Lärobok Programmering 1 (C++) - Alesna ?· Jag ska börja den här läroboken i programmering med att…

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • LrobokProgrammering1(C++)NybrjarprogrammeringEnenkelstartpdininlrningavdensknaprogrammeringskonsten.IbokenarbetarvimedC++,menbokeninnehllermycketgenerellkunskap.morgan.augustsson20100902

 • InledningSomprogrammerarefrmanoftafrnandraickeprogrammerarehra,jagbegriperintehurduharkunnatlradigallkodutantill.Alladessakonstigakrumelurerochlustigatecken!

  Frdeallraflestasavskrckerfrstakontaktenmedprogrammeringskodochfrdeflestaskommerdataprogrammeringattfrbliettmysteriumfrbehlletettftalunderligafigurerattbehrska.

  Jagtalarganskaoftamedminakollegorpdenskola,drjagarbetar,ochframfralltsslsjagavlikhetenmeddebekymmersommattelrarnamterisinundervisning.Mngaeleverharavintetillamenandefrldrarellerandranrstendeblivititutadeattmattersvrt,nstintillomjligtattlrasig.

  Jagskabrjadenhrlrobokeniprogrammeringmedattslhlpettantalmyterochdummavanfrestllningar.

  1. Viprogrammerarekaninteenmassakodutantill.Vihartillgnatossenmetodochviharhjlpligtlrtossattbehrskaettellerfleraprogrammeringssprkmedalladerasgrammatiskaregler.Nrmantalaromprogrammeringssprktalarmanvisserligeninteomsprkligareglersomgrammatiskareglerutanomsprketssyntax,ettannatuttryck,mendetbetyderprecissammasak.Ivrigtsrvitacksammafrattdetfinnsmanualerochinformationpntet.

  2. Detrfaktisktintesjttesvrtattlrasiggrundernaiprogrammering.Detrheltenkeltettsrskiltsttatttnkap.Manfrnogsgaattdethrsttetatttnkaprbetydligtmerbegrnsat,egentligenstrikt,nvadtankeverksamhetvanligtvisr.

  3. Harmanlrtsigattprogrammeraiettsprk,srdetsomregelintesmycketarbetemedattlrasigettnyttsprk,Programmeringsprocessenrdensammaochdeallraflestamomentterfinnspettellerannatsttideflestaprogrammeringssprk.Jmfrtillexempelmeddensprkintresserade,somhargodakunskaperiLatin.Detrintessvrtfrvederbrandeattlradesprk,somingridenlatinskasprkgruppen.

  Allrahelstsskulleennybrjarbokiprogrammeringvaraheltsprkoberoende.Dkundemankoncentrerasigpgrundernaiprogrammeringskonstenochglmmabortdespecifikaegenskaper,somtrotsalltfinnsideolikasprken.

  Nackdelenmedettsdantangreppssttrattbokenbliralltfrteoretiskfrmlgruppen,ungdomarigymnasieskolan.Intesattungdomarperautomatikrmindreteoretisktbegvadenldremnniskor,menungdomarharstrrekravpmeningsfullhet.Manvillseattdethnderngontingpdatorskrmen,nrmanharskrivitettprogram.

  JaghardrfrtnktanvndamigavC++ideexempelsomtergesidenhrboken.Detkantnkasattjagfrordningensskulleocksskriverenvariantavboken,drexemplengesiJava.Orsakentillmittsprkvalrattsyntaxenrngorlundaintuitivochintessvrattfrst.DetrfrhllandevislttattkommaigngattprogrammeraiC++.

  2

 • ProgrammeringsprocesseniC++Nrmanprogrammerar,sskrivermaninstruktionertilldatorn.Frattdenhrbokenskablibegripligfrosssvenskar,srdetenbraidattbokenrskrivenpsvenska.Omjaghadevaltmandarinsomsprkfrboken,shadedetfungeratbraiKina,menbetydligtsmreiSverige,Mankanalltsslfast,attommnniskorskakunnakommuniceramedvarandra,srettgemensamtsprkenfrutsttningfrdetta.Frhllandetrprecisdetsammameddatorerna.Frattkunnaskrivainstruktionertillendator,smstemangradetpettsprksomdatornfrstr.Datornshjrna,processorn,frstrintevaresigSvenska,KinesiskaellerC++hellerfrdendelen.Processornfrstrsigenbartpettorochnollors.k.binrtsprk.Iblandkallasdetsprksomfrstsavprocessornfrmaskinkod.Dethelablirintelttareavattolikatyperavprocessorerfrstrolikatyperavmaskinkod.

