L12402 vts - ck - kin

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    434

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. EN DA I HOC QUOC GIA TP.HCM TR UtiNG DH KINH TE - LUATBANG DIEM CUOI Id' MON HQC: KINH TE DOI NGOAI - KT22 HQC Ki( 2; NAM HQC 2012-2013St t in: 1 N ay thi: Lop: KT221202 - Hoc bu L12402.VTSAM0/-15 Phong thi: .f/ ..Gio. thi:.111020030 TrAn LeHucmg11/09/85Ky ten/Ty le: ...% Diem A soCam s--nSulARI (ISHo ten sinh vien0140Diem quet bang may Chi chti000000000.,C) C) CD, CD C) CD CD CD CD CD e CD CD CD CD CD CD C) CD CD CD CD C) CD CD CD CD C) CD CD CD ED CD CD CD CD C) C) CD CD CD CD CD eCD CD CD CD CD CD CD C) CD C) CD9CD CD CD CD CD CD CD C) CD CD 0 C) C) C)/1CD CD C) CD C) CD CD CD CD CD )/2CD CD CD CD CD CD CD CD CD ED 0 CD CD CD CD CD CD ED CD OD CD CD010000 00 ,080CD CD CD CD C) CD CD CD CD ED 00 00,07ooo000C) CD CD CD CD CD CD CD C) CD CD13CD CD CD CD CD OD CD CDCD CD CD CD C) CD CD CD CD CD CD CD C) CD CD CD CD CD CD CD CD 0/6CD CD CD CD CD CD C) CD CD CD 017CD C) IC) CD CD CD CD CD CD ED CD/8CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD/CD CDCZDOVOCDCDCD CD 020CD C) CD CD CD C) CD CD CD C) 42)2CD CD CD CD C) CD C) CD CD C) C) C) CD C) CD CD CD CD CD CD CD (D i CD C) C) CD CD CD CD CD CD CD CD2CD CD CD CD CD CD CD CD OD ED CD2CD CD CD CD CD CD CD C) CD CD CD Tong so bal .se) o. 0404Can b" coi thi (H9 ten, clp 14)eitt 2..ThOi gian in: 03/10/13 - 3:41:44PMCan b0 chAm thi (H9 ten, ch, ky) 1. - .);.14; Va cefn.ao...NT9..Nf9-Kincr.nb &amp;coc0,0 I20000/52,Aie 7Xac nhOn cam Phong Khao thi &amp; Dam bao chAt luring</li></ul><p> 2. DA I HOC QUOC GIA TP HCM TR LICING OH KINH TE - LIJ4kTBANG DIEM CUOI Kit'Lap: KT221201- L12402-VTSStt in: 1Ay thi: AV-ichiod5NPhong thi .,4rGi6 thi: .9.9.j50KS, tenHo ten sinh vienMON HQC: KINH TE DOI NGOAI - KT22 HQC Id' 2; NAM HQC 2012-2013TS, le: . . .%DiemChiDiem quet bang mayCA SOC 11O1 o o o : oL124020001 Luang DuyAn15/07/8800000000062 L124020002 Than Thi XuanAnh16/07/9000000000003 L124020003 Dang Thi LanChi20/10/9000000000004 L124020004 Nguyen Dang QuynhChi14/04/915 L124020005 Nguyen Thi MS/Chi12/12/906 L124020006 Pham Thi KimChi25/06/907 LI24020007 Pham Thi MS,Chi03/11/898 L124020008 Nguyen HuangChuong16/05/89000, 00000009 L124020009 Le Thi KimCue03/01/8900000000004I1,10000000000fin,000000000---- --00000030000 000000000014L124020010 Lai QuocCubing06/12/90 0 0 C3) 0 0 0 03 01L124020011 Le Thi MengDiem03/01/9000000000L124020012 Ng6 HuyenDieu10/02/9003000000000Dung15/09/90L124020014 Nguyen Thi NgacDung16/06/891L124020015 Nguyen