Les Danses Del Rei Moro d'Agost

  • Published on
    24-Mar-2015

  • View
    158

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Un estudi sobre els arrels ms profunds de les Danses d'Agost, explicant els orgens i les seues modificacions al llarg dels segles, arribant fins la festa actual. Inclou un glossari de termes i nombrs material fotogrfic.

Transcript

<p>PAU VICEDO MOLL ANA MELIS MAYNAR_oeetmei moro qotteCultura popular des delantropologia i la histriaPAU VICEDO MOLL ANA MELIS MAYNAR_oeetmei moro qotteCultura popular des delantropologia i la histriaPAU VICEDO MOLL ANA MELIS MAYNAR_oeetmei_mmmoroqotte__Cultura popular des delantropologia i la histriaE0|TA:Ajurlarerl d'AdoslTEXT08 | 600R0|NA6|0:Pau \|cedo Vo||aAra Ve||s Vavra(A88E880RAHENT L|NCU|8T|6:0av|d 0. 3|(verlTRA0U66|0 AL 6A8TELLA:Tor| Lpez Ao(||60LLA0RA:Corse||e(|a de Cu|lu(aur|ve(s|lal d'A|acarl3e(velAjurlarerl d'AdoslAderc|a de 0eservo|uparerl |oca| - 0esl| 3oc|ocu|lu(a|F0T0CRAF|E8:A(x|u Folod(ac 3arla Jusla | Rura |AF3JR)Fe((ar 8o|la 8arvu|s |F88)Pau \|cedo Vo||a |P\V)REAL|TZA6|0 | |HPRE88|0:3ucr 3e((a. 3.A.A|acarl0|P08|T LECAL:A-2Z1-20118ALU0A 0E L'AL6AL0ELa lesla. |'a|ed(|a. e| |ud|c. lo(rer |a pa(l rs roo|e de |'acl|v|lal rurara. |a rs a|l(u|sla. La cue posa er corlacle e| rosl(e se( rs irl|r. or es corjuda |a |||us|. |'espe(ara | e|s rs aca(|c|als sorr|s.La r|slo(|a de |es lesles d'ura soc|elal. d'ur poo|e. d'ur oa((|. s |a r|slo(|a de |a seua radu(ac|. de |a seua corlo(rac| cor a soc|elal. cor a poo|e. cor a oa((|.0es de |'Ajurlarerl e| rosl(e oojecl|u er (e|ac| aro Les darses de| Re| Vo(o s d|rar|lza( | corso||da( ura lesla lar a((e|ada popu|a(rerl a| rosl(e rur|c|p|. pe( a|xo pa(l|r d'urs escueres d'erlerd(e |es lesles oasals er rar-ler|( |'o(|der de |es rale|xes. cue s|duer ur espa| de l(ooada soc|a|. d|ve(s|. d|lus| | soo(elol de pa(l|c|pac| popu|a(.Erl(e lols rer de ler|( cu(a | r|||o(a( ures lesles aro |a ra||lal cue se-du|scuer rarler|rl ooe(les |es po(les a |a pa(l|c|pac|. a| corp(oris. a lol a||o cue du(arl ro|ls arvs ra (ep(eserlal | (ep(eserla des de |a lesla |a cu|-lu(a popu|a(.Adosl s ur ruseu v|u de l(ad|c|ors | |es seues lesles e| seu r|||o( | rs corp|el exporerl.F|ra|rerl. ad(a|( larl a Ara Ve||s Vavra( | Pau \|cedo Vo||a e| seu exce|-|erl l(eoa||. a|xi cor a lols acue||s adosle(s cue aro |a seua apo(lac|. e|s seus (eco(ds | e| seu lesl|ror| rar corl(|oul a cue acuesl |||o(e. soo(e |a rosl(a lesla de Les darses de| Re| Vo(o. s|da a|dura cosa rs cue ures lu||es |rp(eses ja cue aro e| seu corl|rdul s'ra acorsedu|l der|(. ap(olurd|( er |es seues a((e|s | de|xa( corslarc|a d'ura pa(l ro|l |rpo(larl de |a cu|lu(a de| rosl(e poo|e.Arlor|o P(ez 0orz|ezA|ca|de d'Adosl5!:PiX PRE3ENTACl0 ................................................................................................................... ZI lNTR00uCCl0 ll3T0RlCA l 0E00RAFlCA .................................................................... 92 0E3CRlPCl0 0E LA FE3TA .............................................................................................. 