KZ 2010 01.14

 • Published on
  10-Mar-2016

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kalvotoji Zemaitija

Transcript

 • kalvotoji EMAITIJA 1 psl. 2010 m. sausio 14 d. Nr. 5 (8984)

  CMYK

  NR. 5 (8984) 2010 MET SAUSIO 14 DIENA, KETVIRTADIENIS KAINA 1 LITAS

  Naujiena!

  Kaimobendruomenilaukia milijonai litTeli rajono kaimo bendruomens per penkerius metus turi galimyb gauti beveik

  devynis milijonus lit savo projektams gyvendinti. Prie penkerius metus susikrusiTeli rajono vietos veiklos grup koordinuos ios Europos Sjungos skirtos paramospanaudojim. Kai krsi Vietos veiklos grup, bta vairi nuomoni, taip pat irskeptik, taiau pagaliau turime savo struktr, parengme svarbius dokumentus, irtai rezultatas beveik devyni milijonai lit Europos Sjungos paramos rajono bendruo-meni projektams gyvendinti, diaugsi Vytautas Barsteiga. Apie mint param irjos panaudojim kalbjoms su V.Barsteiga, Vietos veiklos grups administratoreSandra Valentinaviiene, buhaltere Birute Baltuoniene.

  S.Valentinaviien, V.Barsteiga ir B.Baltuonien.

  Pinigai skirtipenkeriems

  metamsPasak V.Barsteigos, jau dabar

  kaimo bendruomens bt gal-jusios teikti paraikas EuroposSjungos paramai gauti. TaiauVarni bendruomen priklausPajrio vietos veiklos grupei. Orajone buvo siekiama sutelkti

  visas bendruomenes. Kol var-nikiai atsijung nuo Pajrio vie-tos veiklos grups ir prisijungprie Teli rajono vietos veiklosgrups, prajo laiko.

  Panekov teigimu, anksiaumanyta steigti didesnius bend-ruomeni junginius Europos S-jungos paramai gauti. Puosel-tos mintys sujungti keli rajonvietos veiklos grupes. Gan greit

  paaikjo, jog tokiuose dariniuo-se bt sunkiau rasti bendrussutarimus. Vis dlto rajonas,kaip administracinis vienetas, la-biau suburia mones ir bendruo-menes. Taip pat paprasiau ti-ktis ir rajon savivaldybi ad-ministracij specialist pagal-bos.

  (Nukelta 2 psl.)

  Ko laukia i msTvyn?

  Prajusi met pabaigoje Maeiki rajono idikMarijos Pekauskaits vidurins mokyklos sal gau-siai rinkosi sveiai. Nuoalje nelikome ir mes au-liai. Atvyko Maeiki kuopos vadas Pranas Trakinis,jaunieji auliai.

  (Nukelta 3 psl.)

  Vienintel Teliuose tris kartus per savait leidia-m laikrat 2010-iesiems metams galima usisakytinuo bet kurios dienos:

  *Redakcijos (emaits g. 18 a) Skelbim skyriuje;*Prekybos kioske (Lygum g.);*Prekybos kioske (Vilniaus g.);*AB emaitijos pienas prekybos tinklo ia

  parduotuvse (Dariaus ir Girno g. 11, emaits g.26, S.Daukanto g. 9, Vilniaus g.30), Ramun (Pas-vaigs g. 26 a);

  *Degalinje Prie Luksto (Masio g. 21).Norint usisakyti Kalvotj emaitij, reikt

  darbo dienomis pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo8 iki 17 valandos, o penktadieniais nuo 8 iki 15.45valandos ueiti Redakcijos (emaits g. 18 a) Skel-bim skyri, tel. 60696.

  Biiuliaukime!Js Redakcija

  Kalvotoji emaitijabe pristatymo

  pigiausia!

  SAVIVALDYBS TARYBOS NARI IRGYVENTOJ DMESIUI!

  2010 met sausio 21 dien 13 valand aukiamas Savivaldy-bs tarybos posdis. Posdis vyks Teli rajono savivaldybsadministracijos salje. Su posdio darbotvarke susipainti gali-ma Savivaldybs administracijos skelbim lentoje ir internetinia-me puslapyje www.telsiai.lt.

  Valdemaras RamasSavivaldybs meras

  Apgavikpinklse dar

  viena auka66 psl.

