Kỹ năng tìm việc và trả lơi phỏng vấn

 • Published on
  28-Nov-2014

 • View
  2.351

 • Download
  2

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. TS. Phm Mnh H http://hmt.edu.vn
 • 2. C HI V THCH THC TH TRNG TUYN DNG DOANH NGHIP/ TP ON NH NC T CHC CT/XH T CHC PHI CHNH PH DOANH NGHIP NC NGOI DOANH NGHIP VA V NH I. TON CNH TH TRNGI. TON CNH TH TRNG TUYN DNG HIN NAYTUYN DNG HIN NAY
 • 3. C CH TUYN DNGC CH TUYN DNG YU CU I VI NGI LM VICYU CU I VI NGI LM VIC K NNGK NNG KIN THCKIN THC THI THI IU KIN KHCIU KIN KHC THU NHP V CC CH I NGTHU NHP V CC CH I NG MC N NH, AN TONMC N NH, AN TON C HI THNG TINC HI THNG TIN MI TRNG IU KIN LM VICMI TRNG IU KIN LM VIC NHNG P LC/THCH THC TRONG PHT TRINNHNG P LC/THCH THC TRONG PHT TRIN
 • 4. Cc trung tm gii thiu vic lm. Bo ch: Thng tin qung co Bi gii thiu doanh nghip/t chc Internet: Website cng ty tuyn dng chuyn nghip Website ca doanh nghip/t chc xh Din n chia s S dng cc cng c tm kim 2. TM KIM CC NGUN THNG2. TM KIM CC NGUN THNG TIN VIC LM U?TIN VIC LM U?
 • 5. Hi ch vic lm/Sn giao dch vic lm. Bn b/ngi thn Cc cng ty tuyn dng trc tip Xy dng qung co c nhn trn cc website vic lm.
 • 6. 2. Xc nh p/php v cc ngun tuyn dng2. Xc nh p/php v cc ngun tuyn dng 3. Xc nh thi gian v a im3. Xc nh thi gian v a im 4. Tm kim v la chn ng vin4. Tm kim v la chn ng vin 5. nh gi qu trnh tuyn dng5. nh gi qu trnh tuyn dng 6. Hng dn nhn vin mi ha nhp6. Hng dn nhn vin mi ha nhp 1. Lp k hoch tuyn dng1. Lp k hoch tuyn dng 3. QUY TRNH TUYN DNG TRONG3. QUY TRNH TUYN DNG TRONG DOANH NGHIPDOANH NGHIP
 • 7. Bc 1: Tip nhn H s xin vic Bc 2: Phn loi H s H s c u tin: Ph hp vi v tr cng vic C nng lc, kinh nghim, v cc bng cp ph hp. Thng tin y , r rng Bc 3: t lch phng vn 4. QUY TRNH TUYN DNG I VI4. QUY TRNH TUYN DNG I VI TNG NG VINTNG NG VIN
 • 8. Bc 4: nh gi ng vin qua bui phng vn. Qua phng vn trc tip Kin thc K nng Thi Qua cc bi test/kim tra Kin thc K nng Bc 5: La chn danh sch v ra quyt nh tuyn dng
 • 9. 1. Nng lc ph hp vi v tr tuyn dng v yu cu ca cng vic. 2. C h thng k nng mm ph hp vi tnh cht cng vic 3. Thi lm vic v Tnh cch 5. MONG MUN CA NH5. MONG MUN CA NH TUYN DNG I VI CC NGTUYN DNG I VI CC NG VIN PH HPVIN PH HP 5 Tn ty 6. Trung thnh 7. Tinh thn hp tc 8. Tinh thn trch nhim 1. Say m 2. Sng to 3. Linh hot 4. Thc t
 • 10. 9. Nng ng 10. Thn thin vi qun l v nhn vin khc 11. Sn sng lm vic vt bn phn v cam kt khi c yu cu 12. C kh nng t chc v gii quyt cng vic tt
 • 11. Ni di Thiu nghim tc Ni xu c quan c Lum thum T cao, t i Mun gi NHNG PHM CHT KHNG PHNHNG PHM CHT KHNG PH HP CA NG VIN.HP CA NG VIN.
 • 12. Bc 1: Xc nh ngh nghip bn mun (nh hng ngh nghip). Xc nh c im tnh cch 6. LP K HOCH CHO HOT NG6. LP K HOCH CHO HOT NG TM KIM VIC LM.TM KIM VIC LM.