  Attskrivamaskinkodrjttesvrt.Vadbetyderegentligen00100001osv.?Idatorernasbarndomfrekomskertattdessaprogrammeradesmedmaskinkod.Ivissafallvardetsattdetfannsbrytarepdatorernaoch1betyddebrytarepslagenoch0brytareavslagen.

  Numersprogrammerarmaniettsprk,sommerpminneromdetmnskligasprket,t.ex.C++.Sedananvndermanenprogramvara,kompilator,somverstterdenkodmanskrivittillmaskinkod.NrmanprogrammerariC++tillkommerytterligareettmomentnmligenlnkningen.Efterenlyckadkompileringerhllermanenellerfleraobjektsfilerdessalnkasinstastegsammantillenexekverbarfil.Detsistamomentetterfinnsinteiallaprogrammeringssprk.It.ex.Javalnkasettprogramsresursersammanunderexekveringengng.

  DetbetyderfrdigsomskafljaexemplenidenhrbokenattdubrhaendatormedeninstalleradC++kompilator.

  AttinstalleraochkommaigngDetfinnsmngdermedfrnmligaC++kompilatorerpmarknaden.Deflestaavdessafinnsintegreradeietts.k.IDE,IntegratedDevelopmentEnvironment.Detinnebrattmanharkompilator,texteditormedsyntaxhjlpsamtlnkarepettochsammastlle.Jagvillrekommenderadigattanvndaensdanprogramvara.

  JagkommerattanvndaDevCPP,somkanladdasnergratisfrnntetphttp://www.bloodshed.com.SedanharvifrstsMicrosoftsVisualStudio.Dmstemanfrstskpaenlicens.DetfinnsenliteenklaregratisversionavVisualStudio,somheterVisualStudioExpress.Nrdenhrbokenskrevs,sglldefljandeadress:http://www.microsoft.com/express/Downloads/.

  Jagtror,attomduvljerattarbetaingotannatnDevCPP,sskadetnoggbra,venomexemplenidenhrbokenrskrivnafrDevCPP.

  3

  http://www.bloodshed.com/http://www.microsoft.com/express/Downloads/

 • Vadrettprogram?Ja,skamanlrasigprogrammera,srdetnaturligtvisavstrstaviktattmanfrstrvadettprogramrfrngot.Duharskertanvntmngderavdataprogram,nyttoprogram,spelosv.Detbrukarfrvrigttidigtilrobckernaframhllasattprogramrlikamedoperativsystemochalltingannatrapplikationer.Detbrukarsnartglmmasbortochsfortsttermanatttalaomprogram.Denhrbokenringetundantag,jagkommerocksatttalaomprogram.

  Manskullekunnadefinieraettprogramsom,instruktionerochdedatasominstruktionernaarbetarmed.

  Jagtyckerattduskalggadefinitionenovanpminnet,eftersomdenkommerattlpasomenrdtrdgenomhelaboken.

  InstruktionerDublirvlbesviken,omjaghvdarattprocessornrganskaenfaldigochkorkad.Denklararinteavsrskiltavanceradesaker.Denkanlggaihoptvtal,multiplicera,dividera,subtraheraochgrajmfrelseravtvtal.Detsomverkligenimponerarrmngdenoperationerochmedvilkenfartprocessornlsersinauppgifter.

  Attdeoperationer,somprocessornkanutfra,renklamedfr,attmansomprogrammeraremstebrytanerdeproblem,sommanhartnktsigskalsasavdatorn,tillssmoperationersomprocessornklararav.Dennanedbrytningavproblemkommerocksattvaraettbrandeinslagidennabok.

  DataStrngttagetsfinnsdetvltvtyperavdata,indataochutdata.Indatardedata,sominstruktionernaiprogrammetskaarbetamedochgraomtillutdata.

  Dedata,sominstruktionernaarbetarmedkankommafrnmngaolikakllor.Detkanfinnashrdkodatiprogrammetskllkod,detkanvaradataanvndarenharmatatinviatangentbordet,detkanvaradatasomhmtatsfrnendatabas,osv.

  Frgansomdryftasiblandr,vadrdetfrskillnadpdataochinformation?Enligtfrfattarensochmngaandrasmeningrinformationtolkaddata.

  Nrdataanvndsiettprogram,sbearbetasdeiformavvariabler.Drfrskommernstaavsnittheltfljdriktigtatthandlaomvariablerochdatatyper.

