Ky thuat nhiet - 1132030

  • Published on
    20-Jul-2015

  • View
    299

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Tn hc phn: Ky thut nhit M hc phn: 1232030 S VHT: 03 Trnh o to: ai hoc chinh qui A - NGN HNG CU HI KIM TRA NH GI TRC NGHIM KHCH QUAN Chng 1:

1. Cc ni dung kin thc ti thiu m sinh vin phi nm vng sau khi hc xong chng 11. - Hiu c cac khai nim, inh nghia v: H c lp, h khng c lp, h kin, h h, h oan nhit, cht mi gii, nhit , ap sut, th tich ring, ni nng, enthalpy, entropy, khi ly tng va khi thc. 2. - Hiu va vn dung c cng thc cua phng trinh trang thai: Khi ly tng Khi thc

1. Cc mc tiu kim tra nh gi v dng cu hi kim tra nh gi gi chng 1Stt 1 2 3 Ni dung Dng cu hi H c lp, h khng c Cu hi nhiu la chn Mc Nh c cc kin thc lp, h kn, h h, h mc 1 on nhit. Mc Hiu c cc kin thc Cc thng s trng thi, Cu hi nhiu la chn hc mc 1 phng trnh trng thi. Phng trnh trng thi Cu hi nhiu la chn Kh nng vn dng cc kin thc kh l tng. Phng hc mc 1 trnh trng thi kh thc Phn tch bi ton a Cu hi nhiu la chn Kh nng phn tch v phng trnh trng thi kh l tng Cc loi bi ton tm th Cu hi nhiu la chn Kh nng tng hp: tch ring, p sut, nhit So snh kh thc v kh Cu hi nhiu la chn Kh nng so snh, nh gi: l tng. Mc tiu kim tra nh gi

4

5 6

3. Ngn hng cu hi v p n chi tit chng 1tt 1 Cu hi v p n p n (trng s im) D (1)

H thng nhit ng hc l tp hp tt c cc vt th: A/ Lin quan vi nhau v c nng. B/ Lin quan vi nhau v nhit nng. C/ Lin quan vi nhau v c nng v nhit nng. D/ Lin quan vi nhau v c nng v nhit nng m ta ang nghin cu bng phng php nhit ng hc. 2 H c kh nng trao i vt cht vi mi trng xung quanh l: A/ H h v h c lp. B/ H khng c lp v h kn. C/ H on nhit v h kn. D/ H h hoc khng c lp. 3 Cht mi gii hay c s dng l kh hoc hi v c bin thin th tch theo nhit : A/ Va phi. B/ Nh C/ Tng i ln. D/ Ln. 4 Nhit Xenxit (Celcius) t c tnh theo nhit Fa-ren-hai (Fahrenheit) tF theo cng thc: A/ t=1,8*tF + 32. B/ t=5*( tF + 32)/9. C/ t=5/9*tF +32. D/ t=5*(tF - 32)/9. 5 1 at k thut bng:

D (1)

D (1)

D (1)

D

6

7

8

9

10

A/ 1 kG/cm2. B/ 1 kgf/cm2. C/ 10 m H2O. D/ 3 p n cn li u ng. 1 at k thut bng: A/ 730 mmHg; B/ 735 mmHg; C/ 740 mmHg; D/ 750 mmHg. Ct p 1 mH2O bng: A/ 9,8 Pa; B/ 9,8 kPa; C/ 1 at; D/ 1 bar. n v o p sut chun l: A/ Pa. B/ at. C/ mm H2O. D/ mm Hg. 1 psi quy ra bar bng: A/ 0,069 B/ 0,070 C/ 0,071 D/ 0,072 Khi o p sut bng chiu cao ct thu ngn nhit t phi quy v 0oC theo cng thc: A/ B/ C/ ; ; ;

(1)

B (1)

B (1)

C (1)

A (1)

C (1)

D/ ; 11 Ap sut ca kh thc so vi p sut ca kh l tng khi c cng nhit v th tch co dn c : A/ Cao hn. B/ Thp hn. C/ Khi cao hn, khi thp hn ty theo nhit . D/ Khi cao hn, khi thp hn ty theo mi cht. 12 n v o chun ca th tch ring l:

B (1)

B (1)

A/

B/ C/

D/ 13 n v tnh ca ni nng U l: A/ J, kJ B/ W, kW C/ kW.h D/ kW/h 14 Enthalpy H l: A/ Tng ng nng v th nng ca vt. B/ L nng lng ton phn ca vt. C/ L thng s trng thi ca vt. D/ C 3 p n cn li u ng. 15 Entropy S c n v o l:

A (1)

D (1)

C (1)

A/ B/ C/ .

D/ 16 Phng trnh trng thi ca kh l tng: A/ B/ C/ 17 . . .

