Liberty - Quy Trinh Boi Thuong - Liberty

  • Published on
    08-Dec-2015

  • View
    219

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Liberty - Quy Trinh Boi Thuong

Transcript

<p>Date</p> <p>Hng dn bi thngBo him Sc khe Liberty MediCare</p> <p>a. Xut trnh th bo him Liberty MediCare, chng minh nhn dn/passport v th tn dng cho c s y t kim tra trc khi khm cha bnh (khch hng s phi ng trc mt khon tm ng nu khng c th tn dng);b. K tn vo Phiu iu tr/Giy yu cu bi thng;c. T thanh ton cc khon chi ph vt gii hn hay khng thuc phm vi bo him.</p> <p>a. Xut trnh th bo him Liberty MediCare, chng minh nhn dn/passport cho c s y t kim tra trc khi khm cha bnh; b. K tn vo Giy yu cu bo lnh vin ph do c s y t in y thng tin (C s y t cn lin h vi Liberty yu cu chp thun bo lnh. Thng thng Liberty s phn hi trong vng 24 gi);c. K tn vo Phiu iu tr/Giy yu cu bi thng;d. T thanh ton cc khon chi ph vt gii hn hay khng thuc phm vi bo him.</p> <p>a. T chn Bnh vin/Phng khm iu tr ngoi tr, nha khoa v nhp vin khn cp, ng thi t thanh ton chi ph iu tr (nu cn tr gip y t khn cp 24/7 bi International SOS, vui lng gi s (84-8) 38 247 123)b. Thng bo cho Trung tm Dch v Khch hng ca Liberty (bng in thoi hoc email) v s kin bo him hoc gi Giy yu cu bi thng cho Liberty cng vi tt c cc chng t gc nh ha n, phiu thu, h s y t, v.v trong vng 90 ngy k t ngy khm/cha bnh u tin, hoc trong trng hp thai sn, t ngy sinh con, tr khi c chp nhn khc bi Liberty.Lu quan trng:</p> <p>Nu khch hng khng thng bo v s kin bo him hoc yu cu bi thng trong thi hn 90 ngy ni trn, Liberty s p dng mc pht theo cc t l sau y, tnh trn tng s tin bi thng, tr khi c l do chnh ng:</p> <p> Sau 91 ngy n 180 ngy: </p> <p>10% </p> <p> Sau 181 ngy n 270 ngy: 20% </p> <p> Sau 271 ngy n 365 ngy: 30%Sau khi thng bo cho Trung tm Dch v Khch hng, khch hng phi np y bn gc chng t yu cu bi thng theo quy nh cho Liberty trong thi hn 1 nm k t ngy xy ra s kin bo him.</p> <p>c. Liberty s gii quyt h s bi thng ca khch hng trong vng 7 ngy lm vic k t khi nhn c y chng t hp l v hon tr chi ph iu tr cho khch hng trong vng 5 - 7 ngy lm vic k t ngy gi Th xc nhn ng bi thng.</p> <p>a. Gi Giy yu cu bo lnh vin ph cng vi bng bo gi chi tit v cc chng t y t c lin quan v cc trng hp iu tr khng khn cp hoc phu thut ln k hoch trc cho Liberty t nht l 5 ngy lm vic trc ngy nhp vin/phu thut v Liberty s xc nhn ng thanh ton cho vic iu tr trong vng 3 ngy lm vic k t ngy nhn y cc chng t ni trn.b. T thanh ton chi ph iu tr v gi Giy yu cu bi thng cho Liberty cng vi tt c cc chng t gc nh ha n, phiu thu, h s y t, v.v trong vng 1 nm k t ngy xy ra s kin bo him.d. Liberty s gii quyt h s bi thng ca khch hng trong vng 7 ngy lm vic k t khi nhn c y chng t hp l v hon tr chi ph iu tr cho khch hng trong vng 5 - 7 ngy lm vic k t ngy gi Th xc nhn ng bi thng.