Latinski rjecnik

  • Published on
    10-Nov-2014

  • View
    159

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Latinski rjecnik

Transcript

<p>a privatum : negacija a. : skraenica od arteria. abbas abbatis : otac / opat. abbatia : opatovina, manastir. abdomen, -inis, n. : trbuh. abduco : voditi, uzeti / odvojiti, povui. abductio : odmicanje. abductor : odmica. abeo : otii, umiroviti se / rastati se od ivota, umrijeti. abeo : promijeniti / nestati aberro, 1. : udaljiti se, odlutati. abscido : odsjei, odvojiti, odnijeti. absconditus : skriveno. absens, absentis : (adj.) odsutan, nedostaje, absorbeo : progutati, odnijeti, poveati. absque : (+ abl.) bez abstergo : obrisati, oistiti absum : biti odsutan, nedostajati. abundans : ogroman, preplavljujui. abundantia : velika koliina, mnotvo, hrpa. abutor : iskoristiti u potpunosti abutor : zloupotrebljavati rijenik / koristiti rije nepravilno. ac : (atque) : i accedo : pristupiti, prii blie / (stvari) biti dodano. accendo : osvijetliti. acceptus : dobrodoao, ugodan, odgovarajui. accessorius, -a, -um, adj. : sporedan, manje vaan, pomoan. accipio : smatrati se dunikom, primiti, nauiti, uzeti. accommodo : prilagoditi se. accusator : tuitelj. accuso : okriviti. acer : otar, ustar. acerbitas : strogost, gorina acerbus : gorak, mutan, taman. acervus, -i, m. : hrpa, gomila, kup. acetabulum, -i, n. : zglobna aica. acidus : otar, kiseo. acies : otrina, ustrina, rub, bojna linija, bojno polje. acinus, -i, m. : jagoda, bobica. acquiro : dobiti, zaraditi, primiti. acsi : kao da acusticus, -a, -um, adj. : sluni. ad : k, ka.</p> <p>A</p> <p>adamo : zaljubiti se, nai zadovoljstvo. adaptatio, -onis, f. : prilagodba. adaugeo : poveati, dodati, uiniti veim. addo : dati, donijeti, smjestiti, / nadahnuti, uzrokovati, / dodati, pridruiti. adduco : voditi, uzrokovati, nagovoriti adductio, -onis, f. : primicanje adductor, oris, m. : primica. ademptio: odnoenje adeo : u tolikoj mjeri, u tolikom obimu, tako dugo, tako daleko. adeo : pristupiti, posjetiti, doi k, poduzeti. adeptio : uspjeh, postignue. adepto : uspjeti, postii, dobiti. adfectus affectus : (fr. adficio) : pod utjecajem. adfero affero : uzrokovati, pridonijeti. adfero affero : donijeti novosti, izvijestiti / prijaviti. adficio : pogoditi, utjecati, oslabiti, iscrpiti. adflicto affligo : raniti, oslabiti, obeshrabriti, teta, lom. adhaero : objesiti, zakaiti, prisloniti adhuc : do tad, do sad, jo, ak i sad, osim, takoer adicio : usmjeriti, nasloviti, priloiti / baciti na adimpleo : ispuniti, izvesti adipiscor : preuzeti. adiposus, -a, -um, adj. : mastan. aditus, -us, m. : prilaz, ulaz. adiuvo : pomoi, asistirati. adminiculum, -i, n. : podupira, potporanj, pomagalo. administratio : pomaganje, administracija, vlada. admiratio : uenje, preneraenost, iznenaenje, divljenje admiror : oboavati admitto : priznati, primiti. admoneo : savjetovati. admonitio : upozorenje, podsjetnik. admoveo : pomaknuti se prema, prijaviti. adnuo : potvrdno klimati. adopto : eljeti za se, usvojiti, izabrati, odabrati. adsidue