11 CERCANT EL3 0Rl0EN3 ................................................................................................ 23= ELEVENT3 0E LE3 0AN3E3 l VEV0RlA C0LLECTl\A .............................................. 15 3l0NlFlCAT3 l FuNCl0N3 0E LA FE3TA ....................................................................... 596 ANNEX03 ......................................................................................................................... 5 8l8Ll00RAFlA .................................................................................................................. Z3ZPRE8ENTA6|0E| l(eoa|| cue aci es p(eserla s e| (esu|lal d'ura |rvesl|dac| (ea||lzada a| ||a(d de |'arv 2010 a Adosl. d(ac|es a ura suoverc| corced|da pe( |a 0ere(a||-lal \a|erc|ara. a l(avs de |a 0|(ecc| 0ere(a| de Pal(|ror| Cu|lu(a| | a |'|rle(s | oora d|spos|c| de |a Red|do(|a de Cu|lu(a de| p(op| Ajurlarerl.1La |dea de (ea||lza( ur l(eoa|| elrod(ac soo(e ura de |es lesles rs (e||e-varls de| rur|c|p| eslava |alerl des de le|a arvs er |'ar|r de |'Ajurlarerl | de| veral: pe( a e||s. |a lesla lo(ra ja pa(l de |es seues serves d'|derl|lal co||ecl|va. E| p(ojecle s'ra p|asral pe( r|lja de |a d|la suoverc|. cue ra pe(rs |a corces-s| d'ura oeca pe( a jvers ur|ve(s|la(|s | vers de| rur|c|p| d'Adosl.E| p(ocs d'|rvesl|dac| ra l|rdul d|sl|rles lases a| ||a(d d'urs cuarls resos. pe(o es (esure|x er dos rorerls p(|rc|pa|s: |'oose(vac| | |a pa(l|c|pac| de |a lesla p(op|arerl d|la | e| sedu|rerl er e| lerps de |a rale|xa. larl er e|s p(e-pa(al|us cor er e|s rorerls posle(|o(s. La relodo|od|a ul|||lzada s'ra oasal er ura doo|e ap(ox|rac| |o r|(ada) arl(opo|od|ca | r|slo(|ca. aro l(es l|pus de lecr|cues lorarerla|s d'|rvesl|dac|. ur|rl larl acue||es de ca(acle( cuarl|lal|u cor |es de pe(| cua||lal|u. Er p(|re( ||oc. |'us de lorls docurerla|s | r|slo(|-cues er a(x|us |oca|s |pa((ocu|a|s). rur|c|pa|s | p(ov|rc|a|s. cue ra pe(rs |a |oca||lzac|. e| ou|dalde | |'ara||s| de docurerlac| de p(|re(a ra soo(e |a lesla | soo(e aspecles r|slo(|cs cue |a |||ur|rer. A |'eslud| de |es lorls docurerla|s s'ra sural e| de |||o(es | a(l|c|es. er (ev|sles de ca(acle( |oca|. p(ov|rc|a|. ra-c|ora| | |rle(rac|ora|. cue pa(|er de |a p(op|a lesla o d'a|l(es s|r||a(s. cue se ce|eo(er er a|l(es ||ocs. cora(cues. (ed|ors o pasos. Er sedor ||oc. s'rar ul|-||lzal |es (ele(erc|es deod(acues. r|slo(|cues | esladisl|cues soo(e e| rur|c|p| 1 \u|| ad(a|( espec|a|rerl a Tor| Lpez e| seu eslo(. erlus|asre. ded|cac| | corp(oris aro e|s c|uladars | c|uladares d'Adosl: serse e||a acuesl p(ojecle ro rau(|a s|dul poss|o|e.d'Adosl. cue ajuder a erlerd(e | erra(ca( |a lesla er e| seu corlexl espac|a| | r|slo(|c. F|ra|rerl. e| l(eoa|| elrod(ac pe( arlororas|a. ruc|| de lol eslud| arl(opo|od|c. aro ur l(eoa|| de carp oasal larl er |'oose(vac| pa(l|c|parl cor er |es corve(ses | er |es erl(ev|sles ooe(les o er p(olurd|lal. Pe( a |a (ea||lzac| de |es rale|xes. s'ra ap||cal ur p(oloco| de l(erla erl(ev|sles