Thuy MaiDung05/06/91ARIL124020016 Pham Thi myDung01/11/90DunL124020017 VO Thu ThhyDung04/07/900000000 0300L124020018 Ducmg ranDuy26/01/870 0 0 0 0 0 0 L124020019 Nguyen KhacDuy06/10/90L124020020 Doan Thi HangDuyen20/02/90000000004,002 f L124020021 Le ThanhDuyen09/06/9000000000002 ' L124020022 Ng6 Thi XuanDuyen02/11/890 0 0 02 3 LI24020023 Le Pham HuangDung19/03/88000000L124020024 Nguyen ThiDuerng11/08/91L124020025 Nguyen Ngac HongDcp14/09/9012(2 2iLe Thi ThuyT6ng se) bai:4,I--at0 CD CD C) 0 0 0 000000000000 00000000000000000000Abi/r/ ---00@000000000000G000 0 e0000 0CD00000000000000Thal gian in: 03/10/13 - 3:4I:02PMCan 4 chAm thi (H9 ten, chit 14)'7,l:0 ..4. LhanK , M 3 . tncrl Nc(crt eaoc 2.14-.A.1702- St) to.: .41/./70(Can 0 coi thi (H9 ten, c)11. 14) 1--CD Gos ooo ,o o ooooo iLI24020013s-).;12Xac nhin ciia Phong Khao thi &amp; Dam bao chit hro'ng 3. I HQC QUOC GIA TP.HCM IfONG DH KINH TE LUATBANG DIEM CUOI KY-Loy: KT221201ay thi:/1.5ii()(06"q 5-L12402 VTS -iPhang thi:.4Gib thi:.. .Ho ten sinh vie')01:7 'c)in: 2MON HQC: KINH TE 061 NGOAI - KT22 HQC KY 2; NAM HQC 2012-2013 /Ty 1e: . . .% Diem seKy tenosDen15/10/90L124020027 Hoang Thi NgoeDiep Dinh26/02/90L124020029 Ng6 Huynh QuaDoan6'(--29/09/90L124020028 Luu Kim29/08/89Dire Gam19/10/90L124020033 Nguyen ThiGiang Ha01/09/89L 124020035 Pham Thi BichHa14/03/89L124020 036 Pham Thi ThilyHang12/12/90Hang07/08/88L124020038 Trait TrungHau16/10/88L124020039 Trinh ThiHau15/06/90LI24020037 TraitLe Vinh-.,ql- / --16' 4-0000000 00000 0 0 0 0 0 0 0 00 0/4,,-). -01/01/88L124020042 -Fran MinhHieu02/01/89Hien28/06/90Hien09/01/89L124020043Le Thi KimL124020044 Luu Trait Tams L124020045 De Thi NgoeHiep0-30 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 07/- c, i --,5" - 4/ 0 e -0-0 0 0 0 0 0 0 CCD 00 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 CD 0't3129/11/89HipL124020046 Le Thi0 0 0 0 0 0 0 0 0S--05/10/9000000000000 cc0 0 0 0 0 0 Q OD 0Hip22/07/90t L124020048 Nguyen Thi KimHoa13/04/89r L124020049 Ly Thi ThuHoai05/01/89i L124020050 Tong PhtraeHoang20/09/90L124020047 Phan TuanT6ng s6 bai:C)''1 0CD CCD CD 0 IP CD CD C) CD CD0 at; tty,c7;(tar,frin0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 060000 000000A./7A s'9 Ca: otiffCan (I coi thi (Ho ten, 6914) 1-oo4V oAV o lHieu-0 0 0 0 0 0 0 0o0oAll06/05/88L124020041 Nguyen Van0 0 0 0 0 CD 0 0 CD0000000000 --0 0 CD 0 0 0 0 0 CD65" /.Hieu0000 0 0 0 0 000 00diC-L124020040 Nguyen Ngoe000000000 0 0 00020/10/90L124020034 Nguyen Thi Thu(j Q 0 / 6.00012/12/88L124020032 Vil Thi Hong0 0000000eo0 ,0L124020031 Vii Minh0o 01/07/89-0000000000@cDirec.) ?T .