Letáková akcia KiNEKUS

 • View
  336

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Platnos od 12.10 do 31.10.2015

Transcript

 • urobte si rados v jeseni

  str.1-4 str. 4-5 str. 8str. 5-7VYKUROVANIE ZHRADA NRADIEDOMCNOS

  249,-

  539,- 299,-Krbov kachle HITna noikch, dymovod 150 mm, horn, rozmer vxxh 77x47x38,5 cm, ohnisko 37x27 cm, otvor 27x23 cm

  KRMOV

  ERVEN

  Kachle ARrozmer 93x46x46 cm, dymovod 120 mm, vrchn, hmotnos 61 kg

  Noa na drevoprten, dka 65 cm, rka 48 cm

  Noa na drevo BASICkovov, vka 42 cm, 48x38 cm

  Noa na drevo ANTIKzdoben, rka 35 cm, dka 53 cm, sklopn rukov

  Nradie krbov HELIOS4-dielne, upevnen na noi, oceov rm a nerezov plech, 41x25x62 cm

  Nradie krbov ANTIK4-dielne, so stojanom, vka 61 cm

  Krbov kachle BORGHOLMs keramikou, rozmer vxxh 97x73x37 cm, dymovod 150 mm, vrchn, hmotnos 105 kg, palivo drevo, brikety, innos 79 %, farba cappuccino

  1790 1299 22,-44,- 2990

  47,-Regl kovovrozmer 180x90x45 cm, 5 polc, jednoduch mont, lisovan drevo - MDF doska, nosnos police 200 kg, celkov nosnos reglu 1000 kg

  Krbov kachle ECONOMIC BIGrozmer vxxh 94x48x40 cm, dymovod 120 mm, horn, hmotnos 57,5 kg, innos 60 %

  239,-

  57,-Plnika jaternc a klobsnerezov, stojat, objem 3 l, jednoduch a rchle plnenie zmesou, upnanie na stl, 4 nadstavce 15, 19, 22 a 25 mm pre rzne druhy vrobkov

  kachle a sporky z KiNEKUSU presne poda vho vkusu

  vborn pomer cena/vkon

  770Obera na jablkkovov, s teleskopickou tyou 1,5-3 m

  239,-Krbov kachle FILEX-Hrozmer vxxh 68x44x35 cm, dymovod 120 mm, vvod zadn, hmotnos 75 kg

  5 kW7 kW

  7 kW

  7 kW 9 kW

  DAREK

  ZDARMA

  arovn mrieka, ktor uetr

  dreva pri krena 33%

  Uveden ceny s koncov vrtane 20% DPH a s garantovan poas akcie v trvan od 12.10.2015 do 31.10.2015, alebo do vypredania sklado-vch zsob. Dostupnos tovaru u jednotlivch predajcov me by na objednvku. Pouit obrzky mu ma ilustran charakter. Preiarknut ceny s ben ceny u inch predajcov. Za tlaov chyby predajca nezodpoved. Ak ste nedostali niektor z akciovch tova-rov u tchto predajcov, dajte nm to prosm vedie vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09.

  Predajne KiNEKUS

  ILINAKamenn 4 041/777 77 77, za@kinekus.sk

  TRENNBudova KINEKUS oproti OC Laugarcio, Trenn - Bel032/640 12 96, tn@kinekus.sk

  BRATISLAVA PETRALKAFedinova 14 02/638 11 447, 0918 378 463, ba@kinekus.sk

  RUOMBEROKBystrick cesta 2159044/435 39 10 - 12, rk@kinekus.sk

  PRIEVIDZANbren 11 0907 999 225, info.pd@kinekus.sk

  PCHOVOkrun 1746/74 (pri S Slovnaft)042/471 03 03 - 5, info.pu@kinekus.sk

  MARTINJilemnickho ulica 8851 (bvala BILLA)0907 999 223, info.mt@kinekus.sk

  KOICE - NOV PREDAJAJun Trieda 66, budova ADESSO, 055/789 84 62, info.ke@kinekus.sk

  POPRAD - NOV PREDAJAOC Kriv, oproti OC MAX, Dlh hony 4587/1 052/202 22 02, info.pp@kinekus.sk

  ww

  w.ki

  neku

  s.sk

  Zoznam vetkch predajcov njdete na zadnej strane

 • 2NA ZKLADE ASTCH OTZOK NAICH

  ZKAZNKOV SME PRE VS PRIPRAVILI

  NIEKOKO RD TKAJCICH SA VBERU

  KRBOVCH KACHL A SPORKOV.