a jvers. adu|ls | pe(sores d(ars. de lols dos sexes.Tols e||s sr. o rar s|dul. p(olador|sles de |a lesla. er |'u|l|r arv o er ed|c|-ors arle(|o(s: er a|l(es casos. rar s|dul lar|||a(s cue |'rar v|scuda aro |rlers|-lal. Les seues ra((ac|ors | (eco(ds. o er p(|re(a pe(sora. cor a p(olador|sles d|(ecles de |a lesla. o o a l(avs de| cue rar v|scul cor a lar|||a(s d|(ecles. ader a |'oose(vac| pa(l|c|parl ura (|cuesa p|era de ral|sos ca((edals d'ero-c|ors. serl|rerls | (eco(ds. La r|ruc|os|lal er |a desc(|pc| de |a lesla. | de|s seus e|ererls lorarerla|s | dec|s|us. ro s'radue(a podul acorsedu|( s| ro radue(a s|dul aro acuesla lecr|ca d'|rvesl|dac| cua||lal|va. oasada er |a las-ca d'exl(acc| de dades | de s|rlor|a aro acuesles ra((ac|ors | eroc|ors de p(|re(a ra.Les corve(ses | erl(ev|sles |rlo(ra|s s'rar dul a le(re er d|le(erls aro|-erls | escera(|s a| ||a(d de rs de deu resos | supe(er aro esc(e|x |es cerl v|rl erl(ev|sles. La |rvesl|dac| pausada. aro ura ce(la pe(specl|va lerpo(a|. pe(rel ap(olurd|( er d|le(erls aspecles cue ro poder se( p(ou exp||cals er ura p(|re(a o ur|ca erl(ev|sla. La docurerlac| es corp|ela aro ur (epo(lalde lo-lod(ac de p(|re(a ra. o(|erlal a capla( e|s rorerls | dela||s cue e|s |rlo(ra-do(s rale|xos (essa|ler cor a |rpo(larls er |a lesla. No sr lolos (ea||lzades a |'alza(. s|r cue rar|lesler ura dec|d|da |rlerc|ora||lal pe( a capla( e|s de-la||s rs exp(ess|us | lorarerla|s. Er e||es s'oose(va e|s seus p(olador|sles. e|s darse(os. aro |es seues r|(ades. deslos. eroc|ors. se(|os|lal | (especle. Taro es capla |'a|ed(|a. d|ve(s|. p|ca(esca. acc|. co|o(|l. l(eoa||. eslo(: |a 8soc|ao|||lal. |'ercu|lu(ac| -a l(avs de|s rs x|colels- o laro |'eslo( ca||al | s||erc|s. p|asral er e|s vesl|ls | o(odals. (esu|lal d'ur l(eoa|| ap(|ro(al de |es ra(es. l|es. av|es o de(rares cue rar corlecc|oral | o(odal e|s vesl|ls aro e|s seus ado(rs. Er der|l|va. |a rosl(a de |es lolos ers p(eserla. er ur a|l(e ||erdualde a(lisl|c. |a pa(l|c|pac| de lols acue||s | acue||es cue. serse se(-re p(olador|sles d|(ecles. corl(|oue|xer aro |a seua lasca s||erc|osa | ca||ada a |a d(ard|os|lal de |a lesla. de|s seus darse(os | oa||ado(es. l| ra. a rs. ura pel|la se|ecc| de lolos arl|dues cue rosl(er e| pas de |a r|slo(|a aro dela||s d'a|l(es epocues | rorerls. Es pa(le|x de |a rero(|a co||ecl|va | ajuda a (e-corsl(u|( |a v|da cuol|d|ara d'a|l(es lerps.Cor a d|(eclo(a | coo(d|rado(a de| p(ojecle. e| reu ad(arerl ra d'ara( recessa(|arerl d|(|d|l a |es d|le(erls |rsl|luc|ors |rp||cades. pe(o ro|l espec|-a|rerl a Pau \|cedo. ur jove |rvesl|dado( cue |'ra lel poss|o|e d(ac|es a |a de-d|cac|. |a |rp||cac| | |'erlus|asre. F|ra|rerl. ca| ad(a|( a lols e|s |rlo(rado(s | vers d'Adosl cue s'rar p(eslal d'ura rare(a o d'ura a|l(a a co||aoo(a( er acuesl l(eoa||. pe( |a seua pac|erc|a | erlus|asre. pe(cue serse e||s radue(a s|dul |rposs|o|e. Erca(a cue ro puduer esrerla( loles |es pe(sores | p(e-se(ver |'aror|ral de |a seua corara. vo|er de|xa(-re lesl|ror| er acuesla p(eserlac|.E| l(eoa|| esla