-I cy-000000000-5L124020030 Le Ngoc0Ghi chti10AVo .0 ,o ,o L124020026 Pham ThiDiem quet bang mayThOi gian in: 03/10/13 - 3:41:07PM Can1 2bo chArn thi (Ho ten, chit 14) .......i54 / 4Xac nhan cua Phong Khan thi &amp; Dam bao chat lung 4. DA I HOC QUOC GIA TP HCM TR UbNG INI KINH TE - LUOBANG DIEM CUOI KY MON HQC: KINH TE DOI NGOAI - KT22HQC KY 2; NAM HQC 2012-2013Stt in: 3 N AyLop: KT221201 L12402 VTS -thi:4i /4 '045-Phong thi: .4..Gothi Oki 5 0Ts, l': ...%/1 111(IS119 ten sinh vienL 12402005 1 Trucmg Thi NhatKS, tenDiAm gnat bang mayDiemGhieh('so 0 0000000C30/04/8902 L124020052 Nguyen ThiHong06/05/90CO 0 (2 0 0 0 O 0 0 @ )3 L124020053 Luu Giang MinhHub06/04/86e00000ooo4 L124020054 Nguyen Hoang NgocHuy06/09/900 0 0 0 0 0 0 0 0 05 L124020055 VO XuanHuy04/06/896 L124020056 B8 Thi NgocHuy 'en28/07/9100000000007 L124020057 Nguyen ThanhHuyen19/10/900 0 0 0 08 L124020058 Nguyen DinhHung19/10/90000DCD0000009 L124020059 Nguyen KieuKhanh09/08/9000000000040L124020060 Hunh CatKhAnti15/12/90C) (4 04911 L124020061 Iran MinhKhanh02/03/89L124020062 Dinh DuyKhuong24/06/881L124020063 TrAn Ngoc ThanhLam14/04/90IL124020064 Nguyen ThiLan04/10/88L124020065 Nguyen ThiLieu18/04/90L124020066 D8 Thi M yLinh10/03/90L124020067 Hoang Thi ThilyLinh20/05/90' L124020068 HuSinh Thi HongLinh16/02/91L124020069 Nguy 'en Biii ThilyLinh23/03/90Loan18/01/90Loan19/09/902 ' L124020072 Le" Nguyen ThdoLy14/07/902 1 L124020073 Doan Thi NgocMai10/02/902 f L124020074 Le ThiMai12/09/902 - L124020075 Nguyen ThiMai13/09/902L124020071 Nguyen Thi Thanhr6ng so bai: Gilt.2.2 b-fet,........... A ..(NI27 1 061.Nakabc'GC -4-4)--GOD Co 0 0000000100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 Co000000 0 CD 0 0 0 0 00 0.) 0 0 0 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ID 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C) 0 0 0 C) 0 0 0 0 0 0 Thoi gian in: 03/10/13 - 3:41:12PMCan b(1 chin' thi (H9 ten, chi]. 14,)/Pfr00000000000000s6 o: atiti7c4/72Can bq coi thi (H9 ten, chic ( Ho 1..,000000000@02 ) L124020070 Le Thi Bich'o' 0' 00 ,00 000000 ,0 1 0' 0 11C)Hoang1Xic nhan ctia Phong KIM thi &amp; Dam bao chat limn 5. DA I HOC QUOC GIA TP.HCM TR IftiNG DR KINH TE 1,14TBANG DIEM CUOI KY-MON HQC: KINH TE DOI NGO4kI - KT22 HQC KY 2; NAM HOC 2012-2013Stt in: 4-4--.././1-C( -A-,Phang thi:N ay thi:Lap: KT221201- L12402 VTS.4.Gia this .Mi Minh10/06/903 L124020078 Trail DieuMinh20/09/904 L124020079 Le Nguyen TraMyA SO07/11/912 L124020077 CamDiim08/02/9060-6 L124020081 Le ThanhNam13/09/907 L124020082 Nguyen