LAO ĐỘNG TRNH ĐỘ CAO - ilo. ?? thuật bậc cao v chuyn mn kỹ thuật ... Cc giải php nng cao chất ... người c trnh độ cao đẳng l 6,3%;

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>LAO NG TRNH CAO Nhn t quyt nh pht trin bn vng t nc </p><p>Lao ng trnh cao l ai v h c c </p><p>im g? </p><p>Lao ng trnh cao l mt b phn ca ngun nhn </p><p>lc ang lm vic nhng v tr lnh o, chuyn mn </p><p>k thut bc cao v chuyn mn k thut bc trung. </p><p>Lao ng trnh cao c c im l thng c o </p><p>to trnh cao ng tr ln; c kin thc v k nng </p><p> lm cc cng vic phc tp; c kh nng thch ng </p><p>nhanh vi nhng thay i ca cng ngh v vn dng </p><p>sng to nhng kin thc, nhng k nng c o </p><p>to trong qu trnh lao ng sn xut1. </p><p>Thc cht, lao ng trnh cao l nhng ngi trc </p><p>tip lm vic ti cc v tr c lin quan mt thit ti s </p><p>ra i, pht trin, truyn b v ng dng tri thc. </p><p>Quy m v c cu lao ng trnh cao </p><p>Nm 2014, Vit Nam c gn 5,4 triu lao ng trnh </p><p>cao, bao gm 585 nghn lnh o trong cc ngnh, </p><p> 1 Chng trnh KH&amp;CN trng im cp Nh nc, KX.01/11-15, Cc gii php nng cao cht lng lao ng Chuyn mn k thut trnh cao p ng yu cu pht trin nn kinh t theo hng CNH, HH, ILSSA 2013. </p><p>cc cp v cc n v (chim 10,9% lao ng trnh </p><p>cao); 3.165 nghn lao ng chuyn mn k thut bc </p><p>cao (chim 58,7%) v 1.638 nghn lao ng chuyn </p><p>mn k thut bc trung (chim 30,4%). Giai on </p><p>2009-2014, lao ng trnh cao tng kh nhanh, t </p><p>4,5 triu ngi ln 5,4 triu ngi. </p><p>Quy m lao ng trnh cao v t trng so vi vic lm </p><p>Ngun: TCTK, iu tra Lao ng Vic lm 2009-2014. S liu nm 2014 l s 6 thng u nm </p><p> BN TIN TM TT CHNH SCH </p><p>T chc Lao ng Quc t </p><p>Vit Nam cha c lc lng lao ng trnh cao vi </p><p>c cu v cht lng nh mong i. Chng ta cha c </p><p>c ch o to v s dng hp l to c ng </p><p>lc cho lc lng ny lm tr ct dn dt nn kinh t </p><p>pht trin ng hng, cnh tranh v hiu qu. Quy </p><p>m, cht lng lao ng trnh cao nh b ng thi </p><p>vi s dng lng ph ngun lc quan trng nht ca t </p><p>nc khin cho nng sut lao ng x hi v sc </p><p>cnh tranh ca nn kinh t tr nn yu km. </p><p>Hin ti l nguyn kh ca </p><p>quc gia, nguyn kh thnh th </p><p>th nc mnh m hng thnh, </p><p>nguyn kh suy th th nc </p><p>yu m thp hn </p><p>Thn Nhn Trung, nm 1442 </p><p>Vin Khoa hc Lao ng v X hi </p><p>S 1 nm 2014 </p></li><li><p>2 </p><p>Trong s lao ng trnh cao, c n gn 1,4 triu </p><p>ngi (tng ng ) khng c bng cp hoc ch </p><p>c bng s cp, trung cp; ngi c trnh o to </p><p>cao ng tr ln chim 74,3% lao ng trnh cao. </p><p>Mc d tng nhanh nhng quy m lao ng trnh </p><p>cao vn cn nh b so vi yu cu ca qu trnh cng </p><p>nghip ha, hin i ha v hi nhp quc t. Vi gn </p><p>5,4 triu ngi, lao ng trnh cao hin ch chim </p><p>10,2% tng vic lm c nc. Giai on 2009-2014, </p><p>lao ng trnh cao ch tng bnh qun mi nm 175 </p><p>nghn ngi, bng 1/5 mc tng ca tng vic lm. </p><p>Lao ng trnh cao tp trung nhiu nht trong ngnh </p><p>gio dc v o to (chim 30% s lao ng trnh </p><p>cao, t trng lao ng trnh cao chim 88,4% lao </p><p>ng ca ngnh), hot ng ca ng, t chc chnh </p><p>tr x hi, Qun l Nh nc v An ninh quc phng </p><p>(chim 19%), y t v hot ng tr gip x hi (chim </p><p>8%). Cng nghip ch bin, ch to - l ngnh ch lc </p><p>trong qu trnh cng nghip ha, hin i ha ch </p><p>chim 9% tng s lao ng trnh cao, trong khi vi </p><p>cc nc pht trin t l nng ln n 40-60%. </p><p>C cu lao ng trnh cao theo ngnh nm 2014 </p><p>Ngun: TCTK, iu tra Lao ng Vic lm </p><p>6 thng u nm 2014</p><p>Bt cp gia o to v s dng </p><p>Mc d rt thiu lao ng trnh cao nhng vn c </p><p>rt nhiu ngi c trnh cao ng, i hc tr ln </p><p>hin lm nhng cng vic bc thp - mt dng ca </p><p>tht nghip tr hnh. 6 thng u nm 2014, c 1160 </p><p>nghn ngi c trnh chuyn mn k thut t cao </p><p>ng tr ln ang lm cng vic thp hn so vi trnh </p><p> (t nhm ngh th 4 n th 9), trong c 631 </p><p>nghn ngi trnh i hc tr ln, chim 55,8%. </p><p>Phn b v tr vic lm theo ngh v trnh o to (c bng cp, chng ch) 6 thng u nm 2014 </p><p> Khng c </p><p>CMKT </p><p>S cp </p><p>Trung cp, </p><p>THCN </p><p>Cao ng </p><p>H tr ln </p><p>Tng s </p><p>1. Cc nh lnh o trong cc ngnh, cc cp v cc n v </p><p>101 6 93 32 353 585 </p><p>2. Chuyn mn k thut bc cao trong cc lnh vc 26 3 41 318 2776 3164 </p><p>3. Chuyn mn k thut bc trung trong cc lnh vc 213 34 866 409 114 1636 </p><p>4. Nhn vin trong cc lnh vc 479 29 189 62 145 904 </p><p>5. Nhn vin dch v v bn hng 7334 174 453 164 256 8381 </p><p>6. Lao ng c k thut trong nng nghip, lm nghip v thy sn </p><p>6301 58 109 24 32 6524 </p><p>7. Th th cng c k thut v cc th k thut khc c lin quan </p><p>5336 352 305 93 53 6139 </p><p>8. Th c k thut lp rp v vn hnh my mc, thit b </p><p>2600 719 267 66 56 3708 </p><p>9. Lao ng gin n 20742 137 380 120 89 21468 </p><p>10. Khc 35 5 33 12 51 136 </p><p>Tng s 43167 1517 2736 1300 3925 52645 </p><p>Ngun: TCTK, iu tra Lao ng Vic lm 6 thng u nm 2014</p><p>LAO NG TRNH CAO: Nhn t quyt nh pht trin bn vng t nc </p></li><li><p>3 </p><p>Trong lc nn kinh t ang khan him lao ng trnh </p><p> cao nhiu ngnh ngh nh v tr t vn, thit k, </p><p>qun tr nhn s, lnh o doanh nghip cp cao, lut </p><p>s, khoa hc mi trng, k s cng ngh thng tin, </p><p>cng ngh sinh hc, k s in, in t, c kh, </p><p>logistics th thanh nin ra trng ch yu l c </p><p>nhn ti chnh, ngn hng, k ton, lut, hnh chnh </p><p>vn phng; v ang thiu i ng cng nhn k thut </p><p>lnh ngh tng nng sut v sc cnh tranh ca </p><p>sn phm v doanh nghip th hu ht thanh nin tt </p><p>nghip lp 12 chn con ng hc i hc. </p><p>Cht lng ca lao ng trnh cao cha </p><p>p ng yu cu ca th trng lao ng </p><p>Trong khi nhng yu cu v kin thc, k nng ngh </p><p>nghip, k nng mm v phm cht lao ng cng </p><p>nghip hin i ti doanh nghip l rt c th vi tng </p><p>ngh v v tr lm vic th thanh nin ra trng thng </p><p>ch c trang b nhng l thuyt chung, nng lc thc </p><p>hin