  AK VKON?Medzi najastejie otzky patr vkon danho modelu. Pri vbere zle nielen na objeme vykurovanho priestoru, ale aj na jeho tepelnej izolcii. Pri dome postavenom z probetnovch tvrnic bez dodatonho zatep-lenia sa d orientane poveda, e na vykrenie priestoru o objeme 120 m3 (o v praxi predstavuje miestnos s plochou 8x6 m a vkou stropu 2,5 m) budeme potrebova tepeln vkon min. 5,5 kW. Kvalitne zateplen priestory zniuj potrebu tepelnho vkonu kachl a sporkov. Uvdzan vkon sa me u jednotlivch vrobcoch li. Niektor uvdzaj maximlne dosia-hnuten vkon v idelnych podmienkach skobne, in priemern vkon, ktor sa d aj v bench podmienkach vrazne previ. Take orientova sa iba hodnotou uvdzanho vkonu nie je vdy to najlepie rieenie. V prpa-de, e chceme zvi vkon a zitkova aj teplo odchdzajce do komna, meme poui vmennk tepla. Jeho vrazne via vmenn plocha nm do miestnosti odovzd podstatn as tepla, ktor by inak vyletelo von komnom.

  MONOS REDUKCIEastou otzkou bva aj monos napojenia kachl a sporkov na komn s inm priemerom vstupu. Sporky mvaj bene vvod s priemerom 120 mm, kachle 120 160 mm, no vstupn otvory komnov maj neraz in rozmer. Na to sa vyuvaj redukcie, prpadne prechodky. Redukcia sa pouva na zmenu priemeru dymovodu medzi vstupom zo spotrebia a vstupom do komna. Oznauje sa tak, e prv slo znamen, z akho priemeru sa bude meni, druh, na ak sa bude meni. V praxi oznaenie 120/160 znamen, e budeme redukova dymov rru z priemeru 120 mm

  na 160 mm. Od tejto redukcie alej sa potom pouva dymovod priemeru 160 mm. Prechodky nm redukuj stie vstupu do komna na poadovan rozmer. To znamen, e ak mme vstup s priemerom 160 mm a chceme do napoji 120 mm rru, pouijeme prechodku 120/160 mm.

  O JE TO VMENNK?V poslednom obdob rastie aj poet otzok na sporky a kachle s vmen-nkom. Vaka nemu je mon pripoji aj na tieto piecky vodn raditory a tak rovnomernejie vykri viac miestnost. Ich iastonou nevhodou je to, e voda v nich mus by aj v lete. Ak v nich teda chceme kri aj v tomto obdob, je potrebn, aby bola vytvoren ochladzovacia sluka, ktor zabrni prehriatiu vody. Me ou by aj dostatone vek bojler, take v prpade krenia v letnom obdob je monos ohria si vodu na in ely.

  D SA KRI AJ UHLM? Napriek tomu, e najastejie sa v takchto spotrebioch kri drevom, ast s aj otzky na pouitie uhlia. Je dleit si preta priloen nvod na pou-vanie. Mnoho vrobcov vak vo svojich vrobkoch umouje iba krenie drevom. Uhlie, najm ierne, m toti vrazne vyiu tepeln innos a jeho pouitie me spsobi vne pokodenie sporka alebo kachl a vrazne zvi poiarne riziko.

  AKO ROZOZNM PRAV A AV VERZIU SPORKA?Prav / av oznaenie sporkov je posudzovan poda vvodu dymovodu na sporku. Ak pri pohade spredu vidme vvod na avej strane, ide o spork av.

  D SA NA KACHLIACH VARI?Na vine kachl nie. Vnimkou s typy s varnou platou v hornej asti. Ani tie ale nie s primrne uren ako nhrada sporka. Obasn varenie alebo prihriatie jedla na tejto varnej platni je vak mon.

  AKO VYBRA SPRVNE KACHLE ALEBO SPORK?

  osveden model vyroben na Slovensku

  199,-Krbov kachle STARrozmer vxxh 80x41x34 cm, dymovod 150 mm

  6 kW129,-Kachle FIKOTERMrozmer vxxh 88,5x28,5x32 cm, dymovod 120 mm, zadn, hmotnos 58 kg, ierne

  5 kW

  479,-

  HNEDBIELY

  KRMOVERVEN

  Spork ROYAL NEWrozmer vxxh 85x72x65 cm, dymovod 120 mm, zadn, bon, vrchn, hmotnos 115 kg, palivo dre-vo, rozmer ohniska 26x18x38 cm, innos 73 %, plech do rry, presklen rra, s teplomerom

  7,5 kW

  Krbov kachle AMBASADOR LMrozmer vxxh 104x49x46 cm, dymovod 118 mm, hmotnos 82 kg

  249,-

  KRMOV

  ERVEN

  9,5 kW

  279,-Spork ELEGANT 3rozmer vxxh 75x72x57 cm, dymovod 120 mm, bon vvod, hmotnos 64 kg, palivo drevo, innos 81 %, biela farba