 • 13. Bc 2: Thit lp cc gi tr m bn thn mong mun Tin bc ? Hnh phc ? Si ng ? n nh ? Thch thc ? Nh nhng ? Gip c ngi khc ? a khm ph ? a v x hi ? Knh trng ?
 • 14. Bc 3: Xc nh nhng mong mun ca bn cng vic tng lai. Mc lng ti thiu Mc trch nhim C hi thng tin iu kin lm vic a bn lm vic
 • 15. Bc 4: Tm hiu th trng lao ng 1. Thm d cc C hi Ngh nghip 2. Phn tch cc Yu cu v Cng vic 3. Tm hiu Mi trng lm vic ca cng vic m bn m c 4. Nghin cu Xu hng T Kinh doanh
 • 16. THEO THI GIAN: -Trn thi gian -Bn thi gian -Thi v -T do THEO LOI HNH KINH T: -C quan chnh quyn -Kinh doanh/ sn xut -Phi chnh ph THEO C CU CNG TY: -Cty quc doanh -Cty nc ngoi -Cty c phn -Cty TNHH THEO NGNH NGH: -K ton -Tip vin hng khng -Tip tn -V.v Bc 5: La chn loi hnh cng vic trc khi quyt nh
 • 17. Bc 6. Ra quyt nh la chn Chn cng vic mnh yu thch Chn vic ph hp vi kh nng Chn vic ph hp vi tnh cch Chn vic c xc sut tuyn dng cao Chn vic ph hp vi gi tr ca bn. Chn vic ph hp vi cc iu kin khc ca bn.
 • 18. ng h s ln mng: Tm trn website ca cng ty Np h s trc tip n cng ty Pht trin tt mi quan h bn b Tham gia ngy hi vic lm Lm vic bn thi gian tch ly kinh nghim. Tm kim cc mc qung co tuyn dng trn bo ch.
 • 19. Chm dt Sinh trng Trng thnh Suy sp Khi u 1 Bt u c nh i tm cng vic Vit l lch, tm vic Vui mng v tm c cng vic ng , hay c mi gp nh tuyn dng Mc lng qu thp, khng th chp nhn c. Ri vo tnh trng khng hong, bt u lo ngi s khng bao gi tm c vic Tm c cng vic ng hoc i u vi s nn ch, tm ra c nhng iu cha n trong lc tm vic. 1 2 3 4 5
 • 20. 1. Xy dng H s xin vic. 1.1. Nhng loi giy t trong b h s xin vic: n xin vic S yu l lch (mu s yu l lch c chun b theo mu do t chc quy nh) Cc vn bng chng ch th hin kinh nghim, chuyn mn o to. Giy khm sc khe (trong vng 6 thng tr li) Th gii thiu (nu cng ty c yu cu) B th c dn tem v ghi a ch n ca bn thn III. XY DNG V NP HIII. XY DNG V NP H S XIN VICS XIN VIC
 • 21. 1.2. Nhng lu cn thit khi chun b HS xin vic. S dng giy A4 vit n. C y thng tin tn tui, a ch, s in thoi lin lc Khng gi ti liu c vt bn, ty xa Ch gi nhng ti liu c yu cu Gi cc vn bng chng ch c cng chng. Hy gi h s trc hn np. Lu : Tt c giy t trn cho vo cng 1 ti, bn ngoi y thng tin v tn, a ch, s in thoi v danh sch nhng giy t c bn trong.
 • 22. 2. Chun b H s xin vic 2.1. Chun b n xin vic n xin vic chnh l c hi nhtuyn dngthy rng cn xem xt h s ca bn k hn. Bn cn khng nh rng trnh ca bn ph hp vi v trtuyn dng. Hy gii thch vsaobn thch cng vic ny v tisaobn li ph hp vi yu cu ca h. Khng nn dng mu n c bn sn v rt s si, hy t vit n ni r nhng iu mun trnh by.
 • 23. Hnh thc trnh by : - S dng kh giy A4. cn chnh l cn i; - Khng chn qu nhiu c ch, kiu ch; - Nu ch p, c th vit tay; - Khng c li chnh t; - Cu vn ngn gn, r rng; - Cc on vn phi ngt xung dng.
 • 24. Ni dung : Thng tin c nhn: Tn, tui, nm sinh, gii tnh, nh 4X6 on m u: Nu l do vit n xin vic vo cng ty on ni dung: Gii thiu kh nng, kinh nghim, phm cht nhng cng vic lm tt nht on b sung: Ni l do ti sao thch lm c quan tuyn dng on kt: Cam kt v s phc v ca bn, k ghi r h tn.