d|v|d|l er ures cuarles pa(ls. La p(|re(a. pod(ier asserva-|a(-|a cor "lesoa| | corlexlua||lza |a lesla a Adosl. aro ura o(eu |rl(oducc| deod(aca | r|slo(|ca de| rur|c|p| | de|s seus rao|larls: pe(rel a| |eclo( le(-se ura p(|re(a v|s| de |'escera(| | a pa(l|( d'acuesl (el(al |rlu|( o |rad|ra( e| l(a-jecle pe( or l(arsco((e |a lesl|v|lal. Tol sedu|l. ura desc(|pc| de |a p(op|a lesla. "lacc|o. o(derada c(oro|od|carerl sedors e|s acles lorarerla|s. pe( r|lja de |es seues esceres. secuerc|es | p(olador|sles. er ura p(|re(a r|(ada de ca(acle( d|ooa| cue ers |rl(odue|x er |a rale|xa. E|s darse(os er |es seues va-(|arls pe( caledo(|es d|le(erls d'edals | dere(e. acluer aro lurc|ors | (espor-sao|||lals d|le(erls. E||s | e||es exp(esser (o|s d|le(erls a l(avs de|s oa||s. e|s vesl|ls. | |es acluac|ors. E| (e| | |a (e|ra corderser |a (esporsao|||lal | ca((eda eroc|ora| de |a lesla.La sedora pa(l '0ercanr e|s orioens. se cerl(a er |'eslud| de |a lesla d|a-c(or|carerl. er |a l(ad|c|. larl de |a p(op|a r|slo(|a |oca|. aro docurerlac| de p(|re(a ra. cor de| s|slera dere(a| de lesles. 0e |'eslud| de |es lorls | docurerls es desp(r |a (e|ac| aro a|l(es de s|r||a(s er a|l(es rur|c|p|s | er (ed|ors veres o ||urvares. Cors|de(er lorarerla| acuesl apa(lal. pe(cue cerl(a e| (|lua| er |a seua resu(a. rs er||a de c(eerces elrocerl(|cues o d'au-locorp|aerces. La corpa(ac| aro lesles sero|arls (e|al|v|lza |es corducles | ers ade(rara aro e|s rosl(es sero|arls.A corl|ruac|. 'les 0anses | e|s seus e|emenrs en |a memor|a co||ecr|va. or es desd(arer e|s d|ve(sos e|ererls: pape(ades. pa|||. rasca(es. la(ordes. ca((o. rarles. vesl|ls. d|sl(esses. ado(rarerls. co|o(s. l(u|ls. o(arcues | ur ||a(d elcele(a es desc(|uer | ara||lzer dela||adarerl. E| |eclo( (ecorpor aci |es d|le(erls peces de| l(ercac|oscues cue rav|a d|sser|ral pe( |'espa| | e| lerps de |a lesla | e|s seus p(olador|sles: l(els. co|o(s | ral|sos de|s r|ssaldes cue e|s jvers l(arsreler er e| ||erdualde s|roo||c. Tol sedu|l ur d|ossa(| de le(-res cue ajuder a erlerd(e'r erca(a rs e| s|dr|cal. Cor a (esur d'a||o cue s'ra exposal. |es pad|res de| '$|on|car | |a lunc|o oe |a lesra. l(acler d'ac|a(|( acuesles dades | r|ssaldes de| (|lua| cue eslar p(eserls a| ||a(d de |a |rvesl|-dac|. Tarcuer e| l(eoa||. e|s arrexos. |a o|o||od(aa ul|||lzada | |es lolod(aes.</p> <p>i:?oPUCCioi:o?iC iCioC?CI10Adosl s ura v||a | rur|c|p| va|erc|a cue es l(ooa a |a zora rs o(|erla| de |a cora(ca de |'A|acarli. a| sud de |a se((a de| \erls |905 r.). Esla s|lual 18 |r a| ro(d-oesl de |a c|ulal d'A|acarl. | aclua|rerl corpla aro 1.810 rao|larls2. E| casc r|slo(|c s'a(l|cu|a a| vo|larl de |a se((a de| Casle|| |3Z r.). | e|s seus ca((e(s s'o(derer er d|spos|c| deoro(ca. sedu|rl |es cu(ves de r|ve||. 