HoaiNam05/05/908 L124020083 Thach Thi ThuNga04/01/909 L124020084 Trail ThanhNghi13/07/9010 L124020085 Dinh ThiNgo02/03/9011 L124020086 Nguyen TONguyen04/02/90/2 L124020087 Doan Thi HangNhung07/ 12/90y ic 50 / 5-0 s:-/ 5-1V -.Nhu21/10/90L124020090 Pham QuynhNhu29/01/90L124020091 Bang HangNi04/11/89L124020092 Nguyen Binh PhucmgNil13/03/90L124020093 Le Thi TuyetOanh16/09/90L 124020094 VO Thi HoangOanh16/02/902 1 L124020095 Hoang KhangPhi22/09/902 r LI21020096 Nguyen S9Ph602/01/89Ph6c18/02/90Phuerc11/05/890 0 (2) CD CD CD ED IP CD CD CD 00000 000049 000004,000000 CD CD CD CD11L124020097 Nguy6'n Thi M9'22 1 L124020098 Ha Ngoc Xuan 2IL124020099 Trucrng Linh2 i L124020100 Pham Thi Tracr6ng so bai46 1S6.sbo coi thi (Ho ten, chil kY) Icy mit? aayirCanTACtti get; T. 5 L Gcc, r0027,),2i.520 0 0 CD 0 CD0 0 0 0 0 0 0 0 00 CD CD 0000000 0 -0 0 003/08/90Phugng000000000022/01/90Phtrang()OE) 0000Ci;)064'62 5;5' 40 6/4' J0 00----0000110000000000000 CD CD 0 CO CD CD 0 CD CD CD CD 0 CD CD 0 CD 0 CD (3) CD0 0 0 00000000 CD 0 0 0 C)DC0 0 C) 0 0 0 0 00 (1110 CD CD C) CD 5 0 0 CD 0 CD 0 CD CD CD 4) CD CD CD 0 0 CD CD 0 0 0 CD 0 C)IP CD CD CD 0 CDCD CD CD CD 0 CD CD 0 CDCD 0 CD CD CD 0..-II CD CD CD0 0 CD CD 0 Co000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0c0 0 0 , G0 00000tilt!' IL124020089 Pham Huynh0 , 019/03/90771 :coau00. ,0 .oNhu---0 0 0 0 0 4L124020088 Nguyen Ngoc Quynhr) ,4 3,-0 0 0 0 0 0 0Ghi 0 0 ,, 0 0 '08/12/89 Nam,5 L124020080 Bin Thi Phucrng1h 00 , 0 0 00 0 0:0! 00 ! 0 0 0 0'qo 30Di4m quet bang mays`o+ 1 0 0 0 01 L124020076 Chung Thily TraKS, tenTy 10: . . .%12u1 A110000.471(1HQ ten sinh vien(1.1 n) -Tho gian in: 03/10/13 - 3:41:16PM.Canbo chain thi (Ho ten, chit 14)4'7/2(1,-45.2%Xac nhan can Phong Khao thi &amp; Dam bao chat lung 6. flP .1 HOC QUOC GIA TP.HCM TP 1YONG OH KINH TE LU,4TBANG DIEM CUOI KY-MON HQC: KINH TE DOI NGOAA - KT22 HQC KY 2; NAM HQC 2012-2013St in: 5N ;ay thi: . . .!.4."(/1,4Phong thi:.Gt .Gib' thi:.1/. 0Ty le: . . .%so __A!_!!. . L124020102 Nguyen Vinh: Quang Quyen12/06/89QuY10/09/90Tam01/02/88Thanh29/01/901 L12,1020110 L8134ng Thanh/L124020111 Hai Kimssti'{ _et40CD CD CD CD 0 QC).40C) 0 4DTamC) CD CD ID CD CDCD 0 CD CD CD CD CD CD CD24/01/90L124020109 Doan ThiCD CD CD0 C) 04-i''S 5;011/02/89SonA APA6002/11/898' L124020108 Trucmg Phii.e%00000000017 -28/02/91ST' L124020107 Nguyen Du Tien. ...6'f.0L124020106 L8 KimQuynhGhi duiCD CD 10 CD CD 0 CD CD Coii,CD C) C) CD 0sSio1 5/02/90Sang5 L124020105 V6 Thi Thanhii, 00 (D4O01/08/89-, L124020104 Nguyen Thi NgocDiem quet bang mayoe453 