 • 25. 2.2. Chun b l lch T khai l lch chnh l s t gii thiu v bn thn. L lch phi: Lm ni bt kinh nghim, kh nng i vi vic hon thnh cng vic ca n v tuyn dng.. Sch s, cng c ch, khng ty xa khng c li chnh t, ch vit r rng, cng mu mc. Khai y ni dung nhng ngn gn v sc tch s gp phn gip bn thnh cng.
 • 26. 1. Phn thng tin chung: Vit y h tn, ngy, thng, nm sinh, a ch, s in thoi; Tnh trng hn nhn; Nu l bn nam cn tr, ghi r hon thnh ngha v qun s ( nu c ); Phno toghi r cc vn bng chng ch, chuyn ngnh c o to, thi gian v ni o to; Nu r trnh ng dng tin hc,ngoi ng NHNG LU KHI VIT L LCHNHNG LU KHI VIT L LCH
 • 27. 2. Phn kinh nghim chuyn mn: Trnh by nhng kinh nghim ni bt Nu r nhng cng vic tri qua, kt qu t c Nhng bng chng bng con s s thuyt phc nh tuyn dng.
 • 28. 3. Phn quan h gia nh: Ghi y cc thnh vin Gia cnh tt s gy c cm tnh (Lu : mt s doanh nghip nc ngoi hoc t nhn, bn khng cn phi vit mc ny, v th hy tm hiu k thng tin trc khi vit l lch) 4. S cam kt v nhng g khai
 • 29. 2.3. Vn bng, chng ch c sc thuyt phc: Saomi loi chng ch thnh nhiu bn c cng chng Khng np bn chnh; La chn nhng vn bng theo yu cu hoc mang li li im cho bn khi xt tuyn; ng qun a vo h s cc chng ch v tin hc, ngoi ng, nu c.
 • 30. 2.4. Giy khm sc khe Giy chng nhn sc kho ca n v Y tc thm quyn. Giy khm sc kho s l li im nu bn c th cht mnh kho. 2.5. Th Gii thiu ngi c uy tn : L bng chng tt nht m bo nng lc, kinh nghim. L th gii thiu nn a trc khi np HS Th xc nhn nng lc trong ti HS 2.6. B th C ghi sn a ch, km theo tem l m bo bn ang mong ch thng tin
 • 31. Mt s lu khc: photocopy mt b lu gi hoc xem li trc khi i phng vn; T mang h s n np nu c th; Np hoc gi h s ng a ch; Kim tra li, m bo h s c gi n ni; Theo di xem c cn b sung hoc hon thin h s khng; Theo di thng bo mi phng vn hay th vic.
 • 32. 1. Chun b cho bui phng vn 1.1. Trc bui phng vn Thc hnh vi bn b Tm hiu k v n v tuyn dng, v tr xin vic Chun b cc cu hi mun hi; c li n xin vic v bn gii thiu v tr cng vic c li s yu l lch Chun b tm l tht thoi mi, lc quan, tch cc IV.CHUN B CHO BUIIV.CHUN B CHO BUI PHNG VN XIN VICPHNG VN XIN VIC
 • 33. 1.2. Ti cuc phng vn n sm trc 10 pht Trang phc ph hp, sch, gn n ni lch thip Suy ngh trc khi tr li T tin xin nhc li hay ngh gii thch Ch ti cc hnh vi phi ngn ng (t th ngi, nh mt)
 • 34. 1.3. Nhng cu hi bn c th hi Cng vic (nhim v, chc nng, vai tr) o to, o to li Thi gian lm vic Trin vng v c hi thng tin Mc lng Thi gian ra quyt nh tuyn dng 1.4. Cui bui phng vn Cm n ngi phng vn Ri bui phng vn vi thi t tin, cho v cm n.
 • 35. 1.5. Cc nguyn tc c bn nn tun th Bn khng nn: Khng nn cp tin lng, nu cha c hi Khng nn thc gic ngi phng vn quyt nh Khng t ra , tht vng. Khng nn yu cu ngi phng vn nhn xt v mnh trong thi gian phng vn.