yu, thiu nhng k nng sng quan trng. c </p><p>bit, lao ng trnh cao yu tin hc v ngoi ng, </p><p>thiu nhng cng c sc bn lm vic nh </p><p>hng rt ln n kh nng lm vic c lp v nng </p><p>cao nng sut. </p><p>Rt nhiu doanh nghip phn nh hc sinh, sinh vin </p><p>ra trng khng p ng c yu cu ca doanh </p><p>nghip. Nm 2012, Ngn hng Th gii cng b kt </p><p>qu kho st v mc p ng cc k nng ca </p><p>sinh vin tt nghip i hc so vi yu cu ca nh </p><p>tuyn dng ti 7 quc gia ng , trong c Vit </p><p>Nam2: thi lm vic c nh gi mc thiu </p><p>ht nghim trng; cc k nng t duy sng to, k </p><p>nng cng ngh thng tin, k nng lnh o, k nng </p><p>gii quyt vn thiu ht ln. Bo co Pht trin </p><p>Vit Nam 20143 vit "Phn ln ngi s dng lao </p><p>ng ni rng tuyn dng lao ng l cng vic kh </p><p>khn v cc ng vin khng c k nng ph hp </p><p>("thiu k nng") hoc v s khan him ngi lao </p><p>ng trong mt s ngnh ngh ("thiu ht ngi lao </p><p>ng c tay ngh")". Kho st ca ILSSA- Manpower </p><p> 2 World Bank, Putting higher education to work, skill and </p><p>research for growth in East Asia, Regional Report , </p><p>Washington DC, 2012. 3 WB, Vietnam Development Report 2014, Skilling up </p><p>Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy, Hanoi 2013. </p><p>nm 2013 cng cho thy tnh hnh tng t4, gn </p><p>30% doanh nghip FDI gp kh khn trong tuyn </p><p>dng lao ng trc tip v nhn vin vn phng; </p><p>thc v cht lng v ng gi/ng tin cy l nhng </p><p>k nng thiu ht ln nht, vi khong 30%, trong </p><p>nhm lao ng trc tip v qun c phn xng; </p><p>nhng k nng thiu ht tip theo l kh nng thch </p><p>nghi vi nhng thay i, kh nng lm vic nhm, kh </p><p>nng nhn bit tip thu v ng dng cng ngh mi, </p><p>k nng my tnh c bn. </p><p>Do hn ch v cht lng, ngi c trnh o to </p><p>cao vn ang gp kh khn trong qu trnh tm vic </p><p>lm. 6 thng u nm 2014, t l tht nghip ca </p><p>ngi c trnh cao ng l 6,3%; i hc tr ln l </p><p>3,9% (tng ng gp 3,1 v 1,9 ln t l tht nghip </p><p>chung)5. </p><p>Cht lng ca lao ng trnh cao theo i ng </p><p>mt s tr ct nh cng chc, cn b khoa hc cng </p><p>ngh, ging vin i hc, i ng doanh nhn, cng </p><p>nhn k thut trnh cao. vn cha m ng </p><p>c s mnh l u ko ca qu trnh pht trin. </p><p>Nng lc thc hin yu km v c cu vic </p><p>lm lc hu trc tip hn ch kh nng </p><p>cnh tranh ca nn kinh t Vit Nam </p><p>Nng sut lao ng ca Vit Nam nm 2013 l 5.440 </p><p>USD (theo gi so snh PPP nm 2005), cao hn ca </p><p>Myanmar, Campuchia v Lo nhng thp hn cc </p><p>nc cn li trong khi ASEAN (ch bng 55% ca </p><p>Indonesia, bng 54% ca Philippine, bng 37% ca </p><p>Thailand, bng 15% ca Malaysia v bng 6% ca </p><p>Singapore). Ch s nng lc cnh tranh ton cu ca </p><p>Vit Nam thuc nhm thp: nm 2014 ng v tr 68 </p><p>trong tng s 144 nc tham gia xp hng, mc d </p><p> tng 2 bc so vi nm 2013 (70/148) v tng 7 bc </p><p>so vi 2012 (75/144). </p><p> 4 ILSSA-Manpower, Nhu cu k nng lao ng trong khu </p><p>vc c vn u t nc ngoi, H Ni 2014. 