L124020103 Hoang Thi7-7dDiemKy tenten sinh vien71Fil 21HQLap: KT221201 - L12402-VTS4DCo CD CD CD CD II C) C) C) 0w C)( 6/0 0 00CD CD CD CD CD4DCD CD 0 0 CD CD C) CD CD OD 7/10"--Itic0 CD CD CD CD CD CD IP 0 CD CD10/03/9060CD 0 0 CD 0 CD II CD OD CD ODThanh07/08/90_Co C) C) CD CD C) 4111 CCD OD CD CD1 ( L124020114 Nguyen Ngoc ThienThanh31/08/901 - L124020115 Nguyen Hoang PhtrangThao01/01/903 L124020113 Nguyen Huyen60Thanh1 ) L124020112 Lucmg Thi Plurcmgr(D00000oee E))C) C)0-57/5_000c) CD 10 CD CD CD OD CD) LU'i020116 Ng,,yer Kini Thanh'Maealai:v.9a_L124020117 Nguyen PhuangThao12/12/9020208 3 L1111Nguyen PhuongThao16/01/88e-o001 ) L124020119 Nguyen ThuThao25/10/900 0 02 9 L124020120 T6 NgocThao14/11/900 CD CD CD CD CD CD CD CD CD2 / L124020121 Nguyen Thi WingThem02/09/902 2 L124020122 Truong Thi ThrongThi17/05/902 3 L124020123 Trinh VanThiel12/04/90CD CD CD CD 0 C) CD CD C)2 4 L124020124 Pham Thi DiemThu31/03/90CD CD 0 CD2 5 L124020125 TrAn ThiThu'an02/06/901.ghal WPM 0"2 KetINf.; ea; PCKi;CD CD 0 CD CD CD CD 0 00oeor'11--i-tCD CD El CD CD CD 0 CDCD CD CD CD CO II CD C) 0 CD CD';Z d So tir: ten, chic 14)0000000 CD CD CCD II CD CD CD CD CD CDC) C) C)cp0e,c)o10Can bo coi thi (H96,67019ng s6 bai 04114_CDOG4D 0 0 0 CD CD CD0 0 CD C) C) CD 0Thoi gian in: 03/10/13- 3:41:21PMCan bo chAm thi (H9 ten, chit V) 1. 2Xac nhan cfia Phong Khao thi &amp; Dam bao chAt lurong 7. DAI HOC QUOC GIA TP.HCMTRUYYNG OH KINH TE - LUATBANG DIEM COI Id' MON HQC: KINH TE DOI NGO/NI - KT22 HQC KY 2; NAM HQC 2012-2013 Lop: KT22120 1 - L12402 VTSStt in: 6-AY.!IC1 .13Ngay thi:Phang thi:. HQGia thi: .Tyten sinh vien. . .% Diem (pet bang mayL 124020126 Cao Thi PhucmgPiny19/06/89CD CD CD CD 40 CD CD CD CD CD CDL124020127 Phan Thi XuanThny20/04/90CD 0 CD CD CD CD CDL124020128 Ve ThiThity12/06/88CD CD CD CD 0 CD 0 40 CD CDL124020129 HuYnh NgocThily02/03/90CD CD CD CD CD ID CD CD QD CD CDL124020130 Nguyen Thi HongThu)/18/10/90CD CD CD CD CD CD 0 40L124020131 WI Thi ThanhThay01/09/89CD 0 CD CD CD CD CD 41 C) C) CDL 124020132 Nguyen MinhThu18/03/90CD 0 CD CD CD 10 CD CD CD CDL124020133 Trtrcmg Thi MinhThu21/05/90CD 0 CD 0 EP CD OD OD QD ED CDL124020134 Nguyen ml HoaiThuang01/04/900000000010 L124020135 Trait ThiThuung05/04/9000000000001/ LI24020136 Nguyen Hoang MaiThy17/01/90000000000012 L124020137 Nguyen Thi MyTien25/05/88000000000013 L124020138 Iran KimTien16/08/9100 00000000Teo...,1 0/112/520/1.Tram05/05/90C) C) C) C) 40 0 C) CD CD CD/6 L124020141 Nguyen Thi Tutmg Bao Tram01/09/90CD CD 0 CD CD 0 CD 40 CD CD CD17 L124020142 Nguyen Bap