Làm việc theo nhóm

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    999

  • Download
    1

Transcript

  • 1. I- Lm vic theo nhm (Workgroup) 1- Gii thiu m hnh lm vic nhm Lm vic nhm l cch phi hp mt nhm nhiu ngi lm trong cng mt d n.d lm cng vic g th cng vic thit k t xa n nay vn l phi lm vic theo nhm. Revit l cng c h tr lm vic thit k theo nhm mt cch trit v hu ch nht trong cc giai on lm kin trc(concept-h s k thut thi cng) File d n c t chc qun l d liu nhiu ngi dng trong cng 1 thi im/ -phi hp lm vic qua mng ni b (mng LAN,Internet) -phi hp gia cc b mn -phi hp gia cc giai on trong tng b mn -phi hp lm vic nhiu phng n thit k khc nhau Phi hp lm vic trn mt d n trin khai qua tng giai on 2- Cch phi hp nhm:c 3 nhm lnh chnh 1- Nhm qun l,phn quyn (worksets):nh ngha ,phn nhm v thit lp cc bin phn quyn trn nhm. 2- Nhm ng b d liu (synchronize)kim sot s ng b gi liu ca file thnh vin trn file trung tm (central) 3- Kim sot nhm d liu lin kt (coordinate)kim sot gi liu lin kt gia cc filelink ngha l kim tra s ng b trong h thng nhiu file c link vi nhau Qun l phn quyn (worsets) Trong hp thoi qun l cc nhm lm vic hy kim tra k cc bin lin quan xem quyn c phn cho tng nhm:

2. 1- Nhm ang chn c lm hin hnh.tt c cc i tng mi to s thuc v nhm ny.Gray inative workset graphics l t chn nhm trn view 2- Danh sch tn nhm c to 3- Ty chn cho quyn lm vic trn cc i tng thuc nhm 4- Ngi c quyn u tin cao nht 5- Ty chn cho php duyt i tng trong nhm 6- Ty chn cho php m hay ng i tng trong nhm 7- Ty chn n hay hin i tng trong nhm trong view 8- Hin th cc nhm c to bi ngi dung trong danh sch 9- Hin th cc nhm thuc family trong danh sch 10- Hin th cc nhm thuc i tng c bn trong danh sch 11- Hin th cc nhm thuc view trong danh sch 12- Cc cch to cch lm vic vi ngi dng do ngi to 13- To nhm mi 14- Xa nhm chn 3. 15- Sa tn nhm 16- Nhm m 17- ng nhm 18- Cho php sa i cc i tng trong nhm 19- B quyn sa i tng trong nhm Nhm ng b gi liu (synchronize) M hnh d liu lm vic nhm: Nguyn tc qun l d liu phi tp trung v thng nht.revit theo nguyn l ,xy dng m hnh qun l file d liu gm mt file trung tm(central)nhiu file c lp( Local)l bn sao ca file trung tm Cc file local hot ng di s gim st v iu phi vi file central.file central t my server,cn cc file local t cc my con client trong mng t ng copy v lu trn th mc c thit lp trc ti: Thng qua m hnh ny,cc cng ty c nhiu vn phng trn cc quc gia c th phi hp l vic vi s h tr ca phn mn ph tr revit server.tuy nhin s dng m hnh ny cn s h tr ca b phn IT bi phi x l nhiu tc v v qun tr mng M hnh lm vic nhm trong mng ni b -m hnh ny ang c s dng rt ph bin v d dng.cc cng c h tr lm vic theo m hnh mng network cng c tich hp sn trong phn mn revit -cc bc xy dng m hnh lm vic nhm: Trc tin l phi c 1 mng ni b.mng ni b ch cn c hn 2 my tnh c kt ni vi nhau qua swith (HUB) to nn mng ni b.c th l mng ngang hang hay mng c server qun l. Dng cng ca 1 my trong mng hay server chia s th mc cha file chung m tt c cc my c th truy cp vi quyn write+modify(c th l sa) Khi ta file revit.RVT v lu trn cng chung.sau thit lp file va to thnh dng file trung tm(cental) cch thit lp central gm 3 bc: Bc 1:khi to worsets,to cc nhm lm vic Bc 2:lu file (save) Bc 3:lu li vi ty chn save as v chon nt option 4. 1- S file backup trong th mc.ty chn ny ch p dng i vic vic lm vic c lp,khng theo nhm.cc file backup thm tip v ng bng 3 ch s:001.002 2- Ty chn thit lp file central 3- Nn file gii phng dung lng file.tc v ny ti u kch thc file nhng tng thi gian save 4- View c m ra khi m d n 5- View dng lm minh ha file 6- Cp nhp nh minh ha. Sau khi khi to cental file,ng file li. Nhng ngi dng trong nhm s dng my c nhn ca h khi ng revit,chn open v truy cp vo th mc chia s cha file central trn mng Lu khng c nhm p chut m,v l kiu m trc tip file cen tral.m bng cch ny nhng ngi khc khng m c Audit:sa li nu file ang gp s c 5. Detach from central:ngt s lin kt sau save as to 1 file mi c lp vi file central Creatnew local,chon option creat new local v bm open revit s copy file central thnh file local c tip v ng l tn my tnh ca ngi dng ti th mc thit lp trong option ->file localtion->default path user files Trong sut qu trnh lm vic,file ny c gim st bi file central v cp pht quyn s dng theo workset khi mun lu file, ngi dng c 2 ty chn:lu tn file ti my ngi dng(local)lu ln file trung tm (central) Lu trn my ngi dng th dng save Lu trn file central dng synchronize (ng b) thit lp cc bin cho ng b chn synchronize and modify setings Cc ty chn trong synchronize 1- ng dn central 2- Ty chn nn file,ti u dung lng 3- Nhm d liu c bn d n 4- Nhm family 6. 5- Nhm i tng trnh duyt 6- Nhm cc view trong worksets 7- Nhm do ngi dng to 8- Ch thich cho vic ng b 9- Lu file local ng thi vi vic ng b ln file central Lu : Mc 1 cha ng dn file central.ng dn ny c xc nh khi to file central,nu ngi dng m file ny qua mng m khng ng vi ng dn ny s khng th to file local Cc mc t 3-7 l cc nhm lm vic trong d n.Nhm no c i tng c chnh sa cha lu s c kch hot do ngi dng chn.Nu c chn file central s ngt quyn u tin ca bn v tr t do cho i tng ngi khc c th can thip n i tng .Ngc li ngi dng vn gi nguyn quyn u tin v khng cho php ngi khc chnh sa i tng cha c t do!