  6,5 kW

  419,-Spork TRENDrozmer vxxh 86x89x57 cm, dymovod 120 mm, bon, hmotnos 96 kg, innos 77 %, prsluenstvo: plech do rry na peenie, s poklopom, biela farba

  7,5 kW

  949,-Spork ROCKYrozmer vxxh 85x90x60 cm, dymovod 120 mm, vrchn, hmotnos 145 kg, krmov farba, vek ohnisko, modern dizajn

  12 kW449,-

  Krbov kachle AMBASADORs vmennkom, monos napojenia na raditory, vkon celkom 22 kW, do vody 17 kW, objem kotla 22 l, rozmer vxxh 103x45x49 cm, dymovod 120 mm, vvod vrchn, hmotnos 98 kg, innos 82 %

  22 kW

  1239,-

  Spork ALFA TERM 20s vmennkom, monos napojenia na raditory, vkon vyarovanm sporku 8,1-8,7 kW, vkon cez vodu 14,2-14,7 kW, objem kotla 14 l, dymovod 150 mm, bon, vrchn, rozmer vxxh 90x85x60 cm, hmotnos 200 kg, termostat, prestaviten rot, biela farba

  23,4 kW

  s vmennkom

  s vmennkom

  Spork 75 EKONOM De luxregulan rozsah vkonu 3-10 kW, rozmer vxxh 85x75x60 cm, dymovod 120 mm, bon, vrchn, zadn, hmotnos 122 kg, palivo drevo, rozmer ohniska 27x21x38 cm, innos 75 %, prsluenstvo: plytk a hlbok plech do rry, rot do rry, biela farba

  529,-7 kW

  DAREK

  ZDARMA

  arovn mrieka, ktor uetr

  dreva pri krena 33%

  DAREK

  ZDARMA

  arovn mrieka, ktor uetr

  dreva pri krena 33%

  DAREK

  ZDARMA

  arovn mrieka, ktor uetr

  dreva pri krena 33%

  DAREK

  ZDARMA

  arovn mrieka, ktor uetr

  dreva pri krena 33%

  DAREK

  ZDARMA

  arovn mrieka, ktor uetr

  dreva pri krena 33%

 • AROVN MRIEKApatentovan mrieka od pe-cialistu na vysok teploty (aj v raketovom priemysle), zniuje spotrebu dreva v sporkoch, krbovch kachliach i krboch, rozmer 14x27 cm, 2 ks v sade

  1990

  arovn mrieka

  rot

  arovn mrieka

  rot

  VHODY: Jednoduch a opakovan pouitie Pln recyklovatenos Zniuje emisie CO2 Zniuje zananie komna ivotnos a 500 hodn Zvyuje innos horenia Menej paliva = etrenie asu a peaz33%*

  *poda vedeckch testov na univerzitch Cambridge a Nottingham

  AKO TO FUNGUJE?Mrieka je vyroben zo pecilnych materilov vyuvanch v raketovom priemysle. Vlkna mrieky vytvraj vysoko priepustn sie, vaka ktorej prichdza k lepiemu rozloeniu vzduchu prdiaceho k palivu a tm innejiemu horeniu. To je pomalie ako pri bench rotoch. Sasne cez mrieku neprepadva rozpad-nut drevo, take vetko dokonale prehor a do popolnka pad iba prach.

  spora dreva a

  AROVN MRIEKA - revolcia vo vykurovan

  KRMOV

  ERVEN

  IERNY

  3

  Spork MAGNUMrozmer vxxh 86x107x66 cm, dymovod 120 mm, zadn, vrchn, hmotnos 164 kg, palivo: drevo, nzkoenergetick uhlie, rozmer ohniska 39x25x35 cm, innos 89 %, prsluenstvo: smaltovan hlbok plech, presklen liatinov ohnisko, s teplomerom na rre

  Nadstavec na kartdrten, toen, na zvit M12, na komnov kart

  Nadstavec vmennk Gajokovov, 120 mm, celkov vka 82 cm, hrbka plechu 0,8 mm,ierny

  Ohrieva vody LK 100vkon 8 kW, valec 37 cm, objem 95 l, dymovod 100 mm, hmotnos 55 kg, vka 150 cm, na pevn palivo, v cene sprcha a batria

  1249,-

  Noa na drevo ATENAkovov, na drevo, dekoran, 45x32x38 cm

  22,-

  Noa na drevo HERAkovov, dekoran, dreven noiky

  23,-

  Komnov dvier