</p> <p>1. iu tr ngoi tr:a. Giy yu cu bi thng in y thng tinb. Bn gc ha n/phiu thu (cn c ha n VAT nu chi ph trn 200.000 VN)</p> <p>c. Bo co ca bc s (nu r ngy u tin xut hin bnh, tin s bnh, chn on, v.v)d. Bng chi tit iu tre. Giy ch nh lm Xt nghim, X-quang, MRI, CT-Scan ca bc s iu tr f. n thuc (c ch k bc s v du mc ca bnh vin/ phng khm)g. Bng li xe do S giao thng vn ti cp (trong trng hp tai nn giao thng v khch hng l ngi li xe) </p> <p>h. Bin bn tai nn cng an (trong trng hp tai nn)2. iu tr nha khoa:a. Giy yu cu bi thng in y thng tinb. Bn gc ha n/phiu thu (cn c ha n VAT nu chi ph trn 200.000 VN)c. Phiu iu tr rngd. Bng li xe do S giao thng vn ti cp (trong trng hp tai nn giao thng v khch hng l ngi li xe)</p> <p>e. Bin bn tai nn cng an (trong trng hp tai nn)</p> <p>3. iu tr ni tr:a. Giy yu cu bi thng in y thng tin</p> <p>b. Bn gc ha n/phiu thu (cn c ha n VAT nu chi ph trn 200.000 VN)c. Bng k chi tit tin vin ph (bao gm thng tin chi tit v tng loi thuc v th thut y t)d. Bo co ca bc s (nu r ngy u tin xut hin bnh, tin s bnh, chn on, v.v)e. Giy xut vin f. n thuc (c ch k bc s v du mc ca bnh vin/ phng khm)g. Bng li xe do S giao thng vn ti cp (trong trng hp tai nn giao thng v khch hng l ngi li xe) </p> <p>h. Bin bn tai nn cng an (trong trng hp tai nn)</p> <p>N H1. Yu cu bi thng:</p> <p>Vui lng gi yu cu bi tng theo hnh thc mang trc tip n vn phng hoc chuyn pht nhanh/ th bo m n a ch:</p> <p>Phng bi thng Cng ty Ginet Vietnam</p> <p>Tng 11, S 4A Lng H, Ba nh, H Ni.</p> <p>Tel: 04.3736.7654 </p> <p>Ms. L: 0913.021.651</p> <p>Ms. Yn: 094.980.56782. Dch v h tr khch hng 24/7:</p> <p>a. Tr gip y t khn cp 24/7 bi International SOS: Vui lng gi s (84-8) 38 247 123b. i vi nhng thc mc khc: Vui lng lin h vi Trung tm Dch v Khch hng Liberty One-Call 1800 599 998 (min cc cuc gi trong Vit Nam) hoc Hotline@LibertyInsurance.com.vniu tr ngoi h thng do Liberty trc tip thanh ton chi ph</p> <p>iu tr trong h thng do Liberty trc tip thanh ton chi ph</p> <p>IU TR NI TR KHN CP</p> <p>Xem mc B1</p> <p>IU TR NI TR KHN CP</p> <p>Xem mc A1</p> <p>IU TR NI TR KHNG KHN CP</p> <p>Xem mc B2</p> <p>IU TR NI TR KHNG KHN CP</p> <p>Xem mc A2</p> <p>IU TR NGOI TR hoc NHA KHOA</p> <p>Xem mc B1</p> <p>IU TR NGOI TR hoc NHA KHOA</p> <p>Khng p dng</p> <p>A - IU TR TRONG H THNG DO LIBERTY TRC TIP THANH TON CHI PH</p> <p>A1 - IU TR NI TR KHN CP (bao gm iu tr trong ngy)</p> <p>A2 - IU TR NI TR KHNG KHN CP (bao gm iu tr trong ngy)</p> <p>B - IU TR NGOI H THNG DO LIBERTY TRC TIP THANH TON CHI PH</p> <p>B1 - IU TR NI TR KHN CP, NGOI TR &amp; NHA KHOA</p> <p>B2 - IU TR NI TR KHNG KHN CP (bao gm iu tr trong ngy)</p> <p>C - H S YU CU BI THNG</p> <p>D LIN H</p> <p>Page 3/3</p>