D (1)

D/ ; Phng trnh trng thi ca kh thc (phng trnh Van Der Waals) A/ B/ C/ ; ; ; ;

C (1)

D/ 18 Hng s ph bin cht kh: A/ B/ C/ ; ;

C (1)

19

20

21

22

D/ ; i vi kh l tng th cc i lng nhit , ni nng, enthalpy c: A/ Nhit , ni nng l c lp tuyn tnh. B/ Ni nng, enthalpy l c lp tuyn tnh. C/ Enthalpy, nhit l c lp tuyn tnh. D/ Nhit , ni nng, enthalpy l 3 i lng ph thuc tuyn tnh vi nhau. Kh N2 iu kin nhit 250oC; p sut d 45bar. Bit p sut kh quyn l 1 bar. Th tch ring (lit/kg) bng: A/ 0,0890 B/ 33,769 C/ 0,0594 D/ 0,0337 Kh O2 iu kin nhit 25oC; p sut d 10bar. Bit p sut kh quyn l 1 bar. Th tch ring (lt/kg) bng: A/ 0,0704 B/ 8,309 C/ 70,421 D/ 83,088 Kh CO2 iu kin nhit 40oC; p sut d 40bar. Bit p sut kh quyn l 1 bar. Th tch ring (lit/kg) bng: A/ 0,890 B/ 0,704 C/ 14,432

D (1)

B (2)

C (2)

C (2)

D/ 0,594 23 Khng kh iu kin nhit 50oC; p sut d 7bar. Bit p sut kh quyn l 1 D bar. Th tch ring (lit/kg) bng: (2) A/ 1,289 B/ 131,081 C/ 95,492 D/ 115,8 Chng 2: 1. Cc ni dung kin thc ti thiu m sinh vin phi nm vng sau khi hc xong chng 2 1.1 - Hiu c cac khai nim, inh nghia v: Nhit dung v nhit dung ring, nhit lng, cng. 1.2 - Hiu va vn dung c: Cng thc tnh nhit dung ring thc, cch tnh nhit lng v cch tnh cng, cng thc nh lt 1. 2. Cc mc tiu kim tra nh gi v dng cu hi kim tra nh gi gi chng 2 Stt Mc tiu kim tra nh gi Ni dung Dng cu hi Nhit dung v nhit Cu hi nhiu la chn Mc Nh c cc kin thc dung ring, nhit lng, 1 mc 1 cng, nh lut 1 nhit ng hc. Cch tnh nhit dung Cu hi nhiu la chn ring, cch tnh cng, Mc Hiu c cc kin thc 2 cch tnh nhit lng, hc mc 1 nh lut 1 nhit ng hc. 3 Vn dng nh lut 1 Cu hi nhiu la chn Kh nng vn dng cc kin thc tnh cng thay i th hc mc 1 tch, cng k thut, ni nng v enthalpy.

3. Ngn hng cu hi v p n chi tit chng 2 Cu hi v p n tt 1 Nhit dung ring th tch ca vt c tnh theo cng thc: A/ B/ C/ ; ; ;

p n (trng s im) C (1)

2

D/ ; Quan h gia cc loi nhit dung ring:

D (1)

A/

B/

C/

D/ ; 3 Nhit dung ring ng p ca kh l tng l i lng c tr s ph thuc vo: A/ Nhit ca vt; B/ p sut ca vt; C/ C 3 p n cn li u sai; D/ Th tch ring ca vt; 4 Nhit dung ring kmol ca kh l tng l i lng c tr s ph thuc vo: A/ Nhit v p sut ca vt;

C (1)

C (1)

B/ p sut v th tch ring ca vt; C/ Qu trnh v s nguyn t trong phn t; D/ S nguyn t trong phn t; 5 Nhit dung ring khi lng ca kh l tng l: A/ Thng s trng thi; B/ Hm s trng thi; C/ Hm s ca qu trnh; D/ C 3 p n cn li u sai; 6 Nhit dung ring kmol ng p ca kh l tng cha 1 nguyn t bng: A/ 9 B/ 7 C/ 5 D/ 3 7 Nhit dung ring kmol ng p ca kh l tng cha 2 nguyn t bng: A/ 3 B/ 5 C/ 7 D/ 9 8 Nhit dung ring kmol ng p ca kh l tng cha 3 nguyn t bng: A/ 3 B/ 5 C/ 7 D/ 9 9 Nhit dung ring kmol ng tch ca kh l tng t cha 1 nguyn t bng: A/ 9 B/ 3 C/ 7 D/ 5 10 Nhit dung ring kmol ng tch ca kh l tng t cha 2 nguyn t bng: A/ 3 B/ 7 C/ 5 D/ 9 11 Nhit dung ring kmol ng tch ca kh l tng t cha 3 nguyn t bng: A/ 9 B/ 5 C/ 3 D/ 7 12 Nhit dung ring kmol ng tch ca kh l tng t cha 1 nguyn t bng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; cho cht kh c phn cho cht kh c phn cho cht kh c phn cho cht kh c phn cho cht kh c phn t cho cht kh c phn t cho cht kh c phn t

C (1)

C (1)

C (1)

D (1)

B (1)

C (1)

D (1)

A (1)