  2010 metams galima usisakyti irKalvotosios emaitijoselektronin versij.Tai pigiau ir patogiau.

  Usukite www.kalvotoji.lt

 • kalvotoji EMAITIJA 2 psl. 2010 m. sausio 14 d. Nr. 5 (8984)

  CMYK

  Nelengva suderinti vis interesus

  Kaimo bendruomenilaukia milijonai lit

  Savivaldybs salje vykobsimos elektros linijos Tel-iai-Klaipda specialiojo pla-no pristatymas. AB Lietu-vos energija atstovai ir ioplano rengjai taip pat atsa-k gyventoj, kuri emeskirs naujoji linija, klausimus.

  330 kV galingumo elektros li-nij nuo Teli iki Klaipdos ke-tinama pastatyti per trejus metus.Energetik teigimu, is projek-tas strategikai svarbus Lietuvai.90 kilometr ilgio linija suteiksdidesn energetin saugum va-

  kar Lietuvai. Mat dabar i msalies dalis dal elektros energi-jos gauna per Latvij, dal perKaliningrado srit. Pastaius li-nij, bus sukurtas nuo kaimynproblem nepriklausantis ener-getinis iedas. Tuo paiu i linijabtina elektros jungiai su ve-dija.

  Teli rajone linijos ilgis bus15 kilometr ir kirs 97 asmenimspriklausanias emes. Rajone jaupasirayta 57,7 procento servitu-to sutari. Pagal jas gyventojaigaus kompensacijas nuo 500 iki

  25000 lit.Kompensacijos bus mokamos

  pagal Vyriausybs nustatytuskainius ir tvark. AB Lietuvosenergija tiems, kurie savo valiasutinka pasirayti servituto su-tartis, skirs 30 procent priedus.

  Vis dlto ne visiems gyvento-jams priimtina naujoji linija. Spe-cialiojo plano pristatyme daly-vavo brelis moni i Paragikaimo. ia linija bus tiesiamapalyginti netoli sodyb, nors irbus ilaikomi btini reikalavi-mai. Apibendrinant kai kuri

  moni priekaitus ir pastabas,galima pasakyti, kad tiesiog ne-norima matyti alia savo sodybir savo emse ios linijos arbagalbt netenkina kompensacijdydiai. Specialiojo plano ren-gjai tikino, kad ne jie kompen-sacij dydius nustato, o Vyriau-syb. Paragi kaimo gyventojaisil nukelti linija labiau pietus,u geleinkelio, bet ia driekiasiGermanto kratovaizdio draus-tinis. Specialiojo plano rengjteigimu, tiesti linij iame draus-tinyje neleidia jo statusas ir tei-

  ss aktai. Tai piktino mones es draustinis svarbesnis nei jasmeniniai reikalai ir saugumas.Vis dlto teiss aktai priimamiSeime, o ne akcinje bendrovjeLietuvos energija.

  kininkus domino, ar kaipkompensacijos gautos pajamosbus skaitytos peln, nes taijiems nebt naudinga. tokiusir kitus klausimus specialiojo pla-no rengjai paadjo atsakyti. Poplano pristatymo per tris dienaspaskelbiams susirinkimo proto-kolas ir dar tris dienas galimateikti savo pasilymus. Planopristatymo dalyviams buvo ida-lintos anketos, kurias jie galjorayti savo pasilymus ir pasta-bas.

  Pristatyme dalyvavusiems gy-ventojams buvo praneta, ir jaune pirm kart, kad j emse,nesutikus pasirayti servitutinisutari, linija vis viena bus tie-siama, apskrii administraci-joms primus administraciniussprendimus. Tokiu atveju gyven-tojai netekt AB Lietuvos ener-gija skiriamo 30 procent prie-do.

  Alvydas IvonciusSpecialiojo plano rengjams tenka atsakyti ir keblius klausimus.

  (Atkelta i 1 psl.)Pasak V.Barsteigos, prajusi met

  lapkriio 13 dien buvo pasirayta sutartisdl 8 mln. 910 tkst. lit skyrimo Telirajono kaimo bendruomenms. I ios su-mos 14 procent galima skirti teikiamiemsprojektams ir pinig panaudojimui admi-nistruoti. Kadangi laukia nemai darbai,sukurta Vietos veiklos grups administra-cija, kurioje administratormis dirba Sand-ra Valentinaviien, Virginija Jaseviie-n, projekt vadovu Vytautas Barstei-ga, buhaltere Birut Baltuonien. Tie-sa, ne visi jie dirba pilnu etatu.