0e |a zora ro(d deslaca |'erp|aarerl de |'arl|da ro(e(|a. aclua|rerl coreduda cor ca((e( de| Vo(e||. Cap a |'esl | ro(d-esl es l(ooa |a zora de |es carle(e(|es. jurl a |a lorl de |'Aoeu(ado( |ra|s s. X\ll). rerl(e cue a |a ca(a sud s'erp|acer |'Esd|s|a de 3arl Pe(e |s. X\l) | |a casa de |a v||a. lol p|edal jurl a |a lorl de |a P|aa |s. X\lll). Aci s or es deservo|upa |a rajo( pa(l de |a lesla. L'expars| u(oarisl|ca a| ||a(d de| sed|e XX es va deservo|upa( espec|a|rerl cap a| sud. aro ura d|spos|c| rs o rervs r|podar|ca. coro|rarl |es v|verdes ur|lar|-||a(s | e|s o|ocs de p|sos.E|s p(|re(s vesl|d|s de poo|arerl a| le(re d'Adosl es l(ooer a |a Covela de 3arl Va(li. jac|rerl reo|il|c. Vs avarl. du(arl |'Edal de| 8(orze |'rao|lal rura de |a zora es l(ooa a| c|r de |a se((a de| Ned(el. or r| ra ur poo|al lo(l|cal er p(ocs d'excavac|. Taro d'acuesla epoca s'rar l(ooal (esles a| Casle||el de |a Vu(la.0|rs de| casc u(oa aclua| |a pa(l rs arl|da es d|sl(|oue|x pe( |a zora rs a|la de |a 3e((a de| Casle||. or s'rar l(ooal (esles de ce(ar|ca d'epoca |oe(a. 8ora rosl(a de |a p(eserc|a d'acueslos poo|ado(s sr |es esrxs d'Adosl. l(o-oades a| pa(alde coredul cor |'Escu|lo(. E| Casle|| polse( es va a|a( desp(s de |a corcuesla de| rora(ca cala|aroa(adors Jaure ll. Taro r| ra jac|-rerls d'epoca (orara cor |a v||a (orara de |'Espe(ara. 0esp(s de |'erl(ada a |a Perirsu|a loe(|ca de|s rusu|rars. |a zora pe(larv a| (edre de Tudr|(. Folod(aa de |a pad|ra arle(|o(: Paro(ar|ca de| poo|e d'Adosl |F88).2 lrsl|lul Nac|ora| d'Esladisl|ca. 2009.0'epoca |s|ar|ca. es corse(ver |es (esles d'ur poo|al a|rorade de|s sed|es Xll-Xlll. s|lual a |a se((a de|s Casle||ars. lol jusl darurl de| pa(alde de| Rud|. | |'acueducle coredul cor |'A(c.Aro |a corcuesla c(|sl|ara. Adosl va pe(larve( du(arl ur o(eu espa| de lerps a| Redre de Casle||a sola e| (edral de Fe((ar lll. Posle(|o(rerl. er 129. Jaure ll e| va adsc(|u(e der|l|varerl a| Redre de \a|erc|a. E| servo(|u d'Adosl e| 129 va se( doral pe| (e| a Raror d'u(d | adcu|(|l er dala ro dele(-r|rada pe( Fe((e( 0esco(le||. \a passa( success|varerl a Jaure 8u(durv. a |a lari||a \a||eo(e(a |. ja a| corerarerl de| sed|e X\ll. a F(arc|sco Rocaro(a Ru|z. corle de |a 0(arja.3Es va sed(eda( d'A|acarl. c|ulal a |a cua| pe(larv|a des de 1252. a ra|s de| sed|e X\lll. 0es d'ap(ox|radarerl acuesles dales. ja es l(ooa a Adosl ura p(olo|rdusl(|a de| lard. cue a r|ljar de| sed|e XlX evo|uc|ora(a rolao|ererl | es corve(l|(a er ura polerl |rdusl(|a carle(e(a. cue a((|oa a se( e| rolo( ecoro-r|c de| poo|e des de |a de| sed|e XlX rs a r|ljar de| XX. Er acuesl pe(iode. | aro |'aude de| seclo( de |a corsl(ucc|. s'r| c(ea(er d|ve(ses ce(ar|cues de-d|cades a|s rale(|a|s de corsl(ucc|. cue passa(er a se( des d'acue|| rorerl |a lorl p(|rc|pa| de (|cuesa. jurl aro |'ad(|cu|lu(a. espec|a|rerl e| (ar de lau|a eroossal de| \|ra|op.13 0uENA3 V0YA. V C. "los rerm|nos oe /||canre a |o |aroo oe |a Eoao Vooerna. Rev|sla de l|slo(|a Vode(ra r 1. pp. 22Z - 251. ur|ve(s|lal d'A|acarl. 199Z.1 lrlo(rac| exl(ela er pa(l de \|cu|ped|a | (ev|sada pe( |'aulo(.</p> <p>Pi:C?iiCioPi L Pi:2120arseeeee(os. darseeee(os... aro acuesl c(|l. e|s joves cue du(arl |'arv la(ar e|s diru|l es corve(le|xer er darse(os |'u de dere(. a |a p|aa de |'Ajurla-rerl. Pe( davarl. |a lasca | |a (...</p>