5 TCTK, iu tra Lao ng Vic lm 6 thng u nm 2014 </p><p>Bn tin tm tt chnh sch, s 1 nm 2014 </p></li><li><p>4 </p><p>Nng cao cht lng lao ng trnh cao Vit </p><p>Nam phi tr thnh nhn t quan trng nht trong </p><p>cnh tranh v pht trin. Lm th no c lc </p><p>lng lao ng trnh cao v quy m, hp l v </p><p>c cu v nng cao v cht lng; lm th no </p><p>h tr thnh u ko pht trin v kt ni o </p><p>to vi s dng. </p><p> p ng nhu cu cng nghip ha, hin i ha v </p><p>nhu cu cnh tranh quc t trong iu kin hi nhp, </p><p>d bo t nht n nm 2020 nn kinh t cn khong </p><p>13,6% lao ng trnh cao trong tng vic lm, </p><p>ngha l phi tng hn gp i quy m hin nay (tng </p><p>thm hn 4,3 triu ngi), mi nm tng 400-500 </p><p>nghn ngi, tc tng khong 11-12%/nm. Do </p><p>vy cn tp trung vo cc gii php c bn sau: </p><p>1. To dng mi trng v v th lao ng trnh </p><p>cao hot ng </p><p>- To dng mi trng nui dng, trng dng nhn </p><p>ti; </p><p>- i mi cn bn chnh sch thu ht - tuyn dng - </p><p>s dng - nh gi - i ng i vi lao ng trnh </p><p>cao; </p><p> - Xy dng i ng chuyn gia u ngnh trong cc </p><p>lnh vc trng im gn vi chin lc cng nghip ho </p><p>t nc; </p><p>- C cc chnh sch c th thu ht ngi ti v du hc </p><p>sinh Vit Nam nc ngoi tr v phc v t nc. </p><p>2. i mi gio dc- o to theo hng chun ha, </p><p>hin i </p><p>- Thay i t duy, chuyn i t kh nng h thng </p><p>sang p ng nhu cu ca th trng lao ng; </p><p>- Xy dng cc tiu ch cht lng v h thng tiu </p><p>chun quc gia v nng lc ngh nghip hi nhp </p><p>quc t; </p><p>- i mi ni dung gio dc - o to theo hng </p><p>chun ha, hin i; </p><p>- y mnh o to nhn lc cho cc ngnh kinh t </p><p>mi nhn; </p><p>- Xy dng X hi hc tp theo phng chm "hc </p><p>sut i; </p><p>- Gn kt c s o to vi doanh nghip. </p><p>3. i mi m hnh tng trng, thc s coi khoa hc </p><p>cng ngh l quc sch hng u </p><p>- Thay i m hnh kinh t, thc hin ti c cu nn kinh </p><p>t theo chiu su, ly "vn con ngi" v khoa hc cng </p><p>ngh lm nn tng cho pht trin; </p><p>- Pht trin cc ngnh kinh t mi nhn da vo cc </p><p>hng cng ngh u tin v ng dng cng ngh </p><p>cao; </p><p>- Tng t l chi nng cao nng lc khoa hc v cng </p><p>ngh quc gia, u tin c bit cho cng ngh thng tin </p><p>v truyn thng; pht trin cc vn m cng ngh; </p><p>y mnh R&amp;D v chuyn giao cng ngh. </p><p>4. Kt ni cung - cu lao ng trnh cao v qun tr </p><p>th trng lao ng </p><p>- Hon thin khung php l v nh hng chin lc </p><p>cho th trng lao ng hot ng; </p><p>- Xy dng v pht trin h thng t vn, hng </p><p>nghip, dch v vic lm v thng tin th trng lao </p><p>ng; </p><p>- Tng cng vai tr phn bin ca cc hip hi tr </p><p>thc; </p><p>- To iu kin nng cao cht lng hot ng ca </p><p>cc cng ty dch v lao ng, c bit l kt ni cung-</p><p>cu lao ng trnh cao. </p><p>HM CHNH SCH </p><p>VIN KHOA HC LAO NG V X HI </p><p> bit thm thng tin chi tit xin lin h: </p><p>in thoi: 04-39367155 </p><p>Website: www.ilssa.org.vn </p></li></ul>

Recommended

View more >