kt thc

  i vi nhng nhm thnh lp tm thi sau

  khi hon thnh nhim v th nhm t gii tn.

  22 Tng hp bi Mr. Dng

 • 4. Cc bc lm vic nhm hiu qu

  Giai on I: T chc

  Bc 1: Tp trung vo nhm.

  Bc 2: Phn chia vai tr.

  Bc 3: Thit lp quy tc.

  Giai on II: Hot ng

  Bc 4: Lp k hoch.

  Bc 5: Trin khai thc hin.

  Bc 6: nh gi s b.

  Bc 7: Hon thin cng vic.

  23 Tng hp bi Mr. Dng

 • 4. Cc bc lm vic nhm hiu qu

  Giai on III: Tng kt

  Bc 8: Cng b kt qu.

  Bc 9: Khen thng.

  Bc 10: Tip tc nhim v khc.

  24 Tng hp bi Mr. Dng

 • 25

  Xc nh cc Qu Trnh Thc Hin

  Xc nh cc kt qu d kin mong mun v mc cht

  lng k vng

  Xc nh cc c tnh k thut ca cc kt qu u ra

  cui cng

  Xc nh cc qu trnh ch cht thc hin cng vic

  Xc nh quy trnh thc hin ca nhng qu trnh ch

  cht to ra cc kt qu chnh ca cng vic

  Xc nh nhng im quan trng trong qu trnh thc hin

  thit lp cc hot ng kim sot.

  Tng hp bi Mr. Dng

 • 26

  Mt s cng cPhn tch cu trc cng vic (WBS Work Breakdown

  Structure)

  Qun L Tin Thc Hin D n

  Phn b cng vic

  Kim Sot & Gim St Cng Vic

  Nghin Cu v Thu Thp Thng Tin

  Tng hp bi Mr. Dng

 • 5. Vn ha nhm

  5.1. Khi nim

  Vn ha nhm l cc gi tr vn ho c gy

  dng trong sut qu trnh tn ti v pht trin, tr thnh

  cc gi tr, cc quan nim v tp qun, truyn thng

  n su vo hot ng ca nhm v chi phi tnh cm,

  np suy ngh v hnh vi ca mi thnh vin trong vic

  theo ui v thc hin cc mc ch.

  27 Tng hp bi Mr. Dng

 • 5. Vn ha nhm

  5.2. Cu trc ca vn ha nhm

  Gi tr

  Chun mc

  Khng kh v phong cch

  qun l

  Yu t hu hnh

  28 Tng hp bi Mr. Dng

 • 5. Vn ha nhm

  5.3. Cc dng vn ha nhm

  5.3.1. Vn ha da trn quyn lc

  Tp trung quyn lc.

  cao c nhn.

  Quy nh bt thnh vn/gin tip.

  Trung thnh vi sp.

  5.3.2. Vn ha ch trng vai tr

  Quan liu v ch trng th bc.

  Ch trng cc th tc, quy tc, lut l.

  29 Tng hp bi Mr. Dng

 • 5. Vn ha nhm

  5.3. Cc dng vn ha nhm

  5.3.3. Vn ha ch trng nhim v

  Ch trng s cam kt ca nhm.

  Nhn vin linh hot vi s t ch cao.

  Mi trng lm vic sng to.

  4. Vn ha ch trng con ngi

  Nui dng s pht trin c nhn.

  Ch trng vo quan h gia ngi v ngi.

  30 Tng hp bi Mr. Dng

 • 6. Qun l xung t nhm

  6.1. Khi nim

  Xung t nhm l xung t gia hai hay

  nhiu c nhn trong nhm lm nh hng

  n kt qu lm vic hoc lm gim hiu qu

  lm vic ti u ca nhm.

  31 Tng hp bi Mr. Dng

 • 6. Qun l xung t nhm

  6.2. Cc biu hin ca xung t nhm

  6.3. Xung nhm tt hay xu?

  6.4. Nguyn nhn xung nhm

  32 Tng hp bi Mr. Dng

 • 6. Qun l xung t nhm

  6.5. Cc phng php gii quyt xung t

  Chinh phc phn nh rch ri thng thua, gii

  quyt trit mu thun.

  N trnh khng gii quyt m l i vi mong

  mun thi gian hn gn.

  Tha thun lm r li ch, thit hi hai bn tm

  ra c kt cc ph hp.

  Xoa du tm ra gii php tm thi, khng gii

  quyt cn nguyn mu thun.33 Tng hp bi Mr. Dng

 • 6. Qun l xung t nhm

  6.6. Nguyn tc gii quyt xung t

  Tn cng vn , khng tn cng con ngi.

  Ch tp trung vo nhng g c th ci thin c.

  Khuyn khch cc kin tri chiu.

  Biu l cm xc nhng khng lm dng.

  Xc nh c th trch nhim i vi tng phn hay

  ton b ca vn cho cc c nhn c th.

  Lng nghe trc khi a ra phn xt.

  By t s tn trng i vi kin ca ngi khc.

  Gii quyt xung t ng thi vi xy dng quan

  h.

  34 Tng hp bi Mr. Dng

 • Ba cch gii quyt mu thun- xung t

  Tng hp bi Mr.

  Dng

  Chin lc thng thua

  Chin lc thua thua

  Chin lc thng thng

  35

 • 36 Tng hp bi Mr. Dng

Recommended

View more >