LETNI DELOVNI NAČRT 2014/15 - sers.si ? opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ... Odd. Program Razrednik, ... Geografija Socialne spretnosti

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Srednja elektro-raunalnika ola Maribor

  Smetanova ulica 6, 2000 Maribor T 02 234 19 10 F 02 234 19 18 E sers@sers.si S www.sers.si

  LETNI DELOVNI NART 2014/15 Maribor, september 2014

  Sprejet na seji Sveta zavoda, dne: 25. 9. 2014 M. P.

  Predsednik Sveta zavoda: Zdravko Papi

 • 2

  KAZALO 1 UVOD ................................................................................................................................ 4 2 OSNOVNI PODATKI O OLI ........................................................................................... 5 2. 1 tevilo dijakov in oddelkov po programih in letnikih ....................................................... 5 2. 2 Razredniki ..................................................................................................................... 5 2. 3. Kadri ............................................................................................................................. 6

  2. 3. 1 Pedagoki delavci .................................................................................................. 6 2. 3. 2 Organigram .......................................................................................................... 14 2. 3. 3 Programski uiteljski zbori in olski razvojni tim .................................................... 14 2. 3. 4 Nepedagoki delavci ............................................................................................ 16 2. 3. 5 Drugo ................................................................................................................... 16 2. 3. 6 Strokovno spopolnjevanje delavcev ..................................................................... 17

  2. 4 Prostori ........................................................................................................................ 17 2. 5 Praktini pouk in praktino usposabljanje pri delodajalcu ........................................... 18 3 SODELOVANJE OLE Z OKOLJEM .............................................................................. 19 3. 1 Sodelovanje s stari .................................................................................................... 19 3. 2 Sodelovanje z osnovnimi olami .................................................................................. 19 3. 3 Sodelovanje s srednjimi olami ................................................................................... 20 3. 4 Sodelovanje s fakultetami ............................................................................................ 20 3. 5 Sodelovanje z drugimi ................................................................................................. 20 4 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ........................................................................................ 21 5 DIJAKI PARLAMENT .................................................................................................... 23 6 OLSKA KNJINICA ..................................................................................................... 24 7 SVETOVALNA SLUBA.................................................................................................. 25 8 NART DELA RAVNATELJICE IN POMONIKA RAVNATELJA............................... 27 8. 1 Ravnateljica ................................................................................................................. 27 8. 2 Pomonik ravnatelja .................................................................................................... 28 9 NARTI DELA STROKOVNIH AKTIVOV ........................................................................ 29 9. 1 DRUBOSLOVJE ....................................................................................................... 29 9. 2 SLOVENINA ........................................................................................................... 30 9. 3 TUJI JEZIK ................................................................................................................. 34 9. 4 PORTNA VZGOJA ................................................................................................... 36 9. 5 UMETNOST IN MULTIMEDIJA ................................................................................... 38 9. 6 MATEMATIKA ............................................................................................................. 39 9. 7 NARAVOSLOVJE ....................................................................................................... 41 9. 8 ELEKTROTEHNIKA .................................................................................................... 42 9. 9 RAUNALNITVO ...................................................................................................... 45 10 OBOLSKE DEJAVNOSTI ........................................................................................... 48 10. 1 Raziskovalna dejavnost ............................................................................................. 48 10. 2 Kroki ........................................................................................................................ 49

  10. 2. 1 Uresniimo svoje ideje ....................................................................................... 49 10. 2. 2 AVDIO kroek .................................................................................................... 50 10. 2. 3 Kroek Autolt (programiranje) ............................................................................. 50 10. 2. 4 Novinarski kroek ............................................................................................... 50 10. 2. 5 Kroek odbojke .................................................................................................. 51 10. 2. 6 Glasbeni kroek ................................................................................................. 51 10. 2. 7 Kroek koarke .................................................................................................. 51 10. 2. 8 Literarni kroek ................................................................................................... 51 10. 2. 9 ahovski kroek ................................................................................................. 52 10. 2. 10 Vizualne komunikacije ...................................................................................... 52 10. 2. 11 Kroek robotike ................................................................................................ 52 10. 2. 12 Raunalnika omreja in spletne storitve .......................................................... 52 10. 2. 13 Angleki kroek ................................................................................................ 53 10. 2. 14 Nemki kroek .................................................................................................. 53 10. 2. 15 Nogometni kroek ............................................................................................ 53 10. 2. 16 E-bike ............................................................................................................... 53

 • 3

  10. 3 Druge dejavnosti ole ................................................................................................ 54 11 FINANNI NART ZA OLSKO LETO ......................................................................... 54 11. 1 Nartovane materialne potrebe po aktivih in krokih .................................................. 54 11. 2 Nartovane investicije in stroki ole ......................................................................... 56 11. 3 Druge finanne obveznosti ........................................................................................ 56 12 INTERESNE DEJAVNOSTI IN OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE ............................... 56 12. 1 Interesne dejavnosti .................................................................................................. 56

  12. 1. 1 Poklicni programi ................................................................................................ 56 12. 1. 2 Tehniki programi ............................................................................................... 58 12. 1. 3 Poklicno-tehiki programi ................................................................................... 61

  12. 2. Obvezne izbirne vsebine v tehniki gimnaziji (OIV) .................................................. 61 12. 3 Kulturne dejavnosti .................................................................................................... 64 13 MEDNARODNO SODELOVANJE ................................................................................. 64 14 NART PROMOCIJE SER ......................................................................................... 65 TEAJI ZA OSNOVNOOLCE .......................................................................................... 65 15 OLSKI RAZVOJNI TIM ................................................................................................ 66 16 OLSKI KOLEDAR 2014/15 ......................................................................................... 67

 • 4

  1 UVOD Letni delovni nart doloa 48. in 49. len ZOFVI. Ravnateljica pripravi predlog LDN in je odgovorna za njegovo izvedbo. Svet zavoda sprejme LDN in poroilo o njegovi uresniitvi. Na LDN temeljijo vse dejavnosti in ivljenje zavoda v olskem letu. Z LDN so doloene vzgojno-izobraevalne naloge in dejavnosti ole na podrojih, ki so kljuna za uspeno delovanje ole. Nart se bo po potrebi dopolnjeval, saj se nekatere dejavnosti med olskim letom pojavijo tudi nenartovano. Z LDN uresniujemo tudi etapne cilje srednjeronega razvoja zavoda oziroma se pribliujemo realizaciji vizije razvoja zavoda. Zavod Srednja elektro-raunalnika ola Maribor ali skrajano SER Maribor je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraevalne dejavnosti, ki se