QuynhTran07/01/9118 1.124020143 Le ThanhTrim06/09/91CD CD CD CD 0 41 CD 0 CD ED CD 019 L124020144 Le ThienTuan14/11/89CD CD CD CD CD 0 41 CD CD 0 CD20 L124020145 Tran MinhTuan23/09/91CD OD 0 C) 40 0 0 0 CD 21 L124020146 Nguyen ThanhTuyen10/03/90CD CD 0 CD 40 0 CD CD CD CD CD22 L124020147 Nguyen Thi BichTuyen12/10/90CD CD CD CD 0 CD 0 CD OD 0 CD 023 L124020148 Trait Thi NgocTuyen20/03/900 CD CD CD CD CD CD 4P QD24 L124020149 Nguyen Ngoc ThaoUyen13/08/90CD CD CD CD CD CD CD 41 CD CD Co 025 L124020150 Tran Thi PhuongUyen05/12/88CD 0 CD CD C) 4, CD CDOOI 11 A11111110.....15 L124020140 Nguyen Dieu NgocT6ng s6 bai:nSo tecCan bo coi thi (H9 ten, chit 14)Cork /47// 2. . .1146 .L2 CoCD CDCD CD CD 0 C) CD CD CD 41 CD 0 CD CD Thai gian in: 03/10/13 - 3:41:26PM Can 1 2bo chAm thi (H9 ten, cht114)Xac nkan ciia Phong Khao thi &amp; Dam bao chAt bnyng 8. DA 1 HQC QUOC GIA TRHCM TR IftriNG DH KINH TE - LIJA+TBANG DIEM CUOI KYMON HQC: KINH TE DOI NGOAI - KT22 HQC KY 2; NAM HQC 2012-2013 Lap: KT221201- L12402 VTSStt in: 7N Ay thi:/01-0-1/7-d--.Phang thi:Gio' thi: . .Ts, le:: . . .%Van12/09/900 0 CD CD CD 04 L124020154 NguyZn Thi PhuungVy23/08/895 L124020155 Nguyen ']hiXuan30/09/89r-*e. :.9 L124020159 Truang Thi NgocNan29/11/89Dip02/01/89Khanh11/10/871L124020160 Phung Van1 1 4424020161Nguyin-An23/12/901L124020163 Nguy8n Thi NoeNgan17/02/901L124020164 Huang ThaiThong04/07/90----A-A,1I21.11 2..140ACt..qicc eckunWVwr lugi0 CD CD CD CD 0 CD (DCD 0 0 0 0 0 CD 0 CD 4D 0CD 0 0 41 0 0 0 CD CD Co0 0CD CD CD CD CD C) CD CD C30 0 0 0 CD S CD 0 ED CD (3 CD 0 0 0 0 0 40 CD CD 0 0 0 0 0 CD II 0 0 0 0 CD (D CD C) CD CD CD CD CD C) OD CD 4D CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD (3 CD CD C) CD CD C) CD CD CD CD 4D CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 4D CD ED CD CD CD CD CD CD OD CD CD, CD CD CD CD CD CD CD ED CD CD 4D CD CD CD C) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD OD C) C3 CD CD CD CD ED CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD 000 CD ThOi gian in: 03/10/13Can Ix) cham thi (Ho ten, chit 14) .2. . .-3:41:301WXac nhan cda Phong Khao thi &amp; Dam bao chat luvng1..fAat4.KaiIVCD 0 0 0 4, CD CD CD CD CD 4DA Z.-Can bij coi thi (Ho ten, chit kY)IV00 12.1002SOA02A.0.--1.k Aiv02TOng s6 bai:N., .i.000000Ngan CD CD CD 0 ED CD C) IP CD CDcL124020162 BM Thi Kimpo0' o0000000 0 11 ,0,-)O24/09/89CD CD CD CD CD CD CD 04/Ytn0 ,008 L124020158 Nguy8n Thi Kim 0 0 CD CD 41 CD CD CD 4D_024/06/89--55Yell'I 40 -7 L124020157 HuStnh va Hoang., e. 0o0 o00 7--0 y--7-I !14/03/910 CD CD CD 0ocr, o 0...</p>