 • 36. Bn nn Nn hi khi c c hi nu cu hi. T ra quyt on Ghi li tn ngi phng vn Hi xem cn c bui phng vn na khng, nu cn nn hi k thi gian, a im
 • 37. Cu hi tng qut: Cu hi m: l g?, ti sao..?, hy m t Cu hi thm d: nhng cu hi ng vin t ni v h, qua s bit c nhiu thng tin quan trng v ng vin Cu hi dng nghi vn (c/ khng): xc nh nhanh cc thng tin cn thit Cu hi tm hiu hnh vi/ng x/thi Cu hi tnh hung CC CU HI THNG GP TRONG PHNG VN
 • 38. Khi gp vn kh, anh ch gii quyt th no? Cng vic ca chng ti c snh c vi cng vic trc kia ca anh ch khng? Anh ch cho rng vn no trong cng vic l quan trng nht? Thnh tch ln nht ca anh ch l g? Ti sao anh ch mun lm vic cng ty chng ti? Ti sao anh ch li thi vic c quan c? Vi cng vic ca cng ty, anh ch c kinh nghim g? Anh ch ni s qua v qu trnh lm vic c quan c? Anh ch c mi quan tm no khc vi cng vic?
 • 39. Hy thoi mi bc l nng lc v tnh cch. Hy bnh tnh, sn sng tr li cc cu hi ng ni di hay nh la nh tuyn dng. Khng nn chun b trc qu nhiu cu hi v tnh hung cho mnh Nn nh: Mi nh phng vn c cu hi ring, v kh on trc c Khng c cu tr li ng v cng chng c cch no chun b Cu tr li ng hay sai nhiu khi khng quan trng bng thi ca ng vin trong cch nhn nhn v x l vn
 • 40. Nu cha chc chn la chn cng vic, hy ngh cho bn suy ngh thm, v cho bit thi gian s tr li. Nu cha nhn c thng tin phn hi t nh tuyn dng, bn c th gi li. Vit th cm n Tn a ch Tnh, Thnh ph in thoi Email Ngy Tn Chc danh Cng ty a ch Thnh ph, m in thoi ng/B thn mn: Ti xin chn thnh cm n ng/b dnh thi gian phng vn ti cho v tr Trng phng kinh doanh trong cng ty XXX. Sau khi c phng vn v gp g nhng ngi trong cng ty, ti thy mnh l ngi xng ng cho v tr cng vic v ti c kh nng nm bt nhanh v thch nghi cao cho mt v tr a ngnh. Cng vi nhit huyt v tc phong lm vic tt, chuyn mn cao v k thut v k nng phn tch ca ti chc chn s lm tt cng vic ny. Ti mong mun c c c hi lm vic cho ng/b v mong sm nhn c quyt nh ca ng v v tr cng vic ny. Xin vui lng lin lc vi ti nu ng/b mun bit thm chi tit. S in thoi ca ti l: Xin chn thnh cm n Ch k Tn y V. Sau cuc phng vnV. Sau cuc phng vn
 • 41. Cha tch cc tm vic Ch tm kim trn 1 phng tin Khng xc nh c kh nng, phm cht cn c Khng thi gian tm vic Khng gi lin lc vi nh tuyn dng
 • 42. Tht bi giai on phng vn Khng gi th cm n sau khi c phng vn Khng t kim hon thin Khng thch nghi c vi mi trng mi
 • 43. Thiu t tin Khng trung thc Cha c mc tiu cng vic c th Khng c ng lc lm vic
 • 44. K nng giao tip, trnh by km Kh nng, phm cht khng ph hp vi cng vic, cng ty nh gi mnh qu cao Khng quen vi cc bi Trc nghim
 • 45. 1/ Bi kim tra v Ch s thng minh (IQ Test): Nhm nh gi tng qut nng lc ca ng vin v tt c cc mt. Bi kim tra th hin di dng bi trc nghim Lm bi cn: Hiu logic Kin thc tng hp Nhanh nhy v linh hot
 • 46. 2. Bi kim tra v Ch s cm xc (EQ Test): nh gi kh nng x l tnh hung, kh nng giao tip, tnh cch Ni dung l nhng tnh hung cho sn Lm bi cn: c k v tr li trung thc
 • 47. 3. Bi kim tra ting Anh: nh gi kh nng s dng ngoi ng ca ng vin. Ni dung nh gi: T vng, vn phm, c hiu, vit lun lm tt bi kim tra: Thng xuyn rn luyn v nng cao vn ngoi ng ca mnh. Nm r cc im ng php c bn Luyn kh nng vit lch, c hiu c cc vn bn ting Anh
 • 48. 4. Bi kim tra v kin thc tng qut: nh gi kin thc v mi lnh vc ca ng vin. Bi kim tra gm cc cu hi thuc tt c cc lnh vc Lm bi cn: Thng xuyn cp nht thng tin t cc ngun. Tr li nhng cu hi m bn bit nu cn d thi gian bn hy quay li nhng cu hi kh. Khng nn mt qu nhiu thi gian cho mt cu hi Cn thn khi tr li trnh mc by
 • 49. Chc cc b n thnh cng!Chc cc b n thnh cng!