  Skirta Europos Sjungos parama turibti baigta naudoti 2015 metais. PagalTeli rajono vietos veiklos grups pa-rengt Vietos pltros strategij, pinigpanaudojimas idstytas pameiui.

  Pagerins aplinkmiesteliuose

  Mintoje strategijoje numatyti priorite-tai. Vietos veiklos grup nutar vis pir-miausia pradti gyvendinti du priorite-tus: visuomenins paskirties pastat at-naujinimas, pritaikant juos bendruome-ns projektams; vieosios infrastruktrossutvarkymas, atnaujinant ir isaugant kai-mo kratovaizdio ir kultros paveldokomponentus.

  Pasak V.Barsteigos, bendruomens galiteikti pasilymus remontuoti joms reika-lingus pastatus, tvarkyti aplink, rengtisporto ar poilsio aikteles ir panaiai. Rei-ks parengti projektus. V.Barsteiga silobendruomenms tai atkreipti dmes irpasilymuose numatyti projektavimui b-tinas ilaidas.

  Vietos veiklos grup vertins, ar pateiktiprojektai atitinka reikalavimus, yra itiessvarbs bendruomenei ir juos teiks Na-cionalinei mokjim agentrai. ia vlprojektai bus dar kart vertinami.

  V.Barsteigos teigimu, bendruomeniatstovams bus rengiami kursai, kaip reng-ti projektus, organizuoti viej pirkimkonkursus. Pagal kit projekt Teli ra-jono bendruomeni mokymams skirta 310tkst. lit. Nereikt manyti, kad ios

  paramos panaudojimas yra vien bendruo-meni rpestis. Joms turt padti seni-nai ir kiti Teli rajono savivaldybs ad-ministracijos darbuotojai, manoV.Barsteiga.

  Laims aktyviausiosbendruomens

  Vienam projektui bus skiriama nuo 25iki 150 tkst. lit. S.Valentinaviien irV.Barsteiga pasakojo, kad kai kuriuoserajonuose numatyti tik keli stambs pro-jektai. Taip juos lengviau parengti ir gy-vendinti. Taiau mes norime, kad poky-iai vykt visose bendruomense. i Eu-ropos Sjungos parama skatins bendruo-menes bti aktyvesnmis, vienyti gyven-tojus ir siekti bendr tiksl. Jei bendruo-mens bus aktyvios, tai turs galimyb knors graaus nuveikti savo miesteliuose irgyvenvietse, pasakojo V.Barsteiga.

  Nereikt manyti, kad bendruomenmsuteks panorti ir viskas klostysis kaipsviestu patepa. Ne kas kitas, o paiosbendruomens, nors ir padedant Vietosveiklos grupei ar Savivaldybs administ-racijai, turs viskuo rpintis, parengti ar-gumentuotas paraikas ir tvarkingus pro-jektus. Jie turs derti prie Teli rajonostrategins pltros plano. Tiesa, jis danaikeiiamas ir gali bti pakeistas pagal bend-ruomeni interesus. V.Barsteiga raginabendruomenes parengti daugiau parai-k, nes gali atsitikti taip, kad kitos rajonbendruomens nestengs panaudoti skirtpinig ir bus galima pretenduoti papildo-mas sumas.

  Problema dar ir ta, kad nemaos daliesrajono bendruomeni, kuri registruota25, veikla prigesusi. Neaiku, ar po pen-keri met vl bus skiriama Europos S-jungos parama kaimo bendruomeni pro-jektams finansuoti. Kaip gyvendinamiprojektai ir naudojamas naujai sukurtasturtas, kontroliuos Vietos veiklos grup.Paioms bendruomenms savo pinigaisprisidti nereiks. Numatyta, kad deim-ia procent l prisids Savivaldyb.

  Alvydas Ivoncius

  Pritar rinkliavosnuostatoms

  Prasidjo Teli rajono savival-dybs tarybos komitet posdiai.Pirmieji posd susirinko Kaimoreikal komiteto nariai.

  Ginuose gim tiesaAktualiausias jau trei mnes svars-

  tomas klausimas Dl Teli rajono sa-vivaldybs vie