assidue : stalno, bez prestanka. adstringo : (osobe) vezati se, obvezati, (+ refl.) posvetiti se adstringo : uvrstiti, stegnuti, sloiti adstringo : privui zajedno, vezati, privrstiti adsuesco assuesco : naviknuti se adsum : pomagati, biti prisutan, biti u blizini, prisustvovati, adsumo (assumo) : preuzeti na sebe, tvrdnja, prikladno, poziv. adulatio : laskanje, ulizivanje. adulescens : mladi, mladost, deko. adulescentia : mladost adultus : (adj.) odrastao, zreo.</p> <p>aduro (adustum) : potpaliti, zapaliti vatru, svijeu, svjetlo. advenio : doi, stii, dosegnuti. adventicius, -a, -um, adj. : tu, sporedan, pridoao. adversus : (prep. + acc.) prema, protiv, licem ka adversus : (adj.) suoeno, nasuprot, suprotstavljeno. adverto : okrenuti se ka, usmjeriti pozornost, privui. advoco : pozvati / zvati savjetnika. aedificium edificium : graevina, struktura. aeger eger : bolestan. aegre egre : (adv.) jedva, s tekoom, s naporom. aegresco egresco : razboljeti se, otetiti, pogorati. aegresco : oboljeti, pogorati se, biti bolestan. aegretudo egretudo : bolest, mentalni poremeaj. aegrotatio egrotatio : bolest aegrus : bolestan, nezdrav. aeneus eneus : bronani. aequitas equitas : pravda, jednakost. aequus, equus : nivo, jednak, smiren, poeljan. aer, aeris : zrak, atmosfera, eter, vrijeme. aestas estas : ljeto. aestivus estivus : ljetni. aestus estus : vruina, plima. aetas : doba, stupanj, period ivota, vrijeme, era. aeternus eternus : beskrajan, bez kraja, vjean. affixus, -a, -um, adj. : privren, prirastao. ager (agri) : farma, polje aggero : nahrupiti, poveati. aggredior : ii prema, pristupiti, nasloviti, napasti. aggrego, 1. : pridruiti, nagomilati. agnitio : priznanje, znanje agnosco : znati ponovno, priznati, izvijestiti, razumjeti, priznati. agnosco : naznaiti. agnosco : priznati, razumjeti, percipirati. ago (egi actum ) : provesti vrijeme, ivjeti / uspjeti, voditi, voziti. ait : on kae. aiunt: oni kau. ala, -ae, f. : krilo. albus, -a, -um, adj. : bijel. alienus : tui, strani, drugaiji. alii ... alii : neki ... drugi. alioqui : (adv.) u protivnom. alioquin : (adv.) u protivnom, inae / openito. aliqua : neto. aliquando : u bilo koje vrijeme, ponekad, povremeno, napokon. aliquanta : (adj.) umjerena, ili iste veliine. aliquanto : znaajno.</p> <p>aliquantum : (n.) dobar posao, dobra pogodba. aliquantus : (adj.) umjeren, iste veliine. aliqui : neto. aliquid : netko, neto. aliquis : bilo tko, bilo to. aliquo : (adv.) u nekom smjeru. aliquot : neto, nekoliko. aliquotiens : povremeno. alius alia aliud : drugi, druga, drugi (neto drugo, netko drugi). allatus (=adfero) : doneeno. alo (alui altum) : podrati, odrati, zadrati, poduprijeti. alos : alquod : neto alter : (adv.) inae. alter altera alterum : drugi, druga, drugo. alter ... alter : jedan ... drugi. altus : visok, dubok. alveolus, -i, m. : jamica, udubina, mjehuri. alveus, -i, m. : koara, korito (rijeke). amaritudo : gorina. ambiguus, -a, -um, adj. : naginjui se na dvije strane, promjenjiv. ambitus : rub, granica, doseg / ii uokolo, kruiti. ambulo : etati. amicitia : prijateljstvo amiculum : pelerina, ogrta. amicus : prijatelj, drug. amissio / amissus : gubitak. amita : oeva sestra, teta. amitto : otpustiti, poslati, izgubiti, izmaknuti. amo : voljeti, sviati se, biti sklon. amor : ljubav, privlanost, strast, zaljubljenost. amoveo : odnijeti, pomaknuti, iznijeti, premjestiti. amplexus : grljenje, okruivanje., [eufemizam] amplio : poveati, poboljati. amplitudo : veliina. potovanje. amplus : velik, prostran / od velike vanosti, znaajan. ampulla, -ae, n. : posuda s grliem. amygdalum, -i, n. : badem, mandula. an : (adv.) ili anastomosis, -is, f. : spoj. ancilla : sluavka, opatica. angelus : aneo. angiologia, -ae, f. : nauka o krvnim ilama. angulus, -i, m. : kut, ugao. angustus : uzak, ogranien, tijesan, stisnut. animadverto : zamijetiti, vidjeti, uoiti, svratiti pozornost. animi : u srcu. animus : hrabrost, odvanost, sranost, volja, duh, dua.</p> <p>animus : karakter, intelekt, pamenje, svijesnost, um. anno Domini : godine Gospodnje. annus : godina. ansa, -ae, f. : drak, ruka, petlja. anser, -eris, m. : guska. ante : (prep. + acc.) prije, ispred. antea : (adv.) prije, prethodno, bive. antebrachium, -ii, n. : podlaktica. anteflexio, -onis, f. : pregibanje prema naprijed. antepono : (+ dat.) stavljeno prije, favorizirano, promovirano. anterior, -ius, adj. : prednji. antiquus : star, antikan. antrum, -i, n. : peina, spilja. anularis, -e, adj. : prstenast. anulus, -i, m. : prsten. anus, -i, m. : mar, prsten. aperio : otkriti, razgolititi, raistiti, pojasniti. aperte : otvoreno, iskreno. apertura, -ae, f. : otvor. apex, -icis, m. : vrh. apostolus : (pravo) biljeka poslana viem sudu. apparatus, -us, m. : oprema, mainerija / veliina, rasko. appareo : postati vidljivo, pojaviti se, manifestirati. appello : pozvati, imenovati, poslati po. appendix, -icis, f. : dodatak, prilog. appono : postaviti osobu, dodati. appono : posatviti blizu, posluiti, staviti na stol. appositus : smjeteno blizu, pribliavajue, prikladno. approbo : odobriti. appropinquo : (+ dat.) pribliiti se, prii, pristupiti. apto : odgovarati, pripremiti, pristajati. aptus : povezano, privreno, / pripremljeno. aptus : pogodan, prikladan. apud : (prep. + acc.) u prisutnosti, u kui od. aqua : voda. aqueductus, -us, m. : vodovod. aquosus, -a, -um, adj. : vodenast, pun vode. ara : oltar aranea : paukova mrea. arbitro arbitror : svjedoiti, svjedok / suditi, birati. arbor : stablo. arbor consanguinitatis : obiteljsko stablo. arbustum : vinograd nasaen stablima. arbustus : nasaen stablima. arca archa : kutija, kasica, stanica. arceo : zatvoriti, priloiti.