LỊCH HỌC DỰ KIẾN CFO 30 KHAI GI NG 25/02/ đề 3: Kế ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn ... Chuyn đề 6: Quy

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Chng trnh Gim c Ti chnh n v t chc: Cu lc b Gim c Ti chnh Vit Nam v CFO Capital </p><p> 1 </p><p>LCH HC D KIN CFO 30 KHAI GING 25/02/2016 </p><p>DANH MC CC CHUYN S bui hc Hc vo Cc ti th 3-5 hng tun Chuyn 1: Chn dung CFO v lm th no </p><p>tr thnh nh qun l hiu qu Chuyn 2: Qun tr chin lc Chuyn 3: K ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn 4: K ton tp on v hp nht cc </p><p>bo co ti chnh Chuyn 5: Tng quan qun tr ti chnh Chuyn 6: Quyt nh u t vn Chuyn 7: Qun l vn lu ng Chuyn 8: Huy ng vn Chuyn 9: Cc phng php tnh gi thnh sn </p><p>phm v qun tr chi ph Chuyn 10: Thng tin ti chnh cho vic ra cc </p><p>quyt nh kinh doanh Chuyn 11: Ngn sch, kim sot v qun tr </p><p>vic thc hin Chuyn 12: Bng im cn bng v cc ch s </p><p>thc hin Chuyn 13: Th trng chng khon Chuyn 14: H thng kim sot ni b Chuyn 15: nh gi doanh nghip, nh gi </p><p>chng khon Chuyn 16: Chi ph vn bnh qun gia quyn, </p><p>chi ph vn n, vn ch s hu. Chuyn 17: C cu vn ti u, cc phng </p><p>php xc nh c cu vn ti u Chuyn 18: Phn tch chuyn su bo co ti </p><p>chnh Chuyn 19: K hoch chi ph thu Chuyn 20: Qun tr ri ro trong kinh doanh Lm bi kim tra cui kha 100 pht </p><p> 1 2 </p><p>2 2 </p><p>0,5 1,5 2 2 3 1 3 </p><p> 1 </p><p>1 2 1 </p><p>1 </p><p>1 2 </p><p>2 </p><p>2 1 </p><p>25/02 </p><p>01,03/03 08,10/03 15,17/03 </p><p> 22/03 </p><p>22,24/03 29,31/03 05,07/04 </p><p>12,14,21/04 </p><p>26/04 </p><p>05,10,12/05 </p><p>17/05 </p><p>19/05 24,26/05 </p><p>31/05 </p><p>02/06 </p><p>07/06 </p><p>09,14/06 </p><p>16,21/06 </p><p>23,28/06 07/07 </p><p>Tng 34 (Tr chuyn u tin, th t lch hc cc chuyn c th thay i nhng khng nh hng n tnh khoa hc ca chng trinh v s c thng bo trc cho hc vin) </p></li><li><p>Chng trnh Gim c Ti chnh n v t chc: Cu lc b Gim c Ti chnh Vit Nam v CFO Capital </p><p> 2 </p><p> LCH HC D KIN CFO 31 KHAI GING 27/02/2016 </p><p>DANH MC CC CHUYN S bui hc Hc vo Ngy th 7 hng tun Chuyn 1: Chn dung CFO v lm th no </p><p>tr thnh nh qun l hiu qu Chuyn 2: Qun tr chin lc Chuyn 3: K ton ti chnh nng cao cho CFO Chuyn 4: K ton tp on v hp nht cc </p><p>bo co ti chnh Chuyn 5: Tng quan qun tr ti chnh Chuyn 6: Quyt nh u t vn Chuyn 7: Qun l vn lu ng Chuyn 8: Huy ng vn Chuyn 9: Cc phng php tnh gi thnh sn </p><p>phm v qun tr chi ph Chuyn 10: Thng tin ti chnh cho vic ra cc </p><p>quyt nh kinh doanh Chuyn 11: Ngn sch, kim sot v qun tr </p><p>vic thc hin Chuyn 12: Bng im cn bng v cc ch s </p><p>thc hin Chuyn 13: H thng kim sot ni b Chuyn 14: Th trng chng khon Chuyn 15: nh gi doanh nghip, nh gi </p><p>chng khon Chuyn 16: Chi ph vn bnh qun gia quyn, </p><p>chi ph vn n, vn ch s hu. Chuyn 17: C cu vn ti u, cc phng </p><p>php xc nh c cu vn ti u Chuyn 18: Phn tch chuyn su bo co ti </p><p>chnh Chuyn 19: K hoch chi ph thu Chuyn 20: Qun tr ri ro trong kinh doanh Lm bi kim tra cui kha 100 pht </p><p> 1 2 </p><p>2 2 </p><p>0,5 1,5 2 2 3 1 3 </p><p> 1 </p><p>2 1 1 </p><p>1 </p><p>1 2 </p><p>2 </p><p>2 1 </p><p>Sng 27/02 </p><p>05/03 12/03 19/03 </p><p> 26/03 26/03 02/04 09/04 </p><p>23/04 &amp; Sng 07/05 </p><p>Chiu 07/05 </p><p>14/05 v Sng 21/05 </p><p>Chiu 21/05 </p><p>28/05 Sng 04/06 Chiu 04/06 </p><p>Sng 11/06 </p><p>Chiu 11/06 </p><p>18/06 </p><p>25/06 </p><p>02/07 09/07 </p><p>Tng 34 (Tr chuyn u tin, th t lch hc cc chuyn c th thay i nhng khng nh hng n tnh khoa hc ca chng trinh v s c thng bo trc cho hc vin) </p></li></ul>