Laporan Bengkel Matematik Siri 1

  • Published on
    14-Feb-2015

  • View
    146

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ulasan program

Transcript

<p>LAPORAN BENGKEL ISI KANDUNGAN TEKNIK MENJAWABLAPORAN BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR SIRI 1, 2012 JADUAL PROGRAM KERTAS KERJA BAHAN-BAHAN BENGKEL LAMPIRAN ~ GAMBAR-GAMBAR SEPANJANG BENGKEL TEKNIK MENJAWAB</p> <p>SOALAN UPSR SIRI 1 (1 &amp; 2 MAC 2012)</p> <p>LAMPIRAN ~GAMBAR~</p> <p>LAPORAN PROGRAM BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR SIRI 1, 2012</p> <p>Program BengkelTeknikMenjawabSoalan UPSR, Siri 1 telahdijalankanpada 1 hingga 2 Mac 2012iaitupadahariKhamisdanJumaat. Programinitelahdijalankan di bilik APD danbilik Moral SK Danau Kota 2 2. Di 2 di manamurid-muridtahun 6 telahdibahagikakepada sebelummenjalanipeperiksaanIntervensi kumpulan.Program sampingitu,</p> <p>inibertujuanuntukmemberikesedarandankeyakinanbelajardikalanganmurid-muridtahun 6 iajugadapatmemberipendedahanteknikmenjawabsoalankepadamuridmuridsebagaipersediaansebelummenghadapipeperiksaansebenar.</p> <p>Objektif</p> <p>program</p> <p>iniialahuntukmendedahkanmurid-</p> <p>muridkepadateknikdancarauntukmenjawabsoalanpeperiksaanmengikut format terkini. Iajugabertujuanmeningkatkanpegetahuandanpengalamandalammenjawabsoalanpeperi ksaan. Bengkelteknikmenjawabsoalan UPSR inimerupakanhasilusaha guru tahun 6 untukmemberikanpendedahanawalkepadamurid diberikandalammenjawabsoalanpeperiksaantersebut. yang akanmenghadapipeperiksaanIntervensi 2 agar muridmendapatmempraktikkan tips yang</p> <p>Program initelahmelibatkanpelajar-pelajardari 6 Amanah, 6 Bestaridan 6 Cerdik yang mempunyaibilangankeseluruhanseramai 99 2 orang.Kehadiranmuridsemasabengkelberlangsungselama hariinisangatmemuaskaniaituperatusanmurid yang hadirmencecah 95%.</p> <p>BengkelteknikmenjawabinidimulakandengansesiLatihanDalam Kumpulan (LDK) yang dikendalikanolehCikNurFadzlinaBtKhairuddindanPn. NurHayatiBtMuhdLazim.</p> <p>Aktiviti yang dijalankandiberinama KatakMelompat. Murid-muriddibahagikankepada 8 kumpulandansetiapkumpulanterdiridaripada 11hingga 12 orang murid. yang Aktivitiinimengujikemahiranmendengardankonsentrasimurid sangatpentinguntukdigunakandalamsesipembelajaran.Selainitu, iamengujikemahiranmuriddalammemikirkanstrategibagiahlikumpulandankerjasamadiant araahlikumpulan. Aktivitiiniberjalandenganlancardanmencapaiobjektif yang dikehendaki.</p> <p>Bengkelteknikmenjawabsoalan 1inimelibatkanpenceramahdaripadakalangan sendiri.Padaharipertamabengkel, guru-guru</p> <p>UPSR SK Danau Kota</p> <p>siri 2</p> <p>muridtelahdidedahkandenganteknikmenjawabsoalanbagimatapelajaranBahasa Malaysia asa Malaysia danMatematik.Manakalapadaharikedua, telahdisampaikanolehCikFauzlahanimBtKamaruddin pula , Pn.Wan matapelajaranSainsdanBahasaInggeris.BengkelteknikmenjawabbagimatapelajaranBah MunawarahBt Wan MuhamadbagimatapelajaranBahasaInggeris, Pn. AzindaBt Ab. Aziz bagimatapelajaranMatematikdanmatapelajaranSains ZaharahBtZakaria. disampaikanolehPn.</p> <p>Kesemua guru-guru yang bertugassebagaipenceramahteknikmenjawabsoalan UPSR siri 1, mempunyaibanyakpengalamanmengajarmuridtahun 2 jam tips format bagi 1 6.Setiap slot slot bengkelberlangsungselama telahdiisidenganpelbagai muriddalammenjawabkertassoalan matapelajarandansetiap</p> <p>danpanduanbergunakepadamuridUPSR.Murid-muridtelahdiberibahanoleh</p> <p>guru-guru untukdijadikanbahanrujukanuntukmengulangkajipelajaran.</p> <p>Program initelahberjalandenganlancaratashasilkerjasamaparapentadbirdan guruguru tahun 6 yang lain. Program inidiharapkandapatmeningkatkankeyakinanmuridmurid SK Danau Kota 2</p> <p>untukmenghadapipeperiksaandandapatmembukamatamerekatentang peperiksaan UPSR sebenar.</p> <p>format</p> <p>JADUAL PROGRAM BENGKEL TEKNIK MENJAWAB UPSR</p> <p>Hari/Tarikh Khamis 1 Mac 2012 Hari/Tarikh Jumaat 2 Mac 2012</p> <p>Kump. 1</p> <p>7.40 -8.30</p> <p>8.30-10.30 Matematik</p> <p>10.30-11.00</p> <p>11.00-1.00 B.Malaysia</p> <p>LDK 2 Kump. 8.00-10.00 1 2 Sains Rehat B.Inggeris B.Malaysia 10.00-10.20</p> <p>Rehat Matematik 10.20-12.00 B.Inggeris Sains ///////////// ///////////// /////////////</p>