</p> <p>arcesso, accerso : pozvati, poslati po. arcuatus, -a, -um, adj. : to ima oblik luka. arcus : luk, traka, zavoj. area, -ae, f. : mjesto, podruje. areola, -ae, f. : malo podruje. argentum : srebro, novac. argumentum : dokaz. arguo : pokazati, pojasniti, pokuati demonstrirati. arma : oruje. armarium : ormar. armo : naoruati. aro : orati. arrigo, 3, rexi, rectum : uspraviti, uspravljati. ars, artis : vjetina, tehnika, metoda, voenje, karakter. arteria, -ae, f. : arterija. articulatio, -onis, f. : zglob. articulus : trenutak, kriza. artificiose : vjeto. artificiosus : vjeto. arto : pritisnuti zajedno, smanjiti, presati. arx , arcis : utvrda, tvrava, zatvor, tamnica. ascendens, -entis, adj. : uzlazan. ascisco : primiti, priznati / usvojiti / prihvatiti, odobriti. asper, -era, -erum, adj. : hrapav, neravan, strm. asperitas : grubost, otrina, hrapavost. aspicio : gledati, buljiti, zagledati se. asporto : odnijeti. assentator : laskavac. astrum : zvijezda, sazvijee. atavus : pra- pra- pra- pradjed, stari predak. ater atra atrum : mrak. atlas, -antis, m. : nosa. atqui : (conj.) i ipak, jo. atrium, -ii, n. : predvorje. atrocitas : strogost, okrutnost, barbarstvo, horor. atrox : straan, okrutan. attero : unititi, oslabiti, otetiti. attero : otetiti, otrgnuti, nagristi. attollo : podignuti / uzbuenje. attonbitus : zgromljen, nadahnut, inspiriran. auctor : autor, zaetnik. auctoritas : vlast. auctus : rast, poveanje, mnoenje. audacia : neustraivost, ustrost. audacter, audaciter : ustro, ponosno, nustraivo. audax : hrabro.</p> <p>audentia : hrabrost. audeo : (part. ausus ) : usuditi se. audio : sluati, uti. auditor : slua. aufero : odnijeti, pomaknuti / ukrasti. aureus : zlatan. auricula, -ae, f. : uka. auris, -is, f. : uho. aurum : zlato. aut ... aut : ili ili. autem : tovie, kako bilo, ali, ipak, meutim. autus : poveanje, uveanje, rast. auxilium : pomo, asistencija, potpora. avaritia : pohlepa. avarus : pohlepan, nezasitan. aveho : odnijeti, pomaknuti. averto : vratiti se. avoco : skrenuti, opozvati. avunculus : majin brat, ujak. avus - djed. axilla, -ae, f. : pazuna jama. axis, -is, m. : osovina.</p> <p>Bbaiulus : nosa. balbus : mucanje. barba, -ae, f. : brada, brkovi. bardus : glup, spor, tup. basalis, -e, adj. : bazalan. basis, -is, f. : baza, podnoje. basium : poljubac. beatus : blagoslovljen, sretan, svet. bellicus : ratni, vojni, borilaki. bellum : rat. bellus : prekrasan, zgodan, lijep. bene : melior : optime : dobro, bolje, najbolje beneficium : dobrobit, usluga, privilegija, pravo. benevolentia : benevolencija, ljubaznost, dobra volja. benigne : ljubazno, velikoduno. bestia : ivotinja, zvijer. bibo : piti. bi : dvostruk. biceps, -cipitis, adj. : dvoglav.</p> <p>bifidus, -a, -um, adj. : dvocjepan, rascijepljen. bifurcatio, -onis, f. : ravite. bilateralis, -e, adj. : dvostran. biliferus, -a, -um, adj. : koji nosi u, uovod. bilis, -is, f. : u. bipartitus, -a, -um, adj. : raspolovljen, dvodijelan. bis : dvaput. biventer, -tris, adj. : dvotrbuast. blandior : laskati, (+ dat.) uvjeriti. blanditia : privlanost, arm. bonus, melior, optimus : dobar, bolji, najbolji. bos (bovis ) : krava, bik. brachium, -ii, n. : nadlaktica. brevis, -e, adj. : kratak, saet. brevitas : kratkoa. breviter : kratko. bucca, -ae, f. : obraz bulbus, -i, m. : lukovica. bulla, -ae, f. : mjehur, kugla. bursa, -ae, f. : vrea.