  VariablerochdatatyperEnvariabelrenplatshllarefrdataavngontypochsomuttrycketvariabelantyder,skanvrdetpdatavariera.Pnstaradkanduseenvariabel.

  intdata;

  Variabelnharnamnetdataochravdatatypenint.Egentligensrnamnetdataettaliasfrenprimrminnesadress.Ramminnetidatornruppdelatiminnescelleravvissstorlek,frdetmestafyrabytes.Varjesdancellharenadress.Viterkommertillprimrminnesadresser,nrvikikar

  4

 • nrmarepenvariabeltyp,somkallasfrpekare.Vilkenadressiminnetvariabelndatahar,spelarintengonroll,utannrvariabelndeklarerasstilldelasdenenprimrminnesadressavoperativsystemet.

  Vidaresrvariabelndataavtypenint.Intrettheltal,dvs.talutandecimaler.Hurstorplatsdenupptariminnetberorlitepdatornsbeskaffenhet,men4bytesrganskavanligt.

  Mankanocksdeklarerafleravariableravsammatyppenrad.

  int tal,nummer,antalglassar;

  Pnstarad,skanduseettexempelphurentilldelninggrtill.

  data=5;

  Ettalternativtilldettakanvaraatttilldelavariabelnettvrderedanfrnbrjan.

  int data=5;

  Visstfinnsdetflerdatatyperochjagskangotversiktligtgigenomdessanu.Jagkommerinteattgsdjuptinp,hurdatarepresenterasidatorn.Menngotmstendsgasom,hurstorplatsdeolikadatatypernaockuperaridatornsminne.Dettarnmligendatorberoende.

  Behvermanveta,hurstorplatsenvissdatatypt.ex.intupptar,skanmanskrivacout

 • bool

  Detfinnsytterligareendatatyp,somvlnrmastfransesvaraenheltalstyp,nmligenbool(boolean).DetriC/C++sammanhangenganskanydatatyp.ProgrammerareisprketCanvndeintebool,utanmananvndetalen0respektive1,frattfvrdenasantellerfalskt.Numeranvndsistlletdatatypenbool,somkanhatvvrden,santellerfalskt.

  charMedcharrepresenterarmantecken,bdevanligaskrivteckenochstyrteckenavolikaslag.Attdcharskullevaraenheltalstypkankanskefrvna.Detblirintessvrtattfrst,ommanvetatttecknenterfinnsienteckentabell.Detfinnstvvanligatyper,ASCII7ochASCII8.TaletefterASCIIangeromteckentabellenrsjubitarsellerttabitars.Dethgstatalmankanlagrapsjubitarr128.Detinnebrattdetfinnsplatsfr128tecken.Tyvrrfrossnordborochandraickeengelsktalandemnniskor,sfinnsdetinteplatsfr,ochiASCCI7.IASCCI8finnsdetplatsfr256olikateckenochdrfinnsdetplatsfr,och.

  IASCCItabellernaharvarjeplatsettindex.Pplatsnummer65harvibokstavenAochpplats66harviBosv.Detrdettasomrorsakentillattcharintebararteckenutanocksheltal.

  Nrmandeklarerarochinitierarenvariabelavtypenchariettprogram,skanmanskrivapfljandestt:charc=a.Observeraattrunttecknetharvienklacitattecken.Frattskrivautvariabelnkanviskriva,cout

 • Programmetgavmycketriktigtdetresultatvihadetnktoss.

  a

  b

  Tryck p en valfri tangent fr att fortstta...

  FlyttaldecimaltalDetrintessllan,sommanfrattlsavissaproblemmsteanvndasigavdecimaltal.Dessabrukariprogrammeringssammanhangkallasfrflyttal.Detberorpattdecimaldelenliksomflyter.

  Vadsomsadesovan,nrdetglldestorlekenpdatatyperna,gllerockshr,dvs.lagringsutrymmetrdatorberoende.Detkanisammanhangetberttas,attdetrenganskakompliceradprocessattlagradecimaltalidatornsminne.versatttilldetbinratalsystemet,skallasdenfrstadelenavdecimaltaletfrmantissaochdecimaldelenfrexponent.

  Vadsomrviktigtfrdig,somprogrammerareattknnatill,rattdeolikadatatypernaharolikaexakthet.Vanligtvisbrukarmanhellreanvndadoublenfloat,eftersomprecisionenidoublerbttrenifloat.

  Hrvisasensammanstllningverflyttalsstyperna.

  float double longdouble

  KonstanterEnspecialvariantpvariablerrvariabler,sommanintekanndravrdetp,kosntanter.Detfrtillfljd