D/ 37,4; 13 Nhit dung ring kmol ng tch ca kh l tng t cha 2 nguyn t bng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; 14 Nhit dung ring kmol ng tch ca kh l tng t cha 3 nguyn t bng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; 15 Nhit dung ring kmol ng p ca kh l tng t cha 1 nguyn t bng: A/ 12,6; B/ 29,3; C/ 20,9; D/ 37,4; 16 Nhit dung ring kmol ng p ca kh l tng cha 2 nguyn t bng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; 17 Nhit dung ring kmol ng p ca kh l tng cha 3 nguyn t bng: A/ 12,6; B/ 20,9; C/ 29,3; D/ 37,4; 18 Mi lin h gia vi l: cho cht kh c phn t cho cht kh c phn t cho cht kh c phn cho cht kh c phn cho cht kh c phn B (1)

C (1)

C (1)

C (1)

D (1)

C (1)

A/

B/

C/

.

D/ 19 Cng thc tnh nhit dung ring trung bnh: A/ B/

D (1)

C/

D/ 20

; D (1)

Cng thc tnh nhit lng q theo nhit dung ring thc

l:

A/

B/

C/

D/ 21

. , , l: A (1)

Cng thc tnh nhit lng q theo nhit dung ring trung bnh A/ ;

B/

C/ D/ 22 Nhit dung ring trung bnh ca kh thc c tr s ph thuc vo: C A/ Nhit ca vt. (1) B/ Qu trnh. C/ Qu trnh v nhit ca vt. D/ S nguyn t trong phn t. 23 Nhit lng v cng c: C A/ Nhit lng l hm s ca qu trnh. (1) B/ Cng l hm s ca qu trnh. C/ Nhit lng v cng u l hm s ca qu trnh. D/ Nhit lng v cng u l hm s ca trng thi. 24 Phng trnh nh lut 1 nhit ng hc: D A/ Q=U + L. (1) B/ q=du + dl. C/ dq=du + vdp. D/ dq=dh - vdp. Chng : 1. Cc ni dung kin thc ti thiu m sinh vin phi nm vng sau khi hc xong chng 3 1.1 Hiu c cac khai nim, inh nghia v: Qu trnh ng tch, ng p, ng nhit, on nhit, a bin. 1.2 Hiu va vn dung c cng thc tnh bin thin ni nng, bin thin entropy, cng thay i th tch, cng k thut, nhit lng tham gia qu trnh. 2. Cc mc tiu kim tra nh gi v dng cu hi kim tra nh gi gi chng 3 Stt Mc tiu kim tra nh gi Ni dung Dng cu hi 1 2 Qu trnh ng tch, Cu hi nhiu la chn Mc Nh c cc kin thc ng p, ng nhit, mc 1 on nhit, a bin. Mc Hiu c cc kin thc bin thin ni nng, Cu hi nhiu la chn hc mc 1 bin thin entropy, cng thay i th tch,

3

4

5

6

cng k thut, nhit lng tham gia qu trnh. Vn dng tnh ton bin thin ni nng, Kh nng vn dng cc kin thc bin thin entropy, cng hc mc 1 thay i th tch, cng k thut, nhit lng tham gia qu trnh. Hiu bi ton thuc qu trnh g. S dng mi quan h Kh nng phn tch gia cc thng s u v cui qu trnh tm thng s trng thi cn thit. Cc loi bi ton tm Kh nng tng hp: cng v nhit lng. So snh cc qu trnh ng tch, ng p, Kh nng so snh, nh gi: ng nhit, on nhit, a bin.

Cu hi nhiu la chn

Cu hi nhiu la chn

Cu hi nhiu la chn Cu hi nhiu la chn

3. Ngn hng cu hi v p n chi tit chng 3 Cu hi v p n tt 1 Qu trnh ng tch ca kh l tng l qu trnh c: A/ B/ C/ 2 D/ . bin thin entropy trong qu trnh ng tch 1-2 ca kh l tng bng: A/ B/ C/ D/ 3 Trong qu trnh ng tch 1-2 ca kh l tng c s1 < s2 th: A/ p2 > p1; B/ p2 < p1; C/ p2 = p1; D/ T1 > T2. 4 Trong qu trnh ng tch 1-2 ca kh l tng c s1 < s2 th: A/ T2 > T1; B/ T2 < T1; C/ T2=T1; D/ C 3 p n khc u sai. 5 Nhit lng tham gia trong qu trnh ng tch ca kh l tng: A/ B/ C/ D/ . .

p n (trng s im) D (1)

B (1)

A (1)

A (1)

B (1)

6 Cng k thut tham gia qu trnh ng tch 1-2 ca kh l tng: A/ B/ C/ . . .

D (1)

D/ . 7 Nhit lng tham gia trong qu trnh ng tch ca kh l tng: A/ Bng bin thin ni nng. B/ Bng bin thin enthalpy. C/ Bng bin thin entropy. D/ Bng cng k thut. 8 i lng no di y l i lng ch ng trong qu trnh ng p 1-2 ca kh l tng: A/ B/ C/ .