</p> <p>Ccado : pasti, ispasti. caecus : slijep. caelestis : nebesko, boansko / opatica, Bog, stanovnik neba. caelum : nebo. calamitas : nesrea, katastrofa. calamus : bilo to napravljeno od trstike - olovka, strelica, cijev itd. calatus, -i, m. : koara. calcar, -aris, n. : mamuza, bodlja, trn. calco : tresti se. calculus : kamenac, kamen. calix, -icis, m. : vr, aa. callide : vjeto, pametno. callidus : pametan, iskusan, vjet. callosus, -a, -um, adj. : uljevit. calx, calcis, f. : peta. camera, -ae, f. : soba, strop. campana : zvono. canaliculus, -i, m. : kanali. canalis, -is, m. : kanal, prolaz. candidus : jasan, svijetao, bijel. canis, -is, m. : pas.</p> <p>canonicus : pravni. canonus : kanon, Augustin. canto : pjevati. capillus, -i, m. : kosa, vlas, dlaka. capio : uzati, izabrati, iskoristiti / napad, ozljeda / shvaanje. capitatus, -a, -um, adj. : glaviast. capitulum, -i, n. : glavica. capitulus : poglavlje. capsula, -ae, f. : ahura. capto : zgrabiti, pokuati uzeti, uhvatiti. caput, -itis, n. : glava / vrh, sastanak / ef. carbo carbonis : ugljen. carcer : zatvor, tamnica. careo : biti bez, nedostajati, eljeti. caries : pokvarenost, korupcija, karijes (oteenje zuba). carina, -ae, f. : kobilica (broda). cariosus : pokvareno, trulo. caritas : dragost, ljubav / milosre. carmen : pjesma. carpus, -i, m. : plod, ruje. cartilago, -inis, f. : hrskavica. carpo : zgrabiti, iskoristiti. caruncula, -ae, f. : komadi mesa, mesnati vor. carus : dragi, voljeni / skup, precijenjen. casso : unititi, ponititi. caste : isto, bez mrlje, bez mane. casus : sluaj, srea, prilika. catena : lanac. caterva : guva, trupa, jato. catervatim : u velikim nakupinama, u masama. cattus : maka. cauda, -ae, f. : rep. causa : na raun, zbog, uzrokovano. causa : uzrok / razlog, motiv / interes. causa : pravni sluaj, tuba / situacija, stanje. caute cautim : oprezno, sa sigurnou. cautela : oprez, sigurnost. caveo cavi cautum : uvaj se, pazi, izbjegavaj. caverna, -ae, f. : upljina. cavitas, -atis, f. : udubina, upljina. cavum, -i, n. : upljina. cavus : rupa, jama. cecus, -a, -um, adj. : slijep. cedo : nastaviti, ii / dogoditi se / otii, povui se. cedo cessi cessum : dati, pristati, vratiti se. cedo : (+ dat.) priloiti, biti inferioran.</p> <p>celebrer : poznat, slavan. celebrus : potovan, moan, bogat neim. celer : brz. celeritas : brzina. celeriter : brzo. cella, -ae, f. : stanica, elija. celo : sakriti, zatajiti. cementum, -i, n. : cement. cena : ruak, obrok. cenaculum : tavan, potkrovlje. ceno : jesti. censura : prosudba. centrum, -i, n. : sredite. centum : (indecl.) sto, 100. cerebellum, -i, n. : mali mozak. cerebrum, -i, n. : veliki mozak. cerno : odvojiti, razdvojiti / odluiti, razrijeiti cernuus : brzati. certe certo : (adv) sigurno, nesumnjivo. certo : nositi se s neim, smjestiti, neslaganje, dogovor kroz borbu. certus : nesumnjiv, siguran. ceruleus, -a, -um, adj. : modar, plav. cerumen, -inis, n. : vosak. cervix, -icis, f. : vrat. cervus : jelen. cetera : za druge, inae, dalje ceteri : ostatak, drugi, ostali ceterum : (adv.) inae, tovie, ali. ceterus : ostali, drugi. charisma carisma : poklon, dar. chiasma, -atis, f. : krianje. chirographum : vlasti...</p>